PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT ?£,,S£,GBESTAAT-DI14 WOENSDAG 6 MEI 1942 HOOFDREDACTEUR: J. C. VISSER. VLISSINGEN Japanners rukken van Birma uit China binnen. De Engelsche aanval op Madagascar. Duitsche luchtaanv tllen op Engeland. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300, PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT, MIDDELBURG ABONNEMENTSPRIJS 19 ct per week of 2.42 per kwartaal Franco per post 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 5 cent 'ADVERTENTIEPRIJS: r' Per m.m. 14 cent, min. per adv. ƒ2 30. BU abonnement speciale prijs. Kleine advertenties (max. 8 regels)van 15 regels 65 ct., iedere regel meer 13 ct, dienstasnvr. en dienstaanb. reep. 55 en 11 ct Kabouters (alleen op Vrij dag): 1—5 woorden 30 ct, elk woord meer 6 ct, -bij vooruitbetaling. „Brie ven of adres Bur.v.d.Bl." 10 ct. meer. ^Naar de Engelsche nieuwsdienst ver neemt uit Tsjoengking, heöft de Japansche voorhoede van Birma uit de Chineesche grens overschreden en de voorsteden van Wan tien bereikt. DE BRANDEN TE MANDALAY. Na vijf dageji ingespannen werken heb ben de Japansche troepen volgens bericht uit Mandalay kans gezien de reusachtige branden aldaar te blusschen, die vooral in het centrum der stad woedden. Langzaam herstelt zich thans weer het normale leven in de stad, zoo schrijft een correspondent van Domei. Bij den intocht van de Japansche troepen bood zij een troosteloos beeld van volkomen verwoes ting en binnen de muren zag. men geen leven meer. Uit de omliggende gebieden komen nu dagelijks honderden Birmeesche mannen, vrouwen en kinderen, die gevlucht waren en thans hun huizen zoeken, welke bijna allemaal een prooi der vijandelijke brand stichting zijn geworden. Volgens latere berichten uit Birma was het daar gebruikte gifgas van Amerikaan- sche herkomst. Zooals reeds gemeld, leed de tegenstander bij zijn gasaanval ten Zui den van Mandalay aanzienlijke verliezen, doordat de wind draaide. Men heeft meer dan honderd soldaten gevonden, voor het meerendeel Chineczen en. Indiërs, die duide lijke verschijnselen van gasvergiftiging vertoonden. Amerikaansche gasgranaten, waarvan een deel iri Japansche handen viel, droegen het jaartal 1941. STRIJD DM MINDANAO GEËINDIGD. Naar de Asahi Sjimboen meldt, is de strijd om- Mindanao geëindigd door de be zetting van Dansalam, de zetel van de ge* vluchte Philippijnsche regeering en een be langrijk strategisch punt. Het is na vijf dagen strijd veroverd. De vroegere Philip pijnsche regeering en het legercommando hebben zich overgegeven. CORKEGIDOR ZWAAR GEBOMBAR DEERD De Asahi meldt, dat de vesting Corre- gidor vijf uur lang door de Japansche ar tillerie onder vuur is genomen. Bovendien hebben Japansche vliegtuigen het eiland zonder onderbreking gebombardeerd. DE JAPANSCHE ACTIE TEGEN NTEUW-GUINEA. De toenemende Japansche activiteit te gen Nieuw-Gulnea wordt ook weerspiegeld in de versterkte luchtaanvallen op de daar liggende vijandelijke steunpunten. Zoo meldt een frontbericht dat bommenwerpers der Japansche marine van 26 April tot 2 Mei voortdurend Port Moresby en Sama- rai, een kleine eilandengroep tegenover den Zuidoostelijken punt van Nieuw-Guinea, aangevallen hebben. Daarbij zijn 30 vijan delijke machines, onder meer Curtiss en Spitfires neergeschoten, resp. op den grond vernield. De Japanners verloren slechts één machine. De-, BUREAUX van de Provincial* Zeeuwscho Courant rijn gevestigd te: VLISSINGEN: Redactie en Admini stratie Walatr. 58-60. te!. 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 578 MIDDELBURG: Londensche Kaal 39 Redactie telefoon 3521, na kantoortijd telef. 3454. Administratie telef. 3641. GOES: Red. en Administr. Turfkade 13, tel. 2863, na kantoortijd tel. 2476 SOUBURG: Kanaalstraat 45, tel. 234 OÓSTBURG: Redactie en Admini stratie Breedestraat 45, telefoon 102 BRESKENS: Dorpsstraat 85. tel. 21 ?p„ "Mru," GrVr ;9Je WV rondagmicjdag da groot. d.monrtr.u. den Nederland,chen ArMdnjjmit gehouden, waaraan f300 mennen en 130 «rouwen deelnamen. De arbeidimeiijel voeren een Meidan, uil Polygoon-M«ijer-Pax Holland m De Britsche strijdkrachten, die op het eiland Madagascar aan land zijn gegaan, stieten opweinig tegenstand, meldt Reu ter. Dè aan land gezette troepen zouden slechts uit Britsche afdeelingen bestaan. Naar op de persconferentie te Vichy be kend gemaakt werd, verschenen de Engel- schen voor en bij de marinebasis Suarez Diego met zeven schepen,, waaronder een kruiser, een torpedoboot en twee trans portschepen in de baai van Andracacaca, Voorts namen aan de actie deel vier En gelsche luchteskaders, die afkomstig waren van een vliegkampschip. De aldaar ge bruikte landingstroepen worden geschat op 7 a 8.000 man. Volgens de tot dusver ontvangen berichten bieden de Fransche troepen heldhaftigen tegenstand. Twee Engelsche vliegtuigen zouden neergescho ten zijn. Volgens de van den gouverneur- generaal bntvangen berichten stelden de aanvallers een ultimatum, dat na zeven uur afliep en dat door de Fransche auto riteiten werd afgewezen met de mededee- ling, dat de verdediging tot het uiterste zou worden volgehouden. De eerste aanval werd reeds Maandag avond ondernomen. Dinsdagmiddag verzekerde men te be- voegder plaatse, dat de strijd nog voort duurt. Aan Fransche zijde waren er reeds verliezen. Zoo is de ondergang van een Fransche duikboot alsmede van een aviso gemeld. Op 20 km. afstand van Suarez Diego zgn aanzienlijke Engelsche strijdkrachten in een baai geland. De landing werd voor afgegaan door een landing van parachutis ten. Verder zetten de Engelschen liphte gemotoriseerde Eenheden aan land. EEN AMERIKAANSCHE NOTA. De Amerikaansche zaakgelastigde te Vichy heeft een nota aan de Fransche re geering overhandigd, waarin wordt gezegd dat Roosevelt op de hoogte, was gebracht va.n de bezetting van Madagascar en dat hij zijn volledige steun en toestemming had gegeven er naar verwijzende, dat het niet 'bezetten van Madagascar in zooverre een gevaar zou kunnen beteekenen, dat het eiland door Japansche strijdkrachten van de spil als steunpunt zou kunnen worden gebruikt. Verder had de Amerikaansche regeering in deze nota medegedeeld, dat zij, indien zjj hetnoodzakelijk en wenschelijk zou achten, er eveneens toe zou besluiten Ma dagascar, voor eijfen doeleinden te gebrui ken. Vervolgens werd in de nota gezegd, dat Amerika iedere oorlogshandeling tegen Groot-Brittannië en Amerika van de zijde van Frankrijk als een aanval op de ver bonden machten zoil beschouwen. Laval heeft een antwoordncAa overhan digd. waarin de Fransche regeering een energiek protest laat hooren tegen de agressie waaraan Madagascar heeft bloot gestaan. De Fransche regeering wijst den eisch van de Amerikaansche regeering als ontoelaatbaar van de hand, dat 't Frank rijk ontzegd wordt zich te verdedigen, wan neer zijn gebied wordt aangevallen. De Fransche regeering is er enkel en alleen rechter over, welke verplichtingen haar eer haar oplegt- Deze opvatting hebben zich de verdedigers van Madagascar overigens reeds eigen gemaakt. Verder wordt in de nota gezegd „Ep- geland heeft sedert dei! wapenstilstand zoo vaak zijn vijandige gezindheid tegenover Frankrijk bewezen, dat de thans tegen Ma dagascar ondernomen agressie de Fransche regeering niet heeft verrast. Tenslotte verklaart de nota. dat de Fransche regeering Roosevelt „öa.t deel der verantwoordelijkheid laten moet, dat op hem valt uit de gevolgen, die uit deze agressie voortvloeien". GEEN JAPANSCHE EISCHEN. In antwoord op een vraag van een der journalisten verklaarde Laval, dat er nooit door iapan eenige eischen inzake Madagas car gesteld zijn. Japan heeft ten aanzien van Madagascar geen enkele diplomatieke of militaire actie ondernomen. De jongste gebeurtenissen bewijzen meer dan ooit de noodzakelijkheid der door Vichy ingesla gen politiek. Meer dan poit is de politiek der toenadering tot Duitschland een nood zakelijkheid. Meer dan ooit is het aandeel dat Frankrijk kan nemen aan den weder opbouw van Europa, gerechtvaardigd. Frankrijk zal zich 'met alle middelen op Madagascar verdedigen. BOODSCHAPPEN VAN PÊTAIN EN DAR LAN. Maarschalk Pétain heeft tot den gouver neur-generaal vap Madagascar een bood schap gericht, waarin hij er op wijst, dat op het ultimatum de militaire commandant heeft geantwoord „Wij zullen ons tot het laatste toe verdedigen". Het was het eenige antwoord, dat hij geven moest en hij heeft het gegeven. Zeg hem, dat ik mij bij deze tragische beproeving, waarbij hij (Je Fran sche eer verdedigt, aan zgn zgde bevind- Darlan heeft een boodschap gericht tot de land-, zee- en luchtstrijdkrachten van Madagascar, waarin hij zegt dat de Angel- saksers wederom in plaats van hun tegen-, standers te bestrijden, go'edkoope successen hebben gezocht door onverwachts een ver van het moederland verwijderde Fransche kolonie aan te vallen. Verdedigt u tot aan de grens van het mogelijke en laat de Britten hun struikrooversstreek zoo duur mogelijk betalen. Geheel Frankrijk en het geheele Fransche imperium zijn in hun hart by u. Vergeet niet, dat Engelschen óns in Vlaanderen hebben verraden, dat zij ons op verraderlijke wijze te Mers el Kebir, Da kar en in Syrië hebben aangevallen, dat zij» de burgerbevolking v. n de hoofdstad vermoord hebben en poogden de vrouwen en kinderen in Dzjiboeti te laten verhongè- ren. Verdedigt u, verdedigt de Fransche "eer. De dag komt, waarop Engeland de schuld zal betalen. Leve Frankrijk." ROOSEVELT EN DE AMERIKAANSCHE LEEFWIJZE. De Amerikanen hebben, zooals reeds zoo dikwijls is gemeld, in dezen door Roose velt uitgelokten oorlog reeds van gewoon ten moeten afzien. Zelfs auto's en koel kasten, symbool van superioriteit van Amerika boven het „achterlijke Europa" worden niet meer voor particulier gebruik vervaardigd. Donald Nelson, de chef van het Amerikaansche bureau voor de oor logsproductie heeft het nuttig geacht zgn medeburgers nog eens te wijzen op de ernst der tijden. Hij kondigde natuurlijk niet alleen materieele beperkingen aan, doch hjj trachtte.zgn toehoorders ook ver trouwd te maken met de taak van de oude, geheiligde democratische idealen. In 't Har- ward Bulletin schrijft hg, dat de oude, overgenomen begrippen van individueele verantwoordelgkheid en individueele leef- wgze in de 'tegenwoordige wereld herzien dienen te worden. Daar Nelson vreest, dat deze verklaring op eenig verzet zal stui ten houdt hij zg'n Amerikaansche lezers niet alleen de „oorlogsnoodzaken" voor oogen. waarmede Roosevelt zijn dictato riale maatregelen camoufleert, doch ver kondigt hij tevens, dat dat de voornaamste persoonlgkheden in de Vereenigde Staten dus het groepje oorlogsophitsers de onbruikbaarheid van deze verouderde be ginselen het beste kunnen beoordeelen. George Washington heeft zich bij deze woorden beslist in zijn graf omgedraaid. Nelson spoorde de Amerikaansche on derwijzers aan om nun leerlingen een nieu we opvatting bg te brengen over verant woordelijkheid. De door jazzmuziek env por nografie verdorven Amerikaansche jeugd schijnt dit bijzonder noodig te hebben en daarom probeert men nieuwe opvoedings methoden toe te passen, die nog kort ge leden als „n'azimethoden" werden gebrand merkt. Daar hier nu toch sprake is van gedwongen opvoeding, mag niet onver meld blgven, dat volgens de Times een Amerikaansche arbeider in Delaware voor het stelen van een rubberband niet alleen veroordeeld werd tot twee jaar gevange nisstraf, doch bovendien in het meest yrije land ter wereld nog tien zweepslagen op den koop toe kreeg. Hierover windt zich hoogstens een divisiegeneraal %*an 't Leger des Heils op. Toen echter onlangs door een indiscretie bekend werd, dat de voor het grootste deel uit Joden bestaande politie te New York jaarlgks verscheidene millioenen dollars aan steekpenningen van de speelholen ont vangt, en een eerlgke rechter hiertegen durfde op te treden, toen verhief de heele Joodsche pers een geschreeuw over deze „Pruisische methoden". Zoo wordt het steeds duidelijker, dat on der Roosevelt de „American way of living" een „Jewish way of living" wordt. De ge meenschappelijke strijd van Europa tegen het door het internationale Jodendom geïnspireerde bolsjewisme en de uit dezelf de bron afkomstige braintrust zal echter voor altgd het behoud en de vooruitgang van de Europeesche cultuur en van de Europeesche ordeningsgedachte waarbor gen. Amerikaansche slagschepen naar Indischen Oceaan. De „Popoio di Roma" bericht naar aan leiding van Roosevelts mededeeling, dat Amerikaansche schepen reeds opereeren in de Middellandsche zee, dat de slagschepen „Washington" en „North Carolina", van 35.000 ton elk, bg Gibraltar de Middel landsche zee zijn ingevaren en bg Suez weer er uit in de richting van den Indi schen oceaan. Daar moeten zy de bescha digde schepen vervangen en de angelsak- sische positie versterken, die verzwakt was door den ondergang van „Prince of Wales" en „Repulse". IRAANSCHE GEZANT TE TOKIO UITGEWEZEN. De woordvoerder van het inlichtingen bureau der Japansche regeering, Tomoka- zoe Hori, heeft op de persconferentie me degedeeld, dat de Japansche regeering der Iraansche gezant verzocht heeft het land te verlaten. Zooals bekend, heeft de Iraansche regee ring onlangs de diplomatieke betrekkingen met Japan ernstig in gevaar gebracht en den Japanschen gezant verzocht het land te verlaten. De Japansche gezant te Te heran, Isjikawa, heeft daarop op 23 April het land verlaten. BRITSCHE OORLOGSKOSTEN. Volgens een bericht uit Londen, bedroe gen de totale uitgaven van Groot-Brittan nië in de afgeloopen week 127.466:909 pond sterling, d.w.z. dus meer dan 18 mil- lioen pond per dag 38 millioen pond meer dan de uitgaven in de voorafgaande week. ITALIAANSCH WEERMACHTBER1CHT. Het 703e Communiqué van het Italiaan- sche hoofdkwartier luidt In Cyrenaica bedrgvigheid van patrouil les. Een Engelsch vliegtuig, dat deelnam aan een aanval op Benghazi en door het afweergeschutwerd getroffen, viel bran dend neer. Twee leden der bemanning, die zich hadden kunnen redden, zgn gevangen genomen. Aanvallen van Italiaansche en Duitsche afdeelingén vliegtuigen op Malta waren gericht op doelen op de vliegvelden Mi- kabba. Oudia en Halfar en op het entrepot van Floriana. Bij gevechten met vijande- lgke jagers schoot een onzer afdeelingen twee Spitfires neer, die in zee vielen. Alcxandrië werd opnieuw bestookt door vliegtuigen der spümogendheden, die met succes spoorwegemplacementen en haven werken bombardeerden. Boven Egypte heeft een Duitsch vliegtuig een vijandelgk viermotorig toestel van Amerikaansch type vernield. Plukverbod voor bladeren. GRONDSTOFFEN VOOR THEESURROGATEN. In de Staatscourant van 5 Mei 1M2 is opgenomen een beschikking van den secre taris-generaal van het departement van landbouw en visscherg, waarbij het pluk ken en verzamelen van bladeren van ber ken. boschbessenstruiken, bramenstruiken, meidoornsti-uiken, zoomede van in het wild groeiende frambozen- en rozenstruiken, ge schikt voor het bereiden van theesurro gaten, wordt verboden. Het verbod is Dinsdag in werking getreden. Het ligt in de bedoeling, zoo vernamen wij van het rijksbureau voor de voedsel voorziening in oorlogstijd den pluk van de bladeren, die als grondstoffen voor thee surrogaten dienen, in geordende banen te leiden. v Het plukken zal moeten worden over gelaten aan plukkers, die in het bezit zijn van een door de Nederlandsche meelcen trale af te geven vergunning. De Neder- landsche Meelcentrale heeft voor het afge ven der vergunningen een centraal bureau voor theesurrogaten ingeschakeld. De be schikking treft voor den geordenden pluk de hoodige maatregelen. KEURINGEN VOOR WAFFEN S.S- De keuringen voor de Waffen S.S. zijn als volgt vastgesteld: ll^.Mei 10 uur Rotterdam, Deutsches Haus, 16 u. Den Bosch, hotel Noord-Bra bant, MaJkt 45; 12 -Mei 10 u. Eindhoven, huis Marfa, Kruisstraat, 16 u. Roermond, N.S.D.A.P., Swalmerstraat 61; 13 Mei, 10 u. Arnhem, Weberstraat 16b; 16 u. Zwolle, Kasernenunterkunft, school aan de Turf markt; 3& Mei, 10 u. Groningen, Concert huis, Poelestraat, 16 u. Groningen, Concert- Schaaf, Breedstraat; 15 Mei, 10 u„ Am sterdam, school Tepenweg 1. 16 u. Utrecht Deutsches Haus; 16 Mei, 10 u. Den Haag, café Den Hout, Bezuidenhoutsche weg. LIDMAATSCHAP N.A.F. De persdienst van het N.A.F. schrgft ons: Daar er nog eenige onzekerhéid blijkt te bestaan omtrent de wijze waarop het lidmaatschap van het Nederlandseh Ar- - beidsfront verkregen wordt, deelen wg thans mede, ddt hiertoe de volgende wegen open staan: le. Allen, die lid zijn van eên vakbond, worden automatisch lid van het N.A.F.' Zij hoeven zich dus niét als lid op te ge ven. Wel moeten zij de hen toegezonden vragenformulieren invullen. Dit is nood- zakelgk, omdat op grond hiervan moet worden vastgesteld, op welke rechten het lid aanspraak kan maken. Wie geen invul- formulier ontvangen mocht hebben, kan het krijgen bij de kantoren en bureaux van het N.A.F. 2e. Individueel lid kan ieder werkend Nederlander worden, die aan de daartoe gestelde eischen voldoet. Aanvraagformu lieren voor lidmaatschap kunnen verkre gen worden bij de kantonen en bureaux van het N.A.F. 3e. Publiekrechtelijke lichamen kunnen, na gepleegd overleg met den leider van het N.A.F-, als geheel tot het Nederlandseh Arbeidsfront toetreden, waardoor dus een collectief lidmaatschap ontstaat. DIEFSTAL VAN GOEDEREN TIJDENS VERVOER. Men schrijft ons van bevoegde zijde Het komt tegenwoordig meer dan eens voor, dat .goederen tijdens het vervoer worden ontvreemd. Opdanks alle maatre gelen, die de vervoerders tegen deze dief stallen nemen, blgkt het niet mogelgk het ontvreemden van goederen bij het trans port altijd te voorkomen zonder medewer king van dé verzenders. Velen verzenden hun goederen nog steeds in verpakkingen, die opschriften dragen zooals vet, vleeschwaren, zeep, koffie, sui ker e.d., waardoor de diefstal in de hand wordt gewerkt, of in doozen en kisten, die door een onvoldoende sluiting of verpak king den inhoud gemakkelijk bereikbaar maken. Ook verlangen de verzenders of ontvan gers van de expediteure, dat zij de goede ren uit- of in de opslagplaats sjouwen, ook als hun transportmiddel daardoor onbe heerd buiten moet blgven staan én de kans op diefstal werdt vergroot. Den verzenders van goederen wordt daarom in hun eigen belang dringend aan geraden met de expediteurs overleg te ple gen over de wijze waarop de diefstal van goederen tijdens het vervoer kan worden tegengegaan en de vervoerders bij te staan in hun voortdurenden strijd tegen den diefstal van goederen, die aan hem ter verzending zyn toevertrouwd.. Beschuit voor zieken en kleine kinderen. REGELING OP KOMST, De geringe hoeveelheid beschuit, die be schikbaar is, heeft e rtoe geleid, dat niet allen die in de eerste, plaats voor dit bij zondere gebak in aanmerking komen, zich dit kunnen verschaffen. De verdeeling ge schiedt door den handel, niet altgd op re gelmatige wijze bgvoorbeeld wordt meer malen niet zoozeer het normale verbruik van den kooper in aanmerking genomen als wel andere omstandigheden. Geen won der, dat van. verschillende zijden over dezen onbevredigenden .gang van zaken geklaagd 'werd. Naar wij thans vernemen van het rgks- bureau voor de voedselvoorziening in oor- logstgd, heeft men in den bovengenoemden onbevredigenden toestand aanleiding ge vonden om een afzonderlgkc regeling .voor te bereiden voor de verstrekking van be schuit. dè.t als licht verteerbaar en zacht voedsel In het bgzonder van belang is voor zieken en kleine kinderen. Deze regeling, die eerlang in werking zal treden, beoogt, de voorziening van beide genoemde groe pen met beschuit te \*erzekeren. Het ligt in de bedoeling dat voor kin deren, voorloopig voor die onder den leef tijd van vier jaar, op speciaal daartoe aan gewezen bonnen beschuit zal kunnen wor den verkregen, waartegenover de beschik baarstelling van brood tot de overeenkom stige voedingswaarde zal worden vermin derd. Voorts wordt nagegaan of, en even tueel op welke wijze voor zieken, waarvoor een beschuitvoeding wenschelijk is, even-s eens een distributie regeling kan worden getroffen. s» Op deze wijze kan men verwachten, dat de binnenkort beschikbare beschuit inder daad terechtkomt bij hen, die daarvoor in de eerste plaats in aanmerking komen. Volledigheidshalve dient er nog op gewezen te worden, dat de beschikbaarstelling be-' perkt, moet blijven, omdat de beschuitfabri- cage speciale grondstoffen vraagt, die zeer schaarsch zijn,.-,reden ook, waarom niet kan worden 'overgegaan tot een verstrekking aan ouden .van dagen, behoudens dan via een eventueele regeling voor zieken. Zitplaatsen voor oorlogsinvaliden in treinen. Om te voorkomen, dat Nederlandsche oorlogsinvaliden in den trein moéten blg ven' staan, heeft men bij de Nederlandsche Spoorwegen een nieuwen maatregel ge troffen. Het is namelijk gebleken, dat de invali den niet' altijd door het publiek en het treinpersoneel als zoodanig worden her kend. Om dit nu te voorkomen, zullen de oorlogsinvaliden zich op grond van een met dc spoorwegen gemaakte afspraak in den vervolge voor het vertrek van een trein tot den conducteur of tot den stationschef wenden met het verzoek hen aan een zit plaats e helpen. In het ondenkbare geval, dat geen der reizigers zijn zitplaats aan biedt, zal het personeel gebruik maken van zijn bevoegdheid en voor den invalide een zitplaats doen vrij maken. i BEWAARPLICHT BESCHEIDEN. In het prijsvormingsbesluit art 6, lid 3, wordt de verplichting opgelegd aan de daarvoor in aanmerking komende bedrg-, ven (dit zijn dus fabrikanten, groothande laren, mitsgaders ambachtslieden en klein handelaren, voor zoover de gemachtigde voor de prgzen de verplichting van art. 3 tot hen heeft uitgebreid) alle bescheiden gedurende 2 jaar zoodanig te bewaren, dat de hoogte en 't tot stand komen der prij zen op eenvoudige wgze kan worden ge controleerd. Daar voor véle thans geldende prijzen nog steeds de 9 Mei 1940 prijs den grond slag vormt, wgst de gemachtigde voor de prijzen erop, dat bovengenoemd voor schrift niet beteekent, dat na 2 jaar deze bescheiden zouden kunnen worden vernie tigd. Immers blijft de verplichting bestaan, neergelegd in het wetboek van koophan del, om alle bescheiden 30 jaar te bewaren. Het ontbreken van deze bescheiden zou de beoordeeling van de juistheid van den prijs zeer moeilgk maken en derhalve uiterst bezwarend zijn voor het aan een onderzoek onderworpen bedrgf. POSTZEGEL- EN BRIEFKAART AUTOMATEN BUITEN GEBRUIK. Als gevolg van het buiten omloop zet ten van de bronzen centen en de omloop beperking der zilveren dubbeltjes, zullen de postzegel- en briefkaartautomaten de zer dagen buiten gebr-u'ik worden gesteld, Het opperbevel der Duitsche weermacht deelt mede Aan het Oostelgke front zgn verscheide ne aanvalsacties ten uitvoer gelegd ter verbetering van de eigen stellingen. Plaat- selgke aanvallen van sterke vgandelgke strijdkrachten bleven zonder succes. In Noord-Afrika geringe wederzijdsche activiteit -van verkenning en artillerie. De haven La Valetta en de vliegvelden van het eiland Malta zgn met succes ge bombardeerd. Aan den ingang van het Kanaal hebben *in den nacht van 3 op 4 Mei mgnenzoekers en mijnenvegers een torpedo- en artillerie- aanval van Britsche motortorpedobooten op een Duitsch cónvooi met succes afgewend. Patrouillebooten hebben op 4 Mei twee Britsche bommenwerpers neergeschoten. Lichte Duitsche gevechtsvliegtuigen heb ben overdag spoorweginstallaties der En gelsche kuststad Eastborne aangevallen met goede uitwerking der treffers. Het Britsche luchtwapen heeft Mhandag boven de kust van het Kanaal irj luchtge vechten en door afweergeschut 18 ylièg- tuigen verloren. Sterke formaties Duitsche, gevechtsvlieg tuigen hebben Maandagnacht het Britsche vlootsteunpunfe Cowes met brisant- en brandbommen aangevallen. Britsche bommenwerpers hebben een reeks lukrake aanvallen gericht op onbe schermde kleine steden en landelijke ge meenten in Zuid- en Zuidwest-Duitschland en op woonwijken in Stuttgart. Een Brit sche bommenwerper werd neergeschoten. GROOT-JAPAN- „Dainipf>on" (Groot-Japan) is de offici- eele Japansche benaming voor het groot Japansche rijk. Aldus deelde de woord voerder van de Japansche regeering mede in verband met berichten uit Batavia, vol gens welke de indonesische bevolking voortaan het woord Japan niet meer mag gebruiken. Overigens is men in politieke kringen te Tokio van meening, dat deze bèhaïning hoofdzakelgk bedoeld zou zijn voor het spraakgebruik in Oost-Azië,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 1