Castella humswowmw!. Hm VAN BOVEN Seenkuaisf kijkt uit bij wat U koopt, Oude en gebroken gramofoonplaten C. Hoogendoorn 35 cent ichuimende TANDPASTA :ind^aapdige oroducren CONCERT op WOENSDAG 10 DECEMBER 1941, half 8, in „De Prins van Oranje", Goes. Directeur de Heer Otto Lies. Werken van Verdi, Lies, Gado. Solisten Mej. J. tKOUSEMAKERsopraan Mej. J. KLOOSTERMAN, alt en de Heer J. TAMMINGA, bariton. Aan den vleugel Mevrouw ANNIE GORTERFLENTROP. Duetten van Samuël de Lange en Eugen Hildach, door Mevrouw ANNIE GORTERFLEN^TROP, mezzo-sopraan en Dr. H. v. d. KAMP, bas-bariton. Entrée 1.sted. bel. inbegrepen. Plaatsbespreken 10 cent. Steeds gaat het opwaarts steeds hooger de klauter.... Uw bovenhuis leeg? gebruik een „Kabouter"! 'onze kleintjes^1 Vu V-C regelt (6-panta letter» 88 eU Iedere tegel meer 11 et. Onvdmina regelt). «Brieves et edret Bureau ras dit blad" 10 eest extra. Betaling 8 contant. Koop en Verkoop Te koop gevr. Accordeons, Ra dio's met of zonder U.K.G., For nuizen, Waschmachines en tevens alle voorkomende meubelen en huisraad. Betaling geschiedt voor de goederen afgehaald worden. Adres: Noordstr. 2, Vlissingen. Te koop: een LAMOENWAGEN, J. BUIJS, Vrijdomsweg 42, Vlis singen. Gevraagdwiel voor Carrier 28 x 2 J. M. MAAS, Kasteelstraat 3 boven, Vlissingen. Te koop: twee 2-persoons drie- deelige bedden met spiraal en een Fitch-pine ledikant, één pers. Buchtstraat 57, Souburg. Te koop gevraagd: BABYCI'f- ZET. Liefst nieuw. Brieven met prijsopgaaf, onder letters G. D. Bureau Prov. Zeeuwsche Courant, Vlissingen. JONGE HERDERSHOND te koop, 6 weken oud. spotprijs. Op Dam 7 boven, Vlissingen. Na 6 uur. Te koop een DRESSOIR. Adres: Noodwoning 53, Veersche singel, Middelburg. Te koop gevraagd: Alle tweede handsclk meubelen, stofzuigers, radio's, wasclunachines, kachels, fornuizen, enz. H. J. DORPMANS, Noordstraat 2, om den hoek Kerk straat naast „de Broederband". Telefoon 371. Vlissingen. Te koop gevraagd een HDIS op een der Singels. Prijs ongeveer 4 5 mille. Verkoopers kunnen blijven wonen. Brieven onder no. 1742. Bureau van dit blad. Middelburg. Te koop gevraagd: Diverse goe de series postzegels, albums en losse zegels. D. P. CORNELISSE. Korte Delft 30, Middelburg. WINTERJAS te koop. Leeftijd pLm. 20 jaar. Zacharias Jansen- straat 29, Middelburg. Postzegels. Part. wenscht voor een zijner vrienden belangrijke ver zameling van particulier te koopen. Voorkeur Europa, Ned. Kol., N. Amerika en/of gespec. collecties. Essentieel prima kwaliteit. Glo bale opgave en v. prijs aan „Mee- zenhof" Leersum (U.). Tc koop gevr.oude gramofoon- platen 17V£ ct. Kotfergramofoons, clcctr. gramofoons met pick up, ook losse machines, enz. Noordstr. 2, Telef. 371, Vlissingen. Antiek te koop gevraagd, zooals porselein, meubelen, schilderijen, tegels, enz. tegen zeer hooge prij zen. Aan huis te ontbieden, brief port wordt vergoed. W. VADER, Bellinkstraat 2, hoek Korte Delft, Middelburg. Te koop gevr.kelder- en zol deropruimingen, kleeren en alles wat nog te verhandelen is tegen U reeds bekende hooge prijzen (geen vodden, ijzer of beenderen). Adres: Noordstr. 2, Telef. 371, Vlissingen. Gevraagd: een HUISORGEL. Brieven met prijsopg. letters G. E. Bureau v. d. blad, Vlissingen. Te koop: Mandola, luidspreker, accu, gelijkrichter, plaatstroomap- paraat, 2 electrische schellen, J. CLOWTING, Boschjeslaan 58, Vlis singen. Te koop: bak met geijser, 5 stel jalonzieën en een schoonmaaktrap. Wilhelminastraat 1, Vlissingen tusschen 5 en 6 uur. Te koop gevraagd: MILITAIRE RIJBROEKEN, model of buiten model. Dam 5, Vlissingen. Te koop gevraagd in goeden staat Zijn DAMESARMBAND HOR LOGE. Brieven met prijs onder letters G. H. bura Prov. Zeeuwsche Crt. Vlissingen. Te koop: 1-pers. opklapbed met eiken ombouw. Adres: Nwe. Vliss. Weg 295, Souburg. Huur en Verhuur PONY te huur, J. VERMEULE, Glacisstraat 35, Vlissingen. Woning te huur gevraagd, door a.s. echtpaar pl.m. 4.50 per week. Brieven G. G. bur. Prov. Zeeuw sche Courant, Vlissingen. Echtpaar zonder kinderen vraagt gemeubileerde zit- en slaapkamer met gebruik van kenken in Mid delburg of Vlissingen. Brieven let ter L.Boekhandel "SANDIJCK, Middelburg. Personeel gevraagd NET MEISJE voor de morgen uren gevraagd, niet beneden 16 jaar. Korte Delft 30, Middelburg. Terstond gevraagd een WERK VROUW, voor 3 halve dagen in de week. Wed. PATTENIER, Gort straat 75, Middelburg. Net MEISJE gevraagd voor de morgenuren. Te bevragen: Bad huisstraat 49 ben., Vlissingen. Wegens huwelijk een DIENST BODE gevraagd, in gezin van twee personen, bij C. LQUWERSE, Domburg. Gevraagd NET MEISJE. Dam 33, Middelburg. Ingang Spuistraat. Hotel „SONNEVANCK" vraagt voor terstond net 2e MEISJE. Aanbiedingen aan het Hotel Blau- wedijk 41-43, Middelburg. Gevraagd: een MEISJE, van 85 uur. 's Zondags vrij. Adres: Mol straat 11, Middelburg. Lessen Wilt U slagen voor het Praktijk dipl. Boekhouden? Neem dan les bij H. J. TEN HACKEN, gedipl. vakleeraar. Vliss. straat B 346 te Koudekerke. Bloemen en Planten Cyclamen van 30 cent tot 1.20,* Primula's 40 cent. Begonia's van 30 cent tot f 1, Clyvia's en va rentjes, Capficums. M. H. DEK KER, Langevielesingel, Middel burg. Telefoon 761. Diversen Diegene die in den winkel van FASTENAU te Vlissingen om streeks 5 uur twee briefjes van tien gulden opgeraapt heeft, wördt ver zocht, deze aldaar tegen belooning terug te bezorgen, daar het gezien Groote voorraad pakketten post zegels, insteekboeken voor uw dub bele zegels. Ook diverse nieuwe serieus. POSTZEGELHANDEL, Korte Delft 30, Middelburg. Vrijdag, 5 December, GEEN Consultatiebureau voor zuigelingen te Middelburg. Rijwiellampen, tassen, bellen, kettingkasten, jasbescliermers, welkome geschenken, even naar de RIJWIEL CENTRALE. Koude- kerkscheweg 59, Vlissingen. VERMIST een wit-zwart poesje. Terug te bezorgen: Koudekerk- sche weg D 154, 't Zand. Middel burg. HUWELIJK. Man, vaste positie, met 2 jongetjes van 6 en 3jaar, zoekt kennismaking met beschaaf de jonge Vrouw, niet ouder dan 35 jaar, en veel van kinderen hou dende. Brieven onder no. 1743, Bu reau van dit blad, Middelburg. Album Ned. Koloniën 65 cent, 1 pakket zegels, 100 st. 1.25, sa men 1.90. Een aardig St. Nico- laas-cadeau. POSTZEGELHAN DEL, Korte Delft 30, Middelburg. HUWELIJK. Succesvolle bemid deling voor alle rangen, standen en leeftijden. Uitgebr. relaties door geheel Nederland. 'Inl. schrift, en mondeling. Bureau Happy, Admi- ralengracht 219, Amsterdam (W.), ADVERTENTIEN Heden ontvingen wij be richt van het plotseling overlijden van onzen Broer, Zwager en Oom, dén Heer JACOBUS JOHANNES AARNOUTSE, Gem. Veldwachter te Stoppelsdijk, in den leeftijd van 48 jaar. C. AARNOUTSE. J. J. AARNOUTSE— VAN BOVEN en Kinderen". J. W. MELIS— - AARNOUTSE. J. MELIS en Kinderen. J. M. AARNOUTSE. P. AARNOUTSE— MEERMAN en Kinderen. J, SPUIJ— AARNOUTSE. G. SPULJ en Kinderen. Vlissingen, 2 Dec. 1941, Heden overleed onze lieve Vrouw, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder ELISABETH VAN KARSSEN— HOOFTMAN, in den ouderdom van 73 jaar. J. W. H. L. VAN KARSSEN. Baam: C. A. POSMA— VAN KARSSEN. A. POSMA. RIET. 4 ALICE. HANNY. Middelburg, 3 Dec. 1941. Bezoeken kunnen niet worden afgewacht. i want er' is veel kaf onder het koren. De kwaliteit der Persil-producten Henco, Ata, iMi en Sil is echter onveranderd. De vraag wordt steeds grooter Wat het zelfwerkend waschmiddel Persil betreft: De verkoop ligt maar tljd'lijk stil, De vrede brengt opnieuw Persil. en kan hieraan niet steeds worden voldaan. De Persil-fabriek doet echter haar uiterste best zoo veel mogelijk en regelmatig te leveren Nederlandsche Persil-Maatschappij N V., fabrieken te Jutphaas bij Utrecht. - Verkoopkantoor E. Ostermann Có's Handel Mij. N.V.j Amsterdam. Heden overleed,, tot mgne diepe droefheid, mijn lieve Moeder, Mevr. JANNETJE DE JONGE, (Wed. van JACOBUS VERHULST), in den ouderdom van 76 jaar en 3 maanden. Haar diepbedroefde Dochter, JACOBA MARIA GEERTRUIDA VERHULST. Colijnsplaat, 3 Dec. 1941. te koop gevraagd. Geen platen ,met papier. Elke hoeveelheid, hooge prijzen. Brieven aan Van Woustr. 138, Amsterdam-Z. Notaris J. L. HERTOGS te Middelburg zal Donderdag 11 December 1941, des namiddags te twee uur, in het Notarishuis aan de Koepoortstraat te Mid delburg, voor de Erven wijlen den -Heer C. J. van Wijck, in het openbaar verkoopen EEN WOONHUIS en erf met tuin te Middelburg, aan den Seissingel, nummer 62, groot 1 are 40 centiaren. Onverhuurd.. Te aanvaarden 1 Februari 1942 of eerder mogelijk. Bezichtiging Woensdag 10 December van 1112 en van 24 uur, en Donderdag 11 De cember van 1112 uur, op ver toon van toegangskaart, ver krijgbaar ten kantóre van ge noemden Notaris, Houtkaai 5. W&t U ook verkoopen mag Vrijdags is 't „Kabouterdag" 400.- 200.- 100.- 545 552 890 903 995 1023 1455 1465 1573 1623 1745 1752 1818 1902 2069 2110 2118 2159 2378 2412 2503 7543 7644 7578 7587 7758 7826 7848 7870 7983 7988 7997 7998 8092 8206 8213 8249 8446 8460 3401 8544 8706 8735 8767 8777 8950 9021 9034 9073 9397 9402 9403 9404 270 369 526 720 846 850 865 132b 1334 1339 1449 1702 1708 1715 1723 1993 1998 2036 2064 2182 2192 2221 2227 4744 4779 4811 4827 5144 5160 5210 5218 5558 5590 5667 5678 6012 6019 6250 6346 6375 6437 6669 6781 6812 7166 7228 7242 7243 7440 7518 7527 7542 7648 7673 7712 7732 7959 7963 7966 8062 8070 8085 8273 8301 8345 8375 8427 8671 8675 868g 8933 8934 8947 9258 9330 9354 9628 9667 9728 9984 9992 10094 10095 7e TREKKING HAIGHTON CO. WETTIGE PREMIELEEWlNv» 1912 le KLASSE, 2e LIJST TREKKING VAN WOENSDAG 3 DECEMBER 1941 HOOGE PREMiËN f 20.000.— 12348 i 2.000s5165 f 1.500.- 9771 20725 1.000.— 1992 2215 6208 11483 10550 11111 - 2483 9393 io635 - 275 12791 12945 14685 20500 PREMIËN VAN 20.—. 136 141 115 236 ü49 635 1114 1135 1662 1674 1917 1972 2163 2165 2547 2555 2570 2606 2635 2665 2708 2718 2720 2751 2764 2841 2973 3002 3021 3151 3286 3295 3296 3337 3360 3372 3459 3471 3517 3559 3596 3642 3651 3705 3719 3726 3744 3769 3782 3821 3913 3940 3955 4Q08 4021 4044 4060 4071 4157 4184 4188 4213 4222 4318 4327 4333 4344 4406 4408 4419 4475 4534 4539 4545 4562 4621 4626 4638 4649 4663 4686 46U1 4710 4714 4881 4922 4975 4938 5054 5140 5306 5330 5381 5490 5519 5528 5694 5813 5843 5845 5906 6261 6263 627C 6291 6311 6446 6468 6563 *6578 6532 6597 6859 6888 0919 7030 7136 7164 7283 7329 7374 7381 7393 74C3 7596 7623 7892 7895 7940 8028 8041 8050 8262 8552 8555 8785 8906 9120 9459 980C 9823 9842 9843 ,9932 9946 10104 10147 10199 10263 10268 10288 10329 10335 10349 10386 10424 10456 10547 10570 10579 10601 10605 10621 10683 10689 10695 10727 10767 10790 10801 10832 10858 10888 10923 10929 10934 10937 10946 11011 11017 11059 11079 11205 11206 11210 11221 11253 11262 11268 11269 11232 11316 11326 11421 11449 11459 11482 11507 11614 11636 11673 11689 1169* 11693 1170O 11716 11729 11733 11752 11796 11869 11876 11920 11936 12012 12017 12018 12021 12028 12030 12051 12104 12199 12225 12243 12309 12348 12413 12419 12427 12430 12453 12495 12498 12502 12545 12573 12615 12620 12646 12688 12742 12781 12787 12790 12799 12822 12850 12905 12927 12939 13045 13064 13084 13188 13236 13282 13289 13316 13477 13522 13543 13579 13580 13587 13639 13645 13681 13685 13711 13783 13785 13807 13823 13876 13919 13929 13937 14005 14015 14018 14079 14102 14171 14191 14233 14247 14251 14261 14311 14347 14353 14387" 14406 14451 14467 14475 14488 14511 14515 14517 14533 14536 14573 14628 146*57 14684 14707 14718 14721 14757 14333 14834 14854 14868 14960 15014 15046 15064 15073 15118 15150 15153 15170 15194 15235 15237 15277 15239 15333 15379 15432 15438 15460 15541 15553 15575 15586 15617 15638 15665 15758 15779 15800 15856 15882 15921 16067 16003 16096 16140 16147 16174 16189 16229 162o6 1627C 16288 16293 16320 16413 16415 16425 16439 16472 16485 16509 16530 16569 16614 16645 16663 16686 16667 16705 167C7 16738 16746 16808 16895 16920 16922 16932 16936 16986 17021 17023 17031 17037 17055 17084 17141 17142 17168 17187 17195 17224 17231 17274 17283 17201 17295 17325 17326 17336 17343 17360 17386 17394 17452 17524 17533 17541 17543 17576 17596 17609 17636 17642 17708 17724 17745 17766 17780 17801 17846 17853 17867 17919 17998 18031 18036 18074 18113 18126 38155 16163 18180 18183 18234 18246 18280 18284 18300 18809 18884 18837 18383 18433 18442 18508 18529 18531 S 18580 Ï8543 18546 18547 18659 18729 18739 18773 18788 18849 188=9 18846 18878 18878 18883 18887 18892 18909 18945 ïoSfo JS2S0 19097 19162 19168 19171 19178 18201 19294 ïaa?R ïlül ïnliS ï«cS9 19351 19357 19366 19367 19372 19428 12ÏI5 19513 19531 19536 19558 19574 19570 19586 1°64° ïoooS 19670 19072 19686 19754 19778 19815 19823 19826 19848 19854 19861 19877 19935 19961 19990 19992 20003 20069 20073 20108 20116 20142 20148 20180 20182 20187 20216 20218 20246 20247 20298 20336 20349 20357 20360 20898 "O420 20454 20461 20490 20552 20575 20576 20591 20595 20598 20648 20735 20740 20764 20777 20782 20786 20791 20817 20836 20881 20892 20901 20924 20945 20958 20973 20975 20998 „„Y?Tbeterin?en l6te klafse. 1ste lijst. Premlën van f 20.—: lomea*er* hy'^ 9267' 20753 moefc ziJn 20758; 5918 en 14985 ONGECORRIGEERD (Poly bood- Sejrm) LANGE NOORDSTRAAT 45 t.o. Postkantoor Tel. 686 MIDDELBURG. In efen minimum van tijri hebben Duit- sche pioniers aan hei Oostirori een een eenvoudige oeververbinding ge legd (Orbis- Holland) AL HOUDT U OOK VEEL VAN MUZIEK.LAAT UW KEITEL NIET LANGER FLUITEN DAN NOODIO IS WEE5 Z.U1NIO MET GA5! FOTOHOEKJES 120 stuks 20 cent. 100 stuks 12 en 15 cent. De eenige tandpasta met perldon Weer zoo'n goed dJi.bbelm^w-product! PER TUBE tiehe FOTOALBUMS in vele formaten en in eiken prijs! Ieder gebit heeft kleine holten en fijne plooien en een tandpasta mag nóg zoo goed zijn, zij doet haar werk onvolledig, wanneer die holten en plooien „onbereikbaar'* blijven Ga daarom over op Dobbelman's „Castella" tandpasta. De eenige tandpasta ter wereld, die met fijne schuimbelletjes, gevormd door het ingrediënt Perldon, de „onbereikbare plaatsen" grondig reinigt!

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 8