PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT DINSDAG 3 MAART 1942 Sa f OM. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS 19 ct;- per week of 2.42 per kwartaal Franco per post, t 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers'6 cent ADVERTENTIEPRIJS: v Van 1—6 regels 1 1.65. Iedere regel meer 33 cent. Bij abonnement speciale regels t 0.55. Iedere regel (max 8 regels). „Brieven, ol adres bureau van dit blad" 10 cent extra. UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300, PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT, MIDDELBURG Dit nummer bestaat uit 4 bladzijden. PirectieP. van de Velde, F. B. den Boer 185ste JAARGANG NUMMER 52 Hödfdredacteur J. C. Visser, Vlisslngen De BUREAUX van de Provlnclalej Zeeuwsche Courant zijn gevestigd te VLISSINGEN Redactie en Admini stratie Walstr. 58-60, teL 10 (2 tünen) Redactie na» kantoortijd telefoon 578 MIDDELBURG: Londensche Kaal 29 Redactie telefoon 269, na kantoortijd telefoon 825, Administratie telefoon 139 GOES: Red. en Admlnlstr. Turfkade 15, tel. 2863. na kantoortijd-tel. 2475 OOSTBURG Redactie en Admini stratie Breed est raat 45. telefoon 102 SOUBURG Kanaalstraat 45, teL 85 ERESKENS: Dorpsstraat 35. teL 21 AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE, INGESTELD DOOR DE VEREENIGING „DE NEDERLANDSCHE DAGBLADPERS De Jar-r.cehe troepen bedreigen Batavia. Omtrent de situatie op Java meldt Exchange Telegraph o.a. uit Batavia De bedreiging van Batavia neemt van uur tot uur toe. De Japanners be vinden zich op 110 km. ten Oosten van de stad en een tweede kolonne heeft Krawang bereikt, dat 80 km. van de hoofdstad ligt verwijderd. Volgens den Britschen. berichtendienst zyn te Ba tavia belangrijke installaties vernield, ofschoon „een direct gevaar voor de hoofdstad nog niet 1>estaat". De Japansche kolonne, dié in Rem bang was geland, heeft het petroleum- gebied van Tjepoe bereikt, dat in vlam men staat. Naar de Britsche berichtendienst uit Bandoeng meldt, woedt langs de Noord kust van Java en op de vruchtbare vlakte. die zich van Batavia tot het gebied ten Oosten van Soerabaja uitstrekt, een slag Het front heeft aldus een lengte van 960 km. en een diepte van ongeveer 60 km. Onder verwijzing naar het feit, dat de be richten over de gevechten van Maandag zeei spaarzaam binnenkomen, meldt de Britsche berichtendienst verder, dat de Ja panners van de kust uit, waar zij in de nabijheid van Indramajoe de voornaamste landing hadden ondernomen, ongeveer 50 kilometer naar voren zijn gerukt. Overal in de vlakte van Noord-Java, waar de belangrijke plaatsen Semarang, Tsjeribon, Batavia en Soerabaja liggen, staa n vernielings- en - pionierstroepen ge reed om havenwerken, pakhuizen, fabrie ken en bruggen, wegen en spoorlijnen op te blazen. Wegens het groote aantal der door de Japanners gelande troepen en het aan- gevoerde materiaal kan er nauwelijks aan getwijfeld worden of de Japanners zijn vo rnemens de invasie op Java met de snel heid van een bliKsemoorlog ten uitvoer te leggen. VERPLAATSING ZETELS BUITEN NEDERLANDSCH-INDIË. Destijds is reeds gemeld, dat alle voorbe reidingen in Nederlandsch-Indië waren ge troffen voor de verplaatsing van de zetels van verschillende maatschappijen naai* Cu-, ragao en Suriname, welke -verplaatsing op een nader te bepalen datum van kracht'zou worien. Zondag is te Batavia het besluit gertomen deze verplaatsingen op dienzelf- defl dag te doen ingaan. De vertegenwoor digers in Suriname en Curasao zijn hiervan onmiddelljjk in kennis gesteld. HET OPPERBEVEL IN NED.-INDIË. In een draadloos bericht uit Londen wordt door den Engelschen nieuwsdienst gemeld, dat het opperbevel over de gealli eerde strijdkrachten in Nederlandsch-Indië door de Nederlanders wordt overgenomen. Wavell belast zich weer met het Indische opperbevel. VERKLARING VAN DR. VAN MOOK. Tijdens een persgesprek met een Ameri- kaanschen journalist, verschenen in de „Daily Mail", heeft /de luitenant-gouver neur generaal van Ned.-Tndië, dr. Van Mook, verklaard, dat alle oorlogsleveran ties, die in de Ter. Staten waren besteld en thans vruchteloos op Java worden ver-7 wacht, vooruit waren betaald. Deze vertraging, aldus dr. Van Mook. is een misdaad, die de Ver. Staten hebben ge pleegd jegens Ned. Indië, dat thans zoo ge vaarlijk wordt bedreigd door de Japansche strijdkrachten. Als Java in handen der Ja panners valt, kunnen deze er een onneem- bai*e vesting van maken. De houding van Amerika veroorzaakt zeer veel bèzorgdheid in Ned. Indië, aldus dr. Van Mook, vooral nopens de voortzet ting van da beloofde .leveringen van oor logstuig. Bij gelegenheid van zijn bezoek aan Amerika had men hem concrete toe- zego-mp-en in dit verband gedaan. Thans verwacht Ned.-Indië, dat deze beloften ook worden gehouden. HET GEVECHT OP DE JAVA-ZEE. Omtrent den strijd op de Javazee publi ceert Domei het volgende verslag Op den avond van 27 Februari, kregen de door onze vloot begeleide troepentrans por ts^ hepen de /age omtrekken in zicht van de gecombineerde vloot van den tegen stander in de nabijheid van de kust van Batavia. De vloot van de vereenigde naties bestond uit twee zware kruisers, een lich ten kruiser en twee torpedojagers. Ter stond werd het vuur geopend. Het was toen 27 Februari 18 uur. Door een draadlo bericht van een an dere eenheid van onze bij Soerabaja ope- reerende vlootvernamen wij, aldus het verslag verder, dat onze vloot een for matie van den tegenstander, groot drie' of vier kruisers en verscheidene niet nader aan te geven schepen, waarschijnlijk torpe- dobootjagers, in zicht had gekregen. Zij openden tegelijk met ons het vuur. Een onzer schepen lancee.de torpedo's, die met voltreffers twee vijandelijke kruisers tot zinken brachten.' In den donkeren nacht kwam een ver woede slag tusschen de staalmassa's tot •ontwikkeling. Deze felle slag duurde den geh: elen nacht or. Op 28 Februari bij het aanbreken van den dac. bleek, dat onze vloot had bewezen superieur te zijn. Drie vijandelijke kruisers en zes torpedoboot- jagers werden in den grond geboord en vier kruisers "Zwaar beschadigd. Onze marine vliegtuigen ronkten over ons heen en lieten hun granaten en bommen op den vijand neerregenen. Wat van de vijandelijk vloot overbleef vluchtte de havens van Batavia en Soerabaja binnen. Ons convooi zette zijn reis .veer voort. Op 1 Maart om 12 uur 30 kreeg een een heid van onze bij Batavia liggende vloot een vijandelijke vloot, bestaande uit twee kruisers, in zicht, terwijl een andere een heid van onze vloot in de nabijheid van Soerabaja een vijandelijke vloot zag, die bestond uit drie kruisers en zes torpedo- bootjagers: De transportschepen van het convooi werden op een veilige plaats ach tergelaten en onze zeestrijdkrachten bon den opnieuw den strijd aan, waarbij onze -vloot twee vyandelyke kruisers tot zinken bracht, terwijl de rest op de vlucht sloeg. Wij waren echter vastbesloten, den tegen stander niet te laten ontkomen en maakten derhalve/jacht op hem. Het resultaat was. dat wij in totaal vijf kruisers en zes torpe- dobootjagers tot zinken brachten en vier zware kruisers zwaar beschadigden. Een van onze torpedoboot jagers kreeg een vol treffer, doch was in staat zich op eigen kracht verder te bewegen. DE STRIJD OP' SUMATRA. De Japansche troepen, die den opmarsch van Palembang uit in Westelijke richting voortzetten, hebben, naaf Domei meldt, een verrassenden aanval ondernomen op Soe- roelangoen, 200 km. .ten Westen van Pa lembang gelegen. Zr1 rukten vervolgens in Noordwestelijke richting op en bezetten den 28sten Febr. Moearatebo, 80 km. tejj Noordwesten van Soeroelangoen. De tegen stander bood geen weerstand en zette den terugtocht voort. De totale verliezen der 'apansche troepen tijdens de oorlogshan delingen tusschen Palembang en Moeara- tebo bedragen slechts tien gewonden. BORNEO IN JAPANSCHE HANDEN. Van een niet -nadfr genoemd steunpunt meldt DomeiNederlandsch-Javaansche troepen, die ter sterkte van ongeveer L90 man op 50 km. ten Zuidoosten van Sing- kawang op Borneo, zijn aangetroffen, zijn op 27 Februari door Japansche eenheden geheel verslagen. "Jierm„d is practisch geheel Borneo onder Japansche controle gekomen. RANGOON EEN VLAMMENZEE. Naar de correspondent van de Asahl Sjimboen. van het Birmaansche front meldt, is Rangoon op het oogenblik een vlammen zee. aangezien de Engelschen met het oog oji den onhanden zijnden Japanschen aan val de politiek cler „verschroeide aarde" hebben toegepast. - Tengevolge van den Japanschen druk op den benedenloop van de Sittang is de Birma route naar China thans practisch gesloten. CHRISTMAS EILAND GEBOMBAR DEERD. Japansche marine-vliegers hebben Zon dagmiddag het Britsche Christmas-eiland ten Zuiden van Java aangevallen en het radiostation alsmede andere inrichtingen t Vereenigde Britsch Amerikaansche vloot met een hagel van bommen bestookt en vernield. De Japanners hadden geen ver liepen. NA DEN VAL VAN SINGAPORE. Dé* overwinnaar van Singapore, luite nant-generaal Jamasjita, heeft Zondag in een interview medegedeeld, dat in totaal 88.000 Britsche en in Britschen dienst staande koloniale troepen zyn gevangen ge nomen. Telt men de Chineesche en Malei- sche vrijwilligers hïertq op, dai\ bedraagt het totale aantal krijgsgevangenen 95.000 man. Duitsche luchtmacht actief aan het Oostelijk front. Gevechtsformaties van de Duitsche luchtmacht hebben in den nacht van 28 Februari op 1 Maart, naar het D.N.B. ver-, neemt,- aan het Oostélyke front met sterke strijdkrachten de ravitailleeringswegen en stations ver in het achterland van den Vijand aangevallen. Geveehts\#iegtuigen en duikbommenwerpers bombardeerden vooral transporttreinen die op weg naar het front waren. Door voltreffers werden de rijdende treinen uiteengereten en de spoorlijnen ver nield. De op stations neergeworpen bom men vernielden een groot gedeelte van de aangevallen gebouwen on andere inrichtin gen, zoodat het verkeer op deze spoorlijnen voor langen tijd gestremd is. Ook bolsje wistische vliegvelden kregen een aantal voltreffers. Waargenomen kon worden, dat hangars en kwartierruimten getroffen wer_ den. Voorts werd in hetzelfde tijdperk een hevigen aanval gedaan op twee bolsjewis tische vliegtuigfabrieken. Duitsche troepen sloegen op 1 Maart verscheidene aanvallen, die gericht waren op de Duitsche stellingen in den rentralen sector van het Oostelijke front af. Volgens de raming verloor de vijand meer dan 400 dooden. Een aantal gevangenen en een buit aan wapens en werktuigen vielen in Duitsche handen. De strijd In de lucht. In den tijd van 1 tot 28 Februari ver loren de Engelschen en bolsjewisten in' to taal 114)6 vliegtuigen,terwijl de Duitsche luchtmacht in die periode 137 vliegtuigen verloor. Tegenover een verlies van 214 Britsche toestellen, stond er aan Duitsche z(jde een van 59 vliegtuigen, terwijl de bolsjewisti sche en Duitsche verliezen respectievelijk 892 en 78 toestellen bedroegen. NOORSCH ZIEKENHUIS DO?)R ENGELSCHE BOMMEN VERNIELD. Naar verluidt, is 'n ziekenhuis te Vardö in Noord-Noorwegen door Engelsche bom menwerpers vernield, hoewel het Roode Krui% duidelijk aangebracht was. Veertien Noren en een -Duitsche soldaat, kwamen om het leven. Twee personen werden gewond. VER. STATEN EN DE GAULLE. J Volgens den Britschen nieuwsdienst heeft de Amerikaansche regeering de .„sou- vereiniteit" van de Gaulle over Nieuw Ca ledonië erkend. De verdediging van het Fransche eiland Nieuw Caledonië in den Stillen Oceaan is, naar de Engelsche' berichtendienst meldt, door Amerikaansche soldaten overgeno men. De A.N.P.-correspondent te 'Berlijn meldt, dat de erjtenning door Washington van de „regeeringDe Gaulle" als autori teit over Nieuw Caledonië in - bevoegde kringen in de rijKshoofdstad wordt be schouwd als een dwangmiddel en waar schuwing van Washington in zijn diploma- tieken strijd tegen Vichy. Dit middel lrjkt anders weinig geschikt, zoo meent men. om dé Fransche regeering tot toegeven aan den Amerikaa'nschen druk te bewegen. Van militaire zyde ziet men in den stap van Roosevelt een poging, om de „vrije Fransche strijdkrachten", die ook al elders voor de Anglo Amerikaansche belangen in het vuur zyn gegaan, als bijv. in Cyrenaica, thans in den Stillen Oceaan eveneens te laten meestrijden. Bij gebrek aan eigen menschen of bij onwil om deze te laten strijden, wil men dus weer dè bondgenooten laten verbloeden. AN SLAG OP MOSSOEL-OLIELEIDING. Volgens berichten uit, Bagdad is de olie leiding van Mossoel vlak achter Hadita opgeblazen. Dit is de aftakking naar Haifa. Dè olieraffinaderij in Haifa heeft reeds verscheidene dagen geen grondstof fen. TURKSCH VAARTUIG VERMIST. Het 120 ton metende Turksche motor vaartuig „Tepe", dat twee maanden gele den van Boergas naar Istanboel was ver- trokken, wordt vermist. De bemanning tel de vijf koppen. CORNELIUS VANDERBJLT OVERLEDEN. x Naar de Engelsche nieuwsdienst r meldt uit Miami, is de Amerikaansche millionnair Cornelius Vanderbilt aan boord van zyn jacht overleden. Hij was in 1873 te New York geboren. Op de kaart zlln de voornaamste plaatsen en havens v^n Java te vinden, alsmede de 18 ifdeelingen waaruit het «roote eiland met *Un 12 mlllloen Inwoners bestaat. De Japanners hebben troepen aan wal gezet in de provincie Bantam (1), dit is aan de kust ten Noorden van Se- rang In de provincie Cheribon (5) In de baai van Tndromajoe en 1t> de provincie Rembang (12) ten Oos ten van de stad Rcm- oaDg. De provlnclea zijn op de kaart ge nummerd. De Japanners hebben ook het eiland Ba- wéan, ten Noorden van Madoëra In hun bezit en behecrschen de Straat Soenda tusschen Sumatra en Java. Voor de komende operaties op Java ra den vHj onzo lezers de kaart te knlp- Op de kaart is een kleine -fout geslopen. Butam ln plaats van Bantam. Groote verbetering voor trekkers van origevaflenrente. De persdienst /an het N.V.V. schrijft ons o.m. Een belangrijke wijziging in de Onge vallenwet 1921 heeft een einde gemaakt aan vele tot nu toe voorkomende onbillijk heden. Vele rentetrekkers hebben n.l. in den loop der jaren tot hun schade ervaren, dat bij de vaststelling van hun dagloon reke-' ning werd gehoüden met de periode(n) van werkloosheid, die buiten hu» schuld voor kwam (en) in het jaar voorafgaande aan den dag, waarop hen een ongeval over kwam. Herhaalde malen heeft het N.V.V. ver zocht. door wetswijziging een oplossing te geven voor deze sociale onrechtvaardig heid. In de «niepwe regeling is het minimum dagloon nu vastgesteld op een bedrag, rVarieerënde van 2.25 tot 3.50 per dag, naar gelang de klasse, waarin de woon plaats van getroffene is ingedeeld. Bij algeheele arbeidsongeschiktheid ontvangt de arbeider dus een rente van 1.5714 tot 2.45 per werkdag, zijnde 70 proeent. Hoe wel feit minimum nog' niet hoog is, is het toch een belangrijke vooruitgang voor zeer velen, die volgens de oude regeling enkele centen ontvingen. Tevens is bepaald." dat alle renten naar aanleiding van ongevallen na 31 December 1936 naar de nieuwe, gunstigere bepalin gen zullen worden herberekend. De verhoo ging vah de rente wordt uitbetaald van 1 Januari 1942 af. Opsporingsbevoegdheid ambtenaren keuringsdiensten. Een besluit van den secretaris-generaal van sociale zaken, opgenomen.in het Maan dag verschenen verordeningenblad, bepaalt dét met het opsporen van overtredingen 'van de warenwet eveneens zijn belast, bin nen het gebied van iederen erkenden pro vincialen keuringsdienst, het hoofd van het laboratorium en de ambtenaren vjtn den keuringsdienst, die de commissaris der pro vincie aanwijst. Dit besluit treedt Maan dag 2 Maart in werking. Besluit herstel Rijn- en binnenvaartvloot. In het verordeningenblad is opgenomen een besluit van de secrêtarissen-generaal van waterstaat, van justitie en van handel, betreffende wyziging en aanvulling van 't besluit "hérstëT "Rijn- en binnenvaartvloot. Hierbij wordt de rente van bij inschrijving vermelde hypothecaire geldleeningeh ge durende den tijd der inschrijving vastge steld op ten hoogste vijf procent per jaar. Deze bepaling geldt met terugwerkende kracht tot 12 September 1941. Tuchthuisstraf voor luisteren naar verboden zender. De Nederlander J. Gr. heeft in zijn woning herhaaldelijk naar een verbo den zender geluisterd. Bovendien heeft hij zich schuldig gemaakt aan het ver spreiden v&n vyandelyke radioberich ten, doordat hij eenige andere personen in de gelegenheid stelde, vijandelijke radiozendingen mede te hooren. Hij is door het Duitsche landgerecht veroor deeld tot 11/2 jaar tuchthuis. Een ander beklaagde, dië zich aan Hetzelfde strafbare feit heeft schuldig gemaakt en bovendien zich nag sohul- dig heeft gemaakt aan voor Duitsch- land v^andige uitlatingen, is door het Duitsche landgerecht veroordeeld tot een tuchthuisstraf van 2'/, jaar. v Beperking snelheid motorrijtuigen. Het verordeningenblad bevat ee». besluit van den secretaris-generaal van waterstaat betreffende wijziging en aanvulling van het motor- en rrjwielreglemént. Hierin wordt bepaald, dat met een motorrijtuig of aan hangwagen, voorzien hetzij van luchtban den van de maat 7.50 X 20 of grooter, hetzij van luchtbanden vatf overeenkom stig draagvermogen (hieronder vallen ban den van de maat 32 x 614)» niet mag wor den gereden met een hoogere snelheid dan van 40 km. per uur. Dit besluit treedt Maandag 2 Maért in werking* Bezoldiging en verzorging personeel voormalige zee- en landmacht. Het verordeningenblad bevat het zesde uitvoeringsbesluit van het hoofd van het afwikkelingsbureau van het departement van defensie nopens maatregelen ten aan zien van de bezoldiging en verzorging vatv militair en burgerlijk personeel der voor malige Nederlandsche zee- en landmacht. Dit besluit treft de noodige maatregelen ten aanzien van het verleenen van pen sioen, noodig geworden door de gewijzigde omstandigheden. Het besluit treedt 2 Maart in werking. Verdere gilden van Ned. Kultuurkamer ingesteld. In de Ned. Staatscourant van Maandag is opgenomen een besluit van den secre taris-generaal van het departement van volksvoorlichting en kunsten, betreffende de instelling van de verdere gilden van de Nederlandsche Kultuurkamer. Door dit be sluit worden ingesteld het gilde van beel dende kunsten,.het muziekgilde, het Iette- rengilde-en het filmgilde. De iegerberichten van gisteren. HET ITALHANSCHE. Het Italiaanscfce weermachtbericht luidt als volgt: Aan het front in Cyrenaica bedrijvigheid van patrouilles. Tijdens tal van luchtge vechten schoten Duitsche jagers~acht vij andelijke vliegtuigen neer. Vijf werden op den grond vernield. Ook Zondag is Malta herhaaldelijk aan gevallen. Het beperkte aantal bommen, dat in den nacht van Zondag op Maandag boven Tri polis werd uitgeworpen, heeft geen aanzien lijke schade veroorzaakt. Een begin van brand, dat uitbrak,in een barak, werd .ter stond onderdrukt. Duitschland strijdt voor Europa. Het opperbevel der Duitsche weer macht maakt bekend Op den Krim, aan liet Donetz-front en ten Z.O. van het Ilmenmeer duren de zware afweergevechten voort. In samenwerking met de luchtmacht werden op het schiereiland Kertsj wederom talrijke pantserwagens ver nield. In den Zuidelijken ujtgang van de Straat van Kertsj werd een trans portschip van 6000 brt. door lucht- torpedo-treffers tot zinken gebracht. By nachtelijke aanvallen der lucht macht op de vliegtuigmotorenfabriek Woronesj werden bom-voltreffers geplaatst op fabrieksgebouwen en vliegveldinstallaties. Er konden groote branden en hevige ontploffin gen worden waargenomen. lp het tijdvak van 2^ Februari tot 1 Maart verloor de vijand aan het Oostelijk front in totaal 204 pantser wagens. In Noord-Afrika wederzijdsche ac- tiviteit van verkenningsafdeelingen. Duitsch^ jagers schoten vij£ Britsche vliegtuigen in luchtgevechten neef. vijf vliegtuigen werden op den grond vernield. Op Malta bestookten Duitsche ge vechtsvliegtuigen onder bèscherming van jagers de haven van La Valetta met bommen van zwaar kaliber. Hierbij werden treffers geplaatst op duikboot-ligplaatsen, kaden en ravi- tailleeringsbedrijven. Britsche motortorpedobooten tracht ten in den nacht van Zondag op Maandag in het Kanaal een alleen- varend stoomschip aan te vallen. Door eigen motortorpedobooten werd bij den terstond in werking treden den afweer een Britsche motortor pedoboot tot zinken gebracht. Vèr- dragend geschut van de marine be schoot in het Kanaal met goed ge volg twee vijandelijke convooien. De convooien werden uiteengedreven. ,In het tijdvak van 21 tot 28 Fe bruari verloor de Britsche lucht macht 62 vliegtuigen, waarvan 38 boven de Middellandsche Zee en in Noord-Afrika. In denzelfden tijd gin. gen in den strijd tegen Groot-Brit- tannië 20 eigen vliegtuigen verloren. In den strijd tegen de ravitail- leerlngsscheepvaart van Groot-Brit- tannië en de Ver. Staten brachten Duitsche zee- en luchtstrijdkrachten in de maand Februari 79 vijandelijke koopvaardijschepen, in totaal 525.400 brt. tot zinken. In dit succes heeft het Duitsche duikbootwapen met het tot zinken brengen van 66 schepen, in totaal 448.400 brt., een belangrijk aandeel gehad. Bovendien werden 44 koopvaardijschepen van den vijand ^oo^eerMdee^^j^ar^Jeschadigd^^ De betrekkingen tüssehen v Frankrijk en Amerika. In kringen, welke in nauw contact sta>n met het Fransche ministerie van buiten - landsche zaken te Vichy verklaart men den indruk te hebben gekregen, dat in de Fransch-Amerikaansche betrekkingen een verbetering is ingetreden. De Amerikaan sche regeering heeft, zooals bekend, in de afgeloopen weken aan Vichy een aantal vragen gesteld, welke, naar men in poli tieke kringen algemeen aanneemt, aan deh eenen kant betrekking hadden op de Fran sche vloot in het bijzonder na den terug keer van het slagschip „Dunkerque" van Mers el Kebir naar Toulon en" aan den an deren kant op de imperiale politiek van Frankrijk. Een aantal dezer vragen werd door politieke kringen te Vichy beschouwd als een inmenging van de Vereenigde Sta ten in de binnenlandsche aangelegenheden "an Frankrijk eri men gelooft in genoemde kringen te kunnen aannemen, dat in dit opzicht Frankrijk niet tegemoet zal komen, aan de Amerikaansche wenschen. Men ver zekert dat admiraal Darlan een ontoege vende houding aan den dag heeft gelegd temeer daar bepaalde vragen principïeele dingen raakten wahrop de Fransche marine niet kan ingaan. Men gelooft,.dat. hierdoor aan de AmeriKaansche inmengingspogin- gen voor het pogenblik een einde is ge maakt. hetgeen men ook meent te kunnen opmaken uit de verklaring van Sumner Welles van j.l. Zaterdag, waarin hij liet doorschemeren dat de Amerikaansche re geering het antwoord van de Fransche re- geering op de baar gestelde vragen voor kennisgeving heeft aangenomen. KAAS VOOR y6.50 TER K.G. De Maastrichtsche politie arresteerde twee groentenhandelaren, R. en v. d. B. ge- heeten, die kaas ten verkoop aanboden voor 5.50 per kg. Zij werden als het ware op hecterdaad betrapt. Hun geheele voorraad van 1000 kg. werd ln beslag genomen. Reeds haddén zij ongeveer 100 kg. aan den man gebracht.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 1