AKKERTJES Nederlands jeugd aan het werk De legerberichten van gisteren. Rassenkeuze op gescheurd grasland. Derde blad PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Woensdag 24 November 1941 De heer A. G. Glas, hoofd der afdeeling volksontwikkeling der werkgemeenschap „Vreugde en Arbeid" van het N.V.V. ge vestigd te Amsterdam, gaf ter perscon ferentie te 's-Gravenhage gisteren de vol gende interessante toelichting op de nieuwe huisvlijtactie „Neerlands jeugd aan het wërk", welke te Amsterdam reeds in October j.L een aanvangs nam en thans onder dit motto door het geheele land zal worden gevoerd. Huisvlijt, aldus de heer Glas, wordt door velen beoefend. Er zyn tal van knutse laars, die het ver hebben gebracht. Het knutselen, dus de huisvlijt, is een uitste kende vorm van besteding van den vrijen tijd. Het nuttige is hier met het aange name vereenlgd. Als er een poging gedaan wordt om de beoefening van huisvlijt uit te breiden door huisvlijtacties, dan wordt hiertoe vooral aanleiding gevonden in de tijdsomstandigheden. Stellig wordt'de vrije tijd meer thuis doorgebracht dan vroeger. Het gezin is meer op zichzelf aangewezen. Tal van omstandigheden werken hiertoe mede, zooals verduistering, slechte ver bindingen, vroege radiosluiting, enz. Een huisvlfltactie kan zich richten tot de jeugd of tot de volwassenen, doch ook tot beide groepen. Men las reeds in de bladen van een huisvlijtactie in de ge meente Amsterdam, die zich tot de ge heele burgerij richtte. Thans maakt het N.V.V. bekend, dat op initiatief van het departement van volksvoorlichting en kunsten ook nog jeugdhuis vlijt tentoon stellingen georganiseerd zullen worden in andere plaatsen, en wel in Leeuwarden, Assen, Arnhem, Eindhoven, Utrecht, Den Haag en andere nog nader te bepalen plaatsen. De huisvlijtacties in deze ge meenten zullen zich allereerst richten tot de jeugd onder het motto„Neerlands jeugd aan het werk". Bekend is, dat dikwyls onder de jeugd onbekende talenten sluimeren, die gaarne de gelegenheid zullen benutten om eens met hun werk voor den dag te komen; die gelegenheid zal hun nu worden geboden. Omdat de tijdsomstandigheden ertoe bij- dragen, dat zich bij de jeugd verschillende prdblemen voordoen (de toenemende jeugd criminaliteit is een bewijs hiervan), moet elke poging om de jeugd afleiding, of beter nog een gezonde en juiste* tijdsbesteding te bezorgen op aller medewerking kunnen rekenen. Wat Wordt er nu eigenlek onder huisvlijtactie verstaan? Hieronder wordt verstaan het bevor deren door propaganda en voorlichting op groote schaal van alle vormen van huisvlijt in den uitgebreidsten zin van het woord. Ieder wordt opgewekt individueel aan het werk te gaan en te trachten het beste te maken, dat in zijn vermogen ligt. Dat is een ongelijke strijd, want de een kan meer dan de ander. Natuurlijk is dit het geval, maar bij de beoordeeling van het werk wordt rekening gehouden met leeftijd, opleiding, enz. Het spréékt van zelf, dat het werk van een jongen van de ambachtsschool anders beoordeeld wordt dan dat van een jongen kantoorbediende. Zooveel mogelijk zal ernaar' wórden ge streefd, dat de scholen een eigen school actie voeren met steun én medewerking van de leerkrachten en dat in Maart van het volgende jaar overal schooltentoon- stellingen..: worden gehouden, bijv. in de gymnastieklokalen, waar ouders en be langstellenden het werk van de leerlin gen kunnen bewonderen. Hier wordt dan de eerste selectie toegepast. Alleen de mooiste werkstukken komen voor inzen ding naar de groote plaatselijke tentoon stellingen in aanmerking. Maar ook de schoolactie kan een groote attractie zijn vóór de jeugd, omdat goede voorlichting en leiding door de leerkrachten een gezon de naijver en werklust tot ontwikkeling kunnen brengen. De leerkrachten mogen hierbij niet tot daadwerkelijke hulp over gaan, maar zij dienen op ruime schaal raad te geven en de kinderen wegwijs te maken. Januari zal in het bijzonder in het tee lten van de propaganda worden gesteld. Door middel van de dagbladpers, de radio en de film, die ongetwijfeld alle medewer king zv.llen verleenen, zal op zoo ruim mo- De nieuwe cjjrecteur-generaal van P.T.T. Loopbaan van Ir. W. L. Z. van der Vegte. 1 Ir. W. L. Z. van der Vegte, die dr. ir. M. H. Damme opvolgt als directeur-gene raal van het staatsbedrijf der posterijen telegrafie en telefonie, werd geboren te Valkenlburg in Limburg op 7 Januari 1895. t Ir. v. d. Vegte studeerde aan de Tech nische Hoogeschool te Delft, waar h(J in 1920 het einddiploma voor electrotechnisch* ingenieur behaalde, waarna hij in dienst trad bij Siemens Schuckert te Den Haag In 1925 ging hij over naar de Nederland- sche Hoogovens en Staalfabrieken te IJmuiden. In 1932 ging hij over naar de „Mekog", om in 1938 op te treden als di recteur van de Nederlandsche Siemens Maatschappij te Den Haag. Ruim twee jaar later stelde hij zich ter beschikking van den leider der N.S.B. Eind 1940 werd ir. Van der Vegte belast met de reorganisatie van de radio ter voorbereiding van de stichting van een grooten omroep. In December 1940 werd hij benoemd tot raadadviseur bjj het nieuw opgerichte de partement van volksvoorlichting en kun sten en tevens tot voorzitter van den ra- dloraad. In zjjn functie als raadadvfseur was hij belast met de afdeeling radio en begin 1941 tevens met de afdeeling film. In April 1941 werd Ir. Van der Vegte buiten dien benoemd tot voorzitter van de rijks filmkeuring. Ir Van der Vegte is sedert 1933 onafge broken lid van de N.S.B. en hrj werd in 1940'benoemd tot hoofd van de afdeeling radiozaken van het hoofdkwartier der N.S. B. Eind 1940 volgde bovendien zyn benoe ming tot leider van het economisch front. Deze laatste functie werd neergelegd per 1 October 1941 om een nieuwe functie, nl. hoofd van de afdeeling technische zaken van het hoofdkwartier, té aanvaarden. Hiernaast werd hij door den leider der N.S.B. belast met de reorganisatie van de N.S.B.-pers. Tevens is hij lid van den raad voor volkshuishouding der N.S.B. gelijke schaal van voorlichting worden ge diend, opdat iedereen kan meedoen. Medewerking van departementen, In dit verband is het van belang, dat het departement van opvoeding, weten schap en cultuurbescherming en het de partement van volksvoorlichting en kuns ten groote belangstelling voor dit plan hebben en hun volle medewerking hebben toegezegd. Zelfs kan worden m degedeeld, dat het departement van volksvoorlichting en kunsten reeds een belangrijke som gelds voor den aankoop van prijzen ter beschik king heeft gesteld. Verder koestert men de hoop, dat evenals te Amsterdam, de gemeentebesturen, instellingen, onderne mingen en zaken hun belangstelling zullen toonen en zoo lViogelrjk ook prijzen be schikbaar zullen stellen. Men rekent op een groote deelname 'en wil gaarne de moeite van zooveel mogelijk inzenders met aar dige prijzen beloonen. Iedere prijswinnaar zal een fraaie oorkonde ontvangen. Bovendien wordt de huisvlijtactie ge- spiltst in een groot aantal afdeelingen en leeftijdsgroepen, waardoor de kans op een prijs aanmerkelijk stijgt. Zoo kan men in zenden voor de volgende rubriekenhout bewerking (houtsnijwerk, timmerwerk, enz.), leerbewerking, metaalbewerking, modeleeren en boetseeren (klei, gips, enz), modelbouw (schepen, vliegtuigen, enz.), naaien, breien, haken, papierbewer king (silhouetten en mozaïeken), schilde ren (waterverf, olieverf, enz.), teekenen (pen, potlood, enz.), vlechten (raffia, touw, en.) en weven, eventueel fotografie, waarvoor toestemming is verkregen van de autoriteiten, mits - hiervan geen foto wedstrijd wordt gemaakt en hierbij ge bruik wordt gemaakt van het bij parti culieren en in den handel aanwezig mate riaal, verder zijn alle andere vormen van beeldende kunst geoorloofd, ook indien zij niet onder een der bovengenoemde groepen zijn ondergebracht (etsen bijv.). In elk der bovénstaande rubrieken wordt dus een groot aantal prijzen uitgeloofd, terwijl bovendien elke rubriek weer ge splitst wordt naar den leeftijd van de in zenders. De tabel hiervoor luidt als volgt 1. 'Fröbelwerk voor kinderen tot en met 6 jaar 2. huisvlijt voor kinderen van 7 tot en met 9 jaar. 3. huisvlijt voor kinderen van 10 tot en met 13 jaar 4. huisvlijt voor kinderen van 14 tot en met 17 jaar. en indien de inzending ook voor volwas senen is ingesteld, ook voor den leeftijd van 18 jaar en ouder. Binnenkort zijn in alle plaatsen aanmel dingsformulieren verkrijgbaar. De actie loopt tot en met de ipaand Maart 1942. In April zullen de tentoonstellingen plaats vinden. De huisvlijtacties staan voor iedereen open. Er wordt naar geen enkel lidmaat schap gevraagd en er zyn. ook aan de in zending geen kosten verbonden. Voor materiaal moet ieder zelf zorgen. Natuurlijk kan men opmerken, dat ver schillende materialen schaarsch zijn, maar met goeden wil en vindingrijkheid zal ieder dit probleem wel oplossen. Eén opmerking is nog van belang. In de jeugdgroep van 14 tot en met 17 jaar treft men schoolgaande jeugd en niet- schoolgaande jeugd aan. Het spreekt van zelf, dat de huisvlijtactie zich tot beide groepen wendt. Het komt er thans op aan, dat Neerlands jeugd aan het werk gaat, teneinde straks met de resultaten Van vele avonden noesten arbeid voor den dag te kunnen komen. LOONREGELING VOOR ARBEIDERS VAN GESLOTEN BEDRIJVEN. De secretaris-generaal van het departe ment van sociale zaken heeft op grond van par. 1 der verordening nr. 23 1940 en in overeenstemming met de par. 2 en 3 der verordening no. 3 1940 van den Rijkscom missaris voor het bezette Nederlandsche gebied inzake de belooning van arbeiders, werkzaam in een bedrijf, dat ln de periode van 25 December 1941 tot en met 1 Ja nuari 1942 gesloten moet blijven, het volgende bepaald Artikel 1. Alle arbeiders, wier loon per week of korter wordt uitbetaald en die werkzaam zijn in een bedrijf, dat ingevol ge de in de Nederlandsche Staatscourant van 22 December jl. opgenomen bekend making van den secretaris-generaal van het departement van handel, nijverheid en scheepvaart in de periode Van 25 December 1941 tot en met 1 Januari 1942 gesloten moet blijven, hebben recht op steun over de werkdagen waarop zij ingevolge die regeling niet kunnen werken. Aan de ar beiders, die niet zijn vaste arbeiders in den zin van artikel 3, moet de werkgever een verklaring afgeven, houdende dat die ar beider, die anders bij hem zou hebben ge werkt, ten gevolge van bedoelde regeling niet heeft kunnen werken. De steunnor- men, welke ten dezen gelden, liggen 20 pet. boven, het gewone steunbedrag met een maximum van het normale loon bij een werktijd, als thans gevolgd wordt. Aftrek van gezinsinkomsten vindt hierbij niet plaats. Artikel 2. Voor de arbeiders, die onder een wachtgeldregeling vallen, of recht heb ben op uitkeering uit een werkloozenkas, worden bij de berekening van het bedrag van het wachtgeld of van de kasuitkeering de dagen, waarover zij ingevolge artikel 1 recht op steun hebben, bulten beschouwing gelaten. Artikel 3. Voor wat betreft de vaste ar beiders waaronder mede zijn te ver staan losse arbeiders, die op 24 December a.s. reeds 4 weken of langer bij den werk gever in dienst zijn moet over de in ar tikel 1 genoemde periode worden doorbe taald het loon op tijdloonbasis, dat de be trokken arbeiders verdiend zouden hebben, indien zij op die dagen gewerkt hadden. Artikel 4. Voorzoover een arbeider inge volge het bepaalde in artikel 3 loon heeft ontvangen, zal het hem over de dagen 29, 30 en 31 December toekomende steunbe drag, bedoeld ln artikel 1 echter zonder den toeslag van 20 aan zijn werk gever worden uitgekeerd. Artikel 5. Voorzoover de^werkgever aan loon meer betaald heeft dan hij aan steun volgens artikel 4 terugontvangt, mag hij voer dat verschil door den betrokken ar beider werk laten verrichten boven den in zyn bedrijf thans gevolgden werktijd, echter niet later dan tot 14 Juni 1942 dan wel dat verschil verrekenen met de ,aan den arbeider toekomende vacantie. Artikel 6. Dit besluit treedt in werking met ingang van den dag volgende op dien van afkondiging. VAN UITSTEL KOMT AFSTEL. Hoe dikwijls wordt niet dit spreekwoord wer kelijkheid? En hoe dikwüls hebt U niet, uitge steld uw bijdrage voor de Nederlandsche ambu lance te storten, hoewel U zich stellig voorgeno men had dezen menschlievenden arbeid te steu nen' Toch zoudt U niet willen, dat als straks de ambulance uitrijdt, gij niet hebt bijgedragen aan de totstandkoming daarvan. Stelt daarom niet. meer uit en voorkomt daarmede dat van uitstel afstel komt. Stort vandaag nog uw bijdrage op girorekening Nederlandsche ambulance, Koninginnegracht 22, te Oen Haag. Duitschland strijdt voor Europa. Het opperbevel der Duitsche weer macht deelt mede: De zware gevechten in de midden- zóne van het Oostelijke front duren voort. Op verscheidene plaatsen heb ben onze troepen krachtige vijande lijke aanvallen met succes afge weerd; zij hebben daarbij 19 Sovjet- pantserwagens vernietigd. Afdeelin gen gevechtsvliegtuigen en stuka's ondersteunden de gevechtshandelin gen te land. Zij brachten den vijand bloedige verliezen toe, vernietigden talrijke pantserwagens en voertuigen van iedere soort en stelden verschei dene batterijen buiten gevecht. In de wateren by Sebastopol heeft de luchtmacht een oorlogsschip der bol sjewisten door rechtstreeksche bom- treffers beschadigd. Ten Oosten van het VIsschersschiereiland hebben ge vechtsvliegtuigen een vrachtschip van miadelbare tonnage tot zinken gebracht. Een tweede koopvaarder werd in de baai van Kola door bom men beschadigd. Zooals reeds in een speciaal be richt gemeld is, heeft een duikboot onder bevel van Kapitan-leutnant Bigalk op den Atlantischen Oceaan een Britsch vliegkampschip aange vallen, dat een convooi beschermde. De duikboot maakte het vliegkamp schip door torpedotreffers in de schroef stuurloos. Na twee torpedo treffers in voor- en middenschip zonk het vliegkampschip met den neus omlaag. In Noord-Afrika kwam het Maan dag in het gebied ten Oosten van Benghazi tot gevechten, die nog voortduren. Duitsche gevechtsvlieg tuigen hebben in het Westen van Cyrenaica Britsche troepenconcen traties en colonnes vrachtauto's ver strooid. Overdag en des nachts zijn mili taire installaties op Malta gebom bardeerd. Duitsche jagers schoten daarbij twee Britsche vliegtuigen neer. Zwakke strijdkrachten der Britsche luchtmacht hebben in den nacht van Maandag op Dinsdag een klein aan tal* brisant- en brandbommen laten vallen op woonwijken in e enige plaatsen aan de Duitsche Bocht Door marine-artillerie werd een vij andelijke bommenwerper neergescho ten. HET ITALIAANSCHE. Het 569ste communiqué van het Ita- liaansche hoofdkwartier luidt: In den Dzjebel van Cyrenaica, waar bedrijvigheid van patrouilles viel waar te jiemen, is de toestand onveranderd. De vijandelijke artillerie heeft haar actie tegen de stellingen te Bardia en Sol- loem versterkt. De luchtop/raties wer den beperkt door ongunstige weersom standigheden. Tobroek en Derna zyn op doeltreffende wijze door Duitsche vlieg tuigen gebombardeerd. Itaiiaansche en Duitsche vliegtuigen hebben Malta her haaldelijk aangevallen en, in weerwil van het levendige afweervuur, militaire doe len getroffen. Neem direct 'n "AKKERTJE-, want "AKKERTJES" zijn dan van groote waarde. Ze be strijden koorts en infectie. "AKKERTJES" verdriiven de ziektekiemen, door nun af leidende werking. Bovendien bevorderen "AKKERTJES" het transpireeren, onmisbaar bij v het doeltreffend bestrijden ]van kou, koorts en'griep. "AKKERTJES" stillen direct alle pijnen en maken dat U zich prettig gaat gevoelen. t.g.n hoofdpijn, pljnon, "nar* dagen" KATS. Abonnementen en advertenties voor de Provinciale Zeeuwsche Courant worden aangenomen door den Agent J. S. VERSPRILLE. Te Groningen, Zwolle, Alkmaar, Roosen daal en Roermond werden in samenwer king met den landbouwvoorlichtingsdlenst bijeenkomsten belegd om met de practische landbouwers van gedachten te wisselen over de rassenkeuze op gescheurd gras land. De conclusies dezer besprekingen, waarvoor veel belangstelling bestond, heb ben wij besproken met den directeur van het instituut voor plantenveredeling, den heer J. C. «Dorst, zoo meldt het A.N.P. In de eerste plaats kwam overal duide lijk aan het licht, dat bij de keuze zoowel van het gewas als van het ras, rekening moet worden gehouden met de specifieke omstandigheden van de; stréek waar men woont?. Het maakt groot verschil of men te doen heeft met klei-, loss-, zand- of dal grond en of deze vochtig dan wel droog gelegen zijn. Eveneens is het zonder meer duidelijk, dat een rijke, vruchtbare grond geheel andere eischen aan het ras stelt dan arm, schraal land. Ook is de tijd Van scheuren van Invloed. Hoe later dit ge schiedt, des te minder plantenvoedsel zal het eerste jaar beschikbaar komen. Bij de keuze van het gewas en van het ras zal verder rekening moeten worden gehouden met de arbeidsverdeeling en met. het ge was dat men een volgend jaar wenscht te telen, aldus de heer Dorst. Aardappels. In het algemeen genomen kunnen met aardappels goede resultaten op gescheurd grasland worden verwacht. Men zal echter goed doen o.m. met het volgende rekening te houden Op gescheurd grasland bestaat kans op vreterij door ritnaalden. Het is daarom gewenscht een flinke poter te nemen. Door de poters bovendien voor te kiemen kun nen de planten eerder op eigen beenen staan en zijn zij beter bestand tegen vre- terrj. Op .het gescheurd land treedt dikwijls rhizoctonia op. Ontsmetten van het poot- goed hiertegen is daarom gewenscht Vaak heeft men te kampen met kali- gebrek, hetgeen blauw worden der knollen ten gevolge heeft. Een flinke kalibemes ting zal in vele gevallen noodzakelijk zijn. Bij te verwachten kaligebrek zy men voor zichtig met de rassen Noordeling, en Fu rore, die hiervoor gevoelig zyn. Eigenhei mer van kleigrond vertoont vaak stoot- blauw bij onvoldoende kali. De gewone aardappelziekte treedt op gescheurd grasland erger op dan op het oude bouwland. Daar, waar de aardappel ziekte mag worden verwacht, en waar bo vendien de ziekte door sproeien niet kan worden bestreden, neme men een ras, dat hiervoor weinig vatbaar is. De rassen Noordeling en Bevelander hebben zeer weinig last van de gewone aardappel ziekte. Ook Voren, Alpha, Gloria en het vroegrijpe ras Frümöllè worden er iiu het algemeen weinig door aangetast. Op gescheurde weilanden wordt de rij ping verlaat. Is de grond zeer vruchtbaar, dan worden de late rassen te laat rijp en valt de opbrengst vaak tégen. Onder der gelijke omstandigheden zullen Roode Star, Industrie en Gloria niet meevallen. Gescheurd grasland is minder geschikt voor de teelt van pootgoed. In verband met de werkverdeeling is het van bêlang enkele rassen te nemen, die op verschillende tijdstippen rijpen. Zy die van plan zijn koolzaad na aardappels te verbouwen, zijn op vroegrijpe rassen aan gewezen- De heer Dorst gaf vervolgens een over zicht van de meest op den voorgrond tre dende rassen, ingedeeld naar den tijd van rijpen. Vroege rassen. De eersteling is nog steeds ons vroegste ras. Het is echter zeer gevoelig voor de aardappelziekte. Belang rijk minder vatbaar hiervoor is de Früh- mölle. De rijping van dit ras valt iets later. De opbrengst is dan echter vaak zeer goed.'De consumptiewaarde is matig. Middenvroege rassen. In de eerste plaats kan bintje genoemd worden. Het ras komt vooral voor de goed doorlatende kleigron den in aanmerking. Eigenheimer, die vroeg rooibaar is, doet het op véle gronden zeer goed. Noordeling is kalibehoeftig en minder geschikt voor kleigrond. Bevelander. Zeer goede kleiaardappel en wel in het bijzonder voor de zware natte klei. Het is een sterke aardappel, weinig vatbaar voor de aardappelziekte, goed houdbaar en van uitstekende kwaliteit. Ultimus. Voor alle gronden wel geschikt. Iets, doch niet erg vatbaar voor phyto- phora en voor kringerigheid. De kwaliteit is behoorlijk. Groeit gemakkelijk, doch zal op de zeer vruchtbare gronden waarschijn lijk te veel loof vormen. Record is ccn ras met stevig loof, dat stellig een ryke voeding verdraagt. Vat baar voor holle knollen. Zeer vatbaar voor bladrol, zoodat gebruik van gezond poot goed wenschelijk is. Middenlate rassen. Furore is op goed doorlatende kleigronden den uitstekende aardappel. Niet geschikt voor natte gron den of voor zandgronden. Kalibehoeftig. Industrie. Een goede aardappel voor wat schrale droge kleigronden. Laatrijpe rassen. De Roode Star heeft het de laatste jaren slecht gedaan. Toch is dit ras voor de niet te rijke, voldoende ont waterde gronden bij gebruik van gezond pootgoed niet te verwerpen. Alpha. Verdient voor goede, niet al te natte kleigronden aanbeveling. Consump tiekwaliteit matig. Voren. Een zeer productief ras, dat op alle gronden verbouwd kan worden. Meest al weinig aangetast door phytophthora. Mafcge kwaliteit Zeer late rassen. De Gloria is zeer laat rijp, doch overigens een uitstekende aard appel. Zeer goede opbrengst en zeer goed zetmeelgehaltc. Weinig vatbaar voor de aardappelziekte. Goed houdbaar en geschikt voor consumptie in het voorjaar. In ver band met de late rijping zij men met dit ras voorzichtig op de vochthoudende vruchtbare gronden. De rassen Zeeuwsche Blauwe en Bonte, Ideool en. Present komen minder voor al- gemeene verbouw in aanmerking. Granen. De rassenkeuze by granen hangt ten nauwste samen met de vruchtbaarheid van het betreffende perceel. Hoe vruchtbaar der dit is, des te hooger eischen aan de stevigheid van het stroo moeten worden gesteld. Ook kan het in verband met de vretery van belang zyn rassen te kiezen, die flink willen uitstoelen. Tarwe. Voor de wintertarwe is het lang zamerhand te laat geworden. Kan men vroeg zaaien, in Januari of Februari, dan wordt één der overgangstarwes Bersée, of Chanteclair aanbevolen. Van de zomertarwes komt ln de eerste plaats de van Hoek in aanmerking. Hier en daar acht men ook Mansholt's witte en Blanca, welk laatste ras wel wat slap is, goed bruikbaar. Op iets schralere gronden en eveneens indien iets laat moet worden gezaaid, verdient Carma de voorkeur. Haver. Adelaar is een zeer productief ras. Op rijke, gronden ry'pt het strtjo later dan het zaad, hetgeen voor vruchtbare ge scheurde graslanden een groot bezwaar kan zijn. In dergelijke gevallen moet de voorkeur worden gegeven aan Binder of Mansholt m, terwijl ook de nieuwe ras sen Expres en Wodan in aanmerking ko men. Zomergerst. Abed Kenia heeft het ste vigste stroo en geeft, mits niet aangetast door gele roest, waarvobr het zeer vatbaar is, z*r goede opbrengsten. Naast Kenia worden genoemd de goudgerst en Mans holt's tweerijige zomergerst. Saxonia en Bigo zijn het slapste van stroo. Bigo maakt overigens het land gemakkelijk vol en kan om die reden voor bepaalde om standigheden bruikbaar zijn. Zomerrogge. Hiervan bestaat slechts één ras, de Petkuser Zomerrogge. Peulvruchten. Erwten. Groene erwten zijn zeer ge schikt als eerste gewas op gescheurd grasland. Ze vormen een uitstekende voor- vrucht voor koolzaad. Op gronden, die nogal veel loof geven, dus de vruchtbare kleigronden en ook de zandgronden, wordt vrij algemeen de voor keur gegeven aan Unica. Ook de plukerwt TTl^nfuVuWó 'Zenuwtabletten koker 75 cent Maagtabletten koker 75 cent Hoofdpijntabletten koker 60 cent Laxeertabletten doos 6Q cent Alleen echt met den naam Mljnhardt. is bruikbaar, terwijl Mansholt's gekruiste extra korte groene voor gronden, die zeer weinig loof vormen, aanbeveling verdient. Zelka Schokker, Haia Capucyner en Gruno Rozijn kunnen naar het oordeel van sommigen ook op gescheurd grasland wor den verbouwd, doch worden er niet spe ciaal voor aanbevolen. Er zy nog de aandacht op gevestigd, dat mangaangebrek op gescheurd grasland meermalen voorkomt, hetgeen het optre den van kwade harten ten gevolge heeft. Dit kan worden voorkomen door toedie ning van 50 100, kg. mangaansulfaat per h.a. Veldboonen. L>e soorten met kort stroo en die tydig rijpen, dus de wierboonen en - Waalsche boonen, worden geschikter ge acht dan paardeboonen of duiveboonen. Goede rassen zijn Mansholt's en Oldambster wierboon, Adrie-, Abunda en Mansholt's Waalsche boon. Landbouwstamboonen. Naast de bruine boonen Ceka. Beka en het Noord-Holland- sche iandrns, vei dient de Groninger stroo- gele Friesch woudboontje) alle aan dacht. Dit ras vormt een gezond gewas én rijpt iets vroeger dan de genoemde bruine. Vlas. Zij, die een perceel vlas op gescheurd grasland gaan verbouwen, zullen in den regel hun keuze wel laten vallen op de Concurrent. In verband met het vrijkomen van stikstof tijdens den zomer, kan het van belang zijn een vroeger rijpend ras te verbouwen. In dit verband wordt de aan dacht gevestigd op de Liral Crown. Bieten. De bieten hebben op gescheurd grasland de. neiging later te rijpen, meer te vertak ken en een lager gehalte aan drogestof of suiker te geveru Verder is de bewaarbaar- heid in den regel minder goed. Overweegt men de bieten vroeg te zaaien, dan neme men rassen, die weinig schieten. Suikerbieten. Voor de ryke gronden ver dienen de rassen, die een goed suikerge halte hebben en tydig rijpen dus de voor keur. In deze gevallen neme men liever Kuhn P of Hilleshög dan klein Wanzle- ben E. Voederbieten. Groenkragen met een goed gehalte komen in dc eerete plaats in aan merking. Wil men een andere biet, bijv. een Barres, Eckendorfer of Lange gele, dan neme men het ras met het hoogste gehalte. Goede groenkraasrassen zijn Groe- ningia, Ovana, Groenkraag C.B., Favoriet, Hollandia en Alpha. De rassen Ovana en Hollandia zijn iets geneigd tot schieten, Een Barras met een goed gehalte is Teu- tonia. Van de Eckendorfers heeft de Frie- drichswerther Zuckerwelze Gelb een goed gehalte en van de lange gele de Bugge- numsche lange gele. De zgn. Rijkmakers worden voor gescheurd grasland minder geschikt geacht, doordat ze nogal laat rijpen, diep worteleh en geneigd zyn tot vertakken. Op gescheurd grasland treedt ln bleten nogal eens hartrot op, betgeen een gevolg is van borlumgebrek. Door aanwending ,van 20 25 kg. boras per h.a. kan men deze ziekte voorkomen. Koolrapen. Na een mislukt gewas kunnen koolrapen in vele gevallen nog uitstekend worden verbouwd. Men kan ze ter plaatse zaaien tot midden, desnoods eind Juni en verplan ten tot omstreeks half Juli. De witte van Aubigny is een sterke productieve raap. Het vleesch is wit zooals de naam aan duidt. Verkiest men een raap met geel vleesch, dan kan de Friesche koolraap, in het bijzonder de selecties van Wassenaar en Born, worden aanbevolen. De Wilhelms burger is ook een goede raap, doch is wat gevoelig voor rot. De directie van het instituut voor plan tenveredeling, aldus besloot de heer Dorst, houdt zich voor opmerkingen uit de prac- tijk ten zeerste aanbevolen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 9