PMJVIHCIAIE ZEEUWSCHE COURANT WOENSDAG 24 DEC. 194i De Japanners dringen steeds meer op. ABONNEMENTSPRIJS S 19 ct per week of 2.42 per kwartaal Franco per post 1 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers cent ADVERTENTIEPRIJS Van 1—5 regels 1.65. Iedere regel meer 33 cent. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties: van 15 regels J 0.55. Iedere regel meer 11 ct. (max. 8 regels). „Brieven, of adres bureau van dit blad" 10 cent extra. Dit nummer bestaat uit 12 bladzijden WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, V1ISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300, PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT. MIDDELBURG Directie F. van de Velde, F. B. den Boer 184ste JAARGANG NUMMER 802 HoofdredacteurJ. C. Visser, Vlissingen Da BUREAUX van de Provinciale Zeeuwache Courant ztjn gevestigd te VLISSINGEN Redactie en Admini stratie Walstr. 58-60, tel. 10 (2 lönen) Redactie na kantoortijd telefoon 678 MIDDELBURG: Londensche Kaal 29 Redactie telefoon 269, na kantoortijd telefoon 825, Administratie telefoon 139 GOES: Red.- en Admlnlstr. Turfkade 15, tel. 2863, na kantoortijd teL 2475 OOSTBURGRedactie en Admini stratie Breedestraat 45, telefoon 102 SOUBURG Kanaalstraat 45, teL 3a BRESKENS: Dorpsstraat 35, teL 21 AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSW A ARDE, INGESTELD DOOR DE VEREENIGING „DE NEDERLAND5CHE DAGBLADPERS" Op alle fronten hevige gevechten gaande. Het ministerie van marine der Ver- eenigde Staten, maakt bekend, zoo wordt uit Washington gemeld, dat Ja- pansche strijdkrachten Dinsdagmorgen geland zjjn op het In den Stillen Oceaan gelegen Amerikaansche eiland Wake. In het desbetreffende communiqué wordt voorts bekend gemaakt, dat de Japanners beslag hebben gelegd op het Amerikaan sche s.s. „President Harrison" (10.509 b.r.t.). Volgens een verklaring van het Ameri kaansche ministerie van marine is de sterkte der Japansche landingstroepen op het eiland Wake niet bekend. De Ameri kaansche bezettingstroepen aldaar, zoo wordt in de mededeeling gezegd, zijn slechts van geringe sterkte. De gevechten op het eiland duren met toenemende hevig heid voort.. Het ministerie van oorlog voegt hieraan nog toe, dat vijandelijke duikbooten voor de Pacific-kust van de Vereenigde Staten twee nieuwe aanvallen op Amerikaansche koopvaardijschepen hebben ondernomen, waardoor het aantal van deze aanvallen tot zes is gestegen. Volgens een bericht uit San Francisco is het Amerikaansche s.s. „Montebello" Dins dagmorgen voor de kust van Californië door een Japansche duikboot tot zinken- ge bracht. Reddingsbooten met overlevenden zijn aan land gekomen. HOOFDSTAD VAN MINDANAO VOLLEDIG BEZET. De afdeelingen leger en vloot van 't kei zerlijke hoofdkwartier makeü bekend, dat de Japansche troepen, die op het eiland Mindanao (Philippijnen) geland zijn, in nauwe samenwerking met de zeestrijd krachten de hoofdstad van dit eiland, Da- vao, volledig bezet hebben. In de omgeving van de Golf van Linga- jen op het eiland Luzon zijn in den nacht van Maandag op Dinsdag hevige gevechten uitgebroken, nadat van de zijde der Ame rikanen versterkingen waren ontboden. Ook zware wapens mengden zidh in ver sterkte mate in den strijd, zooals blijkt uit gisterochtend ontvangen berichten uit Ma nilla. De Japanners drongen tot aan de stad San Dhomas op. Een andere Japan sche landing wordt gemeld uit Agno in het Zuidfen van de Golf van Lingajen. Ook het Amerikaansche hoofdkwartier geeft thans toe, dat de activiteit van de Japansche vliegtuigen boven de Philippijnen in nog sterkere mate is toegenomen dan tevoren. Japansche vliegtuigen hebben verscheide ne steunpunten met bommen aangevallen en yergdelden de pogingen der Amerikaan sche strijdkrachten om de Japansche lan dingen aan de Westelijke kust van Luzon te belemmeren. DE STRIJD OM HONGKONG. Het Japansche luchtwapen heeft, naar Domei meldt, zeer sterke Aanvallen gericht op de versterkingen in het Oostelijk deel van Hongkong. De aanvallen duurden bijna twaalf uur onafgebroken voort. Zeer zwa re vernielingen werden in de vijandelijke stellingen waargenomen. Naar verder ver luidt, n^emt de druk op de stad Victoria en de heuvels ten Zuiden der stad toe. Men verwacht snelle vorderingen van den Ja- panschen aanval. In militaire kringen wordt verklaard, dat de gevechten nog wel aan den gang zijn, maar dat het eiland zich' reeds hecht in Japanscha handen bevindt. DE STRIJD OP MALAKKA. Kaart van Pelt. De Japansche troepen staan thans nog slechts op 15 mijl ten Noordwesten van Ipoh, aldus meldt Domef uit Saigon. De val van Ipoh zou, naar in 't bericht ver der vyordt gezegd, evenzoo catastrophaal, zoo niet rtog noodlottiger zijn dan het ver lies van Penang, daar de verovering van Ipoh den Japanners een moderne ver keersweg zou openen voor den opmarsch naar Singapore. Japansche vliegtuigen hebben een hevi- gen luchtaanval gedaan op Kwala Loem- poer, den zetel der federale regeering van de Maleische staten. Aan militaire objec ten werd aanzienlijke schade toegebracht. Eenige Britsche vliegtuigen hebben een aanval gedaan op Noasjin, een Thailand- sche badplaats zonder militaire beteekenis. Zij veroorzaakten slechts geringe schade. MASSALE JAPANSCHE LUCHTAANVAL OP RANGOON. Japansche vliegtuigen hebben Dinsdag middag een massalen aanval ondernomen op Rangoon, de hoofdstad van Birma, waar het vliegveld en de hangars, het station, de regeeringsgebouwen en de kazernes zwaar gebombardeerd werden, zoo wordt in een Japansch frontbericht gemeld. Be halve dat z(j een aantal Engelsche vlieg tuigen vernielden, die op den beganen grond stonden, schoten de Japanners ver scheidene van in totaal 15 Engelsche vliegtuigen neer, die aan de luchtgevech ten hadden deelgenomen. Men kon het uitbreken van verscheidene groote branden constateeren. Alle Japansche toestellen zjjn behouden op hun steunpunten teruggekeerd. RADIOREDE VAN TOJO. De Japansche premier, Tojo, heeft in antwoord op een radiorede van den Thai- landschen premier een toespraak voor de radio gehouden, waarin hij yees op de beteekenis van de ThailandschJapansche samenwerking en o.a. zeiHongkong be vindt zich reeds in handen der Japanners, de val van Manilla en Singapore zijn bin nenkort te wachten. Ik ben derhalve vast overtuigd, dat de dag niet meer ver is, waarop de Engelsch-Amerikaansche 'in vloed geheel verdreven zal zrjn.. HET JAPANSCHE OFFENSIEF IN CHINA. In de veronderstelling, dat de Japansche troepen in China door de verplaatsing van enkele eenheden naar het Zuidelijk oorlogstooneel verzwakt zijn, zijn in alle deelen der oorlogszone in centraal China aanzienlijke Chineesche troepen samenge trokken, aldus heeft de woordvoerder van het Japansche leger verklaard. Dit feit is, zoo ging hij voort, de reden voor een Za terdagnacht begonnen offensief ten Wes ten van het meer. van Taihoe. Daarbij hebben de Japansche troepen op den tweeden dag van het offensief een doorbraak bewerkstelligd door de stellin gen van de 40ste Tsjoengkingdivlsie, die V behoort tot de derde oorlogszöne van ge neraal Koetsjoetoeng. Eenige dorpen zijn veroverd. De operaties duren( voort. CHURCHILL'S REIS NAAR WASHINGTON. Teeken van Amerika's noodlottige positie. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: Nadat reeds gemeld was, dat Eden in Moskou onderhandelt, komt thans een Reu- ter-bericht mededeelen dat Churchill zelf in gezelschap van Beaverbrook te Washing ton is aangekomen. Klaarblijkelijk doet Engeland alle pogingen om door persoon- lijk contact van zijn voornaamste staats lieden in de hoofdsteden zijner bondgenoo- ten die hulp te krijgen, welke het tot dus ver op andere wijze telegrafische en langs diplomatieken weg vergeefs heeft ingeroepen. Het roept om hulp gelijk Frankrijk in Juni 1940, en het heeft er allen schijn van, dat Amerika evenals toen ant woordt, tot zijn spijt geen hulp te kunnen verschaffen. Het is slechts op eigen ver meende veiligheid bedacht, ziet zijn West kust reeds bedreigd door Japansche vlieg tuigen en duikbooten en droomt van vijan delijke landingen op het Amerikaansche vasteland, ja het acht zelfs zijn Oostkust gelijkerwijze in gevaar gebracht, waarom het ook daar in vele havens den staat van beleg heeft afgekondigd. Na de ontzetting, welke het Amerikaansche volk door de vernietigende slagen op Hawaii, Guam «en de Philippijnen aangreep, vertoont Wa shington al meer de neiging, zich in eigen huis terug te trekken in de meening, zich daar met succes tegen de vereenigde aan vallen der mogendheden van de nieuwe orde te kunnen verdedigen, terwijl alle anderen stuk voor stuk onder den voet zijn geloopen. Men hoort weliswaar een enkele stem, die aandringt op een directen aanval op de Japansche eilanden en op Tokio, daarbij herinnerend aan Scripio's tocht tegen Carthago, terwijl Hannibal reeds bijna het geheele Romeinsche rijk vero verd had, „doch deze stemmen gaan in het koor der roependen om „home defence" verloren. Trouwens reeds deze vergelijking met Rome duidt er op, hoe ook deze enke lingen den toestand als vertwijfeld inzien. De aanwezigheid van Churchill in Washington interesseert Berlijnsche politieke kringen in de eerst plaats daarom, omdat daarin een symptoom gezien wordt, zoo meldt de Berlijnsche correspondent van het A.N.P. Men spreekt over Churchill's duidelijken gang naar Canossa die, daar is men in de Wilhelmstrasse van overtuigd, door Roosevelt is voorgeschreven. In de Wilhelmstrasse is men ook van meening, dat de catastrophale toe stand der Engelsch-Amerikaansche oorlogvoering tot deze ontmoeting ge leid heeft. De voornaamste mannen in Engeland en de Ver. Staten, zoo ver klaart men verder, zijn gedwongen be sluiten van vérstrekkende beteekenis te nemen om aan dezen catastrophalen toestand het hoofd te kunnen bieden. In de Wilhelmstrasse gelooft men, dat Roosevelt van Churchill voorwaarden zal eischen, die diep in het Engelsche leven en in de belangen der volkeren van Engeland en Amerika zullen in grijpen, en het zeer moeifijk, zoo niet onmogelijk zouden maken, die belan gen met elkaar in overeenstemming te brengen. In ieder geval ziet men in be- voegde kringen >der rijkshoofdstad in de reis van Churchill, die geschiedt op een oogenblik van de zwaarste oor logsinspanningen, een sein en een sig naal voor de noodlottige positie, waar in Amerika zich door het verlies van zijn vloot in den Stillen Oceaan en Engeland door het dreigende verlies der voor zijn bestaan beslissende stel lingen bevinden* ENGELSCHE LUCHT- AANVALLEN OP NEDERLAND. In den nacht van Maandag op Dins dag vlogen enkele Britsche toestellen bo ven ons land en wierpen hier èn daar bommen neer. De meeste vielen zonder eenigerlei uitwerking van beteekenis, op het open veld neer. Slechts valt te ver melden, dat een brandbom op een woon huis viel; de uitgebroken brand kon ech ter spoedig gebluscht worden. De verplichte sluiting. GELDT NIET VOOR CREDIET- EN VERZEKERINGSINSTELLINGEN. De secretaris-generaal van het departe ment vah handel, nijverheid en scheepvaart maakt ift overleg met den wnd. secretaris generaal van het departement van finan ciën en onder verwijzing naar het bericht betreffende de sluiting van industrieele en handelsbedrijven bekend, dat tot de bedrij ven, welke op de werkdagen in de periode van 25 December 1941 t/m. 1 Januari 1942 moeten zijn gesloten, niet behooren crediet- erv verzekeringsinstellingen, zooals banken, spaarbanken, hypotheekbanken en verze- DE EXTRA BOTERBON. In het gisteren gepubliceerde bericht inzake de ingebruikstelling der nieuwe uit gereikte bonkaarten werd in de onder den kop „boter" gegeven nadere uiteenzettin gen door het A.N.P. gemeld „Zooals men weet is voorts bon 57 van de oude boter en vetkaart, welke is aangewezen voor een extra rantsoen boter, geldig van 1 Dec. jl. tot en met 31 Jan. 1942 voor het koopen van 250 gram boter per bon". Dit moet natuurlijk 125 gram per bon zijn. Twee liter petroleum op bon 15. De secretaris-generaal van het departe ment van handel, nijverheid en scheep vaart maakt bekend, dat gedurende het tijdvak van 28 December a.s. tot en met 21 Maart 1942 dé met 15 genummerde bonnen van de bonkaart 0 voor kook- doeleinden, elk recht geven op het koopen van twee liter .petroleum. Hét koopen op deze bonnen is reeds geoorloofd op Woens dag 24 December. Het aanplakken van politieke biljetten beperkt. Naar wij' van de politie vernemen, moeten aanplakbiljetten van politieke strekking, welke door den commissaris- generaal voor bijzondere aangelegenhe den zijn* gecontroleerd en goedgekeurd, uitsluitend worden aangebracht op de volgende plaatsen 1. De gemeentelijke aanplakborden. 2. De aanplakgelegenheden, welke de burgemeesters daarenboven ter beschik king stellen, bijv. op tijdelijke aanplak borden en aan objecten van de gemeen ten. Voorts aan rijksobjecten en 'die van andere publiekrechtelijke lichamen, voor zoovér de ten aanzien van deze objecten bevoegde autoriteiten haar instemming daarmede hebben betuigd. 3. Plaatsen, welke door particulieren voor het aanbrengen van biljetten ter beschikking worden gesteld. Alle biljetten met politieke strekking, welke op andere plaatsen -als hierboven aangegeven, worden of zijn aangebracht, zullen van gemeentewegen worden ver wijderd. Von Ribbentrop over de vredesgeruchten. De Duitsche minister van buitenl. zaken, Von Ribbentrop, heeft .aan een correspon dent van het Spaansche persbureau, EFE, een onderhoud toegestaan, waarin hij nog maals de uitsluitende schuld van Roosevelt aan hét uitbreken van dezen oorlog aan de kaak stelde en uiting gaf aan den wil der mogendheden, verbonden in het driemo- gendhedenpact, tot een strijd zonder com promis tot aan de definitieve overwinning. Op een vraag omtrent de algemeene oorlogssituatie, de verdere ontwikkeling van deze uitermate groote worsteling en .zoogenaamde Duitsche proefballonnetjes over vrede te Moskou verklaarde de mi nister het is thans de tijd niet om van vrede te spreken. Thans is het strijd en nogmaals strijd. Met weergaloos heroïsme en fanatisme wordt deze '■oorlog door Duitschland, Italië, Japan en zijn bondge- nooten tot aan de definitieve overwinning gevoerd. De mannen, die aan de vele fronten van het driemogenhedenpact over de geheele wereld staan, weten heel pre cies, dat niet alleen zij verloren zijn, indien zij het niet bolwerken, doch dat een mee- doogenlooze tegenstander hun vrouwen en kinderen en hun land zou vernietigen, ja, dat practisch hun geheele volk zou worden vernietigd. Daarom zullen wij dezen oor log zonder compromis of mededoogen ten einde toe voeren. De geruchten omtrent de vredesproefbal- lonnetjes noemde Von Ribbentrop dom gedaas. In Rusland, zoo zeide de minister met groote nadruk, zal de strijd eerst dan beëindigd worden, als niet slechts iedere bedx-eiging, maar ook iedere ernstige rust verstoring in Europa uit het Oosten voor goed is uitgesloten. Het Russische waag stuk zal het komende jaar definitief wor den opgelost door de Duitsche weejrmacht. Tot slot zei de minister tot den' corres pondent U kunt rustig naar Spanje sei nen, dat even zeker, als dc aarde om de zon draait, aan 't einde van deze groote wor steling slechts dc volstrekte overwinning van Duitschland en ztjn bondgenooten zal komen. Aan het front In Noord Afrika. - Duitsche artillerie in stelling, om de Britsche pantserwagens bij hun aanval doeltreffend te vernietigen Orbi«-Holl«nd HEDENAVOND SPREEKT IR. MUSSERT OVER DE BEIDE ZENDERS. Over de zenders Hilversum I en II zal de leider der N.S.B., Mussert, hedenavond van 19.45 tot 20 uur een Kerstwoord uit spreken. Vaststelling van mlnimum- loonen voor het schildersbedrijf. Het college van rijksbemiddelaars heeft afgewezen het verzoek van de contracteé- rende partijen bij de collectieve arbeids overeenkomst voor het schildersbedrijf, strekkende tot goedkeuring van een tus- schen partijen overeengekomen verhooging der uurloonen voor het schilderbedrijf met 2 tot 4 cent en tot algemeen-verbindend verklaring van deze verhoogde loonen. Hiei-bij overwoog het college van rijks bemiddelaars, dat de C.A.O.'s in het bouwbedrijf op 28 Februari 1942 ten einde loopen en dat het dringen 1 noodzakelijk is, tegen dat tijdstip meer uniformiteit tot stand -te brengen ten aanzien van de ar beidsvoorwaarden in de verschillende on derdeden in het bouwbedrijf. De door partijen voorgestelde loonsver- hooging zou daarentegen het bereiken van meer uniformiteit schaden. Intusschen overwoog het college van rijksbemiddelaars, dat de loonen in het schildersbedrijf, in vergelijking tot die in de andere onderdeelen van het bouwbe drijf zoo danig zijn, dat niet elke verhoo ging achterwege mag blijven; derhalve heeft het een algemeen minimumloon van 41 cents per uur vastgesteld. Ook voor jeugdige werknemers zijn mi-, nimumloonen vastgesteld, namelijk voor 22-jarigen 39 cent; voor 21-jarigen 36 ct.; voor 20-jirigen 33 cent; voor 19-jarigen 24 cent; voor 18-jarigen 15 cent per uur. Gilde voor autotechniek en verkeer. Tijdens de oprichtingsvergadering yap 't Nederlandsche gilde voor autotechnici en verkeersdeskundigen, sprak dr. ing. W. A. Herweyer, leider van het technisch gilde, er zijn vreugde oven uit, dat thans een be- roepsstandorganisatie voor de automobiel wereld tot stand kon komen. Ook voor deze werkers in de techniek immers is het nood zakelijk, aldüs spr., tot een standsorganisa- tie te komen, welke op eigen terrein orde nend zal kunnen optreden. De heer F. van Eysselstein, leider van' de af deeling automobiel-technici van het tech nisch gilde, zette vervolgens uiteen dat het motorverkeér in de toekomst geen particu liere aangelegenheid doch een gemeen schapsbelang zal zijn. Verbetering der tech niek en bevordering der verkeersveiligheid geschieden in het belang van het geheele volk. De schade door verkeersongevallen in ons land aan de gemeenschap berokkend, raamde spreker op ongeveer vijftien mil- lioen gulden per jaar. Een ander probleem dat de aandacht vraagt is dat der vervan gingsbrandstoffen. Dit zal ook nog lang na den oorlog, door de verliezen der wereld- tankvlóot, aan de orde blijven. Een speciale studieraad voor deze kwestie welke de mo gelijkheden voor ons land moet onderzoe ken, zal dan ook zoo spoedig mogelijk door het gilde worden gevormd. RIJKSCOMMISSARIS HULDIGT DRIE NEDERLANDSCHE REDDERS. Op den 5en December van het vorige jaar strandde nabij de Noord-Hollandsche kust een Duitsch schip, waardoor de uit 48 personen bestaande Duitsche beman ning in nood kwam te verkeeren. De reddingboot „Dorus Rijkers" uit Den Helder stevende onder leiding van schip per Boot op het gestrande vaartuig af en met trotseering van eigen levensgevaar wisten Boot en zjjn beide helpers, de ma chinist Eeleman en de stuurman Boot Jr. (zoon van den schipper) alle 48 schipbreu kelingen te redden. Dinsdag heeft de rijkscommissaris, rijks minister Seyss-Inquart, aan genoemde drie menschenredders als blijk van groote dankbaarheid voor hun bijzondere daad ieder een geschenk overhandigd en wel een gouden horloge aan schipper Boot die nu de redding van 470 menschenlevens op zijn naam heeft staan en een zil veren horloge aan Eeleman en aan Boot Jr. De inscriptie in elk dezer horloges luidt: „Als Anerkennung fiir Rettung aus See- not". Bij de overhandiging dezer geschenken heeft de rijkscommissaris aan de drie red ders in hartelijke bewoordingen zijn bij zondere waardeering betuigd. De Provinciale Zeeuwsche Cou- rent zal op de beide Kerstdagen en op Zaterdag 27 December niet verschijnen. Het eerstvolgende nummer zal g uitkomen op Maandag 29 Decern- g Ook de bureaux van ons blad zullen op Zaterdag 27 December gesloten zijn. De grenswijziging van Breda. PRINCENHAGE EN GINNEKEN OPGEHEVEN.. De Nederlandsche staatscourant van gisteren bevat een beschikking van den secretaris-generaal van het departement van bïnnenlandsche zaken betreffende wij ziging van de grenzen der gemeenten Breda en Teteringen, opheffing van de gemeenten Princenhage en Ginneken e.a. en vorming van de nieuwe gemeenten Beek N.B. en Nieuw-Ginneken. Door deze grenswijzigin gen worden de gemeerïten Princenhage en Ginneken opgeheven, doordat een deel bij Breda gevoegd wordt en zij voorts in nieuw vormen gemeenten opgaan, waartoe gedeel ten van Teteringen en Breda aan deze ge meenten zullen worden toegevoegd. CAFETARIA-ONDERNEMING HAMSTERDE. Een groote hotel- en cafétaria-onderne- ming in Den Haag heeft dezer dagen be zoek gehad van controleurs van den cen- tralen crisis controledienst, op vermoeden van het clandestien in voorraad hebben van kippen, eenden en eieren, bestemd voor de consumptie in het bedrijf. Inderdaad troffen de ambtenaren eenige honderden kippen en eenden, alsmede een hoeveel heid eibestanddeelen zonder schaal in een vriescel aan. Alles behoorde in eigendom toe aan bedoelde' onderneming, tegen wel ker eigenaar proces-verbaal werd aange zegd. De goederen werden in beslag ge nomen. Bii het voortgezette onderzoek ontdekten de controleurs bovendien eenige duizenden kalkeieren in een pakhuis. De eigenaar van het hotel en cafétariabedrjjf beweer de, dat de eieren in eigendom toebehoor den aan den leverancier, die te Lands meer woont. Deze beweerde echter, dat h\j ze juist verkocht had aan den cafétaria- ondernemer. De controleurs legden beslag op de eieren en zegden proces-verbaal aan tegen den bewaarder, die er zich toe ge leend had ze in zijn pakhuis op te slaan. Hij bleek een broer van den cafétaria- ondernemer te zijn. DOOR DUISTERNIS TE WATER GERAAKT EN VERDRONKEN. De 14-jarige Geesje Dunnewind uit Avereest, is Zaterdagavond bij den grens dezer gemeente en die van Ommen te water geraakt en verdronken. Het meisje bracht in de buurt zendirigsblaadjes rond en is vermoedelijk door de duisternis mis leid, in de Dedemsvaart geloopen. Genees kundige hulp mocht niet meer baten. Te Meppel is de 44-jarige gehuwde pak huisknecht R. Spijkerman, die zich naar zijn werk begaf, vermoedelijk ten gevolge van de duisternis, te water geraakt en verdronken. Zijn lijk werd door de politie opgedregd. Te Uithuizermeeden is de 80-jarige S. Graver nabij zijn woning door de duisternis misleid te water geraakt en verdronken. De 16-jarige Hendrika Kregel te Ten Post (Gr.), die per rjjwiel naar haar be trekking ging, is in de nabijheid van haar woning door de duisternis misleid te water geraakt en verdronken. ERNSTIG ONGEVAL OP FABRIEKSTERREIN. Maandagmiddag is in een houtloods van de meubelfabriek G. K. D. te Deventer, een groote lading hout omgevallen, waarbij vier arbeiders onder het hout terecht kwamen. Een van hen, de 16-jarige Tim- merarends, werd op slag gedood, twee anderen zijn gewond naar het ziekenhuis overgebracht, terwijl de vierde met de schrik vrij kwam.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 1