PHQVIHCIALE ZEEUW5CHE COURANT MAANDAG 23 FEBR. 1942 JAPANSCHE LANDINGEN OP BALI. De legerberichten van gisteren. ABONNEMENTSPRIJS 39 cL per week of 2.42 per kwartaal Franco per post 1 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 6 cent ADVERTENTIEPRIJS Van 1—5 regels f 1.65. Iedere regel meer 33 cent. BU abonnement speciale prijs. Kleine advertenties: van 15 regels 0.55. Iedere regel meer 11 ct. (max 8 regels). „Brieven, of adres bureau van dit blad" 10 cent extra. Dit nummer bestaat uit 4 bladzijden. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITCTAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300. PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT, MIDDELBURG DirectieF. van de Velde, F. B. den Boer 185ste JAARGANG NUMMER 45 Hoofdredacteur: J. C. Visser,.Ylissnigen De BUREAUX van de Provinciale Zeeuwsche Courant zijn gevestigd te VUSSINGEN Redactie en Admini stratie Walstr. 58-60, teL 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 678 MIDDELBURG: Londenscbe Kaal 20 Redactie telefoon 269, na kantoortijd telefoon 825. Administratie telefoon 139 GOES: Red. en Adminlstr. Turfkade 15, iteL 2S63, na kantoortijd teL 2475 OOSTBURGRedactie en Admini stratie Breedestraat 45, telefoon 102 SOUBURG Kanaalstraat 45. tel. 85 BRESKENS: Dorpsstraat 35, tel. 21 AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE, INGESTELD DOOR DE VEREENIGING „DE N E D E R L A N D S C H E DAGBLADPERS" Uit Batavia wordt gemeld, dat de Ja- pansche troepen, die op het eiland Bali geland zijn, in Westelijke richting optrek ken. Na de eerste landingen zijn nog ver sterkingen voor de Japanscne strijdkrach ten aan land gezet: Naar Domei meldt, hebben Japansche marine vliegtuigen op 19 Februari by een verkenningsvlucht boven Bali een lucht basis aangevallen en vijf „vliegende For ten" op den grond vernield. Eenandere af deeling bombardeerde een basis op het eiland Bawean ten Noorden van Java zoo hevig, dat aan herstel niet gedacht kan worden. ZEEGEVECHT IN STRAAT LOMBOK. Het keizerlijke hoofdkwartier heeft me degedeeld, -dat Vrijdag te middernacht twee Nederlandsch-Indische torpedojagers tot zinken gebracht zijn en een andere zwaar beschadigd is bij een gevecht tus schen twee Japansche torpedojagers en een "Nederlandsch-Indische vlootmacht, be staande uit 2 kruisers en 3 torpedojagers in, straat Lombok tusschen de eilanden Bali en Lombok. Volgens een bericht uit Batavia, geeft Reuter toe, dat tijdens een zeegevecht in de nabijheid van Bali in den nacht van 19 op 20 Februari een torpedojager der. geallieerden is verloren ge gaan. AANVAL OP JAVA VERWACHT. De slag om Batavia is begonnen, zoo meldt Exchange ^Telegraph. De zeeëngte, die de sterke Japansche contingenten bij Bali van Java scheidt, is slechts 2% km. breed. De invasie van Java, zoo vervolgt het Éngelsche persbureau, wordt van uur tot uur verwacht. Wavall moet er reke ning mee houden, dat zij uit vier richtin gen kan komen, namelijk van Bali, als mede van Sumatra, Borneo en Celebes. De Japanners hebben hun landingsvaartuigen, die zij indertijd op Malakka hebben ge bruikt, stelselmatig op Sumatra en Cele bes geconcentreerd. VLIEGVELDEN OP JAVA GEBOMBARDEERD. Naar het legerbericht uit Batavia meldt, hebben Japansche bommenwerpers Zater dag een vliegveld in Oost-Java gebom bardeerd. Op beide plaatsen is „eenige schade" aangericht. Bij een bomaanval op Banjoewangi, aan de Oostelijke kust van Java, zijn door vol treffers op' een schuilplaats 39 maif ge dood en 19 gewond. JAPANSCHE LANDINGEN OP BANKA EN BINTAN. Het Japansche hoofdkwartier meldt: Japansche strijdkrachten hebben, ge steund door oorlogsschepen, op 15 Februari bij het aanbreken van den dag een ge slaagde landing ondernomen in de nabij heid van Muntok op het eiland Banka. Op den avortti van denzelfden dag hadden zij Pangkalpin aan de Oostkust geheel bezet Het eiland wordt thans van vijan delijke strijdkrachten gezuiverd. Japansche troepen zijn ook geland op het einland Bintan, een Nederlandsche be zitting op 45 kilometer ten Zuidoosten van Singapore. Het eiland is bezet Naar gemeld wordt, werden op twee plaatsen van het eiland troepen aan land gezet, zonder dat verzet werd geboden. Op het einland Bintan vorden groote hoe veelheden bauxiet en tin gevonden. DE VERBINDING TUSSCHEN JAVA EN SUMATRA VERBROKEN. Naar Domei meldt, is een volkomen verbreking van de verbinding tusschen Java en Sumatra door de Japansche strijd krachten bereikt. Japansche formaties, die op 21 Februari van Palembang naar hét Zuiden zijn opgerukt, hebben n.l. het be langrijke spoorwegknooppunt Tandjoeng Karang in de nabijheid van Telok Betong bezet. Volgens niet-officieele berichten uit Ba tavia beginnen de geallieerden hun troe- pen uit Sumatra terug te trekken. JAPANNERS VERIJDELEN GEALLIEERD TEGENOFFENSIEF. Naar Domei meldt, hebben Japansche vliegtuigen een beoogd groot tegenoffen sief der gecombineerde Engelsch-,Ameri- kaansch-Nederlandsch-Indische vloot tegen de Japansche vloot op 19 dezer verijdeld. De Japansche vliegtuigen opereerden ten Zuiden van de Marshall-eilanden. Het bovenstaande blijkt uit de verkla ringen van een Ned.-Indischen zeeofficier, die in straat Lombok door éen Japansch oorlogsschip aan boord genomen werd -als gevangene. Zijn schip Was bij een gevecht met een Japanschen torpedojager in den nacht van Vrijdag op Zaterdag in de Java- zee tot zinken gebracht. Deze zeeofficier verklaarde, dat de ge allieerde vloot in actie was gekomen voor een aanval op de Japansche vloot en koers zette naar de Marshall-eilanden. De Ame- rikaansche marinestrategie beoogde een verrassenden aanval, die nog moest wor den gedaan, alvorens Rposevelt den 23sten z\jn voorgenomen „praatje bij den haard" zou houden. Den 19den werd de geallieerde vloot vol gens den officier evenwel ontdekt en'door hevige bomaanvallen tot den terugtocht gedwongen. Terstond na ontvangst van het bericht over dezen Japanschen aanval werd de Amerikaansch-Ned.-Indische vloot in de Javazee den 20sten door een Japan schen nachtelijken aanval eveneens vernie tigd, aldus den gevangen genomen zee officier. IN INDIK GEÏNTERNEERDE JAPANNERS NAAR ADELAIDE Het Japansche ministerie van buiten- landsche zaken heeft van hetJapansche gezantschap te Bern mededeeling ont vangen, dat de Nederlandsch-Indische re geering 1402 geïnterneerde Japanners naar Adelaide in Zuid-Australië heeft overge bracht. Er bevinden zich ruim 300 vrouwen en ruim 200 kinderen uit Britsch Borneo óndér. DE JAPANSCHE BUIT BIJ DEN STRIJD OM SINGAPORE. Het keizerlijke hoofdkwartier heeft in et i samenvattend bericht omtrent den zevendaagschen veldtocht, die met de be zetting van Singapore op 15 Februari is" geëindigd, meegedeeld,, dat de Japansche strijdkrachten meer dan io.OOO Britsche soldaten gevangen genomen hebben. De door de Japanners gemaakte buit bedroeg 300 kanonnen, 200Ö machinegeweren, 50.000 geweren, 200 pantserwagens en tanks, 10.000 automobielen, 20.0 motorfietsen, een schip van" 10.000 ton alsmede .3 tank schepen van 5000 ton en voorts nog vele kleinere schepen en enorme hoeveelheden oorlogsmateriaal en munitie.. Onder de 73.000 krijgsgevangenen be vinden zich 28 generaals, onder wie lui tenant-generaal Percival, de commandant van het derde legercorps Lewis Macclefield Heath, de commandant van het 18e regi ment, generaal-majoor R. F. Snowden- Smith, de commandant van het 8ste Australische regiment generaal-majoor Cecil Arthur Callaghan en de commandant van het garnizoen te Singapore generaal- majoor. Simmons. Opder de Britsche gevangenen zijn 8000 gewonden. Omtrent de Japansche verliezen deelt het communiqué mede, dat ongeveer 3000 soldaten sedert de landing op het eiland Singapore gedood of gewond zijn. DE JAPANSCHE LANDING OP TIMOR. De Japansche militaire woordvoerder, overste Akijama, heeft verklaard, dat de landing' op Portugeesch Timor noodig was voor de vernietiging der Britsche en Ne derlandsch-Indische troepen, die het gebied hadden bezet. De Japansche regeering heeft voor de landing de Portugeesche regeering van haar maatregel in kennis gesteld. Japan heeft geen teritoriale ambities. Ofsohoon Macao (tegenover Hongkong) een. haard van anti-Japansche intriges, door de aanhangers van Tsjoengking be dreven, 'is, heeft Japan hety niet bezet, waaruit de fapansche houding tegenover Portugal blijkt. De ge*heele te Tokio verschijnende pers spreekt de' hoop en de verwachting uit, dat de P&rtugeesche regeering dezen om redenen van zelfverdediging voor Japan noodzakelijke maatregel zal begrijpen. DE BETEEKENIS DER JAPANSCHE AANVALLEN OP PORT DARWIN. Met succesvolle Japansche luchtaanval len op de strategisch en militair belang rijke Australische oorlogshaven Port Darwin is den vijand de laatste mogelijk heid ontnomen om een offensief tegen Japan te #f>enen of Japans verdere ope raties te belemmeren, zoo schrijft de „Tokio Asahi Sjimboen". De aanval op Port Darwin, zoo vervolgt het blad, heeft tot gevolg, dat de vijandelijke strijdkrach ten in de nog onbezette gebieden van Ned.- Indië, dus vooral op Java, in een militair onhoudbare positie gebracht,, worden, daar de mogelijkheden om uit Australië recht streeks of uit de Vereenigde Staten via Port Darwin versterkingen te krijgen, /is uitgeschakeld. EXTRA BERICHT VAN HET DUITSCHE OPPERBEVEL. NIEUWE DUITSCHE DUIKBOOTSUCCESSEN. ZEVENTIEN SCHEPEN TÓT ZINKEN GEBRACHT. Hoofdkwartier van den Fiihrer, 21 Februari (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht maakt bekend Duitsche duikbooten hebben op den Atlantischen Oceaan weder 17 sche pen van 102.000 hrt. in totaal tot zin ken gebracht. Daardoor wordt het resultaat, dat onze duikbooten tot dusver voor de Amerikaansche kust hebben behaald, vergroot tot 80 schepen van 582.900 brt. in totaal. f Ter voortzetting van de operaties in de Caraibische Zee is een. onzer duikbooten de Golf van Paria, ten Westen van Trinidad, binnengedrongen en heeft op de reede van de Britsche haven Port of Spain, 2 schepen, waar onder een tankboot, tot zinken ge bracht. FRANSCHE SLAGSCHIP DUNKERQUE IN TOULON AANGEKOMEN.. Het Fransche slagschip Dunkerque, dat begin Juli 1940 bij een Engelschen aanval bij Mers-el-Kebir op de gedemobiliseerde Fransche vloot zwaar beschadigd wefd, is, naar officieel wordt medegedeeld, een dezer dagen op eigen kracht de oorlogshaven van Toulon binnengekropen. Het Fransche oorlogsschip is in Mersrel- Kebir voorloopig gerepareerd om naar een vaderlandsche haven te worden overge bracht, waar het 26 000 ton groote schip definitief hersteld zal worden. EXTRA BERICHT VAN HET DUITSCHE OPPERBEVEL. De bolsjewistische verliezen aan het Oostelijk front. OVERZICHT VAN HET OPPERBEVEL DER WEERMACHT. Het opperbevel der Duitsche weermacht deelt mede Sedert het Inva.len van den winter en de daarmede verband houdende stopzetting van de Duitsche aanvalsoperaties hebben de bolsjewieken zonder rekening te houden met verl:ezen aan menschen en materiaal getracht ons front in het Ooiten door voortdurende massa-aanvallen te doen instorten. Ondanks ontzaglijke, bloedige offers is het voornemen mislukt. Op de onbuigbare hardheid der Duitsche troepen en de su perieure samenwerking \;an de formaties van. het leger en het lucfctwapen zijn tal rijke aanvallen van den vijand vóór onze systematisch betrokken winterstellingen gestrand. Waar echter, de tegenstander tengevolge van de langgerekte frontsecto ren plaatselijk kon binnendringen, is de Duitsche leiding er steeds weer in geslaagd "door vastberaden tegenaanval de wet der actie aan zich te trekker en den vijand vernietigende slagen toe te brengen. In den tijd van 1 Januari tot 20 Fe bruari 19-»2 werden aan het Oostelijk front 56.806 gevangenen binnengebracht. De bloedige verliezen van den vijand bedra gen een veelvoud van dit aantal gevange nen., In denzelfden tijd werden 960 tanks en 1.789 kanonnen buitgemaakt of ver nield. Talrijke andere tanks en kanonnen werden ,door luchtaanvallen achter het vijandelijke front vernield. Het luchtwapen vernietigde in deh tijd van 1 Januari tot 20 Februari 1942 8.170 voertuigen van al lerlei aard, 59 locomotieven en 43 spoor treinen. Talrijke spoorweg-trajecten der Sovjets werden door systematische bom aanvallen verbroken. Het Sovjet luchtwa pen verloor in denzelfden tijd 699 vlieg tuigen tijdens luchtgevechten, 159 vlieg tuigen door t-fweergeschut en 331 vliegtui gen door vernieling op den grond. Tegen over dit verlies van 1.189 vijandelijke vliegtuigen rtaat een veriie van 127 Duitsche vliegtuigen. Verdere wijzigingen in het Britsche kabinet. Zondagavond is te Londen het volgende communiqué uitgegeven „De koning heeft goedkeuring gehedht aan de volgen de benoemingen tot minister van kolo niën Viscount Granborne, tot minister van oorlog Sir James Grlgg, tot minister van handel Hugh Dalton, tot minister voor openbare werken en eersten commissaris voor openbare werken lord Portal, tot mi nister voor de vliegtuigproductië* J. J. Lle- wellin en tot minister voor den economi- schen oorlog Viscount Wolmer. Een verrassing bij de nieuwe benoemin gen is die van Griggs tot minister van oorlog. Dit is de eerste maal, dat een civiel ambtenaar, die een functie als regeerings- ambtenaar bekleedde, tot minister is be noemd Lord Cranborne, die benoemd is tot minister van koloniën, zal ook leider van het Hoogerhuis zijn. Bij deze wijzigingen in de Britsche re- geenng zijn 5 leden van het kabinet afge treden, nl. de minister van oorlog. Mar- gesson, de minister zonder portefeuille Greenwood, de minister voor openbare werken en vroegere chef van. de B.B.C., Lord Reith, de minister van koloniën. Lord Moyne en de minister voor de productie, Moore Brabazon. De Deutsche diplomatisch politische Kor- respondenz schrijft naar aanleiding van de kabinetswijziging van Churchill Nadat Churchill 'enkele weken geleden beslist geweigerd had zijn trouwe en be trouwbare medewerkers en vrienden op te offeren en de reutercorrespondent had me degedeeld, dat sir Stafford Cripps geen functie had aanvaard, aangezien hij een zekere mate van gezag had geëischt, dat de ministerpresident hem onmogelijk had kunnen verleenen, heeft Churchill thans het gezag verleend, dat Cripps voor zijn toetreding tot het oorlogskabinet had be dongen woordvoerder der regeering in het Lagerhuis. Churchill bewijst daarmede opnieuw, dat hij om zelf aan de Mnachl te blijven en zrjn oorlog tegen Duitschland en Italië verder te kunnen voeren tot iedere conces sie bereid is, al gaat die ook nog zoo zeer ten koste van eigen vaderland. Nu Chur chill den vertrouwensn an van Stalin, Cripps, een gezaghebbende plaats in regee- ring en parlement van Engeland inruimt, geeft hy daarmede te kennen, dat hjj zich er niet alleen toe leent het Britsche we-, reldrijk materieel onder den hamer te brengen, hij toont zich ook in staat ziel en traditie van zijn volk te verkoopen, alleen om zich het hechte bongenootschap van het Kremlin te verschaffen. Thans schijnt Churchill de openbare meening rijp te zijn om het spel met den duivel te wagen. De Neue Ztiricher Zeitung" ziet, naar het A.N.P. uit Genève meldt, in de toetre ding van Stafford"" Cripps tot het Britsche oorlogskabinet een versterking van het vertrouwen tusschen Londen en Moskou. Het blad noemt Cripps den komenden can- didaat voor het ambt van Britsch minis ter-president TEMPLE AARTSBISSCHOP VAN CANTERBURY. Officieel is 'te Londen bekend gemaakt, dat. dr. William Temple is benoemd tot aartsbisschop van Canterbury. Dr. Temple, tot dusver aartsbisschop van York, wordt opgevolgd door dr. Cyrill Foster Garbett, 66 jaar fcud. Temple ia 6L De .Normandie", het groote Fransche passagiersschip, dat ondei den naam .Lafayette' in de haven van New York lag, is geheel uitgebrand Tenslotte kapseisde het zeekasteel. Het reusachtig vaartuig in zijn genarde positie Scherl-Fellinag Distributie van rundtfet. De secretaris-generaal van het departe ment van landbouw en visscherij maak be kend, dat op bon 13 van de boterkaart, welke geldig zal zijn gedurende het tijdvaje van Dinsdag 17 Maart a.s. tot en met Woensdag 25 Maart 1942, naar keuze boter of rundvet verkrijgbaar zal worden gesteld. Per twee bonnen zal men een hoeveelheid van 250 gram boter of 200 gram rundvet kunnen betrekkenv Zij, die op genoemd bon nummer rundvet, wenschen te betrek ken, dienen de met 13 genummerde bonnen vooraf bij hun si a g e r in te leveren in de week van Zondag 22 Februari tot en met 28 Februari 1942: De slagers moeten de in laatstgenoemd tijdvak van hun klanten ontvangen bonnen op Maandag 2 Maart a.s. ter verkrijging van een toewijzing voor vet bij den plaat- seliiken distributiedienst Inleveren. Met nadruk wordt er de aandacht op ge vestigd, dat de aflevering zoowel van rund vet als van boter op bon 13 eerst geoor loofd is met ingang van T>insdag 17 Maart a.s. De verstrekking van B-steun. Onderzoek en beslissing by den burgemeester of daartbe aange wezen comité. Inschakeling van den Neder- landschcn Volksdienst. In een rondschrijven aan de burgemees ters der gemeenten heeft de secretaris generaal van het departement van sociale zaken medegedeeld, dat de gemeentebestu ren zich wat betreft het verleenen van den zgn. B-steun, voorloopig aan dezelfde be dragen kunnen houden als in 1941 per hoofd mochten worden uitgegeven. In. de personen, die voor B-steun in aan merking komen,is geen enkele wijziging gebracht. Deze steun, bestaandte uit de verstrekking van kleeding, schoeisel en dekking, komt dus ten goede aan inge-. volge de 'steunregeling gesteunde werkloo- zen en kleine grondgebruikers. De burgemeester of daarvoor van ge meentewege bestaande commissie (het B- comité) wijst de personen aan, die B-steun zullen ontvangen en stelt tévens de uit- keering vast, die aan de betrokkene^ het zij in geld. hetzij iri natura, hetzij in bon nen, zal wolden verstrekt. Mitsdien be rusten het onderzoek en de beslissing in zake aanvragen om B-steun, zooals trou wens steeds het geval is geweest, bij- den burgemeester of het hiertoe door hem aan gewezen comité. Teneinde de verstrekking van den B- steun zoo vlot mogelijk te doen verloopen geeft de secretaris-generaal den burge- De distributie van melk en yoghurt. Verlenging van de bonnen „06" tot en met „09" van de melkkaart. De secretaris-géneraal van het departe ment van landbouw en visscherij maakt bekend, dat de geldigheidsduur van de bon nen „06" tot en met „09" van de melkkaart met vier weken wordt verlengd. Genoemde bonnen kunnen derhalve nog tot en met Zaterdag 21 Maart a.s. voor het koopen van hèt gebruikelijke rantsoen melk wor den gebruikt. Distributie van yoghurt. Van bevoegde zijde wordt medegedeeld, dat in het bericht, waarin is bekend ge maakt, dat yoghurt, welke is bereid uit gestandaardiseerde melk, uitsluitend ver krijgbaar is tegen afgifte ^an de. voor melk aangewezen bonnen, ten onrechte zijn ver meld de „DT"-melkkaarten. Het bericht moet luiden, dat yoghurt verkrijgbaar is tegen afgifte van daartoe aangewezen bon nen der „DN"- en „DM"-melkkaarten en de ter verkrijging van melk bestemde rantsoenbonnen. Aanplakbiljetten van S.S. of Jeugdstorm aan of in schoolgebouwen; De secretaris-ge: ..aal van het depar tement van opvoeding, wetenschap en cul tuurbescherming heeft aan de directeuren en hoofden van openbare en bijzonderé on derwijsinrichtingen de volgende, circulaire doen toekomen „In den laatsten tijd stelden rectoren, directeuren en hoofden van onderwijs inrichtingen mij herhaaldelijk de vraag of gevolg moest worden gegeven aan tot hen van de zijde der S S. of den nationalen jeugdstorm gerichte verzoeken om toe te staan, dat aan of in de schoolgebouwen aanp -kbiljetten van éen dier organisaties werden aangebracht. Na dienaangaande met de Duitsche autoriteiten in overleg te zijn getreden kan ik de vraag thans bevestigend beantwoor den. Derhalve dienen verzoeken van vo- renbedoelden aard voortaan te worden in gewilligd". meesters echter in overweging om, indien in hun gemeente een B-steuncomité aan wezig is, een of meer functionnarissen van den Nederlandschen Volksdienst in dat co mité op te nemen. De uitreiking van deD B-steun zal ge schieden door de instanties van den Ne derlandschen Volksdienst, en wel zooveel mogelijk door de wijk- en blokhoofden. Duitschland strijdt voor Europa. Het opperbevel der Duitsche weer macht deelde Zondag mede Aan het Oostelijk front zijn tal rijke vijandelijke aanvallen afgesla gen. In den centra len sector heeft de luchtmacht alleen gisteren meer dan 200 vijandelijke voertuigen vernield. Andere zware luchtaanvallen waren gericht op spoorwegen, transport treinen, vliegvelden en garnizoenen der bolsjewisten. Aan de Oostkust van Eygeland hebben gevechtsvliegtuigen overdag zware bomtreffers op een fabrieks gebouw geplaatst. In Noord-Afrika wederzijdsche be- irijvighejd van verkénningsafdeelin- gen. Stuka's hebben schepen en laad- en losinstallaties in de haven van robroek gebombardeerd. Jagers de den aanvallen op Britsche gemotori seerde colpnnes in de streek van Ain »1 Gazala. Ten Oosten van Solloem plaatste sen Duitsche duikboot twee treffers Dp een stoomschip en een torpedo- bootjager. Een chip van 4000 ton, getoi pedeerd bij Ras Azzaz, kap seisde. Op vliegvelden op Malta hebben afdeelingen gevechtsvliegers zes Britsche vliegtuigen en verschillen de militaire installaties vernield. De vijand heeft in den afgeloopen nacht zonder systeem storingsaan- vallen gedaan op West- en Zuid- west-Duitschland. Twee Britsche bommenwerpers werden neergescho ten. HET ITALIAANSCHE. Het 631ste communiqué van het Italiaan- sche hoofdkwartier van Zondag luidt In Cyrenaica de gewone bedrijvigheid van verkenningsafdeelingen. De vrij wat verbeterdé weersomstandigheden veroor loofden een matige hervatting der lucht- operaties. Havenwerken en spoorwegen achter de vijandelijke linies werden met succes gebombardeerd door de luchtmacht der spilmogendheden, die ook met goed gevolg bases en vliegvelden op Malta aan viel. Eenige vijandelijke vliegtuigen wer den op den grond vernield. Bij de achtervolging van Britsche duik booten door onze vlootstrijdkrachten heeft de torpedo boot „Circe", onder bevel van korvetkapitein Stefano Palmas, een vij andelijken bodem gedwongen naar de op pervlakte te komen na hem beschadigd te hebben. Nadat! 23 ópvarenden gered waren, bracht de „Circe" de duikboot met kanon schoten tot zinken. Pétaln ontvangt den Amerikaanschen ambassadeur. Uit Vichy meldt het D.N.B. In tegen woordigheid van den plaatsvervangenden premier, Darlan, heeft maarschalk Pétain opnieuw den Amérikaanschen ambassadeur Leahy ontvangen. Van geloofwaardige zijde verneemt men, dat Leahy een' nota heeft overhandigd, welke betrekking heeft op de Engelsch-Amerikaansche beweringen, als zouden leveranties voor de strijdkrachten der spil in Noord-Afrika over Fransch ge bied geleid zyn. Zooals bekend is, zijn deze beweringen reeds meermalen door de Fran sche regeering en de spilmogendheden on waar genoemd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 1