'Roer-Om Ito. Koop gezondheid en kracht voor Uw bonnen! BRILLEN ocus XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXS X Ka NEDERLANDSCHE OMROEP Alg. Ned. Bouwarbeidersbond. X X X X X X X X X X X X X X X X X X xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 4 APRIL 1925 een oierde oan Domburg LEO HELDER TWEE Van den oogarts naar HELDER voor uw bril. Stel niet uit tot morgen mat ge Heden doen kunt DRUKKERIJ G. W. DEN BOEh BRIL JUIST NU PELMAN INSTITUUT' bent er niet voor den Omroep, doch de Omroep is er voor O. Oat de Omroep dit begrijpt, blijkt óók uit de rijke, stemmingsvolle Kerst» programma's, waaruit we hier een greep doen, INLÉIDWG TOT HET KERSTFEESTWoensdag 24 December Hüv, .42*00 «or: Kerstnacht ver haal. 23.40 uur: Kerstliederen» Inleiding door Kerstklokken. te KERSTDAG £35 OUR HILV-. tOiNTATE VOOR DENTenJCERSTBAG UIT BACH S WEIHttACHTSORATORIUM» 030 UUR HU-V» I. KERSTSPEL *D£ GEBOORTE VS» CHRISTUS» Ü30 OUR HlLV.t KERSTPROGRAMMAOP HFPODDST BESPEELDE ORGEL VAN NEDERLAND. n UUR H1LV. ft „HOE HET DENNETJE KER5TV BOOM WERD'V. KERSTSPROOKJE VOOR OE JEUGD. OSB UUR HILR i KERSTPROGRAMHAs BSRUCM MET PIANOBEGELEIDING. C9JQ UUR flfta ft „DAAR- RUISCHT LANGS OE WOLKEN" EEN KERSTGEBEUREN lhtVQU£& LIED, CHANSON EN PQËZIft 33e® OUR HHa l KERSTEPOS oSTTLLE nacht. HEILIGE NACHT", 2e KERSTDAG <14.50 UUR Hliv; f. KINDER-OPERA „BROERTJES KERSTDRQQM" f540 OOR HICV. t „HALLO VTKW& HALLO vifcins«>\ luisterspel 17,30 UUR HItVvL CANTATE VOOR DEFTTfen KERSTDAG OIT BACH'S WEIHNACHTSQRATORlUtt ft® USB Hrcv, n. KERSTGROET AAN ONZE LAND» GENOQTEN IN DEN VREEMDE. 18» UUR Him t SPOELT (N DE KERSTDAGEN, IMD UUR «m WINTER-PQTPQURRT> 20.45 OUR aim h KERSTTRILQG1E Het ïüTke programmal fs het duWeTïjk, dat U den Omroep niet missen wilt. Daarom zal ook fit 1942 ode radio1' de Qude, veTtrouwdé«rignddes huizeshJijven inde Nederfandsche huiskamers B Negotie en handel, dal ls hel lerreln. Waarop de „Kabouters" ook GROOT kunnen zijn. Mevrowtfe «al kunt U to moeilijke Bjdety tod) eftijd oog heerlijke koeken bereidaru.^ il, het ei ran Columbu», dat Ik U on noemt. 1 meng altijd Roar-Om 19 rtgeeringibloemJ Afd. VLISSINGEN, De uitbetaling der ingeleverde vacantiebonnen zal plaats hebben op ZATERDAG 27 DECEMBER 1941, des n.m. van 2.80 uur tot 4 uur, voor leden en van S uur tot 6 uur voor niet-leden in het zaaltje „Goed-Wonen", Schuitvaartgracht. Men wordt beleefd verzocht wisselgeld mede te brengen, HET BESTUUR. Roelse is nooit de bakker van het luxebrood ge weest. Integendeelwjj hebben altijd het gezond ste en voedzaamste brood gebakken dat er maar te maken viel. Dat dat ook nu zoo gebleven is, willen we U graag bewezen. Bestel eens een proefbroodjedan zult ook U gaan zeggen Roelse bakt bést brood i Het taïï voorkomen, Jat „Santé** in sommige winkels niet is ie krijgen. JoorJat Je vraag naar Jit voortreffelijk vervang- miJJel zóó groot is, Jat Je voorraJen m Je winkels zijrï opgenimd. Maak U dan niet ongerust, de ..Santé'Mahrielc werkt op volle kracht en stelt alles in het werk om de winkel voorraden tijdig aan te vullen. Er zal voldoende „Santé" zijn om U t gemis van de échte thee niet zoo zeer te doen gevoelewl Berefd volgens machtiging No. 213 van het Departe- X ment van Sociale Zakent Afdeeling»Volksgezondheid eotR-OH Ml pnAng* Wpwó». «m O «alt fijn. ok» ««bak n «alao U«> M». Wt Ani of «Ik. Hwfljk «n rafam, Vraagt Uw wlnktller ook PANKO to tochtig so hod aft do pn. candor «tam «o m«tk. PEJA^radar.ten Deventer^ BIGGEKERKSCHESTR.B 1 K0UDEKERKE openden wtj onze zaak en thans hebben wij tot klant, blijkens het door ons ontvangen t aantal bons van het algemeen distributie boekje. Dit zegt toch wel iets? Gaarne bedienen wij U weder met de nieuwe bonnummers LEVENSMIDDELENBEDRIJF Middelburg, Londensche Kade 49 Vllssingen, Bell am yp ark 88 IN EEN MONTUUR! Een LEESBRIL én een bril voor VERAP. dank rij moderne DUBBELFOCUS glazeni Vakkundig. Leden van Ziekenfondsen speciale prezen. Erkend leverancier der Ziekenfondsen. Ook thans bunt V nog zoowat alle soorten drukwerk zonder formaliteiten laten vervaardigèn. Of dat zoo blQven zalf In ieder geval is het verstandig, Uw voorraad eens na te zien en met bestelling van het noodige niet langer meer te wachten. Londensche Kaai 29, Tel. 150, Middelburg. DENK IK AAN EEN DAN DENK IK AAN. De oudste Zeeuwsche Brillenmakers met de nieuwstS werkmethode. Erkends fondsleveranciers. Noordstr. 45, M'burg. Kerkstraat 9, Goes, is het noodig Uw Zelf vertrouwen, Kalmte Wilskracht, Concentra tievermogen, Conversa tietalent en Geheugen te ontioikkelen. Dit bereikt U door de wereldver maarde PELMAN MENTAL TRAINING aanbevolen door Prins Karei van Zweden, Prof. Dr. A. Marique en vele Nederfandsche oud-cur sisten. Goede algemeene ontwikkeling is boven dien'een eerste eisch in dezen tijd. Daarmee helpt U onze andere speciale cursus ALGEMEENE ONTWIKKELING wélke o.m. omvat: goed taalgebruik; de aarde en haar volken; de mensch, gezond en ziek; litera tuur- en kunstgeschiede nis; goede omgangsvor men! GeïlL boekjes gratis b\j Inzending van deze advertentie. Damrak 68 - TeL 41878 Amsterdam O.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 12