Hollander BRIL ocus Ladders ophalen f C. J. TILROE 7 1 NET DAGMEISJE. 1 H. MERISDN 8 ZN's Ijzerhandel NI Firma I. DE KRAMER DAMES JAPONNEN onderbaas vanaf 5 ct, per ladder. Geldige bonnen voor voedingsmiddelen. een Inkoopboek en een Verkoopboek. A. ELENBAAS, Tel. 2086, Goes. Honderden FLEVO VOOR REPARATIE CONTRACTTELERS NETTE JONGEN Uw banden slecht! M. J. Jeremiasse Flink DAGMEISJE Opticien Geense KAMERBILJART 't Utokic van Uotlcutdu's dcunevzaak Te koop: Tweede handsch LOD. KESSELAAR Sneeuio A. C. VAN DER REST TE KOOP: - ft DE MORIAAN ÉCHTE KOFFIE J. A. C. LAGAAY ADVERTENTIEN DENK IK AAN EEN DAN DENK IK AAN De oudste Zeeuwsche Brillenmakers met de nieuwste werkmethode. Erkende fondsleveranciers. Noordstr. 45, M'burg. Kerkstraat 9, Goes. Gevraagd een op een groot landbouwbedrijf in Zuid-Beveland. Sollicitanten gelieven zich te vervoegen bij den Heer A. DAVID, Frede- ricapolder, Rilland. Adverteert in dit Blad GANZEPOORTSTRAAT 23 TELEFOON 0531 GOES Windgeneratoren en de Electrische instaüatie compxeetverkrijgbaar by de Firma VAN DR1EL te Kloetinge telefoon 2973 Goes Een mantel of jasje, oud elf jaar? 't Kaboutertje past het, beproeft u u t maar. I IMBBBBKAa VRIJDAG 6 FEBRUARI 1942 Elk der volgende bonnen Geeft recht op het koopen van: 8 Febr. t/m 14 Febr. 1942 08 A Brood 08 B Brood 08 A Vleesch 08 B Vleesch 8 Febr. tan 21 Febr. 1942 4 Rants. hi Rants. 1 Rants. hi Rants, Brood of gebak Vleesch of vl.waren 08 A Aardappelen 1% kg. Aardappelen 08 B Aardappelen hi kg. Aardappelen 25 Jan. t/m 21 Febr. 1942 197 Algemeen lKg. Suiker 05 C, 05 D Reserve 50 Gram Cacao 198 Algemeen 500 Gram Jam 199 t/m 202 Algemeen 1 Rants. Bloem, brood of gebak 06 D—07 D ieserve 250 Gram Rijst 203 Algemeen 250 Gram Havermout of peulvr. 209 Algemeen 250 Gram Gort 210 Algemeen 100 Gram Vermicelli of maïzena 204 t/m 208Algemeen 100 Gram Kaas 06A t/m 09A Melk I 3 hi Liter Melk 06B t/m 09B Melk I 1% Liter Melk 1 Febr. t/m 9 Febr. 1942 V 07 Boter hi rants. Boter 07 Vet hi rants. Boter zonder reduc- ductie óf hi rants. Margarine t/m 3 i. 4 t/m 13 14 t/m 20 j. Vol was senen fcenh. In tijdvak van een week 9 18 22 18 Rants. Ihi 2hi 2% 2% 1 1 1 Rants. 1 In tijdvak van twee weken 1% 3hi 5% 3Ms hi hi hi hi |Kg. Kg. In tijdvak van vier weken BIJZONDERE RANTSOENEN. 28 r m 21 Febr. 1942. 193 Algemeen 250 Gram Koffie-surrogaat 19 Jan. t/m 14 Febr. 1942 Beschikbaar per persoon 1 I 50 500 4 I 500 250 250 100 500 28 - I 1 I 50 500 j 4 - I 250 250 100 500 14 - I 1 1 Kg. Gram 500 500 Gram 4 4 Rants. J Gram 250 250 Gram 250 250 Gram 100 100 Gram 500 500 Gram Liter 7 7 Liter In tijdvak van 9 dagen hi 1 1 1 Rants. 04B, 04C, 04D Reserve 1 stuks Eieren 15 Febr. t/m 28 Febr. 1942 212 Algemeen J 250 Gram peulvruchten 250 250 250 J 250 Gram IJ 1 1 J J stuks 250 250 250 250 [Gram GELDIGE BONNEN VOOR DIVERSE ARTIKELEN Elk der volgende bonnen Geeft recht op het koopen van van tot en met 1 f 28 Dec. 1941 31 Mrt. 1942 26 Petroleum J. 2 Liter Petroleum 4 Jan. 1942 31 Mrt. 1942 07 KF Brandstof 30 Apr. 1942 05 t/m 07 H.K. Brandstof 30 Apr. 194* 13 en 17 H.K. Brandstof 30 Apr. 1942 08 H.K. Brandstof 2) 1 Eenh. Brandstoffen Div. data 80 Apr. 1942 12 t/m 20 C.V. Brandstof 30 Apr. 1942 23 t/m 28 C.V. Brandstof 30 Apr. 1942 le t/m 8e per.Brandstof 30 Apr. 1942 08 KF Brandstof i) 2 eenh. Brandstoffen 1 Febr. 1942 30 Apr. 1942 211 Algemeen l 1 Rants. Zeep 1 Febr. 1942 28 Febr. '42 G Zeep G Toiletzeep 75 Gram Toiletzeep 80% 1 Febr. 1942 28 Febr. *42 L Textiel (Mannen) 50 Gram Scheerzeep 1 Jan 1942 30 Apr. 1942 "I cu vo Jtv.r. öiunuöioi ia geen aninraciet verKnjgoaar Op bon 08 H.K. Brand3tof is uitsluitend turf verkrijgbaar. DE VOLGENDE BONNEN ZIJN BINNENKORT NIET MEER GELDIG Na Zaterdag 7 Februari07 Brood, Vlees'ch 04 B-C-D Reserve. Bon 195 Algemeen (Peulvruchten) blijft geldig t.m. 21 Februari 1942. De levenamiddfilenbonnen welker guldigheidarinui op Zondag aanvangt, mogen reed» worden vlflwchwaren °P s daaraunvooralgaande, met uitzondering van den bon voor vleesch en EÊN RANTSOEN Brood: 100 gram brood. am®ï5iJLlrfmA#^hult' W9fe'*- biscuits, koenes, óf 100 gram speculaas, 140 gram koek óf taLf of^ebakjea. eram eevukl klein koretgebak, óf 600 gram gevuld groot koretgebak. béen^inbegrepen111 vleeöcb' sowicht van beon inbegrepen, lf>0 gram paardevleesch, gewicht van gr.am ®ero°^ 8«kookt vleesch, óf 75 gram gerookte worstsoorten, óf 100 bloS^ffrst zurer<zifitS00r 6ram leverartikelen, touge worst, nierbrood, óf 150 gram Jam: 500 gran jam, siroop, honing, enz. lram ta^ebloem. -meel, roggebloem, meel-, zelfrijzend bakmeel. Hijst 250 gram röst, rbstemeel, -bloem, gries, kindermeel. (gemengd meel) srara tiaver.n,out* -vlokken, bloem, -gort. aardappeimeelviokken, gruttemeel, Siïffïrïïï oI.T KOrtmout gort bloem, grutten (alle soorten) gruttemeel (gemengd meel), rustgries. aardappel-taploca of 4 liter gortpap Vermicelli: 100 gram vermicelli, macaroni, spaghetti. poed^of Mr^B^B^èrB6g0' aardapP€lmeel' 6f 100 gram zetmeeI' in pudding- iSind»tS#«„?ranl1bo,ter: Margt,r'ne: 250 prara margarine; Vet: 200 gram vet. Óf O hl hl' <maxlroaal 75 kg.) antliraciet, steenkolen, indusiriehriketten. eierbrlketten. hriJriff' Sa8^0kP8' 1J19 k* bruinkoolbriketten óf 75 kg. petroleumcokes, óf 150 kg. SWffS S Sm'.Ó' ™n "„rï." PWSlUr'' 4M S1Uk" b0SE"tur[' 41 275 tu"ult Sinfnfkl"AnUJ5hi150 KraA esnheidsteiletssap. óf 100 gram zachte zeep (straon- trmLifiB rt»!;6;..-11, sraP1 5ftrht0 z£eP <«an«MWWHn5 1 Jan.—31 Aug. 1941), ót 200 d 1 10,!> 850 Sram rt«>P°«icr. 61 lot doe was- Voor administratie omzetbelasting, zijn noodig Verkrijgbaar bij: BOEK- en PAPIERHANDEL Mevrouw GERRITSEN, Lange Kerkstraat 35, Goes, vraagt Behoorlijk loon. Prettigen werkkring. slrcnge wlnfcrs geven wel ruim schoots gelegen heid óm de kwali teit van Uw kachel te beoordeelen HAARDKACHELS stralen dagelijks hun behagelijke warmte uit. Hun speciale systemen hebben bewe zen uiterst zuinig te zijn, gepaard gaande met een enortn uitstralingsvermogen. En nu reeds worden er plannen ontwor pen om ze nóg beter te maken, om, zoodra er weer leveringsmogelijkheid komt, het beste tegen den gunstigsten prijs te brengen. ELKE FLEVO IS HAAR GELD DUBBEL WAARD. GOES Langs Vorslstraat 6 (bij het Ziekenhuis) GOES. gevraagd voor da volgende vruchten Stamboonen per 100 K.G, 41 Tuinboonen - 38 Spinazie - 46® Radijs - 70 Uien 300 Zaadhandel JOS. REIJERS, Adres Noordweg A 81, Krabbendijke. Gevraagd een (of Meisje). A. C. VAN DER REST GOES. Geen bezwaar, wjj monteeren er een houten-rijwiel-dnk-band omheen en U kunt weer voor langen tijd vooruit. Het voor deel van deze vinding is, dat de veering en soepelheid behou den blijft, terwijl Uw fiets er niet zwaarder door loopt. Pr\Js per Band 7.- incL montage. GOES. Voor het geval Uw banden totaal aan flarden zijn, leveren wij U een massief houten band met rubber Joopvlak ad 8.50 inclusief montage. Een geluksdag voor velen S LOTISICO TREKT 0 MAART A.S. Hoofdprijzen 100.000, 50.000 enz. Prijs per l/»n polis 2.50, i/,o 5.00, »/2o 7.50. Voor ziet U tijdig(Vorige loterij reeds eenige da gen voor de trekking uit verkocht Hoofdagentschap H. BAKKER - GOES, Nieuwstraat 36 Giro 242323. Trekkingslijsten gratis en franco, gevraagd. Lange Vorststraat 49 GOES. BEKENDMAKING. Pe FDtMA C. QFISPEL, Planofabrikant te Rotterdam. Heemraadssingei 804, deelt hierdoor mede, dat zij haar cliënten in Zeeland wederom als van ouds kan bedienen. Zij wordt vertegenwoordigd loor den Heer JOH. SIGTERMAN, Pianostemmer en reparateur. Adres Hotel Zoutkeet, Goes. Gevraagd met toebehooren, in prima staat. Brjeven letter B., Boekh. A. ELENBAAS, Tclef.- 2080, Goes. HOUDT U OP DE HOOGTE!! Ook nu is het ons een ge noegen, U te kunnen mee delen, dat wij etaleren een PRIMA COLLECTIE APART ENVOORDELIG!! Vergeet niet even te komen kijken in Lange \orststraat 42 Goes Veeren- en Kapok-Bedden, prima Engelsche- en andere Ledikanten, Linnenkasten, Lederen Damesjas, maat 50, Stoelen, Tafels, Kook- haard, Kamer- en «Keukenkachels, 5000 M. nieuwe Kant, Ligstoel, Koffer, partij Lees-, Studie- en oude Boeken, Motor, Union, beste Banden, nieuwe Kampeertent, enz. Inkoop van alle zindelijke goederen. Geheele Inboedels, Winkels en ook gedeelten, voorts alle soorten Accordeons, Verrekijkers, Motoren, oude Kabinetten, antieke Kastjes, Kommen. Kortom al wat U teveel hebt. OVERAL TE ONTBIEDEN. Wij zijn erkend en geven de hoogste prijzen. Beleefd aanbevelend, 's Heer Hendrlksklnderenstraat 26, Goes. doordringt de zolen van Uw schoenen met als gevolg natte voeten, wel ke weer aanleiding kun nen wezen tot verkoud heid enz. Er is 'n middel om Uw schoenzolen te impreg- neeren, waardoor dit euvel wordt voorkomen, bij welk gebruik de zolen 3 x zoo lang meegaan. Vraagt 't bij Ass.-Apotheker, Lange Kerkstraat, Goes. Telefoon 2468. ZES WOONHUIZEN MET TUIN en 13 A. (100 Roeden) BOUWGROND bij J. VAN DE SANDE—KLOET, Krabben dijke. Notaris D. C. VAN WERKUM te Heinkenszand, zal op Don derdag 19 Februari 1942 v.m 11 uur, W.T., ten verz. van de Erven K. Lamper, aan den Staartschendyk 98 te Driewe gen, om contant geld, publiek verkoopen 3 melkkoeion, den Inspan en meubilair. TE KOOP van den Heer A. P. Linden- berg Ez. te Wemeldinge: Perceel I. 22 Olmen, 1 M. om trek en dikker (gemerkt Perceel II. 83 Olmen, 1 M. omtrfck (gemerkt Perceel III. 5 Esschen (ge merkt Perceel IV. I zware Canada Populier (gemerkt Perceel V. 41 Olmen uitloopen en 2 Esschen uitloopen (ge merkt X). Alles staande in den boom gaard aan het Moolwegje te Wemeldinge. Inlichtingen te verkrijgen ten kantore van Notaris J. C. KRAM te Kapelle, alwaar aanbiedingen voor de percee- len afzpnderlijk en/of gecom- b! leerd worden ingewacht vóór of op 16 Febr. a.s. Koopers moeten in het bezit zijn van de vereischte aan koop-vergunning. danst Uw koffiekop, want deze bevat KOFFIE-SURROGAAT Dat smaakt als Wanneer U dan ook Koffiesurrogaat „DE MORIAAN" éénmaal heeft gebruikt, blijft U er steeds bij. Verkrijgbaar bij lederen goeden kruidenier. Probeert ook eens ons thee surrogaat. A. v. d. BIGGELAAR Co. ROOSENDAAL Filiaal voor Walcheren, Beveland en Tholen: Goes Ganzepoortstr. 12 bov. Telefoon 2859

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 7