PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT WOENSDAG 11 MAART 1942 De capitulatie van het Ned.-Indische leger. De legerberichten van gisteren. Mussert spreekt over Nederlandsch-Indië. ABONNEMENTSPRIJS: 19 et per week of 2.42 per kwartaal Franco per post f 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 5 cent ADVERTENTIEPRIJS Van 1—5 regels 1.65. Iedere regel meer 33 cent. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties: van 1—5 regels 0.55. Iedere regel meer 11 et (max. 8 regels). „Brieven, of adres bureau van dit blad" 10 cent extra. Dit nummer bestaat uit 4 bladzijden. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VÜSSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S f. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN SOER POSTREKENING 359300, PROVINCIALE EEEUWSCHE COURANT, MIDDELBURG Directie F. var de Velde, F. B. den Boer 185ste JAARGANG NUMMER 59 HoofdredacteurJ. C. Visser, Vlissingen De BUREAUX van de Provinciale Zeeuweche Courant rijn gevestigd te VLISSINGEN Redactie en -Admlnlr stratle Walstr. 58-60, tel. 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 678 MIDDELBURG: Londensche Kaal 29 Redactie telefoon 269. na kantoortijd telefoon 825. Administratie telefoon 139 GOES: Red. en Adminlstr. Turfkade 15, tel. 2863, nakantoortijd tel. 2475 OOSTBURG Redactie en Admini stratie Breedestraat 45, telefoon 102 SOUBURG Kanaalstraat 45, tel. 35 BRESKENS: Dorpsstraat 35. tel. 21 AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE, INGESTELD DOOR DE VEREENIGING „DE NEDERLANDSCHE DAGBLADPERS" De capitulatie van de Nederlandsch- Indische, Australische, Britsche en Ame- rikaansche troepen, ter sterkte van bijna 100.000 man is, volgens het frontbericht van gisteren van Java, zonder incidenten verloopen. De Japansche troepen zijn intus- schen vanuit het Zuidwesten 'Soerabaja binnengerukt. Uitkrantenberichten blijkt, dat gene- raal-majoor Pesman, de bevelhebber der Nederlandsche troepen te Bandoeng, 8 Maart om half vier 's ochtends het ver zoek der Nederlandsche troepen tot sta king van de vijandelijkheden heeft overge bracht. Pesman, die vergezeld was van verschei den leden van zijn «staf, toen hft het Ja pansche hoofdkwartier te velde naderde, onderhandelde met den bevelhebber der Japanners, die Bandoeng aanvielen. De officieele onderhandelingen over den wa penstilstand begonnen te middernacht en waren kort daarop ten einde. Tevens werden tijd en plaats bepaald voor een bijeenkomst voor onderhandelin gen over de voorwaarden der overgave en wel op het vliegveld Kalidjati. De Japansche opperbevelhebber kwam den 8sten 's middags om drie uur op Ka lidjati aan, desgelijks de Nederlandsche gouverneur-generaal jhr. mr. dr. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer en de chef van den Nederlandschen generalen staf, generaal Ter Poorten, met vier leidende officieren. De eenige grondslag, - waarop de Japan sche opperbevelhebber wilde onderhande len, was, algeheele, onvoorwaardelijke over gave. De Nederlanders aanvaardden deze eischen. Intusschen waren de Japanners den 7den, 's ochtends tegerf achten, Soerabaja reeds binnengedrongen, waar de eenige Nederlandsche strijdkracht van "beteeke- nis, die buiten Bandoeng nog in aanmer king kwam. stond opgesteld. Kort daarop bezetten de Japanners Soerabaja. Het verzet der Ned. Indische troepen in Oost-Java alsmede in het gebied ten Oos ten van Tjilatjap werd geleidelijk gestaakt. De Ned. Indische troepen gaven zich in grooten getale over, overeenkomstig het bevel tot capitulatie, dat de sgouverneur- generaal gegeven had. Inmiddels begint de toestand te Soera baja, sinds de Japansche bezetting weer snel een normaal aanzien te krijgen. De binnentrekkende Japansche troepen zeg gen, dat in de stad vele hrandgn woedden, die door de aftrekkende Ned. Indische troepen waren gesticht. De Japansche op- marsch naar Soerabaja werd vergemakke lijkt door Indonesische en Chineesche bewo ners, die meehielpen bij het herstel van bruggen en wegen. BEVRIJDING VAN GEÏNTERNEERDE JAPANNERS IN NED. INDÏË. Naar beVichten uit Batavia melden, zijn bij het uitbreken van den oorlog de meeste der in Ned. Indië geïnterneerde Japanners naar Australië vervoerd. Slechts een kleine groep bleef in een kamp bij Soëkaboemi, ■ongeveer 90 km. ten Zuiden van Batavia, geïnterneerd. Eenheden van de Japansche weermacht hebben zich derwaarts begeven, om deze geïnterneerden te bevrijden. Het totale aaatal der in Ned. Indië geïnter neerde en naar Australië vervoerde Japan ners is wel nog niet bekend, doch zou eenige duizenden bedragen, daar de Ja pansche kolonie in Ned. Indië betrekkelijk groot was. VAN MOOK TE MELBOURNE. Naar de Britsche nieuwsdienst uit Mel bourne meldt, is de luitenant g.g. van Ned. Indië, dr. Van Mook, in gezelschap van hoog- Nederlandsch-Indische ambtenaren, onder wie de opperbevelhebber der Neder landsch-Indische luchtstrijdkrachten, gene raal L. H. van Often,, per vliegtuig uit Adelaide te Melbourne aangekomen. Te Canberra is medegedeeld, dat dr. Van Mook Donderdag een bijeenkomst zal heb ben met den Australischen minister-presi dent, Curtin. Van Möok fteeft verklaard het voorne men' tehebben zijn reis naar Washington voort te zetten. DERDE JAPANSCHE LANDING OP BRITSCH NIEUW-GUINEA. Naar de Britsche nieuwsdienst uit Sydney meldt, hebben Japansche troepen hun derde landing op Britsch Nieuw Guinea verricht, en wel te Finsch-haven tusschen Straat Dampier en de Golf van Huon. Onder het opschrift „Australië bereidt zich voor", publiceert de „Times" van 10 Maart een artikel waarin o.a. het volgende wordt gezegd „In Canberra, Sydney of Melbourne twijfelt niemand er meer aan, dat de Japansche landingen op Nieuw Guinea den eersten phase vormen voor den slag om Australië. De vrees van Australië is door de Japansche landingen op Timor, Rabaul en New Britain toege nomen, evenals door de luchtaanvallen op Port Darwin, Broome .en Wyndham en door de herhaalde aanvallen op Port Moresby. Thans zijn de Japanners met sterke strijd krachten geland op Nieuw Guinea en ieder een in Australië heeft het gevoel, dat nu de strftd ernst wordt". RANGOON BIJ DEN INTOCHT DER JAPANNERS. Naar de „Jomioeri Sjimboen" uit Ran goon meldt, hebben aldaar voor den in tocht der Japanners onbeschrijflijke toe standen geheerscht. Op 3 Maart zftn over al in de stad onlusten en plunderingen ontstaan, waarbij de ruiten van vele ge bouwen-het rtxoesten ontgelden." De winkel zaken bieden een beeld van droeve wan orde. Birmaansche vrijwilligers zouden eenige dagen geleden het vuur op de Brit sche troepen geopend hebben. Rangoon's grootste en hoogste gebouw, hpt strand- hotel, staat in lichter laaie. DE OORLOG TER ^EE. RRAZHJAANSCH SCHIP GETORPEDEERD. 0 Uit Rio wordt gemeld, dat het in dienst van de Ver. Staten varende Braziliaansche stoomschip „Arabutan" (7&T8 brt.) op 7 Maart ter hoogte van de Amerikaansche haven Newport getorpedeerd en tot zinken" gebracht is. Het schip was met een lading van bftna 10.000 ton kolen naar de Ver. Staten onderweg. De bemanning zou gered zftn. Amerikaansch tankschip tot zinken gebracht. Naar Radio-Boston meldt, is het Ameri kaansche tankschip „Gulf Trade" met een inhoud van 6700 brt. Dinsdag aan de kust van den Atlantischen Oceaan getorpedeerd. DE ENGELSCHE OORLOGSKOSTEN. Te Londen is officieel medegedeeld, naar de Britsche berichtendienst m©ldt, dat de nationale uitgaven in de laatste zes we ken ongeveer 14% millioen pond sterling per dag hebben bedragen. De oorlog kost aan Groot-Brittannie, naar officieel wordt medegedeeld, dagelijks" 12% millioen pond sterling. Duitschland strijdt voor Europa. .(Hct opperbevel der Duitsche weer macht maakt bekend Aan het Oostelijk front heeft de vftand ook Maandag zijn aanvallen zonder succes voortgezet. In den middensector braken formaties van het leger en de Waffen S.S. ondanks taaien tegenstand, door diepe veld- stellingen van den vftand heen. De bolsjewisten verloren Maandag 52 vliegtuigen, terwftl slechts een eigen toestel wordt vermist. Bft een aanval van Duitsche zee- strijdkrachten op de Noordelijke IJszee hebben torpedojagers bft het Bereneiland een Sovjet-koopvaarder in den grond geboord. Tftdens het verdere verloop werden drie Brit sche torpedovliegtuigen omlaag- ge haald. In Noord-Afrika wederzftdsche be drijvigheid van verkenners. Ge vechtsvliegtuigen en jagers dreven Britsche troepenconcentraties uiteen en vielen luchtbases van den vftand in Oost-Cyrenaica en ten Westen.van Alexandrië aan. In de haven van To- broek werd een vrij groote koop vaarder door bommen zwaar bescha digd. Op Malta hebben bommen groote verwoestingen aangericht in vlieg veldinstallaties. Duitsche duikbooten hebben aan de Westkust van Afrika vier vijan delijke koopvaarders van 27000 ton in totaal in den sgrond geboord, waaronder twee tankbooten. Britsche bommenwerpers hebben Maandagnacht enkele plaatsen in West-Duitschland aangevallèp. De burgerbevolking leed verliezen aan Iiooden en gewonden. Een vftandelftk vliegtuig werd neergeschoten. HET ITALIAANSCHE. Italiaansche weermachtsbe- Het 647e richt luidt „In Cyrenaica wederzftdsche activiteit van verkenningsafdeelingen en van de artillerie. Vliegtuigen bombardeerden met succes de haven van Tobroek en het vijan delijke achterland. Een koopvaardijschip kreeg een voltreffer en vier vliegtuigen werden op den grond vernield. Een onzer vliegtuigen, waarvan het weermachtbericht van Maandag het verlies vermeldde, is te ruggekeerd. Vliegtuigen van de spil herhaalden de vernietigende aanvallen op Malta, als 'ge volg waarvan een vliegtuig op den grond in brand vloog, terwftl talrftke voltreffers warden geplaatst op vliegveld- en haven installaties van het eiland. Een Engelsch vliegtuig wierp lukraak eenige bommen op Rhodes en Samos. Er wordt geen schade gemeld. Voorts onder nam de vftand een luchtaanval op de stad en de omatreken van Athene, waardoor twee huizen instortten en twee Gpieksche burgers den dood vonden. Britsche vliegtulgverllezen. De Britten hebben tusschen 8 dezer en Dinsdagochtend vroeg in totaal 45 vlieg tuigen verloren, waarvan er 22 in het Ka- naalgebied en boven Duitschland werden vernietigd, 3 torpedovliegtuigen in het hooge Noorden door de marine werden vernield en 2</ toestellen in het Middel- land sche Zeegebied onklaar werden ge maakt. BEKENDE ENGELSCHE VLIEGER GEVANGEN GENOMEN. Bft' de luchtgevechten boven de Fransche Kanaalkust op 8 Maart moest, naar van militdlre zijde verluidt, de Britsche eska- dércommodore Anthony Eyre op de luist- NIEUWE EN INGEHOUDEN MUNTSTUKKEN. Gedurende het jaar 1941 werden voor Nederland aan 's rijks munt aangemunt 195 millioen stukken met een nominale waarde van 16.741.000. Het waren 40 millioen kwartjes, 43 millioen dubbeltje^, 1.2 millioen nikkelen stuivers, 24.4 millioen zinken stuivers, 19.8 millioen halve stuivers en 77 millioen cen ten. Ingetrokken werden 2.159.172 rftksdaal- ders, 3.698.297 guldens, 4.676.034 halve guldens, 3.582.060 kwartjes, 481.858 dub- beitjes, 4.146 stuivers, 66.640 halve stui vers, 228.647 centen en 13.635 halve centen, tezamen tot een nominale waarde van 12.382.172.745. In Ned. Oost-Indië werden ingetrokken 20.000 kwartjes en 8.4 millioen dubbeltjes. Nieuwe kleeding tegen inlevering van gedragen kleedingstukken. In Januari j.L werd medegedeeld, dat het rijksbureau voor de distributie van textiel producten door den hanclel een regeling voorbereidde, welke de mogelftkheid beoog de tegen inlevering van een- der hier na te noemen, in goeden staat verkeerende, ge dragen kleedingstukken, t.w. een heeren- of jongens winter of tweedjas, demi-saison of -costuum, of een dames- of meisjes win ter- of tweedmantel, nieuwe bovenkleeding in een bepaalde hoogere prijsklasse aan te schaffen, zonder dat daarvoor, zooals an ders \yel wordt vereischt, een speciale ver gunning benoodigd is. Thans kan worden medegedeeld, dat reeds sedert eenige dagen deze regeling is ingegaan. Het is den belanghebbenden daardoor mogelftk geworden, van de ge troffen regeling te profiteeren, bij de voor deze inruilactie ingeschakelde dames- en heerenkleedingmagazftnen en kleermake- rften in goeden staat verkeerende, gedra gen kleeding in te leveren. Voor het nieu we kleedingstuk, dat door deze inlevering bij dezelfde firma zonder speciale vergun ning kan worden aangeschaft, js men dan slechts de puntenwaarde verschuldigd, wel ke men verkrijgt door op de werkelijke pun ten waarde van het nieuw aan te schaf fen kleedingstuk het aantal punten in min dering te brengen, dat aan het ingeleverde gedragen kleedingstuk is toegestaan. Voor nadere informatie Am treat het bo venomschreven kleedmginruilplan, "alsmede de prijsklassen, waarin de aan te schaffen kleedingstukken 'dienen te liggen-, kan men ziCh thans wenden tot de aangewezen klee- dingzaken, die zulks per advertentie be kend maken. Qe gevechten op den Krim. Maandag hebben de Sovjettroepen aan het front van Sebastopol de stellingen eener Duitsche divisie aangevallen. Even als op vorige dagen werd de aanval af geslagen. De vijand moest zich terugtrek ken. Ook op het schiereiland Kertsj leden de bolsjewisten zware verliezen, toen zft poogden de Duitsche stellingen aan te val len. Bft een artilleriedpel aan dit front werden verscheidene bolsjewistische batte rijen door het Duitsche geschut vernield. Duitsche gevechtsvliegtuigen en Stuka's ondernamen geslaagde aanvallen op haven werken en veldversterkingeD op den krim. Aan het front ten Oosten van Taganrog Stalino, alsmede in het ten Noorden daar van gelegen Donetzgebied hebben ae bol sjewisten Maandag niet zoo massaal aan gevallen als den vorigen dag, naar het opperbevel der weermacht meedeelt. Alle aanvallen werden in zware afweer- gevechten afgesagen. Voor een deel duren deze gevechten nog voort- Volgens de thans beschikbare gegevens verloor de, vft and bft de afweergevechten van Zondag alleen al 3200 gesneuvelden. DUITSHE LUCHTMACHT IN ACTIE. Naar het opperbevel der weermacht meldt, waren den 9en Maart de aanvallen van Duitsche gevechtsvliegtuigen gericht op vijandelijke vliegvelden achter de linie in den centralen sector van het Oostelftk front Bommen werden op gereedstaande vliegtuigen geworpen en 18 toestellen ver nield. Aangenomen mag worden, dat an-' dese vliegtuigen ^beschadigd zftn. Brand bommen veroorzaakten groote .branden in opslagplaatsen van benzine en munitie- depóts. Zeer hevige aanvallen waren ge richt op de raviltailleeringswegen achter den vftand. Tftdens een aantal kranig uit gevoerde scheervluchten werden talrftke treffers geplaatst op rftdende treinen, waaronder een aantal goederentreinen. Aanvallen werden ook ondernomen op be langrijke stations. Transportcolonnes van den tegenstander bleven gedeeltelijk ver nield op de ravitailleeringswegen liggen. Verscheidene vftandelftke batterftstellingen werden vernietigd. Tftdens luchtgevechten boven dit gebied hebben Duitsche jagers drie vftandelftke vliegtuigen neergeschoten. SUCCESSEN DER ITALIAANSCHE LUCHTMACHT. Naar een bftzondere verslaggever van Stefani meldt, heeft de luchtmacht van het Italiaansche expeditiecorps in de Sovjet- Unie den 9en Maart tftdens luchtgevechten qiet een numeriek sterkeren tegenstander drie vliegtuigen stellig en twee waarschijn lijk neergeschoten. Alle Italiaansche toe stellen keerden onbeschadigd op hun bases terug. strook een noodlanding maken. Luitenant kolonel Eyre is een der bekendste Engel sch© officieren vliegers, De leider der N.S.B. heeft gistermiddag om 13 uur'over beide zenders een rede uit gesproken, waaraan wij het volgende ont- leenen T Volksgenooten! De negende Maart 1942 zal voor immer met een zwarte kool geschpeven staan in het boek der geschiedenis van ons volk de' vlag rood-wit-blauw werd in Indië ge streken, zooals eens meer dan honderd jaar geleden, toen Indië bezet werd door Enge land. Nu is geheel Indië bezet door Japan. Op den zevenden 'December verklaarde Japan den oorlog aan Engeland en Ame rika. Op den achtsten December verklaarde Koningin Wilhélmina den oorlog aan Ja pan. f>eze oorlogsverklaring werd door Japan eerst terzijde gelegd en uitdrukke lijk werd door den Japanschen minister president medegedeeld, dat alleen Enge land en Amerika vftanden waren. Dat be viel Engeland niet e* het eischte Neder landsche vliegers en marine voor de verde-. diging van Singapore. Deze hulp werd ver leend. Eerst op den negentienden Decem ber sloeg Japan terug door het bombarde ment van Pontianak. Mussert gaf een kort overzicht van de krijgsverrichtingen en vervolgde Wij begrijpen de bekommernis van hen, die verwanten hebben in Indië; zft hun keren naar berichten uit Indië. Zal de verbinding 'nu hersteld worden, zullen wij elkander weer kunnen bereiken, wij Neder landers hier en aan den overkant? Ik heb hier nu voor gepleit, daar waar men wel licht invloed ten goede zal kunnen uitoefe nen. Het gevoel van verbondenheid met onze volksgenooten is nooit zoo sterk geweest als in deze dagen van gemeenschappelijk lftden. voel, moet ik uiting geven aan mijn diepe Naast het tot uiting brengen van dit ge- verachting voor. het perfide Albion. Enge land kon de Vereenigde Staten alleen tot den oorog brengen, door, in samenwerking met president Roosevelt, Japan tot den oorlog te dwingen. Dit geschiedde door de economische omsingeling, de boycot, het afsnftden van Japan van de grondstoffen- voorziening. Nederlandsch-Indië deed daar aan mede (de vrouw van den gouverneur- generaal is een Amerikaansche) op last van de gevluchte zoogenaamde Nederland sche regeering in Londen. De ophitsing van Nederlandsch-Indië tegen de asmogendhe- den was grénzenloos: Hét vertróuwèn'. dat Engeland en Amerika Indië zouden be schermen, was onbeperkt. In zeer scherpe bewoordingen herinnerde ir. Mussert aan het optreden der Engelschen in de Meida gen. Wij wisten dus, dat die aan Indië iederen dag vyeer beloofde hulp niet zou komen opdagen, dan in den persoon van den generaal Wavell met een handvol mili tairen om orders tot vernietiging van eigen dommen te geven en dan snel er van door te gaan. Zoo geschiedde het ook. De ratten verlieten het zinkende schip en onze man nen gingen door hun leven te geven voor een verloren zaak. En tenslotte onze gevoelens voor de z.g. regeering in Londen, die Japan den oorlog verklaarde. Nemen wft voor hen aan, het allerbeste wat wij aannemen kunnen, n.l. dat het geen schobbejakken en geen mis dadigers zijn, maar dat het alleen maar zqp, zwakke, onnoozele halzen, die. nadat Zij hier. in de Meidagen hadden ondervonden hoe Engeland hen in den steek liet, die wisten hoe Polen. Noorwegen, Frankrftk en Griekenland in den steek gelatèn waren, toch in onbegrensd vertrouwen op Enge land en Amerika, Indië ha den oorlog joe gen. Hoe zft zich verantwoorden kunnen tegenover God en ons volk is mft een volko men raadsel. De geschiedenis zal hen oor- deelen zwarter dan de zwartste figuren uit ons vaderlandsch verleden. Gft vraagt nu, rufttte volksgenooten. hoe ons standpunt is? De feiten zftn deze: Nederland is bezet door Duitsch land, Curacao en Suriname door Ame rika, Insullnde door Japan. Het heeft geen zin speculatieve beschouwingen ten beste te geven, noch in optimisti- schen zin, noch in pessimistlschen zin. Wft zwftgen en werken door aan den wederopbouw, waar dit ons mogelftk is. Wft zftn in diepen rouw om de dappe ren, die vielen, zoowel om hen van de marine, als om hen van het Neder landsch-Indische leger, die Je eer van ons volk hebben hooggehouden In een hopeloozen strftd ver van het vader land. Voorts is het mft een behoefte nog een enkel woord te spreken tot de geloovigen, tot de klein moedigen, tot de strftders en tenslotte tot allen van Nederlandschen stam. EEN GODSGERICHT Tot de geloovigen. Ik weet het, gij vraagt u af of een godsgericht over ons volk geko men is. Voedselschaarsphte, uitzonderlijk strenge winter, geestelftke verdeeldheid, verlies van have en goed. bombardemen ten en wat nog erger is de bezetting der koloniën- Alle plagen komen over ons. En inderdaad, honderdtallen millioenen k.g. voedsel zijn vernietigd in de jaren voor 1940, honderdduizenden werkloozen zftn met' hun gezinnen vernederd en verkom merd. Ook ontkennend is beantwoord- de vraag „Ben ik mftns broeders hoeder". Zoo veel onrecht, schijnvroomheid en hoovaardij tierden welig. Maar heeft dit volk dit alles gewild? Op deze vraag kunnen wft ant woorden neen. Het volk kon alleen niet zien het net van leugen en bedrog, waar»- mede het omspannen was door hen, die in hoogheid waren' gezeten en het had een onbegrensd vertrouwen in hen, die het voorgingen op den weg naar het verderf. Laat ons vertrouwen hebben in rechtvaar digheid en goedertierenheid en gelooven, dat dit alles over ons komt als noodzakelijk- om tot inkeer te komen, tot loutering en tot herrijzenis. En tot de kleinmoedigen, die bij de pak ken willfen blijven neerzitten, tot hen wil ik zeggen, dat zft niet het recht hebben om zich te laten gaan, maar dat ook op hen deze plicht rust om te zwoegen en te ploe teren voor een volk in nood, opdat het weer een toekomst zal hebbeh. Denk^ aan de spreuk het is niet noodig om te overwin nen, om door te kunnen zétten. Echte Ne derlandera zetten door juist als het moeilijk is, juist als het er hopeloos uitziet Zich verder tot zftn oude kameraden, riehtend zeide ir. Mussert Wft hebben het goede gewild, doch helaas het kwade niet kunnen tegenhouden. Maar wat wij hebben bereikt is dit: in deze tien jaren van onzen strijd is de grondslag gelegd voor de wederopstanding van ons volk en op dien grondslag zullen wijvoortbouwen met alle kracht en vastberadenheid die wij in jaren van strijd hebben vetkregen. Mftne volksgenooten. In dit voor ons volksbestaan zoo tragische uur, wend ik mft tot U en vraag U, geen wilde uit barsting van haat en woede tegen hen. die ons volk naar het verderf hebben geleid, maar vraag van U om eindelijk, maar dan ook radicaal te ontwaken uit den roes van misplaatst vertrouwen en geloof, die zoo misbruikt worden. Diep is onze val als natie. De bodem vin de put is bereikt, tenzij, nu Engeland ons niet meer noodig heeft in Indië, ons land wordt behandeld als Frankrftk na zijn capitulatie. Denkt aan Oran en Da kar, denkt aan het jongste bombardement van Parijs met 700 dooden en 1000 ge wonden. Dat kan ook nog hier komen, want een Engelschman" erkent geen an dere belangen dan de zijne. Als dat gaat geschieden, is het diepst van de put nog niet bereikt, maar dicht bft den on derkant zftn wij in ieder geval. Nu -zijn er twee mogelijkheden. De eene is ondergang als volk, maar dan ook totaal. De andere is opgang, een moeizame njaar trotsche worsteling tot de herrftzenis. Wft gelooven aan deze berrftzeiiis, omdat on6 volk in mil- Iioenen eerlijke, werkzame, fatsoen lijke en begaafde werkers, een volk met groote t rat li tie en een schat, van erva ring en bekwaamheid, te goed is om te gronde te gaan. Hoe trotsch en zelfbe wust dragen niet honderdduizenden de ontzaglijke lasten van dezen tftd. Wij staan te midden van de grootste revolutie van alle tijden, een wereldrevo lutie zonder voorbeeld. Uit de worsteling van dezen tftd herrijst een nieuw, een- draefttig Europa, het besef der saam- hoorigheid en lotsverbondenheid der Ger- maansche volkeren. Dit is noodig, anders gaat Europa te gronde. In dat nieuwe, sterke Europa zal een herboren en' ge louterd, een eendrachtig en kameraad schappelijk, een ijverig ën beliwaam,een eerlijk en geloovig Nederlandsch volk een plaats te vervullen hebben en een roeping te volgen. Laat nu ieder Nederlander zijn plicht doen, nu ons vaderland in nood is en zonen van ons volk bft duizenden hun leven hebben gegeven in getrouwheid aan hun vaderland, zoowel aan den Greb- beberg als in de onmetelijke vlakten van Rusland, zoowel in de «ava-zee als op het plateau van Bandóeng. Plicht doen beteekent nu met man en macht werken aan een nieuw Nederland in een nieuw Europa. Ons volk heeft wel meer voor heetc vuren gestaan en wft zijn er altijd door gekomen, omdat op'het beslissende oogen- blik altijd mannen en vrouwen bereid ge vonden werden zich op leven en dood in te zetten voor ons volk. Zoo zal het ook ditmaal zftn. Schouder aan schouder, vereenigd tot een eensgezind en vastberaden volk, zul len wft ons inzetten onder het devies van den jëugdstorm: «..In Godsvertrouwen, alles Voor het va derland". Marcheert met ons mee. Nederlanders, ook Uw vaderland is In gevaar. Helpt mede, het bolsjewisme te vernietigen, door dienst te nemen bij de Watten SS» Voor aanmelding en Inlichtingen wende men zich tot de Watten SS, Stadhouderslaan 32. Den Haag Foto Feflinga-Peters

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 1