Sam* 4 SPAR PEUL VRUCHTEN TAPIJT DIESEL"-KEUKEN een Chef Landhuis te Domburg, lavaleije wm \wm* Legkaarten DRACHM I0NGE GEITEN JUIST NU PELMAN INSTITUUT Hebben ze nog TREK? RAAIJMAKERS, Ad/erleeren doet verkoopen WIJST VOOR KWALITEIT EN LAGEN PRIJS ss VROOM DREESMANN - MIDDELBURG I Voor iets aparts uoor iets goeds RadioTEMME Beter laat ejc ovssz ADVERTENTIEN Getrouwd J. A. VAN IIEUL, Tweede Luitenant der Infanterie n.a. en H. GEOENEWOUT. De Heer en Mevrouw VAN HEUL—GROENEWOUT zeg gen hierbQ dank voor de vele blaken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. Nijmegen, 7 Februari 1942.. Toekomstig adres Heerengracht 78, Middelburg. FAMILIE VAN LEUVEN. Personen, die den familie naam VAN LEUVEN dragen, worden dringend verzocht hier van spoedig kennis te willen geven met vermelding van hun geboorteplaats en datum, en zoo mogelijk ook op te geven, plaats en datum van geboorte en van overlijden hunner Ouders, Grootouders en Over grootouders. Inlichtingen te zenden aan C. L. VAN LEU VEN, Koninklijkelaan 63 te Antwerpen (België). De Slijtersmelkinrichting en Stoomzuivelfabriek „SAMEN WERKING" N.V. aan het Hof plein te Middelburg, vraagt goed kunnende omgaan met publiek. In bezit van Diploma Boekhouden strekt tot aanbe veling. In dienst treding Mei 1942. Sollicitaties met opgaaf van verlangd salaris vóór 1 Maart 1942 bij den Voorzitter van den Raad van Commissarissen, dhr. M. SANDERSE, Heerengracht 90, Middelburg. Geen bezoek dan na oproeping. EXTRA HEDERLAnDSCH IflSTTTUUTvooR SCHRIFTELIJK 0I10ERWIIS altijd voorraad! FL NKE HULP in de huishouding gevraagd voor den dag. Ge sloten huis HENNING. Zich aan te melden Maandag a.s. KI. Vlaanderen 3c of Korte Delft 41, Middelburg. Westerpark, bevat. 6 kamers, serre en tuin. Moderne gemak ken. Huurprijs 30 p. maand. Adres Timmerman JANSE, Weststraat, Domburg. pprrEDRur ROTTERDAM 1 B°UWBEDO,JF ROTTER DAM EnHBHKSBSBHHB BOVE1S DE BOUWCROyDEH Ern fn Iwlntlg maal In hel «QcNvcrlnop van èèn jai do nnnm F- J. I.AVAMJJE ^ovoi^^^»oui»gponden^»ao^icde^ Innil I l>n on Iwiiilig Itcor in <waulf maanden lijd» werd het vertrouwen gesrhontion aun de snelle, nctieve bouwfirma, die (illciüa herree*.... roll" in één jnar Sïn^T^^ê^olBrndTaonïbor^T rrvvh-rboc w doen verrijzen T LAl'ALEIJE prijs vragen is Utv voordeel! tiouunepwjr E. I. LAVALEI JE ZN Kantoor voor Zeeland: WEST-SOUBURG, MARNIXPLEIN 19-, TEL. 205 bij abonnement. Voor 5.per jaar ontvangt U maandelijks een triplex leg kaart van ca. 600 stukjes in bruikleen. Vraagt inlichtingen bij de Legkaarten-Centrale voor Nederland Pr. Marielaan 11 - Telef. 5068 AMERSFOORT. TE KOOP of IN RUIL J. P. LEIJNSE Nieuwe Vlissingsche Weg 226, Middelburg - Telefoon 784. Donderdags stal op de Potten- markt naast Garage Blanker. VERDRIJF-DIE RHEUMATISCHE PIJNEN Vraag ons een goed middel voor in- of uitwendig gebruik! D ROG IS l'EKld SCHULTE&THIEME In net Huis met de Pilaren Middelburg. ONTVANGEN voor kamers en keukens, 100 c.M. breed. LOOPERS 50 en 70 c.M. breed. JOH. A. JULIANUS Langeviele 4256 - Tel. 58 Middelburg. is het noodig Uw Zelf vertrouwen, Kalmte, Wilskracht, Concentra tievermogen, Conversa tietalent en Geheugen te ontwikkelen. Dit bereikt U door de wereldver maarde PELMAN MENTAL TRAINING aanbevolen door Prins Karei van Zweden, Prof. Dr. A. Marique en vele Nederlandsche oud-cur sisten. Goede algemeene ontwikkeling is boven dien een eerste eisch in dezen tijd. Daarmee helpt U onze andere speciale cursus ALGEMEENE ONTWIKKELING welke o.m. omvat: goed taalgebruik; de aarde en haar volken; de mensch, gezond en ziek; litera tuur- en kunstgeschiede nis; goede omgangsvor men! Geïll. boekjes gratis b\j Inzending van deze advertentie. Damrak 68 - Tel. 41878 Amsterdam O. f REM BRAN DTXADE 45 -TE L.1197 SO - POSTRHK. 42.4705 -RII5WUKI2H) VAKOPLEIDING voard* ASSOCIATIE-EXAMENS DE OFFICIEELE MIDDENSTANDSEXAMENS en voor HET EXAMEN HANDELSKENNIS LOL Boekhouden p.^ J» lm TREKKING BA1GHTON A Co. WETTIGE PBEMIELEEN1NG 1912 5« KLASSE. 8o UJST TREKKING VAN DONDERDAG S FEBRUARI 1942 HOOGE PBEMIËN f 1000.— 2203 5769 12911 15208 17307 t 400.— 10775 14599 18789 19190 t 200.— 1079 6997 14363 f 100.— 621 1189 1458 2935 4442 6864 8369 8778 8927 9122 15306 15491 17384 18006 18997 19770 20105 20213 PREMIËN VAN ƒ70.— 88 297 306 420 645 646 663 667 749 851 920 1050 1101 1123 1160 1165 1371 1454 1485 1496 1588 1593 1603 1711 1819 1938 2160 2247 2258 2599 2600 2753 2909 2914 2932 2977 3156 3195 3246 3270 3345 3405 3440 3742 3828 3832 3869 3872 3904 3939 3992 4015 4020 4067 4131 4511 4706 4955 5017 5075 5267 5279 5379 5633 5642 5648 5711 5727 5826 6860 5889 5899 5966 6150 6214 6308 6344 6385 6398 6661 6684 6831 6S48 6891 6983 7080 7236 7259 7299 7408 7486 7529 7540 7557 7629 7636 7659 7689 7766 7793 7853 7860 7879 7948 8008 8074 8190 8192 8230 8266 8267 8304 8317 8429 8444 8493 8558 8607 8674 8688 8691 8734 8836 8960 9101 9264 9385 9409 9488 9510 9G09 9713 9899 9914 9982 10026 10106 10113 10196 10218 10223 1C319 10326 10344 10493 10595 10640 10738 10753 10774 11028 11080 11118 11156 11313 11395 11712 11928 12117 12341 12382 12517 12523 12640 12754 12809 13100 13109 13112 13170 13198 13245 13329 13415 13444 13470 13594 13734 13873 14008 14025 14086 14107 14164 14205 14227 14254 14421 14916 14918 14925 14975 14976 15056 15091 15119 15121 15458 15484 15610 15621 15644 15651 15790 15826 15834 16265 16359 16503 16531 16578 16625 16679 16682 16710 16754 16757 17083 17308 1742* 17773 18410 18582 18698 18721 18783 18899 18979 19107 19125 19495 19502 19524 19615 19717 19787 20034 20053 20093 20119 20253 20319 20697 GEEN PBEMIËN 21 29 66 83 107 124 130 213 215 224 266 296 474 495 548 549 573 672 776 786 801 867 943 945 1049 1052 1067 1154 1166 1172 1353 1430 1468 1523 1548 1555 1625 1643 1666 1667 1756 1831 1870 2035 2058 2094 2106 2133 2135 2183 208 447 733 1039 1306 137 142 414 415 607 716 961 992 1198 1216 1557 1609 1920 1944 2193 23S1 2305 2312 2364 2472 2491 2524 2536 2540 25t« 2633 2733 2742 2783 2835 2849 2889 2910 29'M --- 3045 3064 3083 8102 3125 3321 3357 3395 3437 3487 8516 3544 3547 3563 3571 3599 3603 3664 36°4 8748 3767 3798 3833 3839 3843 3344 3336 3962 4068 4072 4090 4097 4181 4224 4230 4237 4371 4385 4401 44U7 4436 4494 4537 4644 4692 4702 4722 4821 4829 4834 4857 4873 4874 4931 4937 4952 4970 4987 5021 5077 5094 5112 5126 5217 5229 5253 5313 5334 5348 5403 5434 6436 5700 5744 5310 6233" 5859 5868 5919 5938 5349 5984 6018 6025 6037 6096 6097 6163 6279 6354 6368 6442 6447 6451 6483 6630 6644 6652 6703 6751 .6779 6300 200 423 729 1035 1291 1619 1-80 2299 2579 2923 3168 3499 3701 3932 4233 4335 4644 4672 4675 5735 6970 5932 6227 6272 6277 6497 6368 6613 6805 6816 6823 7112 7146 7155 7180 7195 7220 7335 7376 7435 7672 7685 7686 7691 7995 8050 8100 8179 8407 8421 8422 8450 8456 8711 8762 8954 8975 8930 9016 9361 9395 9401 9124 9747 9803 9308 9981 10099 10124 7337 7359 7361 7467 7545 7567 7613 7641 7062 7692 7720 7727 7762 7794 7832 8201' 8226 8248 8327 8353 8483 8509 8565 8580 8631 8766 8730 8014 88C4 8905 9113 9167 9175 9199 9236 9239 9322 9418 9441 9455 9503 9550 9566 9816 9347 üeö8 9678 9688 9901 - 10144 10157 10188 10239 10241 10296 10310 10822 10341 10416 10488 10507 10521 10531 10551 10552 10559 10567 10571 10604 10653 10370 10*85 10710 1Q743 1062S 10076 11014 11018 11029 11021 11047 11065 11C67 11083 11113 11122 11134 11176 H96 11197 11204 11301 11357 11353 11360 11405 11431 11473 11474 115'5 11541 11551 11574 11608 11655 11696 11721 1174. 11'51 11762 11824 11935 11947 11998 12013 12052 12059 12071 12077 12087 12114 12130 "0178 12180 12215 12248 12*58 12339 12343 12372 12447 12455 12576 12596 12600 12009 12637 12716 12<65 12784 12757 12333 12855 12878 12392 12904 12930 13000 13022 13027 13044 13065 13078 13080 13093 13111 13174 ^3333 13335 13358 13378 13387 17402 13431 13558 13534 13593 13532 13347 13692 13693 13700 13732 13740 13741 13818 13831 13860 13867 13877 13900 13904 13910 13951 13964 13988 14004 14033 14044 14049 14070 14090 14153 14225 14230 14249 14301 14312 14316 14372 14396 14412 14443 14462 14510 14512 14560 14610 14320 14659 14670 14699 14725 14735 14752 14802 14908 14818 148*>6 14851 14894 14987 1494G 14997 15013 15123 15146 15201 1M04 15321 15397 15514 15520 15542 15545 15563 15004 15622 15M0 15690 15704 15707 15743 15749 15751 15701 16802 168Ö5 ISPBO 15955 15978 16022 16072 16098 16152 10217 16223 16239 ÏK 162B4 16327 16892 16399 16488 16402 18640 166.52 16566 lKK 16589 16505 16629 16633 16741 16756 16773 16776 16H03 163c4 16879 16975 17006 17050 17054 17077 17092 17107 17145 1727? 17379 17380 17451 17473 17563 17589 17087 17699 17718 Irnq 17752 17781 17791 17918 17929 17960 18029 18979 18090 K[7i2 \ll\l 18274 18289 18292 18304 18371 18372 18458 18500 i&IR 18669 18719 18731 18740 18791 18843 18885 18886 18921 19007 19029 19046 19142 19150 19155 19161 19199 19236 19281 Tom 19328 19343 19422 19443 19447 19472 19492 19528 19550 19551 19556 19617 19789 197J>1 19794 19871 19890 19894 19941 19358 19982 19984 20008 20029 20087 20095 20109 20123 20147 2£iai 20225 20256 20281 20304 10311 20332 20343 20399 20414 20463 20392 20524 lo526 20562 20577 20590 20597 20626 20639 20670 20692 20695 20776 20834 20887 20890 ONGECORRIGEERD Verbeteringen 5e klas*. 7eJMatP"*nlën vanjlie-.2080 moet zUn 2060, 13942 moet ztin 13948, 19081 moet zUn 19089. Hebben Uw huisgenooten nog trek, als ze van tafel opstaan? Ja? Dan moet U het toch heusch eens probeeren met het voedzame, goed-doorbak- ken tarwebrood van Roelse. Dat is op de aller beste manier gebakken, niet maar zoo even gaar- gëstoomd. Het maakt het lichaam sterk, en be stand tegen zwaar werken. U moet werkelijk eens een proef nemen, want Roelse bakt bést brood BIGGE KERKSCHESTR.B 1 KOUDEKERKE Mollenvellen - Bunzingvellen BELANGRIJK NIEUWS. Ik ben thans koper tegen ZEER HOGE PRIJZEN van MOLLENVELLEN (gevild en ongevild), BUNZINGS, HERMELIJN of WEZEL. Voor KONIJNEN-, HAZEN-, GEITEN- en SCHAPEN VELLEN hen ik steeds koper tegen hoge prflzen. Alvorens U tot verkoop overgaat, informeert eerst bjj mij naar de prijs. Desverlangd worden vellen in de ge meente Middelburg en omgeving ook van huis gehaald. DOMBURGS SCHUIT VLOT 19 MIDDELBURG Konijnenvellen - Hazenvellen DE TROTS VAN IEDERE HUISVROUW IS EEN Velen hebben dit waardevol bezit door oorlogsgeweld verloren. Wtf kunnen thans aanbieden complete emaille keuken merk „Diesel" (fabrikaat Edy) prima kwaliteit emaille in de kleuren ROOD, GROEN, STAALBLAUW-GOUDBIES EN ZEEGROEN-ZILVER- BIES 21 DLG. a 29.20. EN TERRACOTTA UITVOERING 21 DLG. k 81.20 DEZE KEUKENS BESTAAN UIT 1 gasp an m/ deksel 2* cm. 1 22 cm. 1 20 cm. 1 18 cm. 1 16 cm. 1 steelpan 14 cm. 1 aardappelemmer 26 cm. 1 groentenemmer 26 cm. 1 fluitketel 18 cm. 1 vergiet 26 cm. 1 koekepan 18 cm. 1 lepelrek m/ 4 lepels 1 melkkoker 2 L. 1 theebladenbakje 12 cm. 1 wasbakje 34 cm. I zand-, zeep- en sodastel 1 zeepbakje Tevens kunnen wij nog aanbieden GEGALVANISEERDE WASKETEL M/ DEKSEL 38 cm. GEGALVANISEERDE WASKETEL M/ DEKSEL 44 cm. v Deze artikelen zijn verkrijgbaar voor de door oorlogsgeweld getroffenen in Zeeland, op vertoon van schade-Enquête-kaart en persoonsbewijs. ■iiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii»niiiiiiii>iiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiini| ook fn dezen tijd voor alle I Electrische artikelen tegenover Postkantoor =j 1 Lange Noordstraat 47-49, Middelburg Telefoon 757 STEEDS GROOTE KEUZEI! iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiwiiiiuinwB Offlc. publicatie van het depart, van Landbouw en VisscherU. DISTRIBUTIE VAN HAVER MOUT EN PEULVRUCHTEN. De secretaris-generaal van het de partement van landbouw en visscherij maakt het volgende bekend met be trekking tot de distributie van ha vermout en peulvruchten. Met Ingang van de week van 8 tot en met 14 Februari a.s. zullen de plaatselijke distributiediensten bij de inlevering door detaillisten van opplakvellen met de met „203" ge nummerde bonnen van de bonkaart algemeen, welke zijn aangewezen ter verkrijging van peulvruchten of ha vermout, toewijzingen verstrekken in de verhouding van 25 procent voor havermout en 75 procent voor peul vruchten. De bonnen kunnen worden ingele verd met gebruikmaking van één formulier no. 201. Gedurende de week van 8 tot en met 14 Februari a.s. mogen geen resteerende bonnen „190" van de bonkaart algemeen worden ingele verd, doch uitsluitend bonnen „203". De restant bonnen „190", met een maximum van negen stuks, mogen in de week van 22 tot en met 28 Februari a.s. worden ingeleverd, aan gevuld met bonnen „203". Nogmaals wordt er de aandacht op gevestigd, dat bij inlevering in de eerste week na afloop van de distributieperiode het ontvangstbewijs voor de gedurende de derde week van de periode ingeleverde bonnen moet worden overgelegd aan den plaatselijken distributiedienst. Grossiers zullen bij inlevering van de door hen ontvangen distributie bescheiden voor peulvruchten op de gebruikelijke wijze verzameltoewijzrn- gen voor peulvruchten ontvangen en voor de bescheiden voor havermout, verzameltoeaijzingcn voor havermout. DISTRIBUTIE VAN IJZER EN STAAL TEN BEHOEVE VAN DEN LANDBOUW, DE VISSCHERIJ EN DE VOEDSELVOORZIENING Het bureau grondstoffen van het rijksbureau voor de voedselvoorzie ning in oorlogstijd, Lange Voorhout 10, 's-Gravenhage, 'is ingeschakeld -Is contingentbeheerder voor het rijksbureau voor ijzer en staal en behandelt dus uit den aard der zaak de aanvragen voor alle mogelijke machines, werktuigen en gereedschap pen, die alle aangeslotenen bij het rijksbureau voor de voèdsclvoorzie- ning noodig hebben. Tot heden was de regeling zoo, dat aanvragen om liet benoodigde ijzer en staal op een formulier A., verkrijgbaar bij de Kamers van Koophandel, aan het bureau grond stoffen werden gezonden. Met Ingang van het tweede kwar taal 1942 is de regeling eenigszins veranderd. Gereedschappen voor den land- en tuinbouw, zooals spaden, schoppen, harken, rieken, hamers, tangen, bo ren e.d., die in land- en tuinbouw bedrijven noodig zijn en andere ar tikelen, welke normaal door ijzerwa- renzaken worden verkocht, zooals prikkeldraad, gladdraad, kippengaas, draadnagels, krammen, schroeven, moeren en bouten e.d. worden ge distribueerd door het centraal bu reau voor den ijzerwarenhandel, het welk van het bureau grondstoffen hiervoor een contingent heeft ont vangen. Dergelijke klejnijzerwaren zullen in beperkte mate voor dekking van de meest dringende behoeften verkrijg baar worden gesteld in de gewone ijzerwarenzaken, waar men deze ma terialen ook voor den oorlog ge woon was te koopen en zonder toe wijzing. Een aanvraagformulier be hoeft iri deze gevallen dan ook niet te worden ingediend. Mocht men in bepaalde gevallen hier niet geholpen kunnen worden, dan gelieve men zich te wenden tot het centraal bureau voor den ijzer- warenhandel, Nassau Ouwerkerkstraat 3, 's-Gravenhage. De regeling ten aanzien van den aankoop van gereedschappen enz. geldt niet alleen voor boeren, tuin ders en visschers, doch ook voor de voedselverwerkende industrieele be1 drijven. Opgemerkt Wordt, dat voor het doen verrichten van kleine reparatie- werkzaahiheden, waarvoor per repa ratie niet meer dan 100 kg. ijzer en staal noodig zalzijn en welke nor maal door smeden, fitters, centrale verwarmingsinstallateurs, loodgieters, wagenmakers e.d. ambachtslieden worden verricht, ook geen toewijzing dient te worden aangevraagd. Hier voor wordt het noodige materiaal aan de reparateurs zelve toegewezen door het centraal bureau voor de kleinmetaalindustrie, Baanstraat 16 te Utrecht. Voor alle andere werktuigen en machines moet een formulier A worden ingediend, waarbij volgens het voorschrift van het bureau voor de metalenverwerkende industrie een inlegvel PM eveneens moet worden Ingevuld. In het algemeen is echter thans de regeling zóó geworden, dat deze formulieren, welke verkrijgbaar zijn bij de Kamers van Koophandel niet meer rechtstreeks aan het bureau grondstoffen worden ingezonden, doch aan de centrale, waaronder het bedrijf thuis behoort. Is een bedrijf bij meer dan een centrale Ingeschreven, dan kiest men de centrale, waar het voornaamste gedeelte van het bedrijf thuis behoort. Deze centrales ontvangen de for mulieren ter verwerking en zenden ze mét hun advies aan het bureau grondstoffen door, welk bureau ze afhandelt. Een heel bijzondere regeling Is echter getroffen voor de landbouw werktuigen. Voor deze landbouw werktuigen, waaronder wij verstaan ploegen, eggen, zaaimachines, graan- maaiers, dorschmachines, strooper- sen, grasmaaiers, kunstmeststrooiers, rollen, hooischudder, hooiharken, schoffel en aanaardmachines wiedma- chines, aardappelrooimachines, stal- voederingswerktuigen e.d. zal In het vervolg in plaats van een toewijzing dan heelemaal niet Nu is 't misschien nog moge lijk Uw boekhouding in orde te maken. Als U nog langer wacht is 't beslist te laat en krjjgt U moeilijkheden met de belasting 1 Even een briefkaartje naar BOEKHOUDEREN BELASTINGADVISEUR Noordweg B 33 - St. Laurens. een koopvergunning door het bureau grondstoffen worden afgegeven. Om een dergelijke koopvergunning te verkrijgen moet door de belang hebbende landbouwer of tuinder een aanvraag op formulier A. worden ingediend, welke aanvraag vergezeld moet zijn van een urgentieverklaring, af te geven door of namens den rijkslandbouwconsulent. Om deze urgentieverklaring te ver krijgen. moet men zicli wenden tot den rijkslandbouwconsulent, in wiens ambtsgebied men woont. Deze urgentieverklaring zal alleen afgegeven worden, wanneer de be trokken rijkslandbouwconsulent of de door hem aan te wijzen ambtenaar van oordeel Is, dat het betrokken be drijf dringend behoefte heeft aan het bedoelde werktuig, om reden dat het bedrijf, zoodanig is uitgebreid, dat met aanwezige werktuigen niet meer behoorlijk kan worden gewerkt, dan wel omdat een der aanwezige werk tuigen zoodanig versleten Is, dat'het door een nieuw moet worden ver vangen. In het laatste geval zal aan de af te geven koopvergunning de voor waarde worden verbonden, dat de leverancier het nieuwe werktuig al leen afgeven mag tegen inname van het bewijs, waaruit blijkt, dat het versleten werktuig is geleverd ter verschrooting. Met de koopvergunning, welke rechtstreeks aan den betrokken land bouwer of tuinder wordt toegezonden, kan deze-via zijn gewonen handelaar (of coöperatie) langs de gewone ka nalen van den handel het bedoelde werktuig betrekken. Bovenstaande regeling geldt ook voor de distributie van onderdeelen van landbouwwerktuigen, voor zoover deze onderdeden vervaardigd zijn uit ijzer en staal en meer dan 10 kg. per onderdeel wegen. Tenslotte wordt er nog op gewe zen, dat aanvragen om toewijzing van materiaal of om een koop vergunning voor landbouwwerktuigen voor het 2e kwartaal 1942 reeds thans op de voorgeschreven wijze kunnen worden ingediend. DISTRIBUTIE VAN PEUL VRUCHTEN. De Secretaris-Generaal van het departement van landbouw en vis scherij maakt bekend, dat de detail listen In peulvruchten zich in verband met het beschikbaar stellen van peulvruchten 'ten spoedigste tot den palalselijkcn distributiedienst moeten wenden tot het in ontvangst nemen van een voorschottoewijzing, ter grootte van een aantal rantsoenen peulvruchten gelijk aan het drievoud van het aan tal bonnen 169, dat zij indertijd heb ben ingeleverd. De detaillisten dienen deze voorschottentoewijzlng zoo spoe dig mogelijk door te geven aan hun leverancier en zich reeds thans met dezen te verstaan over de wijze van aflevering der peulvruchten, opdat deze zoo spoedig mogelijk zal kun nen geschieden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 4