PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Bolsjewistische aanvallen mislukt. ABONNEMENTSPRIJS: 19 ct. per week of "-.42 per kw«rt««l Franco per post 1 .2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 5 cent ADVERTENTIEPRIJS Per m.m. 14 cent, min. per adv. 2.30. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties (max. 8 regels): van 15 regels 65 ct., iedere regel meer 13 ct., dionstaanvr. en dienstaanb. resp. 55 en 11 ct. Kabouters (alleen op Vrij dag): 1—5 woorden 30 ct.. elk woord meer 6 ct., bij vooruitbetaling. „Brie ven of adres Bur.v.d.Bl," 10 ct. meer. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE. VLISSINGSCHE. GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300, PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT. MIDDELBURG De BUREAUX van de Provincial* Zeeuwsche Courant zijn gevestigd te s VLISSINGEN Redactie en Admini stratie Walstr. 58-60, teL 10 (3 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 578 MIDDELBURG: Londensche Kaal 20 Redactie telefoon 269. na kantoortijd telefoon 825, Administratie telefoon 139 GOES: Red. en Adminlstr. Turfkade 15, tel. 2863, na kantoortijd teL 2475 SOUBURG Kanaalstraat 45, tel. 35 OOSTBURG Redactie en Adminl- DIRECTIE: F. VAN DE VELDE, F. B. DEN BOER stratie Breedestraat 45, telefoon 103 DIT NUMMFR BESTAAT UIT 4 BLADZIJDEN \UArLTPr\AP 1 A nOTT 1D/IO DIRECTIE: F. VAN DE VELDE. F. B. DEN BOER stratie Breedestraat ia. teieioon iu4 J/JIrGANG - NUMMER 77 WOENSDAG 1 APRIL 1942 HOOFDREDACTEUR: J. C. VISSER. VLISSINGEN ERESKENS: Dorpsstraat 35. tel. 21 Het opperbevel der Duitsche weermacht maakte Dinsdag bekend In het Donetz- gebied mislukten nieuwe aanvallen van den vjjand. Bij een zuiveringsactie in den sector ten Oosten van Charkof werd een groote hoeveelheid oorlogsmateriaal buit gemaakt. In den middensector van het front viel .de vyand op verscheidene plaat sen met sterke strijdkrachten aan. De aanvallen mislukten na verwoede gevech ten onder zeer zware bloedige verliezen voor den vijand, fjaarbij werden 24 pant serwagens vernietigd. In verscheidene sec toren van het Oostelijke front levex-den eigen aanvalsacties nieuwe successen opj De luchtmacht bombardeex'de een vlieg tuigfabriek in Sebastopol en havenwerken aan de Straat van Kertsj met goede uit werking. By luchtaanvallen op vliegvelden en spoorwegverbindingen der bolsjewisten leed de vijand gevoelige verliezen aan vliegtuigen en rollend materiaal. Gevechts vliegtuigen bombardeerden de haven van Moermansk. In het tijdvak van 23 tot 30 Maart werden aan het Oostelijke front 183 vy- andelijke pantserwagens stukgeschoten. Het in het -weermachtsbericht van 29 en 30 Maart genoemde vijandelijke convooi in het zeegebied van Moermansk werd op nieuw door Duitsche duikbooteü aangeval len. Zij brachten aan den ingang van de Baai van Kola 2 zwaar beladen trans portschepen van 11.000 brt. in*totaal tot zinken. Een derde transportschip werd ge torpedeerd. In verband met den zwaren zeegang kan worden aangenomen, dat ook dit ten onder is gegaan. Door luchtaan vallen werd nog een vrij groot koopvaardij schip beschadigd. In Noord-Afrika tengevolge van zware zandstormen slechts geringe gevechts activiteit. In de Marmarica werden een vliegveld en de havenwerken van Tobroek met succes gebombardeerd. Een Britsch vrachtschip kreeg bomtreffers. Aan de Engelsche Oostkust beschadigden gevechtsvliegtuigen een Britsch koopvaar dijschip van gemiddelde grootte. Aan de Kanaalkust schoot marine-artillerie 4 Britsche jachtvliegtuigen neer. Storingsvluchten van enkele Britsche gevechtsvliegtuigen voerden tot in het Oostelijke rijksgebied. Bij nachtelijke po gingen van Britsche bommenwerpers, het bezette Noorsche gebied binnen te vliegen, werden drie vijandelijke vliegtuigen neer geschoten. m Kapitein Ihlefeldt behaalcie niet 7 neer geschoten vliegtuigen zijn 82e overwinning in de lucht. De duikboot onder bevel van den luite nant-ter-zee le klasse Endrass, drager van het eikenloof behoorende bij het ridder kruis van het ijzeren krijs, is van een actie niet teruggekeerd. Een vooraanstaan de duikbootcommandant is met zyn dap pere bemanning in den strijd tegen den vyand gevallen'. Strijd op Sumatra geëindigd. Sumatra is volledig onder controle geko men van de Japanners, doordat 200 man Nederlandsch-Indische troepen, onder com mando van een generaal-majoor en een ko lonel zich op 27 Maart j.l. hebben overgege ven na een korten tegenstand in een berg- stelling te Koetatjane in Noord-Sumatra. Ruim de helft van de troepen, die krijgs gevangen werden gemaakt, bestond uit Engelsche en Nederlandgche soldaten. DE WEDEROPBOUW OP BORNEO. Het werk van den wederopbouw op Borneo, in de steden, die verwoest zijn door de politiek der verschroeide aarde, wordt met spoed voortgezet in samenwerking tusschen de Japansche autoriteiten en de inboorlingenbévolkirxg. De inlanders, ver- leenen alle mogelijke hulp aan de Japan ners by het weer opbouwen der steden en het handhaven van de orde. DE OPERATIES IN BIRMA. Terwyl volgens een bericht liit Tsjoeng^ king in de omgeving van Toengoe de he vige strijd bij tropischen regenval voort duurt, meldt het legerbericht uit Delhi, dat de strijd ten Westen van Rangoon iiervat is. Toegegeven wordt,ddt sterke Japansche en Birmaansche afdeelingen over de' Tonso zijn getrokken en de stad Sjwelaung, 100 k.m. ten Westen van Ran goon, waar Britsche troepen staan, aan vallen. Aan het front bij Toengoe zouden 8000 Japansche soldaten en een aantal tanks tegen Chineesche troepen in den strijd zyn geworpen. DE STRIJD IN MJDDEN-CH1NA. Japansche troepen, die opereeren in midden Chipa, hebben in de periode van Ma-art 1941 tot nu toe den Tsjoengking- troepen verliezen toegebracht, groot 231.800 dooden en 167.323 gevangen ge nomen soldaten, aldus de mededeeling van een militairen woordvoerder. In totaal zyn 12.520 man Tsjoengking- troepen, onder wie 'grqotè aantallen offi cieren, uit het kamp van Tsjoengking over_ geloopen naar Nanking en hebben de na tionale regeering trouw beloofd. Tengevolge van de Japansche operaties is meer dan de helft van de 110 divisies van Tsjoengking in centraal China vernie tigd. De Britsche plannen voor Indlë. De kansen op aanvaarding van het En gelsche plan zijn, /naar „Exhange Tele graph" uit Nieuw Delhi méldt, niet zeer gunstig. Men raamt deze kansen op hoog stens 50 procent. Van de twaalf leden der congres-commissie zijn er 7 tegen de aanvaarding, #5 zijner voor. Gandhi be hoort tot de heftigste tegenstanders van het plan van Cripps Nehroe zou bereid zijn tegenvoorstellen te doen. SCHEEPSONGELUK OP DEN DOXAU. In de Donauhaven Braila (Roemenië), zyn vijftien havenax-beiders en dokwerkers verdronken, die met een bootje* naar hun werk gingen. £>it vaartuig, dat ;24 man vervoerde; werd door een passagiersschip geramd en brak terstond. Slechts negen opvax-enden konden worden gered. ITALIAANSCH WEERMACHTBERICHT. Het 668e Italiaan sche weermachtbe^ richt van Dinsdag luidt De in CyreAaica woedende ghibli heeft de operaties ernstig belemmerd. By een stoutmoedïgen nachtelijken aanval heeft een onzer luchtformaties van het derde regiment jachtvliegtuigen onder bevel van kapitein Giuseppe Tovazzi de haven van Tobroek gebombardeerd en in scheer- vlucht met bijzondere doeltreffendheid het verkeer óp een kustweg en vijandelijke kampementen aangevallen. Tien voertui gen werden vernield en meer dan honderd beschadigd. Op verschillende plaatsen braken talrijke branden uit. Engelsche jachtvliegtuigen, die opstegen, werden te ruggedreven. Al onze- vliegtuigen zyn op hun basis temggekeerd. DUIKBOOTCOMMANDANT ENDRASS GESNEUVELD. De duikbootcommandant en drager van het ridderkruis met het eikenloof, luite nant' ter zee Endrass is, naar het D.N.B. verneemt, van zijn laatsten tocht niet meer teruggekeerd. Endrass behoorde tot dé meest succes volle Duitsche duikbootcommandanten. In 1939 was hij op de duikboot van luitenant ter zee 1ste klasse Prien. die destijds in Scapa Flow binnendrong en toen een groote opruiming hield onder de daar voor anker liggende Britsche oorlogsschepen. NOORSCHE SCHEEPSVERLIEZEN. De Oslosche bladen publicecren een over zicht van de Noorsche koopvaardijschepen, die in Engelschen dienst gezonken zijn. Daaxin wordt gezegd, dat met zekerheid kan worden aangenomen, dat minstens 260 schepen met een tonnage van meer dan 1,2 millioen brt. verloren zyn gegaan. Het Amerikaansche ministerie van ma rine heeft, naar Reuter uit Washington meldt, medegedeeld, dat een Britsch koop vaardijschip van middelbare grootte en een klein Amerikaansch koopvaardijschip aan de kust van dén Atlantischen Oceaan tot zinken zyn gebracht. DE 100STÈ OVERWINNING. Kapitein - Philipp, groepscommandant in een jachteskader en een der weinige dra gers van het eikenloof met de zwaarden, heeft Dinsdag zijn honderdste overwinning in de lucht? behaald. Rijksmaarschalk Goe- ring heeft in een schrijven aan Philipp uiting gegeven aan zyn bijzondere erkente lijkheid. BRITSCHE BOMMENWERPER VERÓNGELUKT. Naar Ritzau uit Grenaa meldt, is Zon dagnacht een Engelsche bommenwerper in het Kattegat neergestort. De bemanning, bestaande uit vier personen, is door ëen Deensche visschersboot gered en in Grenaa aan lartd gezet, nadat zij zeven uur lang in een rubberboot op zee hadden rondge zwalkt. Zij zyn in een interneei-ingskamp opgesloten. By de Ned. vrijwilligers van de Waffen S-S. Na een vroolyk sneeuwbalgevecht. SS-P.K, Fritz-Stopf-Pox Holland m. Nieuwe bonkaarten voor brand stoffen voor kookdoeleinden. De secretai'is-generaal van het departe ment van handel, nyverheid en scheepvaart maakt bekend, dat op nader door de dis tributiediensten bekend te maken tijd stippen aanvragen op de formulieren MD. 106 voor nieuwe kaarten voor vaste brand stoffen of petroleum voor kookdoeleinden kunnen worden ingediend. Bij het indienen van de aanvrage moet de distributiestam-1 kaart, gemerkt „hoofd" worden medege bracht. Voor de verstrekking ran deze kook- kaarten komen uitsluitend* de personen in aanmerking, die de aanduiding „hoofd" op hun distributiestamkaart bezitten en in wier gezin Zelfstandig voor de bereiding van de warme maaltijden wordt'zorg ge dragen. mits voor het perceel of perceels gedeelte, wat zij bewonen geen gasrant- soen of rantsoen voor electrisch koken is vastgesteld. Alleenwonende personen, ook zij die de aanduiding „hoofd" op hun stam kaart hebben, kómen niet voor een kook- kaart in a'anmerking. In afwijking van de voor het vorige seizoen getroffen regeling zullen thans kookkaarten voor uitsluitend vaste brand stoffen (zoogenaamde DZ-kaarten) of voor petroleum (zoogenaamde E A-kaarten) worden uitgereikt, derhalve niet meer de kaarten, waarop zoowel bonnen voor vaste brandstoffen als voor petroleum voor kwamen (de zoogenaamde M-kaarten). De EA-kaarten voor petroleum zullen alleen worden uitgereikt aan de personen, die in het vorig stookseizoen uitsluitend op petroleum kookten en dus in het bezit waren van een O-kaart. In beperkte mate zuilen echter ook EA-kaarüen nog voor gevallen van nieuwe vestiging kunnen worden beschikbaar ge'steld. In verband met het bovenstaande zullen dan ook personen, die het vorig stook seizoen in het bezit waren van een M- kaart (combinatie brandstoffen-petroleum niet voor een E A-kaart .in aanmerking komen, doch alleen voor een DZ-kaart voor uitsluitend vaste brandstoffen. Voor alleenwonenden i3 een afzondfer- lijke regeling getroffen, die binnenkort be kend zal worden gemaakt. Aanvragen van schippers. Ten behoeve van schippei-s en schippers knechten, die werkzaam zijn in de rivier vaart, binnenvaart, met uitzondering van woonschepen, veerponten of daarmee ge- lyk te stellen vaartuigen, de sleepvaart, met uitzondering van de zeesleepvaart of op drijvend materieel, kunnen een aan vrage indienen voor de verstrekking van extrx brandstoffen of petroleum voor kook doeleinden. Tevens kunnen voor dit doel aanvragen worden ingediend voor woon- aken, voor werklieden by waterwerken e.d. Voor de verstrekking van extra brand stoffen voor kookdoeleinden kunnen schip pers en schippersknechten slechts in aan merking komen, indien zij, al dan niet met hun gezin aan boord wonende, aldaar de warme maaltijden bereiden. Ten aanzien van schippersknechtenis als voorwaarde gesteld, dat hun gezinnen mede aan boord wonen. Het is hier-voor tevens noodzakelijk, dat zij niet op andere wijze dan met brand stoffen of petroleum kunnen koken. Voor EA-kaarten voor petroleum kunnen slechts degenen in aanmerking komen, die oök het vorig seizoen in het bezit waren van een O-kaart voor petroleum. Schippers, die op #rond van het boven staande voor een extra, -rantsoen in aan merking meenen te komen, dienen zich te wenden tot de bevrachtingscommissa rissen of hun agenten en daartoe het grijze „olieboekje" en het bruine bevrach tingsboekje mede te nemen. De bevrach tingscommissaris of diens agent zal in dit boekje een aanteekening stellen, of de schipper en/otf schippersknecht al dan niet met hun gezin aan boord wonen. Indien de schipper geen grijs- of bevrachtings boekje heeft, zal de bevrachtingscommis saris of diens agent een afzonderlyke ver klaring afgeven. Vervolgens dient de be trokken schipper of schippersknecht zich onder' overlegging van 'het grijze- en be vrachtingsboekje of van de afzonderlijke verklaring tot den. plaatselijken distributie- dienst te wenden en een aanvraagformu lier MD 106 in tg vullen. De distributie- dienst zal aan den betrokkene vervolgens een brandstoffenkaart uitreiken of medé deelen, wanneer en waar hy de petroleum- kaart of de hem toegekende rantsoen bonnen kan afhalen. Levensmiddelenkaarten voor de weermacht. Bij verordening van den rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied is bepaald, dat naast militaire distributie kaarten en distributiebonnen ook levens middelenkaarten voor de Duitsche weer macht worden uitgegeven. Deze kaarten zijn groen met zwarten opdruk en afzon derlijke bonnen. Hiervan zyn slechts geldig onder gelijktijdige overlegging van een regelmatig afgestempelde stamkaart. De kaarten worden uitgegevetl voor 1 dag, 3 of 5 dagen. Die, welke 1 dag geldig zyn, bevatten bonnen voor brood, vleeSèh, boter, suiker, kaas en jam, terwijl op de beide andere ook bonnen voorkomen voor aardappelen en voedingsmiddelen of meel. VERWERKEN KLEINE HOEVEEL HEDEN NONFERRO-METALEN. Volgens een bekendmaking in de Neder landsche staatscourant van 31 Maart 1942 is wijziging gebracht in de regeling voor het koopen en venverken zonder vergun ning van kleine hoeveelheden nonferro-me- talen. Voor nadere bijzonderheden wordt ver wezen naar genoemde staatscourant als mede naar de uiteenzetting in'de betref fende vakbladen. B0NVRIJ SCHOEISEL De secretaris-generaal van het departe ment van handel, nijverheid" en scheep vaart maakt bekend, dat met ingang van 1 April 1942 de navolgende soorten schoe nen zonder bon mogen worden gekoght, verkocht of afgeleverd 1. Schoenen, welke door of namens den directeur van het rijksbureau voor huiden en leder zyn gestempeld met de woorden „afgekeurd schoeisel R.H.L.", voor zoover hieraan geen leder is verwerkt. 2. Zoogenaamd slap babyschoeisel, waar aan geen leder of rubber ft verwerkt t/m maat 23. 3. Rubber overschoenen. 4. Straatschoeisel en strandsandalen met heele of halve houten zooien, waaraan geen leder is verwerkt, alsmede strandsandalen met pen houten zool en een boventuig van vijf lederen riempjes (elk niet breeder dan lib cm. elk), mits de verkoopprijs in den kleinhandel van bovengenoemde soorten schoenen niet meer bedraagt dan 3.5Ö per paar t/m maat 30 3.75 per naar maat 31 t/m 35 4 per paar maat 36 en hooger. 5. Alle soorten werkschoenen met een houten zool, waarvan het bovenwerk over wegend uit ander materiaal dan leder be staat. 6. Pantoffels, voor zoover het boven- en onderwerk uitsluitend bestaat uit oude ma terialen of afvalstoffen, welke geen leder of rubber bevatten en voor zoover de verkoopprijs in den kleinhandel per paar niet meer bedraagt dan 1.50 in de maten 20 t/m 24 1.90 in de maten 25 t/m 30 2 in de maten 31 -t/m 35 2.50 in de maten 40 en hooger voof dames en 3 in de maten 40 en hooger voor hee.ren. 7. Schoenen, vervaardigd uit stroo, bie zen of dergelijk vlechtmaterïaal. ook, in dien met een bovenwerk of voering van textiel, mits de verkoopprijs in den klein handel per 'paar niet meer bedraagt dan 4.25 t/m maat 30 4.90 in de maten 31 t 'm 35: f 6 in de maten 36 t/m 39 6.50 in de maten 40 en hooger. 8. Babyschoenen t/m maat 22. waarvan het bovenwerk vervaardigd - is uit afval van gekleurd overleder en met een onder werk van cosy split- of overleder afval, 9. Niet lederen gymnastiekschoenen. 10. Lederen klompsokken. alsmede klompsokken vervaardigd uit textielsfval. Indien de verkoopprijs van de hierboven onder 4e. 6e en 7e genoemde schoenen meer «bedraagt. mn?en deze schoenen niet zonder bon "worden gekocht, doch moet hiervoor bon 2 worden ingeleverd. Distributie van sinaasappelen. OOK VOOR KINDEREN VAN 4 T/M 13 JAAR. De secretaris-generaal van het departe ment van landbouw en visscherij maakt be kend. dat alsnog een hoeveelheid sinaas appelen voor verbruik in Nederland b e- schikbaar is gesteld, welke het mogelijk maakt ook kinderen van den leeftijd van vier tot en met dertien jaar in de distri butie van- sinaasappelen te betrekken. In verband hiermee is bepaald, dat de met ,.304 reserve" gemerkte bon gedurende het tijdvak van 31 M^art tot en met 18 April a.s. recht geeft op het koopen van 400 gram sinaasappelen. Evenals reeds eerder bekend is gemaakt met betrekking tot deze distributie zullen met het oog op de bederfelijkhëid de sinaas appelen' voorshands uitsluitend in bepaalde streken verkrijgbaar zijn. Het publiek zal zich tot het verkrijgen van inlichtingen hieromtrent in verbinding dienen te - stellen met den fruithandel. Zoo noodig zal de geldigheidsduur van bon „3—04 réserve" t.z.t- worden verlengd. Uitreiking nieuwe bonkaarten. Naar aanleiding van de uitreiking van bonkaarten voor voedingsmiddelen voor de vijfde periode 1942 (19 April tot 18 Mei), wordt van bevoegde zijde de aandacht ge vestigd op het volgende. De nieuwe kaarten zijn uiterlijk gelijk aan die, welke uitgegeven zijn voor de 4e periode, met dit verschil, dat aardappelen- kaarten niet meer op de nieuwe kaarten voorkomen. Er worden afzonderlijke aard- appelkaarten uitgereikt, bestemd om ge durende een tijdvak van 10 weken ge bruikt te worden. Zij, die in aanmerking .wenschen te ko men voor een. aardappelkaart, moeten een verklaring onderteekenen, dat zij ten tijde van de .uitreiking der kaarten per gezins lid over minder dan 50 kilogram aardappe len beschikken, zulks in verband met de periode van 10 weken, gedurende welke deze kaarten gebruikt zullen worden. De plaatselijke distributiediensten rei ken de kaarten uitsluitend uit op vertoon der stamkaart en tegen inontvangstneming van een bon van het inlegvel. Men kan de kaarten uitsluitend afhalen bij den distri- butiedienst der gemeente, waar rrien in het bevolkingsregister staat ingeschreven. Op dit laatste voorschrift wordt, evenals bij de vorige uitreiking, een uitzondering ge maakt voor bepaalde categorieën van per sonen (schippers e.d.). Tenslotte wordt de aandacht er op ge vestigd, dat zij, die geboren zyn in de maand Mei, van het jaar 1921, 1928 of 1938 hun inlegvel hoeten ruilen alvorens zy hun bonkaarten in ontvangst nemen. Zelfverzorgers voor aardappelen zullen geen aardappelkaart ontvangen, terwijl van zelfverzorgers voor brood en vleesch de brood- of vleeschkaart zal wórden ingehou den. Van kinderen van melkveehouders zal de distributiedienst de melkkaarten inhou den. P.T.T- MET PASCHEN. De post-, telegraaf- en telefoondienst zal op tweeden Paaschdag, Maandag 16 April, werden uitgevoerd als op Zondagen. Paaschtelegrammen tegen verlaagd tarief zyn dit jaar niet toegelaten. De kantoren van de Provinciale Zeeuw- sche Courant, van de firma F. van de Velde Jr. te Vlisslngen, van de firma G. W. den Boer te Middelburg, zullen op Goeden Vry- dag den geheelen dag. GESLOTEN zijn. In verband met het niet-verschijnen van de Provinciale Zeeuwsche Courant op den Goeden Vrydag zal de Kabouter-rubriek in het nummer van Zaterdag worden ge plaatst. NIEUWE BONNEN. VOOR ZEEP. De secretaris-generaal van het departe ment van handel, nijverheid en scheep- vaart maakt bekend, dat gedurende het tijdvak van 1 April tot en met 30 April a.s. de volgende bonnen recht zullen geven op het koopen - van de daarbij vermelde hoeveelheden zeep. Op /iet koopen van 150 gram toilletzeep /samenstelling van n a 1 September 1940)" of 90 gram huis houdzeep, of 1^5 gram zachte zeep (sa menstelling van na 1 Januari 1941), of 100 gram zachte zeep ("samenstelling van n 31 Augustus 1941), of 250 gram zeep poeder, of 450 gram waschpoeder, geven recht de met „272 algemeen" en de met „I-Zeep" gemerkte bonnen, waarvan de laatste zijn uitgereikt aan kinderen tot den leeftijd van acht jaar. Stukken "huishoudzeep van 120 gram, die nog in omloop zijn, mogen tegen inont vangstneming van één bon worden uit verkocht. Verder geeft Se met „I-toiletzeep" ge merkte bon, uitgereikt aan kinderen be neden den leeftijd van twee jaar, recht op het koopen van 75 gram toiletzeep van oude samenstelling. Zooals bekend, kan waschpoeder uit sluitend worden betrokken door was- scherijen, terwijl vloeibare shampoo uit sluitend beschikbaar is voor kappers. Een rantsoen vloeibare shampoo is 200 gram. Ten aanzien van wasscherijen blijft de bestaande regeling onverminderd van kracht. PETROLEUM VOOR KOOKDOELEINDEN. Gedurende het tijdvak van 1 April t/m 13 Juni a.s. geven de met..„16" genummer de bonnen van de bonkaart „O" voor kook doeleinden, elk recht op het koopen vatf 2 liter petroleum. GENERATOR-ANTHRACIET EN -TURF. Gedurende het tijdvak van Woensdag 1 April 1942" t/m Donderdag 30 April 1942 geven de met de woorden „gene- rator-anthraeïet 4e periode" gemerkte bon-- nen, elk recht op het koopen van 1 h.l. (max. 75 kg.) anthracietnpotjes 4 of 5 of 50 kg. turfcokes. Gedurende genoemd tijdvak geeft élk der met „generatorturf 4e periode" gemerkte bonnen recht op het koopen van 50 stuks baggerturf. Vernietiging distributiebescheiden. De secretaris-generaal van de departe menten van handel, nyverheid en scheep- vaai't en van landbouw en visscherij 1 maakt bekend, dat alle niet aangewezen bonnen van alle levensmiddelenkaarten, die op het oogenblik niet meer in gebruik zijn, vernietigd kunnen worden. Dit zijn dus de bonnen van alle kaarten.- die uit gereikt zijn vóór de uitreiking welke plaats had in het tijdvak van 2 tot en met 21 Maart. Verder kunnen de met „21 C.V." en „22 C.V." gemerkte bonnen van de brandstof fenkaart D (voor centrale verwarming) eveneens vernietigd worden. Met nadruk wordt er op gewezen, dat de textielkaarten. en de brandstoffenkaar- ten zorgvuldig moeten worden bewaard en dus met uitzondering van de beide boven genoemde bonnen der brandstoffenkaart L. in geen geval vernietigd mogen worden. Te allen overvloede "wordt er voorts nog de aandacht op gevestigd, dat vanzelfspre kend ook de distributiestamkaart en het daarbij behoorende inlegvel niet vernie tigd mogen worden. Nieuwe distributiekaarten voor bij'zonderen arbeid. De secretaris-generaal van het departe ment van landbouw en visscherij maakt bekend, dat gedurende het 'tijdvak van 5 tot en met 18 April 1942, personen, die bij vorige uitreikingen in aanmerking kwamen voor een bonkaart voor zeer zwaren of zwaren arbeid en die nog steeds denzelfden arbeid verrichten, nieuwe bon kaarten zullen ontvangen. Aangezien op de nieuwe toeslagkaarten geen aardappelbonnen voorkomen, zal aan hen, die zeer zwaren arbeid verrichten een aardappelkaart EB, en aan hen, die zwaren arbeid verrichten een aardappelkaart ED worden verstrekt, voor zoover zy althans in de vorige periode een aadappelkaart hebben ontvangen. Voor hen, die lang- durigen arbeid verrichten, moet opnieuw een aanvraag worden ingediend. Zelfverzorgers voor brood of vleesch zullen geen toeslagkaarten voor bijzon.de- ren arbeid ontvangen. Zelfverzorgers voor aardappelen zullen, indien zij hierop uit hoofde van hun werkzaamheden aanspraak kunnen maken, wel toeslagkaarten voor bijzonderen arbeid ontvangen met uitzonde ring van die voor aardappelen. NIEUWE AARDAPPELEN IN HET WESTLAND. Ongeveer een kilo nieuwe aardappelen is aan de westlandsche veiling „monster" aangeboden. Het waren 'heel kleine aard- appeltjes1 zij brachten 3.25 op.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 1