mimtirnm KAHREL THEE 3EENLIJDERS, zóó zekerheid PAND Oost-en West-Souburg GESCHENKEN FLINKE MONTEUR in onzekeRe trióen HEEL NEDERLAND „CADZANDRIA", RIJWIELBANDEN Van den Driest suviCKiacit vkuv den. vaAnrnn. Cftonimkert cyunjot „MEDIGBURGUM", MIDDELBURG niet kan doorgaan. Nederlandsche Reisveresniging. niet kan doorgaan. Middelburgsche Schouwburg Concert U! Souvenirhuis „DE MAAN" GEVRAAGD: M. DE DREU Co. N.V. Vrouwelijke Kantoorbediende Flinke Kantoorbediende ONZE KLEINTJES KWITANTIES BRIEFPAPIER ADVERTENTIEN Heden overleed te Am sterdam, na een kortstondig lijden, tot onze diepe droef heid, onze geliefde Broeder en Zwager, de Heer STEVEN SPITS, In den ouderdom van 45 jaar. Dat hfl ruste ln vrede. G. BRANDT—SPITS. J. P. C. BRANDT. Vlissingen, 6 Februari 1942. Heden overleed onze lieve Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder, Mevr. MARTINA JOHANNA VERMEULE, Wed. van den Heer J. OELE Hzn., in den- ouderdom van 89 jaren. Goes: D. P. DE GRAAFF OELE. N.~ en 8t. Joosland: M. POLDERDIJK— OELE. 's^Gravenhage: T. OELE—VERBEEK. J. OELE. TJ. OELÉ—LINCKLAAN WESTENBERG. Goes: P. OELE. P. J. OELEDE WITT. Alkmaar: M. J. SCHOUTEN— OELE. B. H. J. SCHOUTEN. Driebergen: Ir. J. OELE. C. J. OELESENF. 's-Gravenpolder M. OELE. W. OELE— VAN GOOZEN. Rotterdam: 3. M. VAN GOOZEN— OELE. J. VAN GOOZEN. Kleinkinderen en Achterkleinkinderen. Goes, 7 Februari 1942. Heden overleed zacht en kalm, onze geliefde Echtge noot, Broeder, Zwager en Oom PIETER OSTÊ, in den ouderdom van 76 jaar en 6 maanden. Uit aller naam, W. OSTS—WALRAVE. Vrouwenpolder, 5 Febr, 1942 Heden overleed, na een kortstondig lijden, onze in nig geliefde Echtgenoote en zorgzame Moeder MARIA TOOLENS, in den ouderdom van 63 jaar en bijna 3 maanden. Allen die haar gekend hebben, weten wat wij in haar verliezen. Haar diepbedroefde Echtgenoot en Zoon, L. KORSTANJE Jz. J. D. KORSTANJE. 's-Heer Abtskerke, 5 Februari 1942. De teraardebestelling zal plaats hebben op Maandag 9 Febr. as., 's middags 1 uur to.t.). Voor de deelneming bij het overlijden van mijn lieve Vrouw, Mevr. RECCY MEERTENS VAN ZALEN, betuig ik, mede namens de fa milie, mijn hartelijken dank. KAREL MEERTENS. Middelburg, 7 Februari 1942. Voor de zeer vele bewijzen van deelneming, die wij onder vonden bij het overlijden van onze lieve Moeder, Mevrouw SARA PIETERNELLA VAN IR EN, zeggen wij hartelijk dank. A. LOOTEN. C. LOOTEN. Middelburg, Februari 1942. Voor de vele bewijzen van belangstelling, ondervonden bij het overlijden van onze lieve Zuster, Behuwdzuster en Tante, Mevrouw SARA PIETERNELLA VAN IREN, betuigen wij onzen hartelijken dank. Uit aller naam, D. H. VAN IREN. Middelburg, Februari 1942. Voor de vele blijken van be langstelling, tijdens de ziekte en na het overlijden van orafen besten Oom ADRIAAN JANSE, betuigen wij onzen hartelijken dank. Namens de familie, J. JANSE. Westkapelle, Februari 1942. T/hans zal blijken, welk een zegen het deelen van eigen risico met tien duizenden anderen is. Een levensver zekeringpolis is nu meer dan ooit een veilig bezit n.v. levensveRzeke&inQ mij. 's QRivenhiqe Vraag de brochure: Levensbehoeften en levensverzekering. Wij vragen te huur of te koop een te Middelburg, in het centrum der stad, bevattende circa 10 d. 12 kamers. Schriftelijke aanbieding om trent ligging, prjjs enz. onder No. 1950, Bureau van dit blad, Middelburg. U kunt ons opdragen om bloemen te la ten bezorgen tn elke plaats WALSTRAAT II Notaris J. TERPSTRA te Middelburg is voornemens Woensdag 11 Februari 1942, des nam. 2 uur, in het café Westdorp te Serooskerke, pu bliek te verkoopen Het HUIS met TUIN te Serooskerke op het Dorp A 57, groot 3 aren 35 cen- tiaren. Te aanvaarden 2 Maart 1942. Bezichtiging Dinsdag 10 Fe bruari van 10 12 en 24 en op den verkoopdag van 1012 uur. Notaris J. C. PAAP te Vlis singen zal op Zaterdag 21 Fe bruari 1942, n.m. te 3 uur, in Café „Dorpzicht" te Oost- en West Souburg in het OPENBAAR VERKOOPEN: 1. Het Huis met vrije poort en erf aan de Kanaalstraat 38 te Oost- en West Souburg, groot 1,60 are, verhuurd voor 3,75 per week. Lasten 19,76. 2. Drie huizen met erven aan de Braamstraat 31, 33 en 35 aldaar, groot resp. 1,37 are, 1,44 are en 1,40 are, alle ver huurd voor 3,30 per week, waterleiding inbegrepen. Te veilen in 3 perceelen. Lasten resp. 19,72, 19,74 en 19,73; vergoeding aan Polder Walche ren f 0,55 per jaar. 3. Het huis met vrije poort en erf aan den Nieuwe Vlis- singscheweg 75 ('t Wissel) al daar, groot 1,68 are, verhuurd voor 3,per week. Lasten S 13,92. Betaling en aanvaarding 14 Maart 1942. Lasten van 1 Ja nuari 1942 af voor rekening van koopers. Bezichtiging daags vóór den verkoop van 1012 en 25 uur en op den verkoopdag van 10—12 uur op vertoon van toe gangsbewijs, verkrijgbaar ten kantore van voornoemden no taris en bij den Heer W. KASTELEIJN, Beciusstraat 9 te Oost- én West Souburg. Nadere inlichtingen ten kan tore van voornoemden notaris Het Dagelijksch Bestuur der Vereeniging van Belanghebben den bij de productie van en den handel in consumptiemelk in Walcheren maakt aan haar leden het volgende bekend a. de inkoopprijs der volle melk, te betelen door leden- melkdistribuanten, geves tigd buiten het stahdaardi- satiegebied, aan leden-leve ranciers is vastgesteld op 13.4 cent per L franco af nemer, verminderd met 0.06 cent per L contributie, dus uit te betalen aan de leden leveranciers 13.34 cent p. L; b. de inkoopprijs der volle melk, te betalen door de leden-zuivelfabrieken in Walcheren aan leden-leve ranciers, na aftrek van 0.06 cent per L voor contributie, is vastgesteld op 2.5 cent -f- gemiddeld vetgehalte der melk in procenten x 3 cent) per Kg franco fabriek c. de onder a en b genoemde prijzen gelden voor de pe riode 1 Februari t/m. 28 Februari 1942. WALCHERENSCHE MELKFEDERATIE. BEURTDIENST Kantoor Scheldekade 6, BRESKENS TELEFOON BRESKENS 78 ROTTERDAM 22377 3 x wekelyksche Beurtdienst BreskensDordrecht- Rotterdam v.v. U kunt Uw bestaanden band sparen Uw versleten band blijven gebruiken Lekke banden, resp. band reparatie voorkomen Bonnen aanvrage bon nen inwisseling misère vermijden en daarbij kalm door blijven fietsen Meteen HOUTEN RIJ- WIELDEKBAND, die dat alles voorkomt, ge- ruischloos is en toch veerend werkt. RIJDEN PRECIES ALS NORMAAL. Slechts een uitgave van 7,incl. monteeren en vrij van elke distributie tot heden. Deze dekbanden zijn na een proeftijd van 4}L> maand door ons persoonlijk deugdelijk be vonden. Heerenstraat 12 - Telef. 510 Middelburg. IMPORTÊUv. FA.ARTU.E.M.MUPUENS GO AAP FL0BI54TCAAT.14* BOTERDAM (C> «mo »e» Het Bestuur deelt mee, dat de te geven jaar uitvoering, zooais Medio dat gewoon is, Afd. Walcheren. Het Bestuur deelt mee, dat de te geven club avond DOND RDAG 12 FEBRUARI, 8 UUR BEETHOVEN, SCHUBERT, SCHUMANN, CHOPIN, LISZT. PEMBAUR, piano en E M N E R, viool. Prijzen der plaatsen Loge 3.Zaal 2.Bovenloge 1.50; Galerij 1. Kaartverkoop en plaatsbespreking Dins dag 10 en Woensdag 11 Februari in den foyer van den Schouwburg van 25 uur. Telefoon 181. Na afloop v. h. concert, extra-tram naar Vlissingen. helpen wij ook BEENVERKORTING WORDT ONZICHTBAAR. ELASTISCHE GANG. GEMAKKELIJK EN LICHT. (D. Rijk.»p. 457.390), In alle gevallen van verlammingen en andere voet- en been-lijden, bij alle been-verkortingen geeft onze gepat. Extenslon-Aerozulg-Protheie: al- geheele verlichting, grootste zekerheid bij het loopen. volkomen onzicht baarheid van het lijden!!! GEEN kurkschoen meer, die voet en been verzwakt! De moderne wetenschap kan een ander mensch van U maken!! Iedere winkelschoen te gebruiken! Aanbev.doorH.H. doctoren en technici over de geh. wereld. Voor namaak wordt gewaarschuwd!! Voor lijders rIJkgelIL brochure no: 32 gratis bij: EXTENSION. 3eH«lmenitr.23.Tel.: 82468. Aimterdam Ook iedere moderne lage schoen is te gebruiken 1 MOOIE SORTEERING Winkelgalerij Dam 15 Middelburg Zij, die kunnen lasschen en op de hoogte zijn met de behandeling van generatoren, genieten de voorkeur. FILIAAL FORD-GARAGE - VLISSINGEN Gevraagd voor direct: Mulo-diploma strekt tot aanbeveling, en een Leeftijd minstens 20 jaar. Eenige routine vereischt. Schriftelijke sollicitaties in te zenden aan de Firma GEBR. DUVEKOT, Goes. Van 1—6 regels (6-pnnts letter) 55 et. Iedere regel meer 11 et. (maximum 8 regels). „Brieven of adres Bureau van dit blad" 10 cent extra. Betaling A contant. KOOP EN VERKOOP Te koop: PRACHTIGE VOS- BONT. Kalvermarkt 5, Middel burg. Te koop: 1 paar SCHAATSEN* (model Ruiters) .Lange Giststraat 11. Middelburg. Te koop: BRANDHOUT. Adres: KODDE. „Triton", Souburg. Gevraagd met spoed VERPLEEG - STEBS-UITZET (geheel of ge deeltelijk). maat 4246. Heeren gracht 46. Middelburg. Te koop gevraagd een paar over schoenen, voor schoenmaat 45. Br. tnet prijsopgave, onder lett. O.O., Bur. Prov. Zceuwsche Crt. Vlis singen. Te koop gevraagd TUINBANK, in zeer goeden staat. Brieven met opgaaf van prijs, onder letters O.U., Bureau Prov. Zeeuwsche Courant, Vlissingen. Te koop gevraagd: Alle tweede handsch meubelen, stofzuigers, radio's waschmachines, kachels, fornuizen, enz. H. J. DORPMANS, Noordstraat 2, om den hoek Kerk straat naast „de Broederband". Telefoon 371, Vlissingen. Te koop gevr.kelder- en zol- deropruiiningen, kieeren en alles wat nog te verhandelen Is tegen O reeds bekende hooge prijzen (geen vodden, ijzer of beenderen). Adrts: Noordstr. 2, Telèf. 371. Vlissingen: Te koop gevr Accordeons, Ra dio's met of zonder U;K.G.t For nuizen, Waschmachines en al le voorkomende meubelen en huisraad. Betaling geschiedt voor de goederen afgehaald worden. Adres- Noordstraat 2, Vlissingen. Te koop gevr.: onde gramofoon- platen a 20 ct. per stuk aan den winkel, Koffcrgramofoons, elcctr. gramofoons (met pick up), ook losse machines, enz. Noordstr. 2, Tel. 371, Vlissingen. Te koop gevraagd: EEN- of 2- VERDIEPINGSHUIS te Vlissim- gen, 5000 f 6000. Aanbiedingen onder letters 0:F., Bureau Prov. Zeeuwsche Courant, Vlissingen. Te koop: 3 als nieuwe HAARD KACHELS met kookgelegenheid. Zwart emaille. Te zien: Smederij VAN BIEZEN, Heinkenszand. Te koop: Prima ACCORDEON, merk „Hohner", pianoklavier. 120 bassen, prijs 215.Adres: Noordstraat 2, Tel. 371, Vlissingen Te koop een HEERENFIETS met z.g.a.n. banden en een RADIO, z. U.K.G. Aagje Dekenstraat 95bov., Vlissingen, tusschen 6 en 7 uur. Particulier vraagt te koop PICK UP, eventueel met platen. Prijs opgave en omschrijving, onder letters O.E., Bureau Prov. ZeeuW- sehe Courant, Vlissingen. Te koop: Handmangel met vlieg wiel. Aan 't zeifde adres een co- pieerpers te koop. Offerten onder letters O.Z.„ Bureau Prov. Zeeuw sche Courant, Vlissingen Te koop gevraagd: EENIGE WOONHUIZEN te Vlissingen. Brieven met volledige inlichtingen onder letters O.N., Bureau Prov. Zeeuwsche Courant, Vlissingen. Te koop gevraagd een HAND KOFFER van flink formaat Noordweg 72, Middelburg. Te koop gevraagd: Gasoventje, overschoenen (schoenmaat 41) en winterjas (maat 48). Brieven on der no 1953, Bureau van dit blad, Middelburg. VAN DE VELDE Walstraat 58-60 - Vlissingen HUUR EN VERHUUR Gevraagd April, uiterlijk Mei, KAMERS MET KEUKEN, Mid delburg of omgeving, door net be jaard echtpaar, P.G. Br. onder no. 1951, Bur. van dit blad, Middelb. Een WINKELHUIS te huur in nieuwe stadsgedeelte.. Briev ond. letters N.A., Bureau Prov. Zeeuw sche Courant, Vlissingen. Gevraagd te Vlissingen of directe omgeving FLINK PAKHUIS met terrein. Brieven onder letters N C. Bureau Prov Zeeuwsche Courant. Vlissingen. Gevraagd te Middelbhrg door jong echtp- p. begin April 2 gem. kamers met vrije keuken of gebr. van keuken. Br. met prijsopg. no. 1952 Bur. v. d. blad. Middelburg. WONING te huur gevraagd te Middelburg of amgeving door Rijksambtenaar. Brieven onder no. 1954. Bureau van dit blad, Mid delburg. PERSONEEL GEVRAAGD Gevraagd NET MEISJE voor '8 morgens of WERKSTER, voor Vrijdags. Liefst Geref. of N.H. BLAAUW, Nadorstweg 40, Mid delburg. Mevr. MOLHOEK—STOKMANS, „Walhuisje". Oostwal 87. Goes, vraagt tegen 1 Maart een DIENST BODE. Werktijd 8—4 uur. 's Zon dags vrij. Terstond of half Februari ge vraagd, wegens huwelijk der te genwoordige, een flinke DIENST BODE, voor dag en nacht. Hulp aanwezig. Hotel „Nieuw Goes", Wilhelminastraat 98, Goes. DAGDIENSTBODE gevraagd of MEISJE voor halve dagen. Mevr. KOOLWIJK, Westwal 30c, Goes. Gevraagd een HUISHOUDSTER, liefst Doven de 40 jaar. Dijkstraat 46, Souburg. Mevrouw VAN DEN BRANDE- LER, Laan van Nieuwenhove 14, Middelburg, vraagt per 1 Maart of later een NET MEISJE voor dag en nacht. Zich aan te melden nè 7 uur. Gevraagd NET MEISJE voor de morgenuren. Vrijdag den geheeleu dag. Noordweg B 90c, St. Laurens. DIENSTAANBIEDING Nette Jongedame, leeftijd 20 j., P.G., biedt zich aan als KINDER JUFFROUW, hulp in de huishou ding ö.d., diploma huishoudschool, bekend met verpleging. Brieven no, 1956. Bur. v. d. blad, Middelb. LESSEN Modevakschool en Patronenhuls, Spuistraat 22, Vlissingen. Maat- patronen uit alle modeplaten, di rect leverbaar, pas-klaar maken, ook voor veranderen. Opleiding voor de examens. C. Vleugel FJorusse. Dames! De cursus maatknlppcn, patroon-teekenen, en „van oud- nieuw-maken" is begonnen. Nieu we leerlingen (ook gehuwden) zich melden a.s. Maandag van 2^5 uur in de Bogardzaal Middelburg. C. Vleugel—Florusse, Leerares. BIJWERKEN van leerlingen van U.L.O. en H.B.S in alle wiskunde vakken door ingenieur te Middel burg, tegen matig honorarium. Brieven onder letters N.V., Bur. Prov. Z. Crt, Vlissingen. Frans en Engels. Opleiding L.O., Handeiscorr., Convers., Wi&knnde voor H.B.S. en Gymn. Jarenlange ervaring. H. HOEDEMAKER, Noordsingel 78, Middelburg. Danscursus O.T.B., Goes, door W. M. J. MEEUSE, Dansleraar, L. Breestr. 18, Tel. 905. M'burg. Voorjaarscursus op Zaterdagavond in de Prins van Oranje te Goes, van 8 tot 10 uur 's avonds. In schrijving aan de zaal. BIJEENKOMSTEN Filmavond HUISHOUDELIJKE VOORLICHTING te Goes is uit gesteld tot Dinsdag 24 Februari. De Zondagsschool „Molenwater" wordt voorloopig gehouden in de Concertzaal (ingang Verwerijstr.). Aanvang 12.15 uur. Alle leerlingen worden a.s. Zondag weer verwacht De oefenavond Zondag a.s. In het Schuttershof gaat NIET.door. W. M. J. MEEUSE. Lange Bree- 19. Telef. 905. M'ddelburg. OIVERSEN Vermist ZWART HONDJE met 3 witte voetjes en witte borst. Koepoortstraat 15, Middelburg. Drie sportieve bakvisjes zoeken kennismaking met drie dito heren, om gezamenlijk vrije tijd door te brengen. Br. ra. foto's, welke op erew. word, teruggez., no. 403, Boekh. Hildernisse. M'burg. Ge- heimh. verz. en verz. Chique japonnen naar maat. El ke oude damesgarderobe wordt prima gemoderniseerd en veran derd. Singel ISO(rcchts), Vlissin gen. Bod gevraagd op ingebonden „Staatsblad der Nederlanden" van 18511860. Offerten onder letters O.Y., Bureau Prov. Zeeuwsche Courant, Vlissingen. HUWELIJK. Succesvolle bemid deling voor alle rangen, standen en leeftijden. Uitgebr. relaties door geheel Nederland. Inl. schrift, en mondeling. Bureau Holland, Ad- miialenweg 219. Arasterdam (W.)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 8