Bi/CMEPe» INFLUENZA ABDIJSIROOP DE TIJGER echoene, die t*n dan ook kreeg. Mae voo de oarigèit 'adde z'm nog 'n stik of wat Zondagsche neusdoeke gegee. AftJn, ze oaën oalles prontjea op taefel geleid, 't Snoepgerei en zoetgoed lag op 't onderste boord van de spinde, „en oók de bolusse, krentekoeke, spekjes, kruuje- broöd, krentebroód en nog vee' meer. En eindelienge 't voönoamste van 'eel de feeste: de kerstboom. Die stieng te proen- ke op *n blommetaefeitje nest 't kam- menet in de proenkkaemer. De Nóód en z'n vrouwe keke rond toen as oalles gereed was. Wat zulle ze xnerrege kieke. Ma! riep *n deeg uut. 's Merreges was De Noöd a' voö dag en dauw uut de veere. Ie mocht eerst de geite en de beeste melleke, terwiel as z'n vrouwe de vulkachel oproenkelde. De guus sliepe nog toen De Noöd de deure uut- goeng, mae toen 'n terugkwam, 'oorden ie al in de bakkeete, da' ze d'r uut waere. En 'n 'errie en lawaait daerbinne in 'uus! De guus stienge te danse en moeder De Noöd mocht ze wè' driemael zegge, da' ze mochten opschiete. Afijn, ulder eindelienge de teele gaeld en gewassche en gekleed, en toen was moeder gereed mee de boteramme, die ze mee 'n laeg stroopvet belee. Om 'alf tiene goenge ze oallegaere nae de kerke en toen ze terugkwaeme, kreeg De Noöd bezoek van z'n twee errebeiers. die om 'n komme koffie en wat zoets kwaeme, en naedien krege ze de man een paer glaesjes „brandewien mee suker, net as op 'n boerebruüoft. De guus oaën de gróótste pret rond de kerstboóm en toen de errebeiers weg- waere, goenge ze ete. Eerst kwam d'r 'n borretje soep op taefel en toen den oöftscheutel: zoutevleesch uut de kuup dat voo de kossemisse geslacht was. Fijn! En aerepels mee spruutjes uut d'r eigen 'of. De sprute goenge meestal nae de veiling in de stee, mae. voö de 'oófdaege, zooas kossemisse en nieuwjaarsdag, aete ulder ze op Landzicht altied zelf. De guus smekten d'r van en 't vet droop af langs d'r kinne. Mae, kiek, dat oa je toch nie 'edocht, ee? Moeder kwam mee 'n groóte schaele vol poddienk anzette! Kaerel, kaerel nog an toe, wat was me dat 'n feestmael! Ze konde naebie gin pap meer zegge! 's Nachtemiddags meugde de guus van Ko Kwiel komme. Jae, da' moe *k er nog bie zegge: eigeluk 'eeten die Jacob Mesu, bie afkortieng dus Ko Mesu, mae om as- dat ie altied kwielde en 'n natte mond oa as t'ie praetende, noemde z'm Ko Kwiel. Afijn, de guus van 'Ko Kwiel, die maer 'n erreme errebeier was,- meugden 'n ienkelden keer bie De Noöd komme ete. Ko oa fuuVfe: twee joengers en drie mel de, dus die zat d'r goed in. Mae wat moet 'n erreme boereknecht nie al werreke om al die monde open t'ouwe, ee? Afijn, ze vonde 't oallemael in de buurte christelijk dat het wuuf van Krien de Noöd die guus van Ko Kwiel zoö antrok, mae niemand as Krien .en Ma 'iellepe! En as 't noe feeste was, dan kon je d'r van. op an, da' de guus van Ko oók van de partij waere. Het was dan oök "n leve van belang ln de proenkkaemer van De Noöd. Ma zee, da' ze d'r schele 'oötpien van kreeg en langde d'r lodereinfleschje uut de spinde en sprienkelde 'n bitje ruukend goed op d'r ^neusdoek. De Noöd oa 'n extra fien segarretje voö de kossemisse gekocht en stak d'r eentje op. En toen zee die, da' de guus mae is 't een of oargs spelletje mochte gae doen. Keetje wou mee de domeniesteene spele, mae Janna, de ouwste van Ko Kwiel, zee da' ze mee tevee' waere om te do- mineere en toen stelde moeder De Noöd voö om 't pakspel of 't ganzebord voö den dag t'aele. Voader De Noöd zee, dat 'n nog 'n endetje goeng kuiere en 'n praetje mee Ko goeng maeke. Z'n vrouwe zee, dat 'n nie te laete thuus mocht kom me, want ze wou mee al die guus in 'uus 'n bitje bieties ete, anders was de aevut zoö om. Afijn ie kwam oók vroeg thuus en toen mochte de guus mee nae de schure, terwiel as De Noöd de beeste en de geite moik. Toen ze terugkwaeme was de vrou we al gereed mee de koffie. Eertje, 'eertje, wat was dat awee om van te smulle! De groóte taefel was uutgetrokke en nog was tie te klein. De guus mochte mae 'n bitje nauw zitte; d'r gaen vee' makke schaepe in één kooie, zee de vrouwe van Krien. En da' deeje ze, want 't goeng óm wat er op taefel stieng: terrevebroód mee 'amme en kaes, kruujebroöd en krente broöd, en dan 'n pot dampende koffie. Mee begeerige oógjes keke de guus naer oal dat lekkers en aete d'r buukjes vol. Lein, de joengste van oallemael, begon d'r van te geeuwen. Ie oa noe a' vaeke. Toen ze oal lemael genogt geten oaën, 'aelde De Noöd z'n groóte, zwaere femieljebiebel van den 'oek van de schouwe en sloeg 'm open bie Lukas 11 om 't kossemiskapittel voor te leze. Ie 'aelde z'n fok van 't theeblad en poeste de glaeze en zetten 'm toen op. Mee z'n wiesvinger volgden ie de groóte ouwerwetsche letters en las dudeluk voor: En het geschiedde in diezelve dagen, dat er een gebod uitging van den keizer Augustus, dat de geheele wereld beschre ven zou worden Z'n stemme kloenk zoö 'elder as van 'n dominie. De guus zaete mee gevouwe 'andjes naer 'm te luustere. De stem van Krien de Noöd vulde de kaemer as 'n zwaere wollek klaevergeure. Sientje lee d'r oót op taefel en moeder keek eur glimlachend an. De baes las deur uut het mooie Boek. En zij baarde haren eerstgebo ren zoon en wond hem in doeken, en lelde hem neer in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was ln de herberg Lein speelde mee de krumeltjes nest z'n borretje en Keetje stoóte 'm an. De kleine trok z'n 'andjes terug en sloot z'n oógjes, vast. ......En er waren herders ln diezelfde landstreek, zich houdende ln het veld, en hielden de nachtwacht over hunne kud de Schaepjes, zee de kleine Lein zachjes en Ket z'n slaeperig oötje ne$t dat van Sientje op taefel zakke. De baes 'ieuw eve op mee leze en schoof z'n fok voö z'n oóge. Mè keek'm an en schudde d'r oót liek asof ze zegge wou: lae ze mae slaepe; 't bin mae kleine guus! En Krien de Noöd zette z'n fok weer recht en gieng deur. En ziet, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Hee ren omscheen hen, en zij vreesden met grooten vreeze. En de engel zeide tot hen: Vreest niet! want ziet, lk verkondig u groote blijdschap, die al den volke wezen zal; namelijk, dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, iri de stad Davids. En dit zal u het teeken zijn: gij zult het kindeken vinden in'doe ken gewonden, en liggende ln de kribbe.... Lein verroerde z'n eige en fluusterde les van schaepjes. En van stonden aan was er met den engel eene menigte des hemelsche heir legers, prijzende God en zeggende: Eere zij God in de hoogste hemelen en vrede op a&rde, in de menschen een welbehagen! Een „Kabouter" in dit blad wordt, in winst, een „Goliath"! zal AbdQetroop d&deqjk die nare hoest temperen en snel doen verdwijnen. De slijm komt los. Borst en keel worden verzacht. Vanouds beproefd by hoest, griep, bronchitis, asthma. AKKER'S ZEEUWSCHE KRONIEK SINT ANNA TER MUIDEN. Een zevenhonderdjarige. 1241194L HL De kerkelijke geschiedenis. Zoowel voor als na de Hervorming wa ren kerk en staat nauw met elkaar ver bonden, al was de band verschillend. Tot 1580 ls Vlaanderen Roomsch geweest. Door de zoogen. godsdienstvrede van 1579 hadden de Hervormden ln dat gewest zich al de macht aangemachtigd, zoodat de Roomsche godsdienst werd verboden en er overal Hervormde genieenten werden ge sticht. Doordat Parma stad na stad en hiermede ook het platteland weer tot Spanje terugbracht, was het met de Her vorming ln Vlaanderen gedaan. Toen Sluis in 1587 ook moest zwichten, werd de Roomsche eeredienst ook daar hersteld. In dien tijd van slechts vier jaar werd de Hervormde gemeente van St. Anna ter Muiden bediend door de predi kanten van het naburige Sluis. Zoo werd er op 1 Jan. 1580 het eerst gepredikt door ds. Joh. Arcerius. Nadat in 1604 geheel het tegenwoordige Westelijk-Zeeuwsch-Vlaanderen door Prins Maurits was veroverd, werd dadelijk in de grootste plaatsen de Hervormde eeredienst voor goed hersteld. Door den oorlog en de vele overstroomingen was destijds het plat teland grootendeels ontvolkt. Ook hadden de kerkgebouwen veel geleden. Dit laatste was ook te St. Anna ter Muiden het gevaL Bovendien was een groot deel der bevol king onverschillig of helde over naar den ouden Roomschen kerkdienst, welken zij het laatst gekend hadden, Het duurde dan ook tot 1611 eer de eer ste schoolmeester, tevens koster en voor zanger, nL Franchois de Meester, werd be noemd en er dus van een zelfstandige Hervormde gemeente sprake kon zijn. De jonge en nog zwakke gemeente werd door de drie Sluissche predikanten om beurt bediend. Door de troebelen van den oorlog was de kerk geruïneerd. Van het gebouw stonden alleen de stukken muren overeind. In de ruimte onder den toren werd er kerkdienst gehouden. In den toren werd ln 1619 een nieuwe klok gehangen, gemaakt door den klok kengieter Michael Burgerhuis te Middel burg. Behalve deze naam staat er nog op: Nic. de Vos, Baljuw en Anthonis de Ko ning, Burgemeester, benevens het stads wapen en het tijdvers Óns clockgeschal Roept uilen al gintAannd ter Muien Ras onbeswaert Ter Kerckewaert Hoort 's Heeren woort hulen. Huien c=z heden. De vetgedrukte let ters, zijnde hoofdletters, geven het jaartal 1619. Dezelfde klok wordt nog gebruikt. Toen de Hervormde gemeente een weinig tot bloei was gekomen, wenschte zij een eigen predikant. Zoo werd in 1620 als eer ste predikant beroepen de proponent Cor nells Truijens, die de gemeente 5 jaar diende en toen naar Rilland vertrok.' De gemeente heeft tot den vrede van Munster in 1648 nog moeilijke tijden door gemaakt. Na de verovering van 's-Her- togenbosch in 1629 werd ook de Meijerij van Den Bosch door de Staatschen bezet. Dit werd door de Spanjaarden betwist. Zij namen daarom de Staatsche ambtena ren en de Hervormde predikanten uit de Meijerij gevangen. Nu* deden de Staten hetzelfde met de Roomsche geestelijken. De Spanjaarden vielen ook SL Anna ter Muiden binnen en namen den schoolmees ter, eenpaar kerkeraadsleden en enkele notabele personen gevangen om ze naar Brugge te voeren. De toenmalige predi kant Daniel de Meester, geboren te Big- gekerke, waar zijn vader ook predikant was, had bijtijds het naburige Sluis weten te bereiken, waar hij tot zijn dood in 1635 bleef. Daar het niet vertrouwd was te St. Anna ter Muiden godsdienstoefening te houden, werd voor de St. Anners des winters kerk dienst gehouden in den kamer van den KONIJNENBOUT MET KERSTMIS. HOE STAAT HET MET DE GESCHIKTHEID VOOR CONSUMPTIE? Bij het slachten van een konijn doet de eigenaar vaak ontstellende ontdekkingen. Het dier blijkt dan namelijk inwendig af wijkingen te vertoonen welke de leek niet thuis kan brengen en welke vaak op hem een vrij alarpieerendc indruk maken. On willekeurig dringt zich dan de vraag naar voren of het vleesch nu wel geschikt is om gegeten te worden, dan wel of men het maar beter kan vernietigen, iets waartoe men in dezen tijd echter niet zoo gauw komt. Het is dan ook vaak een moeilijk vraagstuk en vormt in menig gezin een waar probleem. Het is dan ook daarom, dat wij zullen pogen hieromtrent eenige voorlichting te geven. In het algemeen kan men wel zeggen, dat de meeste ziekten en aandoeningen welke bij konijnen voorkomen, voor ons menschen niet gevaarlijk zijn. Dat is ten minste al één troostEchter en dat is van veel belang, het dier moet dan bij het leven en ook vlak voor het slachten, een goed gezonde indruk gemaakt hebben. Heeft het dat niet, dan is oppassen de boodschap, want dan bestaat er kans dat men voor onaangename verrassingen kan komen te staan. Natuurlijk dient men steeds van het principe uit te gaan, dat men organen en deelen welke op de een of andere manier van het normale afwijken niet moet eten, zelfs niet gekookt. Een veel voorkomend verschijnsel bij ko nijnen is de aanwezigheid in de buikholte van met vocht gevulde blaasjes. Deze blaasjes komen zoowel loshangend aan de buikwand als wel tusschen de darmen en aan de lever voor. Er kunnen er vaak een zeer groot aantal van in het dier aanwe zig zijn. Öoewel dit verschijnsel een zeer alar-- meerende Indruk maakt, heeft het weinig om het lijf. De blaasjes zijn namelijk niets anders dan blaaswormen, de tusscherivorm van een bepaalde lintwormsoort. Ook dit klinkt erg alarmeerend, maar.deze blaaswormen slaan bij den mensch niet aan en zijn alleen besmettelijk voor honden en soms voor katten. Daarvandaan dan ook dat men bij de aanwezigheid van dergelijke blaasjeS er voor op moet passen, dat deze niet onder het bereik van honden en katten komen. Vernietig ze en de organen welke er mede doorgroeld zijn, daarom door ver branden. Een andere afwijking welke men bij ko nijnen veel waarneemt, ls dat de lever doorgroeld is met grijze plekjes van ver schillende grootte. Soms is het zoo erg, dat de lever de natuurlijke kleur geheel verloren heeft eii meer grijsachtig gewor den is. In den regel heeft dit weinig te hetee- kenen, daar de hierboven beschreven ver anderingen een gevolg zijn van de aanwe zigheid van by konijnen zeer Veelvuldig voorkomende parasieten, welke hun ver blijfplaats in darm en lever hebben. Na- majoor op 't Groote Pas (een voorvesting van Sluis) en in den zomer dicht bi) de poort, een half uur gaans van St. Anna ter Muiden. Na gevoerde onderhandelingen kregen de gevangenen eerst ln 1637 hun vrijheid. Daar het nu ook rustiger was geworden, konden de kerkdiensten weer te St. Anna ter Muiden worden gehouden. Bij den vrede van Munster In 1648 tus schen Spanje en de republiek werden de grenzen voorloopig vastgesteld en kwam er voor goed rust en vrede. De handel van St Anna ter Muiden be- teekende zoo goed als niets meer. De plaats was een landbouwdorp geworden, al droeg zij nog den naam van stad. Met het eenmaal bloeiende Sluis was het ech ter ook gedaan, want, opdat Brugge niet meer tot welvaart zou komen, werd het Zwin voor de scheepvaart naar de Zuide lijke Nederlanden afgesloten. JSlot volgt). R< B. J. d. M. tuurlijk ls de veranderde lever niet bruik baar en dient men die te vernietigen. Rauw voeren aan honden en katten ls ge vaarlijk, met het oog op mogelijke besmet ting. Daar er echter bij konijnen ook minder onschuldige aandoeningen voor kunnen komen, welke soortgelijke veranderingen in de lever kunnen geven, is oppassen met het vleesch de boodschap. Dit ia heel goed bruikbaar, ook ln dit laatste geval, echter alleen wanneer het voldoende lang gekookt fcof gebraden ls. Mogelijk aanwezige schade lijke bestanddeelen worden dan door de hitte onschadelijk gemaakt. Wat die inwerking van de hitte betreft, dient men er wel om te denken, dat vleesch de warmte slecht geleidt en dat het dus vrij lang duurt, alvorens de dikke stukken in het midden voldoende warm geworden zijn. Men kan echter by derge- ïyke twijfelgevallen gemakkeiyk contro leeren of het vleesch warm genoeg ge weest is, het inwendige van de dikke stuk ken moet dan wit geworden zijn. Nu moet men echter niet denken dat met intensief koken of braden alle gevaar te bezweren is. Er zyn verschillende geval len waarbij oppassen altijd geboden is en dat is by het vleesch van zieke of gestor ven dieren. Dit vleesch Is veel gevoeliger voor allerlei infecties en daarom dat men er voorzichtig mee dient te zyn. Nu kan men wel zeggen, nu Ja dan gooit men zulke dieren maar weg, maar daar er dieren by zyn, zelfs by de gestor ven, welke wanneer de ingewanden maar tydig verwyderd zyn, nog heel goed bruik baar zyn, is een dergeWjk lichtvaardig om springen met voedsel van hooge voedings waarde, zeker niet verantwoord. Men kan zich daarom beter met het geslachte dier, plus de organen natuurlijk, wenden tot de plaatselijke keuringsdienst voor vee en vleesch, alwaar men hetzij direct, hetzy na een ingesteld onderzoek, kan mededeelen of het dier nog geschikt voor de consumptie is of niet. Door zoo te handelen bewandelt-men den veiligen weg terwyi een onnoodig vernietigen van waardevol voedsel voorkomen wordt Nadruk verboden. R. VAN ONZE BOEKENTAFFEL De papierschaarschte heeft nog geen merkbaren invloed gehad op den aanmaak van kalenders. Evenals vorige jaren, be reikte ons thans een aantal practische, goed verzorgde „jaarindeelingen", wy ontvingen kalenders van de Holland- sche Sociëteit van Levensverzekeringen te Amsterdam, van de Nederlanden van 1845, van de Eerste Nederlandsche Levensverze kering, van de N.V. Levensverzekerings- maatschappy Utrecht, alle kloeke wand- kalenders, met overzichtelijke maandbla den en duideiyke dateering. De N.V. Verzekeringsmaatschappy St Petrus zond een wandkalender, voorzien van foto's van kinderen. Van H. J. Reesink en Co. te Zutphen ontvingen wy een kalender, welks schilden zyn gewyd aan de schoonheid van het Ne derlandsche landschap. De kalender, uit gegeven ten bate van het tehuis voor oud verpleegsters bevat voor eiken dag van het Jaar woorden van wysheid en schoon heid. De firma Smit te Slikkerveer heeft de kalenderbladen benut om de aandacht te vestigen op door haar .uitgevoerde werken. Een kleurige indruk maakt de kalender van den Nederlandschen bond van volks huizen. Van de N.V. uitgevers-comp. Van Gor- cum te Assen ontvingen wy de Korenaer- kalender.' Het kalendefblok op het karton nen, kleurige schild bevat voor eiken dag een blaadje met spreuken, humor enz. Buitengewoon fraai ia de kalender, die we van de N.V. Prov. Zeeuwsche Electri- citeits-Maatschappy ontvingen. Prachtige reproducties naar aquarellen van Jacob Maria geven aan deze kalender een bg- zonder cachet. Een sieraad voor de huis kamer. FEUILLETON 64)' DOOR J. REGIS De Franschman knikte. Hij en de journa list luisterden als gebannen naar de harts tochtelijke, onsamenhangende zinnen van den jongen man. En Joseph Koprilis ging .voort, hggend, als in yie koorts „Het is ons geldze zijn van ons, die millioenén, die Felix Clarendon uit zijn vreeselijke handen probeerde te redden en hy wil ze nemenhy doodt ieder, die hem dat wil verhinderenhy probeerde eerst, Felix Clarendon in Stockholm te dood en „In Stockholm riep de journalist uit, buiten zichzelf van verbazing.. „Wat zeg Je? Om 's hemels wil, spreek ae waarheid Felix Clarendon in Stockholm?" „Ja, Ja, stamelde Joseph Koprilis, die niet eens scheen te merken, dat Wallion hem bij zyn schouders had gepakt en heen en weer schudde. En hy ging voort," zonder zich In rede te laten vallen, met van koorts glinsteren de oogen en droge lippen „Later, in Parijs, heeft hy hem gedood... en hy heeft ook Nicholas gedoodhy heeft Sebastian gedoodhy doodt allen die hem in den weg staanmaar nu ben ik aan de beurt.nu ben ik eindeiyk aan de beurt Hg schoot naar voren en pakte Waülon met ongeloofiyke kracht eerst by de ar men en daarna by de borst. „Zegt u me, dat u mg he' zult laten doo denZegt u me, dat ik hem dooden mag Snikkend en stotterend, met een strak gezicht en starre oogen, .herhaalde hg steeds maar weer dat vreeselijke „Zegt u me, dat u mij hem zult laten dooden Maurice Wallion moest al zgn kracht gebruiken om zich vrij te maken en zei kalmeerend „Nou, nou laat je gevoel er nu niet met je verstand vandoor gaanKom tot je zelf We zullen je wel helpen Joseph Koprilis liet zgn hand los en sprong terug. Hg snakte naar adem en keek onderzoekend eerst naar Wallion en toen naar Rambouillet. „Nee, nee, jullie wilt het me verhinde ren, dat is het, wat jullie willen", zei hij plotseling koel en verachtelgk. „Nee, heusch niet", antwoordde de Jour nalist. „Ga maar eens zitten en laten we de zaak eens met elkaar bespreken. Wy zullen je helpen om hem aan de handen van de gerechtigheid over te leveren Hg hield plotseling op. Joseph Koprilis was bliksemsnel uit de kamer verdwenen. Wallion sprong op om hem na te ijlen. „Joseph Koprilis riep hij. Maar Joseph Koprilis antwoordde niet. Hij had klaarblgkelijk den hoofdschakelaar van het electrische licht in den gang ge vonden, want op dat oogenblik gingen alle lampen in de woning uit. Een deur sloeg dicht. De journalist en de Franschman stormden door de duisternis vooruit. Toen zg buiten op de hal kwamen, hoorden zy snelle voetstappen diep onder aan de win dingen van de trap. Ze snelden hem na, liepen nog een eind de straat op en zochten in alle richtingen naar hem. Joseph Kopri lis was in het duister van den avond ver dwenen. Ontmoedigd, geschokt en verstomd- keerden ze naar Wallions kamer boven terug. „Hy is overspannen", mompelde Ram bouillet opgewonden. „Misschien komt hy terug". „Misschien", antwoordde Wallion ver strooid. „Maar waarom beweerde hg, dat Felix Clarendon in Stockholm is geweest?" HOpFDSTUK XIV. Een vraag zonder antwoord. Jo?eph Koprilis had zich vertoond, had gesproken en was verdwenen, zooals een bliksemstraal verschynt en weer weg gaat. „Hadden we hem maar kunnen vasthou den zei Wallion langzaam. „Met geweld desnoodsOnder invloed van ons zou Joseph Koprilis een waardevolle bondge noot zgn geweest. In vrgheid is hij een on berekende factor. Hg kan ons zelfs hinder- lgk worden hy kan ons de heele zaak bederven De Franschman haalde zgn schouders op. „Met een onberekenbaren factér is niet te rekenen", antwoordde hij. „Maar ik kan niet nalaten, ermee reke ning te houden, wat hy gezegd heeft", voegde Wallion eraan toe. Felix Clarendon in Stockholm! De gedachte is onzinnig, maar het laat me niet los. Ik kan er niet aan gelooven ik durf er niet aan t$ twijfelen. Hy liep heen en weer en hield met belde handen zgn hoofd vast. „Felix Clarendon in Stockholm'*, mom pelde hg. „Laat me nadenken, maar één minuut! Waarom? Suzanne Chrisman? Zou hij haar hebben opgezocht? Maar zyn beide brieven dan? Houdt ze iets voor ons verborgen?" Hg haalde ongeduldig zyn horloge te vootschyn. „Het is nog geen tien uur. Laten we naar de Villa Rosa gaan „Ja", zei de Franschman, „laten wy een beetje inspiratie gaan putten uit de mooie stem van madame Suzanne In de Villa Rosa zat het gezelschap Juist in de hal bg een kopje thee. Allan Chris man was opgestaan. Hy had zijn arm in verband en zag er wat bleek uit, doch was verder onveranderd. Suzanne was bezig, Aspeland en zgn beide ondergeschikten thee in te schenken, toen Wallion en Ram bouillet verschenen en in de gezellige hal werden binnengelaten, waar een houtvuur in de open haard knapperde en een vrooüjk spel van dansende, roode en zwarte figuren tegen de muren schiep. Suzanne ontving de beide heeren met haar gewone opgewektheid. Ze gingen een beetje verrast, ieder met een kopje thee in de hand, bg den haard zitten. Wallion vertelde, wat er zoo juist in zgn woning was gebeurd, en Suzanne luisterde met toenemende aandacht. Zelfs de gehar de politiemannen gaven met eenige in den baard gebromde krachtige uitdrukkingen hun belangstelling te kennen. Toen Wallion klaar was, werd het stil in de hal. Hg keek den kring rond, dronk zgn kopje leeg en stak een cigaret aan. „Ik wil niet hard schgnen", ging hg voort, toen niemand iets zei, „maar ik wil er toch de aandacht op vestigen, dat Jo seph Koprilis zgn lot zelf kiest, of dat zgn lot hem werd toegemeten, zonder dat wg er iets aan konden doen. Nee, -mevrouw Chrisman, waar ik in het bgzonder bg stil Wil staan, is de vraag „Is Felix Claren don in Stockholm geweest?" En hy keek haar opletten aan. Ze zat stil, met haar handen over haar knieën ge vouwen, en staarde in het vuur. „Dat is niet mogelgk", zei ze met een zucht, terwrjl ze haar hoofd schudde. „Ik zou het toch moeten weten, als hy hier geweest was, niet waar? Waarom zou hy anders hier komen, anders dan om my op te zoeken?" „Hy kan gekomen zyn om u op te zoe ken, maar zich dan geheel onverwacht- door zijn onvermoeiden vijand bedreigd hebben gezien en dan óf tot een hernieuwde vlucht gedwongen zgn, óf vrgwillig de Sted heb ben verlaten, om niet de belangstelling van zgn vganden op u te richten". „Dat is mogelgk", antwoordde Suzanne dadelgk, „maar dan vergeet u de brie ven Zgn brieven uit Pargs zyn in begin en eind Juli geschreven van hetzelfde jaar, dat hg in Parijs vermoord werd. Hy kon dus eventueel vóór den datum van deze brieven in Stockholm geweest zyn maar dan zou hg waarschynlgk deze gewichtige omstandigheid in zgn brieven hebben ver meld of hy is, dadelgk nadat hg zgn tweeden brief geschreven had, naar Stock holm gereisd. Maar dat zou een verande ring van zgn plannen hebben beteekend, waar ik niet aan gelooven kan. Waarom stuurde hg mg dan eind Augustus uit Pa rijs den sleutel, zonder een woord van ver klaring?" Wallion verbaasde zich over haar snelle en klafe logica en hij moest even naden ken. „Zonder twgfel zou een schrifteHjke ver klaring op de verzending van den sleutel volgen", merkte Rambouillet op, „maar die werd nooit geschreven. De dood kwam tusschenbeide". „Zoo is het", zei Wallion. „Wat u ge zegd hebt, mevrouw Chrisman, pleit zeer tegen de gedachte, dat Clarendon in Stock holm geweest is. Dat hy vóór het schrgven van zgn brieven hier geweest is, daarmee behoeven we klaarbiykeüjk geen rekening te houden. Maar later? Denk u eens deze ontwikkeling inClarendon heeft zgn brieven geschreven en uw handteekening op de volmacht gekregen. Hij heeft zgn beschikking betreffende de millioenen ge troffen en hij heeft den sleutel in de hand. Nu neemt hg snel het besluit, u op te zoe ken, den sleutel aan u te geven en u alles te vertellen. Hy komt goed en wel in Stockholm, als hy zich plotseling door zijn vyand bedreigd ziet. Verschrikt geeft hij zgn plan op en verbergt zich weer in Pa rijs, vanwaar hy dan d"n sleutel opstuurt. Maar zgn uur heeft reeds geslagen, en hg komt te vallen, voordat hy tgd heeft gehad, een verklaring te geven. Overigens het gele couvert, waarvan Rambouillet ver teld heeft? Lag daar de verklaring niet reeds voor de hand?" „Zonder twyfel", knikte de Franschman. „Onze vriend Cray had waarschgniyk een goeden neus „Maar", zei Suzanne, „hoe kan de arme Joseph Koprilis weten of Felix hier ge weest is?" „Ja, hoe?" viel Rambouillet haar by. „Dat heeft my het meeste verwonderd". „Er zgn verschillende mogelgkheden", antwoordde de journalist „Men kan by- voorbeeld aannemen, dat hy het van Cla rendon zelf heeft gehoord", „Van Felix zelf „Ja, zeker, mevrouw. We weten, dat de gebroeders Koprilis op den avond voor den dood van Clarendon een onderhoud met hem hebben gehad. Hoeveel oude misver standen op dezen avond werden opgehel derd weten we niet maar één bewgs heb ben weJosephs eigen uitgesproken over* tuiging, dat Felix Clarendon een eerlgk man was. Mogeiyk ia, dat Clarendon aan de gebroeders Koprilis verschillende dingen over zyn plannen en zyn positie mededeel de, Ja, er is reden om aan te nemen, dat uw vgand brutaalweg en welbewust het begin van een overeenstemming tusschen den ongelukkigen Clarendon en de gebroe ders Koprilis afsneed. Het was laat geworden. De Journalist en Rambouillet namen afscheid en toen zy in den kouden winternacht naar buiten tra den, zagen ze de verlichte ramen van den electrischen trein door de kale hoornen heen naderen. Ze snelden naar de halte en klommen Sn den trein. Even later waren ze in de stad. Het was, alsof een magneet hen aantrok, toen ze het station hadden verlaten na een korten tijd liepen ze langzaam voorbij Parklaan 1. Ze bleven op den hoek van den Karlaweg staan en keken naar het huis, dat. beider gedachten bezig hield. iWordt vervolgdj

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 6