PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT VRIJDAG 8 MEI 1942 De Britsche aanval op Madagascar. Duikbooten en gevechtsvliegtuigen boeken successen. ABONNEMENTSPRIJS 39 ct. per week of 2.42 per kwartaal Franco per post 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 5 cent ADVERTENTIEPRIJS: Per m.m. 14 cent, min. per adv. 1 2.30. Bij abonnement speciale prUs. Kleine advertenties (max. 8 regels)van 1—5 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT regels 65 ct, iedere regel meer 13 ct., dienstaanvr. en dienstaanb. resp. 55 en. 31 ct. Kabouters (alleen op Vrij dag): 1—5 woorden 30 ct., elk woord meer 6 ct. bü vooruitbetaling. .Brie ven of adres Bur.v.d.Bl." 10 ct. meer. UITGAVE DER FIRMA-S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN' BOER' POSTREKENING 359300. PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT. MIDDELBURG DIT NUMMER BESTAAT "UIT' 6 BLADZIJDEN 3S5ste JAARGANG NUMMER 107 DIRECTIE: F. VAN DE VELDE, F. B. DEN BOER HOOFDREDACTEUR: J. C. VISSER. VLISSINGEN De BUREAUX van de Provinciale Zeeuwschë Courant zün gevestigd »te VLISSINGEN: Redactie en Admini stratie Walstr. 58-60, tel. 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 678 MIDDELBURG: Londensche Kaal 29 Redactie telefoon 3521, na kantoortijd telef. 3454, Administratie telef. 3541. GOES: Red, en Administr. Turfkadc 15, tei. 2863, na (rantoortijdtel. 2475 SOUBURG: Kanaalstraat 45, tel. 234 OOSTBURG: Redactie en Admini stratie Brcedestraat 45, telefoon 102 BRERKENS: Dorpsstraat 35. tel. 21 Strijd in het achterland wordt voortgezet. Churchill heeft gisteren in het Engelsche Lagerhuis gesproken over de operaties, welke de Britsche zee-, lucht- en landstrijd krachten tegen Madagascar hebben onder nomen. Churchill deelde mede, dat, ten einde onnoodig bloedvergieten te vermij den, met de uitrusting der troepen en de voorbereiding tot den' aanval op Mada gascar reeds drie maanden geleden was begonnen. De eerste aanval werd met ver liezen voor de Engelschen afgeslagen, doch denzelfden avond heeft gen.-majoor Sturgas opnieuw een aanval gedaan en de stelling veroverd. Churchill verklaarde verder, dat de Fransche commandanten van ieger en vloot zich hebben overgegeven en dat de stad Diego Suarez is ingenomen. In Vichy_werd vernomen, dat de Franschen nieuwe stel lingen ten Zuiden der stad hadden betrok ken. Een bericht van den Britschen nieuws dienst, volgens hetwelk de stad Antsirane door de Britsche troepen was bezet, werd te Vichy niet bevestigd, maar later werd ook aldaar toegegeven, dat de stad geval len was. Met betrekking tot het staken der Vijandelijkheden werd in officieele leringen te Vichy verklaard, dat de strijd in het achterland wordt voortgezet, waar de Fransche strijdkrachten nog steeds verzet bieden. DE STRIJD OM DIE GO SUAREZ.| De gouverneur-generaal van Madagascar heeft de Fransche regeering telegrafisch ervan in kennis gesteld, dat de Fransche strijdkrachten te Diego Suarez het verzet gestaakt hebben. Op den derden dag van een ongelijken strijd, zoo wordt in het des betreffende bericht-gezegd, waarbij de aan valler over talrijke machtige zeestrijd- krachten, aanzienlijke afdeelingen troepen, Uitgerust metpantserwagens en talrijke vliegtuigen beschikte, die Diego Suarez Onophoudelijk bombardeerden, hebben de verdedigers tenslotte den strijd-moeten sta ken. Zij hebben dat pas gedaan, toen het den vrjand, nadat het terrein meter voor meter verdedigd was, gelukt was, zich meester te maken van het laatste centrum yan tegenstand. Elk. ander punt van Mada gascar, zoo sluit het bericht, zal met de zelfde vastberadenheid verdedigd worden. COMMENTAAR VAN VICHY. Bevoegde kringen te Vichy zien in de verklaringen van Churchill de weerlegging der propagandistische argumenten, dat Engeland den Japanners voor heeft willen zijn. Het is bekend, dat Engeland nooit heeft teruggegeven wat het geroofd heeft en daarnaar moet .ook beoordeeld worden de bewering van Churchill, dat de actie tegen Madagascar slechts een episode is en- een stap naar de bevrijding van Frankrijk. In het corrtmentaar van Vichy wordt er de nadruk op gelegd, dat Engeland altijd ten koste van Frankrijk goedkoope pres- tige-successen heeft nagestreefd, om het onbehaaglijke gevoel in Engeland weg te nemen, dat ontstaan is door de onafgebro ken militaire en diplomatieke nederlagen. Na de desertie in Duinkerken en aan de Somme in Juli 1940, zoo wordt in het commentaar verder gezegd, stelde Enge land zich jegens Frankrijk schadeloos door zijn aanval op Mers-el-Kebir en op Dakar. Ook na zijn nederlagen van 1941 in Libye, Yoegoslavië en Griekenland, wreekte het zich opnieuw op Frankrijk met de aanval len op Syrië. Na de nederlagen van Hong kong en Singapore betaalde Frankrijk weer de rekening, in den vorm van Engelsche bombardementen op Parijsche woonwijken. Na de desillussie in Indië en na de neder laag in Birma, komt thans de aanval op Madagascar. Ten aanzien van deze gebeurtenis moet men zich ernstig afvragen, of Frankrijk vijand no. 1 van Engeland is. De roep der bolsjewiewieken om 'n tweede front beant woord Engeland met een- aanval op Mada gascar, dat 6000 km. van het Sovjetfront verwijderd is. De Britsche regeering, 2oo besluit het commentaar, begaat een der lafste zeerooversstreken, teneinde voor zijn bondgenooten zijn uitstervend prestige w-eer tot leven te wekken en bij het Engel sche volk een- zekere populariteit te her overen. en om ten slotte te kunnen zeggen „Wij hebben Singapore wel verloren, maar wij hebben daarvoor Parijs gebombardeerd. Wij hebben Birma wel prijsgegeven,, ma?" daarvoor hebben wij den Franschen Mada gascar ontstolen". Het opperbevel der Duitsché weermacht deelt mede e Aan uitgestrekte deelen van hét Ooste lijke front is het rustig. Slechts in de Noordelijke zóne Werden plaatselijke, maar hevige gevechten gelevérd, waarbij de vijand zware verliezen leed- De Wurtem- bergsche vijfde én de Silezische achtste di visie lichte infanterie hebben zich bijzon der onderscheiden bij zware aanvalsgevech- ten onder de moeilijkste weers- en terreins omstandigheden. In Lapland en aan het front van Moermansk bleven onze tegen aanvallen een geslaagd verloop hebben. Nieuwe aanvallen van sterke vijandelijke strijdkrachten werden afgeslagen. Bij luchtaanvallen op het gebied van Sebasto- pol, waaraan ook door Kroatische vliegers werd deelgenomen, werden bomtreffers in havens en op vliegveldinstallaties waarge nomen. In Noord-Afrika hebben afdeelingen der Duitsche luchtmacht concentraties van Britsche auto's verstrooid en bomtreffers geplaatst tusschen op een woestijnvlieg veld staande vliegtuigen. Op Malta werden vestingwerken en vliegvelden, voor het eiland Gozzo zeedoelen met succes gebom bardeerd. Voor de Zuidkust van Engeland hebben lichte gevechtsvliegtuigen overdag een vrachtschip van 2500 ton en een bewa- kingsvaartuig tot zinken gebracht. Andere aanvallen, waren gericht op belangrijke mi litaire doelen in een haven ten Noorden van Dover, Zooals reeds in een extra bericht is me degedeeld, hebben Duitsche duikbooten in den strijd tegen de vijandelijke ravitaillee- ringsscheepvaart voor de Oostkust van Noord-Amenka en in de Caraibische Zee 22 koopvaardijschepen met een gezamen- lijken inhoud van 138.000 ton tot zinken gebracht en twee schepen met een geza- menlijken inhoud van 17.000 ton door tor pedotreffers zwaar beschadigd. Britsche bommenwerpers hebben Woens* dagnacht op het gebied van West- en Zuid west Duitschland storingsaanvallen onder nomen, die geen militair resultaat hadden. Door nachtjagers en luchtdoelgeschut wer den zeven der aanvallende vliegtuigen neergeschoten, nadat overdag reeds vijf vijandelijke vliegtuigen in luchtgevechten bij de Kanaalkust vernietigd waren. Bij de successen van Duitsche duikboo ten heeft zich de duikboot welke onder bevel van korvetkapitein Zapp staat, bij zonder onderscheiden. De eerste luitenant Ostermann heeft zijn 95ste en 96ste over winning in de lucht behaald- De strijd aan het Oostelijk front. Naar het opperbevel der weermacht me dedeelt, hebben in den centralen sector van het Oostelijke front Duitsche aanvallen op nieuw successen opgeleverd. Bij een dezer opmarschen werd na gevechten, die ver scheidene dagen duurden, de vijand uit zijn stellingen geworpen en tot over een rivier teruggedrongen, waardoor de Duitsche stellingen tot aan den oever der rivier naar voren konden worden gebracht. Bij deze- gevechten verloor de vijand meer dan 3000 dooden. .Verder werden meer dan 600 gevangtnen gemaakt en 19 stukken geschut, 26 granaatwerpers, 135 machine geweren en talrijk ander oorlogsmateriaal buitgemaakt of vernietigd. Bij het opruimen van vijandelijke mijn- versperringeh -werden meer dan 4000 mij nen onschadelijk gemaakt. Naar het opperbevel der weermacht ver der mededeelt, werd in het Donets-gebied 'n, sterke vijandelijke aanval door de Duit sché voorposten onder bloedige verliezen voor den tegenstander afgeslagen. In het Zuidelijk deel van het front kwa men behalve activiteit van verkennings- en stoottroepen, geen gevechtshandelingen voor. Van het begin van den veldtocht in het Oosten tot eind April 1942 hebben de bol sjewisten, naar van militaire zijde verluidt, in totaal 21.267vliegtuigen verloren. LENINGRAD DOOR BURGERBEVOLKING ONTRUIMD. Exchange Telegraph meldt uit Lenin grad Dé stad Leningrad is, naar thans kan worden gemeld,- bijna geheel door de burgerbevolking ontruimd. Slechts het •garnizoen, dat de laatste weken nog aan zienlijk is versterkt en de arbeiders en arbeidsters der bewapeningsbedrjjven zijn in de stad gebleven. De maatregel werd ge troffen om het ravitailleeringsprobleem van de belegerde stad te vergemakkelij ken. Britsche toestellen naar Duitsch gebied. Een gering aantal Britsche bommenwer pers heeft, naar aan het D.N.B. gemeld wordt, in den nacht van 7 en S Mei ge tracht het Duitsche kustgebied te nade ren. Hun werd echter door de Duitsche kustafweer yiet werpen van bommen op Duitsch gebied verhinderd. Volgeps tot dusver ontvangen berichten werden vier der aanvallende vliegtuigen neergescho ten. NA DE VERGELD1NGSA AN VALLEN OP EXETER. In hun berichtgeving over den derden Duitschen luchtaanval op Exeter zijn de Lon(jensche bladen van 5 Mei het er over, eens, dat de laatste aanval de hevigste is geweest. De „Daily Telegraph" schrijft o a. Waar jpen in deze stad'ook kijkt, overal ziet'men beelden van vernieling. De „News Chroni- clè" meldt, dat nog den geheelen volgen den dag na den luchtaanval groote hoeveel heden dakloozen doelloos 'door de straten der stad doolden. Niemand bekommerde zich om deze menschen, daar klaarblijke lijk het geheele ravitailleeringsappardat ernstig was gestoord. Ook was het voor de vele dakloozen onmogelijk uit de stad te komen, omdat de verkeersmiddelen ont braken. Evenmin konden zij -een warme maaltijd krijgen. Zelfs brood was" niet in voldoende hoeveelheden aanwezig. BRITSCHE VLIEGERS VERONGELUKT. Woensdagochtend nam men v5n Tarifa uit, in de Straat van Gibraltar noodseinen waar van schipbreukelingen, die evenwel ondanks de terstond in het werk gestelde reddingspogingen niet geborgen konden worden. Des middags spoelden aan het strand de lijken aan van .4 Engelsche vlie gers, die blijkbaar des morgens met hun toestel in zee warengestort én de nood seinen hadden uitgezonden. EXTRA BERICHT VAN HET DUITSCHE OPPERBEVEL. 138000 BRT. TOT ZINKEN GEBRACHT. Hoofdkwartier van den Fühier, 7 Mei (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht maakt bekend: In den strijd tegen de vijandelijke ravl- taiileeringsscheepvaart in het Westelijke deel van den Atiantischen Oceaan hebben Duitsche duikbooten wederom groote suc cessen behaald. Zij brachten voor de Oost kust van Noord-Amerika en in de Cara'lïi- sclie Zee 22 koopvaardijschepen met een gezarnenlijken inhoud van 138.000 brt. tot zinken en beschadigden nog twee schepen van 17.000 brt. door torpedotreffers zwaar. ZEESLAG IN KORAALZEE. JAPANSCHE SUCCESSEN. Het D.N.B. meldt uit Tokio, dat naar Verluidt, de Japanners gisteren bij een zee slag in de Koraalzee tfen Oosten van Australië de Amerikaansche vliegkamp schepen „Yorktown" (19-900 tor.) en „Sa ratoga (33.000 ton), het Amerikaansche slagschip „Californië" (32.600 ton) en den Britsthen kruiser „Canberra" (9850 ton) tot izinken hebben gebracht of zwaar be schadigd. Een officieele bevestiging is nog niet verkregen. Nieuw vliegtuigtype voor de Duitsche luchtmacht. Talrijke bladen publfceeren beschrijvin gen van een nieuw vliegtuigtype, dat voor speciaal gebruik door de Duitsche lucht macht geproduceerd wordt onder den naam BV 141 door de vliegtuigfabrieken van de scheepswerf Blohm und Voss. In vorm en constructie is dit vliegtuig iets geheel nieuws, De bouwer is de chef-con structeur van de fabrieken, ir. Vogt. Het belangrijkste van dit type is, dat het voor speciale doeleinden gebruikt wordt. Hoezeer het aan dien eisch beantwoordt, blijkt uit de groote successen, welke men met dit vliegtuig aan het Oostelijk front heeft behaald. In den linkervleugel bevinden zich de staartdrager en de motor, in den rechter vleugel de gesloten cockpit, die naar alle zijden uitzicht bièdt en waarin de drie koppen tellende bemanning plaats neemt. Opmerkelijk zjjn de buitengewoon voor- deelige eigenschappen der machine in de luchtde groote snelheid, de enorme wend baarheid, het groote stijgvermogen en de krachtige evenwichtspositie. Het toestel is uitgerust met kanonnen en machinegewe ren van de modernste fconstructie. De BV 141 is een gevaarlijk wapen in het lucht gevecht. De val van Corregidor. Het keizerlijke hoofdkwartier heeft mee gedeeld, dat Japansche leger- en marine strijdkrachten er ondanks het vijandelijke vuur op 5 Mei 's avonds in geslaagd zijn, op het eiland Corregidor te landen. Don derdagochtend waren Corregidor en ande ren eilandvestingen in de Baai van Manilla volledig bezet. GENERAAL WAINRIGHT KRIJGSGEVANGENE. Luitenant-generaal Jonathan Wainright, de opperbevelhebber van de I^hilippijnsch- Amerikaansche strijdkrachten op de Phi- lippijnen, is met zijn staf van officieren door de Japansche troepen te Malinta-Hill middeh op het eiland, gevangen genomen, onmiddellijk nadat de Japanners de bezet ting van Corregidor hadden voltooid. DE AMERIKAANSCHE VERLIEZEN. Naar de Britsche berichtendienst uit Washington meldt, bevonden zich bij den val van Corregidor naar schatting 11.500 personen op de eilanden in de Baai van Manilla, Naar het ministerievan oorlog in dit verband mededeelt, zijn deze personen ver moedelijk allen in krijgsgevangenschap ge raakt. Daarbij is geen rekening gehouden met de verliezen die sedert 15 April zijn geleden. In deze cijfers waren begrepen 2275 leden van het marinepersoneel, 1570 mari niers, 3734 Philippijnsche en Amerikaan sche soldaten, 1280 man Philippijnsche verkenningstroepen, 1446 soldaten van het Philippijnsche lcge^- en 1269 andre perso nen, waaronder burgers. AMERIKAANSCHE SCHEEPS- VERLIEZEN. Het Amerikaansche departement van marine maakt de namen bekend van de 3 mijnenvegers en de 2 kanonneerbooten, die bij Corregidor tot zinken werden gebracht. De mijnenvegers zijn-: de „Tanager", de „Pigeon" en de „Quail". De kanonneerboo ten zijn de „Oahu" en de „Luzon". Het bericht voegt er aan toe, dat kleine een heden van de vloot, voor het staken van de vijandëlijkheden werden vernield. Volgens een bericht van de Australische radio zouden in den Stillen Oceaan in den loop van April 35 Amerikaansche koop vaardijschepen tot zinken zijn gebracht. DE OPMARSCH DER JAPANSCHE, TROEPEN IN BIRMA. Een woordvoerder van Tsjoengking heeft medegedeeld, naar de Britsche berichten dienst meldt, dat de Japansche troepen, die langs den Birmaweg oprukkeh, Tsje- fang, dat 25 mijlen over de grens van Joennan gelegen is, hebben bereikt. Ver der deelt deze spreker mede, dat in het gebied van de rivier Chindwin, de aldaar opereerende Japansche troepeh tot Yehwoe zijn opgerukt. MEISJE VERDRONKEN. Te Wildervank is een tweejarig meisje in een ondiepe sloot bjj de ouderlijke wo ning geraakt en verdronken, De leider van het Nederlandsch Arbeidsfront, de heer H. J. Woudenberg, U te 's Gravenhage door den Rijkscommissaris dr, Seyss Inquart beèédigd. De Rijkscommissaris tijdens zij'n toespraak Stapf-Mol-Pax Holland m I Drie kinderen bij brand te Driewegen omgekomen. Eenïge kinderen uit het gezin N. de Witte te Driewegen speelden Woensdag middag op een schuurzoldertje. Vermoede lijk hebben zij het daarop aanwezig zijnde hooi in brand gestoken. Het houten ge bouwtje, hetwelk aan de achterzijde der woning was aangebouwd, stond spoedig in rook en vlammen. De gevolgen waren verschrikkelijk. Een der kinderen, een jon getje van den heer A. de Witte, schijnt van het zoldertje te zijn afgesprongen. Hij werd nog gered, doch bedekt met brand wonden onmiddellijk naar één der zieken huizen te Goes overgebracht. De twee andere kinderen, beiden uit het gezin van N. de Witte-Fierloos, kwamen jammerlijk in rook en vlammen om het leven. Het waren een jongetje van om streeks 7 jaar en een meisje van 4 jaar. Donderdagmorgen is ook het 8-jarig zoontje van den heer A- de Witte te Goes overleden. Zoodoende hebben drie kinderen bij dezen brand het leven gelaten. De brandweer was spoedig op het ter rein van den brand, omstreeks tien minu ten uit de kom der gemeente gelegen, aanwezig. Zij wist den brand tot de schuurtjes te beperken. Het bewuste per ceel was. namelijk een dubbel woonhuis, met daarachter dito gelijk houten schuur tjes. In het schuurtje van het belendende perceel verbrandden een geit, benevens eenige konijnen. Het woonhuis bleef be waard en heeft slechts eenige waterschade gekregen. Toen dè motorspuit uit Goes arriveerde, vja's de brand reeds gebluscht, zoodat deze zonder hulp te verleenen onmiddellijk weer vertrekken kon. Doodvonnissen in de bonnenaffaire te Amsterdam. Het Deutsche Obergericht te 's-Graven- bage deed gisterèn uitspraak in de Am- sterdamsche bonnen-affaire, waarbij 23 ver dachten terecht stonden, betrokken bij de inbraak in het distributiekantoor te Am sterdam en den daarop gevolgden bonnen- handel. Zes van de verdachten werden overeenkomstig den eisch ter dood veroor deeld. De overigen zijn tot zware gevan genis- en tuchthuisstraffen veroordeeld. (Men zie verder onder rechtszaken). Nieuwe tarieven voor buitenlandsche telegrammen. Met ingang van 1 Juni a.s. zullen de buitenlandsche telegramtarieven naar de thans bereik'bare bestemmingen in Europa, Afrika, Zuid-Amerika en Azië gewijzigd worden, ingevolge de nieuwe telegraafover- eenkomst, gesloten tusschen de Duitsche en de Nederlandscho administratie. De wij ziging beteckent een verhooging met onge veer 22%. Zij vloeit voort uit de vaststel ling van het te heffen bedrag volgens de tegenwoordige waardeverhouding rijks mark-gulden in verhouding tot den gouden frank, waarin deze tarieven oorspronkelijk zijn vastgesteld. De Nederlandsche tegen waarde voor den gouden frank, die tot dusver 0.50 gld. bedroeg, zal van 1 Juni a.s. af 0.61 gld. bedragen. Hiér volgen enkele voorbeelden der nieuwe taneven: Gewone telegrammen: naai Duitschland ea aangehechte gebieden, per woord 11 cent, minimum 55 cent Voor 5 woorden. Naar Denemarken 14.5 cent (min. 5 woor den); naar Italië 16 cent; naar Noorwegen 16,6 cent; naar Portugal 22,5 cent; naar Zweden 13,5 cent; naar Zwitserland 14,5 cent, alles met een minimum van 5 woor den. Brieftelegrammen in het Europeesche verkeer zijn "in het algemeen de helft goedkooper dan gewone telegrammen, maar zijn gebonden aan minimumbedragen voor 25 woorden. In het buitm-Europeesch verkeer bedraagt de prijs per woord in het algemeen een derde van dien der gewone telegrammen, eveneens met minimumbe dragen voor 25 woorden. Beeldtelegrafie: het tarief voor Duitschland is gebracht op 13.85 gld. toi en met 120 cm2 en op 17 gld. boven 120 tot en met 234 cm2. STOPZETTING PLUIMVEESTEUNREGELING. In verband met de toenemende werk zaamheden in den landbouw wordt de hulp verleening aan door de inkrimpingsmaat regelen in nood geraakte pluimveehouders behalve voor de op eigen bedrijf tewerk gestelde kleine grondgebruikers gedu rende de maanden Juni, Juli, Augustus en' September stopgezet. DE NIEUWE BONNEN. Voor de week van 10 t.m. 16 Mei 1942 zijn voor brood, vleesch en aardappelen de bonnen, genummerd 24a en 24b, geldig verklaard. Voor de periode van 9 t.m. 16 Mei 1942 geeft bon 24 van de- boterkaart recht op het koQpen van een rantsoen boter of spijs olie en bon 24 van de vetkaart op het koo- pen van een rantsoen boter, margarine, vet of spijsolie. Distributie van thee. In de Staatscourant van 7 Mei 1942 is een beschikking opgenomen, waarbij het afleveringsverbod van thee door theepak kers aan grossiers en' detaillisten onder bepaalde voorwaarden is opgeheven. Weliswaar is aflevering van de thee aan het publiek hiermede nog niet toege staan, doch het tijdstip, waarop dit zal ge schieden, zal nu toch niet lang meer op zich laten wachten. De datum, met ingang waarvan de thee door het publiek kan worden gekocht, zal nog nader worden be kendgemaakt. Distributie van versnaperingen, EEN VERKOOPVERBOD. De secretaris-generaal van het de partement van landbouw en visscherij maakt bekend, dat in verband met de voorbereiding van de distributie van versnaperingen de verkoop 'daarvan aan het publiek gedurende het tijd vak van Vrijdag 8 Mei tot en met Zaterdag 16 Mei a.s is verboden. Onder versnaperingen vallen voor de toepassing van dit verbod alle suikerwerk artikelen en alle chocolade-artikelen. Hier toe behooren dus onder andere borstplaat, fondants, bruidsuikers, ulevellen, caramels, toffee's, drups, nougat, boterhamstrooisels, zooals hagelslag, muisjes, e.d., dragee's, hoestbonbons, z.g. Engelsche drop, kauw- gummi, schuimpjes, pepermunt, alle soor ten bonbons en chocolade in alle vormen, zooals tabletten, reepen, staven enz. De aandacht wordt el- op gevestigd, dat medicinale drop, zooals zoute drop (jujubes) katjesdrop e.d., laurierdrop,, pec- torales, salmiakpastilles enz., niet onder de distributie zal vallen en het verkoop verbod daarop derhalve evenmin van toe passing is. Inschrijving van volkstuinen. Op grond van de „Bodemproductie-be schikking 1942 volkstuinen" zijn alle volks tuinders verplicht vóór 12 Mei a.s. een aan vrage om -inschrijving van hun volkstuin in te dienen bij de Landbouw-Crisis-Orga- nisatie. Als de volkstuinder niet, of niet tijdig, aan deze verplichting voldoet, stelt hij zich aan moeilijkheden bloot. Nadere bijzonderheden over deze zaak vindt men in dc elders in dit blad opge nomen officieele publicatie van het depar tement van landbouw en visscherij. AANVRAGEN BEDRIJFSVERGUNNINGEN. De staatscourant van 7 Mei 1942 bevat een beschikking van den secretaris-gene raal van het departement van landbouw en visscherij, waarbij met ingang van 8 Mei d.a-v. wijziging wordt gebracht in de regeling van aanvragen van bedrijfsver- gunningen, voor zoover deze betrekking hebben op bepaalde producten en artike len op het gebied van de voedselvoorzie ning. Voor nadere bijzonderheden wordt verwezen naar de in de bladen opgenomen desbetreffende officieele publicatie. KEURINGEN VOOR WAFFEN S.S- s De keuringen voor de Waffen S.S. zijn als volgt vastgesteld: 11 Mei 10 uur Rotterdam, Deutsches Haus, 16 u. Den Bosch, hotel Noord-Bra bant, Markt 45; 12 Mei 10 u. Eindhoven, huis Maria, Kruisstraat, 16 u. Roermond, N.S.D.A.P., Swalmerstraat 61; 13 Mei, 10 u. Arnhem, Weberstraat 16b; 10 u. Zwolle, Kasemenunterkunft, school aan de Turf markt; 1*4 Mei, 10 u. Groningen, Concert huis, Poelestraat. 16 u. Groningen. Concert- Schaaf, Breedstraat; 15 Mei, 10 u., Am sterdam, school Tepenweg 1, 16 u. Utrecht Deutsches Haus; 16 Mei, 10 u. Den Haag, café Den Hout, Bezuidenhoutsche weg. BENOEMINGEN BU DE N.S.B. De leider der N.S.B., ir. A. Mussert, heeft benoemd tot gemachtigde voor op voeding en onderwijs, prof. mr. dr. R. van Genechten en tot gemachtigde in bijzonde re» dienst den iicer E. J. Roskam Hzn,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 1