m Ui MMwrm jfkiMA m m m m mm m Bé mzmzm m m 9. m m m m M mm m m m m m m m m m VU m m. m m m m m m m m m m m, m I m m liüi us fi Ziekte van zuigelingen door de koude. Er hebben zich verschillende gevallen voorgedaan van ernstige ziekte bij zuige lingen door de koudehelaas vaak met noodlottigen afloop. Een woord van waarschuwing lijkt daar om niet overbodig. Dit te meer, omdat onder de bovenbedoelde kinderen eenige waren, die in omstandigheden verkeerden, welke Iets dergelijks niet deden verwach ten. Sommige lagen nl. In een voortdurend verwarmde kamer, zelfs wel met een warmwaterkruik in de wieg. (Wat dat be treft, denke men er aan, dat ook een ver warmde kamer des nachts te veel kan af koelen, on dat een kruik somtijds 's nachts op nieuw gevuld moet worden). Ook is de ziekte verraderlijk. In het be gin lijken d.eze kinderen niet ziek te zyn, en als later duidelijker wordt, dat dit wel het geval is, doordat zij bijv. slechter gaan drinken, of minder levendig zyn, (terwijl vaak een eigenaardige roodheid van wan gen of neus, of zwelling van armen en bee- nen opvalt), komt men er meestal niet toe de oorzaak in de koude te zoeken, tenzy men door andere gevallen' van dien aard hierop opmerkzaam is geworden. Nu is er een eenvoudig middel om te be palen, of er gevaar dreigt, dat is de lichaamstemperatuur bij de zuigelingen op te nemen met een koortsthermometer. Al deze kinderen hebben nl. een te lage tem peratuur, en zoodra blijkt, dat de tempera tuur bij hen lager is dan 36 C., moet men warmte toevoeren. Men geeft de kinderen een laagje kleeding meer aan, en twee, zoo noodig drie, kruiken in de wieg (tus- schen de dekentjes), terwijl het goed is, een doekje om het hoofd te leggen, (waar bij neus en mond goed vrij moeten blijven voor de ademhaling). Wel moet men hier bij weten, dat men zuigelingen ook gemak kelijk te veel kan verwarmen, hetgeen men daaraan bemerkt, dat de lichaamstempera tuur te hoog wordt, (een temperatuur van 36 gr. is voldoende,.boven de 37 gr. kan wijzen op te veel verwarmen). Men moet dan minstens dria maal daags temperatuur opnemen, (de thermometer van te voren gcd afslaan, althans onder de 36 gr.) Men neme dus tijdens de koude bij de zuigelingen temperatuur op. Daar vooral jonge zuigelingen gevaar loopen, by alle zuigelingen In de eerste levensweken in geval van twijfel echter ook bij oudere en ook als zij in een verwarmde kamer staan. Ten slotteindien verdere ziektever schijnselen optreden, raadplege men onver wijld den geneesheer. Schurft (Scabies). Dr. A. Snethlage, Huidarts te Middel burg schrijft ons Evenals zulks gedurende den wereld oorlog het geval was, zien wij den laatsten tfld talrijke gevallen van schurft. Het is naar aanleiding van de vele vragen die patiënten mij hierover stelden, dat het mij gewenscht voorkomt over deze huidziekte hier het een en ander mede te deelen. In de eerste plaats dan wat is schurft? Schurft is een huidziekte die veroorzaakt wordt door besmetting met de sehurftmijt van den mensch. (Sarcoptes scabiei homi- nis.) Ik schrijf met opzet „van den mensch", omdat de mensch ook besmet kan worden door de sehurftmijt van hond of kat die er anders uitzien en welke be smetting van zelf geneest, wanneer het be smettende dier verwijderd wordt De vorm van de mijt is ongeveer cirkel rond do wijfjes zyn 0,4 m.M., de manne tjes 0,25 miM. groot. In de tweede plaats hoe krijgt men schurft? Men krijgt schurft door met iemand in bed te slapen die schurft heeft óf in een bed te slapen waarin den vorigen nacht een schurftlydor geslapen heeft. Dit zijn practisch de eenige mannieren om schurft te krijgen. Dus men krygt het niet door bijv. een schurftiydei een hand te ge ven of door op zijn stoel te gaan zitten om redenen die zoo dadelijk zullen blijken. Hoe geschiedt de besmetting nu? Wel, de myt is een nachtwandelaar en houdt van de warmte. Overdag houdt hij zich koest, maar 's nachts gaat hij op den wan del en kruipt van de eene persoon op de anderè over. Gelijk nu de mol zijn gangen onder het aardoppervlak graaft, vreet de sehurftmijt zich in de huid in en baant zich een gang onder het huidoppervlak, waarin zy haar eieren legt, waaruit na cenigen tijd larven te voorschijn komen die zich voe den met de cellen van den gang. Het zijn alleen de wijfjes die gangen graven de mannetjes verblijven slechts op de huid. Deze gangen nu zijn het meest kenmer kende klinisch verschijnsel van schurft. Nog een tweede typisch kenmerk is, dat de myt voorliefde heeft voor bepaalde dee len van het menschelijk lichaam, zooals bv. de okselplooien. de polsen, naast de enkels, tusschen de vingers en teenen en nog •nkelo andere plekken. Typisch is dat het ffelaat en het middengedeelte van den rug eteeds verschoond blijven, tenminste bij volwassenen. Wat bemerkt oe patiënt nu van deze on- gewenschte bewoners? Wel, dat is met één woord te zeggen jeuk. Jeuk, die voor al optreedt in de warmte en in het bijzon der in bed. Jeuk die hem uit den slaap houdt e«j pas tegen den ochtend uitgeput doet insluimeren. En daar jeuk een ge- voelsgewaarworóing is die aanleiding geeft tot 1. -abben, ligt de patiënt zich urenlang te krabben. Ziehier heel in 't kort enkele opmerkin gen over de tegenwoordig zooveel voorko mende schurft. De voornaamst reden dat ik deze maakte, is gelegen in het feit, dat by I et publiek en ik moet er aan toevoe gen ook by sommige artsen, het onzalig idee heeft post gevat, dat die jeuk wordt toegeschreven aan de veranderde samen stelling van ons „brood". Men spreekt al van „broodschurft". Zooals een tyd geleden de eerste opmerking van huidpatiënten was „Het zit zeker in het bloed zoo hooi ik nu steevast„Het komt zeker van het brood Ik kan verklaren dat ik tot nu toe ?eer enkele huidziekte heb aange troffen wier ontstaan aan de veranderde samenstelling van ons dageiyksch brood kon wo ien toegeschreven. Myn raad is derhalve denk by een ge val van jeuk in de eerste plaats aan de mogeiykheld van schurft en wel in het byzondcr wanneer meerdere personen uit één huisgezin over jeuk klagen. SPORT DE SPLITSING VAN DE ZUIDELIJKE EERSTE KLASSE. De Sportkroniek schrijft onder het kopje „Splitsingsperikelen" over hot verzet van de Zuidelijke Eersteklassers tegen het besluit van het bondsbestuur om aan het eind van dit Beizoen het Zuidelijk District te splitsen en tn verband daarmee net aantal eersteklassers van 12 tot 20 te verhoogen o.m. het volgende: Wij Btellen voorop, dat wij dit besluit van stond af aan weinig gelukkig hebben gevonden. Zeker, er waren heel sterke argumenten voor, zooals de uitgebreidheid van het District en de mede daardoor lastige rcisverbindingen, en vooral ook de geringe promotiekans, die na de groote fusie van 3940 vooral de tweedeklassers hadden, Dat laatste echter is slechts een quan- titatief ergument, geen qualitatief, want en dat is vooral steeds ons bezwaar geweest de Zuidelijke tweede klasse is voor een dergelijke massa-promotie lang niet rijp. In de geschiednis van het Nederlandsche voet bal heeft zich een soortgelijk geval voorgedaan, nl. in het Westen. Dut heeft indertijd tot een lijdensgeschiedenis geleid, die enkele jaren ge duurd heeft en die via de instelling vnn een „margarine" eerste klasse en een weinig aan trekkelijke overgangsklasse tenslotte toch In een splitsing resulteerde. De eersteklassers wa ren daar fel tegen gekant, dreigden zelfs den N.V.B. te verlaten Zoo ver is het gelukkig niet gekomen, mede doordat tenslotte de lagere clubs in zooverre water in haar wijn deden, dat zii accoord gingen met herinstelling van de pro motie- en degradatiewedstrijden en met een voor de eersteklassers wat gunstiger stemverhouding in de Bondsvergadering. In zeker opzicht stonden de lagere clubs toen echter sterk: in qualiteit deden vele harer toen stellig niet onder voor de gemiddelde eerste klassers, hetgeen na de uitbreiding van het aantal eersteklassers wel gebleken is. Hetzelfde geldt niet wij wezen daar al op voor de tweedeklassers in het Zuiden. Een feit. dat duidelijk bewezen wordt door de po sitie, die pas-gepromoveerde tweedeklassers in dat district geregeld innemen. Heel goed is dat feitellik al tot uiting gekomen, toen het aantal eersteklassers daar van tien tot twaalf werd verhoogd, een in hoofdzaak om opportuni- toitsoverwegingen genomen besluit, dat wij nim mer bijster gelukkig hebhen gevonden. Sinds dien sukkelt het vierde district eigenlUk telke jare met een zwak staartgroepje, waartoe vrij wel steeds dezelfde elubs enook altijd de pas gepromoveerde behooren. Er is geen en kele reden om aan te nemen, dat er op het oogenblik ook maar één tweedeklasser in het Zuiden is. die in staat zou zijn hierop een uit zondering fe maken. En nu zouden er ineens acht of negen twee deklassers bijkomen! Het gevolg kan niet an ders xün dan een zeer bedenkelijke verwate ring van het spelneil in de Zuldellike eerste klasse, die tenminste op het oogenbllk nog op, het bezit van een stuk of acht werkelijk goede en sterke eersteklassers mag bogen, doch in de naaste toekomst dat aantal over twee groepen mn*t verdeel en. Wnt de reismoeilijkheden betreft, is overigens het besluit van het Bondsbestuur ook al niet erg gelukkig. Welke clubs hebben In de tegen woordige regeling het meest met dergelijke moeilijkheden te kamnon? De eerste'c'assers na tuurlijk, want die zijn over geheel Brabant en Limburg verdeeld, terwijl de lagere clubs, óók di tweedeklassers, een keurige geografische In- doding hebben, die na de splitsing nauwelijks gunstiger kan worden. En wat zien wij nu? Dat juist de eersteklas sers van de splitsing niets blijken moeten hebben! Zij achten de bestaande moeilijkheden dus blijkbaar niet zoo groot en zij meencn zeer terecht, dat een gewljziede indeeling met twee thuiswedstrijden minder financieel heel wat minder gunstig zal zijn. want de gemiddeld veel zwakkere tegenpartijen zouden stellig minder publiek trekken en dat verlies zou we! grooter zijn dan de waarschijnlijk wat mindere reiskos ten. Trouwens, zelfs dat laatste is niet eons voor alle clubs zeker Eon van de Elndhovensche clubs zal vermoedelijk moeten worden inge deeld bij de in hoofdzaak uit Limburgers be staande groen en die zou dus in de eerste plaats dé plaatselijke wedotrliden missen en in de fweede plaats de lastige reis naar Zuid-Lim burg heel wat vaker moeten maken dan nu. Wij kunnen het afwijzende standpunt van de Zuidelijke Eersteklassers dsn ook z*er goed begrijpen, maarIn één opzicht staan zij zoo zwak, dat hierop hun actie mogelijk zal mis lukken. zij zijn met hun protest, veel te laat. Dat had voor of bil den aanvang van de com petitie moeten zijn ingediend en toen bedden zij zelfs gebruik kunnen maken van de reglemen taire mogelijkheid om een buitengewone Bonds vergadering biieen to laten menen. Nu is het seizoen al voor driekwart verstreken, de pro motieregeling is tijdig gepubliceerd en daar mee ziin tal van tweedeklassers wii denken can Vliss'ingen en V.V.V., die volgens de gepu bliceerde regeling het eersteklasse«elmo zoo goed als veroverd hebben verwachtingen ge wekt. Kunnen die verwachtingen nu Ineens on gedaan gemaakt worden? Inderdaad in theorie wel. maar daarin schuilt toch iets heel beden- ke'viks. De 7,.E K. had. en dat Is de groote fout., eerder actief moeten worden en het niet bij be- snrekïngen en sc.hrifte'iike protesten moeten la ten Slechts als onomstootelHk zou komen vast te staan, dat het Bestuursbesluit genomen is op geheet verkeerde gronden en premissen, zou men nog aan intrekking althans opschorting kunnen denken. ZONDAG A.S. GEEN VOETRAL. Voor Zandag a s. zijn allo wedstrijden van den Nederlandschcn Voetbalbond afgelast. Ock de wedstrijden van de afdeeling Zeeland van den N.V.B. zullen geen doorgang vindon. IETS LAGER KOERSPEIL OP DE AMSTERDAMSCHE BEURS. De lust om op de effectenbeurs iets te onder nemen was gisteren zeer gering en er waren niet veel opdrachten. De handel was dan ook van beperkte afmetingen. Terwijl de laatste dagen een vrij gunstige stemming kon worden opge merkt, w&3 dit algemcene voorkomen van de markt heden gedrukt. In de meeste rubrieken bestond ecnig aanbod en hoewel dit aanbod niet groot was, was het toch voldoende om de koer sen naar beneden te drukken, daar er geen in spiratie was om tot koopen over te gaan. Het materiaal dat aan de markt kwam, sproot, voor zoover viel na te gaan, voor een gedeelte voort uit blanco verkoopen. Vooral de cultuurfond sen vormden van een en ander een goed voor beeld. ILV.A.'st op 313 ingezet, liepen in kor ten tijd een tiental punten achteruit, waarna echter weer grond in de markt kwam en een gedeeltelijk herstel Intrad. In de overige suiker- aandeelen was bijna nlet9 te doen, zelfs vorsten landen hadden een zeer beperkte markt. Van de rubberwaarden waren Amsterdam rubbers ver scheidene procenten lager ingezet. Later op den middag tiad echter ook hier een kleine ver betering in. De tabaksafdeeiing lag bijna ge heel verlaten. Olies werden, zooals gebruike lijk. in een open hoek verhandeld, waarbij de affaire bü nadere beschouwing toch niet vast te beteekenen had. De scheepvaartmarkt w«s stil. Scheepvaartunies waren nu eenB boven de 160 cn kwamen er dan weer beneden. Oude vaarten waren vrijwel onveranderd. De rubriek der industrieelen gaf slechts kleine omzetten te zien. Ook de beleggingsafdeling was kalm. De Nederlandsche staatspapieren, waarvan de nieu- wo 3% procents obligaties nog eenige bewe ging in de brouwerij brachten, waren niet of niet noemenswaardig veranderd. In enkele ge vallen een fractie booger. De oude schuld lag vest in de markt. Indische leeningen waren niet veel gewijzigd. In provinciale en gemeentelijke obligaties ging weinig om. De stemming bleef vast. Panbrieven waren stil, nauwelijks veran derd De Duitsche markt was eveneens zeer stil. Prolongatie 2% procent. Nederland Obl. 19-11 100.— 4 WO** Nederland Obl. 1941 f 1C0.— 397^, Balaalsche Petroleum Mij, Obl. 4% 101 rk Idem Obl. 3% 91 A Amsterdamsche Bank 150% A Incassobank 144% A Notterd. Bankvereeniging 160 A Twentsche Bank 159% Lever Bros Unilever Pr. A 1000.— 144% C Meelfabr. N'ed. Bakkerij 3*0 A Ned. Gist en Splritusfabr. 529 A K.M. ,.L)e Schelde" Nat. Bez. 128% A Ver. Papierfabr. van Gelder en Zn. 165 A Wilton Feijenoord 241 A Hessa Rubber Mij. 114 A Arendsburg Tabak Mij. 2<)fi Nederland leg. I'MO 4 102% Nederland 2c lng. 19-10 4 100?i ZEEUWSCHE KRONIEK De Roomsch-Kathollek© Parochie te Groede bestaat 100 Jaar. 1842 13 Februari 1942. Van ouds is Groede het grootste dorp geweest van het tegenwoordige Westelyk- Zeeuwsch-Vlaanderen. Daar de bloei van een kerkelyke gemeente nauw verband houdt met den maatschappelijken toestand, was er te Groede voor de Hervorming reeds vroeg een bloeiende Roomsche pa rochie. Een sprekende getuige daarvan ia de tegenwoordige Hervormde, vroeger Roomsche kerk met haar sierlijken acht- kantigen toren. De kerk dagteekent wel licht reeds uit de 14de eeuw. Het is een statig gebouw, bestaande uit. 3 beuken, van elkaar gescheiden door twee ryen pilaren. Het hooge Koor was natuurlijk aan de Oostzijde van de middelbeuk. Na de her vorming is een beuk afgesloten voor de eenmaal bloeiende Waalsche gemeente. Thans is hij als kerk ongebruikt. De alzoo oude Roomsche kerk moet ge- wyd geweest zijn aan den H. Bavo. Te Aardenburg, Oostburg, Eede en Nieuw- vliet waren de Roomsche kerken ook aan hem gewijd. De abdy St. Baaf te Gent had in deze streek uitgebreide bezittingen en genoot van veel landeryen de tienden. De oude kerk te Groede was door schen kingen zeer ryk. Zij bezat o.a. 374 gem, 105 roeden lands, dat verpacht werd. Eén der voornaamste stichtingen was de zeven getijden, aan de kerk bemaakt door Jacob Boudius en zyn vrouw Anna Baenst in het midden der 15de eeuw. Beide personen liggen in de kerk begraven. De zeven getijden werden te Groede jaarlijks met veel luister gezongen. De kerk was een kollegiale kerk met een kapittel van zes kanonniken. Tot 1579 bleef de Room sche eeredienst te Groede bestaan. Toen werd hy, evenals bijna in geheel Vlaan deren, verdrongen door de Hervorming. De laatste parochiepape of pastoor was Aer- nout Maertens. Door de Spaansche troebelen heeft Groede veel geleden. Ten laatste staken de bewoners in 1583 zelf de dijken door en zochten elders een woonplaats. Tot 1613 lag het land me£. de zee gemeen. Toen werd het herbedykt, waarbij de be kende Jacob Cats een groot aandeel had. Dadelijk werd een Hervormde gemeente gesticht. Het kerkgebouw had echter zoo veel van de zee geleden, dat het onbruik-, baar was. Eerst in 1634 werd de kerk geheel hersteld. De eerste Roomsche parochies in Staatsch-Vlaanderen na de Hervorming zfjn ontstaan te Sluis en te IJzendyite. Fei telijk zijn zij daar voortgekomen uit het garnizoen, dat voor het meerendeel van vreemde nationaliteit en Roomsch was. In de andere plaatsen' waren er zoo goed als geen Roomschen. Toen na de omwenteling van 1795 volkomen godsdienstigheid was toegestaan, kwamen veel Belgen zich in Zeeuwsch-Vlaanderen vestigen. In vele plaatsen werden nieuwe Roomsche paro chies gesticht. Was te Groede in het jaar 1814 nog maar 4,5 der bevolking Roomsch, in 1841 bedroeg het reeds 17,5 Dit was voldoende om een nieuwe parochie te vor men. Groede werd van Oostburg afgeschei den en haar werden toegevoegd Nieuw- vliet, Cadzand, Breskens en het Oostelijk deel van Schoondijke, alles te samen ruim 500 zielen tellende. Toen de bisschop haar tot een zelfstan dige parochie had verheven, werd dit bij besluit van Koning Willem II d.d. 28 Sept. 1841 erkend. Op 1 October d.a.v. had de feitelyke stichting der parochie plaats. Een wagenmakerswerkplaats met een klok je er op werd omgebouwd tot een kerk. Hierin werd op Zaterdag 12 Februari 1842 voor bet eerst de H. Mis opgedragen en de kerk ingezegend door H. J. Bruins, pastoor te IJzendijke. De eerste pastoor van Groede was Joannes Wilhelmus Vos, te voren kapelaan te IJzend(jke. Hy heeft zeer geyverd voor een nieuw en ruimer kerk. In 1860 werd deze gebouwd aan den weg naar Oostburg. Op 11 April van dat jaar werd door pastoor Vos de eerste steen gelegd. Daar het oude kerkje slechts gebenediceerd of ingezegend was, werd de nieuwe kerk nu toegeheiligd aan den H. Bavo. Na een 27-jarigen trouwen arbeid werd de eerste pastoor J. W. Vos op 30 Maart 1869 eervol ontslagen. Hij overleed ln 1871 te Schalk, zün geboorteplaats. Zijn opvol gers z(jn 1869—1874 Arnoldus Biestraten; 18741890 Arnoldus Mart. Ant. de Kort, de eenige pastoor die te Groede overleden en begraven is; 1890—1897 Adr. Canters; 18971901 Thomas Wytvliet; 19011914 Adr. Leon Joan van der Made; 1914—1917 Mart. Elig. Maria Pillot; 1917—1920 Adr. Com. van Erck; 1920—1922 Petr. Joan Preijers; 1922—1927 Hon. Franc. Jos. Smet; 1927—1932 Jos. Ger. Maria van Gastel. Hij stichtte in 1931 de R.K. school; 1932— 1938 Leonardus Uitderwilligen; 1938he- den Corn. Ger. Joan. Jos. van Hooydonk. R. B. J. d. M. 00STKAPELLE. Abonnementen en advertenties voor de Provinciale Zeenwsche Courant worden aangenomen door den Agent, E. W. FLIPSE. Nederland ƒ10001937 3 Nederland 4 1000.— 1938 (3%) 3 Indië k 1 I000.— 1937 3 Indië 4 1000.— 1937 A 3 A Koloniale Bank A Ne«J. Indische Handelsbank C Ned. Handel.-Mij 1000-—) A Algemecne Kunstzijde Unie A Van Berkel'8 Patent C Calvé Delft A Pokkervliegt. Fabr. A Lever Bros Unilever A Ned. Ford Aut. Mij. A Philips' Gloei!. Fabr. Gem. Bez. Idem Pref. W.A. A Dordtsche Petr. Ind. Mij. A Kon. Petroleum Mij. C Amsterdam Rubber A Deli Batavia Rubber Mij. A „Serbadjadi" Sum.-Kubbcr A Ver. Ind. Cult. Ondern. A Holland—Amerika lijn A JavaChinii—Japan lijn A Kon. Ned. Stoomb. Mij. A Ned. Scheepvaart Unie A Rotterdamscne Lloyd A Stv. At Ij. Nederland A Handelsver. Amsterdam A javaschc Cultuur Mij. A Ned. Ind. Suiker Unie C Dell Mij. a 10UU.— A Senembah Mij. 0190% 94 95% 88% *7% 159 102 129% 218 301 %-295 253% -249% 188%-1K5% 138%-139% 85% -86% 28% 135-131% 113%-I14% 171 161 %-159% 140 313-303 181% 180% 176% 159 SCHAKEN BED ACTE UB: J. MULLIfi. De Mlddelburgsche Schaakclub hield op 30 Ja nuari j.l. een algemeene vergadering. De heer v. Noppen trad af als secretaris, en in diens plaats werd de heer J. M. Muliié gekozen. Als penningmeester In plaats van den heer P. At. de Kleyn, werd de heer Ij>Blokpoel gekozen. Het ledental is ondanks de tijdsomstandigheden gunstig te noemen. Laat die schakers, welke bulten clubverband schaken, begrijpen, dat een bloeiend schaakleven in ons gewest slechts moge lijk is, wanneer de clubs over een flink ledental beschikken. Wit R. v. d. Harst. Zwart: W. de Graaf. 1. e2ti e7eö 2. d2—d4 d7—d5 3. Pblc3 Pg816 4. Lel—g5 Ll8-e7 5. e4e5 Ptfr—d7 6. Lg5Xe7 DdSXe7 7. Ddld2 00 tot zoover alles volgens bekend recept. 8. Pel13 in plaats hiervan wordt Pdl, f4 of Pb5 dikwijls gespeeld. De tekstzet heeft o.i. dit bezwaar, dat wit moeilijkheden kan krijgen om e5 te houden, althans afruil van deze belangrijke pion te voor komen. 8h7h6 met deze en volgende zetten aanvaardt zwart een verkeerd plan, waardoor hij snel in het nadeel komt. 0. 0—0—0 f7—f5 10. Thlgl I wit beoor deelt de situatie juist. Stelling na 10 Tht—gl I i m Tf8—f7 11. LH— O Pd7—f8 wE!? i. g5Xh6 De7—d8 15. 16. h4h5 g6Xh5 17. Pf3—g5 18. Le2Xh5 Dd8—c7 19. Pg5—17f Te7X'7 20. Dd2—g5 1 Kh81:7 21. Dg5—g8 t Kh7XhÖ 22. Lh5Xf7 en zwart gaf op. DAMMEN BEDACTEUB: J. A. VAN DIXltOOBN, Baan straat 85, Beverwijk. Het volgende fraaie miniatuurtje van den be kenden Zeeuwsch-Vlaamschen problemist Van den Bulck. dat speciaal voor onze rubriek werd samengesteld, bieden we onzen lezers ditmaal ter oplossing aan. Aateu:P. J. van den Bulck, Terneuzeu. 1 2 3 4 5 ISS <~j sT n 1É ■m IP f§' pp a 9/ 46 47 48 49 50 Cijferstelling: Zwart 7 schijven op 2, 6—9, 19 en 29. .Wit 7 schijven op 11. 17. 18. 27. 38. 40 en 44. Als steeds: Wit begint en wint. Oplossingen worden gaarne ingewacht vóór of op 7 Febr. n.a. bij de Redactie dor Prov. Zeeuw- sehe Crt. onder motto Damrubriek. Een fraaie damzet. Door bemiddeling van den heer J. NT. de Vroom te Dordrecht ontvingen we uit zijn uit gebreid en keurig verzorgde damarchlef de vol gende bijdrage, waarvoor we gaarne een plaats inruimen. In een te Dordrecht gespeelde partij kwam het n.l. tot onderataanden diagramstand 1 2 3 4 6 i§ Ü8 e' i ut S N lp e Pi e ■KW, V78K e 46 47 48 49 50 Zwart aan zet antwoordde 1924, daarmede speouleerende op een slagzet, want indien wit 4137 speelt, zou dain volgen doof: 2732!; 38X27 2430; 35X24 14—20; 25 y 14 en 9X47. Evenzeer wordt 43—87 of 44—40 verhinderd van wege 24—39. Wit maakte echter op eenvoudige, docb niet temin fraaie wijze een eind aun de partij. Men oordecle: 25-20! 14y2ó: 34—30 25X54; 39X19 13X3-1: 33—29!! 24x33; 38X29 22X24 en 31X2 dam. Een fraai stukje practijk, voor welker bijdra ge wij onzen vriend De Vroom ten zeerste er kentelijk zijn. Oplossing probleem Daros, Dit fn onze rubriek van 20 Dec. J.l. aangebo den miniatuurtje had den volgenden stand: Zwart 6 schijven op 8, 9, 14, 15, 18 en 37. Wit 7 schijven op 24, 32—34, 40, 41 en 43. De ontleding verloopt aldus: 3228! 37x46 dam: 28—23 46X28 en 34X3 dam met winst In bekenden slot stand - Een buitengewoon vernuftige constructie, waarin de „Coup de Tnrc" fraai tot uiting komt. Goede oplossingen ontvingen we van de hoeren v. d. AL te Vlissingen. W. B.. C. D. en A. AL v. H., allen tc Middelburg, A. C. cn TT. AL 8., beiden te Goes en J. N. de V. te Dordrecht, 488e STAATSLOTERIJ TUTDS KLA881 TWAALfD* LWtT Trakkinf ran 8 Februari. 1800 No. 4724. ƒ1000 No. 2947, 9921, 15228, 17492, 20276, 21745. f 400 No. 1243, 3821, 6686, 7491, 11041 11108, 16900. 200 No. 7039, 13525, 16746, 18259, 18772. 1 100 No. 2387, 3089, 3905, 6588, 9511, 9740, 11202, 12416, 12758, 13579, 13988, 14151. PRIJZEN VAN 70. 1015 1173 1208 1208 1288 1310 1398 1528 1533 1603 1621 1742 1812 1830 1937 1964 2064 2158 2211 2219 2322 2326 2340 2400 2414 2441 2486 2550 2600 2665 2682 2714 2737 2832 2870 3048 3212 3230 3273 3537 3569 3585 3706 3979 3998 4013 4194 4200 4222 4266 4376 4441 4588 4631 4661 4705 4709 4752 4801 4808 494! 5320 5334 5375 5384 5621 5636 5653 5760 5094 6003 6047 6113 6114 O*"* 649* 6518 6718 6*?6 60*0 66*5 fn5R 70*6 7052 70*7 74«1 76"6 7549 7747 7764 7805 7635 7645 7667 814A «171 8761 8?02 8559 8606 8636 8665 8605 F00* 8°57 *o°5 O*1? 9055 0*45 931* 94*1 9<3fi 04.66 9534 9576 9562 Pp37 9646 10054 1C0C2 10071 10179 10161 J0466 10163 10763 107*0 10351 10539 10601 10665 10784 10610 11051 110*5 11147 11270 11541 11740 11770 H*°6 17009 131*6 17**5 17702 1770* 19-456 17551 1*790 13005 1315* l*'"!'? 13457 134*9 13572 13650 13690 13704 12766 137*5 1?*4q 1447* 14474 14828 1456R 146*3 14757 14R24 14*37 15011 153*0 15340" 15370 1R30Q 15439. 15450 15506 1564* 157*2 157«4 15*74 15*64 16047 16059 16077 16119 16174 16*03 16317 16370 16365 16390 1R444 16510 16555 I6P.14 16*40 170*9 17337 17415 174.73 17404 17510 175*2 17532 17615 18134 18232 18209 18376 18403 18574 18507 18656 1R824 18835 18055 10048 19119 19186 19193 19472 19508 19713 10753 19766 19816 19832 19838 19023 19051 10930 20153 20201 20217 20236 20348 20474 20400 20583 20657 20796 20811 20870 20876 21043 21093 21303 21347 2'376 21441 21504 21635 21663 21679 21836 21954 21984 21995 NIETEN. 1005 1041 1047 1094 IJ 39 1235 1269 1302 1369 1391 1392 1394 1415 1429 1432 1518 1529 1569 1585 1595 1600 1609 1628 1648 1665 1702 1/34 1743 1793 1794 1806 1868 1875 1924 1926 1944 1961 1992 2003 2027 2118 2131 2248 2252 2255 2270 2317 2517 2569 2567 2582 2589 2590 2631 2701 2803 2850 2862 2892 2923 2931 2938 2945 2986 2992 3023 3037 3074 3095 3105 3111 3166 3182 3192 3193 3218 3241 3300 3308 3328 3387 3485 3541 3576 3577 3611 3642 3653 3675 3712 3718 3801 3810 3828 3833 3837 3838 3838 3896 3915 3934 3968 3992 4010 4069 4135 4143 4175 4221 4224 4231 4234 4339 4358 4380 4410 4413 4520 4532 4543 4547 4550 4648 4671 4780 4840 4890 4914 4940 5018 5047 5048 5062 5106 5170 5214 5264 5275 5302 5350 5374 5424 5425 5444 5452 5455 5499 5579 5608 5698 5707 5744 5751 5766 5802 5834 5842 5801 5877 6902 5907 5910 5933 6000 6005 6018 0023 6101 6136 6158 6189 6220 6281 6314 6344 6351 6353 6370 6373 6387 6400 6408 6435 6511 6506 6666 6726 6728 6742 6758 6780 6783 6797 6816 6839 6843 G868 0930 7022 7028 7032 7046 7083 7110 7112 7127 7132 7163 7107 7213 7214 7239 7288 7296 7298 7344 7384 7429 7445 7484 7516 7555 7581 7628 7647 7651 7670 7681 7713 7760 7793 7802 7810 7830 7846 7849 7915 71150 7997 8007 8035 8039 8056 8155 8165 8243 8291 8346 8396 8447 8449 8453 8475 8505 8534 8541 8548 8562 8586 8596 8620 8678 8680 8690 8730 8731 8741 8700 8776 8808 8832 8880 8044 8954 8982 9028 9040 9070 9107 9109 9115 9210 9212 9257 9282 9296 9322 9380 9403 9454 9546 9041 9071 9083 9702 9710 9715 9745 9785 '9800 9866 9902 9983 10063 10138 10184 10187 10201 10218 10222 10224 10241 10244 10277 10301 10331 10338 10344 103-16 10443 10467 10512 10621 10667 10743 10766 10769 1073G 10801 10833 10901 10935 10997 10998 11002 31024 11098 11136 11139 11235 11249 11253 11311 ,11314 11360 11443 11551 11562 11591 11604 11615 11695 11720 11858 11877 11950 11951 119G0 11986 11998 12025 12069 12110 12177 12189 12196 12201 12213 12266 12292 12333 12411 12446 12455 12489 12542 125C8 12590 12746 12817 12833 12892 12895 12990 13030 13049 13167 13219 13225 13268 13278 13284 13395 13400 13407 13609 13631 13638 13743 13935 13936 13939 14029 14033 14038 14039 14058 14084 14141 14156 14331 14356 14363 14395 14412 14434 14442 14497 14610 14645 14676 14692 14718 14724 14752 14^6 14777 14786 14801 14802 14876 14941 14948 14974 14980 15012 15017 15043 15061 15994. 15102 15117 15143 15183 15184 15197 15201 15263 15287 15316 15339 15353 15365 15541 15556 15568 15576 15582 15589 15627 15650 15C60 15736 15742 15812 15893 16013 16026 16097 16143 16149 16179 16235 16239 16302 16317 1G352 16361 16401 16412 16452 164C6 16479 16533 16535 16537 10603 16055 16657 16669 16070 16696 16734 16825 16902 16942 16951 17042 17061 17076 17095 17107 17137 17170 17193 17204 17231 17236 17253 17294 17313 17329 17362 17370 17375 17376 17428 17481 17527 17540 17621 17G79 17696 17726 17728 17740 17825 17329 17853 17864 17808 17934 17951 17907 17977 17979 18016 18034 18039 18056 18072 18108 18155 18173 18290 18201 18272 18312 18326 18331 18397 18495 18417 18424 18430 18447 18499 18504 18584 18586-18619 18625 18042 18668 18705 18743 18777 J8B49 18854 189G4 18985 19010 19019 19026 19063 19103 19162 19203 19231 19252 19286 19295 19302 19352 19387 19397 19404 19434 19452 19596 19507 19539 19570 19642 19719 19722 19723 19728 19752 19813 19853 19891 19938 19942 19946 19967 20075 20091 20180 20189 20206 20242 20248 20333 20274 20388 20407 20439 20467 20473 20486 20506 20515 20520 20571 20605 20609 20652 20077 20684 20718 20746 20784 20798 20825 20830 20854 20872 20906 20911 20P40 20989 21012 21052 21102 21109 21117 21150 21156 21109 21173 2122J 21231 21246 21258 21261 21320 21388 21400 21409 21416 21419 21423 21443 21521 21566 21619 21696 21773 21775 21785 21787 21804 21809 21887 21841 21C66 21879 21897 21903 21931 21960 21978 AGENDA VLISSINGEN. „Alhambra"-thentcr. Van Vrij dag 6 t/ra Maandag 9 Februari: „Duikboo- tenkoers West!" Van Dinsdag 10 t/m Donderdag 12 Fe- brlari „90 minuten oponthoud". MIDDELBURG: Schouwburg-bioscoop. Van Vrijdag 6 t/m Zondag 8 Februari: „Liefde- streng verboden". Electro-blosooop, Van Vrijdag 6 t/m Woens dag 11 Februari; „Moordzaak Frnnehotti". GOES Grand-theatrr. Vrijdag 6, Zaterdag 7. aZondag 3 cn Dinsdag 10 Februari: „Drie- mual bruiloft".

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 6