PROVINCIALE ZEEUW5CHE COURANT WOENSDAG 18 FEBR. 1942 Singapore als basis voor Japansche operaties Zes antwoorden van de Wilhelmstrasse. De legerberichten van gisteren. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300. PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT, MIDDELBURG Directie F. van de Velde, F. B. den Boer 18oste JAARGANG NUMMER. 41 AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDL, INGESTELD DOOR DE VEREENIGING „DE NEDERLANDSCH ABONNEMENTSPRIJS: 19 ct. per week of 2.42 per kwartaal Franco per post 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 5 cent Advertentieprijs: Van 1—5 regels 1 1.65. Iedere regel jmeer 33 cent. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties: van 15 regels 0.55, Iedere regel meer 11 ct. (max 8 regels). „Brieven, of adres bureau van dit blad" 10 cent extra. Dit nummer bestaat uit 4 bladzijden. De BUREAUX van de Provinciale ZeeuwEche Courant zijn gevestigd te VLISSINGEN Redactie en Admini stratie Walstr. 58-60, teL 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 578 MIDDELBURG: Londenscbe Kaai 29 Redactie telefoon 269, na kantoortijd telefoon 825. Administratie telefoon 139 GOES: Red. en Admmistr. Turfkade 15, teL 2S63, na kantoortijd teL 2475 OOSTBURG Redactie en Admini stratie Breed es traat 45. telefoon 102 SOUBURG Kanaalstraat 45, tel. 85 BRESKENS: Dorpsstraat 35, tel. 21 Dinsdagochtend vroeg is een onbekend aantal eenheden der Japansche marine de haven van Singapore binnengeloopen. Majoor Nakajima, van de persafdeeling van het Japansche leger, heeft Maandag avond in een radiotoespraak Singapore de beste basis genoemd voor de toekomstige Japansche opex-aties. Over de beteekenis, die Singapore voor Engeland gehad heeft, zeide hij Engeland beheerschte eens de zeven zeeën, en bezat een vijfde deel van de ge- heele wereld, maar voor het grootste deel lagen de Bi-itsche bezittingen in Azië. Lan den als India, Birma, Malakka en Australië volroden de grondslagen van de Britsche hegemonie in dewereld. Singapore was niet alleen het voornaamste steunpunt voor de beheersching van Azië, doch ook voor de ontplooiing der Britsche wereldpolitiek. EEN NIEUWE NAAM VOOR SINGAPORE. Het keizerlijke hoofdkwartier maakt be kend, dat Singapore voortaan een nieuwen naam zal dragen. De vroegere Britsche vesting zal van nu af aan heeten Sjonanko (lichtende Zuidhaven). JAPANSCHE LUCHTMACHT IN ACTIE. Maandag heeft de Japansche luchtmacht buitengewoon hevige luchtaanvallen gedaan van Palembang op Sumatra tot Port Mo resby in het Zuidoosten van Papoea. Overal werd aanzienlijke schade veroorzaakt aan militaire installaties, haveninstallaties en olieopslagplaatsen. Op de vliegvelden van Soerabaja en Batavia is een aantal vlieg tuigen van den tegenstander op den grond vernield. HET VERLIES VAN PALEMBANG „EEN ZWARE SLAG". De Britsche nieuwsdienst noemt het ver lies van het Ned. Indische oliecentrum Pa lembang „een zwaren slag". Deze dienst meldt verder, dat het groot ste deel van Sumatra, vooral de olievelden in liet Noorden, reeds zijn afgesneden. Den geallieerden blyven mitsdien nog slechts de petroleumveldeh van Java over, die echter, naar de Britsche nieuwsdienst constateert, niet toereikend zijn om hun behoeften te dekken. DE BEDREIGING VAN RANGOON. Naar Exchange Telegraph uit Rangoon meldt, zijn Japansche voorbereidingen voor een offensief tegen Rangoon reeds duidélyk waarneembaar. Met het oog daèrop wordt de evacuatie der Birmeesche hoofdstad in versneld tempo voortgezet. De Britsche verdedigingslinie is teruggetrokken tot achter de rivier de Bilin en als laatste na tuurlijke verdedigingslijn ligt daarachter de Sittang. Overal, aldus Exchange Telegraph, hoort men den roep: Wy hebben versterkingen en nog eens versterkingen noodig en wel zoo snel mo gelijk." MILITAIRE VOORBEREIDINGEN IN AUSTRALIË. De „Nya Dagligt AU banda" publiceert een United Press bericht uit Sydney, vol gens hetwelk thans in geheel Australië van Port Darwin tot aan de Zuidelijke kusten militaire voorbereidingen worden getroffen. Op bepaalde punten zijn sterke infanterie- formaties en luchtafweergeschut geconcen treerd. Alle troepenverplaatsingen waren reeds voor den val van Singapore geschied. ADMIRAAL HART. De woordvoerder der Japansche marine heeft verklaard geen bevestiging te hebben van het bericht, dat de Amerikaansche ad miraal Hart zou zijn omgekomen. Wel kan bevestigd worden, dat de kruiser „Houston" bij den slag in de Javazee is gezonken. In dien Hart toen aan boord van de „Houston" was, is hij waarschijnlijk met het schip ondergegaan. Op de rede van Churchill. 1. Gij' waart, mynheer Churchill, reeds een der hoofdschuldigen aan het uitbreken van den laatsten wereldoorlog en uw mili taire onbekwaamheid bleek reeds toen door uw nederlaag van Gallipolie. Reeds door den eersten wereldoorlog hebt gij voor Engeland de alleenheerschappij over de zeeën en daairoede zijn onbestreden we reldheerschappij verloren. 2. Wat waren de gevolgen van uw oorlogs politiek? Militair gezien de grootste mi litaire nederlagen der Engelsche geschie denis Andalsness, Duinkerken, Grieken land, Kreta, Libye, Singapore. Politiek gezien Engeland heeft al zijn vrienden op het continent verloren. Thans is de Engelsche invloed geheel uit Europa gebannen en Europa is vereenigd tegen En geland. 3. Nadat gij door uw fouten de Europee- sche volken als bondgenooten verloren had, hebt gij de grootste misdaad van uw leven begaan, doordat gij u met het bolsjewisti sche Moskou verbond. Het Duitsche leger met zijn bondgenooten Italië, Hongarije, Slowakije en de vrijv Tigerscontingenten uit Spanje, Kroatië, Nederland, België, De nemarken, Noorwegen, Frankrijk, alsmede het Finscho leger hebben de invasie der bolsjewisten in Europa verhinderd en hen tot voor de poorten van Moskou terugge worpen. Het winteroffensief van Stalih tegen het Duitsche leger is reeds thans volkomen mislukt. Stalin zal niet in staat zjjn zyn verliezen aan mensc-hen en materiaal te vervangen. Het Duitsche leger met zyn bondgenooten, welker verliezen zich in te genstelling met den wereldoorlog binnen bescheiden grenzen blyven, zal by het aan breken van het warmere jaargetijde de nog aanwezige bolsjewistische strijdkrachten aanvallen. Gij hebt Eden naar Moskou gezonden om den bolsjewistisehen massamoordenaar Stalin voor zijn oorlogsdiensten en voor de voortzetting van zijn bloedoffers de uitle vering van Europa, aan het bolsjewisme te beloven. In Engeland zelf moest gy den bolsjewistisehen agenten de vrije hand la ten voor hun propaganda onder de Engel sche arbeiders. 4. Gij hebt reeds ten tijde van Chamber lain met Roosevelt tegen uw eigen minis- terpi-esident samengespannen en u tot werktuig van Roosevelt bij de oorlogsop hitsing tegen Duitschland gemaakt. Roose velt heeft indertijd ook belet, dat Enge land het vredesaanbod van den Fiihrer na de ineenstorting van Frankrijk aanvaai-dde en gij waart hierbij zyn handlanger. Se dertdien zyt gij gedreven door uw misluk kingen geheel afhankelijk geworden van Roosevelt, dien hoofdschuldige aan den oorlog. Onvoorwaardelijk en in de vage hoop op latei-e hulpverleening met de wa pens, hebt gy meegedaan aan het Yankee- imperialisme van Rocsevelt. Roosevelt daarentegen heeft zich voor de beloften van hulp aan Engeland met zware Engelsche offers laten betalen. Roo- seveP wil liet Britsche wereldrijk geleide lijk in Amerikaansch bezit doen overgaan en daarmede de ex'fgenaam van Engeland worden. Dit is sedert lan? het plan van Roosevelt, en gij, mijnheer Churchill, van geboorte half Amerikaan, zijt hierbij zijn handlanger. Gij tracht thans de Engelschen tot een laatste krachtsinspanning te bewegen door een ontzaggelijk Amerikaansch oor logspotentieel voor te spiegelen. Gy weet heel goed, dat de bewapeningscyfers van Roosevelt, niets anders zyn dan de grootste van alle Amerikaansche opschepperijen. Voor de Amerikaansche hulp aan Engeland gold en geldt nog steeds het woord „too late and too little". De Amerikaansche troepenlandingen in Engeland zijn voor Roosevelt slechts een middel, om Engeland onderworpen te hou den. Het betreft hier-niets anders dan de eerste Amerikaansche politie-agenten op de Engelsche eilanden, die er voor dienen te zorgen, dat de Engelschman den oorlog voor Amerika ook verder voert en de laat ste penny aflevert. 5. De oorlog tusschen Engeland en Ja pan is uitsluitend uw schuld. Daar de En gelsche politiek door uw toedoen volkomen afhankelijk van de Vereenigde Staten was geworden, moest gij noodgedwongen aan de uitdagende politiek van Roosevelt te genover Japan meedoen. De nederlagen in het Zuidzeegebied en in Oost-Azië zijn daarom een rechtstx-eeksch gevolg van het gebrek aan een vooruitzi enden geest uwerzyds. De materieele verliezen van de Engelschen in de door de Japanners ver overde gebieden gaan reeds thans de duizend millioen pond sterling verre te boven. Reeds de eei'ste weken van den oorlog log met Japan hebben den Engelschen der halve enorme materieele schade gebracht. Dit is echter pas het begin. 6. Uw ooi-log heeft reeds tot algemeene verarming van Engeland geleid. Thans reeds hongeren in Engeland millioenen, die zoo door uw falen een gemakkelijken prooi voor de bolsjewistische propaganda wor den. De bolsjewistische kuiperijen kunnen zich des te ongestoorder ontwikkelen, daar de leiding er van in handen is van den bol sjewistisehen ambassadeur te Londen, Maisky, dien gij uit vrees voor een niet langer meedoen van de Sovjet-Unie de vrije hand hebt moeten laten. Terwijl het Duitsche volk zijn revolutie x-eeds achter zich heeft en door de nieuwe sociale orde van Adolf Hitler immuun geworden is voor alle buitenlandsche revolutionnaire propaganda, heeft het Engelsche volk zijn revolutie nog voor zich. De oorlog van Churchill liquideert de democratie in Enge land. Het einde kan slechts de algemeene veraxroing zijn en de overwinning van het bolsjewisme in Engeland. Samenvatting Gtf hebt derhalve sedert het uitbreken van den oorlog de eene ne derlaag na de andere geleden en de eene stelling na de andere verloren. Gij hebt den oorlog met Duitschland en Italië ontke tend en daarmede uw invloed in geheel Europa verloren. Gy hebt den oorlog met Japan ontketend en daarmede uw heer schappij en- uw geheele bezit in Oost-Azië verloren. Gij hebt de kern van het Empire, Indië, op het spel gezet. Gij zyt met uw politiek van de haat en het onverstand volkomen afhankelijk van Roosevelt ge worden en thans zijt gij bezig nog meer belangrijke bezittingen van het Britsche ryk aan de Vereenigde Staten uit te leve ren. Uw politiek leidt naar de bolsjewi- seering van Engeland. Gij zijt een militair amateui", een politicus zonder moraal en daarenboven een pechvogel, dien alies mis lukt. wat hij onderneemt. De rampzalige zinspreuk in het wapen van uw voox-vaderen „Vol vertrouwen, doch ongelukkig" is in anderen zin dan men indertijd gewild heeft, tot waarheid gewordengy zijt de doodgraver van het Britsche imperium. In het kader van den .Dag der Duitsche Politie" onthaalde de Ordnungspolizel te Den Haag 3000 kinderen op een eenpansmaaltijd. Obersturmführer Rau- ter (rechts) en Gen. Schumann brachten de enthousiaste kinderschaar tijdens den maaltijd een bezoek btapf-Mol HET GIRONUMMER VAN WINTERHULP IS 5 5 5 3 Duitsche successen aan het Oostfront. Van militaire zijde wordt medegedeeld De Duitsche treepen hebben verder ter rein gewonnen, doordat zij in het centrale deel van het Oostelijke front hardnekkig verdedigde heuvelstellingen der Sovjets veroverden. Deze heuvèlstellingen vorm den een sleutelpunt voor de Sovjets. De kern van de bolsjewistische verdediging was een 214 m. diepe loopgraaf, die door een 100 m. lange gang met ver vooruit geschoven mitrailleurnesten was verbon den. De Duitsche ax-tillerie kon deze gang, die beschermd werd door hardgevroren aarde, niet vermelen. Ook het schootsveld van den tegenstander, -vanaf de hoogte, was ideaal. De superioriteit van de Duitsche infanterie wist met zware verliezen voor den tegenstander deze heuvelstelling in handen van de Duitschers te brengen. Het zwaartepunt van de Duitsche lucht aanvallen lag ook Maandag weer in het gevechtsgebied van den centralen sector van het front. Concentraties van voertui gen en plaatsjes lagen den geheelen dag onder een bommenhagel van de Duitsche gevechtsvliegtuigen en duikbommenwer pers. Op bolsjewistische vliegvelden werden door brand- en brisantbommen vei-woestin- gen in hangars en kwartierruimten aange richt. Veertien vijandelijke vliegtuigen werden op den grond vernield. In luchtge vechten schoten Duitsche jagers negen bol sjewistische vliegtuigen neer. Duitsche stoottroepen hebben Zondag op verschillende plaatsen in den Zuidelijken sector met succes geopereerd. In herige gevechten ontnamen zij den bolsjewisten verscheidene plaatsen, die zeer versterkt waren. De bolsjewisten leden zware verlie zen. Het Finsche legerbericht van Dinsdag meldt o.a. Een van onze storingsafdeelingen is na door de vijandelijke stellingen te zijn ge broken 50 km. achter den vijand doorge drongen, waar een belangrijk ravitaillee- ringscentrum werd vernield. Een volle mu nitieopslagplaats, een opslagplaats van le vensmiddelen met groote voorraden, een militaire bakkerij, een kleine opslagplaats van kleeding en benzine, alsmede 90 auto mobielen werden vernield. In totaal wer den 60 gebouwen in den asch gelegd. 500 bolsjewieken sneuvelden. De eigen verlie zen aan gesneuvelden en gewonden be droegen in totaal elf man. DE AMERIKAANSCHE GREDIETEN AAN DE SOVJET-UNIE. Roosevelt heeft de Sovjet-Unie een cre- diet geopend voor den aankoop van oor logsmateriaal in de Vei'eenigde Staten, in aanvulling op de leening van een milliard dollar, die in November 1941 werd toege staan. De beide i-egeexingen onderhandelen over de voorwaarden van dit crediet. Tot dusverre is den bolsjewisten in totaal 1.170.000.000 dollar verstrekt. DRIJVEND DOK IN LA VALETTA VERNIELD. Van militaire zijde verneemt het D.N.B. Het drijvende, dok in La Valetta (Malta) is ten offer gevallen aan de Duitsche bom men, zoo heeft de Duitsche luchtverkenning geconstateerd. Het dok was bestemd voor de grootste schepen der Britsche vloot op de Middellandsche zee en is door Duitsch land op basis van de herstelbetalingen ge bouwd. Thans ligt het zwaar beschadigd in het water. Alleen nog stalen rails en gesprongen platen, die opsteken uit het havenbassin, toonen de plaats aan, waar zich eens het dok bevond. Naar thans ook bekend wordt, zijn bij den Duitschen luchtaanval op een Britsch convooi bij Tobroek, op 15 Februari onder nomen, nog drie treffers geplaatst op een koopvaardijschip van 6000 ton. Het schip kan verloren geacht worden, zoodat bij dezen aanval in het geheel 5 koopvaarders en een torpedojager vernietigd of zwaar beschadigd zijn. WIJZIGING ONGEVALLENWET 1921. HOOGERE UITKEERiNGEN. Bij besluit van den secx'etaris-generaal van het departement van sociale zaken zijn in de Ongevallenwet 1921 eenige wijzigin gen aangebracht, welke beoogen voor be paalde gevallen een verbetering te bren gen in de toegekende renten wegens ten gevolge van een ongeval ontstane blijvende invaliditeit. Door toevallige omstandighe den deed zich namelijk, uit hoofde van de bestaande wetgeving, mede in verband met uitspraken van den centralen raad van be roep, de mogelijkheid voor, dat zeer lage uitkeeringen moesten worden vastgesteld. Door de thans tot stand gebrachte wijzi ging is in de Ongevallenwet als maatstaf yoor de berekening van de uitkeering een minimum-loon opgenomen, waax*voor aan sluiting is gezocht bij de loontabel van het Loonbesluit voor de in werkverruiming te werkgestelde arbeiders. Hiermede is voor alle voorkomende gevallen een redelijke uitkeering verzekerd. Daar de wetswijzi ging tex-ugwerkende kracht heeft voor alle ongevallen, die na 31 December 1936 plaats vonden, zullen ook degenen, die sindsdien tengevolge van een ongeval blij- vend invalide werden en wier uitkeering door bijzondere omstandigheden uitzonder lijk laag moest worden gehouden, in deze verbetering deelen. Voor hen zal de ver hoogde uitkeering met 1 Januari 1942 in gaan. Duitsche duikbootaanval op Aruba. DRIE TANKSCHEPEN GETORPEDEERD. Tijdens een nachtelijken aanval op de kust van Aruba heeft een Duitsche duik boot drie vijandelijke tankbooten getorpe deerd en met kanonschoten een raffinaderij van de Standard Oil getroffen. Een andere tankboot is by Willemstad, de hoofdstad van Curagao, getroffen en zwaar bescha digd. De Berlijnsche pex-s levert commentaar op de mededeeling, dat Duitsche duikboo- ten bij Curagao en Aruba drie tanksche pen tot zinken hebben gebracht en raffi naderijen en havenwerken op deze eilanden beschoten hebben. De „Lokal Anzeiger" ziet in dezen aan val een nieuwe uitbreiding van het ope ratiegebied der duikboot en. De aanval is ondernomen midden in het petroleumge- bied, dat in de eerste plaats Engeland ver zorgt en waar Engelschen en Amerikanen zich veilig konden gevoelen, tot de Duit sche granaten hun installaties vernielden. De „Deutsche Allgemeine Zeitung" schrijft, dat de Amerikanen evenzeer ge schokt zijn door het binnendringen der duikbooten in de Caraibische zee als de Engelschen door het passeeren van Duit sche oorlogsschepen doe ht Kanaal. De Vereenigde Staten hebb op de Bahama eilanden en de kleine Antillen juist de vloot- en luchtbases aangelegd, die zij door den ruilhandel met de torpedojagers van de Engelschen hebben verkregen. Het feit, dat de duikbooten er in geslaagd zijn, na een reis van 4000 zeemij Amerikaansche tankschepen vlak voor de bron der grond stoffen tot zinken te brengen, pleit voor den geest der bem. - ning en voor de kwa liteit van het materiaal. NIEUWE BON BOTER- EN VETKAART. DIVERSE ANDERE BONNEN VERLENGD. De Secretaris-generaal van het departe ment van landbouw en visscherij maakt bekend, dat gedurende het tijdvak van Donderdag 19 Februari tot en met Vrijdag 27 Februari 1942 elk der met „09" ge nummerde bonnen van de boterkaart recht geeft op het koopen van 125 gram boter of 100 gram rundvet. Dit laatste kan uit sluitend worden betrokken door hen, die in de periode van 2 tot en met 5 Februari j.L bon 09 bij hun slager hebben ingele- vex-d. Gedurende het tijdvak van 19 tot en met 27 Februari a.s. geeft voorts elk der met „09" genummerde *bonnen van de vetkaart recht op het koopen van 125 gram boter zonde; reductie of marga rine. Voorts wordt de geldigheidsduur der met „07" en "08" genummerde bonnen van de boterkaart en van de vetkaart verlengd tot en met Vrijdag 27 Februari 1942. De geldigheidsduur der met „204" tot en met „208" genummerde bonnen van de bonkaart algemeen, welke tot en met 21 Februari a.s. elk recht geven op het koo pen van 100 gram kaas, wordt verlengd tot en met Zaterdag 28 Februari 1942. Ten slotte wordt er de aandacht op ge vestigd' dat de bon van de bonkaart al gemeen, welke gewoonlijk wordt aange wezen voor het koopen naar keuze van havermout of peulvruchten, gedurende het vierwekelrjksche tydvak, hetwelk op Zon dag 22 Februari a.s. begint, uitsluitend recht zal geven op het koopen van peul vruchten. De sneeuwruimings- werkzaamheden. DE VERGOEDING VOOR GEBRUIK VAN EIGEN SCHOP. De secretaxis-generaal van het depar tement van sociale zaken heeft bepaald, dat aan de arbeiders, die tewerkgesteld zijn bij het sneeuwruimen in werkver ruiming inplaats van 1 cent per dag 'n ver goeding van 10 cent per dag kan worden uitbetaald voor het gebruik van een eigen schop, zulks met het oog op de gi-oote slijtage der schoppen bij het sneeuwruimen. Deze verhoogde vergoeding mag uitbe taald worden van 1 Februari 1942 af, en heeft uitsluitend betrekking op sneeuw- xuimingswerkzaamheden. Nederlandsche Landstand. De boerenleider, hoofd van den Neder- landschen Landstand heeft benoemd, te re kenen met ingang van 1 Februari 1942, tot voorman E. Z. Oldenbanning te De Wijk, tot hoofdstarleider O. F. J. Damave te Voorburg, tot hoofd der hoofdafdeeling 1 T. E. Bontkes te Finsterwolde, tot staf leider der hoofdafdeeling 1 mr. H. Reydon te Voorschoten, tot hoofd der hoofdafdee ling 2 KI. de Vries jx\ te Groote LJpolder, tot stafleider der hoofdafdeeling 2 ir. W. F. Gerhardt te 's-Gravenhage. tot hoofd der hoofdafdeeling 3 D. Koudijs Hoofddorp, met de bepaling dat de voor man en de hoofden dv=r hoofdafdeelingen hun taak als een ecre-ambt vervullen. Duitschland strijdt voor Europa. Het opperbevel der Duitsche weer macht maakt bekend: Bij de gevechten in den midden sector van het Oostelijk front had een groep vrjandelyke strijdkrachten kans gezien 80 km. ten Zuidoosten van Wjasma door onze linies heen te breken. Na zwaren 3trijd werden zij in een tegenaanval ingesloten en vernietigd. Het overblijfsel van 1848 gevangenen benevens 17 tanks, 86 stukken geschut, honderden machi negeweren. granaatwerpers en be spannen sleden alsmede een groote hoeveelheid ander oorlogstuig vielen ons in handen. Bovendien werden tot dusver meer dan 5000 gesneuvelde vijanden op het gevechtsterrein ge teld. In de periode van 14 tot 16 dezer zijn bij de gevechten in liet Oosten in totaal 78 tanks en 134 stukken geschut buitgemaakt of vernietigd. De Sovjet-luchtstrijdkrachten heb ben Maandag 48 vliegtuigen verlo ren. Vier eigen toestellen worden vermist. Duitsche duikbooten zijn de Cari bische Zee binnengedrongen, hebben ter hoogte van de eilanden Aruba en Curagao drie tankbooten van 17.400 ton in totaal in den grond geboord en de olieraffinaderijen en haven installaties met artillerie beschoten. In Noord-Afrika geen gevechts handelingen van beteekenis. Bij Alex- andrië viel een Duitsche duikboot een formatie Britsche oorlogsschepen van een kruiser en drie torpedoja gers aan. Twee vijandelijke eenheden werden door torpedo's zwaar bescha digd. Bij vluchten van afzonderlijke En gelsche bommenwerpers naar de Duitsche Bocht is in den nacht van Maandag op Dinsdag een vyandelijk vliegtuig neergeschoten. Wachtmeester Kirchner, stukscom mandant, die in het weermachtbe- richt van 15 dezer is vermeld, heeft Maandag nog 7 - vyandelijke tanks stukgeschoten. HET ITALIAANSCHE. Het 626e Italiaansche legerbericht van Dinsdag luidt: In het gebied van Mechili bedrijvigheid van patrouilles. Gisteren heeft de Duit- sche-Italiaansche luchtmacht verscheidene malen belangrijke vijandelijke doelen in Libye en op het eiland Malta aangevallen. Bij verwoede luchtgevechten tusschen groote luchtformaties werden in totaal 17 Engelsche vliegtuigen neergehaald, waar van 15 door Duitsche jagers en 2 door de onze. Andere Britsche vliegtuigen wer den op den grond vernield. Op de Egeïsche zee is een vijandelijk vliegtuig door onze torpedovliegtuigen ge troffen en in zee gestoi-t. In de vroeger ochtenduren werd een poging gedaan, Castel Vetrano uit de lucht aan te vallen. Het afweergeschut, dat on- middelijk in werking trad, schoot een Wellington-bommenwerper in brand, waar van de uit zes Nieuw-Zeelanders bestaande bemanning werd gevangen genomen. Een ander vliegtuig van hetzelfde type wei'd door een Duitschen jager gedwongen in de nabijheid van Modica te landen. Het toe stel .werd ïn ongeschonden staat buitge maakt en de uit zeven personen bestaande bemanning gevangen genomen. Nieuwe commissaris der provincie Groningen. Het rijkscommissariaat maakt bekend De rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied benoemde op grond van part. 1 zijner verordening 108/1940 (vierde verordening over bijzondere be stuursrechtelijke maatregelen) den vlie geren x-egeeiingscommissaris voor de be- stuurshervorming in Nederl.-Indië, ir. C. F. Staax'gaard te Laren tot commissaris der provincie Groningen. DE OORLOG IN DE LUCHT. TOESTEL AAN DE NEDERLANDSCHE KUST NEERGESCHOTEN. Afzonderlijk vliegende Britsche toestellen hebben Maandag geti-acht over de Neder landsche kust te vliegen. De Duitsche ma rine-artillerie nam hen onder vuur en schoot een der vliegtuigen neer. Dc overige werden gedwongen terug te kecren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 1