Het valsche bankbiljet Attentie spionnage! Hoest U? Drogisterij Olijsiager J. P. VISSER Schulte&Thieme ALHAMBRA THEATER GRAND THEATER De avonturier van Parijs STELT U PRIJS NIEUWJAARS KAARTJE VAN DE VELDE VLISSINGEN AANBEVOLEN ADRESSEN BAKKERIJ LUYK Kruidenierswaren L. HERMES DE HEMA" ADVERTENTIEN Verloofd! li.es db munck en LEO BOL. 25 December 1941. Amsterdam, le Helmerstr. 104. Den Haag, Surinamestraat 5. Verloofd! GRETHA LAMFERT I PIET VALK. Middelburg, 26 Dec. 1941. Volderijstraat 8. Achter't Hofplein 27. In plaats van kaarten. Verloofd! JOZINA SARA GAZAN en ADRIAAN VAN LUIJK, Kerstmis 1941. Leliestraat 3, Westsingel 63 Goes. TANDARTS. AFWEZIG TOT EN MET 29 DECEMBER Getrouwd! a de waard en l. Cl DB WAARD— COMPEER, die, mede namens wederzijd- sche ouders, hartelijk dank zeggen voor de betoonde be langstelling vóór en tijdens him huwelijk ondervonden. Vlisslngen, 23 Dec. 1941. Tweeden Kerstdag 10.30 uur Wij kunnen O hel; meteen goed ir' dat snel werkt erger voorkomt drogisterij In het Huls met da Roode Pilaren Middelburg. VLISSINGEN Donderdag 25 December, le Kerstdag en Vrijdag 26 December, 2e Kerstdag (DER FALSCHE FUFFZIGER) met THEO LINGEN KATHE HAACK LUCIE ENGLISH en ADELE SANDROCK. In al haar gezonde humor en spanning is „HET VALSCHE BANKBILJET" een film, die waar heid en waarde bevat. Aanvang beide dagen om 4.30 uur en 7.S0 uur. TOEGANG ALLE LEEFTIJDEN. Vanaf Zaterdag 27 tot en met Dinsdag 30 Dec. (ACHTUNG FEIND HöRT MTT Een Ufa film met REN® DELTGEN, KIRSTEN HEIBERG en LOTTE KOCH. Een voortreffelijke film, uiterst spannend, sug gestief en actueel. AANVANG: IEDEREN AVOND 7.30 UUR. MATINEE ZONDAGMIDDAG 4.80 UUR. TOEGANG 14 JAAR. nu «91 GOES Donderdag 25 December (le Kerstdag) en Vrijdag 26 December (2e Kerstdag), de groote Nederlandsche film ..ï.v.V - -r— ->>SC5>-vv .'*V~ V] "#-* met MARCEL KROLS PIET BRON MIMI BOESNACH en A M. DE JONG. MERIJNTJE GIJZEN'S JEUGD een film naar het bekende boek van A. M. DE JONG. Aanvang der voorstellingen Donderdag le Kerstdag om 3 en 8 uur Vrijdag 2e Kerstdag om 2,4,6 en 8 u. toegang 14 jaar. Zaterdag 27, Zondag 28 en Dinsdag 30 December (DEB ABENTEURER VON PARIS) met KARLN HARDT en PETER VOSS. Een spannend en vlot met tempo gespeeld verhaal. MATINEE: ZONDAGMIDDAG 8 UUR. TOEGANG 14 JAAR. AANVANG IEDEREN AVOND 8 UUR. De Notaris J. L. VAN DER HARST, te Middelburg, is voor nemens om op Donderdag 8 Januari 1942, des middags om twee uur in het Notarishuis aan de Koepoortstraat te Mid delburg, publiek te verkoopen 10 Hectaren 74 Aren 61 centiaren (27 Gem. 110 r.) bouw- en weiland, waar onder een hofsteedje, lig gende in de gemeenten Middelburg, Oost en West Souburg, Serooskerke, Grypskerke, Aagtekerke, Arnemuiden, Kleverskerke, Biggekerke. Zulks in zestien perceelen. Enkel landgebruikers kunnen aan deze veiling deelnemen. Breeder omschreven notities met kaarten en verdere inlich tingen verkrijgbaar ten kan tore van genoemden notaris, Lange Noordstraat 63, Middel burg, TE KOOP b\j inschrijving ft contant vah de Heeren J. A en M. TRIMPE BURGER te Kloetinge j 89 Olmeboomen onder Kloe tinge en 's-Gravenpolder. 304 Canadaboomen onder Kloetinge, 's-Gravenpolder, Nisse en Hoedekenskerke, 82 Esscheboomen onder Kloetinge. 5 Wilgeboomen onder Kloe» tinge. 23 ItaUaansche populieren onder Kloetinge. 42 Knotwilligen onder Kloe tinge en 's-Gravenpolder. Breedét omschreven bij no- titiën, te bekomen ten kantore van Notaris 7AN DISSEL te Goes, alwaar nadere inlichtin gen te verkrijgen zijn en de in schrijvingen worden ingewacht tot en met 7 Januari 1942. De inschrijvers moeten voor zien zijn van een vergunning tot koopen vanhet Rijksbu reau voor Hout, OP EEN MOOI en tegen billijken prijs Drukkerij Walstraat 58-60 voor gezin en handel te SOUBURG BAKKERIJ Kanaalstraat 65 OOK VOOB BOEKHANDEL BOEKHANDEL Van der JPeyl Kanaalstraat 45, Souburg. School-, Schrijf- en Teekenbehoeften Vulpennen en vuipotlooden Swan-, Gimborn, Talens-inkt RIJWIELEN ENZ. Kanaalstraat 1 Telefoon 21. Büwlelen, Kachels, Waschmaclilnes Wringers, Hulsh. artikelen, Ijzerwaren ALLE BEPABATEES levert U: Geneesmiddelen, Verbandstoffen, Parfumerieën, Toiletartikelen. VERFWAREN. GEBOORTEKAABTEN VERLOVINGSKAARTEN ONDEBTBOÜWKAABTEN Drukkerij VAN DE VELDE Walstraat 58—60 Telef. 10 (2 lijnen) Vlisslngen. GALANTERIE Uw adres voor Huishoudelijke Ar tikelen, Galanterieën, Schrijfbe hoeften, Leerwerk, Glas- en Aar dewerk, Sonveniers, Speelgoederen en Schoonmaakartikelen is Paspoort straat Bl Oost-Souburg 99

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 7