ig^zL sport advertentie^ Kleine Kantoorruimte laatste bericht! burgerlijke sta) besluiten benoemingennz. STADSNIEUWS Middelburg WEDEROM AVONTURIERS. Vflf jongelui van 18 tot 20 jaar hebben éenige dagen geleden de resp. ouderlijke woningen te Middelburg verlaten zonder mede te deelen waarheen zij trokken. De politie werd in den arm genomen en deze is tot de wetenschap 'gekomen dat de jon gelui de Belgische grens hadden weten te passeeren en zich thans bevonden in de ge- •vangems in Brugge totdat over hun al of ni^t teruggelelding over de grens zal zijn beslist. GEMEENTE-BEGROOTING MIDDELBURG 1842. De gemeentebegrooting voor 1942, welke thans op de gemeente-secretarie voor een ieder ter inzage ligt, draagt wel zeer sterk den invloed der tijdsomstandigheden. De ontvangsten worden geraamd op 2.289.945,12 en de uitgaven op 3.012.929,49, zoodat het tekort het onge kende bedrag van 772.684,37 beloopt. Hoe wordt dit tekort veroorzaakt? Over 1941 bedraagt het tekort van de gewijzigd gemeentebegrooting 329.283,32, Sinds die begrooting werd opgemaakt, is de finantiëele toestand in vrijwel geen en kel opzicht beter geworden, maar zijn wel vele nieuwe lasten op de gemeente gelegd. Allereerst drukt op de begrooting voor 1942 het nadeelig saldo van £03.257,56 van de afgesloten gemeente-rekening over 1940. Vervolgens komen in 1942 voor het eerst op de gemeente te drukken de sinds korten tijd vastgestelde lasten voor de ont eigening in de binnenstad. Door de gemeen te moet rente betaald worden aan het grootboek voor den wederopbouw ten gun ste van de voormalige eigenaren van ont eigende gronden. Over 1942 wordt wegens rente geraamd 35.000,terwijl de rente over 1940 en 1941, resp. 20.702,01 en 40.162,44 eveneens in 1942 betaald moet worden, zoodat in totaal 95.864,45 in de begrooting 1942 is opgenomen. De geschatte waarde van de onteigende gronden in de binnenstad bedraagt 1.004.160,75 en die van de uit te geven gronden 895.582,Het verschil ad 108.578,75 komt ten laste der gemeente en zal in tien jaren worden afgeschreven. Alzoo ten laste van 1942 10.858,— De winstuitkeeringen van de gemeente- bedreven zijn 14.600.-r lager dan in 1941 en 55.750,lager dan in 1940 geraamd. Het nieuw gebouwde gemeentelijke slachthuis dat binnenkort in gebruik ge nomen zal worden, was in 1939 opgezet met een sluitende exploitatierekening, ge baseerd op een normalen omzet. Nu er zooveel minder geslacht kan worden, wordt voor 1942 een verlies van 12.800,ge raamd. De subsidie aan het burgerlijk armbe stuur en de kosten voor werkverschaffing zijn resp. 42.000,en 22.000,hooger geraamd. De gemeente zal ongeveer 3750,moe ten bij passen in het exploitatie-tekort van de centrale keuken over 1942. Voorts z\jn o.a. de volgende uitgaven hooger dan in 1941 geraamd: 'politie 5000.telefoonkosten 1000,wacht gelden 2600,luchtbescherming 22.000, armenraad 1400.tewerkstelling werk- looze hoofdarbeiders 2600,'onderhoud huizen, straten ên wegen 5000,onder wijs (vakleerkrachten iich. oef.) 3000,- terwijl vele nieuwe wettelijke bepalingen uitgaven van de gemeente eischen, zooals b.v. de vereveningsbelasting, ziekenfond- senbesluit enz. Verschillende inkomsten zijn lfeger ge raamd, - zooals de personeele belasting 8000,—, hondenbelasting 400,terwijl de recoghitie's voor het spannen van dra den boven den openbaren weg ten behoeve van de radio-distributie 2869,ge heel vervielen. De gemeente moet in haar kasbehoeften voorzien door het opnemen van kasgeld, hetgeen wegens rente en provisie een be drag vraagt van vermoedelijk 5000, hooger dan in 1941. Op welke wijze het Rijk in 1942 in het tekort van de gemeente-begrooting zal bij dragen is nog niet bekend. Ook de uitein delijke Rijksbijdrage over 1941 is nog niet vastgesteld. RUSTIGE FEESTDAGEN. Het was zoowel gedurende de Kerst dagen als op Oude- en Nieuwjaarsdag rus tig in de stad, waaraan het gesloten zijn van vele café's en dergelijke zeker ook wel invloed zal hebben gehad. Om de mor genuren was het zeer stil, <3och later op den dag kwamen veel wandelaars op straat. Het bleven wandelaars want van winkelen was geen sprake, toen ook door gebrek aan artikelen veel meer winkels ge sloten waren, dan wij dit uit vroeger tijden kenden. .BEKEURINGEN. De politie heeft wederom verschillende personen verbaliseerd wier rijwiel niet van de voorgeschreven verlichting was voor zien. EEN LOODS IN AANBOUW. Op het onteigende ^terrein aan de Wijn gaardstraat naast het gebouw der commis sie voor spijsuitdeeling (het zgn. Soephuis) is men begonnen met het bouwen van een loods, voor het opbergen van te bewaren afbraak en materialen voor de restauratie en herbouw van het Raadhuis, DE KONIJNENFOK. MIDDELBURG. Op de Kersttentoon stelling van konijnen te Tilburg behaalde M. v. d. Weel le pr. Gmet zwart Wee- ner, voedster jong J. C. Rouw 5e pr. G-f- wit Weener, ram jongA. A. Clement predlcaat G, met wit Weener, ram jong Op de Kersttentoonstelling te Axel be haalde M. v. d. Weel met puntenkeüring le prijs met wit Weener voedster jong en 2e prijs met wit Weener ram jong. De genoemde heeren zijn lid van „Nut en Sport" te Middelburg. WEDSTBIJDPBOGRA3TMA HANDBAL. Het wcdal rüdprogramma voor a.s. Zaterdag luidt: A.V, '35 C—Marathon; A.V. '35 B-E.M.M. STADSNIEUWS Vlissingeit UITREIKING VTTAMINE-D-TABLETTEN Te beginnen aanstaanden Maandag zul len hier ter stede weer vitamine-tabletten worden uitgereikt ten behoeve van kinde ren tot drie jaar en aan aanstaande moe ders gedurende de drie laatste maanden aan de zwangerschap. Bij de eerste uit reiking hebben velen verstek laten gaan. Laten zij thans toch op het appèl verschij nen. Een volksbelang staat op het spel en wie het wèl meent met zijn jonge kin-" deren zal nu de gelegenheid zeker niet ongebruikt willen laten voorbijgaan. Bij den huidigen stand der voedselpositie moet de gezondheidstoestand- der kinderen met bij zondere zorg worden gadegeslagen. Wat hier kan worden gedaan tot verhooging van het weerstandsvermogen, mag niet worden verwaarloosd. Men zie de publica tie in het nummer van morgen. STADSNIEUWS Goes EEN RUSTIG OUD EN NIEUW. Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag heb- ben een betrekkelijk rustig verloop gehad. In zooverr^, dat de „guus" met hun „konkelpotten" weer hun gewone tocht maakten op 31 December, terwijl ze op Nieuwjaarsdag hun muziekinstrumenten thuis lieten en alleen „gelukkig Nieuwjaar' kwamen wenschen. Wel brachten ook nieuwjaarsdag velen van buiten den middag in Goes door, doch alteveel vertier was er ditmaal niet, daar weer verscheidene café's gesloten waren. De zaken, die open waren, hadden het daardoor des te drukker en ook het Grand- theater dat driemaal „uitverkocht" was, 'kreeg dus wel zijn deel van het bezoek. VERDUISTEREN Van Vrijdagavond .17.38 uur tot Zaterdagochtend 9.50 uur De maan gaat Zaterdag te 9.53 ;uur onder en komt te 18.57 urn op. 10 Jan. L.K., 16 Jan. NAT., 24 Jan. E.K. UIT DE PROVINCIE WALCHEREN GEVAL VAN GASÈEDWELMING. VEËRE. In deze gemeente heeft zich" een_ geval van gasbedwelming voorgedaan ten huize van de fam. H. Verlinde. Toen een broer van den heer V. op zijn herhaald bellen en kloppen geen gehoor kreeg en bovendien nog een sterke gaslucht waar nam heeft hij zich toegang tot de woning verschaft, alwaar hij tot zijn groote schrik echtelieden V. bewusteloos aantrof. De vrouw had nog het bed verlaten. Waar-, schijnlijk heeft zij iets gemerkt en heeft nog getracht zich fx-issche lucht te ver schaffen. De heer V. lag bewusteloos te bed. Dokter Van der Sluis die direct ont boden en terstond ter plaatse was heeft aan heide personen de eerste hulp verleend waarna hij het noodig achtte, dat beide personen in het ziekenhuis te Middelburg opgenomen werden. De toestand der echt- genooten was later redelijk wel. JAARFEEST JEUGDVEREENIGINGEN. RITTHEM. De vier Hervormde Jeugd verenigingen hielden Dinsdagavond in de school gezamenlijk haar jaarfeest, dat zeer druk bezocht was. Na het openingswoord van ds. H. Bart- lema werden de nummers van het pro- ;ramma met succes afgewerkt. De ver schillende jaarverslagen getuigden van een bloeiend „verenigingsleven. Twee tableaux, eenige voordrachten en een too- ■k, alles afgewisseld met gezang, oogstten een dankbaar onthaal, zoodat het ...ec-s, :iuer is.gesiaagd. VERKIEZING NED. HERV. KERK. SINT LAURENS. Tot ouderling der Ned. Herv. Kerk is gekozen de, heer J. Koole Jz. - VIJF EN TWINTIG JAAR GEMEENTESECRETARIS. GRIJPSKERKE. Vrijdag j.L herdacht de heer J. Jakobsen den dag, waarop hij 25 jaar geleden beëedigd werd als secretaris der gemeente Grijpskerke. De secretaris werd met zijn gezin door een lid van het secretarie personeel afgehaald en in de raadszaal ^oor burgemeester en wethou der ontvangen. De burgemeester wensch- te den jubilaris geluk met dezen bijzonder ren dag en de wethouders sloten zich in hartelijke woorden daarbij aan. De oud raadsleden waren eveneens tegenwoordig en boden hun gelukwenschen aan. Namens de gemeente autoriteiten werd hem als blijk van wahrdeering een staande lees- lamp aangeboden. Van het gemeente per soneel en van de vereeniging van Burge meester en secretarissen in Walcheren ontving hij een bloemenhulde. Ook van Ri ders waren tal van bloemstukken gezon den. 's Avonds hebben vele gemeentenaren den jubilaris te zijnen huize opgezocht om hem de hand te drukken. Zoo werd deze dag een onvergetelijke voor dezen gezienen gemeente-ambtenaar. DE GEMEENTEBEGROOTING VOOR 1942. GRIJPSKERKE. De begrooting van in komsten en uitgaven dezer gemeente voor den dienst 1942, door den burgemeester destijds vastgesteld op 26,471 voor den gewonen dienst, en op 6886 voor den ka- pitaaldienst is onder dagteekening van 18 December 1941 door den wn. Commissaris der Provincie goedgekeurd. Het aantal opcenten op de personeele belasting is voor 1942 op 200 gebracht. ZUID-BEVEIAND VERGADERING VEELINGVEREENIGING E.M.M. KRABBENDLJKE. In de algemeene' ver gadering der veilingsvereeniging E.M.M. hield de voorzitter de heer J. Frelier, een korte beschouwing over de uitkomsten van het jaar 1942, die voor alle fruittelers zeer bevredigend waren. Hij wees hierbij terug 'op den tijd, ongeveer 10 jaar geleden, toen un crcrféL imD t Van Houten «rcnscht al haaf afbeemsters en afnemers van harte een zoo voorspoedig mogetijk 1942. Ook in dit nieuwe jaar hopen wij U van dienst re knnnen zijn door het leveren van artikelen, waarvan de kwaliteit, ondanks de omstandigheden zoo goed mogelijk is. Wij hebben het vertrouwen, daarin te zullen slagen, omdat het ons ook tot heden b mogen gelukken. Wij noemen U slechts onze artikelen CACAO - CHOCOLADE - BONBONS Czij het slechts in beperkte mate te leveren) PUDDINGPOEDER - DESSERTVLA KUNSTCRÈME - T.IMONSECCO '(gearomatiseerd citroenzuurpoeder) na het verdrag van qttawa, dat Engeland met zijn Dominions sloot, voor ons een pe riode aanbrak, die bergafwaarts voerde. Thans openen zich betere verschieten. Ze ker, we mogen niet te optimistisch zgn, doch onmiskenbaar vertoonen zich teeke nen van opkomst en bloei. Het besluit den afzet van ons fruit met medewerking van de Goesche veiling vanuit ons veilingsge bouw te regelen heeft goed gewerkt. De geringe ruimte echter die het pakstation bood, wierp de vraag op naar een betere gelegenheid om te zien. Het bestuur had het oog gericht op het plaatsen van een flinke loods, waartoe aan de vergadering ^twee voorstellen uitgingen. De heer C. P. Vogelaar raadde aan een voorzichtige fi nancieel© politiek te volgen, en het minst kostbare te aanvaarden, waarmee men accoord ging. Om de noodige gelden te ver krijgen, deed het bestuur een voorstel, om de leden-telers naar gelang 'van de teelt oppervlakte, aan de kapitaaluitgifte te laten deelnemen. Dit werd met algemeene stemmen aangenomen. Nadat de veiling meester opheldering had gegeven van eeni ge bezwaren inzake toewijzing aan uien- leveranciers, en enkele kwesties die de on derlinge verhoudingen tusschen commis- sionnairs vertroeheleh, waren opgehelderd, werd de vergadering gesloten. BURGERLIJK ARMBESTUUR. KLOETINGE. De burgemeester heeft het aftredende lid van het Burgerlijk Armbestuur, den heer J. Q. C. Lenshoek als zoodanig herbenoemd. HERV. VROUWE NV EREENIGING. YERSEKE. De Hervormde Vrouwenver- eeniging „Lydia" heeft aan twintig ge zinnen Kerstpakketten uitgereikt. AANBESTEDING. KAPELLE. Op Oudejaarsmiddag had in het café de Veiling te Kapelle de aanbe steding plaats,van de nieuw te bouwen Landbouwschuur voor den h$er J. L. de Jager aldaar. Inschrijvers waren: C. van Gorp van Wemeldinge 27107,JI M. J. Schrijver, Goes 26.000,Gebrs. Schrijver, Goes 25.600,L. P. Korstanje, Wemeldinge 25.340,—; D. Luteijn, Yerseke 24.975,—; Jac.* de Jonge, Biezelinge 24.900,Ge broeders Schipper, Kortgene 23^00, C. Bayens, Kapelle 23.750,J. Priem, Lewedorp, 23,600,C. Beenhakker, Hoedekenskerke 23.600,J. den Herder, Wolfhaartsdijk, 23.270; Gebrs. Verheijke, Ellewoutsdijk ƒ23.230,G. Leijs, Kapelle 23.230,D. van der Poel, Oudelande 22.990,—. 'REN ZEEUWSCH-VLAANDEi GEVONDEN VOOBWEBPEN. SCHOONDIJKE. Gevonden: Een handschoen. Gemeenteveldwachter van Schoondijke. UITVOERING IN HET CENTRUM. AXEL. Voor een goéd bezette zaal heeft het Carré-cabaret alhier Dinsdagavond in het bioscoopgebouw Het Centrum een uit voering gegeven. De medewerkenden aan dezen gezelligen avond, Kees Manders, Tini Labré, Wim van Herk en Tony Verwey, hebben de aanwezigen kostelijk geamuseerd met een rijk en gevarieerd programma. POOR HAKSELMACHINE GEGREPEN. De 29-jarige zoon van' den landbouwer Meyerink, uit de buurtschap Markvelde, was bij zijn neef werkzaam bij een haksel machine^ M. wilde zijn neefjp, dat vlak bij een drijfriem stond en gevaar liep gegrepen te wordén, beetpakken, doch, werd hierbij door de drijfriem gegrepen, weggeslingerd en zoo ernstig gewond, dat de dood onmid dellijk Intrad. BIJ INBRAAK-2700 GESTOLEN. 'Door middel van braak werd in de wo ning van den winkelier H. te, Weert een be drag van 2700 gestolen. Als verdacht werd dóór de gemeentepolitie gearresteerd de 20-jarige M., een familielid van den win- keliei*. Axel heeft als centrum-gemeente een goede toekomst. EEN ONDERHOUD MET BURGEMEESTER P. M. SMALLEGANGE AXEL. Tijdens een onderhoud, dat we Dinsdag hadden met den heer P. M. Smal legange, den nieuw benoemden burgemees ter der gemeente, zijn we direct met de deur in huis gevallen en hebben hem ge vraagd wat zijn plannen in het algemeen waren voor deze gemeente. De burgemees ter wenSchte zich hierover nog niet uit te laten en zooals hij terloops opmerkte, kon hij dit ook nog niet doen, mede omdat hij pas kort in functie, nog niet voldoende met de plaatselijke toestanden op de hoogte was en de gevoelens en behoeften der bevolking nog niet voldoende had ge peild. Wel kon hij mededeelen, dat alles wat er hier zooal om gaat, zijn volle belang stelling had en dat hij hierbij geen acht zal slaan op bepaalde groepen. Hij ver wacht dan ook dat ieder, van welke ge zindheid ook,, een open oog en hart zal hebben voor de komende en in ontwik keling zijnde nieuwe orde. Dit geldt voor allen in het algemeen. Het werkloosheidsvraagstuk heeft de bij zondere belangstelling van den burgemees-,, ter, aldus de heer Smallegange, acht ik werkloos en doelloos rondloopen verschrik kelijk, waar ook thans reeds zooveel nut tige en opbouwende arbeid te verrichten is. in verband met de werkloosheid vestigde hij ook de aandacht op de fabrieken van de Comp. Neêrl. de l'Azote te Sluiskil, waar vroeger tal van arbeiders ook uit deze gemeente werkzaam waren. Door de om standigheden is het werk daardoor sterk verminderd én, de menschen dienen toch geholpen te worden. Ook de armenverzorging heeft zijn volle aandacht; na een arbeidzaam leven dient een onbekommerden ouden dag te volgen voor de werkers. De burgemeester wees ook op het groote nut van stichtingen al3 Winterhulp Neder land den Nederlandsehen Volksdfenst en den Arbeidsdienst. Wat zoovelen bijv. nog tegen W.H.N. in te brengen hebben ls uit den booze, gezien 't zegenrijke werk dat door' deze instelling reeds voor duizenden „van ons volk is gedaafr. Meer steun en meer gif ten.zijn echter noodig om'ten volle aan het gestelde doel te beantwoorden. De héér Smallegange verklaarde zich oolf een groot voorstander van alles wat verband houdt met de lichamelijke ontwik keling der jeugd, om. deze in gezonde en nieuwere banen te lelden, meer dan tot hiertoe het geval was. Sport en spel, goede en heilzame ontspanning en ontwikkeling, voor dit alles moet ruimschoots gelegen heid zijn voor de jeugd. De burgemeester kon hiervoor zijn volle medewerking toe zeggen. In aansluiting hierop gaf de heer Smallegange toch een voorloopige schets van. wat hij mede ziet als zjjn taak voor de economische verheffing van zijn nieu we gemeente. Axel, als centrum van Zeeuwsch-Vlaan deren, moe£ weer een levendige plaats worden, wd&r iets goeds van uitgaat, Ieder zal daar wel bij varen. Het doode elemént moet hier verdwijnen; ieder blijve vrij of hij aan een bepaalde ontspanning of festiviteit wil deelnemen; by al wat in deze geoorloofd is moét de volle vrijheid gehandhaafd blijven, met respect voor ieders godsdienstige overtuiging. Op het gebied van den godsdienst zal ieders overtuiging gerespecteerd worden, al stelt ment het wel eens anders voor. Goddienst ^moet echter godsdienst' blijven; politiek komt daarbij niet te pas. Dit dient men wel in het oog te houden. Tegenkanting of inmenging op godsdien stig terrein mits deze uitsluitend tot den godsdienst beperkt blijft, bestaat niet van de zijde der N.S.B. Wanneer men zich dit wel voor oogen stelt, kan veel misverstand en wantrouwen op dit gebied voorkomen L. EVERAARS ML C. EVERAARS— VAN DER MADEN zeggen hartelijk dank voor de vele "blijken van belangstelling vóór en bij hun huwelijk ont vangen. Vlissingen, 30 Dec. 1941. Verk Quakkelaarstraat 185. De Godsdienstoefeningen van de Kinderkerk te Middelburg, die tijdelijk plaats vonden in het geh^uw Koorkerkhof, zul len In het vervolg weer worden gehouden des Zondagsmorgens in de Bogardzaal, aanvang _10.30 uur. Ver. van Vrijz. Hervormden Middelburg. Zondag 4 Januari r GEEN DIENST. te huur gevraagd te Middelburg. Brieven onder no. 18t\ Bureau van dit blaj Middelburg. i BRITSCHE TROEPEN TREIEN ZICH TERUG VAN BRITSCH KNEO. Berichten uit Melbourne meldeflat de Britsche strijdkrachten op BritscBorneo volkomen uit Serawak zijn terugrokken en naar Nederlandsch Borneo jn ge vlucht. De verovering van Serak door Japansche landingstroepen heeften der rijkste petroleumgebieden ter Teld in Japansche handen gebracht. DE STRIJD OM DE PHILIPïVEN. De Yomioeri Sjimboen meldt t Sjang hai, dat een Japansche colonne, na een succesvolle landing bij Batangain Zui delijke richting is opgerukt, dfolledige controle heeft verworven over dpoorlyn naar Manilla en thans het mftesteun- punt van Cavito bedreigt. GOE8. Getrouwd: Cornells Gé« van der Heljde, 21 j. jm. te Vlissingen enancina de Hond. 19 j. jd. O. EN W. SOUBURG. Van 24December. Geboren: Cornelia, dochter van P.vase en C. Heömans. Ondertrouwd: A. J. Goozen, HJiG, Roo* se. 26 j. TERSEKE. Ondertrouwd: JulierÜem Holle- brandse 33 J. jm. en Hendrlka ïina Steen blok. 34 j. jd. Geboren: Christnffel. zoon ran^nus Mln- naard en Jacoba Cornelia van D; Lodewljk Jan, zoon van Philippus Pfiilipen Kaatje Maria Heijboer. Overleden: Thomas Ferwerda, man van Josina Minnaard; Johanna Reijhdt, 57 J.f vrouw van Hubregt Murre. Geslaagd voor het examentijden M.O. sling q. de heer A. J. K>enier te Vb3" singen. Aan den heer J. Jan se tJ Laurens !s op zijn verzoek ontslag verleend/ klokopwinder. Hij heeft deze functie 37 jari^tieed. worden en aangenaam afvruchtdragend samengewerkt worden. Het bleek ons, dat d< fer Smallegange ook zeer veel belangstelii heeft voor het vereenigingsleven hier .ejplaatse. De kermis, die hier weger gehouden werd met Pinkesteren, Ah bij raadsbe sluit- werd afgeschaft, hefeeft daarom in de toekomst, als normile hden zjjn aange broken, niet verloren teMjjen. Wederinvoe ring Hs thans nog niet mogtlijk omdat voor Zeeland een algemeen vertol in deze be staat. De heer Smallegange betonde zich ook voorstander van andere vnnakelijkheden en sportevenementen, zooss concours- hippique enz. Deze toch bregen leven en vertier in een gemeente, bi/orderen het vreemdelingenverkeer en koten alzoo den neringdoenden ten goede. Op onze vraag naar zijl persoonlijke indrukken alhier op den Instaatiedag, ant woordde de burgemeester, dt die gunstig waren, geen wanklanken zijnvernomen en speciaal had hem de geeiriftige ont vangst, door de partjjgenoote bereid, hem aangenaam getroffen. Nauwe en vruchtbare s am (werking met alle diensten en alle lagen dl bevolking is een eerste vereischtcen aï men /daarin elkander leert waardeerenin begrijpen, zal dit 'zeker tot welzijn an deze ge meente zijn. Aan welwilleiheid van dè zijde van den beer Smallere, een open oog heeft voor de bclgen der ge meente voor heden en toelnst, zal het hierbij zeker niet ontbrekeiOnze indruk is dat de heer 8mallegan een burge meester zal zijn voor iederfie van goe den wille la, vriendelijk e toegankelijk voor iedereen, een man, dlöet waarach tig belang van Axel ten \ie zal dienen en trachten te leiden in banen der nieuwe orde en goede aan^werking on derling. Omtrent zijn levensloop «1de de h<jer Smallegange nog mede, datjj reeds vanaf zijn 16e jaar if dienst tra als volontair ter gemeentesecretarie t«&llewoutsdijk, onder burgemeester v. d.ient; in 1918 ambtenaar ter secretarie, 11923 secreta ris en sedert 1931 burgertster van El lewoutsdijk, tot hij geroeh werd voor het burgemeestersambt teveel»

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 2