PH0VINCIA1E ZEEUWSCHE COURANT DONDERDAG 11 DEC. 1941 Japansche troepen op de Philippijnen geland. ABONNEMENTSPRIJS f 19 ct. per week of 2.42 per kwartaal Franco per post 2.63 per kwartaal [Afzonderlijke nuffimers 6 cent ADVERTENTIEPRIJS Van 1—5 regela 1.65. Iedere regel weer 33 cent. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties: .van 15 regels 0.55. Iedere regel meer 11 ct. (max. 8 regels). „Brieven, of adres bureau van dit blad'* 10 cent extra. Dit nummer bestaat uit 6 bladzijden WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300, PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT. MIDDELBURG DirectieF. van de Velde, F. B. den Boer 184ste JAARGANG. NUMMER 291 HoofdredacteurJ. C. Visser, VHssingen De BUREAUX van de "Provinciale Zeeuwsche Courant zijn gevestigd teS VlilSSiNGENRedactie en Admini stratie Walbtr. 58-60, tel. 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 578 MIDDELBURG: Londcnsche Kaal 29 Redactie telefoon 269, na kantoortijd telefoon 825, Administratie telefoon 139 GOES: Red. en Administr. Turfkade 15. tel. 2863, na kantoortijd tel. 2475 OOSTBURG Redactie en Admini stratie Breedestraat 45, telefoon 102 SOUBURG s Kanaalstraat 45, tel. 35 BRESKENS: Dorpsstraat 85. tel. 21 AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR P U B L I C I T E I T S W A A R D E. INGESTELD DOOR DE VEREENIGING „DE N E D E R L A N D S C H E DAGBLADPERS" Ook het slagschip „King George" waarschijnlijk vernietigd. De afdeelingen voor leger en vloot van het keizeriyk hoofdkwartier te Tokio hebben in een gemeenschappe lijke mededeeling bekend gemaakt, dat Japansche troepen Woensdag bij het aanbreken van den dag een landing op de Philippijnen hebben uitgevoerd en thans snel de operatie voortzetten. Uit latere berichten uit Manilla blijkt, dat het den Japanners in weerwil van het verzet gelukt is te landen op het voor naamste eiland Luzon, en op de eilanden Vigan en Apari. Waarschijnlijk zijn de Japanners op nog meer punten aan land gegaan. De juiste plaatsen zijn echter in Manilla nog niet bekend. Verder wordt uit de Philippijnsche hoofd stad gemeld, dat reeds de eerste grootè gevechten met Amerikaan sche strijdkrach ten op de Philippijnen zijn geleverd. Ja pansche zeéstrrjdkrachten hebben zich in deze krijgsoperaties gemengd. BIJZONDERHEDEN OVER DE JAPANSCHE LANDING. Over de gevechten op het hoofdeiland van de Philippijnen, Luzon, worden uit Manilla nog de volgende bijzonderheden vermeldondanks de aanvallen van de Amerikaansche luchtmacht .hebben de Ja pansche vloot en het leger met succes de landfngsoperaties op twee belangrijke pun ten in het Noorden van het eiland Luzon uitgevoerd, nl. te Vigan en te Apari. Amerikaansche berichten spreken van sterke landingstroepen der Japanners en van een voor de Amerikaansche strijd krachten gevaarlijke situatie. Van beide landingsplaatsen gaan spoorlijnen naar 't Zuiden, die samenkomen in de hoofdstad Manilla:. Te Manilla heerseht een zeer zenuwachtige stemming. De evacuatie van de burgerbevolking wordt voortgezet. DE PHILIPPIJNEN. Op de Philippijnen bevinden zich, naar Domei meldt, naar schatting 38.000 man Amerikaansche en Philippijnsche troepen, waarvan 1800 man tot de geregelde troepen behooren. Generaal Mac Arthur is met «het opperbevel belast. De Phillippijnen zijn in drie militaire oorlogsdistricten verdeeld, namelijk in Noord- en Zuid-Luzon en Mindanao. Daar de Philippijnsche luchtmacht door de Ja pansche bomaanvallen van de afgeloopen twee dagen zeer aanzienlijk verzwakt is, neemt men van Japansche zijde aan dat het weerstandsvermogen gebroken is tegen de Japansche troepen, die Woensdag een succesvolle landing op het eiland hebben uitgevoerd. LUCHTAANVALLEN OP DE PHILIPPIJNEN. Volgens berichten uit Manilla zijn Woens dag in .totaal 4 luchtaanvallen op Manilla gericht. In ooggetuigeberichten wordt uit drukkelijk in het licht gesteld, dat deze aanvallen uitsluitend gericht waren op mi litaire doelen, terwijl op de stad Manilla zelf geen bommen zijn geworpen. De luchtbasis Nichols op de Philippij nen is ondanks het zware afweervuur aan gevallen door luchtstrijdkrachten der Ja pansche marine, zóo heeft het keizerlijk hoofdkwartier medegedeeld. Met succes werden hangars vernield.Twee groote hranden werdep veroorzaakt. Japansche vliegtuigen hebben voorts het havengebied van Manilla aangevallen in de nabijheid van fort Sastiago en op schepen werden bommen geworpen. Tijdens de luchtaanvallen, die Dinsdag op de lucht- steunpunten Iba en Clockfield op de Phi- lippijnen zijn ondernomen, zijn, naar offi cieel wordt medegedeeld, 25 vijandelijke toestellen neergeschoten en 17 op den grond vernield, waaronder 35 van middel-' bare grootte. Aan Japansche zijde gingen slechts vijf machines verloren. NIEUWE, LANDING OP MALAKKA. In een communiqué der Britsche autori teiten te Singapore wordt bevestigd, dat de Japanners nieuwe troepen hebben doen landen te Singara op Malakka. De stad Singapore is Volkomen verduis terd. De burgerbevolking is grootendeels naar het binnenland gevlucht." Om het vliegveld van Kota Baroe wor den zware gevechten geleverd. Gisternacht hebben Japansche vliegtuig formaties opnieuw Singapore aangevallen. Ondanks sterken afweer zijn alle toestel len op hun steunpunten teruggekeerd. We gens de hevige duisternis kan omtrent het resultaat van den nachtelijken aanval niets met nauwkeurigheid worden medegedeeld, doch verwacht kan worden, dat zware schade is aangericht. JAPANSCHE AANVALLEN OP HONGKONG DUREN VOORT. De Engelsche nieuwsdienst meldde Woensdagavond, dat de Japanners hun hevige' aanvallen op Hongkong voortzetten. „Tijdelijk" zijn zij de Engelsche stellingen binnengedrongen. De gevechten duren voort. DE LANDING OP GUAM. Het keizerlijke hoofdkwartier te Tokio, heeft gisteren medegedeeld, dat strijd krachten van het Japansche leger en de vloot in nauwe samenwerking met succes,' op Guam, een der vooruitgeschoven Ameri kaansche steunpunten in den Stillen Oceaan zijn geland. HET TOT ZINKEN BRENGEN DER BEIDE BRITSCHE SLAGSCHEPEN.- De jnarineafdeeling van het keizerlijke hoofdkwartier deelt mede, dat de Japan sche marine de bewegingen van de En gelsche vloot, vooral die van de beide tot zinken gebrachte slagschepen, van het uitbreken der vijandelijkheden af, hdeft gevolgd. Zoo ontdekte een Japansche duik boot in den namiddag van den 9en De cember een Engelsche vloot die uitvoer voor den strijd. Sedert dat oogenblik gin gen Japansche duikbooten in samenwer king met de luchtmacht op zoek en een Japansche duikboot ontdekte den lOden December om 11 uur 30 de Engelsche vloot ter hoogte^ van Kwantan, de hoofdstad van de provincie van denz -ifden naam op het schiereiland van Malakka. Dadelijk open den de Japansche vliegtuigen toen den aanval. ENGELSCHE VLOOTVOOGD WAS AAN BOORD VAN „PRINCE OF WALES". 0 Volgens een bericht van den Engelschen nieuwsdienst uit Singapore, bevond zich de opperbevelheb' t van de Engelsche vloot in het Verre oosten, Sir Thomas Philips, aan boord van het door de Japanners tot zinken gebracht slagschip „Prince of Wales". Omtrent zijn lot is nog niets be kend. 0 OOK DE „KING GEORGE" VER LOREN GEGAAN? Naar officieel van de zijde der Japansche marine wordt meegedeeld, is bij den Ja- panschen bomaanval op het gros der Brit sche vloot in Oost-Azië ook het Britsche slagschip „King George" met groote waar schijnlijkheid tot zinken gebracht. Er zijn nog geen nauwkeurige berichten ont vangen. f TOKIO VERKLAART DAT DE BRIT SCHE VLOOT IN HET VERRE OOSTEN IS „VERNIETIGD". In zijn aankondiging van het tot zinken brengen van de' „Repulse" en „Prince of Wales" verklaart het keizerlijke hoofd kwartier, dat de. Britsche vloot in het Verre Oosten „vernietigd" is. Dit bericht bracht in millioenen Japan sche huizen een wilde vreugde tewéeg. Te Tokio werden de extra-edities den, ver- koopers uit de handen gerukt. De keizer heeft een boodschap doen toe komen aan den ufimandant der Japan sche vloot, admiraal Jamamoto, waarin hij hem geluk wenscht met de voortreffeltjke resultaten van den zee-oorlog tegen Enge land en de Vereenigde Staten. De militaire en luchtvaartattache's van Italië en Duitschland hebben op het Japan sche ministerie van oorlog hun gelukwen- schen aangeboden. VLIEGTUIGMOEDERSCHIP GEZONKEN? Domei verneemt uit Manilla, dat Dins dag volgens een tot dusver nog niet beves tigd bericht het 11.500 brt. metende vlieg tuigmoederschip „Langley" in den grond is geboord. ENGELSCH PATROUILLEVAAR TUIG VERGAAN. De marineafdeeling va^ het keizerlijke hoofdkwartier deelt mede, dat Japansche oorlogsschepen gisteren aan den ingang van de haven van Hongkong, het Engel sche patrouillevaartuig „Saint Monace" (820 ton) tot zinken hebben gebracht. Voorts wordt medegedeeld, dat een Ame- rikaansch militair transportschip van 15.000 ton door eên Japr .che duikboot in de baai van Manilla is getorpedeerd. Een Amerikaansche duikboot, vermoede lijk behoorende tot de Amerikaansche-Azia- tische vloot, is naar men gelooft, op 8 De cember des ochtends in den grond geboord door Japansche vlooteenheden buiten Pa- lao, aldus heeft de marine-afdeeling van het keizerlijk hoofdkwartier gisterochtend medegedeeld. Men-gelooft, dat de duikboot uit de baai van Manilla was vertrokken en via Davao op weg was naar de Japansche wateren. JAPANNERS MAKEN BRITSCH SCHIP BUIT. Japansche vaartuigen hebben volgens de Ko koe min Sjimboen een Britschen koop vaarder van 6000 ton gekaapt, die bewa pend was met twee stukken geschut. AMERIKAANSCHE SCHOUT BIJ NACHT GESNEUVELD. Reuter meldt uit Washington, dat de Amerikaansche marine heeft medegedeeld, dat schout bij nacht Isaak Campbell Kidd bij den aanval op Pearl Harbour gevallen is. Kidd behoorde tot den generalen staf van den chef der Amerikaansche vloot op den Stillen Oceaan, admiraal I&mmel. GEEN JAPANSCHE OORLOGS SCHEPEN VERLOREN GEGAAN. De vlootsectie van het Japansche hoofd kwartier heeft medegedeeld, dat sinds het uitbreken van den oorlog 38 vliegtuigen der (Japansche vloot verloren zijn gegaan. De Japanners hebben echter geen enkel oorlogsschip verloren. De bewering van Roosevelt, dat'een Ja- pansch vliegtufgmoederschip bg Pearl Har bour tot zinken is gebracht, wordt door den zender van Tokio volstrekt onwaar genoemd. De af deeling leger van het Japansche hoofdkwartier maakt bekend, dat sedert het uitbreken van den oorlog twee trans portschepen zijn tot zinken gebracht en twee andere zwaar beschadigd, waarbij evenwel geen menschenlevens verloren zijn gegaan/ Voorts wordt gemeld, dat. dertien legervliegtuigen niet zgn terug gekeerd pp hun steunpunten. NAAR EEN AMERIKAANSCH EXPEDITIELEGER. De militaire commissie van het Ameri- kaansche-Jiuis van afgevaardigden te Wa shington heeft volgens een bericht van United Press in de Nya Dagligt Allehanda een wetsvoorstel goedgekeurd tot ophef fing van het verbod tot het zenden van Amerikaansche strijdkrachten naar ge bieden buiten het'Westelijk halfrond en de Amerikaansche bezittingen. Het ministerie van marine deelt voorts volgens dit bericht mee, dat de rivier de Potomac verklaard is tot bijzonder defen siedistrict. NIET JAPANSCHE MAAR AME RIKAANSCHE VLIEGTUIGEN KWAMEN HET EERST IN ACTIE. De woordvoerder van de Japansche ma rine heeft aan het agentschap Domei een interview toegestaan. Op de -vraag om -commentaar te leveren op de beschuldigin gen vanv Roosevelt, volgens welke Japan sche vliegtuigen „zonder waarschuwing" een aanval pp Hawaii hadden gedaan, deelde de woordvoerder van de marine voor de eerste maal mede, dat het Ame rikaansche en niet Japansche vliegtuigen waren, die het eerst bij dit conflict in ac tie waren gekomen, en dat daardoor Japans tegenaanval was uitgelokt. De woordvoerder deelde mede, dat in den nacht van 6 op 7 December een for matie Amerikaansche viermotorige vlieg tuigen in Noordelijke richting boven het gebied van Formosa werden waargenomen. Het hoofdkwartier van de marine werd onmiddellijk in kennis gesteld. Een grPot deel van de eilanden werd daarop door een rookgordijn omgeven en de Amerikaansche vliegtuigen draaidèn af, zonder een vij andelijke daad te verrichten. DE OORLOGSDOELEINDEN VAN JAPAN. De Japansche oorlogsdoeleinden'Zijn gis teren door den woordvoerder van het mi nisterie van inlichtingen, Hori, medege- - déeld. De oorlog, die zoojuist op den Stillen Oceaan is beginnen, zoo verklaarde hij, vormt een natuurlük resultaat van de voortgezette kuiperijen der Vereenigde Staten en-het Britsche imperium, die er naar. streefden den vrede en de orde in Oost-Azië te verstoren. Deze Angelsaksi sche mogendheden hebben onder voorwen- sel van den vrede haar toevlucht genomen tot de internationaal bekende „dollardiplo- matie" en tot intimideering door gewa pende strijdkrachten, om Oost-Azië voort durend te knechten en haar eerzucht naar de hegemonie in het Oosten te bevredigen. Wij hebben derhalve naar de wapens gegrepen om de veiligheid van ons land te waarborgen en den vrede en welvaart der volken van Oost-Azië te beveiligen, die een gemeenschappelijke bestemming hebben met Japan, als gevolg van hun geographische positie en andere, natuur lijke omstandigheden. De oorlog betreft slechts Oost-Azië. Na mens de Japansche regeering kan ik ver zekeren, dat Japan geenerlei vijandschap koestert tegen een of ander land in Öost- Azië,met uitzondering dan van de regee ring te Tsjoengking en ook niet tegen de rest van de wereld, met uitzondering van da Vereenigde Staten en het Britsche impe rium, welke de vijanden zijn van Japan. WELKE LANDEN JAPAN DEN OORLOG VERKLAARDEN. Na de oorlogsverklaring van Japan aan de Ver. Staten en aan Engeland op 8 December, hebben de volgende staten Japan den oorlog verklaard: Engeland, Canada, Costarica, Austra lië, Nicaragua, Nederlandsch-Indië" (alle op 8 December), de Ver. Staten, de re publiek San Domingo. Haiti, Hondu ras, Cuba, San Salvador, Mexico, Pa nama (allen op 9 December) en de Unie van Zuid-Afrika (op. 10 Decem ber). Over de in het buitenland verspreide be richten, dat de regeering van Tsjoengking Japan en den spilmogendheden den oorlog heeft verklaard, wordt in de Wilhelm- s trass e opgemerkt, dat dergelijke berich ten zonder eenig belang zijn, omdat voor Duitschland alleen de nationale Chineesche regeering te Nanking toonaangevend is. DE HOUDING DER ZUID-AMERIKAANSCHE STATEN. Naar de Britsche berichtendienst meldt, heeft Columbia de diplomatieke betrek kingen met Japan verbroken. Peru, Para guay en Argentinië hebben zich solidair verklaard met de Ver. Staten, terwijl Chili te kennen heeft gegeven de verplichtin gen te zullén -nakomen, welke het op zich heeft .genomen met betrekking tot de ver dediging van het Amerikaansche continent. Peru en Argentinië hebben de Japansche saldi geblokkeerd. BIJEENKOMST VAN MINISTERS TE RIO. De minister van buitenlandsche zaken, Cordell Huil, heeft bekend gemaakt, dat een bijeenkomst van den ministers van buitenlandsche zaken der Amerikaansche staten te Rio de Janeiro in de eerste week van Januari in het voornemen ligt. De 12.000 paketlen voor de Nederlandsche vrijwilligers aan het Oostfront zij* verzonden. - Honderden dames hebben deze paketten In het Kurhaus te Schéveningen gereed gemaakt, een werk, dat in één dag moest gebeuren. Hei transport der enorme collectie uit het gèbouw 9< (Polygoon-Meijer) Deensch schip vergaan. Het Deensche vrachtschip „Paula" van de Kopenhaagsche reederij Lauritzen, groot 1549 ton, is in.de wateren tusschen IJsland en Groenland ondergegaan. De geheele be manning, waarvan achttien leden Denen waren, wordt-v-vermist- De ,,Paula", die vroeger „Montana" heette, was door de Amerikaansche autoriteiten in beslag ge nomen en voer onder de vlag van Panama.. DUITSCHE RIJKSDAG BIJEEN. TOT HET AANHOOREN VAN EEN VERKLARING DER RIJKSREGEERING. De Duitsche Rijksdag komt heden middag om 15 uur bijeen voor het in ontvangst nemen van een verklaring der rgksregeerlng. De zitting zal over alle Duitsche zen ders worden uitgezonden. Een herha ling der uitzending zal vanavond om 20 uur 15 gegeven worden. Ontmoeting tusschen Ciano en Darlan. Tusschen den Italiaanschen'minister van' buitenlandsche zaken, graaf Ciano en den Franschen plaatsvervangenden minister president, admiraal Darlan, heeft Woensdag te Turijn een ontmoeting plaats gevonden. Van bevoegde Fransche zijde wordt mede gedeeld, dat Darlan vergezeld was van den directeur voor politieke zaken in hét mi nisterie van buitenlandsche zaken, Rochat, van den ordonnansofficier majoor Fontains en van den chef van het protocol van het ministerie van buitenlandsche zaken, de Beauverger. Admiraal Darlan heeft Woens-- dagmiddag Turijn weer verlaten. Maatregelen tot onderdrukking van terreur in Frankrijk. De Fransche regeeringheeft thans, de maatregelen gepubliceerd, waartoe de mi nisterraad heeft besloten ter onderdruk king van de daden van terreur en de aanslagen op leden van het Duitsche be zettingsleger. Deze maatregelen zijn: 1. Vreemdelingen, die op heeterdaad worden betrapt bij het aanzetten tot mis drijven, worden voor den krijgsraad ge-- bracht en ter dood veroordeeld. 2. Alle joden," die sedert 1 Januari 1936 in Frankrijk gevestigd zijn en niet over geldmiddelen beschikken, worden onver wijld bijeengebracht in arbeidscompagnieën. Den anderen joden, die over bestaansmid delen beschikken, wordt een gedwongen verblijfplaats rongewezen, waar zij even eens in groepen warden bijeengebracht. De ze groep van joden is bovendien verplicht geld op te brengen voor het levensonder houd van hun geloofsgenooten. 3! Buiten de 11.000 personen, die de laatste zes weken in communistische en terroristische kringen in het niet-bezette gebied gearresteerd zijn, zgn in de afge loopen drie dagen 1850 personen in hech tenis genomen. Deze zuiveringsactie duurt voort. DUITSCHERS EN ITALIANEN IN DE VER. STATEN GEARRESTEERD. Vier duizend Duit^chers en Italianen zijn Dinsdag, naar blijkt uit èen in de Zweed- sche bladen 'gepubliceerd bericht van United Press uit Washington, op last van de Amerikaansche autoriteiten gearres teerd. In Het geheele land zijn door d© po litie bg Duitschers en Italianen huiszoe kingen gehouden. REPRESAILLE VOOR ARRESTATIE VAN DUITSCHE JOURNALISTEN IN DE VER. STATEN. Als represaille voor de volkomen wille keurige, tegen alle internationale usances in uitgevoerde 'arrestaties van vertegen woordigers der Duitsche nieuwsagent schappen en dagbladen in de Ver. Staten op bevel van- president Roosevelt en voor de gelijktijdige arrestatie van Duitsche en Italiaansche onderdanen in dè Ver. Staten zgn de Agnerikaansche persvertegenwoor digers", en- een aantal Amerikaansche bur gers in Duitschland heden gearresteerd. De gevechten met de communisten in Servië. Naar uit Oesjits (Servië) omtrent de gevechten met de communisten wordt ge meld, zijn eenige der gevluchte commu nisten door vrijwilligers en boeren dood geschotem De propagandist voor de vrije liefde in'Oesjits, de jood »Lewi, en diens vrouw werden gearresteerd en voor een krijgsraad gebracht. Ook dè communisti sche commissarissen voor de districten Posjarewats en Resawa en 24 partijgenoo- ten konden gevangen worden genomen. KERSTTOESPRAAK VAN DEN PAUS. De Paus zal 24 December de te Rome aanwezige kardinalen ontvangen en bij deze gelegenheid als ieder jaar een Kerst toespraak houden. DE DISTRIBUTIE VAN MELK. De secretaris-generaal van het departe ment van landbouw en visscherij maakt bekend, dat gedurende de week van 14 tot en met 20 December a.s. de met „48 A melk I" gemerkte bon van de melkkaarten D.M. en ,D.N. recht geven op het koopen van liter melk. Genoemde bonnen mo gen met ingang van Donderdag \l Decem ber reeds voor het koopen van melk wor den gebruikt. Voorts is de geldigheidsduur van de met „47 A melk I" gemerkte bonnen, welke voor de loopende week, dit is dus de week van 7 tot en met 13 December, zijn aange wezen, met een week, derhalve tot en met 20 December a.s. verlengd. ^De boven omschreven maatregel is geno men ter bevordering van een regelmatig verloop van de verstrekking van melk aan scholieren. De ouders, wier kinderen aan de schoolmelkvoorziening deelnemen, en die in velband daarmede de met „47 A melk I" gemerkte bon bij de school hebben inge leverd, kunnen thans de met „48 A melk I" gemerkte bon voor het betrekken van melk gebruiken, terwijl de ouders, die de met „47 A melld I" gemerkte bon niet bg de school hebben ingeleverd, daarvan ook in den loop van de volgende week melk kun nen betreBten en derhalve zonder bezwaar de met „48 A melk I" gemerkte bon bij de school kunnen iftleveren. Het ligt in de be doeling om met'ingang van 28 December a.s. ter bevordering van een geregeld ver loop' van de schoolmelkvoorziening, per pe riode v£ii vier' weke.n vier bonnen tegeljjk voor het koopen van'melk aan te wijzen. Ook extra-ultkeering aan gesteunde grondgebruikers. De secretaris-generaal van het departe ment van sociale zaken heeft aan de bur gemeesters bericht, dat, behalve aan de on dersteunde werkloozen< ook aan de inge volge de steunregeling voor kleine boeran en tuinders gesteunde grondgebruikers een extra-ui tkeering mag worden verstrekt. Deze ui tkeering bedraagt voor de groep B dier grondverbruikers (met een theore tisch weekinkomen van 4.tot 7.in totaal twee of drie weken steun, al naar gelang de betrokkenen wel of niet hun eten betrekken uit de centrale keukens. De uitbetaüng zal verdeeld worden over het tijdvak 21 December 1941 tot en met 10 April 1942 op gelgken voet als reeds voor de ondersteunde werkloozen is be paald. Aan de C-grondgebruikers (theoretisch weekinkomen 7.tot 9.zgil een extra-uitkeering worden gegeven van 200 of 300 van de tot een weekbedrag her leide totale jaarvergoeding. Binnenkort weer marmelade en sucade verkrijgbaar. Binnenkort zal er weer marmelade op de jambon verkrijgbaar zijn. Er. is nl. een aanzienlijke hoeveelheid oralnjepulp in ons land aangevoerd, die thans onder de jam fabrikanten wordt gedistribueerd. In een officieele publicatie van den gemachtigde voor de prijzen zal dezer dagen in de bla den de verkoopprijs vSh dit smakelijke ar tikel worden bekend gemaakt. Den ban ketbakkers zal het interesseeren, dat voor de verwerking in hun bedrijven tegelgkér- txjd een hoeveelheid abrikozenpulp beschik baar zal worden gesteld. Tevens kan wor den medegedeeld, dat geconfijte sucade, waarvan eveneens een ruime hoeveelheid is aangevoerd, met ingang van heden weer in de kruidenierswinkels zal worden verkocht. In verhand met den iets hoogeren in voerprijs zal de winkelprijs echter enkele centen.- meer bedragen dan tot nu toe het geval was. VOORSCHOTREGELING SCHEURPRE^HE. Naar de regeeringscommissaris voor de bodemproductie mededeelt, ligt het in de bedoeling een voorschot op de in uitzicht gestelde scheurpremie te verleenen van 75,per ha. Voor nadere bijzonderheden betreffende deze voorschotregeling wordt verwezen naar een in de bladen opgenomen officieele publicatie. 8000 SIGAREN GESTOLEN. Dooi: Het breken van een ruit hebben nachtelijke bezoekers zich toegang weten te verschaffen tot het pakhuis van de N. V. Genta sigarenfabriek to Breda. 8000 sigaren werden ontvreemd:

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 1