['"{kSjij1 UIT DE PROVINCIE Britsch-bolsjewistische agitatie in Portugal. GEZONDHEIDSMATRASSEN EN ENGELSE LEDIKANTEN VROOM DREESMANN PITMANSCHOOL Uilsleck* vermpjes Fa. Wed. P. I.van Aartsen Van den Driest PEIJNENBURG VERDUISTEREN van hedenavond 21.33 uur tot morgenochtend 5.38 uur De maan gaat morgen te 0.58 uur onder en komt te 9.55 uur op. .REGELING VAN LOONEN VOOR TRANSPORTARBEIDERS, WERKZAAM TE BRESKENS VOOR GiRAANOPSLAGHOUDERS. Het college van rijksbemiddelaars heeft, blijkens de staatscourant van gisteren, de tarieven voor do transportarbeiders, werk zaam te Breskens voor graanopslaghou- ders, met 15% verhoogd. Deze verhooging gaat in in de loonweek, waarin Maandag 18 Mei valt. Tevens ia vergunning ver leend, over het reeds verstreken gedeelte van het oogstjaar 1941—1942 de verhoog de tarieven te betalen. WALCHEREN OUDERAVOND. ZOUTELANDE. Vrijdagavond hield de Vereeniging tot stichting en instandhou ding van een school met den Bijbel haar ouderavond in de school, onder leiding van den heer H. Maas, vice-voorzitter. Door het personeel der school werden behandeld, karakter, samenwerking per soneel en ouders en wedijver. Van de gele genheid om in de pauze het werk der leer lingen te bezichtigen werd druk gebruik gemaakt. Het mag een geslaagde ouder avond heeten. OPENLUCHTCONCERT. ZOUTELANDE. De Muziek Vereeniging „Luctór et Emergo" zal Woensdagavond op de tent van half acht tot half tien een concert geven onder leiding van den heer Jac. Hollaers. ZUID-BEVELAND BOOGSCHIETEN. OUDELANDE. Zaterdagmiddag hield de handboogschutterij „de Edele Hand boog" den wedstrijd om den koningstitel. Deze werd gewonnen door Adr. Westveer. GEMEENTE-ONTVANGER VRAAGT ONTSLAG. OUDELANDE. De gemeente-ontvanger A. Remijnse heeft tegen 1 Augustus a.s. eervol ontslag uit zijn functie aangevraagd. ZEEUWSCH-VLAANDEREN ELECTRIFICATIE 2e HOOGENDIJK. OOSTBURG. Gisteren is door de P.Z.E.M. een aanvang gemaakt met de electrificatie van 2e Hoogendijk alhier, waardoor een achttal perceelen aldaar, waarin men nog Steeds voor de verlichting was aangewezen op petroleum of kaarsen, binnen enkele dagen op het lichtnet zullen zijn aangeslo ten. Speciaal in dezen tijd, zal de aanslui ting met vreugde worden begroet. RUNDVEEKEURING. UZENDUKE. Zaterdag j.l. had de jaar- lijksche keuring plaats van rundvee door de provinciale commissie. Deze keuring had plaats op het mooie Marktplein, hetwelk hiervoor keurig in orde was gemaakt. Door subsidie van de gemeente, de boterfabriek, de stierenvereeniging en giften van enkele andere personen was het mogelijk voor de bekroonde dieren geldprijzen beschikbaar te stellen. Door verschillende omstandighe den, was de aanvoer echter niet groot, maar hetgeen voor werd gebracht was van prima kwaliteit. De uitslag van de keuring was als volgt: 1-jarige stieren Wodan, eig. A. van Gijs, Biervliet, le prijs met 4 2. Benno, eig. A. Verhage, Schoondijke, 2e prijs met 3.3. Bristol, eig. wed. E. Verroste, IJzendijke, 2e prijs met 2.50. 2-jarige stieren 1- Herman, Stierenver. IJzendijke, 78.6 pt met 8 Buffalo, eig. Alb. Temmerman, IJzendijke, 76.9 pt, met 6.Jan, eig. A. de Smet, Uzendijke, 76.5 pt. met 5. Oudere stieren Adolf, stierenver. Wa terlandkerkje, 82.4 pt. met 8 lste kalfskoeien 1. Augusta, eig. A. H. van Waes. Uzendijke, 83 pt. met 3 2. Juliana VI, eig. A. Verhage, Schoondijke, 80 pt met 2.3. Tina, eig- A. Ver hage, Schoondijke, 79% pt met 1.50. 2de kalfskoeien 1. Anita, Alf. Temmer man, IJzendijke, 81 pt. met 2.50 2. Mina, M. Kunst, 80i/2 pt. met 2.— Oudere koeien 1. Paula, eig. A. G. van Waes, IJzendijke, 83 pt. met 3.2. Juliana IV, eig. A. Verhage, Schoondijke, 82 pt. met 2 50. PLECHTIGHEID TEN STADHUIZE. AXEL. Ter gelegenheid van den Duit- schen Moederdag had Zondagnamiddag ten stadhuize een plechtigheid plaats, waarbij aan een viertal Duitsche moeders met 4 of meer kinderen het moederkruis werd uit gereikt. Voor den ingang van het stadhuis tot op de raadzaal was een looper uitge legd, welke met bloemen bestrooid was. Ook de raadzaal was versierd met bloemen en hakenkruisvlaggen, die ook van den stad huistoren wapperde. Onder de talrijke aan wezigen merkten we ook op den Gevol machtigde van den Rijkscommissaris in de provincie Zeeland, W. Miinzer en diens echtgenoote, den Hoheitstrager Kreis- ambtsleiter Korte en den burgemeester van Axel, den heer P. M. Smallegange. Toen de Gevolmachtigde de zaal bin nentrad, verhieven zich allen van hun zetels Na pianomuziek volgde zang van de Hitlerjeugd onder leiding van B.D.M. Madelführerin Edith Schèlfer, waarna de heer Korte het woord nam en zich met een kernachtige toespraak tot de aanwezigen richtte, de moeders in het bijzonder. Hij schetste de schoone en verheven taak, die thans op de Duitsche moeders rust, nu de mannen aan het front strijden, hun werk in de fabrieken en op het land en zooveel meer dat de. vrouwen verrichten tot verwezenlijking van het groote veelomvattende werk en de groot- sche taak die op onze schouders rust. Hij prees ook de vrouw, die den Führer ge schonken heeft voor het geheele land. On der zijn bezielende leiding zal de oorlog tot een zegevierend einde gebracht worden. De moederkruisen werden hierna omge hangen bij de volgende 4 vrouwen Frau Grasser, Kloosterzande, Frau Martino, Walsoorden, Frau Dietrich, Sluiskil en Frau Laumen, Souburg. Hierna werden de vrouwen gelukge- wenscht door den Gevolmachtigde en den burgemeester en in dichtvorm toegespro ken door de B.D M.-Madelführerin en onder haar leiding ook weer toegezongen door het koortje van de Hitlerjeugd. De Ortsfrauenschaftsleiterin voor Z. Vlaanderen, Frau Pichler, wenschte de moe ders eveneens geluk en bood haar een fraai bouquet bloemen aan. Met een dankwoord van den Kreisambtsleiter Korte en een driewerf Sieg Heil werd de plechtigheid besloten. PAARD OP HOL. AXEL. Zaterdagavond sloeg in de West straat alhier een paard, gespannen voor een rijtuigje op gummibanden, op hol. Het dier rende naar de Kerkdreef en de Noord straat, waar het zeer druk was, in de rich ting van de Zeestraat. In de Noordstraat werden de drie inzittenden, de heer de K.. diens echtgenoote en dochtertje uit het rij tuig geworpen, waarbij de heer K. hevig bloedende wonden opliep zijn dochtertje liep enkele schrammen op, terwijl de vrouw ongedeerd bleef. Gelukkig veroorzaakte het hollende dier op zijn verderen weg geen ongelukken meer. Bjj het begin van den Kinderdijk werd het paard bij de lijn gegrepen door den gemeentewerkman v. E., die eenige honderden ifieters meeholde. Hij kon het dier toen niet meer houden. Voorbij het station Drie Schouwen kwam het beest te vallen, waarbij het ook nog eenige wonden opliep. Het rijtuig werd danig beschadigd. Scherpe commnetaar In het regeeringsorgaan. (Van onzen Haagschen correspondent.) Portugal is één der weinige Europeesche landen, die tot dusver buiten den oorlog bleven, ofschoon de invloeden van dezen geweldigen wereldstrijd natuurlijk ook aan Portugal niet voorbij gingen. Vooral ook door zijn ligging, juist in de huidige ver houdingen, is Portugal echter een belang rijk land en het is niet heelemaal uitgeslo ten, dat het misschien eens nóg meer be- teekenis za! krijgen. Een feit is in ieder geval, dat de Britsche propaganda op ve lerlei manieren en langs verschillende we gen energiek tracht, in Portugal voet aan den grond te krijgen. Om al deze redenen kan het nuttig zijn, eens aandacht te be steden aan deze vredes-oase in het bran dend Europaen dit temeer, nu het re- geeringsorgaan, „Diario da Manha", on langs in even duidelijke als scherpe be woordingen een standpunt ten opzichte van het wereldgebeuren van het heden en de ontwikkeling der dingen heeft ingenomen. Weinig Europeesche volken hebben een zoo sterke en diep-gewortelde anti-bolsje wistische traditie als Portugal zich in de jaren na zijn nationale revolutie onder ge neraal Carmona, in Mei 1925, heeft weten eigen te maken. Dr. Oliveira Salazar, die als de eigenlijke geestelijke vader der nieu we Portugeesche staatsgedachte moet wor den beschouwd, heeft in zijn geschriften het bolsjewisme gebrandmerkt als de grootste en rampzaligste dwaalleer aller tijden. Ongetwijfeld heeft dan ook bij de samenkomst der Iberische staatslieden, eenigen tijd geleden in Sevilla gehouden, de grondslag der anti-bolsjewistische in stelling van Portugal en Spanje zoowel voor Salazar als voor Franco een belang rijke rol gespeeld. De openlijke en waarde volle steun, die Portugal gedurende den Spaanschen burgeroorlog aan de herleving van het nationale Spanje verleende, heeft de beide landen sindsdien nader tot elkaar gebracht dan een halve eeuw confereeren zou hebben vermocht, en de 6000 in den strijd tegen het bolsjewisme op Spaan schen bodem gevallen Portugeesche vrijwil ligers hebben een band gelegd, welke de beide Iberische volken wederzijds ver plicht. In de laatste maanden heeft de Britsch- bolsjewistische agitatie in Portugal haar hoogtepunt bereikt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de zich ook in Portugal vóórdoende maatschappelijke noodtoestan den, die op onbeschaamde wijze worden uitgebuit voor anti-Europeesche belangen. Evenals indertijd in Spanje het geval was, tracht men thans ook in Portugal door een infame fluistercampagne de binnen- landsche rust en orde te verstoren. Haar voornaamste taak zag deze on- dergrondsche Britsche actie daarin, de Ibe rische volken, die het bolsjewisme in eigen huis hebben leeren kennen, er van te over tuigen, dat er sinds de jaren van den Spaanschen burgeroorlog bij de Moskousche massamoordenaars een principiëele omme keer zou hebben plaats gevonden, waar door de veelgeprezen „vrijheid der volke ren" thans slechts onder de vleugels van den intusschen tot rechtschapen burger geworden „Vadertje Stalin" bescherming zou kunnen vinden. De Britten hebben zich. echter verrekend, wanneer zij meenen, met zulke manoeuvre Portugal te kunnen wannen voor het bol sjewisme. Met ongewone scherpte en dui delijkheid deed onlangs het Portugeesche regeeringsorgaan „Diario da Manha" een tegenaanval en ontmaskerde het de sabo- tagemethoden en fluistercampagnes der Britsche rustverstoorders. Het blad schreef o.a. het volgende: „Het „democratische" ideaal der dusgenaamde vrijheid verborg steeds de onverantwoordelijkheid van een anarchistische en afschuwwekkende dema gogie of een geheel corrupte en plutocra tische tyrannie. In het uur der geestelijke verwarring, waarin wij heden leven, zou het een onvergelijkelijk gevaar zjjn, den vijand, die in onze gelederen tracht in te sluipen en ons met schoone frasen, welke wij uit de treurige ervaring der laatste honderd jaren voldoende kennen, vangen wil, niet het masker van het gelaat te rukken. De huidige frasen van „demo cratie" en „vrijheid der volken" beteekenen niet anders dan de heerschappij van ge heime vrijmetselaarsloges en een schaam- telooze uitbuiting door een wanstalig bon- zendom. Alle politieke schandalen, alle po litieke moorden der laatste tientallen jaren werden met dit democratische manteltje be dekt in de schaduw dezer woorden werd de klassenhaat in de zielen der arbeiders gegoten en werden de volkeren onderling verdeeld. Deze „democratie" was het, die met haar methoden de menschheid in de ellende en de wereld in de katastrofe stort te, die wij thans beleven. Het is nood zakelijk, dat wij ééns en voorgoed deze doodbrengende en leugenachtige begrippen begraven en aaneengesloten daartegen front maken." Na deze, voor een regeeringsorgaan in derdaad merkwaardig-scherpe en duide lijke woorden, stelt de Diario da Manha met veel nadruk vast, dat het bolsjewisme niet veranderd is en ook nooit veranderen zal; en dat Stalin slechts het ééne enkele doel kent: de stichting van zijn wereld heerschappij op de ruïnes van een verwoest Europa, welks onderdrukte volken het ka- nonnenvoer der roode wereldrevolutie zul len zijn. Dit duidelijke standpunt van het orgaan der Portugeesche regeering laat geen twij fel toe aan de ongeschokte anti-bolsjewisti sche houding van Portugal; een houding, die mede door de levensbelangen van het land wordt bepaald en die dat is ook zeker in Sevilla, door de daar tusschen de beide landen overeengekomen nauwe samenwerking op politiek en op economisch gebied, een hernieuwde en belangrijke ver sterking heeft ondergaan. Stalin heeft al lang geen kans meer in Portugal en sinds hij zich met dezen verbond, heeft ook Churchill de zijne bij de overgroote meer derheid van het Portugeesche volk ver speeld. Offldeele Mededeellngen. Landbouw en Vls«cherU. TEELT VAN GROENTEZADEN. De productiecommiMaria voor den tuinbouw en de ooftteelt to 's-Gravenhage maakt bekend, dat het telen en verhandelen van alle soorten vnn groente- zaden voor eigen rekening (waaronder ook de z.g. vrije teelt) slechts Is toegestaan aan hen, die In het bezit zijn gesteld van een erkenning als teler van groentezaden door den Nederlandschen algemeenen keuringsdienst voor groentezaden. Een verzoek om deze erkennlhg moot worden aangevraagd op een formulier, dat b(J genoemden dienst te Helloo ver krijgbaar Is. Behalve deze erkenning moet leder, die groente zaden voor eigen rekening wil telen en verhandelen als georganiseerde zijn aangesloten bij de Nederland- sche groenten- en frultcentrale, alsmede in het bezit zijn van een door deze centrale afgegeven geldige vergunning tot het telen en/of verhandelen van za den. Aanvragen om aansluiting als georganiseerde bij genoemde centrale en voor bedoelde teeltvergun ning moeten worden Ingediend bij de afdeellng tuin bouw van de provinciale landbouw-erisis-organisatie. Zij die groentezaden telen in opdracht en voor reke ning van een door den N.A.K.C. erkenden en bil de Nederlandsche groenten- en frultcentrale aangesloten zaadteler-handelaar (zen. contractteelt) behoeven geen erkenning of teeltvergunning te bezitten, mits de desbetreffende overeenkomst door de Nederland- sche groenten- en frultcentrale Is goedgekeurd. Off. Publicatie van den Gemachtigde voor de prijzen. MAXIMUM GROSSIERS- EN DETAILLISTEN- PRIJZEN VOOR GROENTEN EN FRUIT. Bekendmaking no. 14/1942. Deze pröslij6t geldt van 20 Mei 1942 af. Grossiers- Detaillisten- prijzen prijzen per 100 Witlof: I ten hoogste 15 st. p. kg 24,50 kg i 0.31 p. kg II meer dan 15 at. p. kg - 18.50 kg - 0.24 kg Wortelen (roode) peen z. lof fijn gewasschen - 14.— kg - 0.17 kg z. lof, mldd. grof, ongew. - 9.50 kg -0.12 kg z. lof, grof, ongewasschen - 8.50 kg - 0.11 kg t, lof, extra grof, ongew. - T.50 kg -O.IO kg r.oode kool - M-— kg - 0.18 kg ivoye kool (geel) 13.kg -0.17 kg Havoye kool (schelk) 16.50 kg - 0.31 kg Witte kool 11.— kg -0.14 kg Koolrapen 7.50 kg -0.10 kg Roode uien e 12.50 kg -O.lfl kg Witte uien 11kg -0.14 kg Prei: I boven 10 mm. dtara. - 14.50 kg -0.19 ,kg H beneden 10 mm. dlam. - 11.kg -0.14 kg Bleten: I tot i kg p. stuk - S.50 kg - 0.11 kg II van i tot 1 kg p. stuk - 7.— kg - 0.09 kg III van 1 tot li kg p. st. - 6.— kg 0.08 kg Gekookte bleten: 3 st. of m. dan 3 stuks per kg. - 16.— kB - 0.21 kg II minder dan 3 st. p. kg. - 13.50 kg - 0.17 kg Knolselderij (zonder lof) I boven 10 cm dlam. II van 8-10 cm. diam. in van 6-8 cm. diam. Schorseneeren: I van 20 st. per kg. II tot 45 St. per kg. ZOMERGROENTEN Kropsla (glas): I 6 stuks en minder p. kg. 8.st. II meer dan 6 st. p. kg. - 6.30 st. Kropsla (natuur): I 5 stuks en minder p. kg. - 8.st. II meer dan 5 st. p. kg. - 6.50 st. Snijsla (dunsel) - 19.— kg -0.24 kg - 17.50 kg - 0.22 kg - 15.50 kg - 0.20 kg 0.11 st. 0.09 sL 18.50 St. -0.24 St. - 22,50 St. - 0.29 St. - 25.— St. - 0.32 St. 8.50 bOS 0.11 bos 7.50 bo« - 0.10 bos 12.50 kg - 0.16 kg 15.50 kg - 0.20 kg i. 22.— bos - 0.29 bos WINTERGROENTEN Andijvie (glas) Postelein Peterselie Bosselderij Spinazie Raapstelen Koolrabi: I boven 7 cm diam. II van 47 cm diam. Bospeen (glas) (0.4 kg peen per bos) Kaskomkommers I minstens 500 gr. p. st. 24.— st. - 0.31 st. II van 450-500 gr. p. st. - 18.50 st. - 0.24 st. III van 350-450 gr. p. st. - 13.— st. - 0.17 at. Stek - 20.— kg - 0.26 kg Platglaskomkommers Ia minstens 750 gr. p. st. - 28.st. - 0.36 st. Ib 650-750 gr. p. at. - 25.— sL - 0.32 st. II 550-650 gr. p. st. - 19.50 st. -0.25 st. IH 450-550 gr. p. st. - 13.50 SL - 0.18 St. Holl. bloemkool: Ia boven 25 cm over den kop gemeten - 35.st. - 0.44 St. Ib 20-25 cm. over den kop gemeten - 31.— st. - 0.40 St. II 16-20 cm. over den kop gemeten - 23.50 st. 0.30 St. III 10-16 cm over den kop gemeten - 16.st -0,20 »t. Boonen -165.kg - 1.95 kg Peulen -136.kg - 1.62 kg Asperges: Ia tot 26 cm lang, zonder gebreken, 25 st. per kg. - 98.— kg 1.1T kg Ib tot 26 cm lang. m. lich te gebreken, 25 st. p. kg. 87.kg -1.04 kg Ha t. 26 cm lang, zonder gebreken, 26-40 St. p. kg. - 82.kg - 0.98 kg lib t. 26 cm lang, m. lich te gebreken 26-40 st. p kg - 61.kg - 0 73 kg ina t. 26 cm lang, Hchtbl. t.m. 25 st. per kg - 61.kg -0.73 kg IÏIb t. 26 cm lang, ltchtbl. 26-40 et. p. kg. - 55.kg - 0.66 kg IV t. 26 cm lang, dunne Hchtbl., 41-55 St.. p. kg. - 38.50 kg -0.48 kg V holle en stukken uit de sorteerlrvg Ia t.m. Illb - 49.kg - 0.60 kg Tomaten I, II, III en IV Tomaten bonken Tomaten kriel Radijs (glas en natuur) Rabarber, groenstellg Rabarber, roodstellg Tuinkers Yroege aardappelen FRUIT Aardbeien Nieuwe stookdrulven Meloenen Kersen Perziken 73.— kg - 0.87 kg 62.— kg - 0.74 kg 46.— kg - 0.56 kg - 4.50 bos - 0.07 bos 10.—kg -0.13 kg 12.— kg - 0.15 kg 73kg -0.87 kg 23.— kg - 0.28 kg -272.— kg -300.— kg -110.— kg -635.— kg - 95.- 3.25 kg 3.60 kg 1.30 kg 7.30 kg •1.13 St. Voor net snijden van kool mag 3 cent per kg bere kend worden, met dien verstande, dat de kool na het snijden gewogen wordt. Voor het schrappen van wortelen mag 1 ct. per kg of per bos berekend worden met dien verstande, dat de wortelen voor het schrappen gewogen worden. Voor speciale bezorging van bestelde groenten en fruit mag door detaillisten 1 cL per kg in rekening gebracht worden boven den werkeltjken verkoopprijs af winkel. Voor de afwekende kwaliteit van bovengenoemde producten moeten prtjzen berekend worden, welks In een redelijke verhouding staan tot de hierboven ge publiceerde maximumprijzen, welke gelden voor de beste kwaliteit. BIJ Inkoop tegen lagere dan de ge publiceerde maximumprijzen moeten de verkooprljze* dienovereenkomstig worden verlaagd. HET VRAGEN VAN HOOGERE PRIJZEN IS STRAFBAAR. BEWAAR DEZE OPGAVE EN GEBRUIK HAAR. Nieuwe opgaven kunnen de vroegere ongeldig make* Gemachtigde voor de prijzen. RECTIFICATIE GROENTEN- EN FRUITPRIJZE* DIE D.D, 19 MEI GEPUBLICEERD MOEST WORDEN. Onder zomergroenten staat btJ kropsla: grossiers prijs 8 en 6.50 per 100 kg. Dit moet zijn S cn 6.50 per 100 st. Verder moet onder zomer groenten het woord snijsla (dunsel) veranderd wor den in snij- en stoofsla (dunsel) en de detaülistenprtjt hiervan in 0.24 per kg. (Inplaats van 0.24 per sL) eveneens aldus van andijvie en postelein. Geboren WILLEM FREDERIK. Zoon van M. A. PETERSMA— DETIGER en J. P. PETERSMA- Domburg, 18 Mei 1942. Het Bestuur der Tumvereenlglng „VOLHAR DING" te SOUBURG maakt bekend dat de tum- lessen weer een aanvang nemen. Zich op te geven a.s. Zaterdag tusschen 57 uur Nieuwstraat 58. Eenige kennisgeving. De Heer en Mevrouw KELDER—MAK geven met dankbaarheid ken nis van de geboorte van hun Dochter NELLIE. Tijdelijk Gasthuis. Middelburg, Loskade 25. De Heer en Mevrouw DROST—WENTHOLT geven met groote blijdschap kennis van de geboorte hunner Dochter ARIETTE FREDERIKA CATHARINA. Borculo, 18 Mei 1942. Verloofd: BETSV DE BRUIJNE DIRK C. VAN DER HOOFT. Middelburg, Laan van Nieuwenhove 18- Goes, Tulpstraat 38. 24 Mei 1942. Vrijdag 22 Mei a.s. ho- 3: pen onze geliefde Ouders, Behuwd- en Grootouders HUIBRECHT DE RUIJTER jj. en it. ADRIANA ALEWWNSE, hun 30-jarige Echtvereeni- ging te herdenken. Hun dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkind. Tijdelijk adres Vlissingschesingel 36, Middelburg. FAMILIE DRUKWERK VAN DE VELDE Thans kunnen wij aanbieden: GEZONDHEIDSMATRASSEN EN ENG. LEDIKANTEN nog in de goede kwaliteiten, welke voor de getroffenen door oorlogsgeweld, speciaal gereserveerd zijn. In verband met de voorraad adviseren wi) U spoedig te bestellen, daar de bestellingen in volgorde van binnenkomst worden behandeld. Bet Schade-Enquête nummer en stamkaart gelieve U over te leggen. MIDDELBURG Middelburgsche straat 53 GOES Telefoon 2108. De nieuwe cursussen STENO-TYPISTE, KANTOORSTE NOGRAAF en MACHINESCHRIJVEN vangen begin September aan. Nieuwe cursussen BOEKHOUDEN, HANDELSREKENEN, HANDELS RECHT enz. half Juni a.s. Aanmelding kan thans reeds geschie den. De Directie, N. CRUCQ en G. J. BLIEK. Segeerstr. 18. Tel. 2056 MIDDELBURG Denk om de punten Bescherm de slippen van Uw jas door een JASBESCHERMER. wu hebben nog goede kwali teiten ontvangen. puntvrij J HEERENSTR. 12, M'BURG Telefoon 3410 (2 toest.V Jöfljgend staal de edele OrfoffdratCT stxV De ruiter geniet van een koelen dronk, hij eet haastig een paar homngkoekjes— en vóórt snelt hij weer! Toen ai roemde men denkxuidigen, pittigen smaak van die honing* koekjes..» dezelfde, die wij nu Kriek-Kracks noemen» Vraag Uw winkelier altijd éérst naar die verbazend heerlijke Krick-Krackal De fabriek, die jaarlijks millioenen koeken maakt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 3