BATA NIJVERHEIOSSCHOOL IE BEST „MORIAAN" J. A. C. LAGAAY - GOES goede koffie want Kahrel's Theesurrogaat kost maar een halve cent per kop. 10 tabletjes voor 50 kopjes 25 cent 1 Soed licht bij. N ISO N.V. J.A. VAN BOÏEH BLIXOLON bleekt,maar doet'tvoorzichtig! Is iets fer wereld voor 'tqoedioo gewichtig? LEO HELDER KAHREL'S THEE N. V. GRONINGEN DROSTE BONBONS Uitsluitend verpakt verkrijgbaar! VS ItEDERlAllDSCH ÜISTTTUUTvodr SGHRIFTH.UK OTIHMIS J REMBRANDTKADE 45-TEL11.97 50-P0STREK.42.47.05 - RJfSWUfc fZHJ VAKOPLEIDING voorde ASSOCIATIE-EXAMENS H DE pFFICIEELE MIDDENSTANDSEXAMENS H en voor HET EXAMEN HANDELSKENNIS LjQ.' flj Boekhouden t p.mnd f 2.50 I MiddenstorvlsopL pmnd. JÏZ23 Tolen ^2.- I HandeUkenni»LO. ÏTi?.lX,C?iLEEl" ONDERWUS RATIONEELE METHODEN I P(2.1 AAA DOCENTEN - SNEL - DECELUK - DOEtTREFFENO B Geen boeken noott/g - Vhjogfi vr/jb/ijv^xf ^otpec^ Z. 11 8 Op de Nijverheidsschool van de N.V. Bata te Best kunnen voor het nieuwe leerjaar enkele leerlingen, leeftijd ca. 14= jaar, worden geplaatst, ter opleiding in de practijk van de machi nale schoenmakerij. De leerlingen zijn intern. Het leerprogramma is goedge keurd bij Besluit van dén Secretaris-Generaal van het Depar tement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming d.d 19 Mei 1941. Spllïcitaties met omschrijving van genoten opleiding, leef tijd etc. te zenden aan de Personeelafdeeling der N.V. Bata, Best N.B, Madlnos Laboratoria Amersfoort I Is iiebe FOTOALBUMS in vele formaten en in eiken prijs 1 20-15-12 ct. per pakje. Lange Noordstraat 45 t:0. Postkantoor Tel. 686 - Middelburg ONZE KLEINTJES Tot 5 regels 65 cent. Iedere regel meer 11 cent. „BLIXOLON" BLEEKT AFDOENDE. IS VOLKOMEN ONSCHADELIJK. BEVAT GEEN CHLOOR. FABRIKAAT DER „E C h f a" N.V. - ENSCHEDE Wie oan surrogaat mil zetten, moet op het merk letten Verkrijgbaar bi] iederen goeden kruidenier Agent voor Zeeland van Biggelaar's producten: Ganzepoortstraat 12, boven - Tel. 2859 Middelburg Vlissingen Lond. kade 49 Bellamypark 38 Als een ongelukje heeft met Uw bril, kunnen wij in de meeste gevallen voor onzichtbaar herstel zorgen* Van den oogarts naar HELDER voor uw bril. VAKKUNDIG. Leden van ziekenfondsen speciale prijzen. Erkend leverancier der Ziekenfondsen. trekken me'e'r aandacht-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 4