PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT WOENSDAG 8 APRIL 1942 Succesvolle Duitsche aanvalsoperaties. ABONNEMENTSPRIJS r 19 ct. per week o£ 2.42 per kwartaal Franco per post 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 5 cent ADVERTENTIEPRIJS Per .m.m. Id cent,'min. per adv. ƒ2.30. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties (max. 8 regels): van 1—5 regels 65 ct. iedere regel meer 13 ct., dienstaanvr. en dienstaanb. resp. 55 en 11 ct. Kabouters (alleen op Vrij dag): 1—5 woorden 30 ct., elk woord meer 6 ct., bU vooruitbetaling. „Brie- v.en of adres Bur.v.d.Bl." 10 dt. meer. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300, PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT, MIDDELBURG DIT NUMMER BESTAAT UIT d BLADZIJDEN 185st© JAARGANG NUMMER 81 DIRECTIE: F. VAN DE VELDfc, F. B. DEN BOER HOOFDREDACTEUR: J. C. VISSER, VLISSINGEN Dft BUREAUX \^an de Provinciale Zeeuwsehe Courant zijn gevestigd te: VLISSINGEN: Redactie en Admini stratie Walstr. 58-60, tel. 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon- 578 MIDDELBURG: Londensche Kaai 29 Redactie telefoon 269, na kantoortijd telefoon 825, Administratie telefoon 139 GOES: Red. en Administr. Turfkade 15. tel. 2863, na kantoortijd tel. 2475 SOUBURG: Kanaalstraat 45, te!. 35 OOSTBURG: Redactie en Admini stratie Breedesfraat 45, telefoon 102 BRESKENS: Dorpsstraat 35. tel. 21 Het opperbevel van de Duitsche weer macht maakt bekend: Aan het Oostelijk front leverden eigen aanvalsoperaties nieuwe sucessen op. In verschillende sectoren van het front wer den plaatselijke aanvallen van den vgand afgeslagen. Het bestoken van voor den oorlog belangrijke installaties in Lenin grad door de zware artillerie van het leger werd voortgezet. Maandag werden aan het Oostelijk front 29 vijandelijke pantserwagens vernietigd en 60 bolsjewistische vliegtuigen neerge schoten of op den grond vernield. In Noord-Afrika levendige wederzijd- sche verkenningsactiviteit. Formaties ge rechts- cn jachtvliegtuigen hebben Britsche vliegvelden in de Marmarïfca, alsmede in het Egyptische küstgebied aangevallen en concentraties varf auto's ten Zuidoosten van Mechili uiteen gedreven. In luchtge vechten- schoten Duitsche jagers zes Brit sche vliegtuigen neer. Sterke formaties Duitsche gevechts- en jachtvliegtuigen en duikbommenwerpers hebben de aanvallen op de militaire instal laties op het eiland Malta overdag en des nachts voortgezet. Een in het dok liggende Britsche torpedojager werd in brand ge worpen. Aan de Zuidkust van Engeland plaatsten Duitsche gevechtsvliegtuigen bomtreffers op een radiostation. Britsche bommenwerpers hebben Maan dagnacht storingsaanvallen ondernomen op het West-Duitsche gebied. De burgerbevol king leed geringe verliezen. Nachtjagers en luchtdoelartillerie schoten drie der aanval lende bommenwerpers neer. Het jachteska- .der Moelders heeft Maandag zijn 3000ste overwinning in de lucht behaald. Nieuwe hevige luchtaanval op La Valetta. Naar het opperbevel van de weermacht meedeelt heeft -Maandagavond opnieuw een groote aanval van Duitsche gevechts vliegtuigen en Stuka'a op La Valetta (Malta) plaatsgevonden. Een uur lang viel een zeer> zware bommenhfgel op de docks en ravitailleerings-inrichtingen. Fabrieken -en arsenalen werden zwaar getroffen. Verscheidene bommen van 1000 kilo troffen de gasfabriek en veroorzaak ten vlak bij de groote gashouders buiten gewoon hevige explosies en branden: Vier reeksen zware bommen troffen tanks en veroorzaakten hevige branden. Het abat toir en de koelhuizen Van La Valetta, die voor de ravitailleering van de bezetting van zeer gi-oot belang zijn, kregen zware tref fers. Na de ontploffing van verscheidene bommen, die een reeks gevechtsvliegtuigen boven het aangewezen doel, de kolenop- slagplaatsen, hadden laten vallen, werd een groote steekvlam waargenomen, waar op groote branden volgden. Tegen 6 uur in den namiddag versche nen Stuka's% boven de versterkings werken van Floriana, die de forten en stellingen van het afweergeschut aanvielen. Bommen van zwaar kaliber ontploften in de arse nalen en kazerrfes van deze buitengewoon versterkte citadel- Verscheidene batterijen afweergeschut hielden na treffers met vuren op. De groote dievende kraan aan het doek „Jagd Creek" wei-d door een bom van 1000 kg getroffen. Bommentreffers beschadigden een torpedojager in het dok. Ook de mu?en en den ingang van de docks werden zwaar beschadigd. De gevechts vliegtuigen veroorzaakten vooral- -in de in stallaties van het centrale havengebied gi-oote vernielingen met bommen van zwaar kaliber. De Britsche voorstellen aan Indië. DUITSCH OORDEEL OVER CRIPPS BESPREKINGEN. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: De onderhandelingen van Sir Stafford Cripps in Britsch-Indië schijnen in een kritiek stadium te zijn gekomen. NCripps schijnt weinig tijd meer te hebben. Hij heeft nieuwe aanwijzingen gekregen, die voorloo,pig nog geheim worden gehouden. In politieke kringen te Londen gelooft men, dat deze nieuwe lijnen niets mihder zijn dan aanneming van de Indische voor stellen. Heel vlot schijnen de onderhande ling te New Delhi echter niet van stapel te loopen. Voor deze opvatting spreekt tevens de activiteit van Roosevelts afgezant Johnson, die op de verschillende Indische politici, sterke pressie tracht te oefenen. Van het begin der onderhandelingen af heeft mén in. officieele Duitsche regeerings- kringen steeds uitdrukkelijker hei-haal'd Cripps' missie zal mislukken en ook heden blijft men in de Wilhelmstrasse bij deze verklaring. - In het zenden van Johnson als buiten gewoon gekant van Roosevelt naar Britsch- Indië ziet men te Berlijn geen gunstig teeken. Een Britsch-Indisch minister van landsverdediging De leider van de liga der Muzelmannen, Dzjinna, heeft volgens den Britschen be richtendienst medegedeeld, dat het Brit sche antwoord zich accoord heeft ver klaard met de benoeming van een Britsch- Indiër tot minister van landsverdediging. Uit New-Delhi meldt Reuter, dat de werkcommissie' van het Congres heeft be sloten bij haar Nbesluit te blijven en het land te adviseeren, de voorstellen der Britsche ^rfegeering niet aan te nemen. Vliegtuigverliezen der Sovjets. Volgens tof dusver ontvangen berichten hebben de bolsjewisten Maandag tijdens de gevechten aan het Oostelgke^ front in totaal 58 vliegtuigen verloren.* Tijdens luchtgevechten werden 47 en door de lucht doelartillerie 11 vliegtuigen neergeschoten. In de weck van 29 Maart tot 4 April hebben de Sovjets 301 vliegtuigen verlo ren. In dienzelfden tjjd verloren de Engel schen'68 toestellen.- GRAAF GROTE GESNEUVELD. Naar de Deutsche Zeitung i. d. Nieder- landen meldt, is graaf Grote, Landesbauero- führer en leider van de afdeeling voeding en landbouw bg het Rijkscommissariaat te 's-Gravenhage, bij den strijd in het Oosten gesneuveld. Nederlandsche boeren in het Oosten. Medegedeeld wordt, dat'de groep, Oost- landboeren, die einde Maart naai- Riga is vertrokken, aldaar in goeden welstand is aangekomen. Binnenkort kan de eei-ste post der Oostlandboeren bij hun families in Nederland verwacht worden. De oorlog ter zee. AMERIKAANSCHE EN BRITSCHE VERLIEZEN. De admiraliteit der Vei-eenigde Staten heeft Maandag bekend gemaakt, dat in de laatste 48 uur drie Amerikaansche sche pen, alsmede twee in Amerikaanschen dienst varende schepen tot zinken zijn ge bracht. Naar de Britsche berichtendienst meldt deelde de Amerikaansche minister van ma rine, Knox, op de persconferentie mede, dat tot dusverre 116 schepen voor de kust van den Atlantischen Oceaan tot zinken zijn gebracht, waarvan 59 in de nabijheid van de kust der Ver.Staten, 23 voor de Canadeesche kust. 30 in de Caraibische Zee en 4 voor de kust Van Zuid-Amerika. De Amerikaansche en Engelsche krui sers, torpedojagers, torpedobooten, kor vetten, duikbootjagers en bewakingsvaar tuigen, die in Februari en Maart tot zin ken zijn gebracht, deden vooraf dienst als escorte bij de EngelsehAmerikaansche ravitailleeringsscheepvaart, naar van' -mi litaire ztjde verluidt Nadat_reeds vijf Britsche slagschepen, vier vliegtuigmoederschepen, 17 kruisers en over de 90 toi-pedojagers, korvetten en escorte-vaartuigen waren verloren gegaan, is thans het gat al weer grooter geworden. Engeland moet nu zijn konvooien onder nog zwakker escorte over den Atlantischen Oceaan sturen en den Duitschen onder zeeërs daardoor grootere kans op succes bieden of de Vereenigde Staten moeten van hun aanzienlijk verzwakte vloot de noodige kruisers en jagers afstaan. Voorloopig ^schijnt hier de oplossing nog niet gevonden te zijn. want te Washing ton beraadslaagt men nog of men de-eigen ravitailleeringsscheepvaajrt in konvooien- zal véreenigen. ITALIAANSCH WEERMAfCHTBERICHT. Het Italiaansche weermachtbericht van Dinsdag luidt als volgt: In Cyrenaica levendige wederzijdsche ac tiviteit van verkenningsafdeelingen. Onze vliegtuigen dedeiT~in de zone ten Zuid oosten van Mechili aanvallen op gecon centreerde vijandelijke strijdkrachten. Een Curtiss werd door Duitsche jagers ver nield. Tijdens een aanval op Benghasi, welke slechts lichte schade, veroorzaakte, haalde de luchtafweer twee gevechtsvlieg tuigen brandend omlaag. Bg een aanvals- poging op het vliegveld van Derna werden zeven vijandelijke vliegtuigen zonder eigen verliezen neergeschoten. Talrijke bomaan vallen waren gericht op de vliegvelden, de vlootbases en de stellingen luchtdoelge schut van Malta. De aanvallen veroorzaak ten uitgebreide- verwoestingen. In luchtge vechten verloren de Engelsche jagers een Spitfire. Een van onze torpedovliegtuigen moest neei-strijken in het centrale deel van de Middellandsche Zee. De bemanning werd ongedeerd gevangen genomen. Eenige dagen geleden torpedeerde een vijandelijke duikboot aan de Grieksche kust eert transportschip, dat deel uitmaakte van een uit zes eenheden bestaand konvooi. De reddingswerkzaamheden werden met alle kracht uitgevoerd. Als gevolg van de stormachtige zee slaagde .men er echter slechts in om een deel van de manschap pen, die zich aan boord bevonden, te red den. Onze marinestrijdkrachten hebben den Britschen torpedojager „Havock" in brand geschpten en tot zinken gebracht. BRITSCflE DUIKBOOT VERMIST. De Britsche admiraliteit deelt, mede, dat de duikboot „Tempest" over tijd is en ver loren geacht, moet worden. Dé nagelaten betrekkingen der opvarenden zijn in kennis gesteld. ONTPLOFFING BIJ SUEZ. Als gevoeg van een ontploffing op een werf bij St&z zijn, volgens een bericht van Reuter uit Cairo, acht Britsche soldaten en 22 Egyptische arbeiders omgekomen. Een 80 menschen worden vermist. De ont ploffing ontstond bij het lossen van munitie. NOODHOSPITAALSCHIP BESCHOTEN Toen brak «en waar trommelvuur los en het schoolgebouw dat wl) als'hospitaal hadden ingericht, ontving verschillende treffers van zware vijandelijke artillerie, zoo .lezen wU in het verslag van een oorlogsberichtgeveraan het Oostfront. -En het verslag gaat voort met het relaas hoe onder dit moordend ar tillerievuur de mannen van het roode kruis met ware doodsverachting de aan hun zorgen toevertrouwde gewonden in veiligheid brachten. Enkelen lieten daar bij het leven. Deze helden die met inzet van hun eigen leven trachten dat van andoren, ongeacht het vriend dan wel vijand betreft, te redden tfioeten op Uw hulp kunnen rekenen. Korten tijd geleden is een contin gent Nederlanders naar het Oostfront vertrokken, om daar zich aan zulk een taak tè wijden. Zorgt U er voor dat het hun mogelijk gemaakt wordt, dezen menschlievendcn arbeid te verrichten. Steunt daarom de Nederlandsche ambulance en stort Uw bijdrage op girorekening S 7 6 0 0 Nederlandsche apibulance, Koninginnegracht 22 's- firavsahage» Japansche luchtaanvallen op Brltsch-Indische havens. Japansche vliegtuigen hebben de Britsch Indische havens Vizagapatan en Cocanada in de provjncie Madras gebombardeerd. Deze luchtaanvallen hebben in Indië, waar de bevolking thans het dreigend gevaar van een Japanschen massalen aanval be seft, een ware verbijstering verwekt. De beide steden liggen op 800 mijlen van de Andaman-e^landen. vanwaar, volgens As sociated Press, de Japansche vliegers zijn opgestegen. DE STRIJD OP SUMATRA GEËINDIGD. De nog .overgebleven vijandelijke strijd krachten op Sumatra hebben Dinsdag, naar het Japansche hoofdkwartier mededeelt, gecapituleerd. Zoodoende staat het geheele gebied van Sumatra thans onder contróle van het Japansche leger. De gevechten, welke aan de capitulatie vooi-afgingen, hebben zich vooral afge speeld in de N.W. punt van het- eiland, in het gebied van de havenstad Kotaradja. In Noord en Midden Sumatra werden in totaal 3100 soldaten gevangen genomen, onder wie 900 Engelschen en 1000, Ned. Indische soldaten. Onder de Engelschen.be vinden zich talrijke soldaten die destijds uit Singapore zrjn gevlucht. De Japansche regeering heeft besloten alle op Sumatra wonende Nederlanders als vijandelijke buitenlanders te behandelen en naar concentraties over te brengen. Man nen en vrouwen zullen in afzonderlijke kam pen worden onders-ebracht. De aanleiding hiertoe is de voortdurende ophitsende rede voeringen van de leden der uitgeweken Ne derlandsche regeering, in 't bijzonder van den gevluchten luitenant-gouverneur-gene raal Van Mook. DUITSCHE GEÏNTERNEERDEN BEVRIJD. Acht en zestig Duitsche mannen en vrouwen, die op het eiland Nias, ten Wes ten van Noord-Sumatra, geïnterneerd wa ren', zijn, naar Domei uit. Medan meldt, op 4 April door de Japansche strijdkrachten bevrijd. Met inbegrip van 137 Duitsche vrouwen en kinderen, die uit fort dé Koek bevrijd zijn, bedraagt het totaal aantal van de op Sumatra tot$ dusver bevrijde Duit- schers 203 personen. Men gelooft echter, dat ongeveer 2500 geïnterneerde Duitschers naar Bombay ge bracht zrjn. DE STRIJD OP BATAAN. In het communiryié van het Amerikaan sche departement van oorlog van Dinsdag wordt gezegd „Numeriek sterkere vijan delijke strijdkrachten, gesteund door pant serwagens en artillerie, zetten haar aan vallen op "hét céfltral? deel onzèr linies op Ba taan (Philippijnen) voort. De Japanners hebben nieuwe reserves in den strijd ge worpen en eenige vorderingen gemaakt." Het communiqué geeft voorts toe, dat de Amerikaansche strijdkrachtè'n zware ver liezen leden, en -d^lt mede dat Jaoansche duikboipmemvei'pers den aanval steunden. De verdedigingswerken van de haven van Corregidor zijn beschoten door Japansche artillerie, welke in de provincie Cavite is opgesteld. Scheuren van gepacht grasland. In de staatscourant van 7 dezer is een besluit verschenen betreffende het zonder toestemming scheuren van gepacht gras land. Hierin is bepaald, dat indien een pachter na 1 April 1941 een gepacht gras land zonder toestemming van den eigenaar, den rechter, het pachtbureau of de grond kamer. geheel of gedeeltelijk heeft ge scheurd, de verpachter deswege ontbinding der pachtovereenkomst niet kan vorderen,» doch uitsluitend schadevergoeding. De rechtei*. kan voorts den pachter de4 verplichting opleggen wederom gras in te zaaien. De aandacht wordt erop gevestigd^ dat dit besluit alleen geldt t.a.v. graslanden, welke op 7 April 1942 reeds gescheurd wa ren. Pachters, die nu nog willen scheuren dienen normaal de benoodigde toestemming van eigenaar of grondkamer aan te vragen. Wat Ned. Volksdienst en Winterhulp in Den Haag deden. In de zes wintersche maanden (1 Oct. t.m. 31 MaartWwerden-ruim 32.000 gezin nen in Den HSag geholpen door Volks dienst of- Winterhulp, d.w.z. ongeveer 120.000 menschen, aan wie. voor ruim een half millioen gulden aan waardebonnen wérd verstrekt. Wat het aantal gevallen van hulpverleening betreft beteekent dit sedert het vorige jaar een stijging, met 6000 gezinnen (die het vorige jaar wegens tekort aan inkomsten van de Winterhulp hun beurt nog zagen voorbijgaan) en wat de verstrekte waardebonnen aangaat is vrijwel een verdubbeling te constateéren, want in het vorige winterseizoen reikte het totaalbedrag niet over de 267.000 heen. Per gezin beteekent dit gemiddeld een stij ging van rtxim 10 tot bijna <L7 aan waar debonnen. Daarenboven werden vele goederen in natura verschaft, zooals kleeding en dek king en ook levensmiddelen. De Volksdienst welks doelstelling is de volkskracht in stand te houden en te ver sterken, richt zich in het bijzonder tot moeder en kind en daarom maakt deze dienst vooi*al werk van de uitzending van afgetobde huisvrouwen naar een rustver blijf voor een aantal weken of maanden, en verder van jeugduitzendingen, gezins hulp, tandverzorging voor de kinderen enz. Het is de bedoeling van den Volksdienst, overal naar het volk toe te komen en daarom is 'thans een groote propaganda- actie op touw gezet, door middel van pers, film en radio, want indien de Volksdienst zijn taak naar behoefte wil verrichten, dan dient hij zeker 100.000 leden te tellen en over een compleet net van actieve mede- werkers in alle deelen' van het land te be- schikken. In het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te 's Gravenhage heelt een groot militair concert 'ptaais gehad ier. bate van het Duitsche Oorlogswinterhulp werk. Het orkest tijdens de uitvoering Stapf-Moi-Pax Holland na De aanstelling en tewerkstelling van werknemers. De directeur-generaal van het rijks-1 arbeidsbureau heeft ter uitvoering van het „Aanstellingsbesluit", betreffende de aan stelling en tewerkstelling-van werknemers, een aantal richtlijnen vastgesteld. Een vergunning is niet noodig wanneer personeel door bemiddeling van de organen der ipenbare arbeidsbemiddeling in dienst genomen wordt. Overigens zal 'in het alge meen gunstig op verzoeken om vergunning worden beslist, zulks met inachtneming van bepaalde door het rijksarbeidsbureau verstrekte voorschriften. Indien de betrokken werknemer niet voor plaatsing in het buitfenland in aanmerking komt, zal de beslissing doorgaans gunstig uitvallen. \Vanneer plaatsing in het bui tenland zonder bezwaar kan plaats vinden, terwijl hier te lande andere personen be schikbaar zijn voor deze betrekking, dan zal eerst worden nagegaan of er dringende redenen zijn om aan dengene dien de werk gever wil benoemen, voorrang te v'erlee- nen. Betreft de aanvrage iemand die arbeid in het buitenland heeft geweigerd of die een contractbreker is. dan zal eveneens worden onderzocht of er bepaalde gronden zrjn, die tot het verleenen der vergunning dwingen. Zijn die er niet dan zal in den regel de vergunning worden geweigerd. Van de beslissingen van de directeuren der gew. arbeidsbureaux staat, geen beroep ópen. Wel kan een aanvrage herniéuwd worden wanneer bezwaren tegen de be slissing bestaan of nieuwe gezichtspunten kunnen worden ingebracht. Het besluit heeft alleen betrekking op werknemers die na 25 Maart 1942 in dienst genomen \yerden- Het besluit geldt ook niet voor werknemers die in vasten of tydelrjken dienst worden aangesteld bij rijk, provincie, gemeente of. waterschappen. Voor het aannemen van" arbeidsconti-ac- tanteh door genoemde lichamen is echter wel een vergunning noodig. Voorts vallen niet onder dit besluit art sen en verder personeel van ziekenhuizen, sanatorig. e.d., zoomede arbeiders in den landbouw. Ten aanzien van laatstgenoemde categorie is vastgesteld dat ontwaterings- werk, ontginningsarbeid e.d. niet onder landbouwarbeid wordt gerekend voor zoo ver dit niet tot de op de boerderij gere geld voorkomende onderhoudswerken van greppels, slooten e.d. voorkomt, zoodat daarvoor wel vergunning vereischt is. Ook bosch- en tuinbouw wordt in den zin der verordening niet beschouwd als landbouw arbeid. Bg gemengde bedrijven rtioet wor den 'nagegaan welk deel ovenvegend wordt uitgeoefend. Is het bedrijf in hoofdzaak akkerbouw- of weidebedrijf dan is de ver ordening niet van toepassing. Is tuin- of1 boschbouw hoofdbedrijf, dan moet wel een vergunning worden aangevraagd. Wanneer plotseling arbeidskrachten noo dig zijn, bijv. bij brand, bominslag, storm schade e.d., dan kunnen via een arbeids bureau arbeiders betrokken worden zonder vergunning. Is geen overleg met deze or ganen mogelijk, dan kunnen werkgevers volstaan niet het indienen van een aan vrage binnen een etmaal nadat de werk zaamheden zijn aangevangen. Me't werkgevers, die voor het verrich ten van losse werkzaamheden steeds weer dezelfde arbeiders in dienst nemen, kan een regeling worden getroffen, waarbij een lijst wordt aangelegd van de pérsonen, op wier tewerkstelling de werkgever prijs stelt. De werkgever kan dan telkens deze-perso nen, door bemiddeling van het gewestelijk arbeidsbureau of het betrokken bijkantoor, voor het te verrichten werk. in dienst ne men. Ten aanzien van het havenbedrijf, de spooiwegen, enz. zgn~~nog regelingen van dezen aard in voorbereiding. HANDEL IN OUDE TUBEN. In den laatsten tijd verschijnen herhaal delijk advertenties 'waarbij hoeveelheden oude tuben te koop worden gevraagd. Van bevoegde zijde wordt er met nadruk op ge wezen. dat de handel in oude tuben slgchts geoorloofd is na daartoe verkregen vergun ning van den directeur van het rijksbureau voor non-ferro metalen. Voorts dienen daarbij in de prijzenbeschikking non-ferro metalen "no. 2 vastgestelde ,prijzen in acht te worden genomen. Overtreding van de desbetreffende voor schriften kan ingevolge het economisch sanctiebesluit 1941 zwaar worden gestraft, terwijl een iéder met een strenge contróle rekening dient te houden. STAATSLOTERIJ. (Trekking van heden.) 1500 20353 f1000 5567 13573 400 17233 21201 l 100 9898 11920 13486 17797 18611 ARBEIDSDIENSTPLICHT- BESLU1T. Werken voor aanstaand personeel in open baren dienst en by het bijzonder onderwijs» benevens voor aanstaande studenten in verband met den arbeidsdienstplicht. In aansluiting op het arbeidsdienstplichl- besluit van 1 April 1942, wordt nader me degedeeld, dat: 1. Zij die na 1 Januari 1943 in aanmer king wenschen te -komen voor een aanstel ling in openbaren dienst of bij het bijzonder onderwijs, hun arbeidsdienstplicht moeten hebben vervuld. Bovenstaande geldt voor ■alle mannelijke personen, die den-leeftijd van 18 jaar bereikt hebben. Deze bepaling is niet van toepassing op hen, geboren vóór 1 Januari 1920. 2. Zij, die als student wenschen te wor den ingeschreven of eenig examen wen schen af te leggen bij een universiteit of hoogeschóol, hierbij tevens het bewijs van vervulling hunner arbeidsdienstplicht heb ben over te leggen. Dit geldt voor alle mannelijke personen, die vóór 1 Juni 1942 18 jaar zijn geworden. Niet van toepassing is deze bepaling op: 1. Personen, die geboren zijn vóór 1 Januari 1920. 2. Personen, die zich als student lieten inschrijven of al dan niet met goed gevolg een examen aflegden bij een universiteit of hoogeschool vóór 1 Januari 1942. Vrijstelling of uitstel kan in zéér bijzon dere gevallen worden verleend en moet zoo spoedig mogelijk schriftelijkworden aangevraagd aan den secretaris-generaal van het departement van algeméene zaken. Laan Copes van Cattenburch 28, 's-Gra venhage. Indiening van dusdanig verzoek ontheft niet van plicht tot aanmelding en keuring. Voor vrijwilligers van 1723 jaar, mits ongehuwd, blijft tot nadere kennisgeving de gelegenheid tot aanmelding 'open. Aanmelding voor inschrijving, keuring enz., voor de lichting van 1 Juni a.s., moet zoo spoedig mogelijk geschieden, in elk ge val vóór ,25 April a.s.,voor Zeeland bij het aanmeldingsbureau 's-Gravenhage, Prinse gracht 75. Degenen die vóór of op 1 April 1942 zijn aangesteld, in openbai-en dienst of bij het bijzonder onderwijs, die ongehuwd zijn en den leeftijd van 18 jaar. doch niet den leeftijd van 22 jaar hebben bereikt, moeten zich vóór 25 April 1942 ter inschrijving melden uitsluitend bij den burgemeester van hun woonplaats. Degenen, die in» aanmerking wenschen te komen voor eert aanstelling in open baren dienst of bij het bijzonder onderwijs, die als student wenschen te worden inge schreven of eenig examen wenschen af te leggen bij een universiteit of hoogeschool, en verder de vóór of op 1 April 1942 aan- gestelden in openbaren dienst of bij het bijzonder onderwijs, ongehuwd zijnde en den leeftijd van 18 jaar, doch niet van 22 jaar bereikt hebbende, en die meenen, dat het „arbeyisdienstplichtbesluit" op hen niet van toepassing is, omdat zij tenminste vier maanden, tijd met verlof doorgebracht me- degerekend, werkelijken dienst als militair hebben vervuld of lid van den Nederland - schen opbouwdiOTst zijn geweest, of als vrij williger bij dè Duitsche weermacht, de Waffen SS. of het vx-ijwilligex-slegioen Ne derland hebben gediend, kunnen hun aan spraken doen gelden door zich zoo spoedig mogelijk schriftelijk te melden tot den secretaris-generaal van aigemeene zaken, Laan Copes van Cattenburch 28, 's-Gra venhage, onder vermelding van een der redenen, hierboven genoemd. Distributie van tabak, sigaren enz. Naar aanleiding van de geruchten, welke de ronde doen inzake de distribütieregeling voor tabak, sigaren enz., deelt het depar tement van handel, nijverheid en scheep vaart mede, dat de bijzonderheden betref fende deze distributie binnenkort bekend gemaakt zullen worden. Het 4ePartement wijst er echter op, dat geruchten, als zou réeds thans een bon van de textielkaart bij den sigarenwinke lier moeten worden ingeleverd, volkomen ongegrond zijn. Van officieele zijde is nog geen enkele bon aangewezen. Hieruit moge men opnieuw de conclusie trekken, dat het in alle omstandigheden noodzakelijk is bij distributiezaken de officieele berichten af te wachten en niet te handelen op ge ruchten.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 1