PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT DONDERDAG 16 APRIL 1942 De Japansche operaties in Indische wateren. Bolsjewistische aanvalsactiviteit vermindert. Organisatie voor het bedrijfsleven. ABONNEMENTSPRIJS 19 ct per week of 2.42 per kwartaal Franco per post 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 5 cent ADVERTENTIEPRIJS t Per m.m. 14 cent, min. per adv. 2.30. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties (max. 8 regels): van 1—5 regels 65 ct. iedere régel meer 13 ct., dlenstaanvr. en dienstaanb. reSp. 55 en 11 ct Kabouters (alleen op Vrij dag): 15 woorden 30 fct., elk woord meer 6 ct., bij 'vooruitbetaling. „Brie- v.eq of adres Bur.v.d.Bl." .10 ct. meer. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300. PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT, MIDDELBURG DIT NUMMER BESTAAT UIT 4 BLADZIJDEN 185ste JAARGANG NUMMER 88 DIRECTIE: F. VAN DE VELDE, F. B. DEN BOER HOOFDREDACTEUR: J. C. VISSER, VLISSINGEN De BUREAUX van de Provinciale Zeeuwscbe Courant zijn gevestigd ;tes VLISSINGEN: Redactie en Admini stratie Walstr. 53-60, tel. 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 578 MIDDELBURG: Londensche Kaal 29 Redactie telefoon 3521, na kantoortijd telef. 2925, Administratie telef. 3541 GOES: Red. en Administr. Turfkade 15, tel. 2863, na kantoortijd tel. 2475 SOUBURG: Kanaalstraat 45, tel. 35 OOSTBURG: Redactie en Admini stratie* Breedestraat 45, telefoon 102 BRESKENS: Dorpsstraat 35, tel. 21 Hoe 15 groote gewapende vijandelijke koopvaarders in den ochtend van den 6en April binnen een uur tijds vlak onder de Indische kust door Japansche oorlogssche pen tot zinken werden gebracht, blijkt uit het ooggetuigenverslag van -een Japan- schen marinecommandant, die aan den aanval heeft deelgenomen. De vijandelijke schepen hielden de Japansche oorlogsbo dems aanvankelijk blijkbaar voor Britsche oorlogsschepen als gevolg van de scheme ring en de nabijheid van de Indische kust. De Japanners naderden het vijandelijke convooi zoo dicht, dat de acht-duimskanon- nen op het dek duidelijk zichtbaar waren en openden toen plotseling het vuur. De Japansche granaten sloegen met vernieti gende uitwerking temidden van de vij andelijke schepen in, voordat de beman- ïüngen hiervan gelegenheid hadden te vuren. Op vele schepen brak brand uit en al spoedig zonk een schip van 8000 ton, ^met korte tusschenpoozen door de 14 andere gevolgd. Na. omstreeks een uur waren alle schepen beneden de oppervlak te verdwenen. DE DOOR JAPAN GEMAAKTE GEVANGENEN. Het totaal aantal sinds het uitbreken van den oorlóg in Óost-Azië door de Ja panners gemaakte gevangenen bedraagt thans 252.000 man, onder wie 6700 Ame rikanen en ruim 33.000 Philippino's. Aan de Japansche operaties op het eiland Ceboe is deelgenomen door ruim honderd Indische soldaten, die bij Singa; pore in gevangenschap geraakt waren. De Indiërs hebben zich bijzonder onderschei den. LUCHTAANVALLEN OP MINDANAO. Volgens een bericht van Domei van het front op de Philipprjnen, hebben Japan sche luchtstrijdkrachten der marine met succes aanvallen ondernomen op het vlieg veld Malaybalay op het eiland Mindanao, alsmede op de luchtsteunpunten Cagayan en Delmonte aan de Noordkust van Min danao, waardoor militaire installaties al daar zwaar beschadigd werden. DE STRIJD IN BIRMA. Radio Delhi meldt <iit Birma, dat de Japansche druk aan het geheele Irawadi- front nog is* toegenomen. In den geheelen sector worden felle gevechten geleverd. De bezetting van Migyaungye, op 45 km. ten Zuidoosten van Magwe aan de Irawadi, heeft een verdere terugtocht van de Brit sche troepen in dit gebied ten gevolge. De Chineesche troepen in het Sittangdal zijn verder teruggetrokken en trachten slechts de snelheid van den opmarsch van den tegenstander te verminderen. De col-respondent van het agentschap Reuter deelt mede, dat Sjang Fu ping, vice-minister van buitenlandsche zaken van Tsjoengking, een oproep heeft gericht tot de geallieerden, waarin hp dezen ver zocht versterking te sturen én al hun krachten te besteden aan de verdediging van Birma, waar de Japanners, naar hij verklaarde, onweerstaanbaar oprukken in de richting van Mandalay. JAPANSCHE CONFERENTIE TE BATAVIA. Naar de „Asahi" uit Batavia meldt, hebben in een Zondag en Maandag aldaar gehouden conferentie de Japansche mili taire autoriteiten in N^derlandsch-Indië algeheele overeenstemmingbereikt ten aanzien van een plan betreffende het be stuur. De centrale pïjitieke structuur voor Nederlandsch-Indië zal, naar men Ver wacht, binnen de komende maanden door de Japansche militaire autoriteiten worden voltooid. Op Sumatra zijn 500. km. van den spoor weg tusschen Medan en Kotaradja her steld en voorhet verkeer heropend. Ook zijn de belangrijkste verkeerswegen op Sumatra weer hersteld. BENZINESCHAARSCHTE IN INDIË. Het verlies van de olievelden in Neder landsch-Indië en in Birma, alsmede het tot zinken brengen van tankschepen heeft in Indië een groote schaarschte aan ben zine veroorzaakt De Indische radio deelde mede, dat de rantsoeneering van benzine opnieuw verscherpt wordt. De huidige benzinerantsoenen zullen met twee dérde worden verlaagd. Het opperbevel van de Duitsche weer macht maakt bekend In hefc Oosten blijft de aanvalsactiviteit van den vijand verminderen: Slechts1 op en kele plaatsen viel de vijand met vrij sterke strijdkrachten aan, doch hij werd afgesla gen. Eigèn aanvalsoperaties leverden -plaatselijke successen op. Zware artillerie van het leger bestookte voor den oorlog belangrijke installaties in Leningrad, waaronder een munitiefabriek. Aanhoudende branden 'en ontploffingen werden waargenomen. Succesvolle aanvallén van Duitsche ge vechtsvliegers waren gericht op havenwer ken en een vliegveld in Sebastopol. In Noord-Afrika levendige wederzijdsche verkenningsactiviteit. Concentraties van auto's en vliegvelden der Engelschen wer- De komende regeeHngswijziglng in Frankrijk. Pierre Laval heeft gisteren te Parijs een groot aantal, persoonlijkheden uit het -be zette gebied ontvangen. Naar verluidt be troffen zijn besprekingen de voorbereiding van de regeeringswijziging. Welingelichte Fransehe kringen meenen te weten, dat het Fransehe staatshoofd* maarschalk Pétain, de regeeringswijziging vergezeld zal doen gaan van een oproep aan het volk, waarin hij de redenen voor deze wijziging uiteen zal zetten. BERLUN OVER NIEUWE FRANSCHE REGEERING. Hoewel een standpunt v<ja bevoegde Duitsche zijde óver de aankondiging van Vichy, dat een regeering op nieuwen grondslag gevormd zal worden, nog niet beschikbaar is, kan men in Berlqnsche poT litieke kringen de meening hoorea verkon digen, dat Frankrijk zich van de politiek van afwachten schijnt te willen afkeeren, welke door oordeelkundige Fransehe po litici herhaaldelijk als „gevaarlijk atten- tisme" gekenmerkt is. De pogingen der Ver. Staten om druk te oefénen én voogd te spelen, hebben, naar men te Berlijn aan neemt, tot een geleidelijk zich baanbrekend inzicht geleid, waaromtrent pas enkele dagen geleden de bekende Fransehe poli ticus Philippe Henriot zich vrijmoedig heeft uitgesproken, te weten de lotsgemeenschap van Europa, die Engeland door zijn politiek van tweedracht zaaien steeds weer heeft geprobeerd t(T dwarsboomen. Opmerkelijk acht men te Berlijn de door Henriot weer gegeven opvatting van steeds weer andere Fransehe kringen,dat het geloof aan een overwinning van Groot-Brittannië ver dwijnt. Niet minder opmerkelijk acht men zijn uiteenzettingen over de verdienste van Duitschland en zijn bondgenooten in hun strijd tegen, het bolsjewisme. ONTSTEMMING IN ENGELAND EN DE VER. STATEN. De uit Engeland en de Ver. Staten ont vangen persstemmen en commentaren op de gebeurtenissen in Vichy doen duidelijk zien, dat de reorganisatie der Fransehe re geering- in deze beide landen de grootste ontstemming gèwekt heeft. Uit Washing ton wordt gemeld, dat de reorganisatie in politieke krijgen der Amerikaansehe hoofdstad „als een schqjt" is gevoeld. Byna alle commentaren richten felle persoonlijke aanvallen op Laval. Hier en daar ont breekt ook smaad jegens de persoon van maarschalk Pótain niet. den met goede uitwerking gebombardeerd. De aanvallen op militaire installatiesen vliegvelden op het eiland Malta werden overdag en 's nachts voortgezet. Hierbij stortte een radiotoren van het radiostation Rinella door voltreffers van bommen in. Duitsche jagers schoten boven Malta en voor de Noord-Afrikaansche kust negen Britsche vliegtuigen neer. In luchtgevechten boven het kanaal en aan jte Noorsche kust werden Dinsdag overdag negen Britsche vliegtuigen neerge schoten. Britsche bommenwerpers vielen ih den nacht van Dinsdag op WoenéHag West- Duitschland aan. De burgerbevolking leed eenige verliezen aan dooden en gewonden. Luchtdóelartillerie en nacht jagers schoten tien der. aanvallende bommenwerpers neer. Luchtgevechten boven 't Kanaal. Duitsche jachtvliegers hebben naar het D.N.B. meldt Dinsdagmiddag 'n ontmoeting gehad met 'n gemengde Britsche formatie in de wateren van het Kanaal. Er ontston den hevige luchtgevechten op groote hoog te, waarbij vier Spitfires werden neerge schoten. Kort daarop ontstonden iets noor delijker boven het Kanaal nieuwe luchtge vechten, toA op een hoogte- van 10.000 meter. Nog vier andere Spitfires werden neergeschoten, die brandend in zee stort ten. ITALIAANSCH WEERMACHTBERICHT. Het ^aliaansche weermachtbericht van Woensdag luidt als volgt Levendige activiteit in de lucht boven Cyrenaica. Onze'jagers hebben den strijd aangebonden met een sterke vijandelijke formatie in de omgeving van Ainz el Ga- zala en twee toestellen neergeschoten, ter wijl zq" 10 andere vliegtuigen doeltreffend met mitrailleurjjuur bestookten. Tijdens een aanval op Benghasi, welke geen slachtoffers heeft geëischt, is een Britsch toestel door afweervuur getroffen en neergestort. Twee van onze toestellen zqn niet op hun basis teruggekeerd. Tijdens een luchtgevecht 'werd een Engelsch ver- .kenningstoestel door onze jagers boven het midden van de Middellandsche Zee. vernield. DE LENTE IS GEKOMEN. De elndrekening- met het bolsjewisme staat voor de deur. Eindelijk zullen de Duitsche le gers. tezamen met de verbonden legers en de. vrij willigerslegioenen, we^r kunnen oprukken én de h-ordon van Stalin vernietigen. Eindelijk zal Europa geheel bevrijd worden van het dreigende bolsjewisme. Maar een harde strUd moet nog gestreden worden en daaraan deel te nemen, landgenoot: dat is ook uw plicht. Vele duizenden Nederlandsche mannen strijden reeds in het Oosten. Volgt het voorbeeld dat zij U gaven. Meldt U aan bij het vrij^si'ligerslegioen Nederland, Koninginnegracht 22, te 's-Graven- hage. ZONDERLINGE DIEFSTAL. Onder de vreemdsoortige attributen die het genus der clowns voor zqn praktijken, noodig heeft nemen pruiken een voorname plaats in. Wel zeer was dan ook de clown Fantasio (Bob Bleyenburg), die momenteel optreedt bij de Nederlandsche circus- revue,* Welke te 's-Hertogenbosch haar tournée door Nederland heeft aangevangen, gedu peerd, toen bleek dat Dinsdagavond na de voorstelling twee dure, speciaal geprepa reerde pruiken uit zijn kleedkamer waren gestolen. De récherche werd in het geval gemengd, maar is er nog niet in geslaagd N.rsOI G» O/A TE b^ACWTECS OP EEN RIJDENDE Tram te SPRINGENEN Bovendien VEF^aooEtvJ aqj.31 WEOE.N1 VE EI^EGELI NC Onteigening van monumenten. Het verordeningenblad bevat een besluit van de. secretarissen-generaal van de de-, pal-tementen van opvoeding, wetenschap en kuituurbescherming, van landbouw en visscherij en van justitie, waarbij de ont eigeningsprocedure, welke tot dusver be stond ten behoeve van natuurbescherming, wordt uitgebreid tot onteigeningen ten be hoeve van verzorging van monumenten.' Onder monumenten worden hier ver staan 1. Zaken of gedeelten-van zaken, welke vóór tenminste dertig jaar zijn vervaar digd. indien het behouden daarvan voor Nederland van algemeen belang is we gens haar schoonheid, haar wetenschappe lijke beteekenis, de aan haar verbonden geschiedkundige herinneringen of wel in verband met de schoonheid of het karak ter van een stads- of dorpsbeeld of van een landschap 2. terreinen, waarin zich oudheidkundige overblijfselen bevinden, indien het behou den daarvan uit overwegingen van weten- schappelijken aard van algemeen belang is. Onder natuUrm9numenten worden hier verstaan deelen van hét grondgebied van Nederland, h.-tzij land of water, welke be houd van algemeen belang is met het oog op hunne beteekenis voor het natuur- of landschapsschoon of voor de wetenschap. DE WERKZAAMHEDEN VAN DEN ECONOMISCHEN RECHTER. Bij besluit van den secretaris-generaal van het departement van justitie wordt aan den economischen rechter in zaken betref fende overtredingen onder zekere voor waarden de mogelijkheid gegeven 't schrif telijk vellen van' een vonnis te vermijden door in een aanteekening op het protocol der zitting de gegeven, straf vast te leggen. Voorts wordt de economische rechter be last met 'alle werkzaamheden ter Voorbe reiding van een zitting. BIJZONDERHEDEN IN VERBAND MET ARBEIDSDIENSTPLICHTBESLU1T. In de gisteren gepubliceerde mededee- lingen over hét arbeidsdienstplichtbesluit waren enk elCon juistheden. We laten daar om het besluit nogmaals volgen. Degenen, die in aanmerking wenschen te komen voor een aanstelling in openba ren dienst of bij het bijzonder onderwijs degenen, die als student wenschen te worden ingeschreven of eenig examen wen schen af te leggen bij een universiteit of hoogeschool de vóór of op 1 April 1942 aangestelden in openbaren djenst of bij het bijzonder onderwijs, ongehuwd zijnde en den leeftijd van IS jaar doch niet dien van 22 jaar bereikt hebbende en die meenen, dat het „arbeidsdienst plichtbesluit" -op hen niet van toepassing is, omdat zq ten minste vier maanden, tijd met verlof doorgebracht medegerekend, werkelrjken dienst als militair hebben ver vuld of lid van den Nederlandschen Op- bouwdienst zijn geweest of als vrijwilliger bij de Duitsche weermacht, de Waffen SS of het Vrijwilligerslegioen Nederland heb ben gediend, kunnen hun aanspraken doen gelden door zich zoo spoedig mogelijk schriftelijk te wenden tot den secretaris generaal van het departement van alge- meene zaken, Laan Copes van Catten- burch 28, 's-Gravenhage, onder vermelding van een der redenen, hierboven genoemd. INGEZETENE VAN APELDOORN SCHENKT BELANGRIJKE GIFTEN. Een ingezetene van Apeldoorn heeft de volgende giften geschonken Aan Winterhulp Nederland 75.000, voor de gezins- en jeugdzorg 40.000, voor de nabestaanden van de gevallen N.S.B.- ers aan het Oostfront 10.000, voor de Nationale Jeugdstorm 10.000, voor de Nederlandsche Ambulance aan het Oost front 7500. Aan de volgende instellingen schonk hq ieder een gift van 5000 de Geldersche Blindenvereeniging, De Duit sche Winterhulp, het Leger des Heils, Zon nestraal, het Roode Kruis, de N.S.V.O., het Oeconomisch Front, het Strijdfonds der N.S*B. en de Vereeniging tot Opvoeding en Verpleging van Achterlijke kinderen. De Stichting voor Geestelijke Volksgezondheid te Apeldoorn ontving 2000. Totaal 189.500. Woensdag is verschenen het vijfde uit voeringsbesluit van den secretaris-gene raal van het departement van handel, nijverheid en scheepvaart beti-effende een I zelfstandige organisatie, van het Neder landsche bedrijfsleven. t Krachtens dit vijfde uitvoeringsbesluit wordt ingesteld een raad voor het bedrijfs leven, welke tot taak heeft de algemeene belangen van het georganiseerde bedrijfs leven te behartigen. Hq moet a&arbq re kening houden met de belangen van het geheele bedrijfsleven en waken voor de belangen van den' staat. Deze raad voor het bedrijfsleven is een overkoepeïingsorgaan voor de zes hoofd groepen, t.w. industrie, handel, ambacht, banken, verzekeringswezen en verkeer, alsmede.voor de kamers van koophandel en fabrieken. Hy bestaat uit veertien leden, waaronder q.q. de voorzitters der hoofd groepen van de organisatie voor het be drijfsleven, alsmede de voorzitters van de kamers van koophandel en fabrieken te Amsterdam en Rotterdam. De secretaris generaal van het departement van handel, nijverheid en scheepvaart heeft tot voor zitter benoemd mra H. L. Woltersom en tot plaatsvervangende voorzitters de hee- ren F. R. J. Gips en T. J. Twqnstra. De raad is bedoeld als adviseerend col lege, -zoowel voor den staat als ook voor de organisatie van het bedrijfsleven zelf ten aanzien van economische vraagstuk ken. De read heeft verder tot taak de boek houding en de rekening en verantwoording van- de bedrijfsorganisaties en van de kamers van koophandel te onderzoeken. Ook treedt hij op als scheidsrechter bij geschillen, welke tusschen de hoofdgroe pen rijzen kunnen. Tenslotte is de raad belast met de be slissing van de geschillen, bedoeld in ar tikel 23 van het derde uitvoeringsbesluit. Deze geschillen betreffen de door de voorzitters van de hoofdgroepen of be- het raadsel der verdwenen hoofdbedekkin gen op te lossen. Enkele „clownerieën" moesten dientengevolge Woensddg 'in de voorstelling vervallen. De Bossche politie speurt thans naarstig naar lieden met een uitzonderlijken haar dos. De' pruiken .vertegenwoordigen een waarde van ongeveer 100 gulden. drijfsgroepen krachtens artikel 17 van het derde uitvoeingsbesluit opgelegde straffen.' Verder beslist deraad of een lid van een bedrijfsorganisatie zich aan een on eervolle handeling heeft schuldig gemaakt,- Bg behandeling van zaken betreffende on eervolle handelingen treedt de r&ad als „eereraad voor het bedrijfsleven" 'op. In den raad voor het bedrqfsleven hebben q.q. zitting de aangewezen c.q. aarv te wijzen voorzitters der zes hoofdgroepen, mitsgaders de voorzitters van de kamera van koophandel en fabrieken te Amsterdam en Rotterdam, t.w. de heeren mr. H.f L. Woltersom (banken) voorzitter; T.' J* .Twqnstra (industrie); F. Gips; (handel); J. van Willigen (wélke benoemd zal wor den tot voorzitter van de hoofdgroep am bacht); prof. dr. A. C. Holwerda (verze kering): W. H. de Monchy (verkeer); mr. F. W. A. de Koek van Leeuwen (kamer van koophandel, Amsterdam); mr. K. P. van der Mandele (kamer van koophandel, Rotterdam). Door den seeretaris-generaal van het de partement van handel, nijverheid en scheep vaart werden bovendien tot leden benoemd voof een periode eindigende 31 December 1943, de heeren ir. E. van Dieren; S. I., raadgevend ingenieur te Rotterdam: H. L. van Egghen, lid van de firma van Éeghen Co. te Amsterdam; mr. W. G. F. Jon- gejan. voorz. van den ondernemersraad voor Ned.-Indië te 's-Gravenhage; dr. L. P. Krantz, directeur van de N.V. J. J. Krantz Zn. te Leinden H. C. van Maasdqk, .directeur van. de Nederlandsche Bankin stelling e.a. te 's-Gravenhage; mr. B. Jj M. van Spaendonck, algemeen-secretaris yan de kamer van koophandel en fabrieken voor Noord-Brabant te Tilburg. Tot secretaris van den raad voor het bedrijfsleven zal' benoemd worden mr, J. W. H. Barrens te 's-Gravenhage. Het bureau van den raad zal gevestigd worden te 's-Gravenhage, Bezuidenhout- scheweg 72, telefoon 772067. Mededeelingen over het arbeidsdfenstplichtbesluit. Nogmaals wordt mét nadruk op het vol gende gewezen 1. Jongemannen, die dem leéftqd van 18 jaar hebben bereikt en na 1 Januari 1943 in aanmerking wenschen te komen voo» een aanstelling in openbaren dienst of bq het bqzonder onderwijs, moeten hun ar beidsdienstplicht hebben vervuld (boven staande gel(lt niet voor hen, geboren voor 1 Januari 1920.). 2. Gelegenheid tot aanmelding voor deze dienstplichtvervulling bestaat; tot uiterlijk 25.,April a.s. in persoon of schriftelijk bij een der aanmeldingsbureaux te Amster dam, Apeldoorn, 's-Gravenhage, Groningen, 's-Hertogenbosch en Utrecht. 3. De. kampen beginnen op 1 Juni a.s. en eindigen op 14 November a.s.* (voor a.s. studenten op 24 October), y 4. Voor vrijwillige dienstneming kunnen ongehuwde personen in den leeftijd van 17 tot en met 23 jaar zich nog opgeven, doch het aantal plaatsen voor vrijwilligers is beperkt. Deze vrijwillige dienst geeft, vrij stelling van de vervulling van de arbeids dienstplicht. ARBEIDSDIENSTPLICHT VOOR A.S. STUDENTEN. Jongemannen, die als student wenschen te worden ingeschreven, of eenig examen wenschen af te leggen bq een universiteit of hoogeschool, moeten hun arbeidsdienst plicht hebben vervuld indien zij voor 1 Juni voorafgaande aan dat studiejaar den leeftqd' van 18 jaar hebben bereikt. Bovenstaande geldt niet vóór hen, die géboren zqn voor 1 Januari 1920 en voor hen, die zich voor 1 Januari 1942 als stu dent lieten inschrijven of al dan niet met goed gevolg een examen aflegden bij een universiteit of hoogeschool. Aanstaande studenten, die op 1 Juni a.s. jonger zqn dan 18 jaar, doch niet jonger dan 17 jaar, kunnen zich vrywillig ver binden. Deze vrqwillige verbintenis geeft vrijstelling van de later op hen rustende arbeidsdienstplicht. Aanmelding moet voor 25 April a.s. ge schieden bij een der aanmeldingsbureaux te Amsterdam, Apeldoorn, 's-Gravenhage, Groningen. -^s-Hertogenbosch, en. Utrechts (mondeling of schriftelqk). De kampen beginnen op 1 Juni a.s. en duren voor de a.s. studenten tot en "met 24 October. BEVOEGDHEID TOT GRATIE- VERLEENING UITGEBREID. In het yerordeningenblad is opgenomen éen verordening van den rqkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied, houdende wijziging en aanvulling van de verordening betreffende de uitoefening van het recht van absolutie en gratie. Tot dusver had de secretaris-generaal yan het departement van justitie het ^echt van gratieverleening bq vrqheids- straffen tot drie maanden en boeten tot 1000 gulden. De thans afgekondigde ver ordening breidt dit recht uit tot vrqheids- straffen tot zes maagden., en boete tot 1500 gulden. DIENSTTIJD V.M. NED. WEERMACHT. De commissaris voor de belangen van de voormalige Nederlandsche weermacht heeft bepaald, dat dë diensttijd, die op ar beidscontract is doorgebracht bij de voor malige Nederlandsche weermacht, in reke ning gebracht >zal worden bij de vaststel ling van den pensioengerechtigden leeftyd. Tot dusver gold dit slechts voor den diensttijd na 1 September 1931. Deze beschikking heeft terugwerkende kracht tot l Januari 1942. Verkoop van tabaksartikelen en versnaperingen. Nu tot de distributie van tabaksartike len, chocolade en suikerwerken, is besloten en de aangewezen bonnen van de textiel- kaart bij de desbetreffende handelaren, door het publiek moeten worden ingele verd, zqn er van verschillende zijde klach ten gekomen, over de handelwijze van sommige winkeliers in verbaftd met het innemen der bons. Het komt namelqk voor, dat de verkoop van tabaksartikelen en versnaperingen in de periode, voorafgaande aan de in wer- kingfcreding der distributie door winke liers afhankelijk wordt gesteld van het inleveren of ingeleverd hebben der aan wezige bons. De gemachtigde voor de prijzen ves tigt er nadrukkeiyk de aandacht op, dat deze winkeliers daardoor kans loopen een overtreding te begaan van het prqsvormingsbesluit 1942, voor zoover het den koppelverkoop en de verkoopsweigering betreft en in con flict komen met het tweede lid van artikel zes van de prqsopdrijvings- en hamsterwet 1939. Daarin wordt namelijk gezegd, dat, in dien de verkoop van goederen uit den voorraad eener onderneming geweigerd wordt, de burgemeester dezen voorraad zonder meer in beslag kan doen nemen. Mocht zulk een overtreding blijken, dan zal er niet worden geaarzeld, zoo krachtig mogelqk in te grijpen, zooals intusschen in een zestal gevallen reeds is geschied. De transportkostenbeschikking buiten werking. Bij besluit van de secretarissen-generaal van de departementen van handel, nqver heid en scheepvaart en van landbouw en visscherij is de transportkostenbeschikking van no. 66/1904 buiten werking-gesteld. Deze beschikking stond prijsverhoogin- gen toe, wanneer zij het gevolg waren van een verplaatsing der transporten van het normale transportmiddel naar een ander. Aangezien thans geen zakelqke redenen meer bestaan voor een dergelijke regeling, kan bedoelde beschikking-vervallen. Bevoegdheden voor de - brandweer. Het verordeningenblad bevat een besluit van den ^secretaris generaal van het de partement van binnenlandsche zaken, hou dende wqziging en aanvulling van het be sluit brandweerwezeh. Daarin wordt bepaald, dat de hoofdin specteur en de districtsinspecteurs van het brandweenvezen, alsmede de _door den se cretaris generaal aangewezen ambtenaren van de rqksinspectie van het brandweer wezen te allen tijde vrqen toegang hebben tot alle plaatsen voor zoover zij het betre den daarvan voor een goede vervulling van hun taak redelrjkerwqze noodig oordeelen. Zoo noodig verschaffen zq zich den toegang met behulp van den sterken arm. Is een zoodanige plaats een woning of alleen door een woning toegankelijk, dan treden zq tegen den Wil van. den bewoner niet binneh dan vergezeld van een hulp officier van politie, dan wel voorzien van een algemeen of bijzonderen schriftelqken last van den procureur generaal bij het gerechtshof of van den officier van justitie of van een bqzonderen schriftelqken last van een hulpofficier van justitie. Alle bovengenoemde personen zijn ver plicht een geheim te bewaren, hetwelk hun in verband met het betreden van een plaats is bekend geworden. Hij, die cloor schuld zoodanig geheim bekend maakt, wordt ge straft met gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste drie maanden of met geld boete ten hoogste driehonderd gulden,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 1