Tweede blad PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Woensdag 24 November 1941 KERSTNACHT Nog steeds Kerstmis! Kossemisse op Walchere Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig en vie len in slaapMatth. 25 5. O ja, Kerstmis. Je zou het bijna ver geten. De kaarsen zgn uitverkocht en het snoep is op den bon. En 't weer is zóó zaoht (gelukkig!), dat je eerder aan Pa- schen, dan aan Kerstmis denkt. We hefcr ben dit- jaar niet aan Sinterklaas gedaan, de tijden waren er niet naar. Zullen we Kerstmis, dat zoo op zachte voeten nader kwam en ons eigenlijk wat overvalt, ook maar niet overslaan? De tijden zijn er toch eigenlijk niet naar: er zijn geen kerstkransjes en geen slingers voor den kerstboom te krijgen en de vrede is uit verkocht. Je moet bovendien wel totaal mal zijn, als je je nu nog door kerstliedjes en vrede-op-aardé-gefemel zou laten ontroe ren. Den Brabander voelt het zoo fel, die onwaarachtigheid van 't gewone Kerst- gedoe: 'k Moet mijn geheugen gaan vervloeken: O leugen der vertelselboeken, Besneeuwd verhaal, dat mij zoo plaagt Het menschdom, dat U zoo belaagt Heer, heeft opnieuw den steun verlaagd en 't sneeuwt slechts op de Kerstkranskoeken. Er waren eens fïen meisjes, die op weg gingen naar de bruiloft. In 't donker zou den ze den bruidegom opwachten om hem dan in blijden lampenschijn naar de feest zaal te begeleiden. Wie zijn lamp niet brandende meedroeg, kon aan het feest niet deelnemen. Vijf waren er verstandig, ze hadden olie in 't reservoir, zoodat de pit niet verdroogde, maar voortdurend vochtig bleef. Vijf waren dwaas, die hadden wel de pit vochtig, maar als ze aangestoken werd, zou 't licht gaan uitdooven. In de duisternis wachtten ze op den bruidegom. En als de bruidegom dan uitblijft, wor den ze allen slaperig en dutten in. Inplaats van te zien of de lampen wel in orde zijn, (nu de bruidegom wegblijft, konden ze de schade nog tijdig inhalen!) slapen ze. En als ze plotseling wakker geschrikt bij de komst van den bruidegom hun lampen toebereiden, is het voor de vijf dwaze meisjes te laat Er waren eens vele millioenen menschen, die al vele jaren achtereen een kerstboom in huis hadden en voor die gelegenheid spraken van „vrede op aarde". Toen brak de oorlog uit. Ja en toen vonden velen, dat ze dit jaar er maar niet aan mgesten doen Kerstfeest, dat is de boodschap van Jezus' Christus, die op de aarde kwam om zondaren zalig te maken; om aan men schen, die zonder de vergeving Gods in dit leven en nè. dit leven doodongelukkig zouden zijn, een vrede t eschenken, die door 't felste spervuur en 't hevigste bom bardement niet te verstoren is: vrede met God. Kerstfeest Is niet maar snoepfeest, maar feest van de genade Gods: „alzoo lief heeft God de wereld gehad, dat Hjj Zijn eigen Zoon gegeven heeft, opdat een ieder; die in Hem gelooft niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe."' Kerstfeest is geep argeloosheid. Achter de kribbe staat het kruis! Er Is niet veel veranderd, Heer, sinds Bethlehem Gij zijt voor ons een kind gebleven; Om dien wij kruisten te Jeruzalem behoeft geen Kerstvreugd prijsgegeven. Nu wij Uw dag weer zullen vieren bij kaarslicht en bij rooden wijn, en onze woning zingende versieren omdat wij meenen zonder kwaad te zijn doé Heer ons toch verschrikt begrijpen dat Golgotha begint bij Bethlehem: Wien rond Uw stal slechts droomen rijpen, hij zocht vergeefs een nieuw Jeruzalem. Golgotha begint bij Bethlehem. Niet de kerstboom, die nu in de autobussen opge stookt wordt, niét de kaarsjes, waarvan het yet nu wel beter gebruikt kaü wor den, 'niét de zoetigheid, die op den bon is, maken Kerstfeest tot vredefeest, zelfs de z.g. goede wil van de menschen niet...... maar Gods wil, die door Jezus volbracht werd aan het kruis: „opdat niemand ver- Toren ga." Er waren en er zijn nog steeds milli oenen menschen op wegeehmaal zal Christus, die den eersten keer als kindeke in een kribbe, als doemeling aan een kruis kwam, wederkomen. De Bijbel noemt de Christenen (noemen we ons niet allen zoo?) „bruidsmeisjes", die in 't donker van deze wereld op den bruidegom wach ten. Sommigen zijn dwaas, sommigen wijs. De dwazen „deden" tot nu toe nog steeds aan Kerstfeest, zelfs verleden jaar nog. Nu denken ze"er hard over, om 't „wegens de tijdsomstandigheden" uit te stellen. Ze vierden wel Kerstfeest, maar hadden het altijd wel kunnen laten, ze wisten niet, dat Gölgotha begon bjj Bethlehem, ze wis ten en weten niet, dat de vrede van Kerstmis geen „Versailles" brengt, maar vrede met God, waardoor wij blijde wach ten kunnen in 't duister der wereld tot Christus wederkomt, om een nieuwe aarde te brengen, waarin gerechtigheid y/oont, een goede aarde. Nog steeds Kerstfeest? Waarom? Om dat Christus nog steeds vertoeft te komen. Waarom? .Ömdat Hij wacht op U en op mij, tot we eindelijk waarachtig Kerst feest gaan vieren. Ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doön, En Christus zal over U lichten! Sta op uit de dooden, 't Is spoedig te laat! r* y. In de schone Nacht van heden Spoeden duizenden zich voort. Waarheen richten zij hpn schreden, Doelbewust en onverstoord? Is het naar een rijke woning, Naar èen groot of machtig heer? deur DIRK li. BROEDER. Kriege me oök 'n kerstboom, voader? vroeg Keetje en lee d'r 'andje op d'r voa der z'n schouwer. 'n Kerstboóm? vroeg den ouwe Krien de Nood ietwat verbaesd en keek z'n dochtertje vraegend an. Jae, toe noe, me kriege d'r toch oók een, ee Da wee'k nog nie, oor, prombeerde De Noöd d'r van af te komme. 't Is t'er te- gewooreg anders de tied nie naer om kerstboömé en zoó t'ebbe. Keetje keek 'n'bitje beteuterd, mae ze gaf de moed nog nie op. Voader zee al- tied mae, dat 'n gin geld oa, mae 't zou wè mee um lósloöpe. Kiek maer is naer de pries van de sukerpeë van 't jaer. Nou, en voader eit toch 'n berg meer gezet as verleje jaer, docht Keetje bie d'r eige. En oe best was den oest van 't jaer nie geweest, ee? Ze oaën kweet-nie-oevee aerepels van *n paer roe goa, en dan zou voader praete van de slechte tied! Jae, jae, Keetje was nog wè' op schole, mae ze wist oók a' 'eel wat van 't boerebe- drief van d'r voader mee te praete. Noe, voader, kriege me d'r een? vroeg ze mee naedruk en keek d'r moeder tersluuks an. Ik kan je nog niks belove, 'oor. Me zu' zie, antwoordden ie mee 'n knipoögje naer z'n vrouwe. Wacht nog mae 'n stui- tje. Vrouw De Noöd keek nae Keetje en knikte eve, asof ze zegge wou: wees jie mae nie ongerust, 'oor, m'n kind. 't Kom wè'. En toen zee ze: 't Is nog 'n 'eele weke voó de kossemisse. Wie weet wat er nog gebeurt eer da 't zoover is. En gae noe maer is gauw kieke wat Sientje en Lein uutspoke, want as die guus zoo stil bin, doen ze nie vee' meer as kwaeds. Keetje klapte in eur 'ande van de leute Ja, misschien, een vorst of. koning* Die daar troont, vol pracht en eer? Neen, zij gaan een Kind bezoeken In een kribbe, in een stal En dat Kind, in schamele doeken, Vraagt om Liefde bovenal. en maekte 'n sproeng g'liek asof ze 'n geite was. Die ei de kossemisse noe a' in d'r oót, Ma, mork De Nóód lachénd op en stopte z'n puupje, langde de zwamme uut de zak van z'n dikke pilo broek en stak z'n'puupje an. Nae 'n stuitje kriengelde groöte, grieze roókplume naer de zolde ring. Dienk 'n bitje om me gerdiene, 'oor. Ik 'ange d'r^ geen schoóne meer op voó de volgende weke, zee vrouw De Nood en dee g'liek asof ze kwaed wier. De Noöd zee niks vrom mae schoof z'n krukstoel 'n bitje dichter bie de kachel en stak z'n kousevoete in den ove. Uut de bakkeete kloenk 't geluud van kinder- stemme. De Noöd keek z'n vrouwe is an en lachte. Brieng Dunderdag as je nae de mart gaet mae is 'n kerstboom mee, zee de ba- zinne zonder van d'r breisel op te kieke. van eiges, zee De Noöd, ik was töch van zinne om d'r een mee te brien- ge. Doch je as da 'k 't nie gedae zou 'ebbe? Vrouw De Nóód stieng op en goeng nae de kachel om 'n stikje van 't slofje t'aele voó in de test te doe, want ze oa kouwe voete gekrege. Ik geloöve, da 'k Dunderdag oók meegae, want ik mocht toch nog is 't een en oare koöpe. Dan moe je de veerewaege mae inspanne, want ik dienke d'r nie over om mee da' vuule weer op de fiets te gae. Van de weke bin 'k naebie onderuut gegleje, toen 'k naer Nele de Buck goeng; allemachtelikkes nog an toe, wat is me dien diekwegt toch vet! Noe, dan gaen me tesaeme nae de stee, Ma, zee De Noöd, klopte z'n pupe op z'n 'and uut en dee 'm in z'n buten- zak. Toen stieng 'n op en zee dat 'n nog eve de geite zou ghe melleke terwiel as Ma zoo 'eete z'n vrouwe, ee? 't waeter voö de koffie op 't vier zetté. Toen 'n bie de deure van de bakkeete stieng, bleef 'n 'n stuitje luustere en Is de Zoon van God, die heden Uit Zijns Vaders eeuwig Rijk, Tot ons af kwam hiér beneden Om te zijn aan ons gelijk. Om het mensdom te bevrijden Van Ellende, zonde, nacht wees mee z'n duum in' de richting van waer ie de guus 'oorde zien ge. Keetje za' ze 't wè' leere, zee t'n lachend. De bazinne stieng opv en luusterde oók. Ze kreeg d'r traene van in d'r oöge. Kin- derstemme, zoo elder as glès, kloenke in de bakkeete en zoenge: En as de ster bleef stille stae De groöte dag van kossemisse was an- gebroke. 't Was taemeluk goed weer ge weest en 't was temiste droog bute. De joengers van de openbaere en de christe lijke schole op het durp waere al op 't les gewiest, mae vrouw De Noöd oa tege Keetje gezeit asdat ze Sientje en Lein wè' 'n endetjè meugde meeneme, mae ze meugde nie op 't ies en de kleine guus zeker nie. Afijn, Keetje zou d'r wè' voö zurrege en vrouw De Noöd wist da' ze d'r ouwste dochter wè' vertrouwe kon. De vorige Dunderdag was de vrouwe van Krien De Noöd mee d'r man nae de stee mee wiste rieje en oa daer oallerlei inkoöpe gedae: sliengers van dat zuiver spul voö de Kerstboóm, 'n paer doóze ge kleurde kaerse want ze 'ebbe op 't platteland nog nie overa' ellektrieksche licht, anders oa De Noód-wè' van die el lektrieksche kaerse meegebrocht, begriep je? en Verder zuivere balie mee rooie krienge en blauwe sterre beschilderd en afijn, nog 'n 'eele 'oöp van dat pronte spul mee tierelantijne d'r an. Jae, jae, Krien de Noöd van d'oeve Landzicht was 'n oardige veint as ie 't in z'n oöt kreeg om wat voö de guus te doe. Z'n bure zeejen asdat 'n vee's te riaal was en dat 'n vandaeg of merrege wel is van 'n kouwe kerremis thuuskomme zou. Mae, zooas ik gezeid 'ebbe, Krien de Noöd was noe eemnael 'n oardige veint en as 't z'n guus anbelang- de, gaf t'n d'r nie om 'oevee 't oök kostte. Maer om noe op m'n ver'ael terug te komme: De Noöd oa dan 'ier, daer en gunter geweest om de spulle voó de kerst- TeeVF^-- "-i. 'BIrtnga. C!i'-hé v. Friesl. En de werèld te verblijden Met het Licht der Liefdemacht. Lieve Jezus, wij ook knielen In aanbidding voor U neer. Stort Uw Vrede in onze zielen J- In de Hoge z$ U eer ED. MAX. PONJEE. boom te koöpe, en de vrouwe van d' oeve oa de kedootjes gekocht. Dat'was nog ia 'n 'andig wuuf. Breie kon ze as de beste en ze dee 't alles zelf. Oók naaie en stop- pe. Maer as een van de guus verjaerden, dan goeng ze altied naer de stee om is wat specioals te koöpe, zooals 'n nieuwe rok voó Keetje, een Zondagsche beuk voó Sientje of een van die nieuwmoosche pak jes voö Lein, krek zooas de joengers uut de stee an 'adde. Noe dee ze oök zoó, mae butendien kocht ze toch ook nog snoepgerei, want de maege wil oók wat, ee? Da' bin julder toch oók zeker wel mee mien 's-eens, ee? Affijn ik dwaele wee of. 's-Aevus, toen de guus in de be'stee laege te roenke, brocht De Noöd de kerstboóm voö den dag. Toen ie verleje weke uut de stee thuus gekomme was, oa t'ie 'm 'eel stil letjes-achter 'n paer bosse strooi op den deelt gezet en toen de guus in 'uus waere om te ete, oa t'ie den boóm bovenop 't 'ooi getrokke en daer verborrege. De klei ne guus kwaeme toch nooit bovenin de schure. De boóm was dan oók dien aevut te voóschlen gaeld en in 'uus gebracht* en De Noöd en z'n vrouwe oaën 'm an- gekleed, zooas ze dat noeme. Och, 'eere, wat zag da' dienk d'r toch pront uut! Krien en z'n vrouwe waere d'r nie over uut. Ze oaën nooit zooiets biegeweund, Wa' zouë de guus merrege d'r ooge uut- kieke! Kaerel, kaerel nog an toe! Voö da't nog tien ure was, stieng oalles a' gereed. Op taefel oaën ze drie pakjes geleit voö de guus. Voö Keetje en Sientje oallebei 'n nieuwe beuk en 'n mooie lange musse. Volgend jaer goeng Keetje van schole en dan kreeg ze misschien wè 'n trekmusse van groötemoeder Dev Noöd, want eKetje 'eete natuurlijk naer 'eur omdat ze de ouwste was. En noe ze toch zoö flienk uutgebouwd was, zee iederen- deën, da' ze d'r vee' ouwer uutzag as ze was. Lein was op z'n burregers en die oa nog gebrek an 'n paer flienke school-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 5