PMJVIHCIALE ZEEUWSCHE COURANT ZATERDAG 7 FEBR. 1942 De beschieting van Singaporè. De legerberichten van gisteren. ABONNEMENTSPRIJS: 39 ct. per week of 2.42 per kwartaal Franco per post 1 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 6 cent ADVERTENTIEPRIJS: Van 1—5 regels 1.65. Iedere regel weer 83 cent. BIJ abonnement speciale prijs. Kleine advertenties: van 1—5 regels 0.55. Iedere regel meer 11 ct. (max. 8 regels). „Brieven, of adres bureau van dit blad" 10 cent extra. Dit nummer bestaat uit 8 bladzijden WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300, PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT. MIDDELBURG DirectieF. van de Velde, F. B. den Boer 185ste JAARGANG NUMMER 82 Hoofdredacteur J. C. Visser, Vlisslngen De- BUREAUX van tie Provincial» Zeeuwsche Courant zijn gevestigd te VLISSINGEN Redactie en Admini stratie Walstr. 58-60, tel. 10 <2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 578 MIDDELBURG: Londensche Kaal 29 Redactie telefoon 269. na kantoortijd telefoon 825, Administratie telefoon 139 GOES: Red. en Administr, Turfkade 15, tel. 2863, na kantoortijd tel. 2475 OOSTBURG Redactie en Admini stratie Breedestraat 45, telefoon 102 SOUBURG Kanaalstraat 45, tel. 35 Dorpsstraat 35. tel. 21 AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR P U B L I C I T E I T S W A A R D E, INGESTELD DOOR DE VEREENIGING „DE N E D E R L A N D S C H E DAGBLADPERS" Nu de beschieting van het eiland Sin gapore door de Japansche artillerie een dag en twee nachten duurt, zijn er reeds teekenen bemerkbaar, volgens Domei, dat de tegenstand vermindert. De Japansche artillerie heeft zich ingeschoten. Het vuur wordt zienderoogen beter. Op het oogen- blik is het Japansche artillerievuur het sterkste geconcentreerd op de wjjk Kranji, ten Zuidwesten van den dam, van waar onophoudelijk ontploffingen en het inslaan der granaten kunnen worden gehoord. Vliegtuigen van het leger zgn op 5 Ja nuari gevlogen over het vliegveld Kalang, op Singapore. Zij vernielden de startbaan, vjjf middelgroote vliegtuigen en belang rijke installaties van het vliegveld. Er werd vastgesteld dat vier Hurricanes de vlucht namen, zonder den strijd aan te binden. AANVAL OP CONVOOI IN STRAAT VAN MALAKKA. De Japansche luchtmacht ontdekte Don derdag bij Tandjong Balei op Sumatra in de Straat van Malakka een krachtig be schermd convooi. De Japansche lucht strijdkrachten brachten van dit convooi een schip van 10.000 brt. tot zinken, sta ken een schip van 6000 brt. in brand en beschadigden nog twee andere schepen van elk 3000 brt. zwaar. De Japansche vliegtuigen leden ondanks het hevige vu ren der luchtdoelartillerie van de vijande lijke schepen geen verliezen. JAPANSCHE TROEPEN DE RIVIER DE SALWIEN OVERGETROKKEN. In het te Rangoon uitgegeven lègerbe- richt wordt toegegeven, dat de Japansche troepen de rivier de Salwien zijn overge trokken." Namen van plaatsen of de sterkte van de Japansche aifdeelingen, die aan den Westelijken oever aan land zijn gegaan, worden niet medegedeeld. VLIEGVELD BIJ RANGOON AANGEVALLEN. Sterke formaties Japansche legervlieg tuigen hebben Vrijdag bij het krieken van den dag een aanval gedaan op het vlieg veld ten Zuiden van Rangoon. Deze aanval, die werd ondernomen met zware bommen, duurde drie uur. Tijdens luchtgevechten met 20 Britsche vliegtuigen zijn zeven vij andelijke toestellen, waaronder jachtvlieg tuigen van het type Spitfire èn Curtiss, neergeschoten. Op het vliegveld van Ran goon werden hangars, startbanen en an» dere militaire installaties zwaar bescha digd. Een Japansch vliegtuig wordt ver mist SAMARINDA DOOR JAPANNERS BEZET. Het communiqué van het Nederlandsch- Indische hoofdkwartier te Batavia meldt, dat de stad Samarinda op Borneo door de Japanners bezet is. Samarinda is een be langrijke havenplaats en tevens de zetel van den resident in het sultanaat Koetei. AANVALLEN OP NIEUW-GUINEA. Volgens een United Press-bericht uit Melbourne zouden groote Japansche vlieg- booten Donderdag Port Moresby en andere steden aan de kust van Nieuw-Guinea met zware bommen en met hun boordkanonnen hebben aangevallen. CHINEESCHE STRIJDKRACHTEN OMSINGELD. De Japansche troepen die een algemeen offensief in het midden der provincie Sjantoeng tegen de strijdkrachten van Tsjoengking zijn begonnen, hebben deze ten Noordoosten van Isjoei volkomen om singeld. Naar verluidt, trachten de .ontmoe digde Chineezen thans door den steeds nauweren ring van Japanners heen te breken. De gevechten aan het Oostelijk front. Naar het D.N.B. meldt hebben Duitsche pantserformaties den 4en Februari in het centrale deei van het Oostelijk front een succesvollen tegenaanval tegen sterke bol sjewistische strijdkrachten ondernomen en hun zeven plaatsjes ontnomen. De steeds verder gaande Duitsche aanval gaf den vijand eerst in de nabijheid van een twee tal andere plaatsjes gelegenheid zich op nieuw te formeeren, en hardnekkigen te genstand te bieden tegen de steeds verder oprukkende Duitsche pantserwagens. Ondanks de inspanningen van den achter hen liggenden strijd zetten de Duitsche pantserafdeelingen hun aanval voort en namen na een verbitterd gevecht ook de twee andere plaatsjes in bezit. De Duitsche luchtmacht heeft in het Oosten, naar het D.N.B. verneemt, haar actie belangrijk vergroot. Tijdens gevech ten op den 4en en 5en Februari werden in totaal 64 vijandelijke vliegtuigen neerge schoten. Tezamen met de machines, die door het Duitsche afweergeschut omlaag zijn gehaald en op den grond zqn vernield, bedraagt het verlies der bolsjewisten ge durende die beide dagen 97 vliegtuigen. Aan Duitsche zijde zijn twee toestellen niet teruggekeerd. BMTSCH GEVECHTSVLIEGTUIG NEERGESCHOTEN. Aan de kust van den Atlantischen Oceaan heeft, naar verluidt, op 3 Februari de bemanning van een Duitschen mijnen veger een Britsch gevechtsvliegtuig neerge schoten, dat het Duitsche vaartuig trachtte aan te vallen. Duitschland strijdt voor Europa. Het opperbevel van de weermacht maakte gisteren bekend „Aan het Oostelijke front brachten troepen van het Duit sche leger, ondersteund door sterke formaties van de lucht macht, bij het afweren van vij andelijke aanvallen en in succes volle tegenaanvallen den vijand zeer zware verliezen aan men- schen en materiaal toe. Bij een ondanks ijzigen sneeuwstorm ondernomen plaatselijken tegen aanval in het gebied ten Noord oosten van Koersk verloor de vijand in een strijd, die verschei dene dagen duurde, 294 gevan genen, waaronder een divisie commandant, 1450 gesneuvel den, 6 pantserwagens, 25 stuk ken geschut, talrijke zware en lichte infanteriewapens, als mede ander oorlogstuig. In den strijd tegen de bolsje wistische luchtstrijdkrachten, waar aan formaties van de Italiaansche luchtmacht deelnamen, werden gis teren 38 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten of op den grond ver nield. Gevechtsvliegtuigen wierpen in den nacht van 4 op 5 Februari de gebouwen van de vliegtuigfabriek in Worones in brand en plaatsten bom- voltreffers op de automobielfabrie ken te Gorki. In het zeegebied rondom Engeland beschadigde de luchtmacht door bommen 3 tamelijk groote koopvaar dijschepen, waarvan er één in brand geraakte en slagzij vertoonde. Nachtelijke aanvallen met vernie tigende uitwerking waren voorts ge richt op spoorwegdoelen op de lijn Newcastle—Edinburgh. In Noord-Afrika werd de achter volging van den vijand in het Oos telijke deel van de Cyrenaica voort gezet, Formaties van de Duitsche luchtmacht bombardeerden Britsche tentenkampen, concentraties van auto's en vliegvelden rondom To- broek. Bij doeltreffende aanvallen overdag van Duitsche gevechtsvlie gers op vijandelijke schepen en mili taire installaties in de haven La Va- letta op het eiland Malta werden twee Britsche duikbooten bescha digd. De jagers, die de gevechts vliegtuigen ter bescherming verge- .elden, schoten zonder zelf verliezen te lijden, drie Britsche vliegtuigen neer". HET ITALIAAN' SCHE Het Italiaansche weermachtbericht van gisteren luidt als volgt In Oost-Cyrenaica trekken de detache menten, die den vijand achtervolgen, na Tmimi bezet te hebben, op naar de streek van El Gazala. Het aantal Britsche vracht wagens, buitgemaakt of vernield tot 31 Januari, bedraagt 1220. Tijdens een aanvalop een vijandelijk vliegveld hebben formaties van de spil op den grond eenige Britsche toestellen ver nield en verscheidene andere ernstig be schadigd. Ook werden ravitailleeringsin- richtingen verscheidene malen getroffen. Italiaansche en Duitsche bommenwerpers hebben hun doeltreffende acties op doelen op Malta hervat en zichtbare resultaten behaald. Boven het eiland hebben Duitsche jachtt<festellen tijdens gevechten drie Hur ricanes neergeschoten. Een van onze pa trouilles torpedovliegtuigen, die een con vooi had aangevallen, dat zwaar geëscor teerd werd, buiten Tobroek, slaagde er on danks den hevigen luchtafweer in een vrachtschip te treffen, dat stil bleef liggen met duidelijke brandverschijnselen. De toe stellen keerden naar hun basis terug met één doode en eenige gewonden aan boord. De strijd in Noord Afrika. Van militaire zijde wordt medegedeeld: Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben ook in den nacht van 4 op 5 Februari hun aan vallen op de in Noord-Afrika naar het Oos ten terugtrekkende Britsche troepen voort gezet. Het zwaartepunt van de nachtelijke aanvallen lag in de bestrijding van vijande lijke vliegvelden. Hierby plaatsten onze be manningen talrijke, doeltreffende bommen tusschen op den grond staande vliegtuigen. Hoewel de duisternis een nauwkeurige waarneming van het resultaat bemoeilijkte, werd op een startbaan met stelligheid waargenomen, dat twee vliegtuigen waren vernield en dat verscheidene andere waren beschadigd. Een ander vliegveld werd in scheervlucht aangevallen. Hierbij werden drie vliegtuigen door de boordwapens in brand geschoten. DE AANVALLEN OP MALTA. Verscneidene golven Duitsche gevechts vliegtuigen zjjn gisteren ;n den loop van den dag gestart voor aanvallen op voor den oorlog belangrijke doelen op het eiland Malta, zoo wordt van bevoegde zijde mee gedeeld. De teruggekeerde bemanning rap porteert bominslagen in de nabijheid van de havenwerken, waar lang aanhoudende branden ontstonden. Ook de ankerplaats voor duikbooten werd met talrijke bommen bestookt. Drie Britsche vliegtuigen werden door Duitsche jagers boven Malta zonder, eigen verliezen neergeschoten. BBBwi Duitsche pantserwagens in dm be sneeuwde wouden aan het Oostfront Luid weerklinkt het gerammel ven de rupskettingen door de stHte ven het wintersch landschap Orbis-Holland-P. IC Bauer DE STRIJD TER ZEE. Het Amerikaansche departement van marine heeft bekend gemaakt, dat de tankboot „India Arrow* aan de Atlantische kust is getorpedeerd door een vijandelijke duikboot. Twaalf overlevenden zijn in een haven aan de Amerikaansche Oostkust aangeko men. Zij deelden mede, dat 26 leden der bemanning worden vermist. Voorts meldt de Britsche nieuwsdienst uit Washington, dat volgens mededeeling van het Amerikaansche departement van oorlog, het s.s. „Cynthia Olsen", een ra- vitailleeringsvaartuig. van het Amerikaan sche leger, vermoedelijk door vijandelijke actie verloren is gegaan., Het schip was onderweg naar Honoloeloe, waar het 10 December had moeten aankomen. De be manning bestond uit 35 koppen, onder wie twee soldaten, die waarschijnlijk allen zijn omgekomen. DEENSCH SCHIP VERLOREN. De reederrj J. Lauritzen, Kopenhagen,, deelt mede, dat haar stoomschip „Erna", dat in April 1940 door de Engelschen in beslag is genomen, verloren is gegaan. De „Erna" had een inhoud van 1590 brt. Het schip was in 1930 in Helsingoer van stapel geloopen en was bestemd voor het trans port van vruchten. SPAANSCHE SCHEPEN GETORPEDEERD. Naar uit San Sebastian wordt gemeld, is het daar thuisbehoorende schip „Urumea", dat door de Zwitsersche regeering gechar terd was en met een lading tarwe op weg was van Lissabon naar Genua, in de Golf van Genua door een Britsche duikboot ge torpedeerd en gezonken. Over het lot der bemanning is nog niets bekend. In Sevilla zijn de leden der bemanning aangekomen van het Spaansche stoom schip „Navemar", dat op 400 mijl ten westen van de Afrikaansche kust door een duikboot tot zinken is gebracht. Zij ver haalden, dat hun schip in de late avond uren tweemaal getorpedeerd was en bin nen korten tijd zonk. De duikboot stoorde de S.O.S. seinen van het zinkende vaar tuig, teneinde zjjn positie geheim te hou den. Pas vier dagen later werden de schipbreukelingen door het Spaansche s.s. „Isla de Tenerife" aan boord genomen. VROUW ONTHOOFD TE PARIJS. Voor het eerst sedert 55 jaar is te Parijs een vrouw onthoofd. Zij had tezamen met haar man haar vijfjarig dochtertje op beestachtige wijze vermoord. De echtgenoot is eveneens terechtgesteld. De prijsstijging In andere landen. (Van onzen Haagschen correspondent). Het Duitsche tijdschrift „Wirtschaft und Statistik" geeft enkele cijfers, welke een beeld geven van de prijsstijging in andere landen en waaruit men zeer interessante conclusies kan trekken ten aanzien van de sociale verhoudingen. In al deze landen kent men evenals ten onzent den strijd te gen de prijsstijging, alsmede de staatscon trole op de prijzen. Zoo ?ijn in Zweden de prijzen ten op zichte van 1 Augustus 1939 met meer dan 60 gestegen. Denemarken en Zwitser land. zijn er nog erger aan toe daar ste gen de prezen met bijna 90 practisch derhalve een verdubbeling. Voor Zwitser land zjjn ook enkele nadere gegevens be kend gewordende kosten van voeding stegen daar met 44 die van levens onderhoud met 34 Het zijn vooral de laatste maanden, welke een sterke prijs stijging te zien geven. In Engeland en Amerika bedraagt de prijsstijging t.o.v. Aug. 1939 ongeveer 50 Zeer sterk is de prijsstijging in Kroatië, waar door het overheidsinstituut de kosten van levensonderhoud in December 1941 werden berekend op 228 van wat zij in Augustus 1939 waren. In Zuid-Amerika is men er al weinig beter aan toe. In Argentinië bijv. z(jn de prijzen met ongeveer 50 gestegen. Een bijzonderheid is daar nog, dat de prijsstij ging zeer ongelijk is. De landbouwproduc ten, waarvan Argentinië zelf teveel heeft, zijn in prijs gedaald daarentegen zijn de niet-landbouwproducten m$tongeveer 70 gestegen, VERNIETIGENDE AANVAL OP NED. INDISCHE VLOOT. TOKIO MELDT VERNIETIGING VAN TWEE KRUISERS DER JA VA-KLASSE. Het keizerlijke Japansche hoofdkwar tier maakte gisteren bekend Vliegtuigen van de Japansche marine ontdekten 4 Februari op 30 myl ten Zuiden van het eiland Kangean in de Javazee een vijandelijke vlootformatie. De vliegtuigen brachten een Neder- landschen kruiser van het type Java tot zinken, beschadigden ernstig een ande ren kruiser van 6450 ton, vernietigden een Nederland schen kruiser van het type Java, alsmede een Amerikaan- schen kruiser van het type Marblehead van 7050 ton, en brachten voorts een schip van 5000 ton tot zinken. In dezen zeeslag werd de Nederlandsche oorlogs vloot bijna in haar geheel vernietigd. Een Japansch vliegtuig ging verforen. (De kruisers van de Java-klas se (de „Java" en de „Sumatra") zijn 6670 ton groot. De „Java" is in 1925 in dienst gesteld en de „Sumatra" in 1926. De snelheid be draagt 31 mijl. De bewapening bestaat uit tien kanonnen van 15 cm., benevens het noodige lichtere geschut. Aan boord bevin den zich twee vliegtuigen. De normale be manning bestaat uit 525 koppen. Met den kruiser van 6450 ton is waarschijnlijk be doeld de „De Ruyter", die in 1936 in dienst is gesteld. Dit schip, dat een snelheid heeft van 32 mijl, is bewapend met zeven kanon nen van 15 cm. De normale bemanning be staat uit 435 koppen. De Amerikaansche kruisers van het type Marblehead zijn be wapend met tien stukken van 15 cm., be nevens luchtdoelartillerie en lichter geschut en zes torpedolanceerbuizen. Zij voeren twee vliegtuigen mee). JAPANSCHE PERSSTEMMEN. In hoofdartikelen over de vernietiging van de Nederlandsch-Indische vlootdoor Japansche marinevliegtuigen, schrijft de Japansche pers, dat de Japansche strijd krachten thans de volledige heerschappij ter zee en in de lucht in de omgeving van Nederlandsch-Indië hebben. De Jomioeri betoogt, dat deze verplet terende slag tegelijk met de vernietiging van 85 Nederlandsch-Indische vliegtuigen bij den eersten luchtaanval op Java van 3 dezer voor de Nederlanders en de gealli eerden een donderslag moet zijn geweest. Het blad meent, dat deze beide groote overwinningen der Japansche marine de Nederlandsch-Indische pogingen tot een guerülaoorlog in het gebied der Stille Zuidzee hebben verijdeld. De luchtaanval op Rotterdam. HET MUSEUM BOYMANS ERNSTIG BESCHADIGD. Het A.N.P. heeft zich tot den directeur van het museum Boymans te Rotterdam dr. D. Hannema, gewend, om inlichtingen over den omvang van de aangerichte ver woestingen. De gevolgen zjjn nog ernstiger dan men aanvankelijk dacht. Meende men, dat de schade ongeveer ton zou beloopen, na nauwkeurig onderzoek is men tot de overtuiging gekomen, dat er ernstiger din gen zijn gebeurd. De als het ware achte loos neergeworpen explosieve bommen heb ben aan de achterzijde van het museum gebouw ernstige schade aangericht. Dui zenden ruiten, groot en klein, zijn totaal versplinterd, zoodat talrjjke lokaliteiten, o.a, de airecteursskamer en de ruimten van den conservator ernstig werden be schadigd. De constructie van de buiten muren is op vele plaatsen verbogen en ver nield, zoodat vrq langdurige werkzaam-^, heden noodig zullen zijn. Maar niet alleen materieele schade is het resultaat van dezen niets ontzienden aanval geweest, ook aan culturëele voorwerpen is schade aange richt, hoewel in verband met de omstandig heden veel van hooge kunstwaarde op veilige plaatsen is opgeborgen. Negen bom men zijn in de onmiddellijke nabijheid van het gebouw ontploft, waardoor in alle rich tingen bomscherven hun vernielend werk grondig hébben verricht. Aan enkele schil derijen is schade berokkend en een der trappen, die uit oudheidkundig oogpunt hooge waarde heeft, heeft aan het beeld houwwerk schade opgeloopen. Weliswaar kan een en ander met zorg welhaast on zichtbaar worden gerestaureerd, maar de oude waarde krijgt het toch niet terug. Groote gaten waren te bespeuren in de uit gestrekte dakoppervlakten, zoodat men alles provisorisch heeft moeten dichten. Het museum is vrijwel gesloten, behalve de thans geopende expositie van oude schilderijen. Voor zoover mogelijk,, heeft men reeds een aanvang gemaakt met de reparatie van de ernstige beschadigingen. Wanneer men de aangerichte verwoestingen aan schouwt, komt men wel onder den indruk van het verregaande onverantwoordelijke van dergelijke handelwijzen, die toch moei lijk met „oorlogvoeren" vergeleken kunnen worden. CENTRALE KEUKENS. Naar aanleiding van de tijdelijke wijzi ging in de aardappeldistributie, waaraan een aanvullende peulvruchtendistributie is verbonden, dienen de personen, die van de centrale keukens hun maaltijden betrek ken, een half aardappelrantsoen, namelijk een der nummers „08a" van de aardappel- kaarten in te leveren voor de periode 8 Februi ri tot en met 2' Februari, alsmede een halve peulvruchtenbon, waarvan het nummer nog zal worden bekend gemaakt, ter waarde van 375 gram peulvruchten. De gewone peulvruchtenbon 212 moet op normale wijze door de centrale keuken worden ingenomen. AARDAPPELRANTSOEN TIJDELIJK VERMINDERD. AANVULLING MET PEULVRUCHTEN- De secretaris-generaal van het departe ment van landbouw en visscherjj maakt het volgende bekend met betrekking tot de dis tributie van aardappelen en peulvruchten. Bij de stopzetting van de particuliere winterbevoorrading met aardappelen is me degedeeld, dat bij de bevolkingscentra vol doende reserve voorraden aardappelen la gen opgeslagen, om daarmede den winter in te gaan. Thans is reeds gedurende vier of vijf weken uit dien voorraad geput. En nog zal met de aardappelenvoorziening onder de heerschende zeer moeilijke om standigheden op deze wijze nog eenigen tijd kunnen worden doorgegaan. Het is echter onzeker, hoe lang nog uit de voorraden geput zal moeten worden, zoodat de overheid gedwongen is tot een voorzichtige verbruikspolitiek. Daarom is besloten tot het volgende 3 Gedurende het tijdvak van 8 Febru ari tot en met 21 Februari a.s., der halve gedurende twee weken, zal elk der met „08a" genummerde bonnen van de aardappelkaart recht geven op het koopen van 1% k.g. aardappelen. Volledigheidshalve wordt hierbij opge merkt, dat de normale verbruiker over twee aardappelkaarten, derhalve over twee met „08a" genummerde bonnen beschikt. Voorts jreeft gedurende genoemd tgdvak van „08b" van de aardappel- kaart recht op het koopen van kg. aardappelen. Teneinde de gevolgen van deze tijde lijke halveering van' het rantsoen op te vangen, is bepaald, dat gedurende het tijdvak van 15 Februari tot en met 28 Februari as. een nader aan te wij zen bon van de aardappelkaart recht zal geve^ op het koopen van 750 gram peulvruchten. Daarnaast zal van 8 tot en met 21 Februari bon „212" van de bonkaart algemeen recht geven tot aankoop van 250 gram peulvruchten. De aandacht wordt er op gevestigd, dat men genoegen zal dienen te nemen met de soort peulvruchten, welke de winkelier voorradig heeft, met andere woorden, men kan niet, en zeker niet voor alle bonnen, waarover men beschikt, een bepaalde soort peulvruchten -rlangen. Voorts is, teneinde te waarborgen, dat een ieder op de thans geldige bonnen van de aardappelkaart ten volle zgn rantsoen zal kunnen betrekken, bepaald, dat de gel digheidsduur van bon „07a" en „07b" van de aardappelkaart, welke zou eindigen op Zaterdag 7 Februari, wordt verlengd tot en met Zaterdag 14 Februari a.s. Oproep aan aardappeltelers en handelaren. TOT ARBEID OP A.S. ZONDAG. De moeilijkheden, die zich meer en meer in het vervoersapparaat doen gevoelen, zijn van grooten invloed op het levensmid- delenvervoer, in het bijzonder onder de hui dige omstandigheden. Vooral ten aanzien van het aardappelvervoer zijn thans bijzon dere maatregelen geboden. Het spreekt vanzelf, dat van de zijde van de overheid alles wordt gedaan om dit vervoer zoo vlot mogelijk te doen verlöo- pen, doch zonder medewerking van allen, die eenig aandeel hebben In de voedselvoor ziening, zal dit niet wel mogelijk zijn. Het is een gebiedende eisch, dat ook Zondag a.s. aardappelen afgeleverd, ge laden, gelost en afgenomen kunnen wor den. De directeur-generaal van de voedsel voorziening heeft daarom de Vebena, de in de voedselvoorziening ingeschakelde orga nisatie van den aardappelgroothandel, op gedragen, Zondag a.s. met de werkzaam heden voort te gaan. Het is echter niet voldoende wan neer slechts een schakel in den keten zjjn medewerking verleent. Daarom doet de directeur-generaal van de voedselvoorziening een drin gend beroep op de aardappeltelers om ook op Zondag a.s. af te leveren, en op de kleinhandelaren om denzelfden dag aardappelen af te nemen by de plaatselijke verkoopkantoren der Ve bena. Vroege verkoop van brood nog 14 dagen mogelijk. De secretaris-generaal van het departe ment van sociale zaken heeft de door hem toegestane afwijking van de arbeidswet, voor wat betreft het vervoer en den ver koop van brood, die aanvankelijk voor het tijdvak van 26 Januari tot en met 7 Fe bruari gold, met twee weken verlengd. Het zal derhalve tot en met 21 Februari geoorloofd zijn brood dat na 8 uur des na middags van den vorigen dag gebakken of opgewarmd is, van 7 uur des morgens af uit het gebouw met aanhoorigheden, waar in zich de broodbakkerjj bevindt, te ver voeren. Dit brood mag van half acht af worden verkocht of afgeleverd. LUISTERENDE LAXDGEXOOTEN. O ja. wij begrijpen elkaar. In gedachten zie ik reeds Uw glimlach en hoor ik U 3l mom pelen over „bekende stemmen" enz. Want U luistert immers zoo ijverig, tenminstewan neer U iets te hooren krijgt dat U joost mag weten waarom zoo gaarne hoort Maar hoort U ook dat nieuwe geluld, dien dreunen den stap van de legioenen die oprukken om ook ons lend en volk te bevrijden van de geva ren waarvan wij bijna het slachtoffer werden? Luister daarnaar, laugenoot. Luister goed. Han del er naar. En gij jongeman, doe Uw plicht. Ruk mede op, laat hooren Uw pas. Meldt U aan bij bot vrijwilligerslegioen „Nederland" Konin ginnegracht 23. te 's-Graveuhage,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 1