PH0VIMCIA1E ZEEUWSCHE COUPANT Zware Britsche vliegtuigverliezen. Het komende Duitsche offensief in het Oosten. Nederlandsche S.S. zweert trouw aan den Führer. 3BWW H ffM&W 1SPRÏJ9 r 19 ct per week of 2.42 per kwartaal Franco per post 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 5 cent ADVERTENTIEPRIJS Per m.m. 14 cent, min. per adv. 2.30. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties (max. 8 regels)van 1—5 regels 65 ct, iedere regel meer 13 ct., dienstaanvr. en dienstaanb. resp. 55 en 11 ct. Kabouters (alleen op Vrij dag) 15 woorden 30 ct., elk woord meer 6 ct, bij vooruitbetaling. „Brie ven of adres Bur.v.'d.Bl." 10 ct. meer. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300, PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT. MIDDELBURG DIT NUMMER BESTAAT UIT 4 BLADZIJDEN 185ste JAARGANG NUMMER 115 ni\TQriAY"t in A/VÏ7T 1h/io directie: f. van de velde, f. b. den boer iVlCl 1 hoofdredacteur: j. a visser, vlissingen De BUREAUX van de Provincial® Zeeuwsche Courant zijn gevestigd te5 VLISSINGEN: Redactie en Admini stratie Walstr. 58-60. tel. 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 578 MIDDELBURG: Londensche Kaai 29 Redactie telefoon 3521. na kantoortijd telef. 3454. Administratie telef. 3541. GOES: Red. en Administr. Turfkade 15, tel. 2863, na kantoortijd tel. 2475 SOUBURG: Kanaalstraat 45, tel. 234 OOSTBURG: Redactie en Admini stratie Breedestraat 45. telefoon. 102 BRESKENS: Dorpsstraat 35. tel. 31 Duikbootsuccessen voor de Amerlkaansche kust. EEN PANTSERSLAG BIJ CHARKOF. Het opperbevel der Duitsche weer macht deelt mede „Op het schiereiland Kertsj gaan de resten, van den verslagen vijand in weerwil van het wanhopig ver zet, haar vernietiging tegemoet. In het gebied van Charkow leidden onze tegen aanvallen tot een pantserslag, waarbij 56 vijandelijke pantserwagens werden kapot geschoten. Vierenvijftig andere Sovjet pantserwagens werden door luchtaanvallen buiten gevecht gesteld. In den sector van het Ilmenmeer heb ben afdeelingen gevechtsvliegers vernie tigende slagen toegebracht aan troepen verblijfplaatsen en ravitailleeringscolonnes van den vijand. In Lapland is bij aanval len opnieuw terrein gewonnen. In het ach- terwaartsche gebied hebben Hongaarsche troepen in gevechten, die verscheidene da gen duurden, een uit bolsjewistische benden bestaande vijandelijke troep vernietigd. Bij Moermansk heeft de luchtmacht bom- treffers geplaatst op vijf groote transport schepen. Boven Malta zijn vijf Britsche vliegtui gen neergeschoten. Zooals reeds in een extra bericht is me degedeeld, hebben Duitsche duikbooten aan de Oostkust van Noord-Amerika, in de Caraibische Zee en voor den mond van de Mississippi 17 vijandelijke koopvaardij schepen, met een gezamenlijken inhoud van 105.000 ton, tot zinken gebracht. Twee andere schepen werden door torpedotref fers zwaar beschadigd. Aan de Engelsche kust hebben lichte gevechtsvliegtuigen met goed gevolg het havengebied van Folkestone en Hastings gebombardeerd. Voor de Nederlandsche kust hebben mijnvegers en patrouille vaartuigen in een gevecht met Britsche motortorpedobooten een vijandelijke boot door artillerietreffers beschadigd. Aan de Kanaalkust hebben Duitsche jagers vijftien Britsche vliegtuigen neergeschoten, zonder zelf verliezen te lijden. 'n het Noorden der Noordzee hebben sterke afdeelingen Britsche. vliegtuigen den kruiser „Prinz Eugen" vruchteloos aangevallen. Met zeer zware verliezen werden zij teruggeslagen. De kruiser en de begeleidende vaartuigen schoten zeven ja gers en luchtdoelgeschut 22 der aanvallen de bommenwerpers neer, zoodat de vijand bij deze aanvalspoging meer dan de helft van zijn formaties verloor. Drie Britsche bommenwerpers werden boven de Duitsche Bocht, vijf boven het Westen der Oostzee neergeschoten. De Britsche luchtmacht* verloor dus Zaterdag ën Zondagnacht bij haar aanvalspogingen op Duitsche vlootstrijdkrachten, op het be zette gebied en op de Duitsche kust, in totaal 52 vliegtuigen. Bij deze gevechten gingen slechts drie Duitsche jachttoestel- len verloren, welker bemanningen gered konden worden. Bij de successen van Duitsche duikbooten voor de Amerikaansche kust heeft de boot onder bevel van korvetkapitein Schacht zich bijzonder onderscheiden. De opper wachtmeester van een afdeeling stormge- schut, Miiller, heeft op 17 Mei elf vijande- lgke pantserwagens kapot geschoten". Naar het oordeel van militaire deskun digen in de Duitsche hoofdstad vallen alle tot nu toe aan het Oostelijke front uitge voerde Duitsche aanvalsbewegingen binnen het kader van de met het voorjaar begon nen strategische terreinzuivering. Het be treft hier dus operaties, die ten doel heb ben posities in te nemen, vanwaar uit de groote stormloop van dit jaar met groote uitwerking kan beginnen. Ook de groote aanval op Kertsj met zijn doorslaand suc ces behoort ongetwijfeld tot de voorberei dende acties. Op welk punt van het Ooste lijk front het begïnsïgnaal voor het groote offensief dit jaar gegeven zal worden, daar over kan men slechts gissingen maken. In dit verband toont men zich in krin gen van den Grootduitschen generalen staf zeer tevreden over de reactie der bolsje wisten in het gebied van Charkof, waar de opmarsch de Duitsche leiding tengevolge van grondige verkenning uit de lucht niet verborgen was gebleven. Vijandelijke ope raties in dit gebied waren derhalve tijdig genoeg in de Duitsche berekeningen opge nomen. De opzet van het bolsjewistische offen sief toont naar militaire deskundigen ver klaren geen enkele originaliteit- Men kan reeds thans zeggen, dat de bolsjewisten, juist in het Donetzgebied, waar de Duit sche leiding toch van begin af met zeer sterke offensieve inspanningen van de bolsjewisten om dit sterk geïndustriali seerde gebied te herwinnen hebben moeten rekening houden, fouten van zeer groote militaire draagwijdte hebben gemaakt. De bolsjewisten hebben zich dus weer eens Ieelijk verrekend. Hun massale stoot is niet alleen tot staan gebracht en wel met enorme verliezen aan hun kant, doch de aanvaller is ook hier weder aangeval lene geworden. Opmerkelijke successen hebben de Duitsche formaties reeds be haald. De eerste pantserslag van dit jaar is met een zware nederlaag der bolsjewis ten geëindigd. De operatieve gevolgen van deze neder laag der bolsjewisten beginnen zich te openbaren. Hierover wordt echter voorloo- pig om begrijpelijke redenen nog het stil zwegen bewaard. GEVECHT TCSSCHEN' PANTERWAGENS. Bg het voortduren der geslaagde Duit sche tegenaanvallen in het gebied van Charkow is het tot een gevecht tusschèn pantserwagens gekomen., waarbij 56 Sov jetwagens werden kapotgeschoten. Sedert 12 Mei zgn hier 324 Sovjetpantserwagens vernietigd. LUCHTGEVECHTEN. Boven de verschillende sectoren aan het Oostelijke front zijn gisteren hevige luchtgevechten geleverd. Volgens de tot dusverre ontvangen berichten hebben Duitsche jagers 50 Sovjetvliegtuigen neer geschoten en 10 op den grond vernield. Boven het schiereiland Tamanskaja wer den 15 bolsjewistische vliegtuigen neerge schoten, in het hooge Noorden verloren de bolsjewisten 13 jagers en bij Moermansk eveneens 13 jagers. In den tgd van 10 tot 16 Mei werden 472 bolsjewistische vliegtuigen vernietigd. De strijd In het Verre Oosten. In de laatste drie dagen zgn bg aanval len van Japansche vliegtuigen op militaire inrichtingen van Port Moresby en omge ving, in totaal 19 vijandelijke machines neergeschoten of op den grond vernield. Vier Japansche toestellen gingen verlo ren. In Birma hebben Japansche troepen een Britsche "afdeeling van 300 man bij Ka- lewa verslagen. 200 man werden buiten gevecht gesteld. Bovendien ondernamen de Japanners aanvallen op strijdkrachten van Tsjoengking ten N.O. van Kalewa. Ook de ze moesten 200 gesneuvelden achterlaten toen zij terugtrokken voor de oprukkende Japansche afdeeling. Tusschen Mandalay en Lasjio worden de Japansche operaties voortgezet. Japansche militaire deskundi gen verklaren dat de Japanners nog slechts 6 k.m. van de Indisch-Birmansche grens zijn verwijderd. Zaterdag hebben Japansche vliegtuigen opnieuw de stad Manipoer in de voorindi- sche provincie Assam aangevallen en aan zienlijke schade aangericht aan militaire inrichtingen. Op het nabij gelegen vlieg veld werden 7 vliegtuigen van Amerikaan sche type vernield. NA DEN SLAG IN DE KORAALZEE. Naar Domei uit betrouwbare bron ver neemt, is na de nederlaag der gecombi neerde Britsch-Amerikaansche vloot in de Koraalzeè een ijzige stemming ontstaan tusschen Amerikanen en Engelschen. Dit blijkt uit mededeelingen van marineofficie ren van het Amerikaansche vliegtuigmoe derschip „Saratoga", dat ternauwernood naar Australië kon ontkomen. In den strgd stelde de Bi-itsche kruiser „Warspite" ons teleur, aldus de Officieren, daar hij zich in de achterhoede plaatste. Door deze onjuiste opstelling wei-den een Amerikaansche kruiser en twee Ameri kaansche vliegtuigmoederschepen getrof fen. DE OLIEBEDRIJYEX BIJ BALIKPAPAN HERSTELD. Het Japansche blad Hochi meldt uit Ba- likpapan, dat de groote oliebedrijven van de Bataafsche Petroleum maatschappij in Borneo, die bijna geheel vernield werden door de terugtrekkende Nederlandsche troepen, weer hei'steld zgn voorzoover het de raffinaderijen betreft Rede van Mussolini. Het nationale directorium van de fascis tische partij is onder voorzitterschap van den Duce in het Palazzo Venezia te Rome bijeen gekomen. Mussolini legde daarbij de volgende verklaringen af In den laatsten tijd hebben drie gebeur tenissen den geestestoestand van het Itali- aansche volk aan het eind van het tweede oorlogsjaar doen blijken. De eerste is het resultaat van de leening, die zonder bui tengewone propagandistische inspanning het totaal van de vorige leening met vier milliard overtrof. Nog belangrijker in moreel opzicht was het woloffer, dat door zijn algemeenheid en spontaniteit beschouwd moet worden als een soort plechtige volksstemming en een bewijs van de trotsche liefde voor onze gewapende macht. Zooals de trouwringen, die in December 1935 midden onder het economisch beleg werden geschonken, den volgenden zomer dienden als betaling voor 750.000 ton ge ïmporteerd buitenlandsch graan, aangezien onze oogst onvoldoende was, zoo zal ook de thans geschonken wol dienen om onze soldaten te beschermen tegen de winter koude. Tenslotte kon ik tijdens mijn reis door Sardinië n.. een afwezigheid van zeven jaar constateeren, dat op alle gebied reeds veel voortgang is gemaakt, maar dat er nog veel te doen overblijft, hetgeen tijdens en a den oorlog gedaan moet worden. Amerikanen geven verlies van 16 schepen toe. Van officieele zijde wordt toegegeven, dat in de afgeloopen week vijandelijke duikboo ten zestien Amerikaansche schepen in het Westelijk deel van den Atlantischen Oceaan in den grond hebben geboord. Het tot zin ken brengen van schepen heeft de afgeloo pen week 83 dooden en 115 vermisten ge kost, terwijl er 470 overlevenden waren. In dezelfde week zijn drie koopvaardijschepen aangevallen, doch niet tot zinken gebracht. Twee daarvan konden zwaar beschadigd een haven bereiken. JEUGDIGE WIELRIJDER OVERREDEN. De 16-jarige D. Dollekamp te Markelo verloor de macht over zijn rijwiel en kwam op den rijweg ten val onder een juist passeerende vrachtauto. De jeugdige p. was vrijwel op slag dossL Ir. Mussert spreekt over de Germaansche lotsverbondenheid. In een school voor Duitsche valscherm jagers. Een kijkje tijdens de les. Het oogenblik van de landing Hoffmann- Staof-P.K. Seegers-Pax Holland m EXTRA BERICHT VAN HET DUITSCHE OPPERBEVEL. 17 VIJANDELIJKE KOOPVAARDERS GETORPEDEERD. Uit het hoofdkwartier van den Führer, 18 Mc4 (D.N.B.): Het opperbevel van de weermacht maakt bekend Aan de Noordkust van Noord-Amerika, in de Caraibische zee en voor de m<tnditrg van de Mississippi hebben Duitsche duik booten weer zeventien vijandelijke koop vaardijschepen van tezamen 105.000 brt. tot zinken gebracht en twee andere sche pen door torpedotreffers zwaar bescha digd. VRUCHTEL00ZE 4ANVALSP0GING OP DE „PRINZ EUGEN' Britsche bommenwerpers hebben Zondag, naar van militaire zijde verluidt, onder be scherming van jagers een vruchtelooze aanvalspoging gedaan op den kruiser „Prinz Eugen". De krachtige Duitsche af weer van jachtvliegtuigen en het gecon centreerde vuur van luchtdoel- en marine- geschut sloegen den aanval aif. De Britten vlogen in verscheidene gol ven met ongeveer 40 tot 50 vliegtuigen te gen 19.30 uur uit Westelijke richting ko mend op het gebied van Stavangar aan. Nog boven zee werd de Britsche formatie door Duitsche jagers tot den strijd ge noopt. In den uiterst verbitterden lucht slag schoten de Duitsche jagers 18 Brit sche vliegtuigen neer. De weinige Britsche vliegtuigen, die er in geslaagd waren, de Duitsche jachtver- sperring te doorbreken, kwamen terecht in het geconcentreerdè vuur van de Duit sche luchtdoel- en marine-artillerie. Met korte tusschenpoozen vier de eene Britsche bommenwerper na den andere aan het goedgerichte Duitsche afweervuur ten of fer, zoodat binnen korten tgd het lucht doelgeschut 4 én de marine 7 Engelsche vliegtuigen vernietigden. In nauwelijks een uur tgds werd zoodoende meer dan de helft van de Britsche bommenwerpers neergeschoten. Onder de vernietigde Britsche vliegtui gen bevonden zich meerendeels bommen werpers van het type Blenheim, Beaufigh- ter en Hudson. Na een verlies van 29 vliegtuigen te hebben geleden, waren de Britten genoodzaakt, terug te keeren. LUCHTACTIE BOVEN ENGELAND. Lachte Duitsche gevechtsvliegtuigen heb ben Zondagochtend tijdens een gewapende verkenningsvlucht boven de Z.O. kust van Engeland bomtreffers geplaatst op voor den oorlog belangrijke installaties. ENGELSCHE VLIEGTUIGEN BOVEN DENEMARKEN NEERGESCHOTEN. Zondagnacht zgn boven Denemarken drie Britsche vliegtuigen neergeschoten. Verscheidene Engelsche vliegers werden gedood of gewond. Onder de Denen vielen geen slachtoffers. Bij reddingswerkzaamheden in het zee gebied rond Malta zijn twee Duitsche roo- de kruisvliegtuigen door Britsche jacht vliegtuigen neergeschoten. De bemanning kon gered worden. Duitsche jagers scho ten twee Spitfires neer. In den tijd van 10 tot 16 Mei werden 76 Britsche toestellen vernietigd. KLEINZIELIG GEDOE. Mopperende Iandgenooten, boos omdat zij geen sigaren en borrels kunnen krijgen, stiekeme hamsteraars en geniepige bonnenzwendelaars, wat houden zij zich bezig met kleinzielig en misdadig gedoe. En dat juist in dezen tijd, waarin ginds in het Oosten andere Nederlanders voor ons land en volk op de bres staan, gereed om in een strijd op leven en dood voor goed met het bolsjewisme a£ te rekenen. Kleinzielig en mis dadig gedoe tegenover waarachtigen helden moed en groot plichtsbesef. Komaan landgenoot, deze laatsten behooren toch tot de beste eigenschappen van een goed vaderlander, dus ook van u. Maar dan is ook uw plaats bij onze mannen in het Oosten. Meldt u aan, landgenoot, bij het Vrijwilligers legioen Nederland, Koninginnegracht 22 te 's- i Éfravenhag®, In den Haagschen Dierentuin zijn Zon dag in tegenwoordigheid van Reichsführer S.S. Himmler en van den Rijkscommissa ris dr. Seyss Inquart, 800 Nederlandsche S.S.-mannen op den Führer beëedigd. Nadat de voorman van de Nederland sche S S., Feldmeyer, in een korte toe spraak uiting had gegeven aan de vreugde van zijn kameraden, dat zij den eed op den Führer mogen afleggen, hield de leider der N.S.B., ir. A. A. Mussert, voordat hij tot de beëediging overging, een redevoe ring. Ik heb U als actief diendende leden der S.S. opgeroepen, aldus ir. Mussert, om in mgn handen den volgenden eed af te leggen Adolf Hitler, Germaansch Führer, U zweer ik hou en trouw, en aan de door U over mij gestelde gehoorzaam heid tot in den dood, zoo waarlijk helpe mij God. Sprekende over de beteekenis van dezen eed, wees de leider der N-S.B. er op, dat, wanneer deze wereld van aangezicht ver andert, dat niet veroorzaakt is door men- schenwil, doch dat er altijd een hoogere macht is, die de wereld regeert en die van ons verlangt, dat wij zullen zijn werktuigen in zijn hand, opdat het goede aal over winnen en het kwade wordt teruggedrukt. Spr. bracht in herinnering den jaren- langen strijd van het nationaal-socialisme. Gedragen door den geest daarvan staan wij pal in den strijd. Wij weten zeker, dat indien God aan ons Europeanen nationaal- socialisme en fascisme niet had geopen baard, de strijd reeds ten einde zou zijn en Europa zou zijn ondergegaan in het com munisme. Vervolgens sprak ir. Mussert over den strgd, dién het Nederlandsche volk in het Westen, honderden jaren lang heeft moeten voeren om zich te handhaven, zooals het Duitsche volk zich moest handhaven tegen Slaven en Turken. Nu is er een verandering in Europa, zoo groot als nooit tevoren. Nederlanders en Duitschers hebben jarenlang met den rug naar elkander gestaan, nu zoeken wij elkander uit vrijen wil. De Führer ver trouwt op den geest, die ons jarenlang reeds gedragen heeft. Mijnerzijds, aldus spr., erken ik den Führer als den van God gegevene, wiens taak en roeping het is de Germaansche volkeren te redden van den ondergang, tot samenwerking te brengen en een schoone lotsverbondene toekomst te openen. Zich wendend tot de leden der Neder landsche S.S. zeide spr. Gij zijt niet al leen een formatie der N.S.B., gij zijt tevens een deel van de Germaansche orde der Als formatie der beweging zult gij uw taak hebben binnen 's lands grenzen vol gens de aanwijzingen, die gg van mg zult ontvangen. Als deel der Germaansche orde zult gij bereid zijn, te dienen buiten deze grenzen indien gij' daartoe wordt opgeroe pen. Deze Germaansche taak kunt gij al leen vervullen, wanneer gij beëedigd zijt op den Führer. Dien weg te openen, zoo gg gaan wilt uit vrijen wil, uit innerlijken drang, dien weg te openen mgn taak is dat voor u te doen. Na de ceremonie der beëediging richtte ir. Mussert zich nog tot den Reichsführer S.S Himmler en zeide Ik geef u de ver zekering, dat het Nederlandsche volk niet slechts in het verleden tot iets groots in staat was, doch ook nog heden over gees telijke en lichamelijke eigenschappen be schikt, waardoor het onder goede leiding in korten tijd tot veel in staat zal zijn. Het zal u als drager der Germaansche saamhoorigheidsgedachte een groot genoe gen doen en tevens zult gij mijn streven om het Nederlandsche volk weer tot her rijzenis te brengen van ganscher harte toe juichen. Ik geloof en vertrouw, dat mijn mannen hun plicht als Germanen in de rijen der S.S. even goed zullen doen, als zg hun plicht als Nederlanders in de rijen der N.S.B. hebben gedaan. Reichsführer Himmler schetste daarop in een toespraak de gebeurtenissen sinds 1940, om daarna te ze^ ger.In latere tijden zal de geschiedenis van uw volk en de geschiedenis der Germaansche verbon denheid en eenheid eens als volgt luiden destijds in het jaar 1942, toen de legers zich opmaakten tot een verderen aanval op het bolsjewisme hebben uit het Neder landsche volk onder leiding van uw leider 800 mannen uit vrijen wil den eed op den Führer afgelegd. Gij hebt nu den eed ge zworen, die voor u vele tienduizenden S.S.- mannen in het bijzonder Duitsche hebben afgelegd, den ouden eed der S.S-, die in vredestijd vele jonge S.S.-mannen in het middernachtelijk uur den Führer zwoeren. Vele duizenden, vele tienduizenden hebben dien eed afgelegd, vele duizen, ettelgke honderden uit de Nederlandsche gelederen hebben dien eveneens met hun bloed ge zegeld. In dezen eed, die ons allen omvat, ons S.S.-mannen, onverschillig, welk land wij ons vaderland noemen, ligt besloten, de trouw. Gij hebt gezworen aan den Führer, den führer van alle Germanen, gij hebt die trouw gezworen als nationaal-socialisten, gij hebt die gezworen als S.S.-mannen en daarmede hebt gij haar gezworen als vol gelingen van uw leider, die u zelf den eed op den Führer heeft afgenomen. De tweede deugd in dezen eed verankerd is de dapperheid en verder de gehoorzaam heid, tegenover ons zelf tegenover het volk, gehoorzaamheid in de geheele Ge meenschappelijke verbondenheid. Uit deze gehoorzaamheid ontspruit de kracht, waar mede men een continent vermag te or denen. Tenslotte verklaarde Reichsführer Himmler de Nedei'mdsche S.S- in de Ger maansche S.S. op te nemen. De A.N.W.B. de centrale toeristische organisatie. TAAKVERDEELIXG TUSSCHEN A.N.W.B,, N-A.C. en N.M.V. Tusschen den Nederlandschen Toeristen bond (A.N.W.B.), de Nederlandsche Auto mobiel Club (N.A C.) en de Nederlandsche Motorwielrijders Vereeniging (N.M.V.) zijn, mede op aandringen van de overheid, over eenkomsten tot stand gekomen, welke een nauwere samenwerking en een onderlinge taakverdeeling ten doel hebben, mede ter voorkoming van het verrichten van het zelfde werk door meer dan een vereeniging. Als uitvloeisel dezer overeenkomsten dra gen de N.A.C. en de N.MV. haar arbeid op het gebied van het binnenlandsch toerisme, wegen en verkeer, zoowel ten behoeve van de leden als tegenover de bevoegde autori teiten en in de pers, in het algemeen over aan den Toeristenbond. De leden van de beide genoemde vereenigingen zullen hun voorlichting op dit gebied voortaan ontvan gen aan de kantoren van den toeristenbond, waar zij dezelfde rechten en faciliteiten zullen genieten als de leden van dien bond. De N.A.C. en de N-M.V. blijven o.m. zelf standig als voorheen onder eigen naam en verantwoordelijkheid het sport- en wed strijdwezen op auto- respectievelijk motor- wielrijdersgebied behartigen, alsmede het vereenigings-, club- en groepsleven, ver- eenigings- en clubtochten en reünies. De autotechnische dienst van de N.A.C. blijft op den ouden voet werkzaam voor de leden van de N.A.C-, bovendien zal deze dienst ingeschakeld worden bij de voorlichting van de leden van den toeristenbond op dit gebied, terwijl acties e.d. op auto- technisch gebied door Toeristenbond en N.A.C. gezamenlijk zullen worden gevoerd met gebruikmaking van den technischen dienst van laatstgenoemde. Tusschen de besturen der drie vereeni gingen zal een onderling persoonlijk con tact tot stand worden gebracht, door uit wisseling van enkele bestuursleden. De sa menwerking komt ook tot uitdrukking in de organen. ITALIAANSCH WEERMACHTBERICHT. Het 716e weermachtbericht van het Italiaansche hoofdkwartier luidt; De gewone bedrijvigheid van patrouilles en artillerie in Cyrenaica. Bij jachtop era- ties boven Malta hebben afdeelingen vlieg tuigen der spilmogendheden vier spitfires en een curtiss neergeschoten. Een zesde toestel werd op den beganen grond met machinegeweervuur bestookt en in brand geschoten. Een onzer vliegtuigen is niet te ruggekeerd. Het stoken van magernootjes 4. De directeur van het rijkskolenbureau vestigt er de aandacht op, dat kleinverbrui kers huisbrand (behalve behoorende tot de groep b.) en particulieren, die in hun haardkachel(s) of centrale verwarmingsïn- stallatie magernootjes 4 plegen te stoken, in de toekomst niet verder op beschikbaar stelling van deze brandstof kunnen reke nen, in verband met het toenemende ver bruik van deze brandstof voor generatoren. Daar ter vervanging van magernootjes 4 evenmin magernootjes 5, essenootjes 4/5 of cokes 4 beschikbaar zijn, wordt dezen verbruikers in hun eigen belang aangera den, de noodige maatregelen te treffen opdat met grovere afmetingen brandstof zal kunnen worden gestookt. Voor centrale verwarmingsinstallaties komt uitsluitend cokes 1/2/3 in aanmerking. Voor technisch advies dient men zich te wenden tot erkende installateurs of kachel en haardsmedfen. KINDEREN NAAR DUITSCHLAND. Gisteren is een groep van honderd Haag- sche kinderen door de zorgen van den Ne derlandschen Volksdienst, in samenwerking met de N.S.V., van het staatsspoorstation naar Duitschland vertrokken om in de gouw Franken, in de omgeving van Neu renberg, zes weken vacantie door te bren gen bij tijdelijke pleegouders, die voor het meerendeel tot den boerenstand behooren. Woensdag a.s. gaat een tweede transport van honderd, in hoofdzaak Amsterdamsche, kinderen (waarbij een aanvullinggroepje van 18 uit Den Haag), naar Duitschand en op 19 Juni volgt er een van 750, uit elk der steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag 250, me hetzelfde doel. 10.000 UIT AANGETEEKENDEN BRIEF GESTOLEN. Uit een aangeteekende zending van Goes naar Amsterdam is een bedrag van 10.000 verdwenen, bestaande uit zeven biljetten van 1000, genummerd AN 80017, AQ 677, AR 18411, AS 52750, AS 63561, AS 87585 en AT 11181 en 30 biljetten van 100. BUIT BLEEF NIET LANG BIJ DE POLITIE. In de gemeente Hooge en Lage Mierde hield de politie een man aan, die achter op zijn fiets een partij aardappelen en eieren vervoerde. Deze artikelen werden met de fiets in beslaggenomen en naar de bewaarplaats van de politie overgebracht. Veel genoegen heeft men van den buit echter niet beleefd. Nog dienzelfden avond werd er ingebroken en verwisselden fiets, aardappelen en eieren opnieuw van eige naar, zoodat de politie thans opnieuw aan het werk moet tijgen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 1