PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT DONDERDAG 26MAART1942 Nieuwe bolsjewistische aanvallen afgeslagen. Verordeningen vopr tandartsenen apothekers. ABONNEMENTSPRIJS? .19 ct. per- week of 2.42 per kwartaal Franco per post 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 5 cent ADVERTENTIEPRIJS Van 1—5 regels 1.65. Iedere regel meer 33 cent. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties: van 1—5 rogels 0.55. Iedere regel meer 11 ct, (max. 8 regels). „Brieven, of adres bureau van dit blad" 10 cent extra. Dit nummer bestaat uit 4 bladzijden. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300. PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT. MIDDELBURG Directie r F. van de Velde, F, B. den Boer 185ste JAARGANG NUMMER 72 Hoofdredacteur'! J. C. Visser, Vlissingen De BUREAUX van de Provinciale Zeeuwsche Courant zijn gevestigd tea VLISSINGEN: Redactie en Admini stratie Walstr. 58-60. tel. 10 (2 lijnen! Redactie na kantoortijd telefoon 578 MIDDELBURG: Londensche Kaai 29 Redactie telefoon 269, na kantoortijd telefoon 825. Administratie telefoon 139 GOES: Red. en Admlnistr. Turfkade 15, tel. 2863, na kantoortijd tel. 2475 SOUBURG Kanaalstraat 45. tel. 35 OOSTBURG Redactie en Admini stratie Breedestraat 45, telefoon 103 BRESKENS: Dorpsstraat 35, tel. 21 AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSW A ARDE, INGESTELD DOOR DE VEREENIGING „DE NEDERLANDSCHE D A G ff Portland en Weymouth gebombardeerd. Het opperbevel der Duitsche weermacht deelt mede: Op het schiereiland Kertsj werden nieu we aanvallen van vrij sterke vijandelijke strijdkrachten afgeslagen. In het Dónetz- gebied strandden de voortdurende hevige aanvallen van den vijand op den afweer van Duitsche en Roemeensche troepen. Bij de succesvolle plaatselijke aanvallen van Duitsche troepen aan het front ten Oosten van Charkow leed de tegenstander hooge verliezen aan menschen en materiaal. In den Noordelijken frontsector hebben for maties van het leger en de Waffen-S.S. in aanvalsgevechten, die verscheidene da gen duurden, bij uiterst moeilijke terrein en weersgesteldheid den in de eigen stel lingen doorgedrongen vyand teruggeworpen en tegenaanvallen van vrij sterke strijd krachten met succes afgeslagen. Bij deze gevechten heeft de S.S.-politiedmsie zich bijzonder onderscheiden. In alle sectoren grepen formaties der luchtmacht doeltreffend in de gevechten op den beganen grond in. In de haven van Moermansk gelukte het bij luchtaanvallen een vry groot koopvaardijschip alsmede kadewerken aanzienlijk te beschadigen. Duitsche jagers schoten in het hooge Noor den 7 jachtvliegtuigen van het type Hur ricane en een bolsjewistisch vliegtuig neer. Een ecadrille jachtvliegtuigen van het Ita liaansche expeditiekorps heeft zich aan het Oostelijke front als escorte van Duitsche vliegtuigen bijzonder onderscheiden. De 20e pantserdivisie heeft in zware afweergévechten van verscheidene weken in het Oosten meer dan 140 ten deele door een overmacht ondernomen en door pant serwagens gesteunde aanvallen van den vyand onder hooge bloedige verliezen voor den tegenstander afgeslagen en hierbij in totaal 65 pantserwagens vernietigd. In Noord-Afrika geringe wederzijdsche activiteit van verkenningsafdeelingen. Scheepsdoelen in de haven van La Valetta op Malta werden overdag, in opeenvolgende golven met succes gebombardeerd. Hierbij kreeg een kruiser midscheeps een bomtref- fer, terwijl andere bominslagen in de on middellijke nabijheid van twee koopvaardy- schepen alsmede in dokinstallaties en in het arsenaal werden waargenomen. Andere luchtaanvallen waren tegen vliegvelden op het eiland gericht. Begeleidende jagers haalden twee Britsche vliegtuigen neer. Aan de Zuidkust van Engeland bestook ten gevechtsvliegtuigen in den nacht van Dinsdag op Woensdag de havens van Port land en Weymouth met bommen. Verschei dene militaire doelen werden zwaar ge troffen. By vruchtelooze aanvalspogingen van een gemengde Britsche formatie jachtvliegtui gen en bommenwerpers overdag öp het Fransch-Belgische v kustgebied verloor de vyand door afweer van jagers 8 vliegtui gen. Dinsdagnacht schoten luchtdoel- en marine-artillerie 2 Britsche bommenwer pers neer. Hieronder volgt een toelichting tot de verordeningen van den Rykscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied over de Nederlandsche tandartsen (veror dening van het tandartsenberoep) en de Nederlandsche apothekers (verordening van het apothekersberoep). Door de verordeningen van den Rijks- commissaris van 25 Maart .1942 nr. 23/42 en nr. 24/42 is de verordening van het tandarts- en apothekersberoep in Neder land afgekondigd. Beide verordeningen staan in nauw verband met de op 20 De cember 1941 gepubliceerde verordening v^n het. artsenberoep. Door de reorganisatie van het zieken fondssysteem is het noodig gebleken, dat ook voor de beroepen van tandarts en apotheker standsverordeningen werden af gekondigd. Beide kamers worden 'geleld door voorzitters, die hun functie uitoefe nen onder toezicht van den secretaris-ge neraal van het ministerie van sociale za ken. Alle Nederlandsche tandartsen en apo thekers worden vereenigd in de tandartsen- resp. apothekerskamer. De verordeningen cegelen de plichten en de taak der tand artsen en apothekers en leggen de rechten van toèzicht voor de leiders dezer kamers vast. De voorschriften en beschikkingen der voorzitters zijn bindend voor de leden der kamers. Het zal de taak der tandart sen- en apothekerskamers zijn, de belan gen harer beroepsgroepen te beveiligen. In aanvulling op deze verordening zullen een beroepsreglement, een vestigingsreglement, een arbitrage reglement en andere ver ordeningen moeten worden uitgevaardigd. De tot dusverre bestaande organisaties der 'tandartsen en apothekers, die op grondslag van vrijwilligheid geregeld wor den door de bepalingen der statuten van de „Nederlandsche maatschappij tot be vordering der tandheelkunde" en van de „Nederlandsche maatschappij ter bevorde ring der pharmacie", worden ontbonden. Def tandartsen- en apothekerskamers tre den in de rechten, plichten en verbintenis sen der maatschappijen. Voor de tandartsen wordt ter regeling van de kwesties, welke met de zieken fonds verzekering samenhangen, de „Ne derlandsche vereeniging van ziekenfpnds- tandartsen" opgericht. Het ligt in het voornemen, dat voor de apothekers een be- roepsstandsrechtbank wordt ingevoerd. De tot dusverre door het statuut der Ne derlandsche maatschappij ter bevordering der pharmacie geregelde beroepsrecht spraak wordt onder rykstoezicht overge dragen aart een apothekersgerecht en in hoogeren aanleg aan een apothekersge- rechtshof. Tandartsen" en apothekers zullen óndèr rykstoezicht de volksgezondheid dienen en tot heil van de gezondheid van het Neder landsche volk de taak vervullen, welke de tijd oplegt. De voorzitters van de artsen- en apothekerskamers. Het rijkscommissariaat deelt mede De Ryksdommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied heeft op grond van art. 1 van zijn verordening 25/42 (7de ver ordening waaronder de verordening 108/40 wordt aangevuld) den tandarts P. J. J. Coebergh te Utrecht, lector aan de rijks universiteit te Utrecht, benoemd tot voor zitter van de Nederlandsche tandartsen- kamer en den apotheker H. P. Stam te Dordrecht tot voorzitter van de Neder landsche apothekerskamer. Voorts heeft de rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied op grond van art. 3 van zijn verordening 108/40 (4de verordening over speciale bestuursrechte lijke maatregelen) den tandarts H. W. Loeber te Rotterdam benoemd tot. plaats vervanger van den voorzitter der Neder landsche tandartsenkamer, den tandarts Johan Stark te Amsterdam tot plaatsver vanger van den leider van de Ned. vereeni ging van ziekenfondstandartsen en den apotheker dr. F. Grendel te 's-Gravenhage tot plaatsvervanger van den voorzitter der Nederlandsche apothekerskamer. ITALIAANSCH WEERMACHTBERICHT Het Italiaansche weermachtbericht luidt als volgt: Aan het front in Cyrenaica in het geheel geen operatieve bedrijvigheid van betee- kenis. De vijand heeft een luchtaanval op Benghazi gedaan. Ook in de omgeving van Athene lieten Engelsche vliegtuigen tal van brisant- en brandbommen vallen. En kele huizen in de voorsteden 'werden be schadigd en een Griek gedood. In het Oosfelijk deel der Middellandsche Zee is een smaldeel Dinsdagochtend aan gevallen door Italiaansche torpedovliegtui gen, die met stelligheid een middelmatigen kruiser troffen. i KONING BORIS DOOR DEN FüHRER ONTVANGEN. De Führer heeft den 24sten Maait in zijn hoofdkwartier koning Boris van Bul garije ontvangen en met hem een. lang, hartelijk onderhoud gehad. De bespreking verliep in den geest van de in den wereld oorlog gevestigde wapenbroederschap en vriendschap tusschen Duitschland en Bul garije. Koning Boris heeft ook bezoeken afgelegd bij ministe.' von Ribbentrop en rijksmaarschalk Goering. GAULLISTISCHE VLIEGTUIGEN BRENGEN DRIE VISSCHERSBOOTEN TOT ZINKEN. Door een bomaanval hebben, naar het D.N.B. van militaire zijde verneemt, Gaul listische vliegtuigen in de Golf van Biscaye op dertig zeemijl van de Fransche kust drie Fransclie visschersbooten tot zinken ge bracht. Hierbij zijn 26 visschers om het leven gekomen. Slechts een gering aantal leden der bemanningen kon-zich in veilig heid stellen. Zeeslag op de Middellandsche Zee. Gedurende vijf uren heeft in de Golf van Syrte in de Middellandsche Zee een zware zeeslag gewoed. Het was het lang ste gevecht, dat tot dusver in de Middel landsche Zee \£erd geleverd. De Engelsehen maakten, naar het D.N.B. meldt, bij de tal rijke manoeuvres steeds weer gebruik van zeer zwaren kunstmatigen nevel. De Ita liaansche oorlogsbodems naderden den steeds uitwijkenden vijand herhaaldelijk tot op 10 000 meter. Blijkens de berichten werden met stel ligheid eenEngelsche kruiser en twee torpedojagers zwaar beschadigd. Door het ruwe weer werden de operaties zeer bemoeilijkt en konden de Engelschen betrekkelijk gemakkelijk tot storings-ma noeuvres overgaan. Bij een geconcentreerden aanval van Engelsche torpedojagers werden 30 tot 40 torpedo's afgeschoten, waarvan er echter geen enkele doel trof. Hoewel de Italiaan sche eenheden bovendien binnen het bereik van de vijandelijke kanonnen opereerden, liet de Italiaansche vloot geen verliezen. Muiterij. Eenige dagen geleden hebben twee leden der bemanning van een Fransch stoom schip getracht zich in volle zee van het schip meester te maken en het een vreemde haven binnen te brengen. Door het onmid dellijke optreden van de het schip verge zellende oorlogsschepen en door de koel bloedigheid van den door een revolver schot gewonden gezagvoerder van het vrachtschip, werd de poging verijdeld. De muiters, die uit het water konden worden opgevischt, werden voor een zeegerecht gedaagd, ter dood veroordeeld en reeds op 23 Maart geëxecuteerd. Japanners bezetten Andamen-eilanden. De Britsche nieuwsdienst meldt, dat de Japanners de Andamen-eilanden in de Golf van Bengalen bezet hebben. De Britsche troepen waren eenige dagen tevoren te ruggetrokken, terwijl een groot percentage van de bewoners der eilanden was geëva cueerd. Op het front der Philippijnen hebben Japansche vliegtuigen in een massalen aanval talrijke bommen op de eilanden- vesting Corregidor geworpen. De geheele vijandelijke luchtdoelartillerie werd tot zwijgen gebracht. Ook Port Moresby op Nieuw-Guinea is opnieuw door Japansche vliegtuigen aan gevallen. In Birma heeft een duizendtal infante risten Dinsdagmiddag de Chineesche troe pen aan het front van Toengoe omsingeld en het aldaar gelegen vliegveld bezet. Er woedt aldaar een hevige veldslag. Uit Medan meldt Domei, dat Japansche troepen zuiveringsacties tegen de over blijfselen van de Nederlandsche troepen op Sumatra ondernemen, die zich in het berg achtige terrein, ongeveer 100 km. ten Westen van Medan hebben teruggetrokken om van hier uit een guerillaoorlog te voe ren. De Japanners hebben echter alle stra tegisch belangrijke punten aan de Ooste lijke en Westelijke kust van het eiland be zet. DE DUITSCHE LUCHTMACHT IN ACTIE. Naar het opperbevel van de Duitsche weermacht mededeelt hebben Duitsche ge vechtsvliegtuigen in de ha\«en van Moer mansk een vrij groot vrachtsfchip der bol sjewisten met verscheidene bommen be stookt, waarna., het in brand vloog. Voorts ontstonden in de haven van Moermansk vernielingen van zeer grooten omvang. Verder hebben Duitsche jagers bij vrije jacht en bij het escorteeren van Duitsche gevechtsvliegtuigen in verbitterde luchtge vechten 27 bolsjewistische vliegtuigen neergeschoten. In het tijdvak van 1 tot 24 Maart heb ben de bolsjewisten 845 vliegtuigen verlo ren, waaronder 643 in luchtgevechten, ter wijl de Duitsche veriezen in denzelfden tyd slechts 73 toestellen bedr^gén. Tevens wer den in hetzelfde tijdvaje 686 bolsjewistische pantserwagens vernietigd. AMERIKAANSCH KOOPVAARDIJSCHIP GETORPEDEERD. Het Amerikaansche departement van marine heeft, naar Associated Press meldt, medegedeeld, dat een Amerikaansch koop vaardijschip van middelbare grootte voor de Atlantische kust getorpedeerd is. REGELING ARBEIDSVOORWAARDEN AUTOMOBIEL. EN GARAGEBEDRIJF. In de staatscourant van gisteren is een beschikking gepubliceerd van het college van rijksbemiddelaars, waarbij loonen en arbeidsvoorwaarden bindend worden vast gesteld voor de werknemers in het auto mobiel- e- garagebedrijf. Bij deze regeling is voorgeschreven, dat de werknemers, in nader aangegeven verhoudingen worden ingedeeld in 4 groepen te weten leerlingen en ongeschoolden, hulpmonteurs, tweede monteurs en eerste monteurs. Voor elk dezer groepen zijn minimum- uurloonen bepaald, die afhankelijk zyn van den leeftijd der werknemers en de ge meente. waarin de arbeid wordt verricht. Daartoe zyn jeugdschalen vastgesteld en zijn de gemeenten in drie klassen inge deeld. In gemeenteklasse I bedragen de minimum-uurloonen voor volslagen tweede en eerste monteurs 59 ct. tot 72 ct. in gemeenteklasse II 54 ct. tot 66 ,ct. in. g- meenteklasse III 49 ct. tot 61 ct. De werknemers zullen per jaar 6 dagen vacantie genieten. Voor het overige bevat de regeling die per 1 April 1942 in werking treedt, bepa lingen, betreffende vergoeding voor over werk. doorbetaling van het loon over feestdagen, geoorloofd verzuim met be houd van loon en eenige overgangsbepa lingen. Het zoeken en rapen van eieren van kok- en zilvermeeuwen. De secretaris-generaal van het depar tement van opvoeding, wetenschap en kui tuurbescherming, deelt mede, dat krach tens zyn beschikking van 4 Maart 1942 de kokmeeuw, de zilvermeeuw en de mantel meeuw gedurende het tijdvakvan 1 April 1942 tot 1 Augustus J.942 in het geheele land beschermd zullen zyn. Het gevolg hiervan is. dat in tegen stelling met het vorig jaar, toen voor het zoeken, rapen en in het veld vervoeren van de eieren van deze soorten in de kust provinciën slechts een schriftelijke toestem ming van den eigenaar of gebruiker van den grond, waarop de kolonie zich bevond, noodig was, gedurende het broedseizoen 1942 deze eieren slechts geraapt mogen worden door personen, die vanwege ge noemden secretaris-generaal in het bezit zijn gesteld van een vogelvergunmng E tot het (gedurende het tijdvak van 1 Aprii tot 15 Juni) zoeken, rapenr etc. van eieren van kokmeeuwen en/of zilvermeeuwen. Deze vogelvergunningen kunnen aan te goeder naam en faam bekend staande per sonen, die de eieren van genoemde jneeu- wen weten te onderscheiden van die van andere vogels, worden verleend. VRIJSTELLING VAN HET LIDMAAT SCHAP DER NED. KULTUURKAMER. De rykscommissaris voor het bezette Ne derlandsche gebied heeft bepaald, dat leden van de Reichskulturkammer zijn vrij gesteld van het lidmaatschap van de Ne derlandsche kuituurkamer. De Nederlandsche vrijwilligers der Waffen SS. Het schoonmaken van de geweren. SS-P.K. Fritz-Stapf-Pax Holland m De verplichting tot het verrichten van diensten. Bij ^verordening van den rijkscommis saris voor het bezette Nederlandsche ge bied is een wijziging gebracht in de ver ordening no. 42/1941 betreffende de ver plichting tot het verrichten van diensten en betreffende de beperking ten aanzien van het veranderen van betrekking. Artikel 1, eerste lid .van genoemde ver ordening zal met ingang van heden luiden „Ingezetenen van het bezette Neder landsche gebied kunnen door het ge westelijk arbeidsbureau worden ver plicht voor een bepaalden tijd op een hun aangewezen plaats diensten te verrichten". Tot dusver luidde deze bepaling als volgt„Bewoners van het bezette Neder landsche gebied kunnen door het gewes telijk arbeidsbureau worden verplicht voor een bepaalden tijd op een hun aangewezen plaats binnen het bezette Nederlandsche gebied diensten te verrichten". Aanstelling en tewerkstelling van werknemers. Het verordeningenblad bevat een besluit van de secretarissen-generaal van de de partementen van sociale zaken en van justitie betreffende de aanstelling en te werkstelling van werknemers. "De hoofden van particuliere en openbare bedrijven en besturen, alsmede degenen, die een vrij be roep uitoefenen, behoeven toestemming al vorens zij werknemers beneden den leeftijd van 40 jaren aanstellen of te werk stellen, tenzij het werknemers betreft, die door een gewestelijk arbeidsbureau zyn toegewezen of in den landbouw, den mijnbouw, de zee- en binnenscheepvaart, de zee- en binnen- visscherij, de huishouding of op het gebied der gezondheidszorg zullen worden aange steld of te werk gesteld. De hiervoor bedoelde toestemming moet aan den leider van het gewestelijk arbeids bureau worden gericht. Overtreding van deze besluiten wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden en met geld boete van ten hoogste 3000 of met een dezer straffen. Ter kennisneming van over tredingen zijn de ingestelde economische rechters bevoegd. Wijziging hooger onderwijswet. Het verordeningenblad bevat een besluit van de secretarissen-generaal van het de partement van opvoeding,wetenschap en kuituurbescherming tot wijziging en aan vulling der hooger onderwijswet en der wet tot regeling van het hooger landbouwon derwijs. Daariri wordt bepaald, dat van het ver- eischte bezit van een doctoralen graad voor het bekleeden van een byzonderen leerstoel aan rijksuniversiteiten en technische hooge- scholen door den secretaris-generaal van het departement van opvoeding, kunsten en wetenschappen vrijstelling kan worden verleend, na overleg met den betreffenden senaat. Een zelfde vrijstelling kan worden ver leend voor het geven van onderwijs aan een bijzondere universiteit en voor het be kleeden van een bijzonderen leerstoel aan de landbouwhoogeschool. De arbeid in banketbakkerijen. De secretaris-generaal van het departe ment van sociale zaken heeft aan hoofden of bestuurders van banketbakkerijen in alle gemeenten des rijks vergunning ver leend, dat in de week van 30 Maart tot en met 4 April 1942 en van 18 tot en met 23 ^Mei 1942 in hun ondernemingen door arbeiders van 16 jaar of ouder, arbeidsuren worden gemaakt in afwijking van het be paalde in de arbeidswet. Deze werktUdreRoling ziet er afilus' uit: op 30 en 31 Maart en 1 April maximum aantal werkuren voor mannen 81 uur per dag, voor vrouwen en jeugdige personen van 16 en 17 jaar S uur per dag: op 2 en 3 April voor mannen, vrouwen en jeugdige personen van 16 en 17 jaar tien uren per dag: op 4 April voor man nen 11 uur per dag, voor vrouwen en jeugdige perso nen van 16 en 17 jaar .30 uur per dag: op IS. 19 en 20 Mei voor mannen 8i uur per dag, voor vrouwen en jeugdige personen van 16 en 17 jaar S uur per dag; op 21 en 22 Mei voor mannen, vrouwen en jeugdige personen van 16 en 17 jaar 10 uur per dag: op 23 Mei voor mannen 11 uur per dag. voor vrouwen en Jeugdige personen, van 16 en 17 jaar 10 uur per dag. Op genoemde data moet de arbeidstijd van Maandag tot en met Vrijdag in zijn geheel gelegen zijn tusschen zeven uur des voormiddags cn zeven uur des namid dags en op Zaterdag tuschen zeven uur des voor- middags en tien uur des namiddags. In de week, waarin van deze vergunning gebruik wordt gemaakt, moet aan de ar beiders voor elk uur, dat zij boven 48 uur per week arbeid verrichten, het gekiende of berekende uurloon worden betaald, ^>f, zoo een hoogere vergoeding voor overwerk is overeengekomen, de daarvoor vastge stelde v. - 'ing. SINAASAPPELEN VOOR KINDEREN BENEDEN 4 JAAR. De secretaris-generaal van het de partement van landbouw en visscherij maakt bekend, dat een beperkte hoe veelheid sinaasappelen voor gebruik in Nederland beschikbaar zal kunnen wor den gesteld. Deze hoeveelheid zal voorshands worden gedistribueerd voor kinderen beneden den leeftijd van vier jaar. De te distribueeren boeveelheid bedraagt 400 gram per kind. In ver band hiermede is bepaald, dat bon „404" reserve" gedurende het tijd- van 26 Maart t/m 18 April a.s. recht geeft op het koopen van 400 gram si naasappelen. De omstandigheid, dat sinaasappelen op korten termijn aan bederf onderhevig zijn, maakt het noodzakelijk, dat de ingevoerde hoeveelheden terstond na aankomst wor den gedistribueerd. Het is derhalve niet mogelijk de distributie uit te stellen, tot dat in het geheele land de kleinhandel over voorraad beschikt om tegen inlevering van bon „4:04 reserve" sinaasappelen aan het publiek af te leveren. Dit brengt mede. dat. voorshands uitsluitend in bepaalde steden en gebieden sinaasappelen verkrijgbaar zullen zijn, terwijl andere plaatsen en stre- ken eerst later achtereenvolgens aan de beurt komen. Uiteraard zal met het oog daarop de geldigheidsduur van bón ,,404 reserve" t.z.t. zoo noodig worden verlengd. In dit verband wordt er nog -de aandacht op gevestigd, dat men de bonnen, waar over men beschikt, niet. reeds van tevoren "bij zijn leverancier moet inleveren, doch met inlevering daarvan dient te wachten totdat de winkeliers ter plaatse over voor raad beschikken. Aangezien het niet wel doenlijk is tel kens voor bepaalde plaatsen bekend te ma ken, dat sinaasappelen verkrijgbaar zyn, zal het publiek zich hiervan op de hoogte dienen te stellen door van de zijde van den kleinhandel verkregen inlichtingen. De prijs van deze vrucht is op grond van het prysvormingsbesluit 1941 vastgesteld op 80 cent per kg. bij verkoop per stuk moet afronding naar beneden worden toe gepast. Nieuwe peuivruchtenbon. De secretaris-generaal van het departe ment van landbouw en visscherij maakt be kend, dfLt de met „271 algemeen" gemerkte bon gedurende-het tijdvak van Donderdag 26 Maart t/m Zaterdag 18 April a.s. recht zal geven op het koopen van 250 gram peulvruchten. Nieuwe rijvergunningen voor autoverkeer. De secretaris-generaal van het departe ment van waterstaat deelt mede, dat met ingang van 1 April 1942 nieuwe rijvergun ningen en herkenningsteekenen voor het autoverkeer in Nederland van kracht zul len worden. De thans bestaande vergunningen en herkenningsteekenen zullen daarmede hun geldigheid verliezen. In verband met den voor de administra tieve werkzaamheden benoodigaen tijdsduur blijven echter de thans bestaande vergun ningen en herkenningsteekenen naast de nieuw ingevoerde, alsnog geldig tot en met Zaterdag 25 April 1942. Na, dezen datum zal het rijden met de bestaande vergunningen en/of herkennings teekenen niet meer toegestaan zijn. De aandacht wordt er op gevestigd, dat door de politie hierop scherp toegezien zal worden. De inlevering van strandgoederen. Bij verordening van den rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied is bepaald, dat de inlevering van strandgoe deren bij de instanties der Duitsche weer macht, welke tot dusver binnen 6 uren moest geschieden, met ingang van heden onverwijld moet gebeuren. OP ALLES VOORBEREID. De Nederlandsche ambulance is naar het Oost front vertrokken. Na een opleiding van enkele maanden zijn deze mannen thans op alles voor bereid. ^-Op alles voorbereid, dat wi! zeggen, dat zij in staat zijn zoo noodig met de wapenen in de vuist de gewonden, die aan hun zorgen zün toe vertrouwd. te verdedigen. Het zou niet de eerste ir.aal zijn dat gewonden-transporten lafhartig door de bolsjewisten worden overvallen. De mannen van deze hulpexpeditie Verdienen daarom in alle opzichten Uw steun. Maakt liet hun mogelijk hun taak te. vervullen. Stort Uw bijdrage op girorekening Nederlandsche ambulance, Koninginnegracht 22t 's-Gravenhage.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 1