PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT VRIJDAG 2 JANUARI 1942 Oproep van Hitier tot het Duitsche volk. 1BÖNNEMENTSPRIJS 19 ct per week of 2.42 per kwartaal franco per post 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 5 cent ADVERTENTIEPRIJS Vn 1—5 regels 1 1.65. Iedere regel neer 33 cept. Bü abonnement speciale irüs. Kleine advertenties: van 15 «gels 0.55. Iedere regel meer 11 ct. (nax',8 regels). „Brieven, of adres fcireau van dit blad" 10 cent extra. Dit nummer bestaat uit 6 bladzijden WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR.-EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300. PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT, MIDDELBURG Directie F. van de Velde, F. B. den Boer 185ste JAARGANG NUMMER 1 HoofdredacteurJ. C. Visser, VILssingen De BUREAUX van de Provinciale Zeeuwsche Courant zijn gevestigd te 2 VLISSINGEN Redactie en Admini stratie Walatr. 58-60, tel. 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 578 MIDDELBURG: Londensche Kaal 29 Redactie telefoon 269, na kantoortijd telefoon S2oT Administratie telefoon 139 GOES: Red. en Administr. Turfkade 15. tel. 2863, na kantoortijd tel. 2475 OOSTBURG Redactie en Adminl- stratie Breedeatraat 45. telefoon 102 SOUBURG Kanaalstraat 45, tel. 35 BRESKENS: Dorpsstraat 35, tel. 21* JANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR FQBLIC1TEITSWAARDE. INGESTELD DOOR DE VEREENIGING „DE NECERLANDSCHE DAGBLADPERS" Het vaderland zal zoo noodig ieder offer, ook het laatste, brengen. Ttr gelegenheid van de jaarwisseling heeft de Fürher een oproep uitgevaardigd, waarin hrj allereerst de pogingen heeft gereleveerd, om met Londen en Parijs tot overeenstemming te komen, welke pogin gen mislukten, omdat, naar de Führer dui delijk deed uitkomen in de landen, die ver antwoordelijk waren voor het uitbreken van den oorlog er geen enkele vooraan staande staatsman is, die niet als be zitter van aandeelen in de wapenindustrie tegeljkertrjd groote belangen bij den oor log nad, En achter al^en staat als dryvendë kvacbt de joodsche Ahasverus. Of is misschien de bewering juist, dat EngefcAd en Frankrijk ons den oorlog moestjèa verklaren, omdat wij de wereld wilden veroveren? Was Dantzig de we reld? 3n wie heeft nu eigenlijk de wereld vei-oveu. Aan 85 millioen Duitschers heeft men zëfs geen levensgebied van nauwelijks Vi TT'ilben vierkanten km! toegestaan. De kolonióA die door onze voorvaderen waren verwoon, door verdragen, koop en ruil, werder»'onder bedriegelyke voorwendsels gerooft^iMaar 45 mill. Engelscherf mogen 40 milft.vierk. km. der wereld beheerschen en hebten daarmede het rechtvolken te onderdrtkken, van welke alleen ai de Indisch* volken zeven maal zooveel zielen tellen ds het Engelsche moederland. Neen, deze oorlog is begonnen evenals die van 25 jaar vroeger, door gelijke man nen en uit gelijke motieven. De Joodsch- Angelsalsische financieele samenzwering strijdt nit voor een democratie, maar door de democaüe voor haar kapitalistische be langen. Sn Roosevelt streeft niet naar een nieuwe stort wereld, maar naar een betere soort zaten, waardoor hij in de eerste plaats htopt, de critiek tot zwijgen te brengen ip het mislukte economische be heer dat lijn regeering het ^mérikaansche volk gebackt heeft. Maar hideze jaren kenden de Roosevelts, Churchills, Edens enz. nog geen volks- idealen, lait staan menschëlijkheidsidèalen. Zij kenden uitsluitend economische oog merken. Eent nadat zij geloofden, dat zij hun vennolnd economisch stelsel dooi den opbloei van een nieuwe wapen- en oorlogsindustrie weer op de been konden helpen, begoihen zij te bidden, zij baden, dat het verbond tusschen het Joodsche ka pitalisme *n iet evenzoo Joodsche bolsje wisme doy de vernietiging der andere volken mtcht leiden tot de overwinning hunner ideal et, dwz. tot den oorlog, een- langen ootlog en daardoor 'winstgevende zaken. In het vervolg van zijn oproep herinnert de Führer fan zyn vredesaanbiedingen na afloop van den strijd in Polen en na den veldtocht in het Westen. Ik werd eenvou dig voor lafaard uitgescholden! Zij allen zagen in den man, die naar den vrede streefde den vijand van hun in de oor- logs industrie bdegd kapitaal. Deze heeren bewapenings tadustrieelen en-bezitters van bewapeningsaaadeelen, Chamberlain, Chur chill, Eden eu vooral Roosevelt enz. kenden maar één doel nL het woord „zaken". Na den strijl tegen het Marxisme in herinnering te hebben gebracht vervolgt Hitier:' Toen Clurchill in Juli en Augus tus 1940 mijn v*deshand met een veront waardigd ge»chiifcuw en alle teeklnen van afschuw afwees, werd hij tót het uiterste gesteund door Roosevelt. Maar het be slissende element voor Churchül waren niet de toegezegde Anerikaansche oorlogs leve ranties, maar d» belofte van deelneming der Sovjet-Unie aan den oorlog. Zoo moest* het jaar 1941 komen en daarmede he£ begin van het grootste conflict, dat de wereld beleefc had. Dat zich op 22 Juni vrijwel geheel Europa verhief, is het bewijs voor het beseffun van een gevaar, zoo groot als ons continent nauwelijks vroeger bedreigd had. Toen deze coalitie tot den oorlog tegen Duitschland had besloten, meende ik het aan de veiligheid vanons Rijk, net behoud van ons volk en in den ruimsten zin aan de toekomst van geheel Europa verschuldigd te zijn, dat ik geen uur meer verloor om in het onvermijdelijk conflict althaas door zeer snel hahdelen de offers te voorkomen, welke de strijd an ders in veel frootere mate van ons ge- eischt zou heiben. Het Duitsde volk zal mij gelooven, wanneer ik ng, dat Ik liever den vrede dan den oorhg had verkozen, want de vrede omvat 'oor mij een overvloed van gelukkigen aoeld. Wat ik dank zij de voorzienigheid,, en door den steun iif tal rijk^ voortreffdijke medewerkers in de wei nige jaren var 1933 tot 1939 voor het Duitsche volk heb kunnen doen aan cul- tureelen arbeR aan opvoeding,"" maar ook aan ecAnomisden opbouw en vooral aan maatschappelijk vorming van ons leven, zal men eenmal gerust kunnen vergelijken met datgene, vat mijn tegenstanders in denzelfden tijd?edaan hebben. Ik kon het in de lange jren van den strijd om de macht slechts setreuren, dat ik op mijn weg naar de vrwezenlijking mijner plan nen werd gestord door verschijnselen, die niet alleen mindrwaardig, maar vooral zoo zonder beteekeis waren. He betreur dezen oorlog dan oolmiet alleen om de» offers, die hij van rrfd> Duitsche maar ook van andere volken raagt, maar ook om den tijd, dien hij otneemt aan dengene, die zich hebben vofgenomen een groot werk- van socialen èj beschavenden arbeid te vervullen en he ook te wülen verwezen lijken. Want wg Roosevelt eigenlijk pres teert, heeft hij bewezen. Wat Churchill heeft gepresteei, weet geen meüsch. De prestaties echtq die mij en de geheele nationaal socïaltische beweging door de zen oorlog voor aren onmogelijk gemaakt worden, kunnen ny slechts met het groot ste leedwezen vervullen. Het is ellendig, dat er'niets aan te veranderen valt, dat een stumper of een luiaard den kostbaren tijd steelt, dien men had willen wijden aan den eultureelen, socialen en economi- schen ax-beid van zijn volk. Hetzelfde geldt voor het fascistische Italië, waar eveneens een man voor alle tijden zrjn naam heeft vereenigd dpor een beschavende en natio nale revolutie, die voor eeuwen van be- teekenis is, en die evenzeer niet vergeleken kan worden met het democratisch politieke gestumper dezer dagdieven en dividendja gers, die bijv. in de Angelsaksische landen het vermogen hunner vaders verteren of door smerige zaken een nieuw vermogen verwerven. Wij begrijpen daarom, dat eiFFFlyv Japan, de eeuwige afpersingen en brutale bedreigingen moede, tot noodweer is over gegaan tegenover den grootsten oorlogs- drrjver van alle tijden. Zoo staat thans een geweldig front van nationale staten, dat van het Kanaal zich uitstrekt tot Oost- Azië, in een strijd tegen de Joodsch-kapi- talistisch-bolsjewistische wereldsamenzwe ring. Het eerste jaar van dezen strijd ligt achter oirs. Het is het jaar van de grootste overwinningen in dè geschie denis der menschheid. Wat de Duit sche soldaat en de soldaten der met ons verbonden volken daarbij hebben gepresteerd, is historisch en onvergan kelijk. Duizenden jaren zal men van deze slagen en overwinningen spre ken en ze bewónderen als de grootste dagen van een drang naar zelfbehoud der volken, die zich vair hun eer be wust zijn. Hoe groot echter de offers en de ontberingen zijn en vooral de doodsverwachtlng, die deze overwin ning mbgel\jk makerij kan slechts hy beoordeelen, die zelf, in dezen oorlog of In den vorigen wereldoorlog, soldaat en stryder voor zijn volk was. Nooit zal het vaderland kunnen vergel den, wat zijn zonen deden. Want het va-" derland kent slechts de gevolgen der over winningen, die ondanks alle luchtaanvallen béhoudén veiligheid van het volk, van zijn bestaan - en van het komende leven zijner kinderen. Het vaderland kan zich echter geen voorstelling maken van het. ontzet tende ongeluk, dat over Duitschland en geheel Euroupa zou zijn-gekomen, wanneer het Joodsche bolsjewisme als bondgenoot van Churchill en Roosevelt de overwin ning zou hebben behaald. Want Churchill en Roosevelt hebben Europa aan Stalin uitgeleverd. En ik spreek thans in het ge loof aan een hoogere gerechtigheid, het bolsjewistische monster, waaraan zij de Europeesche volken wilden overleveren. Nog duurt ih het Oosten van Euro pa de strijd met een gewetenloos op offeren van Sovjet-slaven voort om langzaam te verstarren, doch in Oost- Azië is de strijd begonnen. En terwjjl twee godslasteraars voor hun zaken bidden, bevrijden de volken zich van hun ketenen. Het komende jaar zal ons daarom geweldige eischen stellen, doch front en binnenland zullen daar aan voldoen. Het vaderland zal als nationaal-so-, cialistische volksgemeenschap zoo noo dig ieder óffer, ook het laatste, bren gen. Mannen en vrouwen zullen wer ken voor de voeding van ons volk en voor de beveiliging en versterking van onze bewapening. Voor. het front zal het uur komen, waarop weer wordt aangetreden om te voleindigen wat begonnen werd. VVjj kunnen bij de wisseling der ja ren-den Almachtige slechts bidden, dat h\j het Duitsche volk en zijn sol daten de kracht moge geven om vlijtig en dapper te verdragen wat noodig is, om vrijheid en toekomst te beveiligen. Wanneer wij allen gemeenschappelijk en trouw onze plicht doen, zal het lot in ver vulling gaan, zooals de Voorzienigheid be paald heeft. Wie stryd voor het leven van zijn volk, voor het dagelijksche#brood ,en de toekomst van znn volk, zal overwin nen, doch wie in 'dezen oorlog mét zijn joodschen haat de volkeren tracht te ver nietigen, zal vallen. Het jaar 1942 zal, daarom willen wU al len God bidden, de beslissing„brengen voor de redding van ons volk en de met ons verbonden volken. De inzameling van wol en bont in Duitschland. Omtrent het voorloopig resultaat der vrijwillige inzameling van wol en bont voor de soldaten aan het Oostelijk front verneemt het D.N.B. dat reeds 16 millioen stuks ten geschenke zrjn gegeven. Daaron der bevinden zich vele honderdduizenden bontartikelen. In politieke kringen te Berlijn wordt dienaangaande opgemerkt, dat reeds dit gedeeltelijke resultaat een bewijs vormt van een fanatieken wil om teoverwinnen en de offervaardigheid van het Duitsche volk. CHURCHILL TE WASHINGTON TERUGGEKEERD. Naar Associated Press uit Washington meldt, is Churchill gisteren na zyn bezoek van vier dagen aan Canada teruggekeerd uit Ottawa. Hij heeft de besprekingen met Roosevelt hervat. Dagorder tot de soldaten. De Führer en opperste bevelhebber heeft bij de jaarwisseling den volgenden dag order tot de weermacht gericht, die tege lijkertijd een groet van den Führer 'als opperbevelhebber van het leger bevat. Daarin wordt o.m. het volgende gezegd Het jaar 1941 ligt achter ons. Het was een jaar van de belangrijkste besluiten en van de bloedigste gevechten. Het zal in de geschiedenis worden geboekstaafd als het jaar van de grootste overwinningen aller tijden. Zopen van alle Duitsche góuwen hebben schouder aan schouder met de sol daten onzer bondgenooten roemrijk gestre den op den Balkan en Kreta, in Afrika, in de Middellandsche Zee en op den Atlanti- schen Oceaan. Sedert 22 Juni hebt gij, .mijn soldaten, op de oorlogstooneelen vari het Oosten, van het hooge Noorden tot aan de Zwarte Zee, gevechten geleverd, die door- hun omvang en hun hevigheid 'ongehoorde eischen aan u stelden, doch door hun suc cessen de glorierijkste wapenfeiten der ge schiedenis zrjn.'Door u, soldaten, is de strijd tot behoud van ons bestaan, c'io ons volk zoo vaak is opgedrongen, bekroond met overwinningen, die alles overtreffen, wat de geschiedenis der volken kende. Door uw dapperheid, uw doodsverachting en uw offervaardigheid werd niet alleen ons Duitsche vaderland, maar geheel Europa gered en bewaard voor een lot, waaraan wij slechts met huivering kunnen denken. Vrouwen en kinderen en alle ande ren in het vaderland kunnen u, soldaten van het "Oostelijke front, niet genoeg dan ken voor hetgeen gij voor hen gedaan hebt. Gij zelf ziet sedert 22 Juni met eigen oogen den aard van het „paradijs", waar in de gemeenschappelijke samenzwering van Joodsche kapitalisten en Joodschè bolsjewisten ook ons Duitschland wilde veranderen. Soldaten} als* Führer en woord voerder van de millioenen van ons volk en als opperste bevelhebber der weermacht, dank ik alle dappere mannen van ganscher harte voor hun zoo vaak betoonde held haftigheid. U, soldaten van het leger, en van de Waf- fen S.S., in het bijzonder aan het Oostelijke front, groef ik met trotsche blijdschap, dat ik thans het onmiddellijke' opperbevel voer over het deel der weermacht, dat, zooals overal en altijd, den zwaarsten last van den strijd heeft te dragen. Het geheele Duitsche vaderland ziet met grenzeloos vertrouwen op zijn weermacht en zou ieder van u gaarne helpen, waar dat mogelijk is.s Wy allen, frortt en volk. gedenken gemeen schappelijk en eerbiedig ac kameraden, die hun liefde en trouw voor Duitschland met den dood moesten bezegelen, alsmede de slachtoffers onder de soldaten der bond genooten, die in onze rijen hebben gestre den, voor him landen voor geheel Europa. Soldaten" van het Oostelijke front, in 1941 hebt gij in tallooze slagen den vijand, die voor den aanvalssprong gereed was, niet ialleen verwijderd van de grenzen van Finland, Duitschland, Slowakije, Hongarije en Roemenië, maar gij hebt hen meer dan duizend kilometer in zyn eigen land terug geworpen. Zijn poging om in den winter van 1941 op 1942 het lot te doen keeren, om weder tegen ons op te trekken, moet en zal mislukken. Ja, integendeel, in 1942 willen wij met alle voorbereidingen, die zyn getroffen, dezen vijand der mensch heid opnieuw aanpakken. En zoó lang slaan, tot de vemietigingswil der'jood'sch kapitalistische en bolsjewistische wereld gebroken is. Duitschland wil en kan niet .om de 25 jaar door dezelfde misdadigers in een nieuwen oorlog om het zijn of niet zijn worden geworpen. Europa kan en wil zich ook niet e'euwig inspannen alléén daarvoor, dat een bende Angelsaksische en Joodsche samenzweerders in de twisten der volken bevrediging voor haar zakenmanoeuvres vindt. Het bloed, dat in dezen oorlog ver goten wordt, moet dat is onze hoop in Europa voor generaties lang het laatste zyn. Moge God ons daarbij in het komende jaar helpen". Radiorede van Pétain. Het staatshoofd, maarschalk Pétain, heeft gisteravond een radiorede voor het Fransche volk gehouden. Hij wees op de uitbreiding van den oorlog tot de vijf we- relddeelen en verklaarde, dat Frankrijk buiten l^et conflict blijft. Pétain gaf uiting aan de hoop, dat de tóenadering tuSschen de Duitsche en de Fransche natie verdere vorderingen zal fpaken. Vervolgens wekte de maarschalk de Franschen tot eenheid op. Vele ambtena ren verleenen den Staat niet den vollen steun, dien zij hem verschuldigd zijn. De serteurs zijn allen, die in pers en radio, in het buitenland en in Frankrijk zich inlaten met het afschuwelijk bedryf der scheur makerij benevens degenen, die binnenslands lasteren en verklikken. Ik beschouw, aldus Pétain, de sluikhan delaars en nieuw^ rijken der nederlaag als tegenstanders der Fransche eenheid en de stelselmatige dwarsdrijvers bij het vernieu- wihgswerk der regeering als de vijanden der. nationale revolutie. De nationale ^evolutie is van het terrein der beginselen nog niet overgegaan tot de practische verwezenlijking. Dat is de ware nood en benauwenis van vele Franschen. Maar men moet den omvang en de moei lijkheden van de taak der Franscbe regee ring in aanmerking nemen. Deze «revolutie moet om nationaal te zyn het werk der natie zijn. Zij eischt van allen weloverwo gen instemming, gedragen door offervaar digheid. De maarschalk betoogde vervolgens, dat d regeering alle plichten jegens de bevol king zal ver-vullen. De Fransche landbouw blijft de ware hoop cles lands en zijn beste r"~erve. Zoowel mensch als dier ondervinden aan het Oostfront de gevolgen van den strengen winter. De adem slaat door de .felle koude als rijp neer HoHm.nn-Siapf DE NIEUWE BONNEN. Voor de week van Zondag 4 tot Zater dag 10 'Januari zullen de gebruikelijke rantsoenen brood of gebak en aardappelen verkrijgbaar zijn op de bonnen 02a en 02b van de daarvoor aangewezen kaarten. OobTvoor vleesch of vieeschwaren is bon 02 aangewezen, met dien ve'rstande echter, dat op bon 02a zooals reeds werd' aange kondigd, .een rantsoen zal kunnen worden gekocht, doch dat op bon 02b slechts een kwart rantsoen -verkrijgbaar zal zijn, waar door de tot dusver beschikbaar gestelde wekelijksche hoeveelheid van 3 rantsoe nen wordt teruggebracht tot 2% rant soen. Voorts is bon 26 van de petroleum- kaart aangewezen voor het koopen van 2 liter petroleum in de periode van 4 Janu ari tot 14 Februari. Distributie van generatoranthraclet. De secretaris-generaal van het departe ment van handel, nijverheid en scheepvaart maakt bekend, dat gedurende het tijdvak van Donderdag 1 Januari 1942 tot en met Zaterdag 31 Januari 1942 de met de woor den „generatoranthraciet eerste periode", gemerkte bonnen recht geven op het koo pen van 1 hl. (maximum 75 kg.) anthra- cietnootjes.4 of 5 of 50 kg. turf cokes, ter wijl gedurende genoemd tijdvak de met „ge- neratorturf eerste periode" gemerkte bon nen recht geven op het koopen van 50 stuks baggerturf. Ter onderscheiding van de bon nen van generator-anthraciet en generator turf, welke in het afgeloopen jaar werden gebruikt, is op de bonnen voor het nieuwe jaar in het midden over de breedte van den bon een witte balk uitgespaard. Familieberichten naar Indië niet uitgezonden. i De persdienst van den Nederlandschen omroep meldt Zooals bekend, had de Nederlandsche om roep de mogelijkheid geboden, om op Oude jaarsdag door middel van den ultra-l^orte- golf-zender familieberichten naar Neder- landsch Indië uit te zenden. In Verband met de reactie, die van Neder- landsch-Indische zyde op dit vpornemen volgde, zou het beluisteren Van deze fami lieberichten sterk belemmerd worden. Be sloten werd bedoelde uitzendingen voorloo pig niet te tjoen plaats vinden# MALAN OVERLEDEN. De Rritsche berichtendienst meldt uit Kaapstad, dat de voorzitter van den Zuid- Afrikaanschen senaat, Malan, gisteren na een langdurig lijden overleden is. DE BEZETTING VAN ST. PIERRE EN MIQUELON. Naar van bevoegde Fransche zijde, ver luidt, heeft de Fransche ambassadeur te Washington Dinsdag opnieuw een bezoek gebracht aan minister Huil, om het stand punt der Fransche regeering ten aanzien van de bezetting van St. Pierre en Mique- lon door Gaullistische strijdkrachten uiteen te zetten, en te informeeren, hoe ver de aangelegenheid-zich had ontwikkeld. Naar Associated Press uit Ottawa meldt, heeft Churchill verklaard, dat de bezetting van St. Pierre en Miquelon zon der toestemming van Engeland, deVer- eenige Staten of Canada is geschied. Hij weigerde echter in bijzonderheden te tre den. ZOON VAN ENGELSCH ADMIRAAL GESNEUVELD. Vov ns Reuter wordt de dood van adm Sir Roger Keyes' 24-jarigen zoon Geoffrey bevestigd. Hij is gevallen in Noord-Afrika. MIJNONTPLOFFING IN ENGELAND. Naar Reuter uit Londen meldt, zijn bij een ontploffing in een kolenmijn te Bur- slem in Staffordshire 53 mijnwerkers be- dolyen. De eerste zes" slechtoffers, die te voorschijn werden gebracht, waren dood en van vyf gewonden zijn er inmiddels twee in het ziekenhuis bezweken. Reddingsploe gen werken koortsachtig om de overige be- dolvenen in veiligheid te stellen. De oor- z+ü& der ontploffing is onbekend. Gelukwensch van den Führer aan den rijkscommissaris. De Führer heelt op Oudejaarsdag aan den Rijkscommissaris voor het bezette Ne derlandsche gebied bet volgende telegram gericht: „Aan Rijkscommissaris Seyss-Inquart, Den Haag. Met oprec'hten dank voor den tot dus ver verrichten waardevolleu arbeid zend ik U mijn hartelijke wenscheu voor U persoonlyk en voor de voort zetting van uw succesvolle werkzaam heden in het komende 'jaarf. Adolf Hitler". De Rijkscommissaris óp Oudejaarsavond bij de luchtdoelartillerie te 'Rotterdam. De Rijkscommissaris heeft op den laat- sten avond van het oude jaar stellingen van de Duitsche luchtdoelartillerie in de Maasstad bezocht. Rijksminister Seyss-Inquart werd hierbij, toen hij zich onder leiding van majoor Pöttker en in gezelschap van den ge machtigde voor de stad Rotterdam, dr. Völckers, in de kwartieren en stellingen der luchtdoelbatterljen bevond, door de sol daten overal levendig en hartelijk verwel komd. Hij maakte van deze gelègenhcid ge bruik om de officieren en manschappen te danken voor hun optreden tot bescherming van Rotterdam en voor hun zwaren dienst, benevens om uiting te geven, aan zijn vreugde, dat hij de laatste uren van het jaar 1941, dat een jaar van groote en voor Duitschland gunstige beslissingen op het gebied der wereldpolitiek Is geweest, kon doorbrengen by een der jongste en belang rijkste wapens van de roemrijke Duitsche weermacht. Ruime belangstelling voor den Nederlandschen Arbeidsdienst. Naar wy vernemen is de belangstelling voor een vrijwillige dienstneming bij den Nederlandschen Arbeidsdienst in zoo ruime mate gebleken, dat de 30 bestaande kam pen Voor jongemannen in de op 5 Januari a.s. aanvangende periode bézèt zullen zyn zonder dat men gebruik heeft behoeven to maken van de mogelijkheid tot oproeping voor een verplichte dienstneming. Zestien, kampen waren dezen winter reeds in gebruik, de 14 overige zullen op 5 Januari haar nieuwe bewoners ontvangen. De diensttijd voor de op dezen datum ko mende ploegen duurt tot 20 Mei a.s., be houdens mogelijkheid tot vrijwillige verlen ging. De bezetting per kamp bedraagt 130 140 man. Intusschen worden nieuwe kampen ge bouwd met het oog op de uitbreiding van den NA..D., welke per 1 Juni a.s. gereed moeten zrjn voor de zomerploegen, waarin o.a. de aanstaande studenten zuilen worden, opgenomen. MOORDAANSLAG TE BARNEVELD. Op Oudejaarsavond is voor het stations koffiehuis te Barneveld de pluimveehande laar Westening door een zekeren Kok uit Voorthuizen tijdens een twist doodgesto ken. Het slachtoffer en de dader waren den geheelen middag op stap geweest en ten slotte in een café bij het station aangeland. Over een kleinigheid ontstond al spoe dig een meeningsverschil tusschen de twee mannen, waarna de een den ander uit daagde naar buiten te.komen en het daar uit te vechten. Wat aaar gebeurde, kon nog niet worden gereconstrueerd, want er waren geen getuigen aanwezig, maar de cafébezoekers zagen enkele minuten later W. weer binnen komen, terwijl hij uitriep: Ik ben gestoken, maar het is niets. Een paar seconden later zakte hg ineen. De onmiddellijk ontboden geneesheer kon slechts den dood constateeren. De man bleek \door een messteek recht door liet hart getroffen te zyn. De dader K., die spoedig gepalet kón worden, kon nog niet verhoord worden, daar hij onder d^n invloed van sterken drank verkeerde. Het slachtoffer VV. v/as gehuwd en laat e$n vrouw cn een kind achter*

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 1