ABDIJSIROOP OORLOGSSCHADE RENOVATUM Neem 'n AKKERTJE NACHT-HOEST zal ophouden SX DSNIEUWS Middelburg KAAM OP HET HOOFD GEKREGEN. Gisteren heeft in de Langeviele een al hier logeerende inwoner van Dubbeldam een raam van de woning van K., welk ra^m vermoedelijk niet goed gesloten was en dat tengevolge van een rukwind los raakte, op net hoofd gekregen. Hij be kwam een lichte hersenschudding en is naar de woning waar hij logeert, overge bracht. YEREENIGING VOOR BEROEPSKEUZE Verschenen is het jaarverslag der Ver- eeniging voor. Beroepskeuze, loopende over 1940 en 1941. Daaruit blykt o.a. dat in ver bami met een te verwachten rijksregeling voor de afdeelingen Beroepskeuze bij de gewestelijke arbeidsbureaux besloten werd het werk der bureaux voor Beroepskeuze gewoon voortgang te doen hebben. Mede in verband met deze op handen zijnde re organisatie besloot het bestuur over 1941 geen contributie te innen»van de leden en de aangesloten organisatie^. Met de afdeeling Jeugdbemiddeling van het gewestelijk Arbeidsbureau had men 7 nauw contact. Vele malen werden adviezen gevraagd aangaande ingeschreven jeug dige werkloozen van 14 tot 21 jrfiar. "Bij het uitzenden naar opleidingskampen of anderszins werd advies gevraagd omtrent de geschiktheid voor het volgen van een vakopleiding. In totaal werden uitgebracht 22 advie zen, 19 voor jongens en meisjes en wel 5 jonger dan 15 jaar. 11 van 15 tot 17 en 6 oudter dan 18 jaar. Het aantal voor 1940 1941 lijkt wellicht gering, doch verzekerd wordt, dat de belangstelling voor Be roepskeuze met 1942 op éénmaal grooter is geworden. In. de eerste 3 maanden werden reeds 12 adviezen gevraagd, uit Walcheren en Zuid- en Noord Beveland. waardoor het werk veel omvangrijker is geworden. EEN JUBILEUM. Gisteren herdacht de heer Jan Maas den dag, waarop hrj vóór^S jaar by den heer S. van Eenennaam in dienst trad. Tevens kon hij zijn 50sten verjaardag .vieren. In het kantoor aan den Korendijk sprak de heer Van Eenennaam den jubilaris toe en bracht hem dank voor hetgeen hij heeft ge daan om de zaak op te helpen werken. Die dank ging gepaard aan e<;n enveloppe met inhoud- Na de plechtighejd" bleef men nog gezellig onder het gebruik van versnape ringen bijeen. ADMINISTRATEUR BOUWBUREAU ZUID-BE VELA ND. Tot administrateur van hét Bouwbureau Zuid-Beveland te Yerseke is benoemd de heer J. van der Weele te Middelburg. STADSNIEUWS. Goes ONBEZONNEN JONGELUI. De vertegenwoordiger van de Fa. Ha ringman, deed Zondagmorgen bij de politie aangifte, dat in een kantoorlokaal van deze fa. aan den Oosthavendijk een schrijf machine en nog enkele kleinigheden ver dwenen waren. De politie stelde aanstonds een onderzoek in en volgde een spoor, dat leidde naar de woning van den 16-jarigen M. v. d. S. In diens slaapkamertje vond men inderdaad dé vermiste zaken en nog een aantal »andere dingen, die er dade lijk op wezen, dat men hier den dader, of één der daders, van nog meer diefstallen opgespoord had. Verhoor en verder Onder zoek brachten aan het licht, dat dit jong- mensch, tezamen met J. B. en W. S., beiden eveneens zestien jaar, niet alleen bovengenoemden diefstal pleegden maar nog meer dergelijke en andere zaken op hun geweten hadden. Zoo bleken zij ook de daders van een onlangs gepleegden inbraak met diefstal .in het gebouwtje van den Nationalen Jeugdstorm, van het ontvreem den van een portemonnaie met inhoud uit een winkel, van eieren uit een kippenhok, van. een bijl, zaklantaarns en zakmessen. Al deze dingen, waarmede de jongens ver der blijkbaar geen weg wisten, werden op het kamertje van genoemden v. d. S. aangetroffen, En het venrioeden bestaat, dat zy zich,door de tijdsomstandigheden uit hun evenwicht gebracht, aan nog meer onzinnige overtredingen schuldig maakten. De drie jongelui werd^h op het politie bureau ingesloten en zullen voor den of ficier van justitie te Middelburg geleid worden. Het droevige van het geval is, dat het hier drie jongens uit gunstig bekend, staande gezinnen betreft, die nog nimmer met de politie in aanraking kwamen. s VEERTIG-JARIG JUBILEUM. De heer J. van Liere, procuratiehouder der N.V. Oosterbaan Le Coinire, her dacht gisteren, dat hij voor veertig jaar als jongste bediende op deze drukkerij werd aangesteld. i In één" der kantoorlokale, waar het administratieve- en technische personeel vereenigd was, werd dit feit gevierd, met een toespraak van den directeur, den heer L. Smit, die den jubilaris schilderde als een getrouw en accuraat werker wien de be langen der firma steeds boven alles gingen- Aan zijn stoeren arbeid heeft hij dan ook zyn vooraanstaande positie te danken en spr. wehschte hem op dezelfde plaats nog vele jaren toe, waarbij 'hy den heer Van Liera een enveloppe met inhoud overhan digde. De heeren W. van Dullemen en J- H. Buys spraken hierna hun gelukwenschen uit voor het administratieve en technische personeel en boden den jubilaris als blij vend aandenken eenige boekwerken aart. De heer Van Diere betuigde zijn dank voor de gesproken woorden, en geschenken en zeide. zich getroffen te gevoelen door de sympathie van directie en personeel, die er in tot uiting kwamen. Spr. gewaagde voorts dankbaar over de aangename ver standhouding en uitte de hoop, dat deze zoo zou blyven. BESLUITEN, BENOEMINGEN ENZ. Aan de bijzondere lagere school np Geref. grondslag te Kamperland is tot kweckeünge met acte benoemd n>e.i. E. Contant, voorheen kwee- kelinge met .acte te Wcstkapelle, Jó U nog niet gedekt tegen. Doe het voor dal het laai is en verzeker U op pracfisc.he voorwaar, den bij Schade kunt U met ontloopen, maar de geldelijke nadeelen er van kunnen tot 1 00% worden vergoed wanneer U een molest-verzekering. sluit ge baseerd op de vervangingswaarde. 900 MILLIOEN GULDEN is thans de verwaarborgde waarde van het verzekerd bezit van 62000 deelnemers. Voorschotpremie vanal 0.40 voor Inboedels voor Gebouwen en "•OW Koopmansgoederen per halljaar' per 1000.- Maximum-omslag. 5 maal de half- jaarlijksche voorschotpremie Vlotte schaderegeling Alrekening van schade» per halfjaar Algemeen Onderling Waarborg Genootschap REQQESZSZO™ Amsterdam, Singel 202/8 Telefoon 35626-32219 GEMENGD NIEUWS OUDE MAN OVERREDEN. Op- den Schiedamschen weg te Rotter dam stak de 79-jarige voetganger B. Mee- reman de straat weifelend over, zoodat hij werd aangereden door een motorwagen van de stadstram. Hef slachtoffer werd eenige meters meegesleurd en is na aan komst -in het ziekenhuis overleden. MEISJE DOOR TRAM OVERREDEN. Op den hoek van de Van Boetselaerlaan en de Houtrustbrug te Den Haag is het 9-jarig meisje M. B. door een motorwagen van lijn 11 aangereden en op slag gedood. EEN ONEERLIJKE DIENSTBODE. De politie te Nijmegen heeft^ aangehou? den de^3-jarige dienstbode H". wegens dief stal van 1500 ten nadeele van haar pa troon. De dienstbode had voor het gestolen geld in den loop van den tijd verschillende meubels en goederen voor haar a.s. huwe lijk gekocht. Al deze goederen konden in beslag genomen worden. BURGERLIJKE STAND GOES. Overleden: Adriaan de .Lootf, 81 Jaar, we duwnaar van Maria Verburg, wonende te Kortgene. Jozlna Griep, 68 jaar. Geboren: Anionic Marinua, z. v. Jacob van Marls en Jannetje Krombecn. Maatje Jacoba, d. V. Hendrik Adriaan Linclenberg en Wilhelmina Andrlna Slepman. Alfred Willem, z. v. Willy Jacques Justine Maria Vroome en Clara Sophia Koper. Jannetje, d. v. Cor nelia Karelse en Pieiernella Butler. VROUWENPOLDER. Van- 22—28 Maart, Ge boren- Cornelis,' zoon van M. J. de Vlieger en .J. Langebeeke. OOSTKAPELLE. Van 28 Maart—4 April. On dertrouwd Leendert Gidiohse, j,m. 34 jaar en Maria* Mejse, jd 25. jaar. - Getrouwd: Cornells den Hollander, j.m, 24 jaar en Maatje Koene, jd. 24 jaar. Bartel Koene', jol. 23 jaar en Sara Abrahamse, jd. 21 jaar. KRUININGEN. Van 27 Maart—2 April. Gebo ren: Leendert, zoon van Willem' Borsjc cn He lena Maria Philipse. Getrouwd: Nicolaas Daniël Ribbens, 33 jaar en Berrendina Elisabeth Mllller, 23 jaar. KRABBENDIJKE. Over de maand Maart. Catharina Alberdraa. dochter van Jan Joost Lagendijk en Catharina Jacoba Zuidweg; Willem Cornelis, zoon' van Jonkheer Willem - Cornells Sand berg en Maria Jacoba Hietoendaal: Pietcr, zoon van Adriaan Huisscn en Helena Luteijn Arij, zoon van Jacobus yerheulerj en Pieternella HoogestegerMargaretha Jacoba, dochter,van Dingenus Paauwe cn Sara Maria Modderkreke.. Overleden: Cornelia van Baren. 78 j-, wed. van Dirk van den Berge: Martina Augusta Sehrier, 36 j., vrouw van A. Hennekij: Klaasje van der Vegt, 73 jaar, wed. van Johan van den Berg. Getrouwd: Bartel Meeuwsen, 50 jaar en Su- zanna Versprille, 40 jaar. Ondertrouwd: Andries Hoekman, 31 jaar en Johanna Wilhelmina Hollebrandse,31 jaar. BRESKENS. Geboren: Cornelis -Francois Johannes v. J. J. Kareis en 'C. J- de Lamjc. Maria Liza, d. van C. B. Tanghe en E. de Caluwéi Catharia Maria, d. van J. den Dekker en M. C. de Jonge. Wilhelmina Geertruida. d. van A B. VerduUn en J.' Ch. Keljmel. Overleden: Johannes Wilhelmus Hendrik Hellen- doorn, 56 jr., echtgen. van C. C. de Winde. GROEDE. Geboren: Izsak Pieter, z. van Pieter Adriaan .Verhage en van Keeltje Lena Johanna van Hanegherr.. Jana Jozlna. van Jozlas Jacobus Avot en van Maria Jacoba Tollenaar. Francina Pleuntje, d. van Jan 't Gilde en van Francina Voogdt. Ma ria Augusta, d. van Charles Louis Caus cn van Ma th llde Marie Debbaut. Harry, z. van Jan Abraham Scheel» en van Maria de Bliek. Overleden: Amelia van Praet, 82 jaren, ongehuwd. MARKTBERICHTEN VEIL1NGSVEREENIGING ZUID*BEVELAND. GOES, 7 April. Breekpeen 3.20—6: Sjalotten 10,90: Spinazie 41: Uien 1,70—7; P.-el 7—9 60; Witlof 21 26. AJies per 100 kg. Radijs 6 per 100 bos. Narcis sen 9 per 100 bos. ROTTERDAM. 7 April. Ter veemarkt werden aangevoerd 2572 dieren, waaronder 5 paarden. *1 veulens, 32 sehapen, 1252 runderen, 961 nuch tere kalveren, 98 graskalvereh, 193 bokken cn geiten. 24 lammertyi. Prijzen per stuk: Melkkoeien 635, 530. 415: kalfkoeien 630, 530, 415; varekoeien 415, 360. 300; vaarzen 400. 305. 220; pinken 300, 220, 185; gras kalveren 195, 155. 85. De aanvoer van graskalveren was iets kleiner met tamelijken handel en iets stijvere prijzen. De aanvoer van melk- en kalfkoeien wus als vorige week met stuggen handel en onveran derde prijzen. De aanvoervan varekoeien was flink met stroeven handel en prijshoudend. De aanvoer van vaarzen en. pinken was iets- korter met slechten handel en. onveranderde prijzen Aardappelen: Zandaardappclen 5.62, klei le soort 6.62, klei 2e soort 6.12. Aanvoer en voorraad voldoende. Vlasbeurs: Geei) aanv'oeh De handel op het land bleef afgc-loopen week normaal, er werd aan vastgestelde prijzen verkucht. SPORT Voetbal OOSTBURG—TERNEUZEN 2—2. Het is Terncuzcn. dat aan een gelijk spel genoeg hnd, ternauwernood gelukt om tegen Ooslburg dat ééne puntje te veroveren. Oostburg speelde een klasse beter dan de vorige week tegen Biervliet en het geheele elftal heeft met grool enthousiasme den geheclcn wedstrijd gewerkt om een zoo eervol mogelijk resultaat te behalen. In. clc eerste helft kreeg Torneuzen het zwaar te verduren. Oostburg nam na een kwartier de leiding. Het samen spel vun de bezoekers tevas 'echter beter en het ge-\ lukte den achterstand in een 21 voorsprong-om te' Zetten. In de tweede helft kreeg de verdediging van de thuisclub het zwaar, doch zU hield stand. Spéciaal dc doelman en de rechtshalf verzetten bergen werk, zoodut Terneuzen geen succes kon behftlen. Tegen het einde ging de rechtsback Burk naar voren en het gelukte hem zoowaar om den stand gelijk te maken. SLUISKIL—AXEL S—5. Axel begon met eenige goede aanvallen, die geen succes opleverden. Hierna werd Sluiskil sterker cn na 10 minuten ontstond het eerste doelpunt (1—0), gevolgd door een tweetal an dere. zoodat de voorsprong na 20 minuten reeds 30 bedroeg.'Axel kwam er toen beter in en had bij de rust den achterstand tot 32 ingeloopen. Na de hervatting werd het doel van Sluiskil he vig bestookt.^doch genige opgelegde kansen en zelfs een strafschop werden gemist. De gelijk maker ontstond pas na een kwartier, terwijl kort daarop uit een hoekschop dc stand op 34 werd gebracht. Sluiskil bepaalde zich tot en kele doorbraken, die niet zonder gevaar waren. Een kwartier voor het einde bracht Axel den stand op S5 en hierbij is het gebleven. TERNEUZEN II—DE ZEEUWEN II 1—4. De bezoekers speelden voor de rust met.'den licvigcn wind in den rug. Na 25 minuten doel puntte hun rechtsbuiten met een hard, schot in den hoek (01). Kort vóór de rust wist de Terneuzensche rechtsbinnen door te breken en de partijen op gelijken voet td brengen (11). - Onmiddellijk na de hervatting brachten De Zeeuwen den stand op 12 en vlak daarpp op 1—3 en 14. De gastheeren deden menigen aanval, doch de afwerking was niet voldoende. éCHÓOLWEOSTRtJDEN TE GOES. Dinsdag vonden te Goes schoolwedstrijden plaats waaraan werd deelgenomen door twee elftallen .van dc openbare U.L. O.-school, twee elftallen van de Ambachtsschool, een elftal \£n het Zeeuwsch Tech nisch Instituut en een elftal van de Chr. U.L.O.- school. De H.B.S. moest verstek laten gaan daar de school dezen dag reeds weer haar poorten ge opend had. Het geheel had een vlot en aantrekkelijk verloop. De eerste wedstrijd, tusschen de Op. U.L.O en de Ambachtsschool eindigde met een magere maar wel verdiende 10 zege van de Op. U.L.O.-school. Hier na trad de Chr. U.L.O, tegen het tweede Ambachts school-elftal in het veld en verloor met l2. De Chr. U.L-O. bleek over een aantal handige spelertjes te beschikken maar ze waren wat licht voor dc zwaarderp ambachtssehooljongcns. Het laatste geldt ook voor het tweede elftal der openbare U.L.O.. dat met 13 verloor van de gemiddeld grootcre Z.T.I.- Iecrlingen. Des middags won de Z.T. I. eveneens met 3I van de Ambachtsschool terwijl de Openbare U.L.O.- school met 4—0 van de Chr. U.L.O.-schooI wist te winnen. De eindstrijd werd daarop gestreden tusschen de Openbare U.L.O.-school cn het Z.T.I. waarbij het jammer was, dat de Z.T.I. niet volledig kon uitko men. De U.L.O. won met 30, welverdiend, maar geflatteerd. Door het hoofd der Openbare U.L.O.-school, den heer K. H. van Faasscn. werden hierna de prijzen uitgereikt zijnde een wisselbeker beschikbaar gesteld door zijn school, cn een plaquette beschikbaar gesteld door de Ambachtsschool. Spr. zeide, deze eerste, Gocsche schoolsportdag ongetwijfeld geslaagd te mo gen noemen, alleen hoopte hij, dat volgend jaar, nog meer elftallen zouden deelnemen. Korfbal DE KORFBALSERI EWEDSTRIJDEN VAN „SWIFT." Dc gedetailleerde uitslagen van de op 2en Paasch- dag «gespeelde wedstrijden van- de korfbalseries, ge organiseerd door de- Middelburgsche K.V. Swift" zijn als volgt Klasse I. Afd. A Swift I—Madjoe I 1—0 Zee- landia IBlauw Wit I 20 Blauw Wit IMadjoe .1 1—0 Zeelandia I—Swift I 3—2 Swift I—Blauw Wit I 2—1 Madjoe I—Zeelandia I 2—0. Klaese I, Afd. B Achilles (Den' Haag)Swift II 2—0 Volharding I—Achilles. (B.O.Z.) 4—0 Swift II—Volha.rdlng .1 0—1. Achilles <B)— Achilles <H) 0—5 Achilles CH)Volharding I 20 Achilles (B)—Swift II 1—2. Beslissing Achilles- (H)—Swift I 4—0 Volhar ding I—Zeelandia I 5—1. Je Achi Zeelandia. Klasse II, Afd. A -S.S.S.—Swift III 0—0 B.K. C.—Seolto l 1—1 Seolto I—Swift III 1—1 S.S.S. 8eolto I 0—1 Swift III—B.K;C. 0—1 Seolto I— S.D.O. 1—0 S.D.O.—Swift III 1—0 S.S.S.—B.K.C. 0—2 S.D.O.—S.S.S. 3—0 S.D.O.—B.K.C. 1—2. Eindstand: le B.K.C.: 2e Seolto*. Klasse II Afd. B.V.K.V.—H.B.S. 1—3: Togo I— Vitesse 0—0: Unitas—V.K.V. 2—0; Vitesso—H.B.S. 0—2; V.K.V.—Vitesse 0—1: UnitasTogo I 1—3: Vitesse—Unitas 0—1: Togo I—H.B.S. 3—2; V.K.V. Togo 1 04: H.B.SUnitas 10. Eindstand: ie TOGO I, 2e H.B.S.; 3e Unitas. Klasse II Afd. C.: Volharding IILuctor I 12: RapideBlauw Wit II 20; Vios IVolharding II. 20; Blauw WH IILuctor I 02; Rapide—Vios I 2—0; Rapide—Volharding II 2—1; Luctor I—Vios I (niet gespeeld, Luctor moest weg)Blauw Wit' II Volharding II 1—1; Luctor-I—Rapide (niet gesp.); Vlos I—Blauw Wit II 2—1. Eindstand: le Rapide; 2o Vios I. Klasse III A. Afd. I: Togo II—Swift IV 1—2; V.Z.O.D.—Zuidzande 1—2; Seolto II—V.Z.O.D. 0—1-, Swift IV—Zuidzande 0—1; Togo II—Seolto II 0—2; N DiekanUelk oogenblik over vallen. Zorgt steeds AKKER TJES in huis'te hebben. Laat U diis niet noodeloos-kwellen. De Nederland sche Punsliller Zuidzande—Togo-II 2—0: V.Z.O.D.— Swift IV 1—1; Seolto II—Swift TV 1—1: Zuidzande—Seolto II 0-^1; Togo II—V.Z.O.D. 0—2. Eindstand: le Zuidzande: 2e V.Z.O.D. Klasse III A. Afd. 2: A.K.C.—Swift V 7—0; Seolto IIIZeeuwen 01; Unitas IISeolto III 00;' Zeeuwen—Swift V 1—1; Unitas II—A.K.C. 0—lr Zeeuwen—A.K.C. 0—2; Swift V—Seolto UI 0—0; Unitas IISwift V 1—0;'Seolto III—A.K.C. 0—1; Unitas IIZeeuwen 3—0. Eindstand: 1e.A.K.C.; 2e Unitas II. Cjoba—Swift VI inadorp—Tjoba 10; E.D.O. Swift* VI 1I; K.V.C.—Wilh.dorp 10: Tjoba 'E.D.O. 0—1; Swift VI—K.V.C. 0—3; Wilh.dorp— Swift «VI 3—0; Tjoba—K.V.C. 0—3: E.D.O.—Wilh. dorp 11. Eindstand: 1e K.V.C.; 2e Wllhelminadorp. Klasse III B Afd. 1: Willemstad—Luctor U 0—0: Waarde—Zeelandia II 12; Zeelandia IIWillem stad 3—0; WaardeLuctor II 40. Willemstad Waarde 0—2: Luctor II—Zeelandia II niet meer/ge- spceld. Klasse III B Afd. 2:: Eendracht-r-Volhardlng UI 30; Vios IIOnda 02; Onda—Eendracht 02; Vios II—Volharding III 02. Eendracht—Vios II ding IIIWaarde 03. le Eendracht, 2e Zeelandia II; 3c Waarde; 4e Vol harding III. 4 Hockey GOES— PLAY-FAIR 2—2. De strijd tusschen dc candidaten voor het kam pioenschap van dele klasse van de onderafd. Z.- Ncderlar.d is niet tot een beslissing gekomen, daar Play-Falr er in slaagde een gelijk spel tegen Goes te forcecren. Goes beeft nog steeds de leiding met twee punten voorsprong op Play-Falr, doch deze club heeft een wedstrijd minder gespeeld. De wedstrijd was zeer spannend doch het spel peil was niet zooals gewoonlijk. De zenuwen speel den beide partijen kennelijk parten. Na het beglnsignaal trok Goes direct ten aanval, doch het was Pla.v-Falr dat de score, na prachtig solospel van den mldvoor, opende (10). De Goe- senaren trokken'nog feller'ten aanval met als resul taat een prachtig doelpunt van den linksbuiten. (1—1). Goes bleef in den aanval cn tien minuten Die als het vastzittend slflm oorzaak van de hoestprik- keliug regelmatig loskomt. Neem daarvoor de beroemde sly moplossende Abdy siroop. Vanouds beproefd bjj hoest, griep, bronchitis, asthma. AKKER'S later maakte de links-binncn er op keurige wijze 2I van. Nu werd Goes in de verdediging gedrongen. De backs wisten echter steeds op tijd weg te wer ken. Vooral de rechtsback speelde een solicde par- ttj. Na rust viel Play-Fair fel aan. Goes verdedigde zich echter met man en macht, tot de keeper ten slotte voor een schot van den linksbinnen moest zwichten. (22). Hierna ging de rtrüd geruimeii tijd gelijk op. Tegen het einde nam Goes het heft weer in handen-cn de Play-Fair verdediging kreeg het. nu hard te verduren. Zij wist echter stand- te houden. Atlilctick D. H.C.-VELD LOOP EN. Op tweeden P&aschdag werden te Delft veldloopen gehouden, georganiseerd door D.H.C. Niet minder dan 315 athjeten hebben hieraan deelgenomen, verdeeld over 4 klassen. Een drietal leden der Vlissingsche sportvereeniging „Marathon" is er in geslaagd prij zen te behalen. H. Lacor, die in de B-klasse (5 km.) uitkwam, bereikte als zesde de finish, terfc-yi G. van Schagen en J. de Buck in de Juniorenklasse (li km.) zich .resp. als twaalfde en vijftiende wisten te plaatsen. Dc belangrijkste overige uitslagen zijn klasse a (5 km.) J. Meijer. Vofewijckcrs. Amsterdam JS.53.J; 2) P.' van Rijn, Trekvogels, Den Haag, 20.3.8 Klasse b (5 km.) 1) W. F. Slijkhuis, Holland- Lelden, I8.13.S 2) W. van Eden, C.D.A.-Rotterdam; Klasse C (3i km. i li.A. van Zijl N. A.U. Wateringen, 12.15.5 2) W. den Ouden, S.V.V., Schiedam Klasse D (3J km.) 1) Henk Bos, Zwaluwen Hilversum, 12.56.4 2. G. B. G. KlelnrenstnkWa- geningen Junioren (1 km.) 1) J. J. Vrijmoet. S.H.O.T., Den Haag. 7.31.4 2) T. de Jong, Minerva, Rot terdam. Veteranen: (31 km.) 1M, Stender, Haarlem, 12.57.2) B. J. Richter, D.O.S., Rotterdam, Handbal DE HANDBALCOMEETITIE. Door de uitslagen van de Zaterdag jl. gespeel de wedstrijden-zijn belangrijke wijzigingen in den stand gekomen. A.V.'35 C heeft van.plaats ver wisseld met H.B.S. en A.V. '35 A heeft'dc lei ding van A.V. '35 B weder overgenomen. De uitslagen van de wedstrijden zijn: Mara thon—A.V. '35 A 1—14; A.V. '35 C—H.B.S. 1—4. De stand ia nu als vöjgt: A.V. '35 A 5 5 0-0 48—4 10 A.V. '35 B 5 4 1 0 25—11 9 Marathon 5 2 1 2 11—26 5 U.L.Ö. '5 2 1 2 8—14 5 E.M.M. 6 2 1 3 15—28 v5 H.B.S. 6 1.0 5 14—25 2 A.V. '35 C 6 1 0 5 9—30^. 2 Er resten nu nog twee wedstrijden: A.V. '35 A A.V. '35 B en MarathonUlo. De winnaar van den eerstgenoemden wedstrijd zal de kampioen van het seizoen 1941/1942 zijn. Marathon zal het tegen U.L.O. opnemen: de uitslag van dezen wedstrijd zal de club aandui den, die de derde plaats op de ranglijst zal in nemen. Het zal Zaterdag op het H.B.S.-terrein niet aan spanning ontbreken. Na afloop van deze wedstrijdén heeft de prijs uitreiking op het veld plaats. SPORTDAG NATIONALE JEUGDSTORM. Men schrijft 'ons Den tweeden Faaschdag hielden de streken Wal cheren' en Zuid-Beveland van den Nationalen Jeugd storm een sportdag, Na de Bevelanders van den trein te hebbpn ge haald vertrokken de slormsters naar „Westduin", onder leiding van groepleidster Lenshoek. De stonhers marcheerden onder leiding van Kompaan Grool over Koudekerké en Biggekcrke nanr Zouleiande. Deze prestatiemarsch, een der voor waarden voor het verkrijgen van de zilveren vaar.- dlghcidsmeeuw, werd door allen zonder moeilijkheden volbracht. Na het ontbijt in Zoutelande ging het naar het sportveld bij het Pompstation waar de sportdag ge opend werd met een vlaggenparade en het zingen van eenige liederen onder leiding van den geweste- lijken sportleider Kompaan Schallenberg. Het hoogtepunt van den middag was een handbal- wcdstrUd, die met 113 gewonnen werd door Wal cheren. Dit gedeelte van den dag werd besloten met de prijsuitreiking, waarna de vlag plechtig gestreken werd onder het zingen van stormerslied. Vervol gens werd naar „Westduin" gemarcheerd, wajir de stormsters afgehaald werden. Deze hadden in het kader van den sportdag een aantal 'aardigf spelen gehouden, o.a. trefbal voor de meeuwkes, waarvan de finale eindigde in gelijk spel. (44) en grensbal voor de stormsters, welke wedstrijd eindigde in een 21 overwinning voor Zuid Beveland; Hier werd dc dag besloten met een strandwandeling, waarna de Schaarleldster Koert den prijs voor Zuid Beveland m ontvangst nam. Tezamen met de stormers werd daarop naar Vlissingen gemarcheerd. Hier werd een kleine propagandamarsch gehouden, die flink wat belangstelling genoot. Al met al, een goéd geslaagde dag vol stormers- geest, de geest van jong Nederland, waarop de orga nisators met genoegen kunnen terugzien. HOOGERE KOERSEN OP DE AMSTERDAMSCHE BEURS. De effectenbeurs bood gisteren na de feest dagen een kalmen aanblik. Op de meeste afdee lingen ontwikkelde zich behoorlijke affaire, maar de handel was toch niet bepaald -omvangrijk. Desniettemin kon een uitgesproken vaste stem ming worden waargenomen. Bij de opening be wogen de leidende" fondsen van de markt zich bijna algemeen op een verhoogd Troerspeil. maar daarna liepen dé koersen met vrij snellen pas naar bovsn .en tenslotte konden aanmerkelijke winsten worden gemaakt. Olies gaven in het bijzonder een goede illustratie van de marktont wikkeling. De koers ging geleidelijk aan naar boven. Tenslotte werd nog de 300 pjoeent-gren8 gepasseerd. Ook de Indische cultuurfondsen la gen vast in de markt. Nadat HVA's 278 waren genoteerd, kop later op den middag 290 wórden bereikt. De rubberafd^eling was kalm. /Amster dam-Rubbers kondfen gemakkelijk 190 halen. De tabakken hadden een kalme markt. Jhaar sloten zich bü de overige fondsensoorten aan. Zeer vast gestemd Waren voorts de scheepvaartpapie ren. De industrie-afdeeling was eveneens goed van toon. hoewel de koersveranderingen hier van minder teekenenden aard waren. De Philipsaan- deelen stegen tot in de nabijheid vajk300. Uni levers kwamen een paar punten htmfev. Aku's waren prijshoudend en weinig veranderd. De belpggïngsafdc.eling was kalm. De Nederland- scbe staatspapieren werden op bescheiden voet verhandeld. Nederland Obl. 1941 f 100 4 100%; Nederland Obl. 1941 100 3'v 98?i: Bataafsche Petroleum Mij. Obl. 4'/2 102; Idem Obl. 951.»A Ams^pr- domsehe Bank 150H; A Incassobank l45'.i; A Rotterd. Bankver. 156; A Twentsche Bank 162: Nederland lc Ing J940 4 100:4; Nederland 2e Ing 194(f 4-10014Nederl. met bel. fac. 1940 4 lOOTj: Nederland h f 1000 1937 3 93V4—\i: Nederland a i 1000 1.938 (3y2) 3 96%: Indië a 10O0 1937 3 8S!iIndië a 1000 1937 A 3 86VI-A Koloniale Bank 110: A Ned. Jndisehe Handelsbank 97: C Ned. Handel-Mij. (7 1000" 132; A Algemeene Kunstzijde Unie laS'i591> A Van Berkel's Pa tent 110%—39; C Calvé Delft 123'i—25; A Lever Bros Unilever 170'j75: A Ned. Ford Aut. Mij 325; A. Philips' Gloeil. Fabr Gem. Bez. 294V2 300; Idem Pref. W.A. 18014: A Dordtsche Petr. Ind. Mij. 269%: A Kon. Petroleum Mij. 287302%C Amsterdam Rubber 182—90; A Bandar Rubber Mij. 151%62; A Deli Batavia Rubber Mij. 150%—53%C Oostkust 500 104; A Sumatra Rubber Cult. 15559; A Ver. Ind. Cult. Ondern. 131; A HollandAmerika lijn 141 46; A Java—ChinaJapan lijn 135; A Kon. Ned. Stoomb. Mij. 17884: A Ned. Scheepvaart Unie 16876: A Rotterdamsche Lloyd 148: A St.- Mvi- Nederland 145-^-48%A Handelsver. Am sterdam 27S—91%; A Javasche Cultuur Mij. ISO; .A Ned. Ind. Suiker Unie 184. RADIOPROGRAMMA DONDERDAG. HILVERSUM I. 415.5 M 7.15 Gram. 7.45 Ochtendgymn, 7,55 Gram. 8.15 Qch- tendgymn. 8.25 Gram. 8.30 Bcr. 8.45 Gram. 915 Voor de huisvrouw. 9.20 Gram. 10.30 Zang met piano en gram. 11.00 Voor de kleuters. 11.20 Orgel. 12.00 Klaas van Bceck en orkest (opn.). 12.40 Almanak. 12.45 Ber. 13.00 Mij. voor tuin bouw en plantkunde. 13.15 Gerard van Krevelen en orkest. 14.00 Piano. 14.30vZang met piano. 15.00 Gram. 15.30 Voor de zieken. 16.00 Zondag VII Hcidclbergschen Catechismus. 16.20 Gram. 16 30 Orgel on zang. 17.00 Gram. 17.15 Ber. 17.30 Rocmeensch orkesl Gregor Serban. 18.00 Sport en lich. opvoeding. 18.15 Otto Hendriks en ork. 18.50 Ber. 19.00 De wereldmeening uit vreemde kranten. 19.10 Inl. volgende uitz. 19.15 Omrocp- symph.-orkest. (Vanaf 20.15 voor radio-centrales met lijnverbinding). 20 45 Filmpraatje. 21.00 Gram. 21.45 Ber. 22.00 Militair overzicht. 22.10 Gram. 23.15 Piano (gr.pl.) 23 30—24.00 Theo Uden Masman en dansorkest (ópn.). HILVERSUM II 301 5 M. 7.13—8.45 Zie Hil versum I 8.45 Christ. Gemengde Zangvor. „Har monie" (opn.). 9 00 Gram. 10 00 Morgenwijding. 10.15 Gram. 10.40 Voor de vrouw. 11.00 Gram. 11.20 Ensemble Francis Keth. 12.00 Ensemble Joan Lane^ 12.45 Ber. 13.00 Otto Hendriks en orkest. 13.45 Voordr. 14.00 Omroeporkest en Grazioso-kwartet. 15.00 Voor do vrouw. 15.30 Cello en piano. 16.00 Amusementsorkest (opn.). N. 10.45 Voor dc jeugd. 17.15 Ber. 17.30 Zang niet; piano. 18.00 Gram. 18 30 Ned. techniek in het nieuwe Europa 18.45 Orkest Ernst van 't Hoff en soliste. 19.15 Causerie. 19.30 Bei" 19 40 Spie gel van den dag. 19.50 Wat Ned. schrijft. 20.00 D» Melodist on en soliste (Vanaf 29.15 voor radio-centrales met lijnverbinding). 20.40 Radio- tooneel. 21.00 Gerard van Krevelen en orkest. 21.30 Gram. 21.45 Ber. 22.00 Gram. 22.10—22.15 Avondwijding. AFLOOP VERKOOPINGEN Dinsdas: werd ten verzoeke van dé erven wed. C. Sturm—Stekciee in botel „De Kroon" te Wissen- kerke ten overstaan van notaris J. J. W. Klop te Kortgene publiek verkocht: een woonhuis met'schuur en erf aan de Noordeind- straat genummerd A lila, groot 1 are 15 c.a. Hoog ste inschrijver W. Sturm te 's-Heer Arendskerkc voor 2550.—. Kooper dezelfde Voor 2650. Een perceel bouwland in den Thoornpolder groot 47 are 60 c.a. Maximum te bieden prijs was vastge steld op 1523.20. Erfgenamen konden boven dit bedrag bieden. - Voor den maximum-prijs wenschten 10 personen eigenaar to worden. Kooper werd A. van der Weele te Colbnsplaat voor 1600.—. Een hoven lying in denThoornpolder aan de Fransehc-pad groot 5 are 25 ca. Hoogste Inschrijver M. A, de Looft alhier voor 675.Kooper J. J, van der Maas voor 1015. Officieele mededeelingen GEMEENTE VLISSINGEN. ONTTREKKING GEDEELTE VAN DE LAMPSINSSTBAAT AAN HET OPENBAAR VERKEER. De Burgemeester van Vlissingen: brengt ter openbare kennis, dat bij hem is i ingekomen een verzoek van dc Directie van de N..V.Koninklijke Maatschappij „de Schelde" al hier, tot het huren van rond 167 M2 van de Lampsinsstraat; v„?ao !iet '5r*(,n voorncmen Hgt krachtons artl- 2b2 der W£8*nwet over te gaan tot het ont trekken aan liet openbaar verkeer van bovenge noemd gedeelte weg; dat «belanghebbenden in de gelegenheid ge steld worden van de teekening, waArop het aan het openbaar verkeer te onttrekken gedeelte weg is aangegeven, konnis te nemen ter gemeente secretarie (2e afdeeling, kamer no. 2) gedu- rende het tijdvak van 10 tot cn met 16 April a.s.; en dat belanghebbenden hun oventueele be zwaren tegen bovenbedoeld voornemen bij hem mijn"6" nen Gedurende vorenbedoclden ter- Vlisslngen, 8 April 1942. De Burgemeester vnd.. VAN WOELDEREN. De Gemeente-Secretaris, F. BISSCHOP. GEMEENTE GOES. LEGGER DER WEGEN. ,1 J>e„Burgftmee,sUl' van Gocs brengt tor kennis. dat. teen. exemplaar van liet door hem ingevolge' liet bepaalde bu de wogenwet opgemaakte ont;- Tq49Pny.anH« le?e'fi.r v"n de "wegen op 9 April rtcro-fiifto-#» secretarie der gemeente wordt ne- d.eigelegd, Hot ontwerp ligt aldaar van dien dag tot 8 Mei 1942 ter inzage van een ieder Bezwaarschriften tegen liet ontwerp worden bij den Burgemeester ingediend en worden bij ne„ ontwerp voor een ieder ter inzage gelegd De bezwaarschriften kunnen worden toegelicht en bezwaren kunnen mede worden ingebracht in een zitting van den Burgemeester of van een - door hem benoemde commissie. Deze zitting zal worden geehouden in het gemeentehuis op 9 Mei a.s., des voormiddags 10 uur. Goes, 8 April 1942. De Burgemeester vnd..'C. E. P. LENSHOEK. De Secretaris, VAN BALLEGOIJEN DÊ JONG UITREIKING BONKAARTEN Ce PERIODE. D,1wtvUr Xan dcn DIstributiedienst te »1t »ck01I?fl' d»t gedurende het-tijdvak van 9t/m 17 April a.s. de bonkaarten voor de 5e periode zullen worden uitgereikt. Op dc thans in gebruik zijnde bonkaarten is aangegeven wanneer de afhaling van de "nieuwe bonkaarten moet geschieden, waaraan stipt de hand moet worden gehouden. Indien om de een of andere reden geen afha- nng op de daarvoor vastgestelde tijdstippen ge schiedt. zal na-uitreiking pas plaats vinden in de eerste weck van geldigheidsduur der nieuwe bonkaarten. De uitreiking zal plaats vinden in het Bcnrs- gel.ouw aan de Grootte Markt van 9.30—12.30 en van 13.3015.00 uur. Aan zei (Verzorgers voor brood en vleesch wordt bekend gemaakt dat het aan hen verbo den is de bonkaarten op de bovenvermelde tijd stippen in ontvangst te nemen. Zij zullen daar toe schriftelijk worden opgeroepen. Zelfvcrzorgers voor aardappelen mogen geen aardappel kaarten in ontvangst nemen. Melkveehouders, die kinderen beneden de veer tien jaren hebben, dienen van deze omstandig heid aan den inet de uitreiking belasten ambte naar kennis te geven, aangezien deze kinderen geen melkbonnen mogen ontvangen. Goe3, 7 April 1942. De Directepr^ voornoemd, H. KOOPS. RUILING INLEGVELLEN. De Directeur van don Distributiedienst brengt in aansluiting op bovenvermelde bekendmaking ter kennis, dat ruiling van inlegvellen van die genen, die geboren zijn in de eerst/e 5 maanden van de jaren 1921. 1928 en 1938 moet geschieden alvorens de bonkaarten voor de 5e periode in ontvangst te nemen. Deze omruiling kan. Indien deze nog niet heeft plaats gehad, dagelijks in het Distributiegebouw, Ravelijn 2a geschieden. Goes. 7( April 1912 De Directeur voornoemd, H. KOOPS. UITREIKING KAARTEN VOOR BIJZONDER EN ARBEID. De Directeur van den DistributiedienSt te Goes maakt bekend, dat wederom zal worden over gegaan tot'de uitreiking van kaarten voor zwa- ren- eri zeer zwaren arbeid. Deze kaarten zullen slechts worden uitgereikt aan diegenen, die dezen arbeid verrichten in de gemeente Goes en minstens 18 jaar oud zijn. De uitreiking zal geschieden in het Beurs gebouw' aan de Groote Markt op dezelfde dagen cn uren als voor de uitreiking der gewone bonkaarten voor de 5e periode is bepaald, ter wijl voor arbeiders buiten Goes woonachtig, de afhaling kan geschieden op Donderdag 16 of Vrijdag 17 April a.s. Gees. 1 April 19-12. De Directeur voornoemd, H. KOOPS. GEMEENTE O. EN. W* SOUBURG. UITREIKING FORMULIEREN AARDAPPEL- KAARTEN. Dc Burgemeester der gemeente Oost- cn West- Souburg maakt bekend, dat tegelijk met de nieuwe bonkaarten 5de periode afzonderlijke aardappelkaarten zullen worden uitgereikt. Personen, die voor een aardappelkaart in aan merking willen komen, dienen over te leggen een ingevuld .en onderteekend formulier MD 32, houdende een verklaring, dat de hoeveelheid aard appelen, waarover beschikt wordt, nilnder b'edrnagt dan 50 kilogram per gezinslid. Belanghebberiden die pog geen formulier MD 32 afhaalden, worden verzocht dit alsnog te doen op Donderdag 9 en Vrijdag 10 April 1942/ O. en W> Souburg. 8 April 1942, Dc Burgemeester vnd., STEMJ2RD1NG.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 2