„De Zon" MERISON'S „Kinderzorg" Een feestelijke Kerstrit! 1 J. Sinke GESLOTEN N.V. Sfoomwasscherij Zéér ren^al)c!e gelctl»eleggang I IJZERHANDEL Oe N.V. voor Hypothecair Crediet in VERLOVINGSKAARTEN DRUKKERIJ VAN DE VELDE AGENT 0 ONZE KLEINTJES ^HOOITCEDAGT Voetbalwedstrijd ADVERTENTIEN Na een langdurig doch geduldig gedragen lijden is in den vroegen mprgen van den 22sten December in het Sanatorium „Zonnegloren" te Soest, overleden MARIA PIETERNELLA DE PACK, in den jeugdigen leeftijd van 18 jaar. Met groote droefheid ma ken wij melding van dit heengaan. Directie en Personeel „KZNDERZORG", Middelburg, 22 Deo. 194L De begrafenis zal Woensdag 24 December té Soest plaats hebben, Met diep leedwezen ge ven wij kennis van het, na een smartelijk .ziekbed, overlijden van onze innig geliefde Moeder, Mevrouw SARA PIETERNELLA VAN IREN, in den ouderdom van 55 jaar* A. LOOTEN. C. LOOTEN. Middelburg, 23 Dec, 1941. Dam 34. Volstrekt geen rouwbezoek. Heden ontsliep tot onze diepe droefheid, onze ge liefde Zuster, Behuwdzus ter en Tante, Mevrouw SARA PIETERNELLA VAN IREN, in den ouderdom van 55 jaar. Dit aller naam, D. H. VAN IREN. Middelburg, 23 Dec. 1941. Eenige en algemeene kennisgeving. Heden overleed onze bes te Vader, de Heer JAN ADRIAAN VAN HOUTE, in den ouderdom van bqna 79 jaar. J. A. VAN HOUTE. M. VAN HOUTE— HORRICK. Middelburg, 23 Dec. 1941. Seissinge] 64. De begrafenis zal plaats hébben Zaterdag 27 Dec. Vertrek sterfhuis 1.8Q uur. Na een smartelijk lijden overleed heden onze lieve Zuster, Behuwdzuster, Tan te en Vriendin, HELENA LEMS, 59 jaar oud. Koudekerke (tijdelijk). P. LEMS. M.' J. J. S. LEMS— RAAS en Kinderen. Middelburg M. ALEWIJNSE— LEMS. C. A. ALEWIJNSE. en Kinderen. H. J. S. LEMS. Steenwyk (tijdelijk): J. LEMS— VAN HOEKE en Kinderen. Vlissingen: A* VERSLUIJS— ALGRA. F. DUVEKOT. Vlissingen, 23 Dec. 1941. Corresp. adres: Middelburg, Londensche Kade 39. Liefst geen bezoek. Teraardebestelling a.s. Zaterdag 2 uur vanaf Kou- dekerkscheweg 71. Voor de deelneming, onder vonden bij het overlijden te Middelburg, van onzen lieven Oom CORNELIS PIETER VAN DER MANICKT, betuigen wij onzen hartelijken dank. Uit aller naam, F. MULDER. Den Haag, 24 December 1941. De la Reijweg 757. Voor de vele bewijzen van deelneming, ondervonden bij het overlijden van onzen gelief den Zoon en Broeder EVERT, betuigen wij hiermede onzen hartelijken dank.- Wij hebben zijn stoffelijk overschot op- 19 December j.l. op de begraafplaats „Frieden- hof" te Emmerick (Did.) aan den schoot der aarde mogen toevertrouwen. Uit aller naam, S. J. DE BOER. Middelburg, 24 Dec. 1941. Voor de vele bewijzen van deelneming, ondervonden na het overlijden van onzen Oom en Oud-oom, GILLES DE HAMER, betuigen wij onzen dank. Familie DE HAMER. Familie KOUSEMAKER. Arnemuiden, 24 Dec. 1941. TE GOES, deelt hierbij mede, dat haar bedrijf, aangezien zij behoort tot de industrieele bedrijven afd. grootindustrie volgens verordening van den Secretaris-Generaal van Handel, Nverheid en Scheepvaart, TOT EN MET 1 JANUARI 1942 zal zijn, Na dien datum zullen onze besteldien sten weer geheel normaal worden uitgevoerd. Wij hebben het genoegen U hierbij een veilige en zeer rendabele geld belegging aan te bieden voor NU en LATER 1 Een kolenfornuis dat AL Uw wen- schen bevredigt, ALTIJD voor U klaar staat en ongelooflijk weinig verbruikt. Het ESSE doorbrandfornuis is NU nog uit voorraad leverbaar. GOES Lange Vorststraat 37 - Telef. 2563' te 's-Gravenhage, C. v. Bylandtlaan 2, bericht dat de extra uitkeerlng op de Januari-coupon van 1942 der 3% pandbrieven met extra-uitkeering is vastgesteld op 3,10 per pandbrief van 1.000,—, zoodat de coupon No. 106 van die pandbrieven betaalbaar Is met 20,60 voor die van 1.000,en met 10,80 voor die van 500, alles onder aftrek van de cou ponbelasting. De op 1 Januari 1942 verval lende Coupons harer Pandbrie ven zijn vanhf dién datum BETAALBAAR te Amsterdam bij H. Oyens Zonen N.V. te Rotterdam bij de Heeren Kraemer van der Kooy Co. te 's-Gravenhage bij de N.V. Bankierskantoor van Lissa Kann te Middelburg faij De Twentsclie Bank N.V. te Goes bij De Ttveiitsche Bank N.V. en ten kantore der Maatschap pij, en in andere plaatsen bij de bekende Agenten en Correspon denten der Maatschappij. 24 December 1941. DE DIRECTIE. MIDDELBURG. Het KINDERZORG KERST FEEST zal D.V. worden ge houden op Donderdag 25 De cember (Eerste Kerstdag), des namiddags om half zes in heï gymnastieklokaal der inrich ting. Oud-verpleegden zijn harte lijk welkom. Men houde er echter reke ning mede, dat geen logies kan worden aangeboden. DE DIRECTEUR. GESLOTEN. Hierdoor deelen wij mede, dat' onze zaak op den derden Kerstdag, 27 Dec., gesloten is. Walste aathoek Nieuwstraat, Vlissingen. WOONHUIS TE MIDDELBURG. Notaris J. L. HERTOGS te Middelburg, zal Woensdag den 31 December 1941, om twee uur, in de Bovenzaal der So ciëteit „De Vergenoeging", aan de Markt te Middelburg, voor de Familie Dekker, in het openbaar' verkoopen: EEN WOONHUIS EN ERF te Middelburg, aan de Hee rengracht no. 106, hoek Vol- derijlaagte, groot 1 are 44 cen tiaren. Het hips is onvefhuurd. Te aanvaarden 1 Maart 1942 of eerder mogelijk. Bezichtiging Dinsdag 30 De cember van 1112 en van 24 uur en Woensdag 31 Dec. van 1112 uur, op vertoon van toegangskaart, verkrijgbaar ten kantore van genoemden Notaris, Houtkaai 5. v - Ja, De Heèr - smaakt naar meer! Maar bonbons die zóó gezocht zijn Kunnen wel eens uitverkocht zijn. Denk nooit dat Uw winkelier Neen-verkoopt voor z'n plezier! De Heer's-de héérlijkste i TE KOOP: Twee zeer solide in aanbouw zijnde Leliestraat 9 en 11, Goes. Half Januari a.s. klaar. K. HELDER, 's-Gravenpolder- sche weg 46, Goes, Tel. 2894. Ondergeteekende bericht hier bij dat hij is aangesteld als der FIRMA SERRARENS, Zaadhandel Goes. J. H. VAN PEENEN Jr. Zuidzande.. Ondergeteekendén be richten, dat hunne kan toren op 25, 26 en 27 December a.s. gesloten zullen zijn. De Notarissen: E. C. VAN DISSEL. H. JONKERS en W. HAMELYNCK. IS UW PARAPLU NIET IN ORDE Breng ze dan voor vakkundige repara tie naar het PARAPLUHUIS Kleine Markt 9, Vlissingen, Vaa 1—5 regel» (6-ponta letter) 89 ei. Iedere (mftTtmom 8 regel»). «Brieves *f ftdret 10 eest extra. Betaling I meer 11 et. i dit blad" Koop en Verkoop Te koop: DIKKE WINTERJAS. Maat 50—52. Te bevragen tusschen 5 en 7 uur: Achter de Kerk 1, Vlis singen. Te koop gevraagd Kamèrbiljart met toebehooren. Br. onder letter B. Boekhandel ELENBAAS, Goes. Te koop gevraagdéén paar meisjesschoenen, maat 30, één paar damesschoenen, maat 40—41, geen pumps. Ter Hoogestraat 2, Middel burg. Te koop een KALFVAABS. Re kening _12 Januari. „Kranestein", Oostkapelle. Te koop of in ruil jonge geiten en een melkgeït. Aan hetzelfde adres vette geiten te koop ge vraagd, J. LEIJNSE, N. Vliss. weg 226, Middelburg. Tel. 784. 5PEELÖOEP Coöp. Boerenleenbank Koudekerke. Het Bestuur houdt zit ting voor controle enz. van Voorschot- en Rek. Crt.-boekjes op 29 en 30 Dec. v.n 1012 en 16 uur "Raadpleeg onze advertentiekolommen voor Uw inkoopen. Te koop: Cylindermangcl, z.g.a. n. en groote voordeur. Noord weg B 170, Sint Laurens. Te koop: een Dalmeüer's een Stisses een* Boekhoudcursus en een Encyclopaedic.Br. no. 1800 Bur. v. d. Blad. Middelburg. Hand- of Trapnaaimacliine te koop gevraagd. Brieven no. 1801, Bu.r v. d. Blad, Middelburg. In- en verk. alle srt. zakken en flessen. Mooie kruiken v. 5 en 10 I. Mooie stopfl. inhoud 3 en 5 kg en waschpotjés, manden! Fa. J. MIN DERHOUT, Bellinkstr. 35, M'burg. Erkend bij het Textielbureau van jut,e en flessen. Te koop gevraagd: Allo tweede handsch meubelen, stofzuigers, radio's, waschmachines, kachels, fornuizen, enz. H. J. DORPMANS, Noordstraat 2, om den hoek Kerk straat naast „de Broederband". Telefoon 371, Vlissingen. Te koop gevraagd te Goes een Woonhuis, desgewenscht kan ver- kooper huurder worden. Brieven letter A 241 Bur. v. d. Blad, te Goes. Huur en Verhuur Te huur: een Een-gezinswoning, Molenstraat 47. en een bovenhnis, Wagenaarstraat en een bovenhuis op het Bellamypark te Vlissingen, bespreken als van ouds op Bella mypark 9, Vlissingen. Te huur aangeboden een caféor gel, 2.50 per week. Café Rotter dam, Middelburg, Te huur: BUIM BOVENHUIS, Droogdok 2, 4 gulden per week. Te bevragen: Droogdok 4, Vlis singen. MODERN BOVENHUIS te huur. Badhuisstraat 92. Te bevragen: Badhuisstraat .92beneden, Vlissin gen. Ambtenaar, zonder kinderen, vraagt te huur een ruime boven woning of hnis(j.e) alleen te Mid delburg voor direct of later. Brie ven onder no. 1799, bureau v. J. blad, Middelburg. Te huur: BOVENWONING, Spui straat 24. Te bevragen: Spuistraat 17, Vlissingen. Personeel gevraagd Gevraagd: met Mei een HAND- of PAARDENKNECHT. P. DE, KAM. Oude yeerscheweg 25, Mid delburg. Direct gevraagd: nette beleefde JONGEN, leeft. 17 k 18 jr. ter op leiding voor Piccolo goede verdien ste. Grand „Hotel Rotterdam", Terneuzen. Gevraagd twee flinke DIENST-. BODEN. Adres: Tydinghal Prov. Zesuwsche Courant, Vlissingen. HOTEL V. HEIJL, Stationstr., Middelburg, vraagt een KAMER MEISJE voor den dag. Bloemen en Planten Hulst, Kerstboomen en bloeiende planten in verschillende soorten. Laat uw ledige mandjes vullen bij- Bloemisterij J. RIEMENS, N. O. straat 28, Telef. 190. Vanaf Don derdag op de markt naast Peterse, Middelburg. Lessen Engelsch. Wenscht U spoedig practisch Engelsch te leeren van Leeraar 20 jr. ervaring Engeland of als gevorderde Uw school-Eng. door een parate kennis te verbete ren. 3 p.m., vraagt inl. B.E.O. (Beter Eng. Onderr.). Bur. v. d. Blad, Vlissingen Fransch en Engelscli, opleiding L.O., Handèlscorrcspondentie en Conversatie, bijwerken wiskunde voor H.B.S. en Gymnasium. Jaren lange ^ervaring. H. HOEDEMA- KER, Leeraar M.O., NoiSrdsingel .78, Middelburg. Zondag 28 December a.s. R.B.C. I—MIDDELBURG L Zjj die naar Roosendaal wen- schen mede te gaan, gelieven zich tijdig op te geven aan het Secretariaat, Rotterdamsche Kaai 11, Middelburg. Bijeenkomsten CHR. GEREF. KEEK, VLIS SINGEN. D.V. Dinsdag 30 Decem ber, nam. 3 uur Oudejaarskerk- dienst: PROF. G. WISSE. Evang. Luth. Kerk (Vlissingen) Zondag 28 Dec. om 3 uur Kerst feestviering in de consistoriekamer uitsluitend voor de kinderen der Zondagschool. Diversen Bekendmaking. Ondergeteekende geeft den hoogsten prijs voor ha zen en konijnenvellen en komt persoonlijk door geheel Vlissingen en omstreken de vellen opkoopen. Ook aan huis worden vellen ge kocht. Aanbev. J. CRACAU. Nieu- wendijk 10, Vlissingen. Tel. 392. HUWELIJK. Succesvolle bemid deling voor alle rangen, standen en leeftijden. Uitgebr. relaties door geheel Nederland. Inl. schrift, en mondeling. Bureau Happy, Admi ral engracht 219, Amsterdam (W.). VERLOREN: Zondag 14 Dec. een lederen handschoen, omtrek Tramsingel. S.v.p. terug te bezor gen: Beddewijkstraat 9, Middel burg. Loth. FokkersMooi get. zw. b. Loth, ram ter dekking, 6 aand.* J. GIDEONSE, Schroeweg 34, Mid delburg. Loonende fruitprijzen! Laat dan ook nn Uw boomgaard snoeien. Wij leveren U tevens alle Boom- kweekerügewassen^ met N.A.K.- strookje, Beleefd, aanbevelend, W. Francke, Oostkapelle. Het eerste Zeeuwsche' Woning bureau P. v. W. is uitsluitend en alleen gevestigd, Bellamypark 9 te Vlissingen, en nergens anders, en nergens beter, en nergens goed- kooper, en nergens makkelijker, koopen en huren dan daar. Voor het' snoeien van Uw tnin en Boomgaard en voor hetleveren van vruchtboomen is Uw adres: M. KRIJNSEN, Zuidvliet 104, Oost- Souburg. Schrijf- en/Of typewerk aan huis gevraagd te Goes. Eigen schrijfma chine aanwezig. Brieven onder no. A. 252, bureau van dit blad, te Goes.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 8