Duikbooteu... koers West! KOENA" Dankbetuiging AANBEVOLEN ADRESSEN den Bouwmeester Bersius van der Leijé Qrossierderij Hoogenboom DAGDIENSTBODE' REINIG UW KUNSTGEBIT HYGIDENT Korfbal- Seriewedstrijden Kabouters in den Kerstnacht fêat»oufe«v JOH. A- JULIANUS SCHOUWBURG-BIOSCOOP voor gezin en handel te Vlissingen Boekhandel D. Goetheer STOFZUIGERS H. I. van der Meer&Zonen A. JANSENS ZOON RADIO-CENTRALE - VLISSINGEN Contributieper week f 0.35, per maand f 1.50 M. J. v. d. Boogaart KWITANTIES BRIEFPAPIER ADVERTENTIEN De Heere schonk ons heden een Zoon, dien we ARIE noemden. C. JOOSSB. M. JOOSSE— SUURMOND St. Laurëns, 23 Dec. 1941, Noordweg B 33. Voor de zeer vele en harte lijke blijken van belangstelling, ontvangen ter gelegenheid van onze 35-jarige Echtvereeniging op 14 dezer, zeggen wij harte lijk dank. P. WILLEMS. L. WILLEMS—JOLMERS. Middelburg, 24 Dec. 1941. Rozenstraat 13. Zaterdag 27 December is onze zaak GESLOTEN. HERMAN FASTENAU Mag. „HEFA" St. Jacobsstraat 22 Vlissingen. A.s. Maandagmorgen geopend. GELDLEENING Het Waterschap Waar de vraagt aanbieding voor een TE SLUITEN GELD LEENING, GROOT 9000.—. Inlichtingen te bekomen bij den Ontvanger-Griffier te Waarde. Gevraagd een Adres Mevrouw VERHAGE, Veersche singel 240, Middel burg. „Oiboh Morgen krijg ik gasten...!" (maat itp zifjmetJiet^Jas-p róbleem" Pv/aasheid, rfaf heele „jus^jrobleem"! Een Blokje SiBO-Juspasta in *n kwart liter heet water en de jus is al gereed even fijn en even smakelijk als jus van vleesch en boter! 12 Ct. Q ZONDER^®!} GEWONE BORSTELEN fflfj FLAC. 46 c. GEGARANDEERD $pïj|GROGXE ONSCHADELIJK FLAC. 87 c DAGELIJKS MET Bezoekt a.s. Zaterdag 3en Kerstdag, de op het Gem. Sportter rein Nadorst, Middel burg. Toegang 10 cent. De Kistenfabriek en Houthandel'der FIRMA J. GOEDBLOED ZONEN te Middelburg zal op Zaterdag 27 December a.s. de gehele dag GESLOTENZIJN. N.V. Houthandel voorheen te Middelburg, bericht hiermede dat 27 Decem ber a.s. haar kantoor, werf en zagerij G E S L O T E N Z IJ N. Hun stille stap gaat door den nacht en rhythmisch gaat hun voet, door t dikbesneeuwde veld en woud, met onversaagden moed. Hun weg leidt langs een doornenheg langs spiegelgladde baan Zij struikelen op het woeste pad, doch blijven vóórwaarts Zij zijn beladn met „maretak", door paarlen sneeuw omlijst Zoo gaan zij naar den ouden eik, die hoog ter sterren rijst. Zijn zware stam getuigt van strijd van stormen eeuwen her toch spreekt zijn stoere kracht van „vreè", als 't kerstlied komt van vèr. Kabouters vlijen maretakdeemoedig naast hem neer en vragen: „geef den goeden menschtoch vlug den vrede weer"! Dees' eik zij ons „geloof", geworteld in ons hart gevoed door onzen geestdie „tijd" en „droefnis" tart. Hoè lang de weg ook zij 7ioè somber ook ons pad de „Vreê" komt langs den weg, dien nooit de mensch betrad! PLAATSING ALLEEN OP VRIJDAG 1—6 WOORDEN 25 CENT ELK WOORD MEER 6 CENT (Bij vooruitbetaling), IS3HI TE KOOP Bas Fokkonünen, Jacob Catsstr. 86, Middelburg. Wieg met matrasje en tekenbord en kapstok, Seisweg 111, Middel- Kenkenkachel, Damesrijwiel, Bo- gaardstr. 21, Middelburg. Prima Jaarsma haardkachel, groote capaciteit. Nederstraat 10, Middel burg. RUwiel, nieuwe binnenbanden, Noordweg 16, Middelburg. TE KOOP GEVRAAGD Een Jongensjas, leeftijd 12 jaar. E. JANSE, Boudewönskerke, Zou- telandé. Damesschoenen, maat 37, Bellink- straat 4, Middelburg. Piano's, Orgels gevraagd, KOS TER, Axel. Een Bobslede. Adres: Nijverheid straat 16, Vlissingen. Gevraagd in ruil lage Jongens schoenen, 38 voor 36, Paarden markt 43, Vlissingen. Woon-kampeerwagen of Strand huisje. Br. (met prijsopg.) letters H. S. Pr. Zeeuw. Crt., Vlissingen. Zwart plnche jasje, A 75, Melis- kerke. Kinderledikantje, J, DE GROOT, Segeersweg 14, Middelburg. altijd voorraad! Buitenband 28 x 1% Br. lett. H.A., Bureau P.Z.C., Vlissingen. SLUITING BUREAUX DER GEMEENTE OP ZATERDAG 27 DECEMBER 1941. De Burgemeester van Vlissingen, brengt ter algemeens kennis: dat op Zaterdag 27 December a.s. de bureaux van alle openbare instellingen der gemeente voor het publiek gesloten zullen zijn, zulks met uitzondering van het bureau van den Burgerlijken Sta/id, het welk op dien dag zal zijn geopend van des voormiddags 10 nur tot des namiddags 12.15 nur en van het Politiebureau. Vlissingen, 17 December 1941. De Burgemeester voornoemd, VAN WOELDEREN. De Gemeente-Secretaris,* F. BISSCHOP. OPHALEN VUILNIS. De Burgemeester van Vlissingen maakt bekend, dat op Zaterdag 27 December a.s. door den Gemeente Reinigingsdienst geen vuilnis zal wor den opgehaald. Vlisingen, 24 December 1941. MIDDELBURG. De Directeur van den Distribu- liedienst maakt bekend, dat het distributiekantoor op Zaterdag 27 December a.s. uitsluitend voor spoedgevallen is geopend van 9 tot 11 uur. Middelburg, 24 December 1941, De Directeur voornoemd, Mr. P. C. ADRIAANSE. GOES. INLEVERING BONNEN IN DE WEEK VAN NIEUWJAAR. De Directeur van den Distributie- dienst te Goes maakt bekend, dat detaillisten, die op Donderdag 1 Ja nuari a.s. hun bonnen zouden moeten inleveren,/dit in verband met de sjuiting van het distributiekantoor op dien dag, moeten doen op Dins dag 30 December a.s. Goes, 23 December 1941. Goed compleet Kacjieltjc met plat buisje. H, LEEMAN, Wagenaar- 1 straat 88, Veere. - UITREIKEN VAN NIEUWE MELKK AARTEN. De Directeur van den,, Distributie- dienst te Goes maakt bekend, dat zal worden overgegaan tot de uitreiking van nieuwe melkkaarten aan die genen, die geboren zijn vóór 2 Jan. 1928. Voor deze kaarten komen al leen >n aanmerking personen, die zijn ingeschreven in het bevolkings register der gemeente Goes. eD uitreiking zal geschieden In het Beursgebouw aan de Groote Markt in alphabetische volgorde naar de beginletter der familienamen en wel op de volgende dagen ZATERDAG, 27 Dec. a.s. Al/m D. MAANDAG, 29 Dec. a.s. E t/m N. WOENSDAG, 31 Dec. a.s. O t/m Z. De distributiestamkaarten moeten worden meegenomen. Het Beursgebouw is voor deze uit reiking geopend van 9%12% uur en van 13%16 uur en op Zaterdag van 9%—12% uur. Goes, 23 December 1941. De Directeur voornoemd, H, KOOPS. ONTVANGEN aardige Salonstoelen enkele Ligstoelen. Tel. 58 - Langeviele 4256 MIDDELBURG. BRENGEN OOK BIJ KLEINE TOEWIJZINGE SWi. kwaliteit, weduvqiuxaaJule. en^uuMfieidjjn. 'jij fre/Memd qe- luolden.! Qx>k thani je£ Cafizé-SDe£$d deye. Oiaditic woAi! O;-:/! ÏFAB.RIE.KEN CA LV.É - D„ E LF T ONZE KLEINTJES Tot 5 regels 55 oent. Iedere regel meer 11 cent. Hef was ons aangenaam van onze geachte cliëntèle vele dankbetuigin gen te ontvangen voor onze leveran ties over het afgeloopen jaar. Wij stellen dit ten zeerste op prijs en zeggen hiervoor hartelijk dank In 1942 hopen wij zooveel in ons ver mogen ligt, onze cliëntèle te bedienen. U prettige Kerstdagen toewenschend, onder voortdurende aanbeveling, PIJPSTRAAT 9 MIDDELBURG. TELEFOON 181 MOLENWATER MIDDELBURG Presenteert vanaf Donderdag 25 t/m. Maandag 29 Dec. ALS KERSTPROGRAMMA (U-BOOTE WESTWARTS). Een Ufa Film met HERBERT WILK HEINZ ENGELMANN JOACHIM BRENNECKE E. W. BORCHERT JOSEF SIEBER en ILSE WERNER CARSTA LöCK, Regie GüNTHER RITTAU. Spannend, meesleepend en actueel, is deze film van dap pere kerels op zee, wier wel en wee werd uitgebeeld vol pakkende realiteit. TOEGANG ALLE LEEFTIJDEN- Donderdag le Kerstdag, Vrijdag 2e Kerstdag en Zondag 28 December 2.30 UUR MATINEE. AANVANG DER AVONDVOORSTELLING 7.30 UUR. DAMES EN MEISJES MAAKT NU ZELP UW KLEEDING THUIS!! Zendt een briefkaart aan INSTITÜUT E. N. S. A. I. D. TOLSTEEGSINGEL 54 UTRECHT voorzien van een duidelijk adres, beplakt met 35 cent aan postzegels (porto briefkaart inbegrepen, zie model) en wij zenden U een mooi boek met ruim 100 maten en modellen, en tevens een gratis apparaat om U ta laten zien hoe ge makkelijk onze methode ia om THTJTS zonder rekenen en teekenen alle kleeding te leeren maken en vermaken. Uil i BOEKHANDEL Steeds de nieuwste BOEKEN. Uitgebreide Leesbibliotheek. Kant-oor-, Schrijf- en Teeken behoeften, enz. Paul Krugerstr. 41, Telef. 573. LEVENSMIDDELEN ONTHOUDT DIT Voor Kruidenierswaren, Boter, Kaas en Eieren is het*speciale adres J. BLANKENBURGH, Groenewond 88 - Telefoon 557. VLISSINGEN: Nieuwstraat 68-70, Tel. 145 MIDDELBURG Korte Delft 32, Tel. 208 LEVENSMIDDELEN 't Wordt moeilijker voor winkelier en klant Koopt wat er is, wU blüven tóch coulant. Neeipt steeds uw distributiebonnen mee: Uw levensmiddelen heeft CHR. J. STEKETEE. Levensmiddelenbedrüf Hobeinstraat 53 Telefoon, 267 HAARDEN Opgericht 1895. Coosje Buskenstr. 66, Tel. 223. Haarden - Kachels - Fornuizen Rijwielen - onderdeelen. Eigen Smederij Paardenstr, 41. Inrichting voor alle reparaties. sit/ ft ooetreetfeno Telefoon 701 Giro 407447 RIJKS RADIO-DISTRIBUTIE: Door de zeer verlaagde contributie, is het toch voor weinigen meer een bezwaar zich als abonné te doen inschreven. njsgp GEEFT U NOG HEDEN OP Inlichtingen worden gaarne verstrekt ten KANTORE, SINGEL 26c VLISSINGEN. I DROGIST-ARTIKELEN Drogisterij „DE VIJZEL" Betje WolffpL 1. Telefoon 67. Gediplomeerd Drogist A.N.D.B. CONSTRUCTIE „Walcheria" SOMERS EEKMAN, Lampslnsstraat 21, Telefoon 731 Giro 359218 Electr. en Antog. Laschbedrftf Smederij en Constructiewerkpl. Plaatwerkerij en Machineher- stelplaats. Het adres voor H.H. Aann. van bouw- en waterwerk Fa. GEBRs. VAN DAMME Paul Krugerstr. 16, Vlissingen STEENHOUWERIJ Marmeren Schoorsteenmantels, Grafsteenen en Monumenten tegen concurreerenden prjjs. Bouwmaterialenhandel F. DE SEIN, Afdeeling Steenhouwerij 2e Binnenhaven Telef. 105. IJZERWAREN Alle Ijzerwaren, Gereedschappen en Huishoudelijke artikelen vindt U bij Firma J. DEKKER Walstr. 86, Tel. 304, Vlissingen MELKPRODUCTEN VOOR UW MELKPRODUCTEN SS DRUKKERIJ VAN DE VELDE t, Walstraat 5860 Telef. 10 (2 lijnen) Vlissingen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 10