Goes. Fr; ÏJJBl* If Bin Air Raad der Ned. artsenkamer geïnstalleerd. STADSNIEUWS Middelburg. bestrijding van de malariamuggen. Gisteren is men aangevangen met de be strijding van de malarimuggen door be spuiting van dc waterpoelen op de open terreinen van de binnenstad met cheltox, waardoor de larven, die in het water aan wezig zijn, sterven. weg verbetering. Eenigen tijd geleden maakten wij mel ding van den aankoop door de gemeente van strooken grond aan den Langeviele- slngel en den Langevieleweg voor het ver krijgen van een goeden toegang tot laatst genoemden weg en tevens ter verbetering voor het voetgangersverkeer op den Sin gel. Een en ander is nu zoo goed als ge leed. Het blijkt een goede verbetering te zyn. Voor de betrokken perceelen aan den Singel zijn afscheidingen aangebracht. Het trottoir wordt ter plaatse doorgetrokken. het persoonsbewijs. Dat de politie haar contröle op de per soonsbewijzen voortzet blijkt wel uit het wederom verbaliseeren van 5 personen, die het bewijs niet bij zich hadden. verboden richting. Niet minder dan vijf personen zijn door de politie geverbaliseerd wegens 't berijden van een rijwiel van een straat in verbo den richting. temperatuur kanaalwater. De temperatuur van het kanaalwater is heden 60 graden. stadsnieuws Vlissingen. gem. handelsavondschool. De leerlingen der hoogste klasse van de Gem. Handelsavondschool zullen eindexa men kunnen doen in de Handelsschool te Middelburg. Zij moeten zich hiertoe aan melden aan de in een publicatie elders in dit nummer, opgegeven adressen. stadsnieuws veertig jaar hultkellner. Eind dezer week zal het veertig jaar geleden zjjn dat de heer J. Smolders, die thans 66 jaar oud is, voor het eerst als hulpkellner in Hotel, Café, Restaurant „De Zoutkeet" fungeerde. Indertijd was „De Zoutkeet" nog eigendom van den heer L. Verwer, en sindsdien waren er verschil lende exploitanten, terwijl nu, sinds bijna vijftien jaar, de heer Boudeling het be drijf leidt. Al dien tijd verleende de heer Smolders, op marktdagen, Zondagen, feest dagen, en andere bijzondere dagen, zijn diensten als hulpkellner. Patroons zijn ge gaan en gekomen, ook vele oude, trouwe klanten, zijn niet meer, maar de heer Smolders is, als hij geroepen wordt, even als de achterliggende veertig jaar, nog steeds trouw op zfln post, en ook Zondag en Maandag, evenals Pinksteren 1902, zal hy zyn cliënten in „De Zoutkeet" weer bedienen. Allen, zoowel de „stamgasten" als de „gaande en komende" in „De Zout keet" kennen den heer Smolders, en bij al len staat hij hoog aangeschreven, om zyn voorkomendheid en nauwgezetheid. Ook zijn tegenwoordige patroon, is, naar ons I bleek, nog steeds zeer over hem tevreden. Ongetwijfeld zullen de vele kennissen van den heer Smolders bij dit zeldzame jubileum blijk geven, dat ook zij hem waar- dceren! KERK- EN SCH00LNIEUWS NED. HERV. KERK. Benoemd tot hulpprediker to Blokzijl A. van Eb, cand. .te Utrecht. Beroepen te Katwijk aan Zee (4e pred. pi.) h. Knier te Bunnlk. Bedankt voor Adorp L. C. ten Bruggenkate te Klooster-ter Apel. GEREF. KERKEN. Drietal Valkenburg (Z.H.) J. v. Eerden cand. en hulppred. tc Alkmaar, J. Rynevelt. Idem te Snssen- bcim en H. A. Stel Idem te Delfnbovcn. Bedankt voor <lc benoeming tot hulpprediker te Duurswoude. J. Hoekstra, cand, tc Garijp. MARKTBERICHTEN GOES, 18 Mei. Veilincsvcrceniging „Zuid-Beve land. Rabarber 10. Stoofsla 20, Spinazie 9.6012, alles per 100 kg.: Radij'9 2.60, Rammenas 10—11, allés per 100 bos; Bloemkool 11.2028, Kropsla 4.40—7, per 100 stuks. ROTTERDAM. 18 Mei. Aardappelen: Zandaardappe- len J 6.12 per 100 kg. aanvoer en voorraad voldoende. Vlasbeurs: 500 kg. blauw vlas j 1.00—1.40; 800 kg. Zeeuwsch wit 1.001.45: 1000 kg. dauwrood 1 0.65 —1.15. Op het land soowel als ter beurze een vlotte handel aan de vastgeetelde prijzen. mmr,t VA wil OOK GIJ KUNT WELVAART EN ARBEIDSVREUGOE VINDEN DOOR WERK IN OUITSCHLAND lOOrr lOONEtJ GOIOE dAU£RAAO$CHAP GUNSTIGE ARBEIDSVOORWAARDEN -(KAAST INIICHTINGIN fltf 01 CtWigmijKi **BEIDS9UMAUX In het gebouw van de Nederlandsche Artsenkamer te Amsterdam is Zaterdag middag de Raad der Nederlandsche Art senkamer officieel door den president der Nederlandsche Artsenkamer geïnstalleerd. In dezen raad der Nederlandsche art senkamer hebben, behalve de plaatsver vangend president der Nederlandsche art senkamer, en de plaatsvervangend leider der Nederlandsche vereeniging van zie kenfondsartsen, ook uit hoofde van hun ambt, zitting de leiders van de geweste lijke bureaux der Nederlandsche artsenka mer. Als zoodanig zijn benoemd: J. Dozy, zenuwarts te Haarlem, voor Noord-Hol land en Utrecht; L. M. ter Horst, arts voor hartziekten te Groningen, voor Gro ningen, Friesland en Drenthe; H. Couvret, huisarts te Arnhem, voor Gelderland en Overijssel; H. K. W. Wrede, arts voor tropische ziekten en geneeskundige bij den Raad van Arbeid te Leiden, voor Zuid-Holland en Zeeland. De president wees er in zyn toespraak op, dat de artsenkamer wordt geboren in een geweldigen tijd. Wereldrijken bestrij den elkaar, de geheele aarde kan men nu wel zeggen, is ten oorlog getogen en toch is dit niet het wezen van het gebeuren. Het is geen krijg meer van staten tegen staten, het geweldige is. dat het eigenlijk een opstanding van het volksbewustzijn is. Volk in den juisten zm van het woord. Bloedgemeenschap in een woord verwant schap, vermaagschap. Eigenlijk is dit niets anders, dan een zich losrukken uit de verstikkende be klemmingen der volksverdeeldheid, met, zooals dat bij ons was, zijn vijftig en meer partijen. In wezen was deze verdeeldheid niet anders dan een zondigen tegen de wetten der natuur. Een zonde, die de natuur im mer in ijzerharde consequentie straft met ondergang. Daarom is ook het winnen van den oor log wel het allereerste maar niet het be langrijkste probleem. Het allerbelangrijkste probleem is de organisatie van den wederopbouw. Van den wederopbouw van de Germaansch- Europeesche ruimte in nationaal-socialistl- schen zin, dat wil zeggen in een woord, in biologischen zin, dus in organisch volksch verband. Slechts biologische harmonie handhaaft zich, dit geldt zoowel voor individuen, als voor volken. Nationaal-socialisme is bio logie, dat wil zeggen, de geheele leer van het nationaal-socialisme met als basis zijn erfelijkheidsleer en zijn rassenleer stoelt met zijn hoofdwortels geheel in de medi sche en biologische wetenschap en juist daarom rust er in den komenden staat op uwe schouders, artsen van uw volk, niet alleen een groote verantwoordelijk heid, maar hebt gij daarin ook zoo'n mach tige taak te vervullen: een taak, die ver uitgaat buiten de grenzen, die de arts zich tot nu toe placht te stellen. Gij zult niet alleen meer de kundige geneeskunstenaar waaronder ik de ge heele verhouding van geneesheer en pa tiënt zou willen verstaan hebben te zijn, maar gy zult daarbij de sibbe-arts van de zich u toevertrouwd hebbende fa milies en, wat nog ver daarboven uitreikt, gij zult een leider, een gezondheidsleider van en te midden van uw volk hebben te zijn, want dan, maar ook dan alleen, zal ons volk de plaats innemen temidden der Germaansche volkerengemeenschap waarop het om ztjn uitstekende eigen schappen van bloed, en wat eigenlijk het zelfde is, van karakter, recht heeft. Aan dit alles nu, den arts als genees heer, als sibbe-arts, als volksgezondheids- leider, leiding en richting te geven, dit nu, is uw taak, aldus spr. Wat de verhouding patiënt-arts betreft, zullen een reeks reglementen en veror deningen worden voorgelegd, en ter be studeering worden gegeven, waarop uw weloverwogen op- en aanmerkingen op hoogen prijs zullen worden gesteld. de sibbe-arts. Wat den sibbe-arts betreft, zullen richt lijnen moeten worden vastgesteld betref fende het onderzoek voor en raad by het huwelyk, en wel in dien zin, dat dit ge schiedt op den huwbaren leeftijd, dus vóór de liefde in het spel is en niet, zoo als dat tot nu toe meestal gebruikelijk was, bij wyze van spreken vijf minuten vóór het naar het stadhuis gaan, waarbij dan gewoonlijk alle goede raad in den wind werd geslagen. Nu ik dit onderwerp hier aanroer, wil ik eens een enkel woord wijden aan een uitermate belangrijk thema, dat met voor liefde door de duistere belagers van de artsenkamer gehanteerd wordt: „het art sengeheim". De arts zal het hoofd heb ben te buigen voor de verruiming, die de biologische wetenschap aan zijn inzichten heeft gebracht en zal ook hij in de eerste plaats hebben te zijn de gezondheidsleider van zyn volk als organisch geheel en eerst daarna met dezelfde voortreffelijke zorg, arts in de oude beteekenis van het woord. geneeskundige mogelijk heden. Spr. wees voorts op de ontzaglijke ge neeskundige mogelijkheden, die een wijze toepassing van de erfelijkheids- en rassen leer, door den arts in zijn volk uitgedra gen, openen. Ik wil er hier alleen in het kort op wijzen, dat langs dezen weg en ook alleen langs dezen weg, de crfeiykheidsziekten causaal kunnen worden aangepakt, ter wijl de arts tot op den dag van heden, wat deze ziekten betreft, in zijn behan deling eigenlijk uitsluitend symptomatisch te werk ging, een handelwijze die in de praktijk neerkomt op het vullen van het vat der Danaïden. Daarom zal de arts in de toekomst de aan zijn hoede toe vertrouwde patiënten cn families met raad en inzicht hebben by te staan, by de gewichtigste daad van hun leven, na melijk het bepalen van hun teeltkeus, het alles beslissende moment van de ouders tegenover hun kinderen en ver dere nakomelingen. Een ouder moge zijn kinderen met nog zoo veel zorg omgeven, als maar mogelijk is, boven het door de erfmassa der ouders en voorgegane geslachten plafond vermag geen macht ter wereld, de mogelijkheden van het individu uit te heffen, eenige per- centagegewijs zeer geringe mut^tieve kan sen daargelaten. Tot den plicht van den arts zal het nu in de toekomst behooren, deze be grippen dusdanig tot gemeengoed van zijn patiënt te maken, dat zij als vanzelfspre kend daarnaar zullen handelen, zoo van zelfsprekend, dat zij een handelen hier tegen, gevoelen als een vergrijp tegen hun volk. Want zoo ooit, dan geldt hier, dat de zonden der vaderen zich zullen wreken in hun kinderen tot in vele geslachten. het artsen geheim. De gewetensvolle medicus kan zich door zyn gehouden zyn van trouw aan het „secret absolu" zich in bepaalde gevallen gevoelen als een misdadiger tegenover zijn volk. Het bekende feit, dat de arts niet bij machte was een iuetisch geïnfecteerde patiënt, welke onvoldoende behandeld was, van het misdadige voornemen om, tegen zijn raad in, een huwelijk aan te gaan, terug te houden, zult ook gy altijd vol verontwaardiging hebben aangevoeld, al dus spr. In soortgelijke gevallen nu, waar dus door den enkeling, het volk als geheel bedreigd wordt, zal de arts niet alleen kunnen, maar zal hy moeten spreken. Aan de hoogheid van het artsengehcim doet dit niet alleen niets af, maar juist doordat de verantwoordeiy'kheid hiervoor in handen van den arts zelf gelegd wordt, draagt het er eer toe by. Er voor te waken, dat nu geen uitwassen in omge keerde richting ontstaan, zal mede tot uw taak behooren. Wanneer een probleem u moeilijkheden schept, zult ge nimmer mis tasten, wanneer gij u ten allen tyde in de eerste plaats afvraagt: waarmede is mijn volk het best gediend, in de tweede plaats: hoe wordt de eer en het beroep van arts het beste hoog gehouden? By dit alles zult gij den leider Mussert immer achter U vinden, want bij zijn onzegbare liefde voor zijn volk, ligt niets den leider zoo na aan het hart als de gezondheid en de levenskracht van zyn volksgenooten. Knieval van Roosevelt voor Stalin. De Sovjet-ambassadeur te Washington, Litwinof, heeft in gehoorzaamheid aan in structies uit Moskou een demarche gedaan bij de Amerikaansche regeering om de in- vryheidstelling te verkrijgen van Earl Browder, secretaris-generaal der Ameri kaansche communistische party, die al ruim een jaar in de gevangenis vertoeft, waar hy een vonnis van vier jaar uitzit voor gebruik van valsche passen en verra derlijke propaganda. De Amerikaansche regeering antwoord de eerst, dat het vonnis door een Ameri- kaarreche rechtbank was uitgesproken en de regeering derhalve niet gerechtigd was tot vernietiging. De regeering zpu de mo gelijkheid van revisie bestudeeren. Litwinof kreeg nieuwe instructies uit Moskou deed ditmaal een stap bij Roo sevelt. Hij deelde dien den wensch van Sta lin mee, dat Browder onmiddellyk in vrij heid zou worden gesteld, aangezien het aanhangen van dezelfde politieke denk beelden als een staat, die met de Ver. Sta ten een bondgenootschap had gesloten, geen misdryf kon vormen. Deze tweede stap van Litwinof moet zeer nadrukkelijk zijn geweest, zoo schrijft een medewerker van Stefani, want Roose velt besloot, dat Browder onmiddellyk in vrijheid moest worden gesteld. Dit is de eerste maal in de geschiedenis der Ver. Staten, dat een president zich mengt in aangelegenheden der recht spraak, nadat een wettig vonnis is uitge sproken. Het Witte Huis motiveert dezen stap met redenen van binnenlandsche eens gezindheid en als uiting van eerbied voor den Sovjet-bondgenoot, waarvan Browder een partyganger is. Dit feit heeft een pynlijken indruk ver wekt in tal van Amerikaansche kringen en de magistratuur gealarmeerd, die er een gevaarlijk precedent in ziet. Als Roose velt Stalin tevreden had willen stellen, had hy Browder gratie kunnen doen vragen, maar niet het vonnis moeten vernietigen. Doch Litwinof had zich met klem verzet tegen 'n verzoek om gratie en daarbij de stelling verkondigd, dat 't aanhangen van de communistische denkbeelden door de Amerikaansche magistratuur niet kan worden beschouwd als een misdaad tegen de natie. WEINIG HANDEL OP DE AMSTERDAMSCHE BEURS. Voor de effectenbeurs te Amsterdam werd gis ter niet veel belangstelling aan den dag gelegd. De omzetten waren van bescheiden omvang. De stemming was overigens goed prijshoudend en de koersen waren in verscheidene gevallen iets hooger, maar veranderingen van ingrijpenden aard kwamen niet voor en onder beurstijd wer den slechts kleine schommelingen meegemaakt. Olies vormden wederom de hoofdschotel van de markt en openden op 304, terwijl spoedig daar na een paar punten meer werd besteed, maar daarna zakte de koers weer in. De diverse cul- tuuraandeelen gedroegen zich op overeenkom stige wijze. In de tabakken was bijna niets te doen. Op de suikerafdeelïng liepen HVA's iets naar boven, maar daarna trad weer een kleine reactie in. In de rubberrubriek ontstond eenige affaire in Amsterdam rubbers, die tusschen zeer nauwe grenzen schommelden, maar goed prijs houdend waren. De omzetten in industrieelen waren klein. Unilevers cn Aku's waren vrijwel onveranderd. In dè Philips aandeelen was bijna niets te doen. De koers kwam even hooger te liggen. De beleggingsmarkt was kalm. De Nederland sche staatspapieren waren goed van toon. Nederland Obl. 1941 100 4 100%. Neder land Obl. 1941 100.— 3% 98%. Bataafschc Pe troleum Mij. Obl. 4% 108%. Idem Ozl. 3% 96%. A Amstcrdamsche Bank 144. A Incassobank 137%. A Rottord. Bankver. 148%. Nederland le Ing 1940 4 101%. Nederland 2e Ing 1940 4 100%. Nederland met bel. fac. 1940 4 101%. Nederland A 1000.— 1937 3 98%-%. Nederland 1000.— 1938 (3%) 3 97%-%. Inrtië a 100O.— 1937 A 3 86%. A Koloniale Bank 129. A Ned. Indische Handelsbank 90%. C Ned. Handel.-Mij 1000) 124%. A Algemoene Kunstzijde Unie 152%-51 "l. A Van Berkei's Patent 140-38%. C Calvé Delft 116%-17. A Fokkervliegt. Fabr. 205. A Lever Bros Unilever 168-67%. A Nod. Ford Aut. Mij. 341. A Philips' Giocil. Fabr. Gem. Bcz. 289%-87. Idem Pref. W.A. 170. A Dordtsehe Petr. Ind. Mij. 265. A Kon. Petroleum MU- 306%-03',-i. C Amsterdam Rubber 190-91.%. A Deli Batavia Rubber Mij. 140. A Sumatra Rubber Cult. 146. A Holland—Ameri ka lijn 152-51%. A Java—China—Japan lijn 127. A Kon. Ned. Stoomb. MU. 200. A Ned. Scheep vaart Unie 178%-80. A Roterdamsche Lloyd 150. A Stv. Mü. Nederland 149%. A Handelsver. Am sterdam 295-98, A Javascho Cultuur Mij. 159. A Ned. Ind. Suiker Unie 164%. EEN ONGELUKKIGE VAL. Zondagavond is de 2-jarige Frans Wil lem Ruys, in de ouderlijke woning aan den Goudschestraat te Vlaardingen, uit zyn le- dikantje gevallen. Een geneesheer heeft den dood tengevolge van een halswervel- breuk geconstateerd. SPORT Voetbal GOES II DEFINITIEF ONDERAANl Door twee achtereenvolgende nederlagen, reep. te gen Terneuzen II en Middelburg n zUn de Goes- reserves thans definitief op de laatste plaats gekomen. Vlissingen II nam de tweede plaats voor baar reke ning, terwijl E.M.M. voorts door de groen-witten liet passceren. De stand Is: Zeelandia Vlissingen II Middelburg II E.M.M. Terneuzen H De Zeeuwen n Brcskens .H Walcheren Goes II 15 84—29 49—17 41—31 39—41 42—48 32—42 21—33 30—58 31—70 TEBNEDZEN—ZEELANDIA 3—1. Het ls de thuisclub gelukt het bezoekende Zeelandia een verdiende nederlaag toe te bren gen in een wedstrijd van middelmatig gehalte. Reeds na 5 minuten spelen nam Terneuzen de leiding met een goed schot van haar midden voor v. d. Velde. De thuisclub bleef iets sterker en vergrootte na een kwartier den voorsprong tot 2—0. Zeelandia trachtte dezen achterstand door hardnekkige aanvallen in te loopen doch voorloopig zonder succes, daar de Terneuzensche verdediging meester van het terrein bleef. Naar mate de tüd verstreek begon een Terneuzensche zege steeds vaster vorm aan to nemen, tot ten slotte de linksbinnen der bezoekers een tegen- punt maakte (21). De spanning kwam er nu weer in en vlug golfde het spel van doel tot doel. Toen nog pl.m, 20 minuten te spelen waren moest de doelverdediger van Zeelandia wegens een botsing vervangen worden. De reserve-kee per kweet zich echter goed van zijn taak, doch kon niet verhinderen, dat kort voor het einde de linksbuiten Van Luik voor Terneuzen via de lat een derde doelpunt maakte (31). Zeelandia was toen een geslagen elftal en in dezen stand is dan ook geen verandering meer gekomen. ZWARE STRAF. De Dosko-speler W. V.. die In den wedstrijd De ZeeuwenDosko te Vlissingen den scheids rechter sloeg, is door de straf com missie van den N.V.B. zwaar gestraft. Voor den tijd van 10 jaar i3 hem het spelen van wedstrijden verboden. WEDSTRIJDÜITSLAGEN N.V.B., afd. Zeeland. le klasse B: Ria WDouane v.v. 61; Ter neuzen IIIAxel II 23. le klasse D: PatrijzenCortgene 14: Ter- sekcScheldeboys 51Volharding 1932Luctor 24; RoburHansw. Boys 11; Zeeuwsche Boys Kelnkenszand 21. 2e klasse B: Groede IIZuidzande 23; Aar- donburg II—Retranchement 2—3; Breskens III IJzendijke II 3—1. 2e klasse C: Corn Boys IIHontenisse III 63; Hulst IIHontenisse II 52; Clinge II— Terhole II 52; Terneuzen IVAxel III 13. 2c klasse D: KoIUnsplaatse BoysVolharding 1932 II 5-1; Goes IVPatrUzen m PatrUzen III n.o.g. Adspirantenï R.C.S. a—Middelburg a 0—3. MIDDELBURG A HAMPIOEN. Het A-elftal van de drie adspiranten-ploegen der voetbalvereeniging „Middelburg" behaalde jl. Zondag door een 3—0 overwinning op R.C.S.A het kampioenschap van de adspiranten-afdeeling der afdeel ing Zeeland van den N.V.B. In 17 wedstrüden scoorde dit elftal 124 doel punten, waarvan één spelertje 50 stuks voor zün rekening nam. Slechts twee tegen-goals werden voor hen geboekt en wel uit twee wed strijden, waarin en. invallor-doelverdediger op trad. De eigenlijke keeper werd dus geen en kele maal gepasseerd. Door een flinke schare oudere spelers werd Middelburg's hope jl. Zondag bü den terugkeer uit Souburg opgewacht en. naar het Schuttershof geleid, waar het bestuur van de vereeniging de overwinnaars huldigde,, maar bovenal op het hart bond, dat dit kampioenschap nog slechts een eerste schrede was op het moeilijke pad der overwinning. Een tractatie in natura en de toe zegging van een reisje naar één der steden in West-Brabant, om daar een adspiranten-elftal van één der daar gevestigde clubs te ontmoeten, maakte hen tot tevreden en opgetogen kam pioenen. Athletiek SINGELLOOP TE BERGEN OP ZOOM. Zondag werd te Bergen op Zoom de zesde Singelloop gehouden, waaraan een aantal B- en C-klassers deelnam. Winnaar werd de C- klasser M. van Tiggelen, Achilles, Bergen-op- Zoom. Van de B-klassers werd eerste: H. J. Lacor, Marathon. Vlissingen. BESLUITEN, BENOEMINGEN ENZ. Benoemd tot dijkgraaf van den calamiteuzen Onrustpolder J. I. Karelse te Wissekerke;. tot dijkgraaf van den Goolkens-Nieuwlandpolder, J. L. van Gastel Mz., te Zierikzee en tot plaatsver vanger van den dijkgraaf J. der Weduwen MJz. te Kerkwerve. Tot agent van den plaatselUken distributie- dienst te Hoedekcnskerke is in de plaats van den heer A. A. J. de Boo aangesteld de heer A. Maartense. EXAMENS PITMANSCHOOL. In de Pltmanschool te Goes is een examen ge houden vanwege den Ned. Bond v. Stenografleleeraren Pitman. Het diploma bandelstypist(e) kon uitgereikt worden aan: Mej. S. EvcrsdUk, Schore, proza Fr. en D.; dhr. P. M. van Hese, Goes, Dts. en Eng.dhr. M. J. 't Hof, 's H. Arendskerke, Fr. en Eng.; dhr. J. C. de Jonge, Goes, D. en E.mej. Gr. Karelse, Schore,mej. E. K. Kole, 'sH. Arendskerke, Fr., D. en Eng.; mej. J. J. van Kocverlngc, Schore, Eng.mej. M. J. Na- pelkerke, 's H. Arendskerke. Eng.dhr. Q. WaverUn, Kruin gen, Eng.; dhr» J. Verburg, Kapelle, Dts. Hel. diploma Stenotypist Pitman kon worden uit gereikt aan: mej. A. C. Bcukma, Nieuwdorp; mej. A. J. Dirks, Goes; mej. C. Dlcloman, Heinkcnszand; mej. S. M. Gunst, Goes; mej. J. Mccusc, Ycrseko; mej. M- J. de Pree. ColUnsplaat; mej. J. C. Strauh, Kloetlnge; dhr. J. C. v. d. Weele, Goes; mej. M. M. Wlllcbocr, Kapelle; mej. S. Wisse, Goes; mc.t. J. C. van Zweeden, Goes; mej. J. C. v. d. Peyl, Goes. Diploma Kantoorstenograaf kon worden uitgereikt aan de dames Tr. Koppejan en C. de Smldt, beiden te Goes. Diploma A. stenografie Pitman aan den heer A. Koolwijk, Goes. RADIOPROGRAMMA WOENSDAG. HILVERSUM I. 415.5 M. 6.45 Gram. 6.50 Ochtendgym. 7.00 Gram. 7.45 Och- tendgym, 7.55 Gram. 8.00 BNO: Ber. 8.15 Gram. 9.15 Voor de huisvrouw. 9.20 Gram. 10.30 Rococo- octet (opn.) 11.00 Voor de kleuters. 11.20 En semble Francis Keth. 12.00 De Melodisten en soliste. 12.40 Almanak. 12.45 BNO: Ber. 13.00 Het Paard in het boerenbedrijf. 13.15 Zang met piano en gram. 14,00 Omroepork. en. soliste (opn.) cn gram. 15.00 Voor de vrouw. 15.20 Piano. 16.00 Bijbellezing. 16.20 Voor de jeugd. 17.00 Theo Uden Masman en dansorkest. 17.30 Nat. Jeugd storm kwartier. 17.45 Theo Uden Masman cn dansork. 18.00 De toekomst van de Ned. Scheep vaart. 16.15 Orgel. 18.50 BNO: Ber. 19.00 BNO: Econ. praatje over den landbouw. 19.10 Gram. 19.15 De fam. de Boer. 19,80 Gevar. progr. Vanaf 20.15 voor Radio-Centr. met lijnverb. 20.15 Otto Hendriks en ork. 20.45 Gram. 21.00 Ork. Malan- do en solist. 21.45 BNO: Ber. 22.00 BNO: Pol. praatje. 22.10 Gram. 23.3024.00 Dansm. (grapi.) HILVERSUM n, 301.5 M. 6.45—8.15 Zie Hil versum I. (7.307-40 Boksles). 8.15 Gram. 10.00 Morgcnw. 10.15 Gram. 10.40 Voordr. 11.00 Zang met piano cn gram. 11.35 Piano. 12.00 Bert van Dintcrcn cn ork. 12.45 BNO: Ber. 13.00 Otto Hen driks cn ork. cn orgel. 14.15 Uit Noerlands Gou wen. 14.30 Groot Qmroepork., solist cn gram. 16.00 Zang met piano cn gram. 16.30 Gram. 17.00 Voor dc jeugd. 17.15 BNO: Ber. 17.30 Gerard van Krevelen cu ork. cn zang. 18.30 Van huis tot huis. 18.45 Gram. 19.00 Fluitduo. 19.30 BNO: Ber. 19.40 Spiegel van den dag. 19.50 BNO: Bra- bantsch praatje. 20.00 Arnhemsche Orkestver. en solist. (Vanaf 20.15 voor Radio-Centr. met lijnverb,). 21.00 Als je verre reizen doet. dan kan je veel verhalen. 21.15 Arnhemsche Orkest- ver. en solist. 21.45 BNO: Ber. 22.00 Gram. 22.05 22.10 AvondwU'dlng. hoofdprijzen staatsloterij. Trekking van heden. 1000,— 9688 12380 16933 400,— 1348 2965 19963 200.— 12900 17890 19515 100.— 4213 5432 6627 7581 7594 12041 16833 20253 2Ö282 4ö9e STAATSLOTERIJ f 4— Mo. M389. 1a_ iw 1 I «n fMI IflMgl l-O. far/4, JHl/», J*ïT79, MNa 1904 2042 WO 3430 3614 V» 4188 4831 45D6 4953 5083 5282 «028 6257 6540 7654 7777 7784 8GG1 8022 8030 9466 9026 3344 10505 10606 10676 11170 11180 H407 12013 12MB 13970 13830 M833 *2871 13487 13671 13583 M160 14238 PM0i *4956 15630 16229 963» 16857 16871 98926 17533 17580 17948 18832 19027 19167 19933 20166 20430 21145 21199 21214 21694 21763 KW5 1092 1093 1135 1212 2250 BSE 1311 1360 1382 1420 1485 1504 1505 1627 1685 1749 1832 1850 1812 1685 2055 2068 2119 2130 22G6 2283 2294 2322 2323 2344 2362 2308 2413 2426 2434 2462 2475 2538 2649 2552 25»5 2602 2702 2706 2713 2741 2775 2830 2826 2847 2849 2866 2915 2931 2961 3080 3102 3154 3200 3234 3248 3264 3284 3298 3302 3306 3348 3360 33851 3423 3435 3468 3502 3510 35S3 3576 3611 3694 3762 3793 3816 3838 3867 3880 3895 3904 3908 3971 4159 4181 4249 4288 4344 4«7 HS2 4483 4571 4582 4564 4628 4632 49» 4759 4836 4855 4858 4864 50» 5096 5100 5243 5247 5301 5316 5332 5945 5349 5433 5458 5485 5515 5729 5738 5768 5773 5780 5842 5864 5976 5957 5989 6000 6002 6052 (5093 6099 6178 6205 6216 6261 6267 6268 6281 6304 6367 6379 6458 6585 6648 6748 6754 6822 6843 6845 6872 6875 6941 7008 7018 7047 7060 7093 7105 7161 7183 7184 7213 7360 7437 7506 7521 7523 7537 7542 7561 7683 7720 7755 7757 7758 7783 7832 7846 7926 7989 8018 8021 8063 8079 8082 8094 82» 8284 8330 8352 8405 8409 8435 8488 8603 8613 8660 8753 8840 8867 8894 9032 9117 9130 9139 9163 9201 9226 9249 9431 9478 9489 9529 9603 9605 9638 9646 9662 9703 9841 9909 9913 9921 9998 10070 10109 101» KM 52 10195 10226 KÖ31 10264 10329 10357 10406 10420 10423 10439 10470 10554 10562 10679 10682 10726 10746 10774 107*9 JOOLS 10814 10816 10832 10909 10932 10965 N«ll 11279 11304 11307 11502 11612 J30» JtVX3 11781 1H94 11853 12131 121» 12148 12176 12197 12234 12237 12253 12303 12305 12319 12387 12480 12520 12574 12589 12604 12606 12647 12657 12722 12764 12910 12930 12965 12999 13027 13046 13051 13060 13085 13174 13205 13254 13256 13285 13401 13500 13510 13526 13543 13605 13660 13726 13750 13787 13796 13874 33911 13940 13946 13973 13999 14181 14288 14293 14323 34324 14365 14408 14446 14512 14599 14640 14692 34729 14821 14840 14843 14845 14855 14869 14899 14905 15016 15058 15079 15125 15188 15201 15216 15286 15310 15361 15374 15419 15450 15455 15458 15467 15594 15652 15664 15671 15690 15697 15702 15713 15718 15738 15770 15772 1*803 15933 15934 15985 16040 16041 16063 16066 16102 16105 16133 16137 16198 16200 16227 16244 16310 16330 16341 16365 16379 16406 16528 16604 16749 16758 16807 16831 16937 16952 16963 16970 17057 17069 17110 17119 17133 17160 17200 17248 17368 17370 17399 17537 17546 17584 17640 17650 17668 17862 17878 17912 17926 17936 17963 17991 18020 18025 18173 18203 18215 18261 18297 18427 18462 18486 18631 18636 18681 18755 18771 18811 18841 18877 18896 18903 18908 18918 18929 18948 18994 19085 19211 19216 19282 19298 19340 19368 19376 19413 19431 19444 19563 19612 19701 19804 19831 19844 20127 20136 20140 20163 20224 20305 20334 20373 20377 20378 20391 20395 20606 20647 20662 20687 20748 20920 21003 21028 21043.21101 21109 21112 21136 21147 21150 21152 21171 21205 21249 21250 21267 21278 21352 21358 21399 21473 21502 21723 21738 21781 21815 21841 21855 21933 21969 21981 Gedeeltelijk gecorrigeerd Offlcleele mededeelingen gemeente mdjdelbukg. EXTRA ZEEP WEGENS VUILEN ARBEID. De plv. Directeur van den Distributiedienst te Middelburg maakt bekend, dat in het tUdvak van 18 Mei t/m 23 Mei a.s. aanvraagformulieren verkrijgbaar zullen worden gesteld voor extra zeep ten behoeve van arbeiders die werkzaam heden verrichten waardoor zij in sterke mate aan vuil worden blootgesteld. Alléén aan bedrijven en ondernemingen en aan zelfstandige arbeiders, welke ter plaatse zijn gevestigd, worden deze formulieren uitgereikt. Uitgereikt wordt voor een periode van twee maanden, waarbU wordt opgemerkt dat gediplo meerde bakers, kraamverzorgsters, enz. die per 1 Februari jl. extra-zeep ontvingen voor een periode van 6 maanden, thans niet voor extra- zeep in aanmerking komen. De formulieren dienen vóór 30 Me! a.s. te worden ingeleverd bU den Distributiedienst. Middelburg, 19 Mei 1942. De plv. Directeur vnd„ l. 'A'. BOUMAN, te Middelburg maakt bekend, dat personen die ter verkrijging van een nieuwe brandstoffen- kaart „D.V." voor het stookseizocn 1942/43 niet in staat zijn geweest één der bonkaarten J, K of L In te leveren (wegens verlies, mutaties enz.), zich vóór 23 Mei a.s. tot. zün dienst, afd. Brandstoffen, moeten wenden onder overlegging van do stamkaart van het „Hoofd" van het ge zin, tot het in ontvangst nemen van een formu lier MD 61. Dit. formulier moet. volledig Ingevuld en on derteekend, vóór 27 Mei a.s. worden terug bezorgd. Voor het in ontvangstnemen der kaarten zal men persoonlijk worden opgeroepen. Middelburg, 19 Mei 1942. De plv. Directeur vnd„ L. X. BOUMAN. gemeente vlissingen. GEMEENTELIJKE HANDELSAVONDSCHOOL. De Burgemeester van Vlissingen; brengt ter kennis van de leerlingen der hoog ste klasse van de Gemcentclüke Handelsavond school, dat gelegenheid zal .worden gegeven voor het afleggen van het einuexamen in de Handels school te Mlddelbnrg-(Dam N.Z.) De leerlingen moeten zich hiertoe aanmelden op Woensdag 20 Mei a.s. des namiddags 6—7.30 uur bU den wnd. Directeur den heer I. Sinke, Wagenaarntraat 20 te Middelburg of Donderdag 21 Mei a.s. des namiddags 6—7.30 uur te Vlis singen, Boulevard do Ruytcr 48. Vlissingen, 10 Mei 1942. Do Burgemeester vnd., VAN WOELDEREN, Do Gemeente-Secretaris, F, BISSCHOP,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 2