Tweede blad PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Donderdag 4 December 1941 De legerberichten van gisteren. Wat aan dezen oorlog voorafging. dooit At duus! DE TIJGER Von Ribbentrop tegen de bedilzieke gouvernante. De MAAG is niet het eindstation Hier hebben we weer een van die voor treffelijke eigenschappen van Aspirin. De gevoeligste maag kan het verdragen, want het passeert deze slechts om door de darm- wanden in het bloed te ge raken. Alleen - men moet het tablet vóór het innemen uit elkaar laten vallen. 1 ASPIRIN 0) Buisje a 20 tabletten 55 ct. Zakje 2 tabletten 7 et. (Ven onzen Haagschen correspondent.) In zijn groote rede. ter gelegenheid van de verlenging van het Anti-Komintempact te Berlijn gehouden voor de vertegen woordigers van Duitschlands bondgenooten en medestanders, heeft Rgksminister von Ribbentrop, zooals men weet, uitvoerig betoogd, dat Duitschland en Italië met hun bondgenooten in Europa thans reeds militair onaantastbaar zijn geworden en dat zij economisch voldoende beveiligd zijn om het Europeesche werelddeel politiek te organiseeren, alsof het vrede was. Econo misch is de As met haar vrienden, en hiermede geheel Europa, onafhankelijk ge worden van overzeesche aanvoeren, dank zij vooral de mogelijkheden, welke geopend zijn door de groote militaire' successen in het Oosten. Hier immers zijn onmetelijke agrarische gebieden, ware „graanschuren", voor het overige Europa beschik/baar ge komen en uiterst belangrijke industriële centra kunnen nu door het Duitsche or ganisatievermogen tot nieuwen bloei ge bracht worden in het kader van het Groot- Germaansche productieschema. Wij hebben op het groote belang van een en ander, in een inleidende beschouwing, reeds gewezen. Thans beschikken wij over den volledigen tekst van de rede van den Leider der Duitsche dynamische büitenlandsche poli tiek, en herlezing van zijn principieele ver klaringen geeft zeker aanleiding tot een nadere betrachting. Voor wie hiervan nog niet doordrongen was er zijn nog de zulken hèeft Von Ribbentrop nog eens duidelijk gemaakt, waarom Duitsch land, een jonge machtige staat met 80 millioen inwoners, zich niet door Enge land als een bedilzieke gouvernante, in een hoekje kon laten drukken, het hoekje van de traditioneele slagen en van een levenspeil, dat voor geen enkele beschaaf de natie ie verdragen zou zijn. De Engel- sche machthebbers, die met een volk yan ten hoogste 45 millioen zielen achter zich, een derde van de aarde beheerschen, gun den het Duitsche volk niet zijn noodzake lijke, waarlijk alletfbescheidenste, levens ruimte en daarom moest Polen gestijfd worden in zijn verzet tegen een vrije volks stemming in de Duitsche stad Dantzig en tegen een autoweg dwars door den Corri dor, één der kruitvaten van Versailles. Op grond van eigen persoonlijke ervaring uit.den tijd, dat hg ambassadeur te Londen was, kon minister Von Ribbentrop ver klaren, hoe daar van den aanvang af van Duitschlands omhoogstreving uit het hioe- ras van onderdrukking en vernedering, waarin het land sedert den wereldoorlog ondergedompeld was, een politiek was ge voerd, welke alleen gericht was op een nieuwe onderdrukking ter beveiliging van eigen onrechtvaardige heerschersaanspra- ken. Men verzette zich daar met alle moge lijke openlijke en vooral bedekte middelen tegen een herstel van de' pariteit der beide volken als grondslag voor een vergelijk voor de wederzijdsche belangen. Overeenkomstig den wil van den Führer heeft Von Ribbentrop toen consequent, on danks alle ondergrondsche tegenwerking, gestreefd "naar een overeenkomst, wélke voor beide landen tot in verre toekomst nut zou afwerpen en voordeelig zou zijn. Maar tijdens de onderhandelingen werd het hem duidelyk, dat beslissende, vóór alles Joodsche invloeden ook in Engeland de meening waren toegedaan, dat Duitsch land met de hem toegedachte rol van tweederangs natie genoegen zou hebben te nemen en daarmede vastgenageld zou worden op een door Engeland als passend geoordeeld levenspeil. Wenschte Berlijn dit niet, dan moest er maar oorlog komen. En de bedreiging daarmede was telkens weer de laatste wijsheid der Britsche staatslieden. Het is begrijpelijk, dat Von Ribbentrop ten aanzien van dit punt, dat van princi pieele beteekenis is voor een beoordeeling van de voorgeschiedenis van dezen oorlog en voor een zuiver begrip van Berlijns beleid ten deze, zeer uitvoerig is geweest. Hij heeft het Duitsche standpunt, jn die voor-oorlogsche jaren herhaaldelijk tot uiting gekomen in vèr-gaande aanbiedin gen van den" Führer, nog eens breedvoerig uiteengezet en kon uit den grond van zijn hart verklaren, dat de dwaze Engelsche halsstarrigheid, waarmede toen elk Duitsch voorstel werd afgewezen, slechts één con clusie tenslotte voor de Duitsche regeering over liet, nl. dat Londen tot den oorlog besloten was en dat alleen nog duister was, wanneer deze verschrikkelijkste van alle volkerenworsteling zou worden gefor ceerd. De toekomst, zoo zeide hij, zal uit wijzen of de Engelsche staatslieden toen een verstandige politiek hebben gevoerd, of niet. Voor ^ïem was dit overigens geen vraag mee^f'aangezien de beslissing in feite reeds is gevallen. Engeland heeft gekozen en het heeft den oorlog gewild, welken de Führer bij herhaling had gepoogd te voorkomen. En geland wees de beveiliging van het Em pire door een Duitsch bondgenootschap, in ruil voor de erkenning van de bekende door Duitschland verlangde herziening van het Vredesdictaat van Versailles, af en is nu in een hopeloozen strijd gewikkeld te gen de sterkste machtscoalitie ter wereld. Een tweede, zeer belangrijke passage uit deze rede is de onthulling over de En gelsche pogingen gedurende vrijwel het geheele jaar 1940 om de Sovjet-Unie tegen Duitschland in het veld te krijgen. Na Frankrijks ineenstorting, dus in den zomer van het vorige jaar, wist Churchill het Lagerhuis in geheime zitting gerust te stellen door de mededeeling, dat Stalin een besliste toezegging^ had gedaan, dat de Sovjet-Unie aan Engelsche zijde aan den oorlog zou deelnemen. Bovendien had de va- banque-speler Churchill toen reeds de onbeperkte belofte van Roosevelt, dat hij de Engelsche oorlogsvoering uit alle macht zou steunen. Sedert dien is veel gebéurd militair heeft Engelands laatste bondgenoot op 't vasteland, zooals reeds herhaaldelijk van Duitsche zijde is betoogd, opgehouden een factor van beteekenis te zijn, hetgeen Duitschland de mogelijkheid biedt, zich in het Oosten eveneens aan een grootsche economische taak te gaan wijdeh. Een ar beid voor jaren en voor tienduizenden en nog eens tienduizenden handen, waartoe, zooals men weet, ook Nederlanders zich reeds hebben aangegord. Hierop thans na der ingaan zou ons te ver voeren. Wij wil len ditmaal besluiten met nog even aan dacht te vragen voor Von Ribbentrop's militaire resumptie van het oogenblik in den verderen oorlog staan nu tegenover elkaar het Engelsche eilandenrijk met zijn Noord-Amerikaansche medehelpers over den Oceaan aan de eene zijde, en het ge weldige Europeesche blok aan de andere zijde.- Hierbij kunnen Duitschland en Italië de beslissende kracht van hun legers, vlo ten en luchtmachten concentreeren op het neerslaan van den Britschen hoofdtegen stander. Tegenover de machten van het Drie- mogendhedenpact staat geen enkele com binatie, zeker niet na de nederlaag van het bolsjewisme, welke op den duur Duitschland en zijn bondgenooten de hun toekomende, beheerschende positie zou kunnen betwisten. Ook Churchill moet, naar de overtuiging van minister Von Ribbentrop, reeds nu in zijn hart erkennen, dat Engeland de partij verloren heeft, al klampt hij zich nog vast aan de hoop op hulp van den laatsten, nog mogelijken -bondgenoot. Omtrent het toekomstige lot van Engeland hoorde men in dit verband te, Berlijn een zeer sombere tot nadenken stemmende prognose. De Duitsche veroordeeling van de naar oorlog drijvende politiek van president Roosevelt en zijn Joodsche geestverwan ten, zooals die in Von Ribbentrop's rede in den vorm van een felle aanklacht nog eens scherp geformuleerd is. is echter be langrijk genoeg om hierop afzonderlijk nog eens nader terug te komen. Hetgeen wij dezer dagen hopen te doen. Mogelijk is er dan ook reeds aanleiding om de aspecten der jongste internationale verwikkeling mede nader onder de loupe te nfemen. Het vuur ligt bij de lont en het kruisvat moge zich dan ver weg bevinden, een eventueele explosie zal hevig zijn en de geheele wereld doen trillen en schudden TENTOONSTELLING „EEUWIG LEVENDE TEEKENS". De tentoonstelling van volksche zinne beelden „Eeuwig lavende teekens", welke door de volksche werkgèmeenschap in sa menwerking met het departement van volksvoorlichting en kunsten is georgani seerd in het gemeentemuseum te Den Haag, zal Zondag 7 December voor het laatst geopend In den loop van lu. maand Januari zal de tentoonstelling, die een zeer bevredigend resultaat heeft afgeworpen, ook in andere steden van het land te zien zijn. Voorzorgsmaatregelen tegen bevriezing van de waterleiding. Het is dezen winter door brandstof- schaarschte, door schaarschte aan lood voor reparatie, door transportmoeilijkheden en verduisteringsbepalingen ten zeerste noodzakelijk om alle voorzorgsmaatregelen tegen bevriezing van de waterleiding te nemen. Reeds nu dient men zijn maatregelen te treffen. 1. De hoofdkraan en de leegloopkraan controleeren. Dit is zeer eenvoudig: men draait daartoe de hoofdkraan, die zich meestal bevindt in den meterput, in den kelder of de kelderkast of onder det ves tibule, dicht en probeert dan een kraan in de woning. Blijft deze doorloopen, dan sluit de hoofdkraan niet goed af en moet zij dus gerepareerd worden. 2. Bestaat de installatie uit verschil lende gedeelten, die afzonderlijk kunnen worden afgesloten, dan controleert men op dezelfde wijze de stopkranen van die verschillende leidinggedeelten. 3. Leidinggedeelten, die voorloopig niet meer gebruikt worden, bijvoorbeeld voor tuinbesproeiïng, garage, enz., kunnen het beste reeds nu worden afgesloten en af getapt. Het kan dan niet meer worden vergeten. 4. Voorts dienen thans zooveel mogelijk voorzorgen te worden getroffen, om dc huizen te beschermen tegen het indringen van felle koude. In elke woning is er wel iets te doen: het gesloten houden van kelderramen en kelderluiken; het dicht stoppen van ventilatieroosters en derge lijke openingen; het in strooi, ^aagsel, krantenpapier, zakken verpakken van lei dingen in onverwarmde gedeelten, als ze zeer aan bevriezingsgevaar onderhevig zijn enz. Ook de watermeter en de hoofdkraan moeten tegen bevriezing beveiligd worden, beifle echter zoo, dat ze gemakkelijk be reikbaar blijven. Nat of vochtig geworden isolatiematerialen moeten worden vervan gen door droge. Een ieder, die reeds thans systematisch en. met overleg nagaat, wat hij kan doen om zijn waterleiding tegen bevriezing te beveiligen, zal zich in den komenden win ter voor veel narigheid behoeden. FEUILLETON 51) DOOR J. REGIS „Wat?" riep Wallion uit. „Een man die beweert, niet naar Stocksund te durven gaan?" „Ja, dat is een beetje zonderling. De zakk ziet er volgens het rapport, dat ik zoo juist gekregen heb, zoo uitEenige agenten kwamen een half uur geleden op den hoek van de Birgerjarslaan en de Koningslaan een man tegen, die bloots hoofds was en maar half was aangekleed. Met starre oogen en luid in zichzelf pra tend liep hij midden tusschen het verkeer. Mijn agenten hielden hem aan en bevon den, dat hij ziek of niet goed wijs was. De man gedroeg zich, alsof hem een vreese- lgK ongeluk was overkomen tenslotte be- gon hij te huilen en verklaarde hg, dat hij niet naar Stocksund durfde gaan Waar om, dat kon hij niet zeggen. Hij durft er niet heen te gaan, dat is alles. De politie heeft hem naar een ziekenhuis laten bren gen Maurice Wallion was reeds bezig zijn overjas dicht te knoopeu. „Het is zeer de vraag, of deze kleine episode iets met onze zaak te maken 43 WAAROM MET DUITSCHLAND VOOR EEN NIEUW EUROPA De bloedoffers, die deze oorlog vergt mogen niet tevergeefs zijn. De toekomst van onze kinderen kan zonnig zijn, zonder de dreiging van een oorlog, zonder onder linge haat en verdeeldheid, zonder werk loosheid. Wat wg hebben moeten meema ken en nog meemaken, kan hen bespaard blijven. Engeland heeft eeuwen over Europa en een groot deel der overige wereld ge- heerscht. Wanneer een der staten te groot en te machtig werd, werden de andere lan den daartegen opgehitst en werd een oor log ontketend. Waartoe dan? Opdat zij elkander in den strijd zouden verzwakken en uitputten, en Engeland over hen kon blijven heerschen! Wat is er van de Hollandsche macht ter zee overgebleven? Niets! Wiens schuld- is dat? Van Engeland! Onze roemrijke admiraal Michiel Adri- aanszoon de Ruijter noemde Engeland niet voor niets den aartsvijand van Holland. En geland heeft zich voor zijn eerloosheid»nim- mer geschaamd. Ieder weet, hoe Engeland tewerk gaat om zijn macht te behouden. In Britsch-Indië b.v. is de geijkte tactiek dat, wanneer het volk te eendrachtig wordt, waardoor Engeland's heerschappij wordt bedreigd. Britsche geheime agenten eenerzijds de Heilige Koe aanranden en anderzijds de tempels vernielen, waarvan de wederzijdsche partijen elkander betich ten. Dan breken er onlusten uit, in den loop waarvan velen, ook door Engelsche politie en soldaten, worden gedood óf ge wond, en Engeland's macht is weer gered. Van hen, die dergelijke practijken in toe passing brengen, kan toch niets goeds ver wacht worden. Indien Engeland dezen oor log zou winnen, zou h\j zijn bondgenoot Rusland over een groot deel van Europa zeggenschap moeten laten, met alle ge volgen van dien. Bij het teekenen van het vredesverdrag echter, zouden de Britsche staatslieden alweer zitten piekeren hoe zij opnieuw onrust kunnen zaaien en een nieuwe oorlog ontketenen, liefst zonder zelf mee te vechten, om Ruslands macht weer te verkleinen en uiteindelijk de eigen heerschappij, weer te vestigen. Dat de Europeesche volken daar»an de dupe zijn, boezemt hen niet het. minste belang in. Duitschland daarentegen beoogt niet an ders, dan de Europeesche landen en vol ken in eendrachtige samenwerking te ver eenigen. Wanneer allé landen van Europa zich in een statenbond, aaneensluiten, met het energieke en intelligente Duitsche volk aan het hoofd (welk land heeft meer recht op het leiderschap dan Duitschland, dat zich de grootste offers heeft getroost?) dan is een onderlinge Europeesche oorlog een onmogelijkheid en begint een tijdperk van vrede en welvaart. Daarom: Met Duitschland voor een nieuw Europa! heeft", zei de ander met een weifelende handbeweging. „Zulke dingen gebeuren da gelijks in een groote stad. Wilt u hem gaan zien?" „Ja, later", antwoordde de journalist. „Nu moet ik dadelijk naar Stocksund U gaat misschien mee, monsieur Ram- bouillet?" De aangesprokene lachte toegevend. „Uw theorie over de beteekenis van het ongewone zal u op een goeden dag nog heelemaal op een dwaalspoor brengen", merkte hij op. „Maar dit keer nietantwoordde Wal lion en hij ijlde, gevolgd door den. Fransch- man, naar buiten. Maurice Wallion trok Rambouillet met zich mee in een auto. „Mijn beste Rambouillet, wees niet boos over mijn haast. De zaak is namelijk, dat ik nooit zoo'n haast heb, als wanneer ik iets niet begrijp „Ik dacht, dat u al een gevolgtrekking gemaakt had?" „Welnee, dat is toch onmogelijk. Ik werd alleen onrustig „Een niensch, die wartaal spreekt en beweert, niet naar Stocksund te 'durven gaanmompelde de Franschman. „Als we maar wisten, wie die man was „Dat weten we niet", viel Wallion hem in de rede en hij werd steeds onrustiger. Duitschland strijdt voor Europa. Het opperbevel van de Duitsche weermacht deelt mede „Aan het front voor Moskou is bg de aanvallen onzer infanterie- en pantserafdeelingen, die gesteund werden door sterke formaties ge vechtsvliegtuigen en Stuka's, in weerwil van den hardnekkigen te genstand en plaatselijke tegenacties van den vijand opnieuw terrein ge wonnen. Bij die gevechten zijn Dins dag in totaal twintig vgandelijke pantserwagens vernield. In de Fin- sche Golf is een groot Sovjet trans portschip op een Duitsch-Finsche mrjnversperring geloopen en gezon ken. In de Engelsche wateren is een vrij groot koopvaardijschip door bommen ernstig beschadigd. In den nacht van Dinsdag op Woensdag - heeft de luchtmacht een haven aan de Zuidkust van Engeland gebom bardeerd. In een gevecht met Brit sche motortorpedobooten in het fta- naal hebben mijnvegers verscheidene granaattreffers op vijandelijke vaar tuigen geplaatst, waarna de vyand het gevecht staakte. Voor de Australische kust is het tot een gevecht gekomen tusschen den Duitschen hulpkruiser „Kormo- ran" en den Australischen kruiser „Sydney". Onder bevel van „Fregat- tenkapitan" Detmers heeft de Duit sche hulpkruiser den veel zwaarder gewapendenen snelleren tegenstan der overwonnen en tot zinken ge bracht. De 6830 ton metende kruiser „Sydney" is met de geheele beman ning, bestaande uit 42 officieren en 603 manschappn, ondergegaan. Met het oog op de schade, die het Duit sche schip in den zwaren strgd had opgeloopen, moest het na zjjn over winning worden opgegeven. Een groot deel der bemanning werd ge red en bereikte de Australische kust. De hulpkruiser ..Kormoran" heeft in den oorlog in de overzeesche wa teren onder bevel van zijn dapperen commandant een groot aantal vijan delijke koopvaardijschepen tot zin ken gebracht. In Noord-Afrika zijn de ten Zuid oosten van Tobroek ingesloten Britsche strijdkrachten het gros van een Nieuw-Zeelandsche divisie voor een deel vernietigd, voor een ander deel gevangen genomen. NED. SPOORWEGEN VOOR DUIZENDEN GULDENS BENADEELD. In samenwerking met de recherche der Ned. Spoorwegen te Utrecht heeft de re cherche te Venlo na langdurige nasporin gen een reeks belangrijke diefstallen ten nadeele der spoorwegen opgehelderd. Sedert geruimen tijd vonden in deze om geving diefstallen uit spoorwagons plaats, waarbij de Ned. Spoorwegen voor duizen den guldens werden benadeeld. Het bleek, dat deze diefstallen door personeel in dienst der spoorwegen moesten worden be dreven. In een achttal woningen van spoor wegpersoneel werd hierop gelijktijdig een onderzoek ingesteld, waarbij eei> aanzien lijke hoeveelheid ten nadeele van de Ned. Spoorwegen gestolen goederen werd ge vonden. In verband met dit onderzoek ging de recherche onmiddellijk over tot de arres tatie van den 44-jarigen rangeerder H. A., den 40-jarigen machinist B. L., en den 40- jarigen leerling-machinist W. J. Tegelijk met deze arrestatie werden ook de echtge- nooten van de aangehoudenen A. en L. in verzekerde bewaring gesteld. Beide vrou wen zijn echter op vrije voeten gesteld. Bij de huiszoeking werden aanzienlijke voorraden textielgoederen gevonden. Of schoon daaromtrent momenteel nog geen algeheele opheldering is verkregen blijkt thans toch reeds, dat een groot complot bij deze diefstallen is betrokken geweest. In verband met de voorloopige resultaten van het onderzoek is wederom een drietal le den van het spoorwegpersoneel te Venlo aangehouden. Deze diefstallen vonden telkens plaats uit wagons van treinen, die des nachts het station binnenliepen en hun eindbestem ming hadden bereikt. Ook uit wagons van doorgaande treinen werd tijdens het op onthoud op het station herhaaldelijk dief stal gepleegd. Nader vernemen wij, dat het voortge zette onderzoek nog heeft geleid tot de aanhouding van den ongeveer 50-jarigen machinist W. D. en den eveneens ongeveer 50-jarigen machinepoetser A. L., beiden te Venlo woonachtig. EEN 101-JARIGE. De heer Visch te Harderwijk heeft Woensdag zijn lOlen verjaardag gevierd. Het heeft den ouden, doch krassen baas, die zich voor zijn doen nog gezond en flink voélt, niet aan blijken van belang stelling ontbroken. „Dafer moet de politie voor zorgen. Maar is niet de tijd gekomen voor onzen onbe kenden vijand? Moeten we niet oogen en ooren open houden voor alles, ook voor het onwaarschijnlijkste, dat van hem afkom stig kan zijn?" Rambouillet knikte. „Zeker", zei hg ernstig. „Liever een vergissing dan een verzuim". Toen de auto eindelijk voor Villa Rosa stil hield, sprong Wallion eruit. Hij vond Aspeland, die rustig zijn pijp rookte, in de hal. „Waar is mevrouw Chrïsman?" vroeg de journalist „Ze is in de filmstudio", antwoordde de detective en nam verwondérd zijn pijp uit zgn mond. „Is er niets gebeurd?" Aspeland schudde het hoofd en keek met open mond den journalist na, toen deze, zonder verder een woord te zeggen, weer naar den auto terugsnelde. Slechts eenige honderden meters verder bevond zich het groote met glas afgedekte gebouwencomplex van de Astra Film Maatschappij. Wallion en Rambouillet gin gen door den hoofdingang en kwamen da delijk den directeur zelf tegen, den gropten Samuel Grafferth. Hij herkende den jour nalist en kwam hem glimlachend tegemoet. .(Wordt vervolgd.) HET ITALIAAN SCHE. Het Italiaansche weermachtbericht luidt als volgt: In Marmarica zgn de gevechten ondanks het plaatselijk slechte weer voortgezet. Te Tobroek bedrijvigheid der artillerie, en van onze vooruitgeschoven afdeelingen. In de centrale zóne' eenige botsingen waarbij vij andelijke strijdmiddelen werden vernietigd en een. Britsch vliegtuig door luchtdoel artillerie omlaag gehaald werd. Aan het front van Solloem werd het vuur van den vijand op den verdedigingsgordel van Bar- dia beantwoord. Het luchtafweergeschut van de vesting schoot een vijandelijk vlieg tuig brandend omlaag. Naderhand is ko men vast te staan, dat onze verdedigers van het steunpunt Sidi Omar hebben ver nield zeventien Engelsche tanks, vijf pant serauto's en twintig andere auto's. Engelsche vliegtuigen hebben bommen laten vallen op Bengazi, Dema en andere plaatsen in Cyranaica: één er van werd getroffen en moest landen. De bemanning werd krijgsgevangen gemaakt. Een ander werd neergeschoten te Dema door de luchtdoelartillerie. Onze jagers hebben in luchtgevechten vgf vliegtuigen neergeschoten en de Duit sche twee. Tijdens een nachtelijke actie in de omgeving van Mersa Matroeh werd een vijandelijke jager door onze bommenwer pers neergeschoten. De commandanten der torpedovliegtui gen,. die den vijandelijken kruiser tot zin ken hebben gebracht, waarvan in het weermachtbericht van Dinsdag sprake was, zijn kapitein Giulio Marini en de luite nants Aligi Strani en Giuseppe Cocci. „.3uit JN icolaas, kom maar binnen met je knecht." (Het Zuider-Spierings.) VAN WINTERHULP NEDERLAND een leder geve naar hij heeft aan Winterhulp, want gelenigd werd tot heden slechts een deel van 't leed in Nederland. LIJ STENCOLLECTE W.H.N. 5 EN 6 DECEMBER' WINKELDIEFSTAL EN GROS. Een 20-tal winkelmeisjes vormde een complot. De politie te Nijmegen heeft twee win kelmeisjes, M. en T. gearresteerd, in dienst van de firma Vroom en Dreesmann. Zij maakten deel uit van een complot van een 20-tal winkelmeisjes, die inmiddels ook ontslagen zijn en die zich schuldig gemaakt hebben aan diefstal, heling en aan verkoop van artikelen aan particulie ren, tegen een korting van 20 welke alleen gold voor eigen personeel. Deze reeks van winkeldiefstallen en bedriege rijen zijn aan het licht gekomen bij de arrestatie van twee Nijmeegsche vrouwen, die eenige weken geleden zijn gearresteerd in verband met winkeldiefstallen bij de firma V. D. in Arnhem. Deze vrouwen hebben verschillende ver dachte gevallen van fraude aan de politie te Nijmegen bekend en ^daardoor is men op het spoor gekomen van verschillende fraudes door personeel van de firma V. D. gepleegd. Voomamelgk werden arti kelen van waarde gestolen of op fraudu leuze wijze verkocht. De politie stelt een nader onderzoek in. Oprichting van den Ned. Bond van dilettanten-orkesten. Het departement van volksvoorlichting en kunsten deelt mede: In overleg met de Ned. Federatie van Harmonie- en Fanfaregezelschappen, den Bond van Arbeidersmuziekver., de Fede ratie van Bonden van Harmonie- en Fan farecorpsen op R.K. grondslag en de Fe deratie van Christelijke Muziekbonden is onlangs een Nederlandsche Bond van Di lettantenorkesten opgericht, welke geves tigd is te 's-Gravenhage. In verband met de reorganisatie van het müziekleven wordt binnenkort voor elke vereeniging van dilettantenmusici het lidmaatschap van dezen bond onvermijdelijk. Het bestuur van dezen bond is samen gesteld uit vertegenwoordigers van de vier bovengenoemde bonden en wordt geleid door een door het departement van volks voorlichting en kunsten aan te wgzen voorzitter. De Nederlandsche Bond voor Dilettan tenorkesten heeft tot doel om, binnen het kader van de komende reorganisatie van het Nederlandsche kultureele leven, een nog intensievere beoefening en verdere be vordering van leekqnmuziek te bewerk stelligen met behoud der in den loop der jaren gevormde tradities. Om zijn doel op gemakkelijke wijze te bereiken, adviseert het bestuur van den Bond van Nederlandsche Dilettantenorkes ten alle niet aangesloten harmonie- en fanfaregezelschappen in het land zich nu reeds te organiseeren binnen een van de vier bovengenoemde bonden. Door deze aansluiting worden zy tevens opgenomen in den Nederlandschen Bond v^n Dilettan tenorkesten, welke zeer 'binnenkort de eenige schakel zal zijn tusschen het dilet- tantenorkestwezen en het muziekgilde van de Nederlandsche Kultuurkamer, waarbui ten elke actie en elk optreden onmogelijk zal zijn.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 5