MOLEST Amsterdamsche Bank Vereniging voor Beroepskeuze Tweede blad PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Zaterdag Februari 1942 HITLERS REDE. DE TIJGER VERZEKERING SAFE-LOKETTEN KORTE PREDICATIE DE EEREDIENST. In dezen tijd gaan veler oogen weder open voor het wonder van den Eeredienst der Kerk. Vele wisselvallige eeuwen gingen voorbij sinds Christus sprak: „Waar twee ol drie vergaderd zijn in Mijnen naam, daar ben Ik in het midden van hen". Al die eeuwen werden begeleid door het wonder van den Eeredienst. Op den eersten dag der week vergaderde de gemeente en had haat gesprek met God. Hoe heeft het millioenen getroost in moeilijke da gen, gesterkt, en tot den geestelijken strijd gestaald. Millioenen brachten op die open plek onder den open hemel, „voor Gods aan gezicht". den nood van de wereld en den nood van hun hart, de schuld van de wereld en de ..chuld van hun hart, en werden er vrijgesproken, en wisten zich rechtvaardig ge maakt, dat is in de rechte verhouding tot God gesteld. Hoevelen zongen er hun verdriet weg en zongen er den duivel weg. Tot hoe veier harten sprak God een levend woord. En dat gaat door, onder alle omstandigheden. God is overal. Hij is er ook, als wij „in de binnenkamer" Hem aanbidden. Maar in den Eeredienst ontvangen wij Zijn btzondere te genwoordigheid. Men zou kunnen zeggen: Hij is daar met meer intensiteit, met meer werk zaamheid voor ons. Hier is een gemeenschap, waar elk mensch au sérieux wordt genomen, hetgeen men van een gemeenschap anders niet zeggen kan. Hier is de massa volk van God. gezin des Heeren, waarin de Vader elk kind in liefde aanziet. Wij gelooven op goede gronden in Christus' leveruie tegenwoordigheid in den Eeredienst. Daarom is een kerkdienst niet te vergelijken met een vergadering of bijeenkomst en een preek niet me. een rede voering. Daarom gebeuren er zooveel won derlijke dingen in een dienst. Daarom zingen wij en gelooven het: God is tegenwoordig. God is in ons midden: laat ons diep in 't stof aanbidden. Dat in heil'gen eerbied alles in ons zwijge, dat voor Hem de ziel zich neige. De Duitsche reis van Woudenberg. De A.N.P. correspondent te Maagden burg meldt, dat commissaris Woudenberg op zijn Duitsche reis de laatste dagen in Maagdenburg vertoefde. In een groote bij eenkomst in het huis van den Duitschen arbeid aldaar, heeft de heer Woudenberg den Nederlandschen vrouwelrjken en man- nelijken arbeiders toegesproken. Wouden berg bracht allereerst de groetèn van het vaderland over. Thans, nu veel meer Ne derlanders dan vroeger hier werk vinden, tegelijk met millioenen andere buitenlan ders, staat men voor woningtekorten. Voor den Nederlander met zijn hooge woning cultuur is het kampleven niet gemakke lijk. Spr. gaf verschillende wenken, om het elkaar wederzijds aangenaam te maken. Spr. verheelde niet, dat men ook van Duit sche zijde wel eens misgetast had bijv. door een verkeerde voorlichting omtrent de arbeidsvoorwaarden aldaar. Spr. deed vervolgens mededeeling van de reeds door békende overeenkomsten tus- schen N.V.V. en D.A.P. en verklaarde nog maals wjj willen niet dat de Nederlanders als Germaansche menschen in 'n mindere positie komen, zij zijn geen slaven of gede porteerden. Thans beleven wij 't waarach tige socialisme van de daad. Dit socialisme beteekent echter niet alleen eischen, doch ook geven: geven aan de gemeenschap, en meer dan men ontvangt. Hierbij dacht spr. aan degenen, die momenteel aan het Oostelijk front het hoogste geven, wat een mensch geven kan: zijn leven. Dat zijn de beste socialisten, die wij kennen. Spr. wekt zijn hoorders op tot werkelijk heidszin. Wij hebben wel degeljjk met den oorlog te maken, zoo zeide hij, wij staan er midden in. Daarbij wordt beslist ook over het lot van het Nederlandsche volk en den Nederlandschen arbeider. Wö moeten nu hard werken en producee- ren, om den oorlog te winnen. De Neder landsche mensch, die nu nog mocht hopen of verlangen, dat Duitschland den oorlog verliest, pleegt zelfmoord. Wij moeten meebouwen aan een nieuw, socialistisch Europa, waarin de Nederlanders als Ger manen een gelijkgerechtigde plaats zullen innemen. En ik ga verder, aldus spr., een plaats waarin Nederland als een pdrel zal schitteren onder de volkeren van Europa, Na deze rede werden het Wilhelmus en het Horst Wessellied gezongen. Vervolgens werden de opgetogen aan wezigen vergast op een uitgezocht variété programma. UIT ONZE COURANTEN VAN VOOR 50 JAAR 6e week 1892. De stoomvaartlijnen van Vlissingen uit zullen met één vermeerderd worden. De firma Little and Johnston te Lon den, wier stoomschepen varen tusschen Terneuzen en LondenTheems, zal met haar schepen de haven van Vlissingen aan doen. Het toezicht op haar zaken is toever trouwd aan de Stoomvaart-Mij. „Zeeland". Het ss. „Prinses Amalia" van de Mij. „Nederland" is op de werf der Kon. Mij. „De Schelde" van een geheel nieuwe ma chine en stoomketels voorzien en heeft een belangrijke verandering aan dek- en ka juitsinrichtingen ondergaan. Het schip heeft op den proeftocht naar Amsterdam uitstekend voldaan. Gedurende den geheelen tocht, die tot IJmuiden 6/2 uur duurde, liep alles tot volle tevreden heid af. Dat dit belangrijk werk met suc ces werd volbracht, is des te aangenamer, omdat dit het eerste groote werk is, dat de Stoomvaart-Mij. „Nederland" hier te lande heeft doen uitvoeren. De heeren Hardeway, Jopping Spindt- ler, wier hoofdkantoor te Londen gevestigd is, zullen een handelskantoor te Vlissingen vestigen. Zij hebben het „Grand Café" der heeren Van Doeselaar en Breder aan de Bierkade aangekocht, om zulks voor hun kantoor in te richten. Een felle aanklacht. (Van onzen Haagschen correspondent) Van twee groote redevoeringen heeft de wereld kennis kunnen nemen, een van Churchill en een van Hitler. Was de En- gelsche minister-president vooral in de verdediging gedrongen door de critiek in eigen land, de Filhrer, hoezeer ook in be langrijke mate voor het eigen volk spre kend, was daarnaast in den aanval te gen de buitenlandsche belagers en vijan den van het Derde Rijk. Een requisitoir zou men deze herdenkingsrede over negen jaren nationaal-socialisme kunnen noemen, een inbeschuldigingstellen van Groot-Brit- tannie als hoofdschuldige aan beide we reldoorlogen, welke het menschdom der twintigste eeuw nu reeds geteisterd heb ben. Toen Hitier op 30 Januari 1933 voor en met het nationaal-socialisme de macht aanvaardde, kwam hij in den desolaten boedel van het marxistische Duitschland van Weimar, met een vernietigd bedrgfs- leven, millioenen werkloozen, onoverbrug bare financieele tekorten in een bodemloo- ze schatkist, en een volkomen gebroken volk. In zijn requistoir nagelde Hitier nu behal ve „den eeuwigen Jood", in het bijzonder degenen aan de schandpaal, die na den wa penstilstand van 1918 het Duitsche volk uitgehongerd, belogen en bedrogen heb ben en het door nieuwe afpersing steeds dieper te vernederen poogden, met de be deeling het blijvend, als van lagere orde, onderdrukt te houden. President Wilson was het, die het slaap drankje der algemeene ontwapening ge brouwen had; maar toen Duitschland het eenmaal geslikt had, wilde het buitenland er niet van weten en van een nieuw tijd perk van vrede en rechtsgelijkheid bleek geen sprake te zijn. Het was treffend, Hitier weer eens te hooren gewagen van dien eersten tijd der jonge kleine beweging, het begin van een langen, moeilijken strijd tegen, om en voor het Duitsche volk, welke spoedig een strijd zou worden tegen heel de wereld, waar nie mand iets kon of wilde begrijpen van de gedachten dier mannen, die, als goede D'uitschers, nationaal én socialistisch wil den zijn. In September 1930 kwam de toen reeds sterk groeiende partij met 107 man in den Rijksdag, na een aanloop in f928 met 12 mandaten, hetgeen aanleiding gaf tot een verdubbelde binnenlandsche terreur, doch de veel gesmade nazi's hielden vol, of zoo als Hitier het Vrijdag zelf uitdrukte: „Ik heb het toen gewaagd en wij hebben het gewonnen". Naar zijn eigen woorden had Hitier bij het uitbreken van dezen oorlog een enorm program van cultureel, economisch en so ciaal werk ter hand genomen en gedeelte lijk reeds voltooid. Het menschdom had een voorspoedig tijdperk van werken des vre- des kunnen beleven, wanneer niet Enge land en Frankrijk aan het Duitsche Rijk, dat alleen een meeningsverschil over Dan zig met Polen had, den oorlog hadden ver klaard. Wjj zijn in dezen tijd wel wat gewend in de propaganda en de politiek, maar een zóó striemende afstraffing als Churchill en Roosevelt uit Hitler's mond kregen, hoorde men toch zelden of nooit! Chur chill karakteriseerde hij als „den vernieti ger van een Imperium, onbekwaam om iets te scheppen, iets te presteeren, slechts in staat om te vernielen." „Zijn rotgenoot in het Witte Huis" kwam er als „armza lige dwaas" al niet beter af. Hitier zelf heeft het ook nu weer duide lijk gemaakt, dat hij al die jaren van bin- nenlandschen opbouw en strijd veel ge leerd heeft van zijn vijanden en op het in ternationale terrein hebben de consequen ties van de politiek, welke de overwin naars, de dictators van Versailles, tegen het nationaal-socialistische Duitsche Rijk zijn blijven voeren, juist in Duitschland den grondslag van Hitler's macht gevormd. Door die vernederende behandeling groei de ook het zelfbewustzijn, de trots, van het verjongde Duitsche volk en al die op gekropte gevoelens tegenover de ontoegee- felrjke houding van Engeland en Frankrijk moesten onafwendbaar, het een met het ander, tot een nieuwen oorlog leiden. Hier was een wisselwerking ontstaan, gepaard gaande met spanningen, zoodat iedereen had moeten voelen, dat tenslotte FEUILLETON 87) DOOR J. REGIS „Tegen zeven uur begon i' naar me vrouw Chrisman te zoeken. Toen vond ik Jonsson bewusteloos op den weg, ongeveer honderd vijftig meter van de halte van de electrische spoor. Van mevrouw Chrisman geen spoor, en ik maakte daaruit op, dat er een ongeluk gebeurd was De ingespannen droge toon van Aspeland zou onder andere omstandigheden een be- lachelijken indruk hebben gemaakt Nu lag er echter iets tragisch, bijna iets plechtigs in de wijze, waarop deze geharde politie man sprak, in zijn pogingen om zijn stem te beheerschen en zich streng bg de zaak te houden. „Er zijn geen ooggetuigen van het onge luk te vinden. Men heeft zelfs geen ge schreeuw gehoord. Je kunt verder gaan, Jonsson". Nu herkenden zij eerst den ander, die zich met moeite aan een stoel rechtop kon houden. Het was de rechercheur Jonsson, een van de ondergeschikten van Aspeland, in de Villa Rosa. Hij probeerde wat meer rechtop te staan. „Ik ben met mevrouw Chrisman om vijf uur mee geweest hierheen", rapporteerde hij met Onduidelijke stem. „Toen we in Stocksund op den terugweg uit den trein waren gestapt en naar de villa wandelden, merkte ik een auto op, die op eenigen af stand van ons stil stond. Twee mannen stonden ernaast. Verder was er niemand in de buurt. Toen we den auto voorbijliepen, kreeg ik een slag op mijn achterhoofd en verloor het bewustzijn. Ik weet verder niets, totdat Aspeland me weer bij bewust zijn bracht". „Zou je in ieder geval de mannen die naast den auto stonden, kunnen herken nen?" Wij belasten ons gaarne met de afsluiting van bovengenoemde verzekering. Wij verhuren loketten in onze ondergrondsche safe-inrichting, reeds van 5.per jaar-af. N.V. BIJKANTOOR MIDDELBURG. een oorlog niet meer te vermijden zou zijn. De oorlog, welken Hitier niet heeft gewild, naar hij telkens weer de wereld voorhoudt. Maa toen de oorlog er dan tenslotte was, heeft Duitschland er alles opgezet, opdat nu eens en voor altijd een beslissing zou vallen over de toekomst van de heele we reld. Hitier heeft in dit verband voor en na gesproken van zijn verwachtingen van een duizendjarigen vrede en in deze jong ste rede, het jodenvraagstuk aanroerend, gevaagde hij van het uur, dat zal komen, en waarop de slechtste wereldvijand van alle tijden weer tenminste voor wellicht duizend jaar zijn rol uitgespeeld zal heb ben. Wat den gewonep mensch in dezen tijd hc'. meest interesseert, zal meestal zijn: wanneer is de oorlog afgeloopen „Of de oorlog dit jaar eindigen zal", riep Hitier uit, „weet ik niet, maar één ding weet ik het zal wederom een jaar van groote overwinningen zijn. Waar de vijand ook opduikt, wij zullen hem in dit jaar weer verslaan, precies als tot dusver." Duitschland heeft een vijand voor zich die misschien numeriek sterker kan zijn, „doch", aldus de Führer, „wij zullen in het voorjaar numeriek aan hem gelijk zijn. Wij zullen hem dan met de wapens weer verslaan. Dan komt weer onze tijd!" Zulk een zelfverzekerde taal is ongetwij feld niet slechts een gevolg van de over tuiging, dat Duitschland militair het sterk ste is, doch ook hierdoor ingegeven, dat een eventueel verliezend Duitschland zeker niet zal kunnen rekenen op eenigerlei grootmoedigheid of rechtvaardigheid aan de zijde van den vijand. Deze oorlog is immers niet zoozeer een militaire krachtmeting als wfl een aan- donderende wereldrevolutie, waarin twee wereldbeschouwingen tegen elkaar opbot- sen, van welke uiteindelijk slechts voor één hier plaats zal zijn. Naar Hitler's over tuiging zal hierbij zijn gebed in vervulling gaan: God, geef ons de kracht, opdat wij voor ons volk, onze kinderen en kindskin deren, de vrijheid behouden; en niet alleen voor ons Duitsche volk, doch voor alle vol ken van Europa! Want het is een oorlog voor geheel Europa en zoodoende werke lijk voor de geheele menschheid, besloot de Führer Vrijdagmiddag in het Berlijnsche Sportpaleis zijn groote rede. Een betoog, hard en vastberaden, dat verdient nader overdacht en verstaan te worden. Hiertoe behoeft men waarlijk niet eerst overtuigd nationaal-socialist te worden. VLISSINGEN. Maak by het kiezen van een beroep voor Uw zoon of dochter gebruik van de gegevens, waarover ons bureau beschikt. Zitting: Dinsdag a.s. 56 uur in het Kantoor Gem. Bur. v. Soc. Zaken, Hendrik straat 12. Inlichtingen kosteloos. „Nee „Hoe liep je ten opzichte van mevrouw Chrisman?" „Links van haar, tusschen haar en den auto in". „Hoe zag de auto er uit?" „Gesloteneen mooie luxe wagen rood „Hoe waren de mannen gekleed? „De eene...... de eene De detective tastte naar zijn achterhoofd. Hij wankelde, sloot de oogen en zakte in elkaar. Aspeland ving hem onder zijn armen op en zette hem op een stoel. „Hij Is flauw gevallen", zei hg. De oogen van Maurice Wallion keken recht voor zich uit, voorbg de twee politie mannen, die zich nu tot hem omwendden. De chef, die iets had willen zeggen, be dacht zich. De blik van den journalist zag niets van alles, wat er in de kamer was, zijn oogen keken door wanden en muren heen en doorboorden den donkeren nacht. Van dit oogenblik wist Wallion later alleen, dat zgn wilskracht en zijn scherp zinnigheid zich tot het uiterste concen treerden en dat hg het contact met een andere wilskracht en een andere scherp zinnigheid, die de zijne trotseerden, ge zocht en gevonden had. En bij dit contact scheurde plotseling het gordijn en hg begreep Zijn tegenstander had zijn laatste troef uitgespeeld. De vijand had zijn stellingen verlaten en leverde slag op open veld. En hij streed waarvoor? Om tijd te winnen Issul Bey had Suzanne Chrisman in zrjn macht. Hij wist, waar de safe zich bevond. Hg kon niet weten, dat Wallion en de po litie even ver waren gekomen. Zgn plan was, zich behalve van den sleutel ook nog van de handteekening meester te maken om zich zoo de millioenen toe te eigenen en in een of andere nieuwe zorgvuldige voorbereide gestalte het land te verlaten. GEZIN VAN 6 PERSONEN' VERBLEEF IN DEZE FELLE KOUDE IN EEN TOCHTIGE SCHUUR. Wanneer men U zou mededeelen, dat er bij deze felle koude een gezin van man, vrouw en vier kinderen gehuisvest is in een ijzigkoude, tochtige vroegere timmer manswerkplaats, waar de boer zijn vee in geen geval onderdak zou willen verleenén, waar de sneeuw door het dak naar binnen dwarrelt en de wind U langs de beenen JEUGDDIENST IN NOORWEGEN. Het Noorsche departement voor arbeids dienst en sport heeft in overee isteroming met dat voor kerk en school bepaald, dat alle I" orsche jongens en meisies van 10 tot 18 jaar in de jeugdorganisatie van de Nasjonal Samling jeugddienst moeten verrichten. Een kwart-liter hoestsiroop voor 76 cent. U kunt het zelf klaarmaken. Dit is een recept voor een siroop tegen hoest, verkoudheid en griep, die uitstekend blgkt te zijn, en ook zeer geschikt is voor kinderen Kook een kwart liter water, voeg er een eetlepel suiker bij en den inhoud van een 30 grams-fleschje Vervus (dubbel ge concentreerd), dat U bg eiken apotheker of drogist tegen den vastgestelden prijs van 76 cent kunt koopen. Goed doorroeren en U verkrggt een uitstekende hoestsiroop. Do sis kinderen van 3-8 jaar 1 theelepel van 8-12 jaar 1 dessertlepelvolwasse nen 1 eetlepel. Knip dit recept uit en maak het vandaag nog klaar. Het zal U goed doen. Maar om dat te kunnen uitvoeren moest hg zgn vervolgers dezen heelen nacht en den geheelen volgenden dag van zich af kunnen schudden Hij hoopte waarschijn lijk niet, zijn tegenstanders compleet op een dwaalspoor te kunnen brengen, hij be rekende met koelbloedige nauwkeurigheid, dat ze een dag en een nach. noodig zouden hebben om hem op te sporen En Issul Bey beging geen vergissingen. Wallion wist, dat het plan met wiskundige nauwkeurig heid was ontworpen Maurice Wallion moest derhalve het schijnbaar onmogelijke verwezenlijken hij moest Issul Bey in enkele uren vinden en aanhouden Hij had drie of vier uren noodig gehad om tot deze slotsom te komen. Aspeland had den bewusteloozen rechercheur nog niet losgelaten en de chef had juist zijn mond geopend om zich tot den journalist te wenden, toen diens oogleden begonnen te trillen, alsof hg ontwaakt was. De grgze oogen wendden zich tot den chef en de journalist zei volkomen rustig „Suzanne Chrismau kan nog gered wor den „Maar wanneer hg haar doodt?" „Ze zal nog levend gevonden worden „Hoe kunt u dat zoo zeker beweren?" „Omdat ik het weet Maurice Wallion sprak kort en scherp. Zgn kin stak een eind naar voren. „Het is nogal duidelijk", zei hij. „Hij kan haar niet dooden, voordat hij haar handteekening gekregen heeft. Ze is intel ligent. Ze weet, dat haar leven ervan af hangt, hoe lang ze hem aan het lijntje kan houden. Ze zal weigeren. Ze zal hem op die manier tot morgen kunnen ophouden. Eerst dan zal hg tot uiterste middelen overgaan. M$ne heeren, we moeten haar vóór mor genochtend terugvinden (Wordt vervolgd.) blaast, dan zoudt U dat niet willen gelooven. Door ziekte en werkloosheid was het gezin H. Zieverink uit Laren (Geld.) in deze erbarmelijke schuur terecht gekomen, en woonde daar reeds van September af. Voor kort is aan dezen onhoudbaren toestand een einde gekomen, doordat de leidster van het kamp van den Ned. Arbeidsdienst voor Meisjes te Lochem zich over het gezin heeft ontfermd, en een paar kamers op het huis „De Cloese" heeft ingericht voor het gezin. Hoe Hongkong viel. „SAMOERAI-ZWEMMERS" SPEELDEN EEN ROL VAN BETEEKENIS. De trefkracht van de revolutionnaire Japansche oorlogvoering wordt, naar het D.N.B. uit Tokio meldt, op bijzondere wijze verduidelijkt door een verslag over het op treden van de „Samoerai-zwemmers" bij de verovering van Hongkong. Aan de uiterst interessante gebeurtenissen ontleenen wij dvolgende bijzonderheden Uit Kauloen zagen de Japanners duide lijk Hongkong liggen, maar nog werden zij daarvan gescheiden door een waterweg van 1000 M. breedte, die vol mgnen lag. Hier kon alleen het optreden van Samoerai zwemmers hulp bieden. Een goede Sa moerai-zwemmer kan onhoorbaar zich door het water voortbewegen, verstaat de kunst zwemmende te strgden en te schieten, zon der daarbij het geweer en de munitie nat te laten worden. Onmiddellijk na het aanbreken van de algeheele duisternis kwam het bevel om onhoorbaar met het speciale commando op te rukken. Honderden goed uitgeruste mannen, aan wier koppelriemen speciale werktuigen en trommels met honderden meters electrische draad bevestigd waren, zwommen zonder geluid te maken de zee in. Ieder hunner was nauwkeurig op de hoogte gebracht van de positie der Engel- sche, onder water liggende, mijnen. Ieder begaf zich naar „zgn" mijn, steeds er op bedacht nog andere mgnen op te sporen, die wellicht aan de aandacht waren ont snapt. Nauwelijks hadden zij een mijn be reikt, of een electrische draad werd er aan bevestigd. Vervolgens keerden de mannen niet terug naar hun uitgangspunt, maar zwommen verder naar Hongkong, waar zij een niet al te sterk bewaakte kuststrook uitzochten. Op die plaats was kort tevoren even onhoorbaar, een kleine Japansche boot geland, die slechts weinig mannen aan boord had, maar voorzien was van een speciaal apparaat. Hieraan werden alle draden die thans naar de mgnen leidden, en die door de zwemmers hierheen waren geleid, bevestigd. Een kleine handbewe ging, twee kleine hefboomen werden om laag gedrukt en alle onder water liggende mijnen vlogen plotseling, ontzaglgke wa terzuilen vormend, met één geweldige ontploffing de lucht in. Zoo hevig was de exploisie, dat de bemanning van Port Vic toria geloofde, dat Victoria zelf op een fatale wijze de lucht in was gevlogen. Zij verloor haar tegenwoordigheid van geest. Te laat merkten zij, dat terstond na de explosie honderden Japansche booten uit Kauloen in zee waren gestoken, die koers zetten naar het eiland Hongkong. De uitslag van deze actie is bekend. Reeds den volgenden ochtend was Hong kong in Japansche handen. Een der groot ste overwinningen der moderne Japansche geschiedenis was bevochten. VECHTPARTIJ TE ASSEN. In een café te Assen heeft een ernstige vechtpartij plaats gehad, waarbij de 40- jarige gehuwde J. L. H., wonende te As sen, zoodanig met een mes werd gestoken, dat hö in het ziekenhuis moest worden op genomen. De dader is voortvluchtig.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 5