u-jp PUDDING «ZEELAND» Vierde blad PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Woensdag 24 November 1941 RECHTSZAKEN ECONOMISCHE RECHTER TE MIDDELBURG. Kolen zonder bon. De 52-jarige fruitkweeker P. Eversd\jk te, Kapelle'had zich Donderdag voor den economischen rechter te verantwoorden Wegéns een overtreding van de Vaste Brandstoffendistributiebeschikking. Hij had van M. Quakkelaar, 26 jaar, werkman te Goes en J. C. A. Polderman, 18 jaar, timmerman te Yerseke 1000 kg. kolen gruis en groote stukken steenkool, gekocht zonder daarvoor bonnen af te geven en werd conform den eiseh veroordeeld tot 20 sub. 10 dg. De verkoopers van de steenkool, die deze van een sleepbootkapi tein gekocht hadden, werden conform den eisch tot 30 sub. 15 dg. veroordeeld. Clandestien geslacht. I. de Ltjzer, 57 jaar,, landarbeider te Aardenburg had in Maart j.L, toen hij werkeloos was, een varken, dat op zijn veeboekje vermeld stond, zonder vergun ning geslacht en dit niet Van zijn vee boekje afgeschreven. Wegens overtreding van het Huisslach- tingsbesluit elschte de officier 40 sub. 20 dg. Vonnis 25 süb. 15 dg. Tegen den 40-jarigen J. W. de Putter, handelaar te Zaamslag eischte de officier wegens een overtreding van het slacht verbod een maand hechtenis. Ook deze verd. had een varken geslacht. Hjj werd veroordeeld tot 150 sub. 50 dg. Vleesch zonder bon. C. van Fraeyenhove, 64 jaar, slager te Zaamslag kocht 70 kg. vleesch zonder bon en hoorde daarom TOO sub. 20 dg. ejschen. Vonnis 75 sub. 25 dg. G. J. van der Linde, 45 jaar, schilder te Kortgene, kocht, daar zijn vrouw wegens ziekte veel vet noodig had, 20 kg varkensvleesch zon der daarvoor bonnen af te geven. Eisch en vonnis: 20 sub. 10 dg. Handel in brandstoffenbonnen. Eenige Zuid-Bevelanders hebben zich in Juli j.l. bezig gehouden met een ongeoor- loofden handel in brandstoffenbonnen, die bovendien oachteraf valsch bleken te zijn. Tegen J. Westdijk, 32 jaar, veekoopman te Goes, D. P. van' Stee, 28 jaar, slager te Goes, C. Hundersmarck, 29 jaar, slager te Kattendijke enJ. Hoekman, 25 jaar, slager te 's Gravenpolder eischte de of ficier 250 sub. 50 dg. De eerste twee verd. werden tot 150 sub. 50 dg. veroor deeld, terwijl de laatste twee, die reeds eerder door den econotaischen rechter veroordeeld zijn, conform veroordeeld wer den. Conform den eisch werd de 60-jarige commissionnair W. de Visser te 's-Gra- venpolder, die slechts 30 bonnen gekocht had tegen de vorige verdachten 300 of 500, tot 50 sub. 10 dg. veroordeeld. Andere overtredingen. De 22-jarige hulpopzichter H. de Vriend te Temeuzen, werd wegens het vervoeren van een zak tarwe, waarvan hij beweer de hem gevonden te hebben conform den eisch veroordeeld tot 25 sub. 10 dg. met verbeurdverklaring. Tegen C. J. Dieleman, 29 jaai^ bakker te Middelburg, die van den voerman J. J. S., die eenige weken geleden tot 4 maan den gevangenisstraf veroordeeld werd we gens verduistering van baaltjes meel, en kele zakken meel had gekocht, werd 250 syb. 50 dg. geëischt. Vonnis conform. J. F. Stokx, 54 jaar, grossier in le vensmiddelen te Ovezande had op opplak- vellen bonnen geplakt, die niet meer geldig waren en werd wegens een over treding van de Gebaksdistributiebeschik- king veroordeeld tot 10 subs. 5 dg., dit conform den eisch. Reserve-kapiteins veroordeeld tot respectievelijk 5 en 8 jaar. Het vrede-gerechtshof te 's-Gravenhage heeft Dinsdag arrest gewezen in de zaken tegen A. v. d. Heuvel en C. W. Kiers, reserve kapiteins, be schuldigd van doodslag op reap. Noordendorp te Wassenaar en Rademakers te Kessel. Verdachten waren door de arrondissements rechtbank te 's-Gravenhage veroordeeld tot 2 en 6 maanden gevangenisstraf. Het vrede gerechtshof veroordeelde reserve- kepitein Kiers 'tot een gevangenisstraf voor den tijd van 5 jaren en reserve-kapitein Van den Heu vel tot een gevangenisstraf voor den tijd van 8 jpar. De motiveering van 's Hofs uitspraken volgt hieronder, waaruit een principieel verschil tusschen beide gevallen, dat op de strafmaat van invloed is, blijkt. In de zaak Kiers acht het Hof wettig bewe zen cn heeft de overtuiging bekomen, dat ver dachte de hem bij dagvaarding primair ten laste gelegde feiten heeft gepleegd, met dien verstan de. dat verdachte te Kessel op 10 Mei 1940, met het oogmerk om opzettelijk een man genaamd Johannes Hubertus Rademakers van het leven te berooven, opzettelijk op geringen afstand een met scherp geladen pistool, hem door zijn ambt geschonken, op dien man heeft afgevuurd, ten gevolge waarvan dien man door een kogel in het hoofd fs gera&kt en zoodanige verwondingen heeft bekomen, dat hij daaraan is overleden. DE OVERWEGING. Het Hof overweegt daarbij het volgende: Uit de verklaringen van getuigen Rademaker en Manche is komen vast te staan, dat verdachte toenmaals in den waan verkeerde, dat de leden van de nationaal-socialistische beweging in Ne derland een gevaar opleverden voor 's lands vei ligheid, inzonderheid ten tijde van den oorlog, die verwacht werd. In verband hiermede heeft verdachte zich in dezen zin geuit, dat de léden dezer beweging onschadelijk zouden moeten worden gemaakt, ter wijl hij daarbij in het bijzonder de persoon van den yerslagenen Rademakers hééft 'genoemd. Door deze overtuiging geleid en in de meening, dat hij handelde in overeenjteraming met de hm door zijn militaire meerderen verstrekte instruc ties. aanwijzingen en inlichtingen, heeft ver dachte het voornemen opgevat om Johannes Hu bertus Rademakers, nadat hij zijn ondergeschik ten had opgedragen dezen den avond van den Bden Mei 1940 in een cel in te sluiten, terstond na het uitbreken van den oorlog persoonlijk on schadelijk te maken door hem van het leven te berooven. Weliswaar heeft verdachte verklaard, dat hij zich na den aanvang der vijandelijkheden naar de cel van Rademakers heeft begeven met de bedoeling hem naar een veiliger plaats te bren gen, omdat verdachte beducht zou zijn geweest, dat het leven van Rademakers gevaar zou loo- pen door de omstandigheid, dat de -cel, waarin deze zich bevond, onmiddellijk onder het vijande lijk vuur lag en dat verdachte hem met het oog daarop naar zijn elders gelegen commandopost had willen overbrengen, doch het Hof acht deze voorstelling van zaken onaanvaardbaar. Immers, het komt het Hof volstrekt ongerijmd voor, dat de commandant van een in gevecht ge wikkelde stelling als verdachte was, uit bezorgd heid'voor het leven van Rademakers, van wiens landgsgevaarlijkheid hij overigens overtuigd was en wiens onschadelijkmaking hfl noodzakelijk oor deelde, zich persoonlijk zou hebben willen belas ten met de overbrenging van zoodanigen persoon naar een voor hem veiliger plaats. Waarbij nog komt, dat de plaats, waarheen Ra- riemakers beweerdelijk zou hebben willen over brengen, zijn commandopost zou zijn geweest, een plaats, welke allerminst geschikt was voor hét in bewaring stellen van gevaarlijk geachte personen. Het Hof heeft veeleer de overtuiging bekomen, dat verdachte niet bezorgd was voor het leven van Rademakers, doch dat hij van meening was, dat Rademakers, ondanks zijn Insluiting in de cel onder het raadhuis, toch nog gevaar zou kunnen opleveren, hetgeen zijn bevestiging vindt in een door verdachte ter terechtzitting van het Hof medeafgelegde verklaring, dat hij bevreesd was, dat Rademakers tengevolge van de beschieting van het gebouw, waarin hij zich bevond, weder op vrije voeten zou kunnen raken. Het Hof is van oordeel, dat de verklaring van verdachte afgelegd den 29sten Juni 1940 voor den getuige Rops-ln diens hoedanigheid van kapitein der marechaussee te Zwolle, belast met het ver hoor van verdachte, houdende de erkenning door verdachte van zijn opzet Rademakers te dooden, als zijnde overeenkomstig de waarheid moet wor den aangemerkt Het Hof wordt in deze overtuiging bevestigd door de verklaring door verdachte ter terecht zitting van het Hof afgelegd, dat hij te dien tijde in de meening verkeerde, dat hij Rademakers te recht had gedood en deswege niet strafbaar was, een opvatting, welko verdachte, volgens zijn ver klaring later heeft laten varen. Onder deze om- standigheiden kan het Hof geen waarde toeken nen aan de later, op 24 Augustus 1940, door ver dachte voor den officier-commissaris te 's-Gra venhage afgelegde verklaring, voorzoover hij daarbij zijn vorenbedoelde bekentenis, herroept met de bewering, dat hij, verdachte, aanvanke lijk tegen beter weten in, den indruk vah een flink officier, die bewust handelde overeenkom stig zijn plicht, heeft willen maken. Het Hof stelt derhalve vast, dat vefdachte het oogmerk heeft gehad. Rademakers van het leven te berooven en dat hij aan dit voornemen uitvoe ring heeft gegeven door Rademakers opzettelijk een kogel door het hoofd te schieten, tengevolge waarvan Rademakers is gedood" Het Hof is echter van oordeel, dat niet ls ko men vast te staan, dat verdachte vorenbedoeld voornemen na kalm beraad en rustig overleg heeft tenuitvoer gelegd. Echter zijn de omstandigheden, waaronder ver dachte zich aan het leven van Rademakers heeft vergrepen, voor hem zeer bezwarend, voorzoover verdachte zich niet heeft ontzien een ongewapend, weerloos man, opgesloten in een cel. door een luikje In de toegangsdeur dood te schieten. Met deze omstandigheden rekening houdende, zou het Hof een zeer zware straf een eisch van recht ach ten. Anderzijds ls het Hof echter van oordeel, dat de volgende overWeging ter bepaling van de aan den verdachte op te leggen straf mede in aan merking behoort te worden genomen. Verdachte heeft van zijn militaire meerderen bij herhaling instructies, aanwijzingen en inlichtin gen ontvangen, niet alleen omtrent de zooge naamde landsgevaarlljkheid van de leden der na- tionaal-sqpialistische beweging in Nederland in het algemeen, maar ook in het bijzonder met be trekking tot Rademakers. Aldus is door verdachte verklaard en mede door verschillende getuigen bevestigd. Het is het Hof uit eigen wetenschap bekend, dat de leiden de militaire instanties, in overeenstemming met de toenmalige Nederlandsche regeeringsorganen, een hoogst verderfelijken invloed hebben uitge oefend op gezindheid en stemming in het leger met betrekking tot de leden der nationaal-soci alistische beweging in Nederland, waardoor de landverraadlegende in het leven is geroepen met alle noodlottige gevolgen daaraan verbonden. Voor den geest van wantrouwen en de daarmee samenhangende gesteldheid van onevenwichtig heid. welke op het Nederlandsche leger en op vele andere volksgenooten bij het uitbreken van den oorlog een zoo uitermate ondermljnenden invloed heeft gehad, zijn naar 's Hofs oordeel in de eerste plaats de toenmalige' Nederlandsche reeeering en de leidende Instanties, ook in de Nederlandsche weermacht, aansprakelijk. Bij herhaling is van die zijde de indruk gewekt e'n bevorderd, dat de leden der nationaal-soci alistische beweging in Nederland als zoodanig landsgevaarlijk waren en als landverraders be hoorden te worden behandeld. Het Hof geeft zich er rekenschap van, dat deze allerverderfelijkste invloed der toenmalige staats- en legerleiding bij velen de overtuiging heeft doen postvatten, dat tegenover de leden der na tionaal-socialistische beweging in Nederland in 's lands belang met alle middelen behoorde te worden opgetreden, waarmede een plicht jegens het vaderland zou worden vervuld. Naar 's Hofs oordeel behoort verdachte mede tot de slachtoffers van dezen geest, die destijds de leidende Nederlandsche instanties heeft be zield, voorzoover ook hij meende zijn plicht te doen en in zijn recht te zijn, door in de toen maals gegeven omstandigheden een lid der na tionaal-socialistische beweging in Nederland. Rademalcers. op wiens gevaar met het oog op 's lands veiligheid van militaire zijde nog be paaldelijk de aandacht van verdachte gevestigd was, onschadelijk te maken door hem neer te schieten toen de vijandelijkheden waren uitge broken. Het Hof acht zich verplicht tegenover de nage dachtenis van den verslagenen Rademak'ers uit drukkelijk vast te stellen, dat ter terechtzitting van het Hof ls komen vast te staan uit de ver klaring van getuige Hetterscheid, brigadier-ma joor der rjjksveldwacht te Blerick en in zijn ambt werkzaam ter plaatse waar Rademakers woonde, dat Johannes Hubertus Rademakers onder de burgerbevolking zijner woonplaats .te goeder naam en faam bekend stond en dat de omtrent hem verbeide ongunstige berichten, samenhan gende met zijn lidmaatschap der nationaal-soci alistische beweging in Nederland, afkomstig waren van militaire zijde, zoQals bovendien door verschillei de getuigen is bevestigd. Hoewel het Hof van oordeel is. dat verdachte ondanks den op hem uitgeoefenden invloed als vorenbedoeld, zijn eigen verantwoordelijkheid voor zijn daad heeft behouden, omdat van een hoogeien last tot het dooden van Rademakers niet is gebleken, acht het Hof het toch mede een eisch van rechtvaardigheid, dat een misdrijf als onder de bedoelde omstandigheden door ver dachte gepleegd, niet uitsluitend en ten volle aan dezen verdachte wordt aangerekend, zij het ook. dat de hoofdschuldigen zich alsnog aan be straffing hebben kunnen onttrekken. Het Hof wil deze overweging tqt uitdrukking brengen in een belangrijke vermindering van de straf, welke verdachte overigens wegens zyn hoogst ^ernstige en laffe misdaad zou hebben ver- d Overwegende, dat het bewezen verklaarde op levert het misdrijf van „doodslag, daarbij gebruik maken van een middel hem door zijn ambt ge schonken verklaart verdachte deswege strafbaar en veroordeelt hem terzake tot een gevangenis straf voor den tijd van vijf jaren. In de zaak Van den Heuyel overweegt het Hof in verband met de afgelegde getuigenverklarin gen. mede gelet op de verklaringen van de ge tuigen in 's rechtbanks vonnis naar voren ge bracht, het volgende: Uit de verklaringen van de getuigen Bakker Kemeling en Huiüng is komen vast te staan, dat de verslagene Noorderdorp aan het hem door verdachte gegeven ep herhaald bevel zijn han den omhoog te houden in zooverre niet ten volle heeft voldaan, als Noordendorp zijn armen niet steeds gestrekt boven zijn hoofd heeft gehouden. Met betrekking tot de vraag in welke mate N. zijn armen heeft laten zakken, loopen de getui genverklaringen hetgeen niet te verwonderen is zoozeer uiteen, dat hieromtrent geen ze kerheid meer te verkrijgen ls. Wél is komen vast te staan, dat N. zijn handen met in zijn broekzak heef* gebracht. Het Hof is in verband hiermede van oordeel, dat verdachte, die zelf met zün vuurwapen ge reed tot schieten voor N. stond, bugestaan door twee militairen, eveneens met tot schieten ge reed gehouden vuurwapenen op N gericht, zien redelijkerwijs in de gegeven omstandigheden niet door N. bedreigd kon gevoelen in dezen zin, dat voor verdachte bij wijze van noodweer het ge- hruik van zijn vuurwapen tegenover N. geboden kon zijn. Van een dreigende verzethoudmg van N. is aan het Hof uit geen der getuigenverkla ringen op voldoende wijze gebleken. Het opzettelijk aanleggen door verdachte op het hoofd van N. met de bedoeling hem neer te schieten, als hoedanjg het schieten door iemands hoofd door een officier op een meter afstand redelijkerwijs moet worden aangemerkt gevolgd door het doodelijk schot, is derhalve naar 's Hofs oordeel aan te merken als doodslag, gelijk bij dagvaardiging aan den verdachte is ten laste gelegd. Het Hof verwerpt mitsdien de stelling van den raadsman van verdachte, dat diens opzet niet op het dooden van N. gericht zou zijn geweest. In verband met de aan den verdachte op te leggen straf overweegt het Hof het volgende: Het is het Hof weliswaar uit eigen wetenschap bekend, dat door de toenmalige staats- en leger-* leiding een stemming van wantrouwen en uiterst vijandige gezindheid ten opzichte van de leden der nationaal-socialistische beweging in Neder land onder onze volksgenooten en het leger in het bijzonder is verbreid» doch deze omstandig- PREDIKBEURTEN VOOR DONDERDAG 25 EN VRIJDAG 26 DECEMBER 1941 (KERSTMIS). NED. HERV. KERK OP WALCHEREN. AAGTEKERKE: Donderdag 10.30 u. ds. Pan- huise, 2.30 u. ds. Reus. Vrijdag 6 u. Kertsviering der "kinderen. BIGGEKERKE: Donderdag 10.30 u. ds. Bran denburg. Vrijdag 10.30 u. ds. Brandenburg. DOMBURG: Donderdag 10.30 en 2.30 u. ds. Nicolaï. Vrijdag 3 u. Kerstwüdingsdienst. GAPINGE: Donderdag 10.30 u. ds. De Bie. GRIJPSKERKE: Donderdag 10.30 u. ds. Van Loon, 3 u. Kerstdienst met schoolkinderen. KLE VERSKERKEDonderdag 2.30 u. ds. Schoch KOUDEKERKE: Donderdag 10.30 u. ds. War ners. 2.80 u. ds. Brandenburg. Zaterdag Kerstfeest Zondagsschool.* NIEUW- EN ST. JOOSLAND: 10.30 cn 2.30 U. ds. Gijmink. Vrijdag Kerstfeesten Zondagsschool en Chr. school. OOST- EN WEST-SOUBURG Donderdag 10 en 2.30 u. ds. Spijkerboer. OGSTKAPELLE: Donderdag 10.30 en 2.30 u. ds. Don. Vrijdag 10.30 u. ds Don (kinderdienst). RITTHEM: Donderdag 10.30 u. ds. BarUema, 2.30 u. ds. Visbeek van Vlissingen. Vrijdag 3 u. Kerstfeest Zondagsschool. SEROOSKERKE: Donderdag 10.30 en 2.30 O. ds. Visser. Vrijdag 2 u. Kerstviering schoolkinderen. ST. LAURENS: Donderdag 10.30 en 3 u. ds. Simoons. Vrijdag 6 u. Kerstviering Zondagsschool. VEERE: Donderdag 10.30 u. ds. Schoch, 2.30 u. ds. Van Woerden van Middelburg. VROUWENPOLDER: Donderdag 2.30 u. ds. De Ble. WESTKAPELLE: Donderdag 10 u. leesdienst, 2.30 u. ds. P&nhuise van Aagtekerke. ZOUTELANDE: Donderdag 10.30 en 3 u. ds. Oosthoek. NED. HERV. KERK OP ZUID- EN NOORD-BEVELAND. BAARLAND: Donderdag 3 u. de heer Evertse van Oudelande. BORSSELE: Donderdag II en 8.30 u, ds. Bunjes. COLIJNSPLAAT: Donderdag 11 en 3 u. ds. Kluiver. DRIEWEGEN: Donderdag 11 u. ds. Van Burgeier HANSWEERT: Donderdag 10 en 2.30 u. ds. Plaggemars. Vrijdag 2 u. Kerstfeest Zondagsschool, 's HEER ABTSKERKE: Donderdag 10.30 en 3 u. ds. Evelein (nam. dienst voor Zondagsschool kinderen). 's HEERENHOEK: Donderdag 10.30 u. Eerw. heer Stegeman. 's HEER HENDRIKSKINDEREN: Donderdag 10 en 2 u. ds. Zandee. HEINKENSZAND: Donderdag 10.30 u. ds. Ren ting. 3 u. ds. Van der Waa. HOEDEKENSKERKE: Donderdag 10.30 en 3 U. ds. Hulsbergen. Vrijdag 3 u. Kerstviering Zondagsschool. YERSEKE: Donderdag vm. ds. Postma, nm. ds. Bons. KAPELLE: Donderdag 10.30 en 2.30 u. dr. Schmidt. KLOETINGE: Donderdag 10 en 2.30 u. ds. Boersma. KRABENDIJKE: Donderdag 10.30 en 3 u. ds. Baarslag. N1EUWDORP: Donderdag 10.30 en 3 u. ds. Luu- ring. Vrijdag 10.30 u. ds. Luurlng. N1SSEDonderdag vm. en nm. ds. Van Voorst OVEZAND: Donderdag 3.30 u. ds. Van Burgeler. Vader (nam. dienst met de kinderen). WEMELDINGE: Donderdag 10.30 en 2.30 u. ds. De Bruyn. AARDENBURG: Donderdag 10.30 u. Ids. Van Dalfsen. Vrijdag 2 u. Kerstfeest. AXEL: Donderdag 10.30 en 3 u. ds. Van Oaveren BIERVLIET: Donderdag 11 u. ds. Vrijlandt. Vrijda® 11 u. ds. Vrijlandt (kerkkoor), 2.34 u. Kerstfeest Zondagsschool. BRESKENS: Donderdag 10 en 3.30 u. ds. Gouds waard. GROEDE: Donderdag 10.30 u. ds. Derksen. Vrijdag 3 u. Kerstviering: ds. Derksen. NIEUWVLIET: Donderdag 3 u. ds. Derksen. Zaterdag 6 u. Kerstviering; ds. Derksen. OOSTBURG: Donderdag 10.30 u. ds. Oort (kerk koor). 2 u. ds. Talma, 4.15 u. kinderkerstfeest. SLUISKIL: Donderdag 10 u. ds. v. d. Bank (kerkkoor). 2.30 u. ds. Alsfelt. St. ANNA TER MUIDEN: Vrijdag 10.30-u. ds. Oort. ST KRUIS: Dondehdag 2 u. ds. v. Dalfsen. Zaterdag 3.30 Kerstfeest van de Zondagschool. SCHOONDIJKE: Donderdag 10.30 u. ds, Swart. Vrijdag 3 u. Kerstfeest van de Zondagsschool. TERNEUZEN: Donderdag 10 u. (kerkkoor) en 2.30 u. Kerstfeest Zondagsschool) dr. Cazemier WATERLANDKERKJE: Donderdag 10.30 u. ds. Van Yperen. ZUIDZANDE: Woensdag 24 December 8 u. Wij- dingsdienst. diverse medewerkers. Donderdag 11 u. ds. Everts. Vrijdag 6 u. Zondagsschool Kerstfeest. GEREF. KERKEN OP WALCHEREN." KOUDEKERKE: Donderdag 10.30.en 3 u. ds. Heij OOSTKAPELLE: Donderdag 10.30 u. ds. Hof land, 3 u. ds. Vreugdenhil. BORSSELE: Donderdag 11 u. ds, Fransen, 3.30 leesdienst. COLIJNSPLAAT: Donderdag 11 u. ds. Veenstra, 3..30 u. ds. Oostenbrink. DE BESTE VOEDZAAM. ZUIVER EN OVERHEERLIJK VAN SMAAK heid, hoezeer zij ook mede van invloed is kunnen zijn geweest op de houding van verdachte te genover N., die lid der nationaal-sacialistische beweging in Nederland was, kan naar 's Hofs oordeel de verantwoordelijkheid van verdachte voor het door hem gepleegde misdrijf slechts in geringe mate verlichten. Immers uit niets is aan het Hof gebleken, dat verdachte met betrek king tot Noordendorp over bepaalde en concrete aanwijzingen of inlichtingen anders dan dat hij in het algemeen lid der beweging was be schikte. De door zün militaire meerderen aan verdachte gegeven opdracht hield slechts in, dat hü tot arrestatie van leden der beweging moest overgaan, gelijk door getuige Meijer, als ©nmid- dellük commandant van verdachte, uitdrukkelük is verklaard. Verdachte heeft bij uitvoering van die opdracht echter van een gezindheid blük gegeven, die er op wü'st. dat hij er een persoon- lyke bevrediging in vond Nederlandsche nati- onaal-socialisten neer te schieten, op geenerlei wüze hun leven achtende, gelijk is komen vast te staan uit de verklaringen van getuigen Gips. De Jong en Muller, inhoudende, dat verdachte bij de arrestatie van getuige Gips hem aanmoedigde om verzet te plegen, opdat verdachte aanleiding kon vinden hem neer te schieten. Het aanvankelük beroep van verdachte ter mo tiveering van de gegrondheid züner vrees voor Noordendorp, op een beweerdelüke beschieting door niet tot de Nederlandsche weermacht behoo- rerde volksgenooten van Nederlandsche militai ren, heeft noch verdachte, noch een der getuigen uit eigen ervaring voor het Hof kunnen of wil len waarmaken. Zelfs is van de zijde der verde diging van verdachte, dit beroep zonder voorbe houd afgewezen. Het Hof ls mitsdien van oordeel, dat de om standigheden. waaronder verdachte het door hem begane misdrijf heeft gepleegd, te weten het opzettelijk zonder eenige gegronde aanleiding neerschieten van een weerloos man als uiting van felle politieke vijandige gezindheid, den ver dachte zün daad zeer zwaar moeten doen aan rekenen, vernietigt het vonni3 waarvan hooger beroep, doch alleen ten aanzien van de aan ver dachte opgelegde straf en de daarvoor bestaande büzondere redenen. Verstaat, dat laatstbedoelde behooren te lulden als voormeld. Veroordeelt ter zake van het bewezen verklaarde. en gequalifi- ceerde misdrüf den verdachte tot een gevangenis straf voor den tijd van acht jaar» STOOMWASSCHERIJ TELEFOON 637 MIDDELBURG Het adres voor beter werk DRIEWEGEN*: Donderdag 3.30 u. da. Fransen, 11 u. leesdienst. HEINKENSZAND Donderdag 10.30 en 8 u. ds. Bocy. - KAPELLE: Donderdag 10.30 en 3 u. ds. Scheele. KRABBENDIJKE: Donderdag 10.30 en 3 u. ds. Ros. WEMELDINGE: Donderdag 10.30 en 2.30 u. ds. Van Dük. GEREF. KERKEN IN ZEEUWSCH- - VLAANDEREN. OOSTBURG: 10.30 cn 3 a. ds. Potma. AXEL: Donderdag 10 en 2.30 u. ds. Post. TERNEUZEN: Donderdag 10.30 en 3 U. ds. Van Houte. GEREF. GEMEENTEN. OOSTKAPELLE: Donderdag 10.30 u. ds. Visser, 3 u. leesdienst. Vrijdag 10.30 u. leesdienst. BORSSELE: Donderdag 10.30, 3.30 cn 7 U. lees dienst. HOEDEKENSKERKE: l^nderdag 10.30 en 3 tl. leesdienst. Vrijdag 2.30 u'. ds. v. d. Bei% v. Krabbendüke. KRABBENDIJKE: Donderdag 10. 1.45 cn 4.30 u. ds. Van den Berg. WEMELDINGE: Donderdag 10. 1.30 en 4.30 a. leesdienst. COLIJNSPLAAT: Donderdag 11. 3.30 en 7 u. leesdienst. AXEL: Donderdag 10.30 cn 3 u. leesdienst. Vrijdag 10.30 u. leesdienst. OOSTBURG: 10 30 en 3 u. leesdienst. OUD-GEREF. GEMEENTEN. COLIJNSPLAAT: Donderdag 10.30 en 3 u. ds. Kraayenveïd. EVANG. LUTH. KERK. GROEDE: Donderdag 10.30 u. da. Stol. Vrüdag 5 u. Keistfeestvierlng Zondagsschool. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. AARDENBURG: Donderdag 10.30 u. ds. Nol- thenius, 3 u. Kerstfeest, VRIJE F.VANG. GEMEENTE. WEMELDINGE: Donderdag-10.30 en 2.30 u. ds. Werges. ZONDAG 28 DECEMBER 1941. NED. HERV. KERK OP WALCHEREN. AAGTEKERKE: 10.30 en 2.30 u. ds. Panhuise. RNEM^ Winge BIGGEKERKE: 10.30 u. ds. Reus. 3 u. ds. Bran denburg. DOMBURG: 10.30 en 2.30" u. ds. Nicolaï. GRIJPSKERKE: 10.30 u. ds. Van Loon, 3 u. ds. Simoons van St. Laurens. GAPINGE 2.30 u ds. De Bie. KLE.VERSKERKE: 10.30 u. ds. Schoch. KOUDEKERKE: 10.30 u. ds. Van Woerden, 2.30 u. ds. Warners NIEUW- EN ST. JOOSLAKD: 10.30 u. ds. Gijmink. OOSTKAPELLE 10.30 en 2.30 u. ds. Don. OOST- EN WEST-SOUBURG: 10 u. ds. Spüker- boer (bevest. kerkeraadsl), 2.30 u. ds. Hiet- kamp. RITTHEM: 10.30 u. ds. Bartlema (bevest. ouder lingen en diakenen). 2.30 u. ds. GUmink. ST. LAURENS: 10.30 u. ds. Simoons, 3 u. ds. Visser van Serooskerke. SEROOSKERKE: 10.30 u. ds. Visser, 2.30 u. ds. Van Loon. VEERE: 2.30 u/ds. Schoch. VROUWENPOLDER: 10.30-u. ds. De Bie. WESTKAPELLE: 10 u. leesdienst. 2.30 u. ds. Reus. ZOUTELANDE: 10.30 u. ds.. Bakker, 3 u. ds. Oosthoek. NED. HERV. KERK OP ZUID- EN NOORD-BEVELAND. COLIJNSPLAAT: 11 en 3 u. ds, Kluiver. DRIEWEGEN: 11 u. ds. Van Willenswaard, 3:30 u. ds. Van Burgeler. ELLEWOUTSDIJK; 10.30 u. ds. Van Willens- waard. HANSWEERT: 10 u. ds. Plaggemars, 2.30 u. ds. Postma van Schroe. 's-HEER ARENDSKERKE 10.30 u. en 2.30 u. ds. Van der Waa. 'S HEER ABTSKERKE (gebouw „Irene") 10.30 ds. Zandee. 3 u. ds. Evelein. 's HEER HENDRIKSKINDEREN: 10 u. ds. Eve lein, 2 u. ds. aZndee. HOEDEKENSKERKE: 10.30 en 3 u. ds. Huls bergen. KAPELLE: 10 30 en 2.30 u. dr. Schmidt. KLOETINGE 10 u. en 2.30 u, ds, Boersma. KORTGENE 10,30 en 3 u. ds. Van der Most van Spük, NIEUWDORP: 10.30 u. ds. Bunjes van Borssele, 3 u. ds. Luurlng. NISSE: vm. ds. Van Voorst Vader, nm. RILLAND: 10.30 en 3 u. ds. Sickesz. NED. HERV. KERK IN ZEEUWSCH VLAANDEREN. AARDENBURG 10.30 u. ds. Van Dalfsen. AXEL: 10.30 en 3 u. ds. Van Oeveren. BIERVLIET: 11 u. ds. Vrülandt. BRESKENS: 10 u. ds. Goudswaard, 3.30 u. GROEDE: 16.30 u. ds. Derksen. NIEUWVLIET: 3 u. ds. Derksen. OOSTBURG: 10.30 u. ds. Everts, 4 u. Kerst- wüding. SLUIS: 10 30 u ds. Beukenhorst. ST. ANNA TER MUIDEN: 2.30 u. ds. Talma. ST. KRUIS: geen dienst. SCHOONDIJKE: 3 u. ds. PHester. WATERLANDKERK.7 E 10 21 u. ds. van Yperen ZUIDZANDE: 11 u. ds. Everts. GEREF. KERKEN OP WALCHEREN. ARNEMUIDEN: 10.30 u. en 3 u. ds. Scholing. KOUDEKERKE 10.30 en 3 u. ds. Hey. OOSTKAPELLE: 10.30 u. ds. Kraan. 3 u. ds. Hofland. ST. LAURENS 10.30 en 3 u. ds. Koning. GEREF. KERKEN OP ZUID- EN NOORD BEVELAND. BORSSELE 11 en 3.30 u. leesdienst COLIJNSPLAAT 11 en 3,30 u. ds. Veenstra. DRIEWEGEN: 11 en 3.30 u. ds. Fransen. HEINKENSZAND 10.30 en 3 u. ds. Booy. NIEUWDORP: 10.30 en 3 u. ds. Beukema. KAPELLE 10.30 u. cn 3 u. ds. Scheele. KRABBENDIJKE: 10.30 en 3 u. ds. Ros. RILLAND-BATH 10,30 en 3 u. ds. Van Her- wüuen. i AARDENBURG 10.30 en 3 u. ds. Tiemens. AXEL: 10 en 2.30 u. ds. Post OOSTBURG; 10.30 en 3 u. ds. de Vries tan Schoondüke. TERNEUZEN 10.30 u. en 3 u. ds. Van Houte. CHR. GEREF. GEMEENTEN. BIEZELTNCE vm. cn nm. leesdienst GEREF. GEMEENTEN. OOSTKAPELLE; 10.30 en 3 u. leesdienst OOSTBURG 10.30 gn 3 u. leesdienst. BORSSELE 10.30 u., 3.30 u. en 7 u. leesdienst HOEDEKENSKERKE: 10.30 en 3 u. leesdienst. RILLAND: 10.30 en 3 u. leesdienst. COLIJNSPLAAT: 11. 3.30 en 7 u. Leesdienst. WESTKAPELLE: 10.30 en 2.30 u. de heer Bel (Theol. student). AXEL: 10.30 cn 3 u. leesdienst OUD-GEREF. GEMEENTEN. OOSTBURG 10,30 en 3,30 u. de heer Van de Gruiter. COLIJNSPLAAT: 10.30 en 3 u. ds. Kraayenveïd. EVANG. LUT1I. KERK. GROEDE 10.30 u da. Stol. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. AARDENBURG: Geen dienst. RADIOPROGRAMMA DONDERDAG 25 DECEMBER 1911. HILVERSUM I 415.5 M. 8.00 Torenmuziek. 8.30 BNO: Ber. 8 45 Voor den boer. 9.00 Gevarieerd KeKrstprogr. (opn.i 9.35 Bachcantate (opn.) 10.00 Kerkdienst 11.30 Gewü'de muziek (gr. pl.) 12.00 Romancers, solis ten en gram. 12.45 BNO: Nieuws- en econ. bei*. 13.00 Orgel en zang. 13.30 Radiotooneel. 14.30 Orgel. 15.00 Gram. 15.30 Voor de zieken. 16.00 John Kristel en ork. en orgel. 17.00 Zang met plano en opnamen. 18.00 Otto Hendriks en ork. de Kahula's Hawaiians en Don Carlos' Orquesta. 19.00 Actueel halfuur. 19.30 Vertrouwde Kerst klanken. muzikaal progr. 20.00 Omroep-Sympho- nie-ork. en soliste 20.30 Omroep-Symphonle-orlV Ned. Kamerkoor en soliste. 21.00 Stille nacht, Heilige nacht. 21.45 BNO: Ber. 22.00—24.00 Gram. HILVERSUM n. 301.5 M. 8.00 Gram. 8 30 BNO: Ber. 8.45 Gram. 10 00 Ensemble „De Kwintslag". 10.40 Voor de platte landsvrouw. 11.00 Gerard Lebon en ork. en gram. 12.00 Zang met harp- en piano, en gram. 12.45 FNO: Nieuws- en econ. ber. 13.00 Salonork. 13.45 Voordr. 14.00 Zang en piano. 14.30 Frans van Cappello en Musete-orkest en soliste. 15.00 Radiotooneel. 15.30 Zang, piano, clavecimbet en gram. 16.30 Hot Kerstlied klinke. 16.45 Voor de Jeugd. 17.15 Melodisten en dollste. 18 00 Viool en piano. 18.30 De Minnestrelen. 19.00 BNO: Ber. 19.20 Gram. 19.30 Solisten, gemengd klein koor en de Romancers. 20.15 Rococo-octet. 20.40 Ope rette „Saiaon in Salzburg" (opn.). 21.45 BNO: Ber. 22.00 Kerstavondwüding. 22.15—24.00 Zie Hilversum I. VRIJDAG 26 DECEMBER 1941. HILVERSUM I. 415.5 M. 8.00 Gram. 8.30 BNO: Ber. 8.45 Gram. 10.00 Milto Cantabile. 10.45 Gram. 11.00 Meesterzan gers en gram. 11.30 Orgel (opn.) 11.45 Het Gooisch Strükork 12.45 BNO: Nieuws- en econ. ber. 13.00 Frans Wouters en ork. 13.40 Groote lu'Sterwedstrüd ten bate van de Centrale Propa ganda Commissie voor de weldadigheidspostze gels 14.0^Melodie en poezië (opn.) 14.45 Gram. 14.50 Kerstspel met het Omroepork. Vrouwen koor Vox Jubilans en solisten. 15.50 Radiotoo neel. 17.00 Viool en piano. 17.30 Bachcantate 18.00 fiportwetenswaardigheden. 18.30 Ramblers. 19.00 Actueel halfuur. 19.30 Muzikaal progr. 20.15 Gram. 20.45 Voordr. 21.05 Kahula's Hawaiians. Don Carlos' Orquesta en Guus Jansen met rhythmlsch kwintet 21.45 BNO: Ber. 22 0024.00 Gram. HILVERSUM n. 301.5 M. 8.00 Kerstfantasie (opn.) 8.30 BNO: Eer. 8.45 Harmonie-ork. (opn.) 9.00 Vroegdienst. 10.00 Zang met piailb. 10.40 Midwinterxonnewendeklan- ken. klankbeelden. 11.00 Ensemble Joan Lancé. 11.45 Gram. 12.00 Ork. Malando en solist. 12.45 BNO: Ber. 13.00 Oto Hendriks en ork. en gram. 14.00 Zang en piano. 14.50 Gram. 15.00 Voor de vrouw. 15.45 John Kristel en ork. 16.30 Klaas van Beeck en ork. 17.00 Voor de jeugd. 17.30 Een kerstgroet aan onze landgenooten in den vreemde. 18.30 St. Steffen-Rüders. 19.00 BNO: Ber. 19.20 Gram. 19.30 Cello en piano. 20.20 Gram 21.15 Pianosoli. 21.45 BNO: Eer. 22.00 Gram. 22.1524.00 Zie Hilversum I. 7.15 Gram. 7.45 Ochtendgymn. 7.55 Gram. 8.00 BNO: Ber. 8.15 Gram. 8.35 Ochtendgymn. 8.45 Gram. 9.15 Voor de huisvrouw. 9.25 Gram. 10.00 Ersalge muziek (opn.). 11.00 Voor de vrouw. 11.20 Ernstige muziek (opn.). 12.00 John Kristel en orkest en solist. 12.40 Almanak. 12 45 BNO: Nieuws- en econ. ber. 13.00 Romancers en orgel spel. 14.00 Causerie: Met Kerstmis onder de mistletoe. 14.20 Na gedanen arbeidmuziek en vroolükheid. 15.50 Gram. 16.00 Cyclus, 16.20 Collegium Musicorum 17.15 BNO- Nieuws-, econ.- en beursber. 17.30 Gram 17.35 Duitsche taalcursus. 18.00 Gram. 18.15 Het kwartier van den arbeid. 18.30 Musica Divina. 19.00 Actueel halfuur. 19.30 Viool en piano. 20.05 Gram. (Van af 20.15 voor Radio-CentrsJes met lijnverbinding). 20.15 Concerteebouwkwintet en solist. 21.00 Gram. 21.45 BNO: Ber 22.00 BNO: Engelscbe uitz. of gram 22.15 Frans Wouters en orkest (opn.). 22.55—24.00 Gram. HILVERSUM TI. 301.5 M. 7.158.45 Zie Hilversum I. 8.45 Gram. 1000 Morgenwüding. 10.15 Gram. 10.30 Lichte muziek (opn.). 12.00 Zang. viool en piano. 12 45 BNO: Nieuws-, econ.- ber. 13.05 Klaas van Beeck en orkest en soliste. 13.40 Voor de jeugd. 14.00 Haar- lemsche Orkestver. 14.45 U en de muziek. 15.00 Haarlemsche Orkestver. 15.45 Hier W.A. 16.00 Omroeporkest en solist. 17.00 Voor de binnen schippers. 17.15 BNO: Nieuws-, econ. en beurs ber. 17.30 Orgel 18.00 Cyclus: ..In een nieuw licht bezien" (N.S.B.). 18.15 Melodisten en solist. 18.45 Voor den boer. 19.00 Actueel halfuur. 19.30 Gram. 19.45 Wetenswaardigheden van de week. 20.00 Gram. (Vanaf 2015 voor Radio-Centrales met lijnverbinding). 20.15 Zaterdagavond-Variété. 21.30 Causerie. 21.45 BNO: Ber. 22.00 BNO: Toel. op weermachtsbericht. 22.1022.15 Avondwijding. ZONDAG 28 DECEMBER 1941. HILVERSUM I 415.5 M. 8.00 Gewijde muziek (gr.pl.). 8.30 BNO: Ber. 8.45 Gram. 9.00 Voor de jeugd. 9.30 Gram. 10.00 Orgel 10.30 Kerkdienst. 12.00 Gram. 12.15 De Ramblers 12.45 BNO: Nieuws- en econ. ber. 13.00 Gram. 13.05 Ned. Verbond voor Sibbekunde: ..Wie en wat waren onze voorouders?" 13.20 Revida- sextet. 14.00 Gram. 14.15 Radiotooneel. 15.45 Om roeporkest en saliste. 16.45 Gram. 17.00 Zondag middagcabaret. 17.45 Viool en rflano. 18.20 Snort van den dag. 18.50 Gram. 19.00 Actueel halfuur. 19.30 Rotterd. Pianokwartet. Vanaf 20.15 alleen '-oor Radio-Centrales met lü'nverhinding. 20.15 Zang met piano. 20.50 Gram. 21.45 BNO- Ber. 22.00 BNO: Engelsche uitz. of Gram. 22.15 De Harmonie Zusters, de Drie Adlers en het Amu sementsorkest (onn 23.15 Ensemble Bandi Ba- logh (opn.). 23.45—24.00 Gram. HILVERSUM n. 301.5 M. 8.00 Gram. 8.30 BNO: Ber. 8.45 Gnun. 10 00 Zon dagmorgen ionder zorgen. 12.00 .SCerstdag in Damme". causerie. 12.15 Clavecimbel. 12.45 BNO- Nieuws- en econ ber. 13.00 Frans Wouters en orkest. 13.40 Kahula's Hawaiians en Don Carlos' Oiquesta. 14.00 Boekbespreking. 14.20 Stedelük orkest van Maastricht. In de pauze: Gesproken Berlijnsche Theaterbrief en gram. 15.00 Causerie ..Ons oude stedeschoon". 16.15 Jeugdconcert. 17 00 Duitsche taalcursus 17.25 Voordracht. 17.45 BNO: Ber. en sportuitslagen. 18.00 Gram. 18.05 Rhvth- mïsch kwintet. 18.30 Onze Ned. taalclub. 19.00 BNO: Ber. 19 20 Zang met piano. 19.45 De Spie gel van de, week. 20.00 Gram. Vanaf 20.15 voor Radio-Centrales met lünverbinding. 20.15 ..Ter eere van de vrouwen", muzikasl progr. 20 45 Gram. 2100 John Kristel en ork. 21.45 BNO: Ber 22.00 Toelichting op weermachtsbericht. 22.10—22.15 Gram. MAANDAG 29 DECEMBER 1911. HILVERSUM I 415.5 M. 7.15 Gram. 7.45 Ochtendgymn. 7.55 Gram. 8.00 BNO: Ber. 8.15 Gram. 8.35 Ochtendgymn. 8 45 Gram. 9.15 Voor de huisvrouw. 9.20 Gram. 11.00 Voor de kleuters. 11.20 Ensemble Jack der Kin deren en solist. 12 00 Zang met piano en gram. 12.40 Almanak. 12.45 BNO: Nieuws- en econ. ber. 13.00 Gram. 13.45 Otto Hendriks en orkest. 14.30 Schrammelkwartet en soliste. 15.00 Voor de vrouw. 15.45 Gram 16.00 Cyclus.. „De b"teekenis van Advent. Kerstmis en Oudejaar". 16 20 Zang met piano. 16.45 Voor de Jeugd. 17.15 BNO: Nieuws-, econ.- en beursber. 17.30 Musette-orkest en soliste. 18.00 Landmans Lust. 18 30 De Ram blers. 19.00 Actueel halfuur. 19.30 Groninger Orkestver. (opn.) Vanaf 20.15 voor Radio-Centra les mer lijnverbinding). 20.15 Zang met piano. 20.45 Groninger Orkestver. (opn.). 2145 BNO: Ber. 22.00 BNO: Engglsche uitz. of Gram. 22.15 —24.00 Gram. HILVERSUM n. SOI .5 M. 7 158.45 Zie Hilversum I. 8.45 Gram. 10.00 Morgenwüding. 10.15 Fluit met piano. 10 40 Be spreking van groote tentoonstelling van Ned. beeldende Kunst in Rüksmuseum te Amstredam. 10.50 Piano en gram. 11.30 Reportage. 11.40 Viool en piano. 12.00 Amabile-sextet. 12.45 BNO: Nieuws- en econ. ber. 13.05 Orgel. 13.30 Klaas van Beeck en orkest en soliste. 14.00 Gram. 15.00 De Melodisten en solist. 15.45 Voordracht. 16 00 John Kristel en orkest en gram. 17.15 BNO: Nieuws-, econ.- en beursber. 17.30 Cello en piano. 18.00 Salonorkest. 19.00 Actueel halfuur. 19.30 Orgel. 19.45 Politiek weekpraatje. 20.00 Or gel. Vanaf 20.15 voor Radio-Centrales met lün verbinding. 20.15 Gram. 20.45 Muzikale actuali teiten van de week. 21.00 Ensemble ..De Kwint slag". 21.45 BNO: Ber. 22.00 Gram. 22.10—22.15 Avondwijding.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 11