PROVINCIALE ZEEUWSCHE COUPANT MAANDAG 19 JAN. 1942 Veel terreinwinst voor de Japanners op Malakka. De legerberichten van gisteren. ABONNEMENTSPRIJS 19 ct. per week of 2.42 per kwartaal Franco per post 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 5 cent ADVERTENTIEPRIJS Van 15 regels 1.65. Iedere regel meer 33 cent. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties: van 15 regels 0.55. Iedere regel meer 11 ct. (max 8 regels). „Brieven, of adres bureau van dit blad" 10 cent extra. Dit nummer bestaat uit 4 bladzijden. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300, PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT, MIDDELBURG Directie P. van de Velde, F. B. den Boer 185ste JAARGANG NUMMER 15 Hoofdredacteur: J. C. Visser, Vlissingen De BUREAUX van da Provinciale Zeeowscbe Courant zijn gevestigd te VLISSINGEN Redactie en Admini stratie Walstr. 68-60, teL 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 678 MIDDELBURG: Londensche Kaal 29 Redactie telefoon 269, na kantoortijd telefoon 825, Administratie telefoon 139 GOES: Red. en Admlnistr. Turfkade 15. teL 2863, na kantoortijd te^ 2475 OOSTBURG Redactie en Admini stratie Breedestraat 45, telefoon 102 SOUBURG Kanaalstraat 45, tel. 35 BRESKENS: Dorpsstraat 85. teL 21 AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE, INGESTELD DOOR DE VEREENIGING „DE NEDERLANDSCHE DAGBLADPERS" In berichten van Malakka wordt ge zegd, dat na de verovering van de haven en het vliegveld van Batoe Pahat aan de Westkust vrijwel de geheele Straat van Malakka door de Japansche vloot en luchtmacht beheerscht wordt. Be zeeweg tusschen Britsch-Indië en Singapore door deze belangrijke Straat is dus voor de En- gelschen afgesneden. Voor transporten van het naburige Oosten en Britsch-Indië en Singapore hebben de Engelschen slechts nog de beschikking over den omweg via Sumatra en Straat Soenda. Doch ook deze weg kan niet meer veilig worden genoemd, want de Japansche vloot beheerscht het gebied, tusschen de Zuid-Chineesche Zee en de wateren bg Java. De berichten melden verder, dat de ope raties op Zuid-Malakka een uiterst snel verloop blijven hebben. Bijzonder veel ter rein is gewonnen door de Japansche strijd krachten, die langs de Westkust oprukten. Zij zijn reeds over de Batoe Pahat getrok ken. De Japansche troepen hebben Zaterdag in de vroegte Batoe Anam, ten Zuidoosten van Gemasin, de provincie Jehore ingeno men, nadat de ongeveer 1000 man sterke Australische verdediging bijna geheel in de pan was gehakt. Behalve talrijke ge wonden verloren de Australiërs ongeveer 500 dooden. Den Japanners vielen 14 stuk ken geschut en talrijk ander oorlogsmate riaal in handen. Het te Singapore uitgegeven legerbericht geeft toe, dat Japansche troepen aan de Westkust van het schiereiland Malakka door de Britsche verdedigingslinies heen gebroken zijn en de rivier Moear hebben overschreden, waarna zij een strategisch punt bezuiden deze rivier hebben bereikt. De Japansche^ troepen zijn, naar verder in het jcommuniqué gezegd wordt, geslaagd in nieuwe landingen op de Westkust van Malakka. De beslissende slag staat voor de deur. Volgens een bericht van de Asahi Sjim- boen zouden luitenant-generaal Hamilton, commandant der elfde Britsche divisie op Malakka, en negen andere officieren ge vangen zijn genomen. Het bericht is nog niet officieel bevestigd. BRITSCH-INDISCHE BRIGADE GEEFT ZICH OVER. De 45e Britsch-Indische brigade, welke bevel had gekregen den terugtocht der Britsche. troepen ten Zuiden van de rivier de Moear te dekken heeft zich, naar uit een Japansch frontbericht blijkt, voor liét grootsté .deel vrijwillig overgegeveiff toen zij in contact kwam met de naar het Zui den oprukkende Japansche troepen. De 45-ste brigade werd door Japansche troepen van verschillende kanten aange vallen. Een deel der Indiërs geraakte in een gevecht met Britsche soldaten, die hen in den rug tot den strijd wilden dwingen. De Indiërs werden spoedig door de Japan ners geheel omsingeld, waarna zg zich overgaven. HEVIGE BOMAANVALLEN OP SINGAPORE. Blijkens het te Singapore uitgegeven le gerbericht heeft Singapore Zaterdag en Zondag zware Japansche luchtaanvallen te verduren gehad. Bij den Zondag uitgevoer- den aanval werden bommen op de marine installaties der stad neergeworpen, waar door oliedepots in brand vlogen. Bovendien braken talrijke branden uit. Het keizer lijke hoofdkwartier maakt bekend, dat 15 Britsche vliegtuigen, onder welke 4 Sun derland vliegbooten en 11 jagers van ge middelde grootte, Zondag op den grond vernield zijn, toen Japansche gevechts vliegtuigen een aanval in twee golven op Singapore uitvoerderf. Een vijfde Sunder land vliegboot werd zwaar beschadigd. De eerste golf Japansche gevechts vliegtuigen viel het vliegveld Tengha aan, waarbij 11 middelgroote jagers werden vernield. Daar na ronkte de tweede golf over het vlieg veld en zette de vier Sunderland vliegboo ten in brand, terwijl een vijfde zwaar be schadigd werd. De Japansche aanvallers wierpen ook militaire gebouwen, o.m. het hoofdkwartier van het Britsche opperbevel in brand. Een Japansch vliegtuig wordt op dezen tocht vermist. JAPANSCHE LANDING BIJ OORLOGSHAVEN OLANGAPO a (PHLLIPPIJNEN. Japansche strijdkrachten hebben niet vfcr van de oorlogshaven Olangapo (Philip^j- nen) op het schiereiland Bataan tegenover den vijand een succesvolle landing verricht en bevinden zich van dit punt uit reeds in opmarsch in Zuidelijke richting. Al is ook de plaats van de landing niet nader ge noemd, zoo mag toch aangenomen worden, dat de Japansche troepen in het Zuidelijke deel der baai van Soebic aan land zijn ge gaan. Deze strijdkrachten zouden tot taak hebben, den vijand in den flank, resp. in den rug te bedreigen. De vijand verdedigt zich hier in het bergterrein ten Zuidoos ten van de baai van Soebic met het front naar het Oosten tegen de Japansche strijd krachten aldaar. Hier is de tegenstand van den vijand, zooals alle berichten aantoo- nen, uiterst hevig, daar hij weet, dat van den afloop van deze operaties het lot van het schiereiland afhangt. DE OORLOG IN NEDERLANDSCHE- INDIË. Het Zaterdag te Batavia uitgegeven communiqué meldt, dat het eiland Ambon, waarop de Japanners in de laatste 24 uur reeds twee aanvallen hadden gedaan, op nieuw is aangevallen. Door dit nieuwe bom bardement, in twee gblven ondernomen, is in de haven schade veroorzaakt. Verder is een vliegveld op Celebes door Japansche vliegtuigen aangevallen. NA DEN SLAG BIJ TSJANGSJA. Het Tsjoengkingleger vormt, naar de roemrijke vernietigingsslag bij Tsjangsja heeft bewezen, geen hinderpaal meer voor het Japansche offensief in China, zoo wordt in het weekbericht van het persbureau van het Japansche leger verklaard. De 10de, 26ste en 58ste Tsjoengkinglegers zijn daar volkomen verslagen. De verliezen der Tsjoengkingtroepen bedroegen ruim 57.000 dooden. De buit der Japanners is voldoen de voor de bewapening van twee tot drie divisies. ONTEVREDENHEID TE TSJOENGKING Naar uit Tsjoengking gemeld wordt, heeft de voorzitter van den wetgevenden raad, Soen-Fo, uiting gegeven aan de te Tsoengking heerschende ontevredenheid over de niet-nakoming der Amerikaansche hulptoezeggingen. Hij verklaarde tegenover de pers: „als Engeland en de Vereenigde Staten, zooals blijkt uit de redevoeringen van Knox en Alexander, Japan de vrije hand zouden laten om eerst Duitschland te overwinnen, zou men te Tsjoengking gaan overwegen, of de strijd moet wor den voortgezet. Indien men niets doet om Japan tegen te houden, zullen de Japan ners weldra den Indischen Oceaan én Burma bereikt hebben. Het tot dusverre aan Tsjoengking geleverde oorlogsmate riaal is te weinig om tegenstand te bie den, om van een kansrijk tegenoffensief maar te zwggen." AMERIKAANSCHE KRIJGSGEVANGENEN IN YOKOHAMA AANGEKOMEN. In Yokohama zijn per schip 1200 Ameri kanen aangekomen, die op het eiland Wake gevangen genomen zijn. Onder hen bevin den zich dertig officieren met den Ame- rikaanschen commandant van het eiland Wake, Winfhield Scott Cunningham, die tien dagen voor het uitbreken van den oor. log tot commandant was benoemd. 1600 andere Amerikaansche gevangenen zijn aan boord van het schip gebleven. Deze zullen waarschijnlijk naar een ander kamp worden gebracht. Generaal Von Reiehenau gestorven. - Generaal-Vëldmaarschalk Von Reiehenau, die als gevolg van een beroerte ernstig ziek was, is, naar het D.N.B. meldt, ttfdens het vervoer naar zijn woonplaats over- led et|. De Fiihrer heeft gelast, dat de veld maarschalk, die zich zoo buitengewoon ver dienstelijk heeft gemaakt, op staatskosten zal gorden begraven. De Führer heeft tot zijn vertegenwoordiger als Führer van het Duitsche volk bij de staatsbegrafenis aan gewezen den Rijksmaarschalk Hermann Goering en tot zijn vertegenwoordiger als opperbevelhebber van het leger den gene raal-veldmaarschalk Von Rundstedt. EEN DAGORDER VAN HITLER. De Führer en opperbevelhebber van de weermacht heeft te,r gelegenheid van den dood van generaal-veldmaarschalk Von Reiehenau een dagorder uitgevaardigd aan het Duitsche leger, waarin de op 17 Ja nuari overleden opperbevelhebber van een legergroep „Vaandeldrager der gedachten van een nieuwen tijd" wordt genoemd. De generaal-veldmaarschalk heeft, naar in de dagorder wordt gezegd, den eeuwigen sol datendeugden nieuwen glans gegeven door dat hij ze in den nieuwen tijd plaatste,en zich van hun middelen bediende. Generaal- veldmaarschalk Von Reiehenau was, naar in deze dagorder van Adolf Hitler wordt verklaard, de eerste leider van een pant- serieger. Dit werd hem in den Poolschen veldtocht toevertrouwd en htf leidde het naar de overwinning. In de dagorder wordt verder gezegd, dat de overleden maar schalk vaak gestaan heeft op de voorste brandpunten van den strijd aan het hoofd van zijn manschappen en dat zijn naam in de geschiedenis van het Duitsche volk en zijn weermacht voor altijd zal voortleven. Engelsche duikboot verloren gegaan. De Britsche admiraliteit heeft medege deeld, dat de Engelsche duikboot „Perseus" over tijd is en als verloren moet worden beschouwd. Naar het D.N.B. meldt hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen Zaterdagnacht voor de Britsche Oostkust een vrij groot, krachtig verdedigd convooi aangevallen. Bij her haalde aanvallen van geringe hoogte werden vier koopvaardijschepen van onge veer 10.000 ton zwaar beschadigd. Een schip van ongeveer 3000 ton werd zoo zwaar beschadigd, dat het waarschijnlijk gezonken is. Tegelijkertijd hebben eenige gevechtsvliegtuigen een tweetal havens aan de Engelsche Zuidkust met succes aange vallen. Naar de „Daily Telegraph" meldt heeft admiraal Lord Chatfield in een rede te Londen verklaard, dat de Britsche koop vaardijvloot in dezen oorlog ongeveer 10.000 zeelieden door vijandelijke actie heeft verloren. CHURCHILL TERUGGEKEERD. De Britsche premier, Winston* Churclüll, is Zaterdagochtend uit de Vereenigde Sta ten te Plymouth aangekomen, naar Reuter in een extra bericht meldt. In gezelschap van Churchill bevonden zich Lord Beaver- brook, admiraal Sir Dudley Pound, Charles Portal en Sir Charles Wilson, Van het Oostelijk front. In het gebied ten Noordoosten van Koersk hebben verscheidene Duitsche aan vallen van stoottroepen, naar :t D.N.B. uit bevoegde zijde verneemt, den vijand uit de voor dezen frontsector gelegen plaatsen gedwongen te wijken naar het Oosten. Bij een aanval dezer stoottroepactie trachtten in den naburigen sector de bolsjewieken 't Duitsche optreden door een tegenaanval met steun van tanks te stuiten. De Duit sche soldaten sloegen dezen tegenaanval met succes af. In den Noordelijken sector van het Oostelijke front stiet in het gebied ten Zuidoosten van het Umenmeer een Duitsche stoottroep verscheidene kilometers naar voren uit de eigen linies. De bezet ting van een 'als steunpunt krachtig ver sterkte plaats werd verdreven en ver scheidene vijandelijke gevechtsstellingen werden vernield. In het gebied ten Zuid oosten van Charkof hebben de bolsje wieken op 16 Januari getracht door de Duitsche linies heen te breken. Na een .succesvol afslaan van deze aanvallen ging de Duitsche infahterie tot den tegenaanval over en drong den terugwijkenden vijand verscheidene kilometers ver achterna. In het gebied ten Zuidwesten van Moskou hebben böitsche gevechtstoestellen en duikbommenwerpers, naar van militaire zijde verluidt, 227 voertuigen en 64 sleden vernietigd. Vijf kanonnen en vijf stukkén afweergeschut werden buiten gevecht ge steld. In het gevechtsgebied ten Noordwes ten van Moskou werden 70 voertuigen en 60 sleden vernield en twee stukken geschut verwoest. Bij aanvallen op spoorwegtra jecten werden 8 treihen getroffen en een spoorwegtraject vernield. REEDS VIER MILU0EN VOOR WINTERHULP. ENKELE HONDERDDUIZENDEN GEZINNEN GEHOLPEN. Toen op den eersten October van het afgeloopen jaar de Winterhulp-Nederland rekening en verantwoording aflegde en ten tweede male een appèl richtte tot de sociale gevoelens van het Nederlandsche volk om het W.H.N.-werk te steunen door giften en daadwerkelijke medewerking, ge loofde men in breèden kring, dat de resul taten van het eerste winterhulpjaar niet bereikt zouden worden en een terugslag verwacht moest worden. Daarom is het be langwekkend na het verloop van de eerste helft van het tweeede actie ja ar (de maan den October, November en "December)op de ontwikkling te kunnen wijzen, die zich in het Winterhulpwerk 1941-42 voltrokken heeft. Uit giften en collecten waren to£ en met ,31 December 1941 3.885.661.80 gulden binnengekomen, daarmede zijn de resul taten per 31 Dec. 1940 van de inzamelin gen en giften bijna verdubbeld. De door huis- en straatcollecten binnengekomen bedragen zijn in vergelijking met de eerste W.H.N.-actie op gelijke hoogte gebleven, wat des te merkwaardiger is, daar. zooals bekend moge w.orden geacht, de opbrengst der eerste collecte buitengewoon hoog uit gevallen is, aangezien men in de meening verkeerde, dat het hier een collecte gold, die slechts eenmaal plaats zou hebben. De toename van de gezamenlijke op brengst is te danken aan een sterke ver hooging van de giften, welke zich naar verwacht mag worden, ook in de maanden Januari, Februari en Maart zal afteekenen en een verdere opwaartsche ontwikkeling zal veroorzaken. Gelgken tred houdend met dezen indruk- wekkenden groei der giften kon W.H.N. haar ondersteuningswerk voor het volk reeds tastbaar opvoeren en honderdduizen den Nederlandsche families een flinke on dersteuning geven. Bgzonder omvangrgk werd door uitreiking van waardebons ge durende de maand December geholpen, na dat reeds in November ongeveer 2>,£ mil- lioen gulden voor ondersteuning besteed waren. Het evenwicht tusschen de groote ondersteuning en de binnengekomen giften vormt, naar bekend kan worden geacht, de W.H.N.-loterg, die juist ook in de laat ste maanden een zeer goed verloop gehad heeft. Zoo vreugdevol het groeiende begrip en de bereidheid tot hulp van vele kringen der bevolking voor de sociale noodtoestan den in het eigen volk ook zgn mogen, tot een allesomvattende ondersteuning in den geest van de stichting Winterhulp-Neder land, strekken de resultaten nog niet en het zal ook in de toekomst een onvermoei baar streven van de Winterhulp zijn steeds' meer Nederlanders te winnen voor de ge dachte van sociale gemeenschapszin. Fransch tankschip vergaan. De zware storm op de Middellandsche Zee, die den ondergang van het Fransche passagierschip „Lamorciere" en van het vrachtschip „Jumieges" ten gevolge' heeft gehad, waarbij ruim 330 personen om het leven zijn gekomen, heeft, naar uit Tunis wordt gemeld, het verlies geëischt van nog een schip. Het betreft een 15.000 ton me tend tankschip van een wijnexportmaat- schappij in Tunis, welk schip op de terug reis van Marseille naar Tunis ter hoogte van Kaap Negro Vrijdag is gestrand en moest worden opgegeven. De bemanning kon worden gered. FRANSCHE KRIJGSGEVANGENEN IN ALGERIJE TERUGGEKEERD. Duizend Fransche krijgsgevangenen, o/i- der wie 400 inlandsche soldaten, die uit Duitsche gevangenschap ontslagen zijn, zijn uit Marseille komende in Algerije aan gekomen, waar zij met militaire eer ont vangen werden. Mevrouw Seyis tnquart, de echigenoote van den Rijk»commi»*aris. werkte ijverig mede temidden der vrouwan, die doer de N.S.V. en de N S.V O In Den Haag waran opgeroapan voor ean gamaenichappalijk breien voor da soldatan aan het Oostfront Meer dan dihze.nd Duitsche en Nederlandsche vrouwen hedden aan dazan oproep gehoor oeqeven Stapf-Mo, Duitschland strijdt voor Europa. Het opperbevel van de Duitsche weermacht deelde Zondag mede: ..Op den Krim zgn nieuwe vijan delijke aanvallen bij Sebastopol met zware verliezen voor den vijand af geslagen. In de centrale en de Noor delijke zóne van het Oostelijke front hebben de Duitsche troepen bij de voortdurende zware gevechten tal rijke vijandelijke aanvallen afgesla gen. Op verscheidene plaatsen wer den met succes tegenaanvallen on dernomen. Bij deze gevechten werden Vele afdeelingen Duitsche gevechts vliegtuigen en jagers in den strijd gebracht. Zij vernietigden, soms in moedige scheervluchten. honderden voertuigen en andere verkeersmidde len, alsmede talrijke zware wapens en ander oorlogstuig van den vijand. Bij luchtaanvallen op spoorwegen zijn verscheidene geladen transporttrei nen der bolsjewisten beschadigd. Bij eenaanval van een Duitsche pantserdivisie in de Centrale zóne werd de vijand tei uggeworpen met achterlating van 450 dooden. Een afdeeling der Waffen S.S. vernietig de bij stoottroepactie voor Leningrad vijftien kazematten en gevechtsstel lingen, maakte talrijke wapenen buit en bracht den vijand zware verliezen toe. In de Noordelijke IJszèe heeft de Duitsche duikbootvloot een vijan delijke duikboot tot zinken gebracht. Op den Atlantischen Oceaan heb ben Duitsche duikbooten vier vijan delijke schepen met eën gezamen- lijken inhoud van 21.000 ton tot zinken gebracht. Bovendien werd een groot transportschip door twee tor pedotreffers zwaar beschadigd. Bij gewapende verkenningsvluchten bo- ven de Noordzee is in den afgeloopen nacht voor de Engelsche Oostkust een vrij groot convooi aangevallen en veretrooid. Verscheiden schepen wer den zwaar beschadigd. Andere ge vechtsvliegtuigen bestookten havens aan de Zuid-Westkust vsn Engeland met bommen van middelbaar en zwaar kaliber. Aan^e oppervlakte varende Brit sche oorlogsschepen hebben in het Kanaal zonder succes een Duitsch convooi aangevallen. De Duitsche kustafweer greep daarbg ook* in. een Britsche motortorpedoboot zonk brandend. In Noord-Afrika heeft het van alle verbindingen afgesneden, zwakke garnizoen der Duitsch-Italiaansche steunpunten in het gebied van Sol- loem, overgave aangeboden, nadat het in een heldhaftigen tegenstand, die weken duurde, zijn munitie en andere voorraden had verbruikt. De luchtmacht heeft geslaagde aanval len gedaan op marcheerende colonnes en ravitailleeringscolonnes langs den kustweg. Duitsche duikbooten hebben ten Oosten van Solloem een Engelsche torpedoboot jager vernietigd en drie treffers geplaatst op een coijvooi bg Tobroek. Het zinken der schepen kon niet waargenomen worden. In den afgeloopen nacht heeft de vijand bommen laten vallen op ver schillende plaatsen in Noord- West- Duitschland. De burgerbevolking leed geringe "^-erliezen. In de woonwijken van eenige steden werd schade aan gebouwen aangericht. Twee Britsche vliegtuigen werden neergeschoten. Van 10 tot 16 Januari heeft de Sov jetluchtmacht 105 vliegtuigen ver loren, waarvan er 66 bg luchtge vechten en 14 door luchtdoelgeschut werden neergeschoten. De rest werd op den grond vernietigd. Li dezelfde periode gingen aan het Oostelijke front 15 Duitsche vliegtuigen ver loren". VELDPOST. Er wordt, daar nog steeds groo- tere pakketten gepost worden, die doelloos liggen blgvën, met nadruk aan herinnerd, dat tot nader order geen veldpostverzendingen boven de 50 gram kunnen worden verzonden. HET ITA LIAAN' SCHE Het 595ste communiqué van het Itali- aansche hoofdkwartier van Zondag luidt „De garnizoenen van Solloem en Hal- faya,die waren ingesloten en zonder ophou den werden bestookt door veld- en scheeps geschut van elk kaliber en door de lucht macht, die gedurende drie dagen door het slechte weer verstoken blee£ van. aanvoer uit de lucht en vooral van voldoende wa ter, zelfs voor de gewonden, hebben na twee maanden van heldhaftigen strijd moe ten afzien van eiken verderen tegenstand, (lie onmogelijk was geworden. In het Westen van Cyrenaica zgn afdee lingen der Italiaansch-Duitsche luchtmacht in weerwil van het zeer ongjinstige weer in geslaagd aanvallen te doen op vijande lijke vliegvelden, afdeelingen gemechani seerde strijdmiddelen en opslagplaatsen. Aanzienlijkv branden werden waargeno men. Een vliegtuig is niet op zgn basia teruggekeerd. Bg herhaalde aanvallen op Malta heb ben Duitsche vliegtuigen in de haven lig gende schepen en vliegvelden gebombar deerd. Bg een luchtgevecht werd één Hur ricane neergeschoten". Berichten van verboden zenders. Eenige jaren tuchthuis wegens het verbreiden van berichten van een verboden zender. In de zitting van het Duitsche landge- recht van 13 Januari 1942 werd een be klaagde wegens het verspreiden van be richten van een verboden zender tot een tuchthuisstraf van twee jaar veroordeeld- Hij had berichten van een verboden zender verder verteld aan een beperkt aantal per sonen. Het betreden van militair beveiligingsgebied. In het Verordeningenblad voor het be zette Nederlandsche gebied is opgenomen een verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied be treffende de strafbaarheid van het betre den van militair beveiligingsgebied. Op grond van par. 5 van het decreet van den Führer over de uitoefening van de regeeringsbevoègdheden in Nederland van 18 Mei 1940 (R.W.B. 1, blz. 778) be paal ik Artikel 1. 1. Hg die zonder daartoe bevoegd te zgn de grenzen van een door omheining of ver bodsbord kenbaar gemaakt, voor het open baar verkeer afgesloten militair beveili gingsgebied of eenige andere als zoodanig kenbaar gemaakte militaire afsluitingslijn overschrijdt, wórdt met gevangenisstraf van ten hoogste vgf jaren en met geld boete van ten hoogste tien duizend guldln of met één dezer straffen gestraft. 2. Poging tot het plegen van het straf bare feit is strafbaar. 3. Indien het strafbare feit aan schuld te wijten is, vindt veroordeeling plaat9 tot hechtenis van ten hoogste zes weken en tot geldboete van ten hoogste duizend gul den of tot één dezer straffen. 4. De krachtens lid 1 tot en met 3 strafbare handelingen zijn strafbare feiten in den zin van par. 1, onder J, der veror dening no. 12-1940 betreffende de bevoegd heid van den (Duitschen) krijgsraad. Artikel 2. Deze verordening treedt in werking op h->rer afkondiging. 's-Gravenhage, 16 Januari 1942. De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied SEYSS-INQUART. BELANGRIJKE GIFT VOOR DE WINTERHULP. Naar wij van de hoofdafdeeling financiën van de landelijke leiding van Winterhulp Nederland vernemen, heeft de ft.V. Bataaf- sche Petroleum Mij. te 's-Gravenhage aan de Winterhulp Nederland een gift van 250.000 doen toekomen. TIEN LUCHTAANVALLEN OP MALTA. De Engelsche berichtendienst meldt, dat Malta in de laatste 24 uur tienmaal uit de lucht gebombardeerd is.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 1