zachte werking gesloten Middelburg Vlissingen MAANDAGMIDDAG 29 DECEMBER, DINSDAGMIDDAG 30 DECEMBER, om half 3 beginnen de MIDZA-FEEST- MIDDAGEN met Prof. HASSAN BEN ALI. - De groène kaartjes zijn voor den Maan dagmiddag, de gele kaartjes voor den Dinsdagmiddag. Voor de laatkomers zijn nog er>L-*>p plaatsen beschikbaar bij de MIDZA- Administratie, Spanjaardstraat 38, Middelburg. Wegens inventarisatie 27 2 Witkam's Geschenkenhuis Goes UIT DE PROVINCIE vAn Hoirreiïs LiMonsecco Voortaan PRODENT met dispergon tegen tandsteen: Heerlijk schuimend! STADSNIEUWS PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. berk. T ZAND25 Dec. 10 u. ds. Reus vau Westkapelle 2.30 u. kerst-jeugddienst. 28 Dec. 10.30 u. ds. Warners (Bevest. kerkeraadsleden)2.30 u. geen dienst. Geref. gemeente. Segieerstraatkerk25 Dec. 10.30 u. en 2.30 u. ds. Verhagen. 26 Dec. 10.30 u. ds. Verhagen. 28 Dec. 10.30 u. en 2.30 u. [(Doop); ds. Verhagen. Vrijzinnig Hervormden. Doopsgezinde kerk25 Dec. 2.30 U. ds« Borgman. •28 Dec. geen dienst. Doopsgezinde gemeente. 25 Dec. 10.15 u. mej. dr. Bakker. Waalsche gemeente. Doopsgezinde kerk 26 Dec. 10.30 U. ds. Blommaert. i Evang. Lnth. kerk. 25 Dec. 10.30 u. ds. Nolte. 28 Dec., 3 u. Kerstfeestviering kinderen Zondagsschool (in de Consistoriekamer Walstraat). Chr. Geref. kerk. Gasthuiskerk:- 25 Dec. 10 u. en 3 u. Prof. Wisse („De Engelenzang", tijdpredika- tie). 26 Dec. 3 u. Prof. Wisse. 28 Dec. 10 en 3 u. Prof, Wisse. Geref. Bond. Luthersche kerk 2.30 u. de heer Verboom uit 's-Gravenhage, 26 Dec. 10.15 u. de heer Verboom. 28 Dec. 2.30 u. de heer Alderlieste te He- kelinge (Oudejaarspfeek)I Geref. Kerk H.V. 25 Dec. 3.30 u. ds. Hietkamp van Vlissin gen. APOTHEKEN. Te beginnen met hedenavond 8 uur, is des nachts en ook gedurende beide kerst dagen geopend de apotheek Nonhebei, Langedelft en vanaf Zaterdagavond tot den nacht van Dinsdag op Woensdag des avonds en 's nachts de apotheek Van der Harst, Kortedelft. Voor de tweede helft van de volgende week melden wij het Woensdag 31 Dec. AANBESTEDING. Hedenmorgen werd namens den wnd. Commissaris der provincie op het hoofd bureau van den Provincialen Waterstaat aanbesteed het verbeteren van een gedeel te van den provincialen weg Tholen Scherpenisse met bijbehoorende werken. Inschrijvers warenJ. D. Jansen, Co- Ignsplaat 5370 J. van Vossen, W. van Vossen en K. J. Moerland te St. Anna- land 5080 M. Andriessen, Scherpenisse en A. van der Werf, St. Maartensdijk 4550. Een biljet werd van onwaarde ver klaard, omdat er op ontbrak de thans ver plichte verklaring, dat in de aannemings som geen z.g. steekgelden zijn verrekend. STADSNIEUWS PREDIKBEURTEN. Geref. kerk. 25 Dec. 10 u. en 3 u. ds. SmeenK. 28 Dec. 10 u. en 3 u. ds. Van AndeL Evang. Luth. kerk. 25 Dec. 10.30 u. ds. Van Woerden Van Middelburg. 26 Dec. 10.30 u. ds. Nolte (m.m.v. zang koor) dienst met kinderen v. Zondags school. 28 Dec. Eerw. Heer De Visser. Chr. Geref. gemeenten 25 Dec. 10 u. en 3 u. leesdienst. 26 Dec. 10 u. Prof. Wisse uit Middelburg. 28 Dec. 10 u. en 3 u. de heer Zijderveld (theol. stud, in Apeldoorn). 30 Dec. Oudejaarskerkdienst3 u. Prof. Wisse. Doopsgezinde gemeente. 25 Dec. 10.30 u. mej. ds. De Boer. 28 Dec. geen dienst Vrijz. Hervormden. Kerk Paul Krugerstraat26 Dec. 10.30 u. ds. Borgman (koorzang). DE WERKTIJDEN BIJ „DE SCHELDE". De volgende week zal in de niet-ver- duisterde afdeelingen van de N.V. Kon. Maatschappij „De Schelde" alhier als volgt worden gewerktMaandag tot en met Woensdag 9.4512.45 uur en 13.30 17.30 uurVrijdag- 9.4512.45 uur en 13.30—17 uur Zaterdag 9.4513 uur. APOTHEEK. Gedurende de beide Kerstdagen, Don derdag 25 en Vrijdag 26 December is de Alléén zeep van voor zijn teere huid! t er iets zóó teer en fijn als de huid van een kind? Beleedig dat rag fijne huidweefsel niet met scherpe of schrale zeepen. Baad uw peuter in het milde schuim van Castella- toiletzeep, - zacht van werking door het rijke gehalte aan weldadige olijf oliën. Reserveer uw toiletzeepbon voor Castella, - bereid door pioniers op het gebied van de palmoliezeep* labricage! KERK- EN'SCllOOLNIEUWS Geref. Kerken. Beroepen te Hoek (Z.) Joh. Francke, cand. en hulppred. te Breskens. apotheek van de Fa. A. J. van Ocken- burg, Singel 5, geopend. Zaterdagavond en -nacht en Zondag 28 December a.s. is geopend de apotheek van Fa. Wed. A. J. van Ockenburg, Bad huisstraat 22. TOT DIRECTEUR BENOEMD. In de heden te 's-Gravenhage gehouden vergadering van aadeelhouders der N.V. Kon. Mrj. „De Schelde" is tot directeur benoemd de heer H. W, van Tijen, tot nu toe "adjunct-directeur. tot Zaterdag Vrijdag Dec. Jan. Goes STADSNIEUWS PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. kerk. 25 Defe. 10 u. ds. Odé (kerkkoor) 3 u. ds. Dankbaar. 26 Dec. 10 u. ds. Korevaar2.30 u. Kerst feest Zondagsschool. WTLHET iMTNADORP 25 Dec. 10.30 U. ds. Dankbaar 3 u. ds. Korevaar. 26 Dec. Kerstfeest Zondagsschool. Vrije Evang. Gemeente. 25 Dec. 10 u. en 2.30 u. ds. v. d. Vis zangkoor). 26 Dec. 2.30 u. Kerstfeest Zondagsschool. Doopsgezinde gemeente. 26 Dec. 10 u. mej. ds. Bakker. UIT HET POLITIERAPPORT, Door de politie werd proces-verbaal op gemaakt tegen J. M. S. alhier, wegens het bij duisternis fietsen zonder rood achter licht tegen J. H. S. alhier wegens het niet bij zich hebben van een persoonsbe wijs en tegen A. M. alhier wegens het ach terlaten van een aangespannen paard, zon der de daartoe bepaalde voorzorgsmaatre gelen te nemen. In Midza-zaken, groot en klein Is de bediening correct fen fijn; Dus let goed op. En zeg dan: Stop, Hier moet ik zijn. Zuid-Noord-Beveland. Premie-uitkeering 8 Januari 1943, met 2 Hoofdpreinles. Buslichting: 5 Januari KERSTMIS-VOORZORG. De marktdag van gisteren is een bijzon der drukke geweest. Er was een aanhou denden stroom marktgangers en markt gangsters van buiten en autobussen en rg- wielbergplaatseri boden steeds een over- vollen aanblik. Op de Markt en in de winkels bleek, dat deze drukte «voor een zeer groot deel het naderende Kerstfeest gold en alle zaken- menschen, die in dit opzicht nog iets aan te bieden hadden,konden het grif kwgt. Maar vele zaken waren reeds spoedig moeilijk of in het geheel niet meet te krij gen en vaak niet omdat het betreffende artikel nu eenmaal beperkt voorradig is, maar omdat de vraag veel grooter was dan men verwacht had. Zoo was het bgv. met de kerstboomen, die Maandag te Goes reeds „uitverkocht" waren. Ook het artikel kaatsen was spoedig*moeilijk te krijgen. Om een konijn te krijgen moest men juist de paar adressen weten waar er „misschien nog een te krijgen was" en om hazen werd (figuurlijk) gevochten en in den regel nog zonder succes. Dit alles, en het gesprek over die din gen, schiep een gezellige, reeds feestelijke sfeer, een sfeer, die eigenlijk schrif afstak bij het huidige wereldgebeuren en over dat contrast liepen ook vaak de gesprek ken, omdat bijna niemand verwacht had, dat er nog zooveel vraag naar dit en dat zou zijn, er dit jaar „zooveel aan Kerstmis zou gedaan worden......" MARKTBERICHTEN GEM. VISCHMIJN BRESKENS. 22 December. Door 23 vaarfuTgen werden aan gevoerd 15.268 kg. schardijn. Prijs 40 ,ct. per kg. VEILINGS VEREENIG ING „ZUID-BEVELAND". GOES, 23 Dec. Appels: Court Pendu 20,50, Goudreinetten 20.5046. Griemes Golden Pippin 1523, Jonathan 26.50—62, Zure Bellefleur 17.50 39, Zoete Ermgaard 17.5029. Kroet- en valap- pels 512. Peren: Comtesse de Paris 32, Gieser Wildeman 1545. löeiperen 1529, Pondsperen 1529 Kroet- en valperen 5. Alles per 100 kg. Mispels 32 per 10 kg, MIDDELBURG, 24 Dec. Groentenveiling Veld sla 4—20, Spinazie 10—22, Spruiten 14—27.50, Witlof 2025, Schorseneeren 5—17, Koolrapen 1.5G—2.50, Wijnpeen 2.50—8.50, Andijvie 5.60—16, Uien 1415, Kroten 2.305, Savoyekool 4.506, Roode kool 4.605.80, Boerenkool 6, Witte kool 33.80, Prei 67.50, alles per 100 kg. Peen 8.50, Rapen 2—3, Selderij 4—8, alles per 100 bos. Bloemkool 6.8016.50, per 100 stuks. Cyclamen 15 ct. per pot. AGENDA VERK00PINGEN EN VERPACHTINGEN Dec. 31 Middelburg, Woonhuis, „De Vergenoeging'' 14 uur. Not. Hertogs. (Zie adv. P.Z.C. 24 Dec.) 6 Onsfkapellc. Boomen, Overduin 13.30 uur Not. Hertogs. (Zie adv. P.Z.C .23 Dec.) VERDUISTEREN 17.30 9.50 17.30 9.50 17.31 9.50 17.32 9.50 17.33 9.50 Donderdag gaat de maan te 1.09 onder en komt te 13.42 op (E.K.) Vrijdag resp. 2.15 en 14.05 Zaterdag resp. 3.21 en 14.28 Zondag resp. 4.25 en 14.52 Maandag resp. 5.26 en 15.20, Eerste kwartier 25 Dec., Volle maan 2 Ja nuari. van Woensdagavond tot Donderdagochtend van Donderdagavond tot Vrijdagochtend van Vrijdagavond tot Zaterdagochtend van Zaterdagavond tot Zondagochtend van Zondagavond tot Maandagochtend WALCHEREN WONING UITGEBRAND. RÏTTHEM. Maandagmorgen werd het rustige dorpje opgeschrikt door het uit breken van een feilen ljrand in het woon huis van den heer G. D. Sr. aan de Zuid- wateringstraat. Door het omvallen v$n een brandende kaars in een schuurtje, 't geen niet ge merkt werd, stond het houten gebouwtje en het aangrenzende woonhuis spoedig in lichterlaaie. Gelukkig was.de wind gunstig, zoodat de nabestaande woningen geen direct ge vaar liepen. De brandweer bepaalde zich dus alleen tot het blusschen van het op laaiende vuur. Doordat de brand zoo snel zich uit breidde, kon niets gered worden. Huis en inboedel waren verzekerd. UITVOERING ZANGVEREENIGING. ARNEMUIDEN. Maandagavond gaf de Gemengde Zangvereeniging een uitvoering in de openbare schooL De inhoud van een cartonnetje komt in smaak en geur over' een met het sap van 20 citroenen.. 50 CENTS Gooi geer» oude tuben weg! Slechts tegen inlevering van een willekeurige oude tube met dop kunt U voortaan een in tube verpakt product koopenf „Nederland Bch Fabrikaat". Na de openingsrede van den voorzitter P. de Haas begon het programma met eenlge geslaagde zangnummèrtjes, waarvan het lied „Een Visscherstocht" muziek en woorden van den dirigent van het koor, den heer P. C. van Maelsaeke buitengewoon in den smaak viel. Vervolgens bevatte het program nog eenige cowboy- en krontjong liederen en een leuk pittig liedje een Zeeuwsch liedje wederom van den diri gent, oogstte eveneens bijval. Het geheel werd begeleid en aangevuld door pianospel van den heer Smits, 3 violen, 2 saxophoons, 2 banjo's en xylophoon. Er zat pit in het geheel. Een paar jonge dames zongen zeer ver dienstelijk een duet, terwijl de extra saxo- phoonnummers uitmuntend werden uitge^ voerd. Dit alles werd afgewisseld met eenlge alleraardigste tooneelstukjes, welke onder de deugdelijke leiding van mevr. de Haas waren ingestudeerd, en veel succes hadden. Kortom deze avond kan zeer geslaagd heeten, ZUID-BEVELAND AANRANDING TE WOLPHAARTSDIJK Inlichtingen verzocht. De wachtmeester der marechaussee te Wolphaartsdijk, verzoekt den persoon die zich op Dinsdag, 16 December 1941, des namiddags omstreeks 9 uur vanuit de richting Goes heeft begeven in de rich ting 's-Heer-Arendskerke en aldaar tus- schen café „Oranjeboom" te 's-Heer-Hen- drikskinderen en den Nieuwendjjk, den weg welke loopt van de Middelburgsche straat naar Wolphaartsdijk, een mans persoon alsmede een meisje heeft voorbij gereden, zich te vervoegen bij. bovenge- noemden wachtmeester teneinde eenige inlichtingen te kunnen verschaffen om trent de aanranding op den Schengen- dijk te Wolphaartsdijk.' Tevens verzoekt genoemde wachtmees ter, personen, die inlichtingen omtrent deze zaak kunnen verschaffen, zich even eens bij hem te vervoegen. UITVOERING ZANGVEREENIGING. KRUININGEN. Zaterdagavond gaf de zangvereeniging „Crescendo" onder leiding van den heer A. Holster een uitvoering in hotel „Korenbeurs". De geheel uitverkoch te zaal was geheel vervuld. Het koör voerde eenige zangnummers uit, die 'n wel verdiend applaus ontlokten. Daarna werd opgevoerd een blijspel„Het spook van de Vrijburcht", dat de lachspieren danig in beweging bracht. DOOR DE TRAM AANGEREDEN, ZAAMSLAG. Zondagnamiddag is alhier mej. De F., die zich uit de kerk naar haar woning in de Steenovens wilde begeven, door een passeerende tram aangereden, toen haar het uitzicht door een voorbij ganger belemmerd werd bij het uitkijken. De vrouw werd van haar fiets tegen den weg gesmakt, waarbij zij enkele verwon dingen opliep en ook haar kleeding danig werd gehavend. BESLUITEN, BENOEMINGEN ENZ. Benoemd tot 2de ambtenaar ter secretarie te Groede de beer S. A. Goedbloed, volontair ter secretarie te Souburg. SPORT SVEDSTRIJPROORAMMA N.V.B. VOOR ZONDAG 28 DECEMBER, Eerste klasse. Distriet n D.F.C.AJax. District 11HaarlemHermes D.V.S. District IV: NAC—Helmond; M.V.V.—Noad; B.V.V.—P.S.V.; LongaSpekholzerheide; Willem 11 -—Roermond; EindhovenFicus. District V Hecrenveen—Be Quick, Leeuwarden— Achilles; Velocitas—L.S.C.; Sneek—H.S.C., 2e Klasse E R.B.CMiddelburg; R.C.S.—Alliance; De Zeeuwen Goes. /- 3e Klasse N Middelburg 2—Vlissingen 2; Walcheren—E.M.M.; Terneuzeq 2—Goes 2. 3e Klasse O i „A"l—IJzendijke; Corn. Boys—Schoondijke; Sluis kilOostburg; AardenburgBiervliet. ALLIANCE—DE ZEEUWEN 2—0. Zooals in deze geheele competitie het De Zeeu wen-elftal door pech wordt achtervolgd, zoo ook heeft het pecliduiveltje De Zeeuwen in dezen wedstrijd weer parten gespeeld.' Na de rust was het Alliance-doel zekeF gedurende een 20-tal minuten een belegerde veste, maar steeds werd tegen den paal of een Alliancespeler aange schoten. Beide elftallen stellen zich volledig op. De eerste aanvallen zijn voor Alliance, die echter alle op de De Zeeuwen-verdediging vast loopen. Na 10 min. spelen neemt Alliance de leiding door haar .midvoor, die een fout van de De Zeeu wen achterhoede handig benut (1—0). De Zeeu wen komen er nu steeds beter in en de gelijk maker hangt in de lucht, maar de Allianee- aehterhoede weet steedweer het gevaar te keeren. Na de rust eenzelfde spelbeeld als voor de rust. Twee hardwerkende ploegen, die elkaar niets .toegeven. Evenals voor de rust is ook nu Alliance het eerst in den aanval. Na een kwar tier spelen trapt de midvoor van Alliance den Dfe Zeeuwen-doelman, die den bal reeds vast heeft, dezen uit de handen en do naar binnen geloopen Alliance-rechtsbinnen kan den bal ge makkelijk in het verlaten doel deponeeren (2—Cd. De Zeeuwen komen nu het meest in den aan val en de druk op het Alliance-doel neemt steeds toe. Een serie hoekschoppen is bier het gevolg van, doch zij blijven alle zonder resultaat, daar lat en paal «len Alliance-doelman steeds te hulp komen. De wedstrijd werd in goede verstandhouding gespeeld. De scheidsrechter was onvoldoende. WEDSTRIJDUITSLAGEN N.V.B. ONDERAFD. ZEELAND, ZONDAG 21 DECEMBER 1941. Ie klasse A: E.M.MlHDe Zeeuwen III 24; GOES III—Zeelandia ft 5—2; R.C.S. II—Middel burg III 52. Ie klasse C; Ria—Axel II 44; Douane v.v. Hontenisse 1—3. Ié klasse Dt ScheldeboysYerseke 24; Pa trijzen—Zeeuwsch e Boys 8—1; Zeelandia '40— Hansw. Boys 31; HeinkenszandRobur 15. Ie klasse E: Zierikzee Noordgouwe 8—2; Zierikzee IIRenesse 44. 2e klasse A: De Zeeuwen IVMiddelburg IV 41; Vlissingen IVMiddelb. Boys 38. 2e klasse B: Breskens IIIRetrhnchement 110; ZuidzandeSchoondijke III 50. 2e klasse C: Corn Boys II—Cllnge II 8—2; Axel III—Hulst II 59; Terhole IIHontenisse Hl 3—3. 2e klasse D: Goes IV—Robur II 34; Katten- dijke—Zeeuwsche Boys 5—4; Luctor II—Patrij zen II 1—2. 3e klasse A: Walcheren IHMiddelb. Boys 7—2; Middelburg V—R.C.S IV 0—1; R.C.S. V— Vlissingen V 3—2. Adspiranten: E.M.M, A—R.C.S. B 4-0; Mid delburg A—De Zeeuwen 4—0. had wegens drukke werkzaamheden tot tweemaal toe verzuimd op een les van. de E.H.B.O. te ver schijnen en werd derhalve veroordeeld tot 10 sub. 5 dagen. Eisch 15 sub. 10 dagen. AGENDA MIDDELBURG. Electro-bioscoop. Van "Woens dag 24 tot en met Dinsdag 30 December: „De geprolongeerde echtgenoot". Schouwburg-bioscoop. Van Donderdag 25 tot en met Maandag 29 December „Duikbooten Koers West!" VLISSINGE „Alhambra"-thcater Donderdag 25 en Vrijdag 26 December: „Het valsche bankbiljet.". Van Zaterdag 27 tot en met Dinsdag 30 December: „Attentie spionnagc". GOES. Grand-theater. Donderdag 25 en Vrij dag 26 December: „Merijntje Gijzen's jeugd". Zaterdag 27, Zondag 28 en Dinsdag 30 De cember: „De avonturier van Parijs",

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 2