PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT DONDERDAG 23 APRIL 1942 Voortdurende luchtaanvallen op Malta. Birmaansche olievelden in Japansche handen. ABONNEMENTSPRIJS 19 ct' per week of 2.42 per kwartaal Franco per post 2.63 ffgr kwartaal Afzonderlijke nummers 5 cent ADVERTENTIEPRIJS: Per xn.m. 14 cent, min. per adv. 2.30. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties (njax. 8 regels): van 15 regels 65 ct. iedere regel meer 13 ct, dienstaanvr. en dienstaanb. resp. 5p cn 11 ct Kabouters (alleen op Vrij dag): 15 woorden 30 ct, elk woord meer 6 ct., bij vooruitbetaling. „Brie ven of adres Bur.v.d.Bl." 10 ct. meer. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDEL6URGSCHE, VLISStNGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300, PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT, MIDDELBURG DIT NUMMER BESTAAT UIT 4 BLADZIJDEN 185ste JAARGANG NUMMER 91 DIRECTIE: F. VAN DE VELDE, F. B. DEN BOER HOOFDREDACTEUR: J. C. VISSER, VLISSINGEN Da BUREAUX van de Provinciate Zeeuwscha Courant zijn gevestigd les VLISSINGEN: Redactie cn Admini stratie Walstr. 68-60, tel. 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 678 MIDDELBURG: Londensche %!aai 20 Redactie telefoon 3321. na kantoortijd telef. 2925, Administratie telef. 3541 GOES: Red. en Administr. Turfkade 15, teL 2863, na kantoortijd tel. 2475 SOUBURG: Kanaalstraat 45, tel. 234 OOSTBURG: Redactie en Admini stratie Breedestraat 45, telefoon 102 BRESKENS: Dorpsstraat 35. tel. 21 Het opperbevel van de Duitsche weer macht maakt bekend: In het Donetzgebied namen Duitsch- Roemeensche troepen bij succesvolle acties van stoottroepen enkele zwaar versterkte en onderminde steunpunten van den vijand en maakten een aantal gevangenen. In den centralen en^noordeiyken sector van het Ooostelyke front werden verschei dene plaatselijke aanvallen van den vijand afgeslagen. By een eigen aanval braken formaties van het leger en die Waffen-SS. door taai verdedigde vijandelijke bosch stellingen heen. Zy maakten een vry groot aantal ^gevangenen en 13 stukken geschut buit. Formaties gevechtsvliegtuigen en duik bommenwerpers vielen spoorweginstallaties achter het vijandelijke front aan. Drie mu- nitietreinen vlogen na bomtreffers in de lucht. Talrijke spoorlijnen werden verbro ken en een omvangrijke hoeveelheid rol lend materiaal werd vernield. In Noord-Afrika geen grofete krijgs operaties. In de militaire installaties van La Va- letta en op de vliegvelden van het eiland Malta werden door voortdurende luchtaan vallen wederom zware vernielingen aange richt. De vyand verloor door vernieling op den grond negen en in luchtgevechten bo ven het eiland zeven vliegtuigen. Voor de Engelsche Zuidkust brachten lichte gevechtsvliegtuigen Dinsdag overdag een vijandelijk koopvaardijschip van 3000 ton tot zinken. In den nacht van Dinsdag op Woénsdag plaatsten gevechtsvliegtuigen bomtreffers met daaropvolgende ontploffingen in een munitiefabriek in Zuid-Engeland. De ten Noorden van Magwe gelegen pe- troleumvelden in Birma zyn door de Ja pansche troepen veroverd. De terugtocht van de Britsche troepen in het gebied der Britsche olievelden van Genangjaung wordt gedekt door Chineesche troepen. Deze terugtocht is niet zonder eenige verliezen aan soldaten en uitrusting verloopen. Naar Japansche correspondenten uit Birma melden is in de houding yan de daar wonende Indiërs een merkbarë Verandering gekomen. De Indische bevolking stelt zich beschikbaar voor samenwerking met de Japanners en helpt ook metterdaad mede bij den wederopbouw in de bezette Bir maansche gebieden. DE LUCHTAANVAL OP JAPAN. De aanval van Amerikaansche vliegtui gen op Japan van jl. Zaterdag was in ieder opzicht-een mislukking, zoo zeide luitenant kolonei Akiyama, de woordvoerder van het Japansche leger. Als gevolg van het feit, dat de Amerikaansche luchtmacht geringe schade in Tokio, Nagajo en Kobe heeft aangericht en hierbij zware verliezen heeft geleden is de vrees, welke eertijds in Japan werd ^gekoesterd, dat Japansche huizen een gemakkelijke prooi voor de Ameri kaansche bommen zouden kunnefi. zyn, weggevaagd. Voorts deelde de woordvoerder mede, dat in het geheel slechts ongeveer dertien Amerikaansche vliegtuigen zyn waargeno men en dat deze vliegtuigen in afzonder lijke aanvallen voor het grootste deel brandbommen hebben neergeworpen, die dank zy de voortreffelijke arbeid van de burgerbevolking geen noemenswaardige schade hebben aangericht- In Tokio zijn nauwelijks twaalf huizen vernield. Een bewys voor de mislukking van den Ame- rikaanschen" luchtaanval zag' de spreker ook in het' feit, dat van Amerikaansche zijde geen officieele berichten hierover worden gepubliceerd, doch alleen de be richten uit Tokio worden weergegeven. Tenslotte bevestigde luitenant-kolonel Akiyama, dat enkele Amerikaansche vlieg tuigen na hun aanval achter de Japansche linies in China zyn geland en dat de vlie gers gevangen genomen zijn. Hij kondigde aan, dat deze Amerikaansche vliegers bin nenkort in Sjanghai zullen aankomen, waarna dan verdere onthullingen over den Amerikaanse hen luchtaanval verwacht kunnen worden. HET GEALLIEERDE OPPERBEVEL IN HET Z.W. ZUIDZEEGEBIED. Het hoofdkwartier van de geallieerden, aldus wordt uit Melbourne vernomen, heeft thans de lijst bekend gemaakt van de be langrijkste leden van het opperbevel der geallieerden ih het Z.W.-deel van het Zuid zeegebied. Op deze lijst" komert de namen voor van vier Amerikanen, die onder Mac Arthur op de Philippijnen hebben gevoch ten. Voorts behooren tot den generalen staf twee Australiërs alsmede luitenant-kolonel Sandberg, die als een der laatste leden van den Nederlandsch-Indischen generalen staf Bandoeng heeft verlaten. Sedert eenigen tijd behoort Sandberg tot den Australi- schen generalen staf. Engelsche vliegtuigen boven Duitschland. Britsche bommenwerpers hebben in den nacht van 22 op 23 April, naar aan het D. N.B. wordt gemeld, woonwijken in West en Zuidwest Duitschland aangevallen- Er werd materieele schade aangericht. Onder de burgerbevolking vielen dooden en ge wonden. Volgens de tot dusver ontvangen berichteh. werden drie der aanvallende bommenwerpers neergeschoten. ITALIAANSCHE LUCHTMACHT IN ACTIE. Een afdeeling Italiaansche torpedovlieg tuigen nam Dinsdagmorgen in het Ooste lijke deel van de Middellandsche Zee twee vijandelijke schepen van fniddelbare ton nage waar, die vergezeld waren van een torpedojager. De Italiaansche torpedo vliegtuigen begonnen met den aanval, die door de vijandelijke eenheden met hevig afweervuur werd beantwoord. De vlieg tuigen plaatsten een voltreffer op een der beide transportschepen, die onmiddellijk een ontploffing en talrijke branden aan boord ten gevolge had. De bemanning van het toestel kon waarnemen, dat het schip in zinkenden toestand verkeerde. Hierop keerden de vliegtuigen naar hun steunpunten terug. AUSTRALISCHE TORPEDOJAGER VERLOREN GEGAAN- De Australische minist^r-prgsident Cur- tin heeft volgens den Engelschen berich tendienst medegedeeld, dat de Australische torpedojager „Vampire" met een inhoud van 1000 ton als gevolg van het optreden van den vijand tijdens de jongste opera ties in de Golf van Bengalen verloren is gegaan. De commandant wordt ver mist. OPTREDEN DER BOLSJEWISTEN IN AZERBEIDSJAN. - De volgende bijzonderheden zijn bekend geworden over de schade die ontstaan*is bij den intocht der bolsjewisten in Oermia in Azerbeidsjan. Bij den bazarbrand in Oer mia zijn ongeveer 3000 winkels verwoest. De oogst van het geheele gebied is ver nield, en het vee uit verscheidene honder den dorpen ih den verren omtrek wegge voerd. In het stedelijk park van Oermia zyn alle boomen omgehakt. Onder de be woners zijn meer dan duizend dooden ge vallen. De materieele schade wordt op ver scheidene millioen rial geschat. De bewo ners hebben het verwoeste gebied verla ten. Thans bédelen ongeveer 15.800 leden van den Afsjarstam, die vroeger in deze vruchtbare streek hebben gewoond, In de straten van Tebris, Zendsjan, Kasjwin en Teheran. FRANSCH GENERAAL UIT KRIJGS GEVANGENSCHAP ONTSLAGEN. De vroegere Fransche legercommandant generaal Prioux, die om gezondheidsrede nen uit de-krijgsgevangenschap is ontsla gen, is in het onbezette Frankryk aan gekomen. De betrekkingen tusschen Brazilië en Duitschland. Van bevoegde Duitsche zijde wordt ver nomen: De oorlog, diy'de Braziliaansche regee ring tegen de Duitschers in haar land voert, neemt steeds scherper vormen aan. Huiszoekingen bij Duitschers en Brazili anen van Duitsche afkomst zijn aan de or de van den dag en bij verhoor worden mid delen toegepast, die aan de methoden van Moskou doen denken. Volgens Reuter is de regeering voornemens de arrestanten naar een concentratiekamp over te brengen, ge legen op een eiland voor de/kust, dat be rucht is wegens zijn ongezonde klimaat, waardoor zij stellig zouden omkomen, ver zwakt als zij reeds zijn door een verblyf in allesbehalve hygiënische kerkers van Rio. Men weet in Duitschland, dat de aan stichters van dit optreden te Washington huizen, daar Roosevelt meent de Zuid- Amerikaansche staten slechts te kunnen brengen tot aanvaarding van de Ameri kaansche voogdij door alle Europeesche in vloeden, die deze landen eeuwen lang heb ben helpen opbouwen volkomen te bannen. Voor deze actie, in de eerste plaats te gen de Duitschers gericht, bedient Roose velt zich in Brazilië van landsonderzaten, zelfs uit de hoogste regeeringskringen, die voor gro^te sommen zijn omgekocht. Door déze anti-Duitsche hetze wordt tevens de aandacht van de bevolking afgeleid van den steeds grooteren invloed, die de Ver, Staten op Braziliaansche aangelegenheden krijgen. De regeering des lands laadt hierdoor een zware schuld op zich. Als Amerika straks dezen oorlog heeft verloren, ls het ook economisch zeer verzwakt en dan kan het nog minder dan thans Braziliaansche uitvoer opkoopen. Brazilië is dan te meer aangewezen op Duitschland, Italië en Ja pan als afzetgebied, maar deze landen, die in dezen oorlog groote gebieden veroveren, kunnen het dan zeer wel buiten de Bra ziliaansche producten stellen- Zoo wordt het toekomstig bestaan van het land in de waagschaal gesteld. Want de landen van het pact van drie, die de toekomst hebben, beschikken over een goed geheugen, waar in iedere schanddaad staat gegrift, die de huidige Braziliaansche regeering pleegt jegens Duitschers, Italianen of Japanners. ONTPLOFFING IN VUURWERK- I FABRIEK. In een fabriek van vuurwerk te Cornide in de buurt van Ferrol del Caudillo (Spanje) heeft zich tijdens de werkzaam heden een ontploffing voorgedaan. Hier door werden acht personen gedood en ver scheidene gewond. GEEN UITVLUCHTEN MEER. Neen Nederlanders, nu geen uitvluchten meer. Lang genoeg hebt ge nu geprobeerd „er onder uit te komen", maar tenslotte is geen enkel be zwaar van U steekhoudend gebleken. Ennog steeds heeft de'Nederlandsche ambulance veel geld noodig. U weet tocb waar het om gaat? U weet toch. dat Nederland een hulpexpeditie naar het Oostfront zendt om daar medische hulp aan vriend en yijand te verleenen? Welnu, waar blijft uw gii;ostortingdan toch? Maakt haar vandaag nog óver op girorekening 8—760—0 Nederlandsche Ambulance Koninginnegracht 22, 's .Gravenhage. Generaal-Commissaris Schmidt tijdens zUn rede in den Haagechen Dierentuin, waar Maandag een groote bijeenkomst werd gebouderl ter gelegenheid van den 53sten verjaardag van Adolf Hitler. MISLUKTE ENGELSCHE LANDING BIJ BOULOGNE. Van militaire zijde wordt rt?edegedeeld In de vroege ochtenduren van den 22sten April heeft een sterke Britsche stoottroep aan de Fransche kust ten Zuiden van Boulogne een landingspoging gedaan. De poging mislukte door de waakzaamheid van de Duitsche kustverdediging. Door onmiddellijk afweervuur van een kazemat bezetting werden de Britten tot den terug tocht gedwongen. De vydnd trok zich met verliezen onder bescherming van een kunstmatigen nevel naar zee terug, zon der zijn voornemen te hebben kunnen uit voeren. Britsche wapens en uitrustingstuk ken bedekten het strand. CONTACT TUSSCHEN DUITSCHE MIJNENVEGERS EN BRITSCHE TORPEDOBOOTEN. Voorts wordt medegedeeld, dat Duitsche mijnenvegers den 22en April in de vroegte voor de kust ten Zuiden van Boulogne contact hebben gehad met Britsche motor- torpedobooten, waarvan er één waarschijn lijk tot zinken is gebracht. Regen aan het Oostelijk front. Aan het Swirfront tusschen Ladoga- en Onegameer is, naar het opperbevel der Duitsche weermacht mededeelt, de ge vechtsactie tengevolge van regenval wat minder levendig geworden. De zuivering van het gevechtsterrein van bolsjewisten is echter nog voortgezet. Vijandelijke tegen aanvallen werden afgeslagen. Ook aan het front in Lapland werden vijandelijke aanvallen door Duitsche berg- jagers afgeslagen en vijandelijke troepen concentraties enz. met goede uitwerking door artillerie beschoten. In het gevechtsgebied van het Ilmenmeer hebben Duitsche duikbommenwerpers ge reedstaande bolsjewistische troepen zware verliezen toegebracht. Negen bolsjewisti sche vliegtuigen werden in dit gebied neer geschoten. DE OPERATIES OP DE LANDENGTE VAN AUNÜS. Omtrent de militaire operaties op de landengte van Aunus werd Woensdag offi cieel medegedeeld, dat de Duitsche troepen daar sedert 9 April meer dan 150 aanvallen hebben afgeslagen, waarby de vyand zes divisies,, vier brigades, een regiment pant serwagens en verscheidene skibataljons en andere troepeneenheden in den strijd had geworpen. In het centrale deel van het front wer den sterke vyandelijke strijdkrachten, die in het eenzanae gebied tusschen onze stel lingen waren doorgedrongen, ingesloten en verslagen. Alleen aan gesneuvelden werden onge veer 14.000 man geteld. Groote hoeveelhe den wapens en. munitie werden buitge maakt. Het aantal eigen gesneuvelden' be droeg in deze geheele periode 440 officie ren, onderofficieren en soldaten. VLIEGTUIG VERLIEZEN DER BOLSJEWIEKEN. De Sovjet-luchtmacht heeft in den tijd van 11. tot 20 April 146 vliegtuigen ver loren. In hetzelfde tijdvak gingen aan het Oostelijke front 21 Duitsche vliegtuigen verloren. ITALIAANSCH WEERMACHTBERICHT. Het 690e weermachtsbericht luidt Vyandelijke elementen, die met pantser wagens onze stellingen aan het front van Cyrenaica waren genaderd, werden door artillerievuur verslagen en teruggedreven. Bij luchtgevechten hebben Duitsche ja gers twee Curtiss-toestellen neergeschoten, terwijl een Hurricane, die door het af weergeschut van een onzer divisies wage_ troffen, op den grond té pletter vloog. Sterke formaties vliegtuigen van de as hebben hevige aanvallen ondernomen op de vlootbases en vliegvelden van Malta. Munitiebrandstof- en torpedodepöts werden getroffen en vlogen in brand. Vier lucht- afweerbatterijen werden tot zwygen ge bracht, een koopvaardijschip werd bescha digd en een "groot aantal yliegtuigen op den grond vernield. Bij de gevechten met vijandelijke jagers werden zes toestellen door Duitsche jagers en een door de onze neergeschoten. Engelsche vliegtuigen hebben bij een aanval op Comiso en Catania een klein aantal brandbommen geworpen. Twee ge wonden onder de burgerbevolking en ge ringe schade aan gebouwen te Catania. Het drama der tabaksdistributie. GEVREESD ONRECHT ZAL VOORKOMEN WORDEN. Van vele kanten is critiek uitgeoefend op den gang van zaken ten aanzien van de inlevering der T._ en P.-bonnen bij de win keliers. ter verkrijging van de in uitzicht gestelde en veel-begeerde rookers- of ver- snaperingenkaart. De wiflkeliers immers, die de laatste maanden „nooit iets had den", bleken nu plotseling over aardige voorraden te beschikken, welke zij met de grootste welwillendheid aan gegadigden ten verkoop aanboden, mits de klant die den laatsten tijd meer slaaf dan koning was! deze service waardeerde met de afgifte van zijn T- of P. bon. Dit laatste natuurlijk al naar gelang het een tabaks handelaar of een versnaperingenwinkelier betrof. Er waren zelfs listige lieden, die nog iets uit de geldlade toegaven, om maar zooveel mogelijk bonnen te verza melen ter verkrijging van ruime toewijzin gen, wanneer de distributie eenmaal in werking zou gaan treden. Zij hebben nu den buit althans aan bonnen binnen enr hun zaken, die de vorige week den ge- heelen dag uitnoodigend openstonden, zijn thans alweer hermetisch gesloten, want „er is deze week weer niets .aangekomen". De bona fide winkeliers, die ih het ver leden steeds trouw hebben verkocht wat ze zelf binnenkregen, en die dus geen groo te voorraden bezaten om daarmee klanten hun T.- of P. bon af te troggelen, dreigen bij deze regeling-het loodje te moeten leg gen, daar zij slechts weinig bonnen m de wacht wisten te sleepen, én velen meenen zich thans de basis van hun bestaan ont nomen te zien. Het spreekt vanzelf, dat deze belooning van de ondeugd en deze straf op de deugd nooit de bedoeling zijn geweest van den distributiedienst, die er immers juist is om een rechtvaardige verdeeling te bevor deren. De hierboven geschilderde gang van zaken is ook den distributiedienst bekend en passende tegenmaatregelen zyn reeds naar onze. Haagsche correspondent meent te weten in overweging. Dat kan b.v. geschieden door de toewijzingen niet alleen op grond van het aantal ingelever de T.- of P. bonnen te doen plaats vinden, doch mede rekening te houden met den vroegeren omzet van den betrokken win kelier. Hetgeen beteekent, dat een winke lier, die kan aantoonen, dat hij, al of niet door bovengenoemde omstandigheden, op grond van het aantal door hem ingelever de bonnen mirtder artikelen zo\i móeten ontvangen dan hij voordien geregeld om zette, in aanmerking zou komen voor een ruimere toewijzing dan waarop hij' eigen lijk recht heeft. Omgekeerd moet' dan de gene, die in overeenstemming met zijn normalen omzet, eén abnormaal groot aantal bónnen inlevert, minder krygen dan hij meende te mogen verwachten, dank zy zijn onsociale handelingen. .Op deze wijze zal kunnen worden voorkomen, dat de genen, die -steeds hebben meegewerkt aan een eerlijke verdeeling der aanwezige voorraden, thans - het slachtoffer zouden worden van hun eerlijkheid. Hoe alles pre cies geregeld zal worden, is ons niet be kend, doch wij hebben sterk den indruk, dat de distributiedienst zeker al het mo gelijke zal doen om het gevreesde onrecht dat terecht alom verontwaardiging hééft gewekt, bij voorbaat ongedaan te maken. De geïnterneerde Nederlanders in Japan. Omtrent de mededeelingen, dat bij het informatiebureau van het roode kruis een( lijst van namen van Nederlanders, die in' Japan zijn geïnterneerd, is ontvangen, wordt erop gewezen, teneinde misverstand te voorkomen, dat dit slechts de namen zijn van een 25-tal Nederlanders, die in Japan woonden en daar thans zijn ge ïnterneerd. Er zijn dus géén inwoners van. Nederlandsch-Indië bij. PRIJSVERLAGING ANSJOVISPASTEI. Met ingang van 21 April 1942 is het pryzenbesluit 1941 ansjovis en ansjovis- producten gewijzigd waarby de maximum verkoopprijzen en maximum marges zijn herzien. De wijziging betreft voorname lijk de ansjovispastei en de zgn. ansjovis- vischpastei in tuben, waarvoor aanzien lijk lagere prijzen zyn vastgesteld. MOORD TE DEN' HAAG. Maandagavond werd een bewoner, G. W. v. d. Z., van een bovenwoning in de Hanenburglaan te Den Haag door middel van een revolverschot van het leven be roofd. Volgens verklaring der buren stopte dien avond een personenauto voor het portiek der woning. Het was een auto met twee deuren aan elke zyde en Zij droeg vermoedelijk een wit nummerbord met roode cijfers. In den auto zaten drie of vier mannen. Door middel van een dommekracht werd de deur van de woning geforceerd, waarna de mannen binnen drongen. Uit het feit, dat de deur door. middel van een dommekracht werd ge forceerd, k<jn worden opgemaakt, dat de indringers niemand thuis verwachtten. De drijfveer tot de misdaad is niet bekend.Dedaders moeten met de gewoon ten van de bewoners op de hoogte zijn geweest. BELOONING VOOR MOEDIG pOPTREDEN. Bij een brand in Den Burg op 6 Maart 1942 zijn de douane-assistent Wóppenhorst en de hulpassistent Hoencher van het Be- zirkszollkommissariat Bergen aan Zee met gevaar voor eigen leven krachtdadig opgetreden bij de bestrijding van het vuur. De rijkscommissaris» heeft Dinsdag den beiden ambtenaren zijn waardeering tot uitdrukking gebracht voor hun moedig op treden en hun door Oberbereichsleiter Eft- ger als zichtbaar blijk van waardeering een eeregeschenk doen overhandigen. Arbeidsdlenstplicht en a.s. studeerenden. (Van onzen Haagschen correspondent). Gelyk bekend, moeten a.s. studenten, al vorens hun studie te kunnen aanvangen, in het vervolg eerst hun Arbeicssdienstplicht hebben vervuld. Daar men echter om in den Arbeidsdienstplicht te kunnen worden opgenomen, den leeftijd van 18 jaar moet hebben bereikt, zal naar wij vernemen voor a.s. studeerenden, die bij den aan vang van hun studie nog niet op dezen leef tijd zijn gekomen, de mogelijkheid bestaan, uitstel te verkrijgen van hun Arbeids dienstplicht, eventueel voor den geheelen duur van hun studie. Het is in ieder gertfié niet de bedoeling, deze jongelui,', wanneer zij eenmaal 18 jaar geworden zijn, te ver plichten, hun eenmaal aangevangen studie te onderbreken. Vischvergunningen. In de Ned. Staatscourant van 21 dezer verscheen het tweede uitvoeringsbesluit, behoorende bij het pachtbesluit vischrecht 1941. Dit besluit regelt in het bijzonder het vergunningsstelsel bij de visscherij. Basis voor het aantal vergunningen, dat in een bepaald kalenderjaar aan sport- visschers mag worden uitgereikt, is het jaar 1940. De pachter van een vischrecht, die in 1940 vergunningen aan sportvisschers af gaf, is daarom verplicht binnen een maand na het in werking treden van het besluit opgave te verstrekken van het aantal dezer vergunningen, met bijbehoo- rende gegevens. De sportvisscher-pachter moet daarbij tevens mededeelen, hoeveel der in 1940 uitgereikte vergunningen aan beroeps- en seizoen visschers werden afgéfceven. Het aantal- aan sportvisschers of aan sportorganisaties uit te reiken vergun ningen kart door den secretaris-generaal van het departement van landbouw -en visscherij worden vastgesteld. Dit is ook het geval met het aantal vergunningen, dat moet worden beschikbaar gesteld voor de sportorganisatie, die op 12 Februari 1942 pachtster was van een bepaald visch recht. Bovendien is de secretaris-generaal van het departement van landbouw en vis scherij bevoegd bindende voorschriften te geven ten aanzien van de soort, afmetin gen en inrichting der vischtuigen, waar voor vergunning zal worden uitgereikt, alsmede tot het vaststellen van een Mini mum geldigheidsduur der vergunningen. Om geldig te zyn moeten de vergun ningen voorzien zijn van een aanteeke- ning waaruit blijkt dat zij vanwege den secretaris-géneraal zijn gebiseerd. Bij overtreding der visscherij voorschrif ten, bij het verrichten, doen verrichten of toelaten van handelingen, die de regeling der visscherij verstoren en andere soort gelijke gevallen kan de secretaris-gene raal een uitgereikte vergunning intrekken. Dit besluit treedt in werking 1 Juni 1942. De organisatie van het hotelwezen. De organisatie-commissie -van de be drijfsgroep „hotel-, café-, restaurant-, pen sion- en aanverwant bedrijven", heeft ter uitvoering van het „eerste uitvoeringsbe- tensluit organisatie bedrijfsleven 1940" be sloten Als uitsluitende vertegenwoordigster uit vakoogpunt van haar tak van bedrijf wordt de tot de hoofdgroep „verkeer" be hoorende bedrijfsgroep „hotel-, café-, res taurant-, pension- en aanverwante bedrij ven" ingesteld en onderverdeeld in de vak groepen 1) Hotels, en aanverwante bedrijven, on derverdeeld in de vakgrdiepen Hotels, pensions, kamerverhuurbedrijven, restaurants, café's, amusementsbedrijven, café- of restaurantbedrijf -in verkeersin- richtingen. Bijzondere inrichtingen tot het verstrekken van spijzen of dranken en be sloten inrichtingen. 2) Logementen en aanverwante bedrij ven, onderverdeeld in de ondervakgroe pen logementen, restaurants, café's, amu sementsbedrijven, bijzondere inrichtingen en besloten inrichtingen. 3). Jeugdherbergen, herstellingsoorden en tehuizen op ideeëlen of philantropischen grondslag, onderverdeeld in de ondervak groepen jeugh^-bergen, herstellingsoor den ,en tehuizen op ideëelen of philantro pischen grondslag. Het besluit bevat voorts nadere bepalin gen omtrent den aanmeldingsplicht. TWEEDE TENTOONSTELLING VAN HEDENDAAGSCHE KUNST IN DUITSCHLAND. Nadat het vorige jaar een tentoonstel ling van hedendaagsche Nederlandsche kunst in Duitschland en wel in Keulen, Hagen, Osnabrück en Oldenburg buitenge woon succes hqd opgeleverd, is thans een tweede tentoonstelling voorbereid. Deze zal allereerst van 25 April tot 10 Mei te 's-Gravenhage worden gehouden, en daarna in verschillende Duitsche steden. Op het program staan Freiburg in Breisgau, Karlsruhe of Baden-Baden, Rostock, Bre men, Lübeek, Hannover, Gelsenkirchen of enkele van deze steden voor zoover de ver koop in Duitschland weer feoo goed is als tijdens de eerste tentoonstelling. (Destijds werd een derde van de tentoongestelde stukken verkocht.) De tentoonstellingen worden georgani seerd door: de Nederlandsch-Duitsche cul tuurgemeenschap te Den Haag; in Duitsch land: de betreffende steden tezamen met de Duitsch-Nederlandsche vereeniging, bei de malen in samenwerking met de afdee ling cultuur en het Nederlandsche depar tement voor volksvoorlichting en kunsten. De tentoonstelling staat evenals het vo rige jaar onder beschermheerschap van den rijkscommissaris rijksminister dr. Seyss- Inquart.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 1