net meisje Oud goud en zilver 2e meisje Bouwpiicht Meisje PITMANSCHOOL UIT DE PROVINCIE VASTZITTEND SLUM ABDIJSIROOP fl. 249.50 ADVERTENTIEN „VHsslngsche Schoolvereeniglng". HERVATTING DER LESSEN op Dinsdag: *0 Februari, 's mor gens 9 u. 30 in het schoolge bouw Oroenewoud. Het hoofd der school.. Prins Willemschool, VHsslngen. De lessen worden hervat Maandag 9 Februari, half tien, en wel voor de klassen 1, 2, 3 en 4 in het Gasthuis, ingang zij poort Breewaterstraat, voor klas 5 in het vroegere Militaire Tehuis aan het Bel- lamypark, voor de klassen 6 en 7 in de consistoriekamers van de St Jacobskerk. HET BESTUUR. De vergadering met deelnemers aan de ge- wassetikeuring te Oost burg is, in verband met bijzondere omstandig heden, tot nader order UITGESTELD. Bestuur Keuringsdienst Zeeland. Mevrouw FERWERDA, Zuid singel 80, Middelburg, vraagt voor dag of d. e. n., flink loon, groote wasch buitenshuis. OPROEPING tot de Algemeene Vergadering van de Coöperatieve Boereu- leenbank „WISSEKERKE", gevestigd te Kamperland, op Maandag 23 Februari 1942 te 6y2 uur (torentijd), café Nim rod. Agenda: 1. Opening der vergadering. 2. Notulen der vorige verga dering. 3. Ingekomen stukken. 4. Jaarverslag. 5. Vaststellen der Rekening en Balans. 6. Verkiezing lid v. d. Raad v. Toezicht wegens perio dieke aftreding van den Heer A. M. van Nieuwcn- huize (aftr.) 7. Verkiezing lid van het Be stuur wegens periodieke aftr. van den Heer L. J. Hoveyn (aftr.) 8. Verkiezing van een plaats- verv. lid van den Raad v. Toezicht. 9. Verkiezing van twee plaats- verv. leden v. het Bestuur. 10. Mededeelingen. 11. Rondvraag. 12. Sluiting. De voordrachten ingevolge art. 14 van het Huish. Regle ment liggen gedurende 14 da gen ter inzage van de leden ten kantore der bank. Namens het Bestuur, K. A. VAN LANGERAAD, Directeur. te koop gevraagd. JUWELIER R. VERHOOG Lange Giststraat 23, Middelburg. Voor mjj loopen geen opkoopers Gevraagd te Breda net R.K. niet onder de 18 jaar. Brieven M. BLOMJOUS, Catharina- straat 16. ter overname aangeboden 120 M1* bij de Lange Delft. Brieven No. 1955, Eureau van dit blad, Middelburg. Wegens samenloop van om standigheden vraagt Mevrouw HEIJSE3TAK, Nadorstweg le Middelburg, voor zoo spoedig mogelijk een voor dag en nacht. Fa. J. GOEDBLOED Zn. Lykkistenfabriek. Veersche Singel, Middelburg Telefoon 277. Levering van alle soorten LIJKKISTEN naar alle plaatsen. Direct uit voorraad tegen billijke tarieven. Gevraagd tegen 15 Februari EEN FLINK MEISJE voor dag en nacht, v.g.g.v. Leeftijd ongeveer 30 jaar. Hulp voor ruw - werk. Aanmelden 's avonds nü 8 uur, Mevrouw NAUTA, Molenwater 69, Mid delburg. Laat die kapotte motor toch eens grondig repareeren Herstelwerk en wikkelen van alle soorten motoren wordt in eigen atelier vakkundig uitge voerd b\j W. KARREMAN Boulevard 108 - BRESKENS Middelburgsche straat 53 GOES Telefoon 2108. Wegens de bijzondere weersgesteldheid beginnen de cursussen MACHINESCHRIJVEN, STENOGRAFIE en BOEKHOUDEN op 16 Februari inplaats van op Maandag 9 Februari a.8. Aanmeldingen kunnen thans nog plaats hebben tot en met 14 Februari a.s. Vraagt inlichtingen en prospectus De Directie N. CRUCQ en G. J. BLIEK. Telefoon 2108. Offlcleele publicaties. AANVANG LESSEN SCIIOOL A (Hoofd de beer A. de Mol). De Burgemeester van Vlissingen: brengt ter kennis van belang hebbenden. dat op Maandag 9 Februari a.e. den voormiddags 9.30 nar, de les sen aan school A (Hoofd de heer A. de Mol) -wederom zullen aan vangen en wel in de volgende lo cal Iteiten: Klasse I en III in de Fröbel school aan de Palingstraat no. 25: Klasse II—IV—V en VI in het schoolgebouw aan het Groene wond (Ingang Groenewoud). Vlissingen. 5 Februari 19i2. De Burgemeester voornoemd, VAN WOELDEREN. De Gemeente-Secretaris, F. BISSCHOP. AANVANG LESSEN SCHOOL B (hoofd de heer E. Hoek). De Burgemeester van Vlissingen, brengt ter kennis van belangheb benden, dat de lessen aan school B (Hoofd de heer E. Hoek) wederom zullen aanvangen In de R.K. Meisjes school (ingang Breestrnat), op Maan dag 9 Februari a.s. De leerlingen van klasse III, IV. V en VI van 9.30 uur tot 12.30 uur en van 24 uur. De leerlingen van klasse II van 9.30—12.30 uur. De leerlingen van klasse t van 2—4 uuf. Vlissingen, 7 Februari 1942. De Burgemeester voornoemd, VAN WOELDEREN. De Gemeente-Secretaris, F. BISSCHOP. GEMEENTE MIDDELBURG. INLEVERING BONNEN 05 A EN 05 B VAN DE AARDAPl'F.L- KAART EN BON 195 BA VOOR PEULVRUCHTEN. De Directeur van den Dtstrlbu- tiedienst te Middelburg maakt be kend, dat la verband met da^ver- lenglng van den geldighel«uur van bon 05A en bon 05B vin de aardappelkaart t/m 31 Januari 1942 en van bon 195 BA voor peul vruchten t/ra 21 Februari 1942 de bennen 05A en 05B nog in de week van 9 Februari t/m 13 Februari 1942 tezamen met bon 06A en bon 06B, alsmede met. den nog nader aan te wUzen bon voor de week van 1 t/m 7 Februari a.s. kunnen worden ingeleverd. De bonnen 195 BA kunnen op de gebruikelijke wijze worden Ingele verd in de tijdvakken van 9 t/m 13 Februari 1942 en van 23 t/m 27 Februari 1942. Middelburg. 7 Februari 1942. De Directeur voornoemd, Mr. P. C. ADRIAANSE. De Burgemeester van Oost- en West-Souburg maakt bekend, dat in het tijdvak van 9 t/m 21 Febru ari 1942 inlegvellen voor distribu te estamkaar ten door den plaatse- lijken distributiedienst zullen wor den uitgereikt. Deze nieuwe be scheiden kunnen slechts worden afgehaald door personen, wier leeftijd gelegen is boven de acht tien jaren, tegen overlegging van alle distributiestamkaarten van het gezin, alsmede de bon 13 van de bonkaart reserve van de distribu- tie-bonboekjes. De uitreiking zal geschieden volgens onderstaande regeling. Maandag 9 Februari aan hen, wier geslachtsnaam begint met A en C; Dinsdag 10 Februari aan hen, wier geslachtsnaam begint met B; Woensdag 11 Februari aan hen, wier geslachtsnaam begint met D. E en F; Donderdag 12 Februari aan hen, wier geslachtsnaam begint met G. H en I: Vrijdag 13 Februari aan hen, wier geslachtsnaam begint met K: Zaterdag 14 Februari aan hen, wier geslachtsnaam begint met L en J: Maandag 16 Februari aan hen. wier geslachtsnaam begint met M en N; Dinsdag 17 Februari aan hen. wier geslachtsnaam begint met O en P; Woensdag 18 Februari aan hen. wier geslachtsnaam begint met Q. R en S: Donderdag 19 Februari aan hen, wier geslachtsnaam begint met T en U; Vrijdag 20 Februari aan hen, wier geslachtsnaam begint met W en X; Zaterdag 21 Februari aan hen, wier geslachtsnaam begint met V, Y eh Z. Het distributiekantoor zal voor deze uitreiking geopend zijn op werkdagen des vm. van 912.30 en des nm. van 1416.30, met dien verstande dat dés Zaterdags het kantoor geopend zal zijn van 912 uur. Voor den gewonen dienst blijft het kantoor ook op boven genoemde dagen slechts geopend tot des nam. 15 uur. De Burgemeester voornoemd, STEMEF.DING. UITREIKING INLEGVELLEN. De Wnd. Burgemeester van Westkapelle maakt bekend, dat in het tijdvak van 11 tAm 17 Februari a.s. de uitreiking zal plaats heb ben van inlegvellen, die zullen be- hooren bij de distributiestamkaar ten. Zij die verzuimen genoemde in legvellen af te halen, zullen in de toekomst geen distributiebeschei den meer in ontvangst kunnen nemen. Tegen inlevering van bon 13 van de reservekaart en overlegging van de stamkaart ontvangt men een inlegvel. Zij die bon 13 niet kunnen inleveren, zullen een ver klaring moeten afleggen, waarvan dat het gevolg is. Nogmaals wordt er de aandacht op gevestigd, dat onder geen voor waarde distributiebescheiden aan personen beneden de 18 jaar zul len worden uitgereikt. De uitrei king zal plaats hebben: Woensdag 11 Febr. voor Wijk A van 1 t/ra 120. Donderdag 12 Febr. voor Wijk A' rest en Wijk B van 1 t/ra 60. Vrijdag 13 Febr. voor wijk B rest en Wijk C van 1 t/m 30. Maandag 16 Febr. voor Wijk C test en Wijk D van 1 t/m 50. Dinsdag 17 Febr. voor Wijk D rest en Wijk E. Telkens van 2 tot 5 uur. De Wnd. Burgemeester voornoemd W. HUIBREGTSE. VERDUISTEREN .an Zaterdagavond 18.37 uur tot Zondagochtend 9.11 uur van Zondagavond 18.39 uur tot Maandagochtend 9.09 uur Zondag komt de maan te 2.07 uur op en gaat te 12.24 uur onder (L.K.). ^laandag resp. 3.23 en 13.01. ZUID-BEVELAND ONGELUKKIGE VAL. KLOETINGE. Toen de heer B. Boogerd per fiets het Steenepad passeerde slipte deze en kwam leeljjk in de sloot te vallen. HU bezeerde de knie en scheurde enkele spieren. Het slachtoffer werd door omwo nenden naar zgn woning gebracht. DE OESTERVERZENDING. YERSEKE. Over de maand Januari be droeg de oesterverzending als volgt: Ne derland 158.349 stuks Dui'tschland 565.005 stuks België 150.612 stuks. Totaal 873.966 stuks. De maand Januari 1941 gaf een totaal van 1.958.420 stuks, alzoo een verminde ring van 1.084.454 stuks over de afgeloo- pen maand. LAARZLNDIEVEN GEARRESTEERD. YERSEKE. De afgeloopen week hadden hier verschillende laarzendiefstallen plaats uit de loodsen en schepen in de haven. Dank zij goed werk van politie en ma rechaussee konden reeds 4 verdachten word°n gearresteerd en voorgeleid voor den officier van justitie. ZEEUWSCH-VLAANDEREN DE DIENSTEN DER Z.V.T.M. Naar wU van de ztfde der directie ver nemen "is op de baanvakken van de Z.V.T. M. in Oostelijk Zeeuwsch Vlaanderen een beperkte dienstregeling hervat. Tusschen Breskens en Terneuzen is de dienst wederom normaal. LEEM VOOR BRANDSTOF. OOSTBURG. Nu speciaal op het platte land van Zeeuwsch Vlaanderen een groot gebrek aan kolen is, tracht men zich al daar op andere wijze te behelpen. Hout speelt hierbij natuurlijk een belangrijke rol, doch is duur. Daarnaast echter is leem, het afval van vlas, zeer in trek: Dit leem is bU de meeste houders van vlasmolens gratis verkrijgbaar, bij een enkeling is het tegen een kleine vergoeding te bekomen. Met zakkeiY vol wordt het daar wegge haald. Het leem verspreidt een groóte hitte en het eenige bezwaar is, dat men a.h.w. bij de kachel moet blijven staan om steeds bij te vullen, daar deze brandstof spoedig is verteerd. Velen hebben nu echter, zulks in navol ging van onze Zuiderburen, een practisch apparaat aangeschaft, n.l. een leemkoker. Deze koker, van zink vervaardigd, is circa een halve meter hoog, van boven gesloten en heeft van onderen een opening die pre cies past op het gat van de kachel. Deze koker nu wordt geheel volgestampt met leem en zoo omgekeerd op het gat van de kachel geplaatst. Het leem zakt nu gelei delijk in het vuurgat. Op circa 30 c.M. van onderen is een pookgaatje aangebracht, dat wordt afgesloten door een verschuifbaar klepje, door- welk gaatje men zoo nu en dan het leem uit den koker naar beneden port Op deze wijze kan men ruim een uur de kachel hard stoken, zoodat daardoor heJ wat kolen worden bespaard. ALGEMEENS VERGADERING VAN HET „HULSTER- EN AXELER AMBACHT AXEL. In het bioscoopgebouw „Het Centrum" alhier is Donderdagmiddag de algemeene vergadering gehouden van af gevaardigden der aangesloten polders van het wetex ;chap „Hulster- en Axeler .Am bacht". De rekening van het dienstjaar 1940 werd vastgesteld voor den gewonen dienst mxt een bedrag aan ontvangsten van 39.574,161/2 en aan uitgaven van 35.152,49Js, alzoo met een batig slot van 4121,67. Voor den buitengewonen dienst werd de rekening vastgesteld met een be drag aan ontvangsten van 43.502,24 en aan uitgaven van 31.520,15, alzoo met een batig slot van 11.982,09. De begrooting voor 1942 werd vastge steld met een bedrag aan ontvangsten en uitgaven van 34.127,12, waarbij een be drag van 2.574,51 voor onvoorziene uitga ven, terwijl het restant goed slot 1940 buitengewone dienst 2.206,31 bedraagt. De omslag, als dgkgeschot te betalen dc r de aangesloten polders werd verhoogd met 5.258,66 en gebrachc -op een totaal van 21.034,64. De heer H. A. A. Baron Collot d' Escury, aftredend, werd lis no. 1 geplaatst op de aanbeveling voor voorzitter aan den heer Commissaris der provincie de heer A. Haak te Zaamslag als no. 2 en de heer S. van Hoeve Fzn te Axel als no. 3. Als leden -'an het dag. bestuur werden herbenoemd de heeren A. Haak te Zaam slag en P. V. M. Verc-uteren te Clinge. Besloten werd de door het Waterschap aangekochte perceelen, ten behoeve van de verbetering van de Rijkswaterleiding be oosten het kanaal van Terneuzen, over te dragen a- het Rijk. SLUITING CHR. SCHOOL. AXEL. De Christelijke school in de Nieuwstraat alhier is door de buitenge wone omstandigheden gesloten tot Maan dag 16 Februari. De lessen aan de andere scholen vinden tot heden doorgang, of schoon het voor de leerlingen uit de bui tenwijken door de gladheid uiterst moeilijk is de scholen te bereiken. VER AFGEDWAALD. HOOFDPLAAT. Dat sommige dieren ver weg kunnen dwalen, bleek dezer dagen. De jongen J. Lecluyze ving Woensdag een zeemeeuw, welke een ring aan de poot had. Hieruit bleek, dat de vogel afkomstig was van het Zoölogical Museum te Copenhtgen „Denemarken". Verder droeg hij 't merk M 28, jaartal 1929. .is oorzaak van hoestbuien, piepen op de luchtpijp en benauwdheid op de borst! Neem dan direct de zacht siy moplossende Abdijsiroop. Vanouds beproefd by hoest, griep, bronchitis, asthma. AKKER'S PREDIKBEURTEN Een Jochie w«« Jong reeds begonnen Met het sparen Tan veel Midza-ko&nen; Op zün zevende jaar Heeft dat jochie zowaar Van dc Midza een premie gewonnen. Zuld-Noord-Bevcland. Do altkering van deze week: aantal premies 51. B Werst rotnlg op Uw Mldra-hnonen. De premie ligt bU wUze van spreken, op U te wachten. wmmmmm AFLOOP VERK00PINGEN Notaris mr. I'. Loeff heeft Woensdagmiddag in café Simpelaar te Biggekerke voor dc erven van den heer P. Florusse publiek verkocht: Een huls met garage, erf en tuin aan de Dorpsstraat A 28 te Biggekerke groot 35 aren 7 centiaren. Kooper S. Kodde Pz. te Oost- en West Souburg voor 10.900,—. 's HEER ARENDSKERKE. Vrijdag werd alhier door Notaris Jonkers publiek ei'kocht: 1. Een woonhuis met erf en tuin cn bouwter rein alhier groot 36 aren ft centiaren aan Pieter Vcrnnie Jacobus/,onn te Kloetmge voor H2fin. 2. Homeland aldaar, in den Ouden Kranyort- polder groot 1,84.52 ha. aan Jacob vin) du üuclite tc 's Heer Arendskcrke voor f 8049,22. NAGEKOMEN PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG 8 FEBRUARI. NED. HERV. KERK. WEMELDINGE: 10.30 en 2.30 u. da. De Bruyn. BORSSELE: 11 en 3.30 u. da. Bunjes. HOOFDPLAAT: 10.30 u. da. Pliester. YERSEKE: 1130 en 345 u da Bona GEBEF. KERKEN. WEMELDINGE: 10.30 en 2.30 u. ds. Van Dük. KOUDEKERKE: 10.30 en 3 u. da. Heü (H.Av.) BORSSELE: 11 u. leesdionst, 3.30 u. ds. Fransen YERSEKE: 10 cn 2 u. da. Van Egmond. GEBEF. GEMEENTEN. WEMELDINGE: 10, 1.30 en 5 u. leesdlenst. BORSSELE: 10.30, 8.30 en 7 u. leesdlenst. YERSEKE: 10, 1.30 en 5 u. ds. Van Stuyvenberg VRIJE B-VANG. GEMEENTE. WEMELDINGE: 10.30 en 2.80 u. ds. Werges. Maandagavond bidstond. YERSEKE: 10 en 2.30 u. ds. Mooy, 5.30 u. bid stond. - (Ongecorrigeerd). LOOP DER BEVOLKING IN 1941 KLOETINGE. De bevolking bestond op 31 De cember uit 1648 personen (806 mannen en 842 vr.) Er werden in 1941 geboren 14 mannen en 6 vrou wen, er vestigden zich 43 mannen en 50 vrouwen. Er overleden 12 mannen en 11 vrouwen, terwijl ver trokken 36 mannen en 49 vrouwen. Op 31 De cember j.l. bestond de bevolking dus uit 815 man nen en 838 vrouwen, totaal 1653 personen, een vermeerdering van 5 personen. BORSSELE. Op 31 December 1940 bedroeg het aantal inwoners 1523, en wel 787 m. en 736 vr. In 1911 werden geboren 11 m. en 21 vr. en hebben zich in de gemeente gevestigd 15 m. en 15 vr. Er overleden in den loop van het Jaar 6 m. en 6 vr. en vertrokken uit de gemeente 25 m. en 28 vr. In totaal bedroeg de vermeerdering 62 personen en de vermindering 65. Op 31 De cember 1941 was dus het aantal bewoners 1520, n.l. 782 m. en 738 vr. 's-HEERENHOEX. De bevolking bestond op 31 December 1940 uft 1419 personen (713 man nen en 706 vrouwen). Er werden in 1941 geboren 20 mannen en 13 vrouwen, er vestigden zich 28 mannen en 32 vrouwen. Er overleden 7 mannen en 13 vrouwen, terwül vertrokken 20 mannen en 33 vrouwen. Op 31 December jl. bestond de bevolking dus uit 734 mannen en 706 vrouwen, totaRl 1440 per sonen, een vermeerdering van 21 personen. WISSEKERKE. De bevolking bestond op 31 December 1940 uit 3572 personen (1838 mannen en 1734 vrouweu). Er worden in 19)1 geboren 39 mannen eu 38 vrouwen, er vestigden zich 30 mannen en 34 vrouwen. Er overleden 14 mannen en 17 V-rouwen, terwijl vertrokken 64 mannen cn 60 vrouwen. Op 31 December jl. bestond de bevolking dus uit 1829 mannen en 1720 vrouwen, totaal 8558 personen, een vermindering van 14 personen. KORTGENE. (Kortgene, Coljjnsplaat. Kats). De bevolking bestond op 31 December 1940 uit 3868 personen (2013 mannen en 1855 vrouwen). Er werden in 1941 geboren 34 mannen en 25 vrouwen, er vestigden zich 52 mannen en 59 vrouwen. Er overleden 18 mannen en 22 vrou wen. terwijl vertrokken 48 mannen en 46 vrou wen. Op 31 December Jl. bestond de bevolking dus uit 2033 mannen en 1871 vrouwen, totaal 3901 personen, een vermeerdering van 36 personen. ZUIDZANDE. De bevolking bestond op 31 De cember 1940 uit 896 personz (464 mannen en 432 vrouwen). F.r werden in 1911 geboren 6 mannen en 4 vrouwen, er vestigden zich 19 mannen en 28 vrouwen. Er overleden 5 mannen en 4 vrou wen. lerwUl vertrokken 23 mannen cn 34 vrou wen. Op 31 December Jl. bestond de bevo'king dus uit. 462 mannen en '18 vrouwen, iotaal 898, een vermeerdering van 2 personen. LAATSTE BERICHTEN Japansche luchtaanvallen op Muntok en Palembang. Bommenwerpers van het Japansche le ger hebben naar Domei meldt, op 6 Fe bruari een aanval ondernomen op het vliegveld van Muntok, gelegen op de Wes telijke punt van het eiland Banka. De han gars, startbanen en gebouwen van het vliegveld wérden zwaar getroffen. Alle Japansche vliegtuigen keerden behouden op hun basis terug. Voort hebben bommenwerpers van het Japansche leger een aanval gedaan op het vliegveld van Palembang op Sumatra, eveneens op 6 Februari. Hierbij werden 28 vijandelijke machines ofwel neergeschoten ofwel op den beganen grond vernield. Het verlies van vier dezer toestellen is nog onbevestigd. De in lucht gevechten neergeschoten vijandelijke ma chines omvatten acht Hurricanes, vier Blenheims en een van een ander type, ter wijl de 15 andere toestellen op den grond vernield werden door de uitwerking van bommen en machinegeweervuur. KERK- EN SCH00LNIEUWS PROF. MR. A. ANEMA 70 JAAR. Naar wij vernemen zal prof. mr. A. Ane- ma te Haarlem, hoogleeraar aan de Vrije Universiteit en lid der Eerste Kamer, a.s. Dinsdag den 70-jarigen leeftijd bereiken. Naar ons bekend is, is het zijn nadruk- kelijken wensch, dat aan dit feit geenerlei nadere aandacht wordt geschonken en dat deze dag in stilte voorbijgaat De hoog leeraar zal dien dag dan ook niet aan zijn woonplaats aanwezig. Ons voegend naar dien wensch volstaan wij met dit bericht D». J. S. POST. Ds. J. S. Post, predikant by de Geref. kerk van Axel, herdenkt a.s. Woensdag den dag waarop hy vóór 25 jaar het predik ambt aanvaardde. De jubilaris werd 5 April 1884 geboren en eerst op gevorderden leeftyd predikant. Hy studeerde aan de Vrye Universiteit en werd 11 Febr. 1917 predikant te Echten (Fr.). Vandaar vertrok hy in 1921 naar Koog-Zaandijk om in 1922 weer in Fries land terug te komen als predikant van Oudega (Small.). Vandaar ging hij in 1925 naar zijn tegenwoordige gemeente waar hy 31 Mei van dat jaar zyn intrede deed. De jubilaris is de nestor der classis Axel, zoo wel in levens- als in dienstjaren. Hy ver vult voor deze classis alsmede voor de Part. synode van Zeeland enkele deputaatschap- pen. De gemeente van Axel is onder leiding van ds. Post nog in bloei toegenomen, zoo dat onlangs te Zoutespui een zelfstandige kerk kon worden geïnstitueerd. Ds. Post deed van zyn hand ook enkele geschriften het licht zien, o.a. over het vrouwenkiesrecht. Het is zyn nadrukkeiyken wensch dat zyn gedenkdag geheel onopgemerkt zal voorbijgaan. De herdenking van de 25-jari- ge ambtsbediening zal zich bepei-ken tot een gedachtenisrede die ds. Post Zondag 15 Februari a.s. hoopt uit te spreken. Dr. J. WEENER t Te Haarlem is in den ouderdom van 68 jaar overleden dr. J. Weener, em. predikant der Ned Herv Kerk en in vroeger jai-en een vooraanstaand figuur in het kerkelgk leven in zijn woonplaats. Dr. Weener werd in 1873 te Zuilen ge boren, studeerde in Utrecht en werd fa 1897 predikant te Ter Aa. Hy vertrok in 1901 naar Wagenlngen en kwam in 1904 te Haarlem, welke gemeente hy gediend heeft tot aan zijn emeritaat dat hem in 1940 ver leend werd. Dr. Weener, die op een disser tatie over „Schepping en voorzienigheid" promoveerde, was lid van het Prov. kerk bestuur van Noord-Holland, praeses van het classicaal bestuur van Haarlem, scriba van den kerkeraad, bestuurslid van de N.H. predikantenvereeniging, lid van het hoofd bestuur van het Jaca-comlté en van de Evangelische Alliantie, gecommitteerde voor de eindexamens der kweekscholen, godsdienstleeraar aan de Rykskweekschool °n auteur van meerdere werken en bydra- gen 'n tijschriften. Dr. Weener was ridder in do ordo van Oranje Nassau. MRDAPPELSTAMPPOT «fe GQOf-ttTfH-..VOEDZAAM £N SMAKELIJK! RECEPT I Kookt 1 K.G. aardappe len In «4 L. water teza men met 1 Boui-FLx groentensoepblok. Stampt de sardappelcn en voegt nog L. tap temelk toe. Zout naar smaak bjj doen. BURGERLIJKE STAND OOES. Overleden: Dins Helena Hsrlot, ond 72 Jaren, weduwe van Cornelia Pieter Melis. HOEDEKENSKERKE. Over Januari. Gebo ren: Cornelia, d. v. Jan Schouwenaar en van Anthonia de Broekert. Overleden: Jan Adriaan Zeevaart, 68 J., echt genoot van Pieternela de Leeuw. Pieternela Walraven, 84 j. weduwe van Pieter RemiJn. KRABBENDIJKE. Over Januari Geboren: Johanna Baatiana, dochter van Thomas Herma nns Meloen en Johanna Maria Vogel. Jakobus Marlnua, zoon van Komelis Marinus Staal en Adrlana Pieternella Harthoorn. Kornelis Hen drik, zoon van Pieter Cornells van den Berge en van Cornelia J. M. van den Brake! Getrouwd: J. A Weeststrate. 27 jaar, en P. Corn, van Velzen, 23 jaar. Corn. P. van Velzen, 26 jaar en Aaltje E. Weststrate, 25 jaar. Jac. A. NieuwenhuiJse, 32 jaar en Maria G. Diele- man, 26 jaar. KRUININGEN. Van 30 Jan.—5 Febr. Geboren: Catharlna Antonia Jacobu. dochter van Albert Mooij en Geertruida Gijssel: Maria Louisa, doch ter van Aloisius Petrus van Campen en Chris tina Maria de Poorter. Overleden: Lukas Verlare, S3 jaar, man van. Maria Lokerse. Ondertrouwd: Nicolaas Daniël Ribbens, 33 j. en Berrendlna Elisabeth Muller, 23 j. YERS.EKE, Geboren: Paulina Johanna Neeltje, d.y. Johannis Cornells Gebraad en Neeltje Wilhel- mina Commee; Jacobus Antonius, z.v. Frederik Johan van SprunUel en Maria Antonetta van de wijngaard. Overleden: Maatje Cornelia, 23 Jaar d.v. Andries Pieter Kosten en Janna Minnaard (overleden). KLOETINGE. Geboren Josephine d.v. Corn. Leijs en Maria C. J. Meesters; Maria Pieternella d.v. Abraham P. J. Mabelis en van P. M. Ver hulst; Izabella Maria d.v. Willem Bazen en van Pieternella N. Florijn; Janna Jaccba Helena d.v. Jacob Schouten en van Corn. J. den Hamer, van Jozlna Pieternella Woutersen, Pieternella de Jnnge 51 jaar echtgenoote van Nicolaas W. van Haveren. Cornelia Meertse, oud 43 jaar, dochter van Pieter Meertse en van Elisabeth Meertse, belden overleden; Johanna, oud 92 j. weduwe van Cornells Geeraard van Lieree. KAPELLE. Geboren: Geertruida, dochter van Corneli3 Paauwe en Janet je Mieras: Marinua Wilhelm, zoon van Cornells Staal en Maria Bar bara Wisse; Hendrik Adriaan. zoon van Janus Dommisse en Adrians Cornells RidderhofJacob Willem, zoon van Adriaan Glas en Tannetje Glas; Johannes, zoon van Pieter Willem Phi- lipse en Pieternella Zuijdweg: Francois Johan nes, zoon van Cornells Meija&rd en Geertruida Maatpje Vermaïre: Adriaan Cornells, zoon van Pieter Oele en Marina Glas. Getrouwd: Willem Rijn. 33 j. jm. en Lijdia Maria Hundersmarck. 22 j. jd. Pieter Hoekman, 2-1 j. jm. en Jozina van Oosten, 22 j, Jd. Overleden: Adriaan PaArdekooper, 75 Jaar, weduwn. van Blasina Bosman; Geertriud van Boven. 92 Jaar, weduwe van Jan Eversdtik; Lourus Oele, 93 jaar, weduwn. van Maria do Jager. OUDE.7ANDE. Over de maand Januari 1942. Ge boren: Pieter Marinls, zoon van C. de Broekert en P. Rcmijnse; Cornells, zoon van J. Evcrtse en W. Boey, Overleden: P. M. de Broekert, 3 dagen; D. de Leeuw, 75 Jaar. OOST BURG. Over de maand Januari. Gebo ren: Joost, zoon van F. MatthUs cn J. W. Wage; Tonny Pierre Marie, zoon van A A. P. A. dc Riicke en M. L. Blondeel (to Aardenburg) Robert Edniond, zoon van R. Vercruijsse en L F. Fijcke (te Aardenburg): Pleuntje Christina, dochter van A. C. van de Voorde en L. 't Gilde; Adriaan Johannes, zoon van J. J. Rifeco en S. C. Moerman; Joannes Wilhelmus, zoon van C. M. Hendriks en L. C. Thfimcr: Anny Gerarda Maria, dochter van G. F. Modde en A. A. de Mllliano. Overleden: Edemondus Verstraete. 70 jaar, ongeh. - Jannis Adriaansen, 71 jaar, man van S. E. Verbrugge; Pieter Haak, 61 jaar, man van E. Morel: Petrus Bernardus Verstrenge. 66 jaar, man van M. L. Boute (te IJzendijke)Zoetje Brokké. 82 Jaar, ongeh. (te Breskens); Josephus Johannes Loos, 67 jaar, ongeh. (te Aardenburg); Regulius Alphonsue Marie HetJens, 50 Ja3r, man var I. J. M. de Meijer (te Sluis): Izaak Abra ham Risseeuw 74 jaar, ongeh.; Joost Vermeulen, 85 jaar, man van S. J. Bron. WATERLANDKERKJE. Over de maand Ja nuari. Goboreu: Jan," zoon van A.6 Kareis en van S Koster, Overigen: Jan, 2 dagen, zoon van A. Kareis on van S. Koster. Francois Cornelia Did oman, 60 Jaar, echtgenoot van M. de Fcljtcr

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 3