«ZEELAND» Inderdaad STOOMWASSCHERIJ TEL€FOOH 637 MIDDELBURG Het adres voor beter werk STADSNIEUWS yiissingen HERVATTING LESSEN LAGERE SCHOLEN. Volgende week zullen drie scholen wier gebouwen voor andere doeleinden moesten worden bestemd, it) andere lokaliteiten de lessen hervatten. De openbare school B (hoofd de heer E. Hoek) begint Maandag a-s. in de R.K. Meisjesschool (ingang Breestraat). De leerlingen van de klasse n zullen alleen des morgens en die van de klasse I alleen des middags school hebben. De juiste tij den worden in een publicatie elders in dit nummer vermeld. Ook de Christelijke „Prins Wlllem"- school begint Maandagmorgen te half tien weer. De klassen 1, 2, 3, 4 z(jn ondergebracht in het Gasthuis, klas 5 in het vroegere Militaire Tehuis aan het Bellamypark en de klassen 6 en 7 in de consistoriekamers van de St. Jacobskerk. Tenslotte worden de lessen aan de leer lingen van de Vlissingsche Schoolvereeni- ging Dinsdagmorgen half tien in het schoolgebouw Groenewoud hervat. WERKTIJDEN BIJ DE SCHELDE. In de niet-verduisterde afdeelingen van de N.V. De Schelde zal in de volgende week als volgt worden gewerkt Maandag tot en met Donderdag van 9.15 tot 12.45 en van 13.30 tot 18.30. Vrijdag van 9.15 tot 12.45 en van 13.30 tot 18.15, Zaterdag van 9.15 tot 13 uur. PREDIKBEURTEN. Geref. Kerk. 10 u. en 3 u. ds. Mejjnhout. Chr. Geref. Gemeente. 10 u. en 3 u. leesdienst. Doopsgezinde Gemeente. 10.30 u. mej. ds. De Boer. Ev&ng. Lath. Kerk. 5 XX.6 U. ds. Nolte. STADSNIEUWS Middelburg DZ LANGE VEELE WE G. Zooals wfl op 20 December schreven zal de weg, die in het nieuwe deel der gemeen te recht over .'.e Langevielebuitenbrug loopt in de richting van den nieuwbouw, den naam Langevieleweg hebben. Ten be hoeve van den aanleg van dien weg, rio- leering en trottoirs is het noodig, dat de geineente de beschikking krijgt over enkele grondstrooken. Daarmede in verband heeft de burge meester besloten de hierna te noemen grondstrooken voor de gemeente aan te koopen. Ongeveer 18M2 van E. Meulenberg, 492 M2 van G. J. van Hoeve, 86 M2 van K. A. Simons en 61 "*5 M2 van P. Luteijn, allen te Middelburg, tegen 2.50 per M2. De woningen van de heeren Meulenberg, Simons en Luteyn zullen van gemeente wege aangesloten worden op het aan te leggen hoofdrioolaan ie heeren Van Hoeve en Simons zullen worden vergoed de op de aan te koopen grondstrooken staande boomen en struikon tegen een van gemeen tewege te ta-xeeren prijs, terwijl den heeren Simons en Luteijn wegens waardevermin dering v .n hun woning resp. 800 en 400 zal worden uitbetaald. Nog zullen worden aangekocht tegen 5 per M2 de volgende grondstrooken 10.50 M2 van de firma Louwerse en De Priester, Ö.55 M2 van mej. M. V. van der Harst8 M2 van J. Willemse 8.3 M2 van J. J. van Leeuwen te Terneuzen 8.64 M2 van mevr. wed. J. J. Mir.derhoud, 13.80 M2 van A. H. van Verre 6.37 M~ van W. J. Rottier en 2.86 M2 van J. A. van Meerenionk. Be halve de heer Van Leeuwen wonen alle ge noemden te Middelburg. Van gemeente wege zal op haar kosten worden zorgge dragen voor nieuwe afscheidingen, -ven- tueel met hekken, die daarna aan de ver- koopers in eigendom worden ov-: gebracht, terwijl bestaande afscheidingen na oprui ming, eigendom van de verkoopers blijven. De kosten van overdracht, geene uitgezon derd, zijn voor rekening van de gemeente. DE UITREIKING DER INLEGBLADEN. In ons bericht in het nummer van Don derdag verwezen wij naar een publicatie in het nummer van Dinsdag, dit moet zijn van Maandag. Hier kunnen w(j nog aan toevoe gen, dat de reservebon 13 is te vinden het kaartje dat gebundeld is aan de vlecsch- en broodkaarten. APOTHEKEN. Vanaf hedenavond 9 uur is des nachts en ook Zondag den geheelen dag geopend de apotheek Van der .-iarst, Korte Delft. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. 't Zand 10.30 u. ds. Warners, 2.30 u. geen dienst Doopsgezinde Gemeente. 10.15 mej. dr. Bakker. Vrijzinnig Hervormden. (Doopsgezine kerk) 2.30 u. ds. Borgman. Geref. Gemeente. 10.30 u. en 2.30 u. ds. Verhagen. Geref. Kerk H.V. 10 u. en 3.30 u. cand. Verdam. Chr. Geref. Kerk. (Zaal Bogaardstraat) 10.30 u. en 3 u. (Adam de menschheid Christus in het zondenprobleem) prof. Wisse. Geref. Bond. (Luthersche kerk) 2.30 u. de heer Ruitjes van Oegstgeest Waalsche Gemeente. Geen dienst. Evung. Lulli. Kerk. 10.30 u. ds. Nolte „Vossen hebben holen" (Matth. 8:20). STADSNIEUWi Goes NIEUWE STRAATNAMEN. Zooals men weet moeten de straatnamen genoemd naar levende leden van het Huis van Oranje Nassau gewijzigd worden. Naar de burgemeester ons medeelde heeft hij in verband hiermede de volgende veranderin gen voorgesteld het Beatrixplein krijgt weer zijn oorspronkelijken naam „Rozen- plein" de Wilhelminastraat wordt „Wil lem de Zwijgerstraat" en de Jullanastraat (een straat die niet voor een „ver heven" naam in aanmerking komtde „Noordstraat". VOOR DE VOEDSELVOORZIENING. Opnieuw heeft een aanschrijven van hoo- gerhanö er op gewezen, dat alle gemeente grond. eventueel zelfs die van plantsoenen, voor de voedselvoorziening bestemd moet worden. Intusschen heeft Goes in deze reeds vrijwel het mogelijke gedaan. Nog ongebruikte haventerreinen, bouwgrond, enz. zijn reeds beteeld geworden tot een gezamenlijke oppervlakte van plm. 2300 M2. Er restte nu alleen nog een stukje plantsoen aan den 's Heer Hendrikskinde- rendijk, bij het „dammetje", groot plm. 250 M2. Dit zal nu met aardappelen bebouwd worden. De andere plantsoenen komen, doordat ze teveel in de schaduw liggen, de grondsoort of afwatering daarvoor niet deugt, niet voor akker- of tuinbouw in aanmerking. DE NOOD3LACHTINGEN. Er werd veel geklaagd over den verkoop van het vleesch bij noodslachtingen, dat, volgens de belanghebbenden, niet „eerlijk" gedistribueerd zou'worden. Uit den aard der zaak was dit, zonder een gedetailleerde regeling, ook niet anders mogelijk dan het tot heden geschiedde die het eerst komt, die het eerst maalt. Thans is die gedetail leerde regeling in voorbereiding. Alle hou ders van vetkaarten krijgen een knipkaart met een eigen nummer, een aantal num mers in vakjes van 1 tot 50 en er op aan gegeven op hoeveel vleesch zij, in verband met de grootte van hun gezin, recht heb ben. Nemen wij nu bijv. aan, dat er 300 kg. vleesch te verkoopen is en dit kwantum voldoende is voor de houders der kaarten 1 tot en met 200, dan wordt bekend ge maakt, dat deze houders vleesch kunnen bekomen en de eerste maal wordt dan het vakje 1 van hun kaart geknipt. Is er de volgende maal weer zulk een kwantum, dan komen de houders van de kaarten 201 tot 400 aan de beurt. Heeft iedereen een beurt gehad, dan begint men van voor af aan en wordt vakje 2 geknipt. Maar men denke er straks wel aan; wie z\jn beurt laat verloopen, bijv. voor vakje 1 of 3 enz, komt voor dat vakje niet meer in aanmer king. Het lijkt ons een goede en de meest af doende regeling. DE GRAFMONUMENTEN. De monumenten, die tot heden op de gra ven geplaatst werden, waren vrij van over heidstoezicht, met het gevolg, dat de gra ven een enkele maal ondanks de goede bedoelingen ontsierd werden met leeltJke of niet passende monumenten. In de toe komst zal dit niet meer mogelijk zijn en is toestemming van gemeentewege vereischt en zal men van tevoren teekening en be schrijving van het te plaatsen monument in moeten dienen, waarna dan goedkeuring of afwijzing volgt. PREDIKBEURTEN. Doopsgezinde Gemeente. Geen dienst. Vrije Evang. Gemeente. 10 u. en 2.30 u. d£ v. d. Vis. Ned. Herv. Kerk. Zaal Krijger10 u. ds. KorevaarS u. ds. Odé. Wilhelminapolder: 10 u. ds. Dankbaar 3 u. ds. Korevaar. DE SCHOUW. (Van onzen Haagschen correspondent.) Nog eenmaal willen wij de aandacht ves tigen op het fraai uitgevoerde orgaan van de Nederlandsche Kultuurkamer „De Schouw", gewijd aan het cultureel© leven In Nederland, waarva: ook het zoojuist verschenen tweede nummer ons werd toe gezonden. Dit nummer komt met een aan tal met zorg ;ekozen reproducties en een reeks artikelen, waaronder menige belang rijke en boeiende beschouwing. In de eerste plaats moge worden gewezen op een uit voerige en diepgaande studie, van de hand van C. H. de Boer, over den schilder Jan Sluyters, waarin o.a. wordt gezegd „Sluy- ters is, wat Breitner in mindere mate was, een psycholoog van formaat en hier leidt juist zijn formidabel en welhaast uniek 'n3tinct tot uitkomsten, die wanneer het model en de situatie hem liggen, buitenge woon mogen heeten. Hij bereikt ze niet op de wijze onzer portretpsychologen, die de lijn haar beteekenis als geestelijk me- Uum hergaven, doch als schilders. Ze zijn, zooals bij meer schilders van ras, die niet zelden een en ander hebben te stellen met de meer of mindere schilderachtigheid van hunnobjecten, het geval pleegt te zijn, ongelijk van waarde, doch veelal bloeiend van levenzij vertegenwoordigen dan het type de - „levensopenbaring". Een indruk wekkend zelfportret (uit '27) toont hem midden in een picturalen veldslag voor den ezel. Zijn Piëta's schijnen veel van wat hiervoor over hem is gezegd, te logenstraf fen. In hun bovenwerkerljjk realisme her inneren zij aan de aangrijpende schilderin gen van een GrUnewald en Moralès. De schilder van het leven rijpte tot den schil der van het Leven, dat nog getuigt in den dood (de groote Piëta van 1925). Vele mooie foto's illustreeren dit be langwekkende artikel over een schilder, wiens werk juist in deze dagen veel be langstelling veel discussie geniet. Uit den verderen inhoud ïoemen wij nog een hoofdartikel over Individualisme, door den eindredacteur, Henri Bruning een be schouwing o-er den Protestantschen dich ter Ian H. Eekhout, door dr. J. van Ham artikelen van Jan Teuniasen - prof. dr. Jan de Vries, resp. over „Kapitalisme en film" en over „Vertelkunst in Skandina- vië". Ir. H. J. vttn "-ïouten schrijft over de beteekenis van handwerk en volkskunst voor onze volkscultuur, terwijl Henk Plai- zier de vraag bespreekt„Is Nederland rijp voor een zangfeest?" Verder film- en boekbespreking en een overzicht over de tentoor-rtellirg van Jacob Cats en Rei- BEWAAR UW LEDIGE KRUSCHEN-FLACONS! Tot nu toe kon de verpakking ven Kruschen hier te lande npg regelmatig voortgang vinden. Scheartchte aan verpakkingsma teriaal bemoeilijkt thans de levering van Uw geneesmiddelen. Daarom kan voortaan Uw apotheker of drogist slechts Kruschen afleveren, indien U hem een onbeschadigde ledige Kruschcn-flacon met deksel Inlevert van galijka grootte. Hij vergoedt U daarvoor 5, 3 ol 2 ets., naar grootte. Sprekende cijfers en duidelijke beelden. HET STATISTISCH ZAKBOEK 1941. In de serie van het „statistisch zakboek" het jaarlijks door het Centraal Bureau voor de Statistiek bewerkte samenvattend statistisch overzicht van tal van onder werpen, verscheen een dezer dagen de uit gave 1941. Hoewel wjj hier te doen hebben met een jaarlijksche publicatie is het Centraal Bu reau voor de Statistiek er wederom in ge-" slaagd de aantrekkelijkheid door iets nieuws te verhoogen. Werd de vorige uit gave voor het eerst naast de bekende grafische voorstellingen in lijnen, staven en cirkels verlucht door opneming van beeldgrafieken volgens de zgn. Iso type methode, thans is een aantal beeldgrafie ken in kleurendruk, samengesteld door de Nederlandsche stichting voor statistiek, opgenomen. Ter illustratie van de omvangrijke do cumentatie, waarover het Centraal Bureau voor de Statistiek beschikt, mogen enkele cijfers hier volgen. Het meteorologisch overzicht leert o.a. dat het geheele jaar dooreengenomen. in 50 pet. der waarne mingen de wind uit zuidelijke of. weste lijke en daartusschen gelegen windstreken komt, al heeft men de laatste maand moeite daarin te gelooven. 1.2 mill, leerlingen bevolken de lagere scholen. 34.000 man onderwijzend perso neel wtfdt zich aan hun opvoeding. 34 millioen bezoeken aan bioscopen brachten deze instellingen in 1940 ruim 16 millioen gulden in het laadje, de prijs van een toegangsbewijs bedroeg gemiddeld 48 cent. Op 28.000 verkeersongevallen in 1940 varen 24.000 maal een of meer automo bielen betrokken, in bijna 10.000 gevallen zelfs meer dan een. In dat jaar vonden 777 personen bij verkeersongevallen den dood en liepen 9000 daarbjj verwondingen op, gunstig steken de spoorwegen daarbij af, in 1940 in totaal 65 dooden bij spoorweg ongevallen, waarvan 52 op onbewaakte overwegen, verder 13 man personeel. Geen enkele reiziger liet In 1940 door spoorweg- ongevallen het leven. Niettemin vervoer den de Nederlandsche Spoorwegen er 62 millioen. In hetzelfde jaar was voor 225 millioen gulden, aan teeken- en pasmunt in circulatie en voor 1.364 millioen gulden aan bankbiljetten. Van de negen millioen inwo ners van ons land zijn 1.4 millioen be lastingplichtig in de rijksinkomstenbelas ting, de opbrengst der rijksbelastingen over 1940 is geraamd op 600 millioen gul den, die der gemeentelijke belastingen op 300 millioen gulden en die der personeele belastingen op 18 millioen gulden. Deze enkele grepen mogen een indruk geven van het vele. wat in het statistisch zakboek den belanghebbenden Nederlander wordt geboden. BESLUITEN, BENOEMINGEN ENZ. Benoemd tot reizend distributiaambtenaar in Westelijk Zeeuwsch-Vlaantleren voor Schoon- dlike en Oostburg, de heer D. Kotvla van Wa terlandkerkje. Op een proefschrift, getiteld „Paul Louis de Mondran 17341795 un chanoine homme d'esprit du dix huilième siècle d'aprèa des documents Inedits" promoveerde gisteren tot doctor ln de letteren en wijsbegeerte aan de rijksuniversiteit te Groningen, de heer A. H. van der Weel, geboren te Middelburg. De promotie geschiedde met lof. Geslaagd voor het examen statistiek van de Nederlandsche Stichting voor Statistiek de heer B. -Metiers te Goes. Aan de Rijks Universiteit te Utrecht slaagde voor het artsexamen de heer P. J. A. van Voorst Vader te Middelburg. Dezer dagen zUn te Middelburg examens in stenografie en mochineschrUven gehouden, uit gaande van de Nationale Vereenlging van Lee raren In Stenografie „Groote". Voor steno-typist Nederlandach hadden zich 3 candidafen aangemeld, die allen slaagden nl.: de dame9 E. Jansen (met lof voor typen), T. J. M. van Luyk en N. T. Paul, allen Middelburg. Voor steno-typist Duitsch waren ingeschre ven 3 candidate», die ook allen slaagden en wel de dames I. S. Rosendaal en B. Jellema (typen 50 lettergrepen per minuut). Domburg en E. B. Minderhoud (typen 40 lettergrepen per minuut) Middelburg. Voor steno-typiste Engelsch slaagde de eenlge candidate, mej, II. M. Caro, Middelburg. Voor typist Nederlandsch waren 16 candida- ten opgegeven, van wie er 13 slaagden en wel: de dames E M. Zandstra, M. R. A. van Etsen en E. L. Meyboom; de heeron B. A. Schuitema, F. Andriesson cn J. W. Becks Jr. (lof) allen Middelburg: do dames M. C. van der Velde en C. M. Prince (lof), de heeren C. D. van Noppen (lof), L. Schmelzcr. C. Romljn en W. A Zonne- vUlla (lof) allen Vlisalngen en niej. P. Ge- Schlere, Koudekerke. Voor typist Engelsch, Fransch en Duitsch 50 lettergrepen per minuut, is de eenige cundldaat afgewezen. Voor kantoorstenograaf Nederlandsch 130 let tergrepen per minuut waren 6 candidaten Inge schreven, die allen slaagden, nl. de dames E. J Bastiaanse. II Mulders, P. Maassen eu J. C. Kingmans, Middelburg cn S. Bos en M. J. de Visser. Vllssingen. Voor kantoorstenograaf Duitsch 100 lettergre pen por minuut had zich één candidaat aange meld, die werd afgewezen. Met Ingang van 1 Februari Jl. 13 van Vlls singen .naar Oosterhout overgeplaatst de sluis wachter in vasten dienst J. de Graaf. nier Vinkeler, in het Stedelijk Museum te Amsterdam. Dit tweede nr. van „De Schouw" heeft de verwachtingen, die men na het ope- nlngsnummqf koesterde, zeker n'.et teleur gesteld. RECHTSZAKEN ECONOMISCHE RECHTER TE MIDDELBURG. Zonder panton. Op een zomerschen marktdag stond op den Dam te Middelburg een kraampje, waarin een koopman goede zaken deed met coupons ccstuumstof. x)e couponnetjes werden vlot af genomen niet omdat de kwaliteit ervan zoo prima was. maar omdat ze zonder punten ver krijgbaar waren. Helaas vergaten de koopers dat er een Textieldistributiebeschikking be staat, en Donderdag moesten zü zich wegens overtreding daarvan voor den economischen rechter verantwoorden. De 55-jarige winkelier H. Couzjjn uit Middel burg was van plan geweest de verschuldigde punten voor de 5 coupons, die hU gekocht had, later, als hS de costuumstof weer verkocht had, aan den marktkoopman af te leveren. Zijn 43- jarige Vlissingsche collega. S. P. van der Lin den, die 2 coupons had gekocht, zei, dat het met die afgifte van punten een kleine vergis sing was. Op het oogenblik, dat hij de «tof kocht, stondeu er zooveel menschen bij het kraampje, dat hij afgeleid werd en totaal ver gat punten af te geven. De officier van justitie hechtte weinig geloof aan deze verhalen en elschte tegen den eerst- genoemden verd. lt>0 sub. 20 dg en tegen den tweeden 150 sub. 30 dg. De economische rechter veroordeelde hen resp. tot 75 sub. 25 dg en 150 sub. 30 dg., met verbeurdverklaring van de inbeslaggenomen coupons. Bij verstek werd C. Kandel, 45 jaar, koopman te Middelburg, die 3 coupons kocht, veroor deeld tot 75 sub. 25 dg. De eisch luidde 100 sub. 20 dg. De zaak tegen den verkooper van de coupons werd uitgesteld. Clandestien geslacht. De 34-jarige fabrieksarbeider A G. "Walklere had zijn 5S-jarigen schoonvader P. L. de Wilde. landarDeider te IJzendijke, die vleesch noch vleeschkaarten had, genoipen bij het slachten van een varkentje van 40 kg. en moest nu sa men met hem terecht slaan wegens overtreding van het Huisslachtingsbesluit. Er werd tegen leder een maand hechtenis geëischt. De econo mische rechter veranderde deze straffen in geldboetes nl. 50 subs. 20 dg. voor den vader en f 40 sub. 20 dg. voor den zoon. Ook de 23-jarlge slager J. Blankenburgh te 's-Heer Arendskerke eu de 22-jarige comrois- sionnair in vee G. Nagelkerke te Ovezande had den samen een varkentje geslacht en wel bij een landbouwer, die om zijn zwaarder zwijntje te verdonkeremanen van den laatstgenoemden verd. eerst een lichter beestje gekocht had. De of ficier vroeg drie maanden tegen ieder der verd. wegens overtreding van het Huisslach tingsbesluit. Zü werden tot 2 maanden hech tenis veroordeeld. Andere overtredingen. De 34-jarige Arnemuidsche N. Ventevogel, echtgen, van B. Meulmeester legde uitvoerig en welbespraakt uit waarom ze niet aan den distri- butiedienst had meegedeeld, dat ze gasaanslui- ting had gekregen en dus geen kolen voor kookdooleinden meer noodig had. Het gaspitje was klein, ze had er maar één, maar zü moest voor zeven personen eten kooken eu ze fas geen krant, dus wist ze niet dat het niet mocht gas en kolen tegelük hebben. Elsch 25 sub. 10 dg. Vonnis 20 sub. 10 dg. M. van Kleunen, 30 jaar landarbeeider te Kattendijke verkocht 150 benzinebonnen, die bij Da met rijvergunningen geknoeid te hebben, toegewezen had gekregen, en werd daarom con form den eiBch veroordeeld tot 100 sub. 20 dg. In de zaak tegen D. J. Dees, 30 jaar. land bouwer te Oudelande, die twee werknemers zon der vergunning had ontslagen, waren alleen de getuigen verschenen. Zü zelden, dat zij na be zwaar gemaakt te hebben tegen de verandering van werktijden, die hun werkgever ln wilde voeren, ontslagen werden, hoewel zij voor lan gen tijd aangenomen waren. Bij verstek werd D veroordeeld tot fewee geldboetes van 20 ieder te vervangen door 10 dg. De 32-jarige fruitkweker L. P. Magnus te Lewedorp was gedagvaard wegens het feit, dat hij als teeler van peulvruchten hoeveelheden witte- en bruine boonen in voorraad heeft ge had, terwijl hij niet als georganiseerde was aan gesloten bij de P, I. C. A voor Zeeland. Verd. zei geen teeler van peulvruchten te zijn, daar deze boonen afkomstig waren van een stukje grond door zün moeder gepacht, doch door hem voor haar bewerkt. De officier elschte 150 sub. 5 dg. De verdediger, mr. Kuipers, toonde aan de hand van verschillende veilingbriefjes e.d. aan, dat verd. geen teeler van peulvruchten was en vroeg vrijspraak. De economische rechter achtte, nadat de ge tuige, nog een en ander nader had uitgelegd, sprak verd. vrij. BIOSCOPEN ALHAMBRA THEATER VLISSINGEN. Duikbootenkoer» West. Wanneer een Duitache onderzeeboot na vol brachte taak behouden thuiskomt, heerscht er in de gezinnen aan wal een gelukkige stemming, daar vader, zoon, broer of verloofde met het gebruikeliike verlof in hun midden terugkeert. De commandant van de duikboot waarover het filmverhaal handelt, ontvangt echter tüdens het verlof een bijzondere en moeilijke opdracht. Hij doet een beroep op zijn oude bemanning cn hoe wel de mannon er niet toe verplicht zü». melden ze zich allen aan. Efen spannende tocht volgt, doch de uit te voeren opdracht mislukt gedeel telijk. Na dagenlang werkeloos rondzwalken op zee krijgt de commandant nieuwe orders. De oorspronkelijke opdracht moet vervallen. Andere belangrüke doelen moeten aangevallen en ver nietigd worden. Spannende gevechten met vijan delijke strijdkrachten volgen, waaruit de onder zeeboot als overwinnares te voorschijn komt. Een film die veel spannende en meesleepende passages bevat. Er wordt een kü'kje gegeven op het leven in een duikboot. Meespelenden zün o.a. Heinz Engelmann en Ilse Werner.# SCHOUWBURG-BIOSCOOP MIDDELBURG. Liefdestreng verboden. In deze gezellige film wordt men vergast op een luimige geschiedenis waarin Hans Moser op zijn bekende manier het grappige middelpunt vormt. Hij is de man die de zaken in de war doet loopen. Daar beleeft men veel plezier van. Toch draait het tenslotte niet om liem. Twee meisjes en twee jongemannen houden van elkaar en aan het einde wordt de liefde bezegeld. Voor dat het zoover is, gebeurt er heel wat. want een der jongedames is door de pa van de ander aangesteld om te verhinderen dat de laatste ver strikt raakt in de lieidesnetten, welke de ma listig lijk denkt uit te zetten. Maar van het een komt het ander. Want de fout van haar, die het toe zicht moest houden, is, dat ze niet handig genoeg is om de moeilijke klippen der liefde te omzeilen. Het wordt een dusdanige verwikkeling, dat zelfs Hans Moser de kluts kwijt raakt en daar door nog vreemder sprongen maakt, hetgeen niet nalaat de vrooiiikheid te verhoogen. Een bijzondere rol speelt het nichtje dat als op passer is aangesteld. Zij ligt Immer overhoop met Hans Moser en zegt de dingen zóó sdrem en ko miek dat ze een waardige partner vormt voor dezen speler. Wie van een vroolijke geschiedenis houdt, zal zich met deze film zeker amuseeren. ELECTRO-BIOSCOOP MIDDELBURG. Moordzaak Franchettl. Het is Jammer, dat de beroemde tenor Benjemino Glgli altijd meer operazanger dan flltnspeler is. De rolprenten, waarin hij optreedt, boeten daardoor in aan filmische waarde. „Moprdzaak Franchettl", een film met een tragisehen achtergrond, is door haar bijzondere opzet evenwel éen van de beste üigli-iilms te noemen. Het hoofdmotief is een rechtszaak. Tijdens dit geding wordt door vragen van den officier van justitie, van den verdediger en van den president telkens teruggegrepen naar het verleden. De gebeurtenissen, die getuigen en verdachte toen beleefden, ziet de toeschouwer tus- schen rechtbank-scènes in, dan op het witte doek. De geschiedenis is in het kort zoo. Franchetti trouwt tegen den wil van zijn impressarlo's met een onbekende doch zeer charmante Jonge vrouw. Hun huwelijk Is niet bijster gelukkig, hoewel Fran chetti veel van Maria houdt. De oorzaak ligt in zijn drukke werkzaamheden. Maria komt onder de bekoring van een jongen man, die geld noodig heelt. Om hem te helpen vcrvalscht ze een cheque cn verlaat haar man. De jonge man toont zich weinig dankbaar cn Maria vult in handen van een zwendelaar, die in het bezit gekomen is van dc vervalsdite cheque. Na jaren van hard werken, van elkaar niets alwetende,* ontmoeten Franchettl cn Maria elkaar weer. Helaas verschijnt de zwen- U had reeds den eersten termijn van uw luisterbijdrage moeten voldoen I Betaal nu over de giro, dat spaart U aan het eind van het jaar de reis naar een postinrichting om een nieuwe luistervergunning te gaan halen; wie over de giro betaalt, krijgt de luister vergunning voor 1943 aan het einde van dit jaar thuis gestuurd. Gireer of stort in vier of twee termijnen, nog beter in eens voor het geheele jaar, op gironummer 400200 Staatsbedrijf der P.T.T, - 's-Gravenhage. Jl RADIOPROGRAMMA ZONDAG 8 FEBRUARI 1942. HILVERSUM I. 113.5 M. 8.00 Gewilde muziek (opn.) 8.15 De zfn van het boer-zün 8 30 Gram. 9.00 BNO: Ber. 9,15 Voor de jeugd. 9.45 Gram. 10,00 Gew. muziek (opn.) 10,50 Studlodlenst 11,30 Orgel. (opn.) 12.00 Gram. 12.15 De Ramblers. 12,40 Uit Ber- lün- Het Duitache volksconcert. 14,00 ..Faust". opera 16,15 Causerie „Ons oude stedeschoon' 16,30 Gram. 17.00 Zondagmiddagcabaret. 17.45 Piano. 18,20 Sport van den dag. 18,50 Gram. 19,00 Actueel halfuur. 19,30 Omro«psymph. Van af 20,15 voor Radio-Centrales met lijnverbin ding. 20.15 Gram. 21,45 BNO: Ber. 22,00 Gram. 22,45 Omroepork. en solist (opn.). 23,25-7-24,00 Frans Wouters en ork. (opn.) irflLVERSUM n. 301.5 M. 8,00 Gram. 9,00 BNO: Ber. 9,15 Gram. 10,15 Zondagmorgen zonder zorgen. 11,30 Gevraagde platen. 12,00 Causerie „De Tragedie van het eiland Malta". 12.15 Wognums Zangkoor. 12,45 BNO: ber. en populair actueel praatje. 13,00 Gram 13,05 Ned. Verb, voor Sibbekunde: „Wie en wat waren onze voorouders?" 13.20 Otto Hendriks en ork. 14,00 Ned. schrijvers spreken over eigen werk. 14,20 Muziek voor 2 piano's. Ca. 14.40 Gram. 14,45 Luisterspel. 16.00 Omrocp- syphonle-ork. en solisten. 16.45 Gram. 17,00 Duitache taalcursus. 17,25 Gram. 17,30 Voordr. met muzikale omlijsting. 17,45 BNO: Sport uitslagen en militair weekoverzicht. 18,00 Roe- meensch ork. Grcgor Serban. 18,30 Onze Ned. taalclub. 19,00 BNO: Ber. 19,20 Amusementsork., dameskoor „Aethercharme" en solist. 20,00 De Spiegel van de week. Vanaf 20,15 voor Radio- Centrfeles met lijnverbinding. 20.15 „Paganini". operette! 21.15 Schrammelkwartet on soliste *21,45 BNO: Ber. 22.00 BNO: Toelichting op het weermachtebericht. 22,1022,15 Gram. MAANDAG 9 FEBRUARI 1942. HILVERSUM I. 415.5 AI. 7,15 Gram. 7.45 Ochtendgym. 7.55 Gram. 8,20 Öehtenrtgym. 8,30 BNO: Ber. 8.46 Gram. 9,15 Voor de huisvrouw. 9.20 Gram- 11.00 Voor de kleuters. 11,20 EnsembleRentmeester, 12,00 Zang met clevecimbel en plano en gram. 12,40 Almanak. 12*.45 BNO: Nieuws- en econ. her. 13,00 Practische wenken aan boer en tuinder. 13,15 Cello, piano en gram. 14,00 Otto Hendriks en ork. 15,00 Voor de vrouw. 15,45 Gram. 16,00 Bijbellezing. 16,20 Hobo cn piano. 16,45 Voor de jeugd. 17,15 BNO: Nieuws-, econ.- en beursber. 17,30 Orgel en zang. 18.00 Landmans Lust. 18,30 De Ramblers. 19.00 Actueel halfuur. 19,30 Quar- tctto di Homa, Vanaf 20.15 voor Radio-Centra les met -lijnverbinding. 20,15 Gram. 20,45 Quar- tetto dl Horna. 21,10 „De Europeeschc kunst der Middeleeuwen", causerie. 21,45 BNO: Ber. 22,00—24,00 Gram. HILVERSUM n. 301.5 M. 7,15—8.45 Zie Hilversum I. 8,45 Gram. 10.0Q Morgenwijding. 10.15 Gram. 10,40 Causerie ..Bruidwerving". 10,50 Orgel. 11,30 Reportage. 11.40 Plano. 12,00 Frans Wouters en ork. 12,4;» BNO' Nieuws- en econ. ber. 13,05 Omroephar- monie-ork. en gram. 14,00 Zang met. plano. 14.35 Ned. Karoerork. (opn.) 15,00 Klaas van Beock en ork. 15,45 Luister/Hts. 1G.00 Amusements ork. 16,45 Roemeensoh ork. Gregor Serban. 17.15 BNO: Nieuws-, econ.- en beursbor. 17.30 Alt viool en piano. 18,00 Het groote Omroepork. en solisten. 19.00- BNO: Frlesch praatje over actu- eele vragen. 19,10 BNO: Ber. 19,20 Gram. 19,45 Politiek wcekpraatje. 20,00 De Melodisten. en solist.. (Vanaf 20,15 voor Radio-Centrales met lijnverbinding). 20.45 Muzikale actualiteiten van de week 21,00 De Rorpancers en soliste. 21.45 BNO: Ber. 22,00 Gram. 22,10—22,15 Avondw. deiaar ook weer ten tooeele. Deze laatste wordt 's nachts doodgeschoten In een park gevonden en Franchetti wordt verdacht van moord. Na een langdurig getuigenverhoor blijkt zijn onschuld en hij wordt vrijgesproken. Een boeiende film over een moeilijk artistenleven. GRAND-THEATER TE GOES. Driemaal bruiloft. Op een eenzaam cn verwaarloosd buiten in Rus land wordt een peleton kozakken ingekwartierd. Vorst Sacha, de overste, laat het aan de lagere officieren over kennis met dc bewoonster te gaan maken, die hem geschetst is als een „oude weduwe". Maar als die kennismaking een leest wordt cn vorst Sacha de „oude weduwe" hoort zingen, gaat hij ook eens kijken cn ontdekt dan, dot die „oude weduwe" ln werkelijkheid een schoon, jong meisje niet een prachtige stem is. Beide jonge menschen, overste Sacha cn Vera, vcrllevcn zich in elkaar en zullen zoo spoedig mogelijk trouwen. Maar als Vera dan kennis maakt met het paleis van Sacha en daar spoedig merkt dat de hocge adel van Rusland het plan lieeft haar te ncgceren, neemt zij op den dag van de bruiloft de vlucht. Enkele jaren verlicgcn, de roode revolutie gaat over Rusland cn wat vluchten kan vlucht. era wordt iu het buitenland een beroemde rcvue-stcr en ver- dient zooveel zfj wenscht. Maar steeds zoekt ze nog naar haar geliefde Sacha. tot ze hem np zekeren dag ontdekt.... nis chauffeur van een taxi. Maar alleen haar liefde telt en opnieuw wordt het huwelijk vastgesteld Tot Sacha gevoelt, dat dc rollen nu geheel omgekeerd zijn en hij de onbe duidende echtgenoot zal worden van een beroemde, rijke vrouw, fcn dan ontvlucht Sacha de bruiloft. Tót he gMgjlM stuurt l twee menschen werkelijk vereenigt. Er is voor deze film niaar «6n oordeel: zij is in haar gerne volmaakt en overtreft alles wat we tot heden op dit gehied zagen. Dc geheele aankleeding is schitterend; de situaties, cn vooral Jiet spel vau Theo Lingei! als de man op den achtergrond, scheppen tal van fijne, geestige seines, doch bui tendien is liet spel van het lot en de innerlijke strijd der twee hoofdpersonen (Willy Fritech cn Marte Harnll) zoo gevoelig getcekcnd, dat zij vaak diep ontroeren. Als geheel een hoogstaand kunstwerk, dat eiken bezoeker met waardeering zal volgen. Uw evenmensch ook wat gegund, steunt Winterhulp, waar ge kunt. Giro Winterhulp Nederland 5553.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 2