PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT DONDERDAG 19 FEBR. 1942 De strijd in Nederlandsch-Indië. Mussert spreekt voor het kader van den Ned. Arbeidsdienst. De legerberichten van gisteren. ABONNEMENTSPRIJS 19 ct. per week of 2.42 per kwartaal Franco per post 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 5 cent ADVERTENTIEPRIJS: Van 1—5 regels 1 1.65. Iedere regel meer 83 cent. BU abonnement speciale prijs. Kleine advertenties: van 1—5 regels 0.55. Iedere regel meer 11 ct. (max 8 regels). „Brieven, of adres bureau van dit blad" 10 cent extra. Dit nummer bestaat uit 4 bladzijden. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300, PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT. MIDDELBURG Directie F. van de Velde, F. B. den Boer 185ste JAARGANG NUMMER 42 Hoofdredacteur J. C. Visser, Vlissingen De BUREAUX van de Provincial» Zeeuwsche Courant zUn gevestigd te 3 VLISSINGEN Redactie en Admini stratie Walstr. 58-60. tel. 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 678 MIDDELBURG: Londenache Kaai 29 Redactie telefoon 269, na kantoortijd telefoon 825, Administratie telefoon 139 GOES: Red. en Admlnlstr. Turfkade 15, tel. 2863, na kantoortijd teL 2475 OOSTBURG Redactie en Admini stratie Breedestraat 45. telefoon 102 SOUBURG: Kanaalstraat 45, teL 85 BRESKENS: Dorpsstraat 35, tel. 21 AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE, INGESTELD DOOR DE VEREENIGING „DE NED^RLANDSCHE DAGBLADPERS Volgens een United Press bericht uit Batavia in de Nya Dagligt Allehande rukt de Japansche voorhoede van het op Su matra gelande leger van Palembang uit op langs de spoorlijn naar Telok Betong. Volgens hetzelfde bericht hebben Japan sche bombardementsvliegtuigen een aantal aanvallen gedaan op verschillende plaatsen op de kleine Soenda eilanden. Vele vluchtelingen uit Palembang zijn te Batavia aangekomen. Zjj deden aangrij pende verhalen over de branden, welke in de olieinstallaties woedden. Volgens de mededeeling van Europeesche vluchtelingen bleven de inheemschen nage noeg onverstoorbaar onder de bezetting van Palembang. De ambtenaren van het binnenlandsch bestuur in Palembang en omliggende streken zijn op hun post ge bleven. DE STEMMING TE BATAVIA. De atmospheer in de hoofdstad van Java, is. volgens berichten rit Batavia, sinds den val van Singapore plotseling totaal veranderd. Troepen en oorlogsmateriaal worden in groote hoeveelheden door de straten der stad geve ïrd, terwijl ook de oefeningen van de luchtmacht aanzienlijk zijn uitgebreid. Bijna iedere inwoner draagt thans 't een of ander militaire of hulp dienstuniform. De stad zelf, die nog kort geleden zoo er van den oorlog verwijderd lag, neemt meer en meer een frontkarakter aan. VOORLOOPIGE INTERNEE RING VAN ENGELSCHEN OP SINGAPORE. Na ontwapening van de Britsche strijd krachten op Singapore, worden deze thans, naar vandaar gemeld wordt, naar de ves ting Chiangi in het Noord-Oosten van het eiland vervoerd, waar zij voorloopig ge ïnterneerd worden. Voor de gevangen offi cieren is voorloopig de ambtswoning van den vroegeren Britschen gouverneur-gene raal in de stad Singapore bestemd, terwijl alle burgers, met inbegrip van vrouwen en kinderen, in een groot hotel zijn onderge bracht. Naar de Domei correspondent uit Singapore meldt, is de verhouding tus- schen de Britsche, Australische en In dische troepen zeer opmerkelijk. Nog voor dat de interneering werd uitgevoerd, had den zij zich van elkander afgezonderd. Zelfs ontstonden er soms hevige conflicten, daar de Engelschen hun vroegeren Aus tralisch en wapenbroeders verweten, ver antwoordelijk te zijn voor de ineenstorting, aangezien de voornaamste reden voor de nederlaag der geallieerden volgens hen gelegen was in den te vroegen aftocht der Australiërs, toen de Japanners hun eerste landingen verricht hadden. De Australiërs daarentegen verwijten de Engelschen, dat de Britsche strijdkrachten nooit recht streeks aan het front zijn opgesteld, en dat zij zelf steeds in de voorste linies hebben moeten strijden. DE OPMARSCH DER JAPANNERS EN BIRMA. De Japansche troepen, die in Westelijke richting uit Martaban oprukken, zijn op 16 Februari des middags over de rivier Bilin getrokken onder fel vijandelijk vuur. Thans achtervolgen zij den terugtrekken- den vijand in de richting van Rangoon. De Londensche berichtendienst meldt uit Rangoon, dat de Engelschen over de rivier de Bilin zijn teruggetrokken en nieuwe stelling-1 heb* m betrokken. ADVISEUR VAN TSJIA. KAI SJEK GEFUSELEERD. De financieele adviseur van Tsjiang Kai sjek, generaal Abraham Cohen, is door de Japanners gevangen genomen en dood geschoten. De Daily Express deelt mede, dat Abraham Cohen in East End te Lon den geboren en 56 jaar geworden is. Als jongeman trok hij naar Canada en later naar China. DE FEESTELIJKHEDEN IN JAPAN. Overeenkomstig de groote historische gebeurtenis vierde gisteren het Japansche volk van Sachalin in het Noorden tot in het Zuiden, in de tropische gebieden van Nederlandsch-Indië en overal, waar thans de Japansche vlag waait, met trots dezen nationalen gedenkdag van den val van de Engelsche eilandenvesting Singapore. Sedert de vroege morgenuren trokken gisteren uit alle deelen der stad groote optochten met vlaggen en reusachtige transparanten naar het centrum dér stad, om zich te verzamelen op het Hibiyaplein. Een onoverzienbare menschenmenigte stond hier opgesteld. Op de eeretribune zag men minister-president Tojo en de le den van het kabinet, hooge officieren van het leger, de marine en de luchtmacht, de ambassadeurs van Duitschland, Italië, China, Mandsjoekwo, Thailand en talrijke andere diplomaten. Verscheidene toespra ken werden gehouden. Ter gelegenheid van (Jen val van Singa pore heeft de Tenno een amnestie afge kondigd voor alle overtredingen van al- gemeenen aard. DE W.A. IN DIENST DER GEMEENSCHAP. STRIJD TEGEN SABOTAGE DER VOEDSELVOORZIENING. De heerbanleider der W.A., J. E. Feen- stra, heeft het volgende medegedeeld over zijn bevindingen bij het inzetten van de Haagsche W.A. bij de bijzondere omstan digheden in de laatste weken. „De weerafdeeling der N.S.B. bestaat uit politieke soldaten, die zich in dienst van het algemeen belang willen stellen, die willen dienen.en offeren. Zij willen het volksbewustzijn wakker maken met be trekking tot de begrippen en daarmede samenhangende vraagstukken van den nieuwen tijd. Om dit te bereiken zijn zij te allen tijde bereid zich persoonlijk met daden in te zet ten. Zij doen dit met volkomen wegcijferen van persoon, van eigen ik. Ons volk was en is nog in breede lagen politiek onmondig. Het verzet zich tegen de opdringende woorden en begrippen van den nieuwen tijd. Onze taak is het om het op veelzijdige manier den wil tot medewer king te geven. Onze taak is het, door het geven van een voorbeeld, door het zich steeds weer in dienst stellen van de volks gemeenschap, dit volk de oogen te openen voor den nieuwen tijd. Vele duizenden marcheeren reeds mede in onze gelederen als zwa-te soldaten, ge dragen door den W.A.-geest, gedragen door hun idealen, als strijders en voorvechters van een nieuwen tijd. Voor hen geldt al leen, met uitsluiting van alle persoonlijke doeleinden, het bevorderen van het volks belang, het zich geheel belangeloos in dienst stellen van de volksgemeenschap. In tegenstelling hiermede doet de nega tieve houding van verschillende lichamen en organen, die uit hoofde van het door hen bekleede gezag en het in hen gestelde vertrouwen, belast zijn' met de belangen der gemeenschap, zeer onaangenaam aan. Niet alleen worden de aan hen toever trouwde belangen niet, of onvoldoende door hen behartigd, maar zij schromen èelfs niet door him negatieve en afwijzende hou ding een gevaar op te leveren voor de volksgemeenschap. Onder hen ^evinden zich lieden, die uit politieke vooringenomenheid niet alleen weigeren mede te werken met de WA. in het belang der volksgemeenschap, maar die, wanneer zij van de zijde der W.A. op hun tekortkomingen worden gewezen, wan neer hun aangetoond wordt, dat zij in hun eigen arbeid te kort zjjn geschoten, blijven volharden in hun afwijzende houding en daardoor een misdaad begaan aan ons volk en zijn toekomst. Ik ben in de afgeloopen weken in de ge legenheid geweesl; dezo ernstige tekortko mingen vast te kunnen stellen en heb hier bij de volgende ervaringen opgedaan. Eenige weken geleden schakelde Ik hon derden mijner weermannen ten bate van volksgemeenschap in om te helpen de moeilijkheden te overwinnen, welke zijn ontstapn door de verkeersstremmingen ten gevolge van de bijzondere omstandigheden van de laatste weken. Zij hebben onmiddel lijk daadwerkelijke hulp verleend, zoowel bij alle voorkomende transportmoeilijk heden, als bij het opheffen van tramstoor nissen, het helpen van zwakken en ouden van dagen en het vervoer van brandstof fen. Aangezien de aardappelenvoorziening ge heel dreigde mis te loopen, bij gebrek aan voldoende transportmiddelen eenerzijds en door gebrek aan organisatie-inzicht van de V.B.N.A., Let lichaam dat in het geheele land den opslag der aardappelen in de ste den in verschillende depóts en de verdee ling van hieruit aan de winkeliers regelt, anderzijds, stelde ik mij in verbinding met den heer Van Zaanen, secretaris der Y.B. NA., wien ik mijn hulp aanbood in den vorm van het beschikbaarstellen van vrachtauto's en eenige honderden weer mannen. Deze hulp werd geweigerd onder de me dedeeling, dat alles voortreffelijk function- neerde en dat men over voldoende trans portmiddelen beschikte. Dit was weer een treffend voorbeeld van politieke vooringenomenheid, waarbij een verantwoordelijke instant.e liever het volksbelang schaadde dan hulp van de W. A. aan te lemen. Nadat ik peisoonlijk een onderzoek bij enkele depóts had ingesteld, bleek dat alles bij het oude was gebleven. Er waren geen auto's aanwezig en het tempo van uitgifte was veel te langzaam. De kleine winkelier, die zijn rantsoen aardappelen aan de groote depóts moest halen, werd door dezen gang van zaken ernstig gedu peerd. Hij kon de zware vracht niet alleen door de sneeuw trekken en had geen geld beschikbaar voor dure hulpkrachten. Bo vendien moest hij vaak uren wachten eer hij geholpen werd. Ik heb toen onmiddel lijk ingegrepen, weermannen als trekkracht ten ingeschakeld en daardoor bereikt, dat op verschillende punten der stad de in lange rijen wachtenden bediend konden worden. Den heer Van Zaanen heb ik daarop in het belang der volksgemeenschap verzocht, zich persoonlijk op de hoogte te stellen van het slechte functionneeren van zijn dienst en maatregelen te willen treffen, dat de aardapnelvoorziening in een vlotter tempo geregeld werd, eensdeels door het inschakelen van meer transportmiddelen, waartoe ik mijn bemiddeling had verleend door mij in verbinding te stellen met het bureau van den rijksvoedselcommissaris, anderdeels door hót tewerkstellen van meer personeel voor de distributie. Dank zij dezen door de w.a. uitgeoefenden druk, is in de aardappelvoorziening van de bevol king in de volgende dagen eenige verbete ring gekomen. (Wordt vervolgd.) ENGELSCH VERKEERSVLIEGTUIG VERONGELUKT. De luchtvaartmaatschappij British Over seas Airways heeft, naar Reuter meldt, me degedeeld, dat een van haar vliegtuigen verloren is gegaan en dat de bemanning en de passagiers, in totaal negen personen, om het leven zijn gekomen. Kindeaspelen zjinop IDE. P'JBAAN VEQBOOEN' ?EG>EXJNG> De strijd aan het Oostelijk front. ZWARE VERLIEZEN VOOR DE BOLSJEWISTEN. Behalve de reeds in het legerbericht van Woensdag gemelde vernietiging van een bolsjewistische strijdgroep In het centrale gedeelte van het Oostelijke front, maakt de omsingeling van nieuwe bolsjewistische formaties en haar vernietiging verderen voortgang. Op 16 Februari werd in het centrale ge deelte van het Oostelijke front de ring om de bolsjewistische strijdkrachten, die reeds sinds verscheidene dagen zijn ingesloten, nog nauwer toegehaald, waarbij de wan hopige tegenstand van de ingesloten bol sjewisten met zware, bloedige verliezen voor den vijand, werd gebroken. Terwijl deze gevechten voortduren, werden in an dere sectoren van het centrale gedeelte van het front sterke bolsjewistische aan vallen, die deels met steun van pantserwa gens, artillerie en gevechtsvliegers werden ondernomen, met succes afgeslagen. Alleen op een plaats ondernam de vijand in den loop van 16 Februari in totaal dertien aanvallen, zonder echter de Duitsche stel lingen te kunnen indrukken. Alle aanvallen stortten reeds voor de Duitsche linies door het doeltreffende afw,eej*vuur der infante rie en artillerie met zware bolsjewistische verliezen ineen. Gevechtsvliegtuigen van de Duitsche luchtmacht mengden zich Dinsdag even eens met succes in den strijd te land. Zij bestookten aanvalsvoorbereidingen, artille riestellingen en infanteriecolonnes doel treffend met bommen van elk kaliber. In het centrale gedeelte van het oostelijke front werden opnieuw 89 bespannen sleden, 94 vrachtauto's, verscheidene stukken luchtdoelgeschut, 3 pantserwagens, 183 voertuigen en 5 locomotieven van den vij and door goed gemikte bommen totaal vernield. Ook in het gebied van het Ilmenmeer werden met succes bolsjewistische troepen verplaatsingen weer met bommen *en boordwapens aangevallen. In het Noordelijk deel van het Oostelijk front hebben Duitsche Stuka's in het bij zonder een station aan de Moermansk spoorlijn met succes aangevallen. Geslaagde aanval op Engelsche duikboot. Een Duitsch verkenningsvliegtuig heeft Dinsdagmiddag, naar vap militaire zijde te Berlijn medegedeeld wordt, ten Noorden van het eiland Kreta een vijandelijke duik boot waargenomen, die door terstond te duiken aan den dreigenden aanval trachtte te ontkomen. De bommen van den zeever kenner troffen het reeds half ondergedoken schip aan een toren en vielen vlak naast den scheepswand. Na de ontploffing nam de vliegtuigbemanning een geweldige olie vlek waar op de plaats, waar de duikboot in de diepte verdwenen was. Aangenomen kan worden, dat de boot vernietigd is. •Een beschadigd Britsch vliegtuigmoeder schip is Woensdag, komende uit de Middel- landsche Zee, in Gibraltar aangekomen. Amerikaansch tankschip verloren gegaan. Volgens een bericht' van Associated Press is het tankschip „E. H. Blum" van 19.400 ton, eigendom van de Atlantic Re fining Company, in de nabijheid van de kust van den Atlantischen Oceaan door de bemanning, bestaande uit veertig koppen, opgegeven. Onder Üe bemanning, die in Norfolk aan land werd gezet, heerscht, volgens Associated Press, verschil van meening over het feit, of het schip getor pedeerd dan wel op een mgn is geloopen. Aan journalisten vertelden de schipbreuke lingen, dat het tankschip „door drie ont ploffingen is vernield". Toen zij in de red dingbooten gingen, was het tankschip nog niet geheel gezonken. QUISLING NAAR NOORWEGEN TERUGGEKEERD. De Noorsche minister-president, Quisling, die eenige dagen in Berlijn heeft vertoefd, heeft Woensdag de terugreis naar Noorwe gen aanvaard. RIJDEN VAN STADSBUSSEN OP ZONDAG VERBODEN. Op last van hooger hand is thans het rijden van stadsbussen des Zondags over het geheele land verboden. Gisteren heeft ir. Mussert te 's Graven- hage gesproken voor het kader van den Nederlandschen Arbeidsdienst. Mussert begon zrjn rede met in het ge heugen terug te roepen den tijd van meer dan tien jaar geleden, den tijd bekend als het begin van de ineenstorting der wel vaart, maar tevens als het hoogtepunt van de geestelijke verwildering, de tgd, die den opmarsch van het communisme voorbereidde. Hoe ver het daarrfiede reeds stond blijkt uit het door de Christelijke regeerders toegelaten anti-godsdienstige geschrijf van „De Tribune", uit het ge beurde met „De Zeven Provinciën", uit de wijze waarop een man van formaat als generaal Snijders, ondanks zijn onvermoei- den strijd tegen den geest des tijds en de afbraak van alle geestelijke en moreele waarden, over boord werd gezet. In dezen tijd werd voor het eerst het woord Ar beidsdienst temidden van het Nederland- sche volk geworpen als een gebiedende eisch. voor e hernieuwing van dat volk, n.L op 14 December 1931 in het programma der N.S.B. Ir. Mussert behandelde de moeilijke eerste schreden van den Arbeidsdienst, als opbouwdienst aangevangen met de resten van het vroegere Nederlandsche leger, met duizenden die geen liefde hadden tot den arbeid en wier gevoel voor de volksge meenschap' totaal onvoldoende was, maar toch doorgezet ondanks alle moeiten en teleurstellingen. De leider der N.S.B. zette vervolgens de beteekenis uiteen van de revolutie, welke zich in Europa voltrekt, niet alleen als reactie op de zgn. Fransche revolutie, maar als een nieuw tijdvak in het leven der volkeren.. Een tijdvak waarin klassen strijd en klassenwaan worden uitgeroeid om te komen tot dc noodzakelijke volks eenheid, een tijdvak, waarin elk volk weer wordt erkend als werkgemeenschap, gebaseerd op den arbeid en op het besef dat arbeid de grondslag is van 's menschen bestaan. Spr. schetste daarnaast de óp- komst van de moderne slavernij en vervolg de, maar de revolutie van heden heeft mede ten doel de afschaffing van deze sla vernij, door de eer van den arbeid te her stellen, en een van de middelen daartoe is de Arbeidsdienst, waar het trotsche devies „ick dien", komt, in plaats van het „ik moet dienen". Voorts behandelde Mussert de beteeke nis- Van den Arbeidsdienst als schakel in deopvoeding van den modernen jongen mensch, niet alleen voor den werklooze of voor de zonen van Jan Boezeroen, met vrijstelling van dc vaderszoontjes, maar voor het gansche volk. Ten eerste door het bijbrengen van orde, tucht en discipline, door de opvoeding tot netheid en frisch- heid, ten tweede door de ontwikkeling van den eerbied voor den arbeid, het uitdrijven van de luiheid, de vrees voor het vuil ma ken van de handen, tenslotte door de ont wikkeling tot gemeenschapsmensch, tot sociaal voelend wezen, tot zoon of dochter van ons volk, waardoor men leert, zijn aangeboren egoïstische instincten in toom te houden. DE WERKOBJECTEN. Het vinden van geschikte werkobjecten voor den Arbeidsdienst zal moeilijkheden geven. Men mag daarbij den gewonen ar beid niet beconcurreeren noch het natuur schoon aantasten. Te veel reeds is dit laatste door een niets ontziende kapitalis tische wereld gebeurd. Zeker zal de Ar beidsdienst nog óbjecten kunnen vinden in landontginning, en droogmaking, maar mee.- nog in verhooging van natuur- en stedenschoon, in behoud van monumen ten, waardoor tevens de liefde tot den bodem en voor de schoonheid van ons va derland wordt aangewakkerd- In de opvoeding van den modernen jongen mensch is de Arbeidsdienst slechts een schakel. Na de opvoeding aanvankelijk door de moeder alleen, daarna door de ouders, in de scholen, waar ouders en kerk hun natuurlijken rechtvaardigen invloed hebben, maar waarbij de jeugdstorm het volksbin- dende element zal vormen, en vervol gens in den Arbeidsdienst, komt als sluitstuk de militaire dienst In het nieuwe Europa zal er streng onder scheid zijn tusschen degenen die al of niet de wapenen mogen drageg, en het Nederlandsche volk als Germaansch volk zal dit recht stellig ontvan|^n. In het komende Europa zullen de Ger- maansche volkeren, als zijnde van eenen bloede, lotsverbonden op leven en dood, schouder aan schouder naast elkaar staan. Velen verstaan dit nog niet, maar het is een historische noodzakelijkheid en het Ne derlandsche volk worde zich van deze roe ping bewust. De dagen van 1014 Mei hebben getoond, dat een afzónderlijke Ne derlandsche weermacht geen reden van bestaan heeft in de toekomst zal de Ne derlandsche soldaat deel uitmaken van de groote Germaansche weermacht om zijn vaderland te verdedigen waar dit behoort te geschieden, n.l. aan de grenzen van Europa. Zooals in Rusland gebeurd is, zal hg toonen een even goed soldaat te zrjn als de Duitsche. Aldus den jeugdstorm doorloopen heb bend, in den Arbeidsdienst geschoold, deugdelijk militair opgeleid, grootgebracht in godsvertrouwen, liefde voor volk en vaderland en eerbied voor den arbeid, zal straks de jonge Nederlander op zgn 21ste jaar plechtig en feestelijk worden opgeno men als volwaardig staatsburger in de Nederlandsche volksgemeenschap. Ons volk komt in grooten nood te ver- keeren. Het in de 16de en 17de eeuw met groot doorzettingsvermogen en ongekende kracht tot stand gebrachte net van han delsnederzettingen over de geheele wereld is in den loop der eeuwen geleidelijk ver loren gegaan, waarbij steeds Albion erfde. En nu het Engelsche imperium ten gronde gaat, zal, door de wijze waarop wij ons koloniaal bezit aan Engelsche garan ties hebben gebonden, mogelijk ook de laatste rest verloren gaan. Arm en be rooid zullen 'wij dus uit dezen oorlog- ko men en van den grond af aan moeten her beginnen. Resoluut zal men daartoe de handen uit de mouwen moeten steken en aanpakken, steunend op het eenige wat ons gebleven is, onzen vaderlandschen bodem, en de volkskracht van 9 millioen menschen, met als eenig kapitaal goede eigenschap pen van hand en hoofd en hart van ons volk. Maar de Arbeidsdienst zal onze jonge mannen en meisjes moeten leeren, dat wij voor ons volk opnieuw een weg moeten banen en hen daarvoor geschikt moeten maken. Aan het slot van zijn rede sprak Mussert een woord van dank tot den generaal- Arbeitsführer Bethman, die zich zooveel moeite geeft om het instituut van den Ar beidsdienst ook hier te maken tot een voorbeeldig opvoedingsinstituut, voor al zgn moeite en zorgen. Hg sprak de ver wachting uit, dat deze in zijn later leven met voldoening zal kunnen terugzien op zgn arbeid in de lage landen aan de zee. Duitschland strijdt voor Europa. In den centralen sector van het Oostelijk front werd wederom een vijandelijke formatie van haar ver bindingen afgesneden en vernietigd. Talrijke gevangenen, 11 kanonnen, vele machinegeweren en groote hoe veelheden ander oorlogsmateriaal vie len ons in handen. Meer dan 1000 dooden van den vijand werden op het slagveld geteld. De luchtmacht bracht ter onder steuning van het leger vooral in den centralen en den Noordelijken sector van het Oostelijk front sterke formaties gevechtsvlieg tuigen, duikbommenwerpers en jacht vliegtuigen in den strijd. Zij dreef verscheidene vijandelijke colonnes uit een en vernietigde groote hoeveelhe den rollend materiaal. Bij de gevech ten van Dinsdag werden 28 vijande lijke pantserwagens vernield en 51 vliegtuigen van den vijand neerge schoten. Voor de Engelsche Oostkust beT schadigden gevechtsvliegtuigen over dag een klein koopvaardijschip. An dere luchtaanvallen waren gericht tegen ravitailleeringsinstallaties in de haven Great Yarmouth. In Noord-Afrika verkenningsactie in het gebied ten Z.O. van El Mekili. Tien Britsche pantserverkenningswa- gens werden buiten gevecht gesteld. Formaties van de Duitsche en de Ita- liaansche luchtmacht bombardeerden Tobroek alsmede een Britsch vlieg veld en vielen vgandelijke colonnes met bommen en boordwapens aan, In de wateren rond Kreta werd een Britsche duikboot waarschijnlijk tot zinken gebracht. Enkele Britsche bommehwerpers ondernamen in den nacht van Dins dag op Woensdag vruchtelooze sto- ringsaanvallen op N.W. Duitsch ge bied. HET ITALIAANSCHE Het 627e Italiaansche legerbericht van Woensdag luidt: In het gebied ten Zuidoosten van Mekili gevechten tusschen wederzijdsche verken- ningsafdeelingen: een tiental vgandelijke pantserwagens werd vernield. Italiaansche en Duitsche luchtformaties bombardeerden de vesting Tobroek en een vliegveld in de buurt van Mersa Matroeh, schoten met machinegeweren en plaatsten bomtreffers van klein kaliber op autoco lonnes, die troepen en materiaal vervoer den. Den vgand werden aanzienlijke verlie zen aan manschappen en materiaal toege bracht. Vier onzer jagers, die aan de bo vengenoemde acties hadden deelgenomen zijn niet teruggekeerd. Als gevolg van een Dinsdag op Benghazi ondernomen luchtaanval hebben eenige gebouwen onbelangrijke schade gekregen. De vliegvelden op Malta zijn opnieuw en doeltreffend door Duitsche vliegtuigen gebombardeerd. Een Wellington-toestel werd bij een luchtduel neergeschoten. Een Britsche kruiser van de „Cairo"- klasse (4.300 ton) waarvan in het weer- machtbericht no. 624 was gemeld, dat hij door het optreden van een onzer torpedo vliegtuigen tegen, convooien was bescha digd, is later gebleken te zijn gezonken. Burgemeestersbenoemingen. Het rijkscommissariaat maakt bekend De commissaris-generaal voor bestuur en justitie heeft op grond van par. 3 der ver ordening 108/40 (vierde verordening op bij zondere bestuursrechtelijke maatregelen) tezamen met par. 4 al. 1 der verordening 3/40 op de uitoefening der regeeringsbe- voegdheden in Nederland benoemdden bedrijfsleider A. J. M. Tendyck in Roer mond tot burgemeester van Haerlen en Buggenum en den landeigenaar P. J. E. Bekker in Berg èn Dal tot burgemeester van Oude Tonge,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 1