PROVINCIALE ZEEUWSCHE COUPAMT VRIJDAG 16 JAN. 1942 Snelle opmarsch der Japanners naar Singapore. De legerberichten van gisteren. WUITgMENTSPRUS: 19 ct. per week of 2.42 per kwartaal Franco per post 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 5 cent ADVERTENTIEPRIJS: Van 1—6 regels 1.65. Iedere regel meer 33 cent. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties: van 1—5 regels 0.55. Iedere regel meer 11 ct. (ma* 8 regels). „Brieven, of adres bureau van dit blad" 10 cent extra. Dit nummer bestaat uit 6 bladzijden WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300, PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT, MIDDELBURG 185ste JAARGANG NUMMER IS. Hoofdredacteur: J, C. Visser, Vlissingen BRESKENS: ANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSW A ARDE, INGESTELD DOOR DE VEREENIGING „DE NEDERLANDSCHE_DAG De BUREAUX van de Provinciale Zeeuwsche Courant zijn gevestigd te VLISSINGEN Redactie en Admini stratie Walstr. 58-60, teL 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 678 MIDDELBURG: Londensche Kaal 29 Redactie telefoon 269, na kantoortijd telefoon 825, Administratie telefoon 139 GOES: Red. en Admlnlstr. Turfkade 15, tel. 2863, na kantoortijd teL 2475 OOSTBURGRedactie en Admini stratie Breedestraat 45. telefoon 102 SOUBURG Kanaalstraat 45, teL 35 Dorpsstraat 35, teL 21 Hil-liJHi Het hoofdkwartier van het Japan- sche leger deelt mede, dat Japansche troepen reeds hl den nacht van Woens dag op Donderdag by de achtervolging van den vluchtenden tegenstander aan de Westkust van Malakka de stad Ma- lakka hebben bereikt. Latere berichten meldden, dat zoo wel Malakka als Gemas reeds achter het Japansche front liggen. Voorts hebben Japansche land- en luchtstrijdkrachten bjj de achtervolging van de vyandelyke troepen aan de Westelyke kust van Malakka, na de grens van Malakka te hebben over schreden, het strategische spoorweg- knooppunt Gemas, dat aan de spoorlijn naar Singapore ligt, stormenderhand genomen* Afzonderlijke formaties hebben - op één dag tachtig kilometer afgelegd. Woensdag ia behalve de krachtig versterkte stad Seremban nog een ander steunpunt, onge veer 100 kilometer ten Zuiden van Kwala Loempoer, bestormd. Hierdoor is het sulta naat Negri Sembilan in slechts 14 uur doorkruist. De Japansche troepen vallen thans onop houdelijk de Britsche troepen aan, die zich ylings terugtrekken. Omtrent de operaties aan de Oostkust wordt officieel bekend gemaakt, dat ge motoriseerde strijdkrachten der Japanners die van Kwantan naar het Zuiden opruk ken, thans de nabijheid van Pekan 273 km. ten Noorden van Singapore hebben bereikt. Japansche legervliegtuigen maken voor het tankcorps den weg vrjj door vernie tigende aanvallen op vijandelijke artillerie stellingen en troepenconcentraties. DE JAPANSCHE BUIT BIJ KWALA LOEMPOER. Volgens de Jomioeri Sjimboen hebben de Japanners bij Kwala Loempoer den volgen den buit gemaakt: 30.000 stuks infanterie- munitie, 3.500 granaten voor granaatwer pers, 1.500 luchtdoelkanonnen, 2.200 14 mm. granaten, en 50.000 zakken rijst. Voorts werd een groote wagonfabriek on beschadigd bezet, waarby 250 goederen wagons en 28 locomotieven buitgemaakt werden. In de omgeving van Klang vielen den Japanners geweldige hoeveelheden sui ker in handen. Tot nu toe hebben zich tijdens de ge vechten op Malakka 2.000 Britsch-Indische soldaten overgegeven, zoo wordt Donder dag vart het front gemeld. Zij zijn, naar het verder heet, in bijzondere kazernes achter het front ondergebracht en mochten hun wapens behouden. DE TOESTAND IN SINGAPORE. Vluchtelingen uit Singapore, die in Kwa la Loempoer zijn aangekomen, maken mel ding van groote branden in de stad. Ver scheidene groote gebouwen, o.m. het hoofd douanekantoor, zijn vernield. Voorts melden de vluchtelingen, dat de laatste week dage lijks drie tot vier maal luchtaanvallen op Singapore zijn ondernomen. De grootste bezorgdheid heerscht in Singapore over in gevaar komen van een watervoorziening der stad. Voorts melden gevangen genomen Indiërs, dat talrijke Engelsche vrouwen en kinderen per vliegtuig naar Sumatra zijn gevlucht. De anti-Britsche stemming is onder de Indiërs, die steeds in de eerste linie in den strijd worden geworpen, voortdurend sty- gende. DE OORLOG IN NEDERLANDSCH-INDIË. Het keizerlijke hoofdkwartier deelt mede, (lat vliegtuigen van de Japansche marine zeer uitgebreide aanvallen hebben onder nomen op de eilanden der Molukken, waar onder Ambon, verder op Nieuw-Guinea, waaronder Babo Soggang, alsmede op New Britain, waarby militaire installaties ver nield of in brand geschoten werden. Negen hangars en twee barakken werden op 12 Januari vernield, toen Japansche vliegtuigen het steunpunt voor watervlieg tuigen Molonedals in de golf van Tomaki (Celebes) aanvielen. Andere vliegtuigen deden een aanval op Ternate van de Molukken, waarbij twee groote opslagplaatsen 'vernield werden en °P vijf plaatsen brand werd veroorzaakt. De Japansche luchtmacht heeft ook de haven van Balik Papan van Borneo en den hij Singapore liggenden Riouw-Archlpel aangevallen. NIEUWE VLOOTBASIS BIJ SOERABAJA? De Britsche nieuwsdienst meldt, dat nabjj Soerabaja, aan de ÏJoordkust van Java, een nieuwe vlootbasls Is gevestigd. SCHEPEN IN DE NED. INDISCHE WATEREN TOT ZINKEN GEBRACHT. Het Japansche hoofdkwartier meldt, dat Japansche duikbooten, die in de Neder- landsch-Indische wateren opereeren, op 15 Januari vier vijandelijke schepen met een gezamenlijken inhoud van 87.000 ton tot zinken hebben gebracht. In dezelfde wate ren hebben Japansche oorlogsschepen drie vijandelijke koopvaardijschepen met een ge zamenlijken inhoud van 4.000 ton opge bracht. Het communiqué deelt voorts mede, dat Japansche oorlogsschepen, die met de luchtmacht samenwerken, op 9 Januari in den Stillen Oceaan twee vyandelyke duikbooten tot zinken hebben gebracht. JAPANSCHE LANDING OP EILANDVESTING GRANDE BIJ MANILLA. Een Japansche marinestoottroep is bij verrassing geland op> de kleine eilandves- tlng Grande aan den ingang van de Subic Baai, ten Noordwesten van Manilla. Naar de Tokio Asahi Sjimboen van het oorlogs- tooneel aldaar meldt, is de eilandvesting Grande strategisch van gelyk belang voor de totale positie der Subic Baai als de eilandvesting Coirigidor voor de Baal van Manilla. De stoottroepen maakten een bat terij zwaar vestinggeschut buit en verover den talryke gebetónneerde artilleriestel lingen met kanonnen van verschillend kali ber en een talryke munitie. Intusschen vordert de aanval der Japan sche strijdkrachten op de westkust van het Balahga-schierelland in de richting van de oorlogshaven Mariveles aan de Zuidpunt, waar de Amerikaansche troepen zich nog verschanst hebben. Frontberichten van het operatiegebied op het schiereiland Batanga melden, dat een spoedige ineenstorting van den vijandely- ken tegenstand verwacht moet worden. De met handig gebruikmaken van het terrein aangelegde z.g. Batangavesting heeft vol gens het frontbericht reeds op één plaats een doorbraak ondergaan. Het Japansche luchtwapen heeft een groot aandeel gehad in dit succes, doordat het verscheidene vij andelijke artilleriestellingen met nauwkeu rige bomtreffers buiten gevecht stelde. HET OFFENSIEF VAN TSJANGSJA BEËINDIGD. Domei meldt, dat het Japansche hoofd kwartier in Centraal China heeft bekend gemaakt, dat het offensief van Tsjangsja, begonnen op 24 December, is beëindigd. De Japansche troepen zijn op hun uit gangspunt teruggekeerd, nadat 30 divisies van Tsjoengking waren verpletterd. In offi_ cieuze berichten wordt het aantal Chinee- sche gesneuvelden op 59.000 becijferd. Er werden 1950 Chineezen gevangen genomen. AMERIKAANSCHE KRIJGSGEVANGENEN IN JAPAN. De eerste Amerikaansche krijgsgevange nen zijn in Japan aangekomen. Het betreft hier 442 op 12 December bij de bezetting van Goeam gevangen genomen Amerika nen. Zjj zullen geïnterneerd ^worden in kampen op het eiland Sjikoko. Onder de Amerikaansche geïnterneerden bevond zich ook de gouverneur en com mandant van Goeam, Georg J. MeMillen. In een ander interneeringskamp zijn tien ondèrofficieren der marine aangekomen, die zich op hun post op een der Gilbert- eilanden (ten Zuiden van de Marshall eilanden) aan de Japanners hadden over gegeven. DE ACTIE DER DUITSCHE LUCHTMACHT. Naar het D.N.B. verneemt hebben Dult- sche verkenningsvliegtuigen ondanks de ongunstige weersomstandigheden uitgebrei de verkenningsvluchten boven zee bij Engeland gedaan. Zij vlogen daarby tot aan de Shetlands eilanden en ontmoetten geen Engelsche vliegtuigen. De Duitsche verkenners keerden met veel verkennings materiaal naar hun steunpunten terug. Fantastische offervaardigheid van het Duitsche volk. RUIM 67 MI1AI0EN STUKS BONT EN WOL. De wolinzameling van het Duitsche volk voor de soldaten aan het Oostelijke front is thans gesloten. In zestien dagen trjds, zoo meldt het A.N.P. uit Berlijn, heeft het ge- heele Duitsche volk, hebben ruim twee millioen vrijwillige Duitsche helpers in meer dan veertigduizend inzamelingsloka len en vierentwintigduizend naaikamers der partij een prestatie verricht ten behoe ve van de frontsoldaten, die in de geheele wereld zonder voorbeeld is en waarop het Duitsche volk trotsch kan gaan. Zooals reeds kort gemeld, heeft de inzameling in totaal 67.232.686 stuks van verschillende soort opgeleverd. Daaronder bevinden zich onder meer 2.958.155 bontjassen, bontvesten en an dere bontkleeding, 1.978.188 hemden, 1.871.748 onderpantalons, 4.948.766 onder- jakken, pullovers en wollen vesten, 5.986.337 halsdoeken, 1.212.126 borstbe schermers, 1.878.124 lijfgordels, 7.781.711 paar kousen en sokken, 104.841 paar met bont gevoerde schoenen en overlaarzen, 170.214 skischoenen. 1.174.748 ski's, 3.138.505 ijsmutsen, 3.854.064 paar hand schoenen, 6.818.350 polswarmers, 1.499.629 kniebeschermers, 2.451.545 oorbescher mers, 6.362.923 kleedingstukken van ver schillende soort, 1.485.115 wollen en don zen dekens. Met deze schitterende prestatie heeft het Duitsche volk opnieuw bewezen, dat front en vaderland onwrikbaar verbonden zijn en dat de een bereid is met al zjjn krachten voor den ander op te komen. Het Duitsche volk heeft bewaarheid, wat de Fiihrer op 20 December in zijn oproep voor de inzameling van bont en wol zelde: „De soldaat aan het Oostelijke front echter zal ook daaruit zien, dat de Duitsche volksgemeenschap, waarvoor hij strydt, in het nationaai-socialistische Duitschland geen leeg begrip is"-. DE BETREKKINGEN TUSSCHEN VICHY EN EGYPTE. De Egyptische regeering heeft er offi cieel op gewezen, dat er in het geval van Vichy niet sprake is van een afbreken der betrekkingen, doch van een tijdelyk staken der betrekkingen. De Egyptische gezant te Vichy, die geljjktjjdig ook gezant voor Lis sabon was, heeft zich thans naar Lissabon begeven. De Fransche gezant te Cairo wacht nog op instructies zijner regeering. Overigens zal de Egyptische regeering te genover Frankrijk niet de maatregelen ne men, die zij getroffen heeft tegenover de staten, waarmede Egypte de betrekkingen verbroken heeft. DOOR TRAM OVERREDEN EN GEDOOD. Op de eerste Middellandstraat te Rotter dam is de 53-jarige caféhouder N. Smits door een motorwagen van lijn 5 gegrepen en gedood. De voetganger is waarschijnlijk zonder op het verkeer te letten vlak voor de naderende tram den rijweg overgesto ken. Duitschland strijdt voor Europa, Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend: Bjj Feodosia en op het schier eiland Kertsj heeft de luchtmacht vijandelijke troepenconcentraties, stellingen luchtdoelgeschut en vlieg velden met goed resultaat aange vallen. In de Zwarte Zee en de Zee van Azof werden drie vyandelyke koopvaarders door bommen bescha digd. In bet gebied van Taganrog herhaalde de vijand na krachtige voorbereiding door de artillerie zijn vergeefsche aanvallen. In den cen- tralen en Noordelijken sector van het Oostelijke front duurt de afwe rende veldslag voort. Bij een tegen aanval maakte Duitsche infanterie, door bestormingsgeschut vergezeld, acht kanonnen en talrijk ander oor logstuig buit. De vijand verloor hier- by ongeveer 600 dooden. Bij een succesvollen aanval van stoottroepen aan het front van Leningrad zijn deelen van een door pioniers gesteun de compagnie infanterie over 200 meter breedte de vijandelijke stel lingen binnengedrongen en hebben twintig kazematten met de beman ning vernietigd. In Noord-Afrika duurt het vijande lijke artillerievuur op de Duitsch- Italiaansche steunpunten in het ge bied van Solloem met onverminderde hevigheid voort. De vijand behaalde eenige plaatselijke successen. Aan vallen van Duitsche gevechtsvlieg tuigen en duikbommenwerpers waren gericht op Britsche colonnes voertui gen alsmede op havens en vliegvel den in het gebied ten Zuiden van Agedabia en in Tobroek. La Valetta en Britsche vliegvelden op het eiland Malta werden overdag en des nachts doeltreffend gebom bardeerd. Britsche vliegtuigen wierpen Woensdagnacht bommen op verschei dene plaatsen, in het Noord-Duitsche kustgebied. De burgerbevolking leed eenige verliezen aan dooden en ge wonden. Verscheidene huizen werden verwoest of beschadigd. Drie der aanvallende bommenwerpers werden neergeschoten. HET ITALIAANSCHE. In zijn weermachtbericht no. 592 maakt het Italiaansche opperbevel het volgende bekend In de zóne van Solloem heeft het hevige artillerievuur den vyand in staat gesteld het kustgebied te bezetten. Onze voor naamste vestingwerken zetten het felle verzet voort. De Italiaansche en Duitsche, luchtmacht heeft een drukke verkennings actie ontwikkeld en met goed resultaat de havenwerken en verkeerscentra der ach- terwaartsche verbindingen van den vijand bestookt. Engelsche vliegtuigen wierpen eenige bommen uit in het gebied van Tri polis, welke echter geen schade van betee- kenis aanrichtten, en geen slachtoffers maakten. Goede resultaten zijn verkregen bij de herhaalde aanvallen van de lucht macht op de militaire doelen van het eiland Malta. Een Italiaansch konvooi, dat door vijandelijke vliegtuigen werd aangevallen, heeft- zijn reis kunnen voortzetten zonder noodlottige verliezen te lijden. Twee der aanvallende vliegtuigen zijn omlaag ge stort, na getroffen te zijn door het vuur van het afweergeschut. De strijd aan het Oostelijk front. Van militaire zyde wordt aan het D.N.B. medegedeeldIn het gebied ten Oosten van Orel zyn de laatste dagen slechts ge ringe gevechtshandelingen geleverd. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben in het gebied van Feodosia in het bijzonder op troepenconcentraties der bolsjewisten in de haven en op verschillende punten der stad, aanvallen gericht. In aanvulling op het weermachtsbe- richt verneemt het D.N.B,: Aan het front van Leningrad wordt den bolsjewisten door succesvolle ondernemin gen van Duitsche stoottroepen steeds weer de kracht der Duitsche troepen bewust ge maakt. Er heeft zich daar een stellingen oorlog ontwikkeld, die, evenals in den we reldoorlog, het speciale gevechtsterrein van pionniers en Infanteristen is geworden. In de afgeloopen maanden hebben de bol sjewisten telkens weer tevergeefs getracht de Duitsche stellingen voor Leningrad om ver te loopen, teneinde lucht te krjjgen. Dat is hun tot nu toe nog niet gelukt en zal hun ook in de toekomst belet worden. Een telegrafisch overgebrachte fplo ven de brandende haveninstallatie! van Hongkong, welke door de Japansche luchtmacht werden gebombardeerd kort voordat de overgave van deze kroonkolonie volgde Transatlantic-Rede NIEUWE ZINKEN PASMUNT. Thans ook zinken munten van 25,10, 2'/2 en 1 cent mogelijk. In de Nederlandsche staatscourant van gisteren is opgenomen een besluit van den secretaris-generaal van finan ciën tot nadere regeling van het Neder- landsche muntwezen. Door deze wijzi ging wordt de uitgifte mogelijk ge maakt van zinken pasmunt van 25, 10, 2/2 en 1 cent. Omtrent den beeldenaar van deze munt stukken wordt het volgende bepaald: Voor het 25 centstuk Op de voorzyde een schip met volle zeilen en het woord „Nederland". Op de keerzijde de waarde- aanduiding 25 cents tusschen twee twijgen, benevens het jaartal en het muntteeken. De stukken worden in den ring gemunt en hebben een gladden rand. Voor het 10 centstuk Op de voorzijde drie gestyleerde tulpen, waaronder op een band .Nederland". Op de keerzijde de waarde-aanduiding 10 cents tusschen twee twjjgen, benevens het jaartal en het munt teeken. De stukkey worden in' den ring ge munt en hebben een kartelrand. Voor het 2 «4 centstuk Op de voorzijde hpt Friesche Uleboerd, boven ter weers zijden van de driespuit„Nederland". Op de keerzijde de waarde-aanduiding 2% ct. Ter rechterzijde golven en korenaren, be nevens het jaartal en het muntteeken. De stukken worden in den ring gemunt en heb ben een gladden rand. Voor de centOp de voorzijde het recht- kruis, onderaan op een band „Nederland". Op de keerzijde de waarde-aanduiding 1 cent. Ter rechterzijde golven en korenaren, benevens het jaartal en het muntteeken. De stukken worden in den ring gemunt en heb ben een kartelrand. GEBRUIK VAN VREEMDE WOORDEN. Zoowel van Nederlandsche als van Duit sche zijde heeft men aanstoot genomen aan het feit, dat herhaaldelijk met name in ad-; vertenties en andere aankondigingen van feestvoorstellingen, muziekuitvoeringen, variété's enz. geheel onnoodig Engelsche namen en uitdrukkingen worden gebruikt. Aan de bladen is derhalve verzocht voort aan zulke advertenties of aankondigingen niet meer op te nemen. Nieuwe burgemeesters. Het rykscommissariaat maakt bekend De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied heeft op grond van art. 3 van zijn verordening no. 108/40 (vierde verordening over bijzondere be stuursrechtelijke maatregelen) de volgende benoemingen afgekondigdQ. Bax, ge- meente-secretqris en belastingontvanger te Graft, tot burgemeester van Barsingerhorn, J. Bakker, procuratiehouder te Den Haag. tot burgemeester van Terschelling, en Rijk de Vries, volontair in overheidsdienst te Zaandam, tot burgemeester van Texel. Benoeming hoogleeraar aan universiteit van Utrecht. Het rykscommissariaat maakt bekend De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied heeft op grond van art. 3 van zijn verordening no. 108/40 (vier de verordening over bijzondere bestuurs rechtelijke maatregelen) dr. D. J. Kok, dierenarts te Haarlem, benoemd tot hoog leeraar in de veterinaire physiologie aan de universiteit van Utrecht. ENGELSCHE KONING NAAR AMERIKA? Het Italiaansche blad Telegrafo meldt, dat president Roosevelt koning George van Engeland tot een bezoek aan de Ver- eenigde Staten zou hebben uitgenoodigd. Hieraan knoopt het blad de volgende opmerking vastNa bezoek ontvangen te hebben van den Britschen minister-presi dent, denkt de dollardictator er niet over dit bezoek te beantwoorden, maar roept hy den souverein. Overigens ligt het wel in de lyn, dat het Britsche staatshoofd ook naar Washington gaat, nu zich daar het opperbevel bevindt van alle geallieerde strijdkrachten en men slechts wacht op het oogenblik, dat daar de hoofdstad geves tigd wordt van het Britsche wereldrijk. DE NIEUWE BONNEN. Voor de week van Zondag 18 Januari tot Zaterdag 24 Januari zullen de gebruikelijke rantsoenen brood of gebak, en vleesch, ver krijgbaar zijn op de bonnen 04a en 04b van de daarvoor aangewezen kaarten. Voor aardappelen is bon 05 aangewezen. Distributie van spijsvet. Van bevoegde zijde wordt het volgende medegedeeld. In sommige gemeenten is het niet moge lyk gebleken het gesmolten rundvet dat aan degenen, die daartoe indertyd bon „03" van de vetkaart hebben ingeleverdthans gedurende de periode van 15 tot en met 23 Januari mag worden afgeleverd tydig in het bezit van de slagers te brengen. In verband hiermede zullen de betrok ken slagers eerst Vrijdag 16 of Zaterdag 17 Januari a.s. het spijsvet ontvangen en in de gelegenheid zijn het aan hun klanten af te leveren. Distributie van aardappelen. De secretaris-generaal van het departe ment van landbouw en visscherij maakt be kend, dat de bonnummers 04a en 04b van de aardappelkaart niet zuilen worden geldig verklaard en derhalve kunnen wor den vernietigd. De thans in gebruik Zjjnde toeslagkaar- ten voor zwaren en zeer zwaren arbeid bevatten evenwel de aardappelbonnen 01a tot en met 04a. Daar bon 04a niet wordt aangewezen, is hiervan het gevolg, dat de houders van de hlerbedoeide toesiagkaarten in het tijdvak van 28 December jL tot en met 24 Januari 1942 over één bonnummer te weinig beschikken. Dit wordt echter in het tijdvak van 25 Januari a.s. tot en met 21 Februari 1942 vergoed, daar op de toe siagkaarten voor laatstgenoemde periode vjjf bonnummers voor aardappelen voor komen in plaats van vier. INLEVERING VOORRADEN KOFFIE EN THEE. GELDT NIET VOOR VOORRADEN VOOR EIGEN GEBRUIK. In de Nederlandsche staatscourant van 15 dezer is een besluit van den secretaris generaal van het departement van land bouw en visscherij afgekondigd, waarbjj in het koffie en theebesluit V.V.O. 1940 een aantal bepalingen is opgenomen, betreffen de de inlevering van voorraden koffie en thee. Ingevolge deze bepalingen is een ieder, die koffie en thee voorhanden of in voorraad heeft, verplicht de desbe treffende hoeveelheden koffie en thee op verlangen van de Nederlandsche Meelcentrale bjj deze centrale in te le veren. Deze verplichting tot inlevering geldt evenwel niet met betrekking tot die hoe veelheden koffie en thee, welke door par ticulieren kennelijk uitsluitend voor eigen gebruik voorhanden of in voorraad worden gehouden. Engelsche luchtaanvallen. In den nacht van Woensdag op Donder dag hebben Engelsche vliegtuigen ver scheidene vluchten boven Nederlandsch ge bied ondernomen. Zjj lieten een aantal brand- en brisantbommen vallen, die ech ter voor het meerendeel slechts onaanzien lijke materieele schade aanrichtten. In een stad in het Zuiden des lands werden enkele huizen door bommen getrof fen en verscheidene inwoners gewond. OVERDRACHT VAN DRANKVERGUNNINGEN. Bij besluit van den secretaris-generaal van het departement van sociale zaken is een wjjziging aangebracht in de drankwet, waardoor de mogelijkheid wordt gescha pen tot overschrijving van vergunningen en verloven A, die ten name staan van Naamlooze Vennootschappen, die, inge volge het liquidatiebesluit 1941 zijn opge heven. WINTERHULP NEDERLAND Winterhulp Nederland meldt ons Op 14 Januari kwam bij de afd. gezinshulp van het stedelijk bureau te Den Haag de 500e aanvraag binnen voor hulp in het gezin. Aangezien de Nederlandsche Volksdienst, waaronder de gezinsverpleging ressor teert, slechts enkele maanden met een zeer bescheiden aantal krachten te Den Haag zich voor hulp aan gezinnen heeft ingezet, bljjkt hieruit, dat de gezinshulp in een groote behoefte voorziet.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 1