Sint Tlicolaas HYPOTHEEKBANK VOOR NEDERLAND Nog s«eeds Geef een goed Boek niets gevonden O Romans, en Litteratuur op ieder gebied, GESCHENKEN VAN BLIJVENDE WAARDE! VAN BENTHEM JUTTING SMITS Eerste Hypotheek Nu wordt de goede Sint verrast! THEESURROGAAT NI MAATSCHAPPII VOOR HYPOTKECAIRCREQIETIH NEDERLAND j Wk &og ruime keuze in Jongens- en Meisjesboeken, ALGEMEENE BOEKHANDEL DAM 2, MIDDELBURG - TELEF. 147 OFFICIEELE PUBLICATIES GEMEENTEBESTUUR VAN VAN MIDDELBURG. ALGEMEENE BEKENDMAKING INZAKE DE AFWIKKELING VAN DEFENSIESCHADEN. De lo. Burgemeester van Mid delburg brengt het navolgende ter algemeene kennis: Vóór en tijdens de oorlogsdagen in Mei 1940 zijn, ten behoeve van de landsverdediging, onder-water zettingen voorbereid en gesteld, verdedigingswerken, hindernissen, versperringen, e.d, gemaakt, weg ruimingen uitgevoerd en terreinen, gebouwen, wateren enz. in gebruik genomen. De eigenaars, pachters, huurders en gebruikers van de terreinen en opstallen, ten aanzien van welke een of meer dier verrichtingen hebben plaats gehad en die hier door schade hebben geleden, moe ten een verzoek tot het bekomen van schadeloosstelling vóór 1 Ja nuari 1942 indienen bij den Alge meen Gemachtigde voor de Oor- logs- en Defensieschaden te 's- Gfavenhage. Indien vóór dien datum geen aanvrage is ingediend, vervalt het recht op schadeloosstelling. Zij, die reeds een verzoek hebben ingediend bij de Advies-Commissie- Vorderingen en van deze schrifte lijk bericht hebben ontvangen over het in behandeling nemen daarvan, moeten niet opnieuw een verzoek indienen. Dit geldt ook voor hen, die zulk een verzoek reeds hebben ingediend bij de Schadecommissie en van deze schriftelijk bericht hebben ont vangen als voren. Het Hoofd der afdeeling Defen- sieschade van het Departement van Financiën onderzoekt de aan vragen van belanghebbenden en biedt deze daarna een bepaald bedrag in geld aan als schadeloos stelling. Wordt d.e schade van Rijkswege in natura hersteld of is het om andere redenen niet moge lijk terstond een aanbod als vo renbedoeld te doen, dan kan be langhebbende schriftelijk aan den Algemeen Gemachtigde voornoemd een voorschot of crediet vragen, dat, zoo het verleend wordt, met de schadeloosstelling wordt verre kend. Indien belanghebbende de hem door het Hoofd "der afdeeling De- fensieschade van het Departement van Financiën aangeboden schade loosstelling niet voldoende acht, kan hij een ongezegeld verzoek schrift richten tot den Secretaris- Generaal van het Departement van Financiën, waarin vermeld het be drag, waarop hij aanspraak meent te hebben, en de redenen, waarop deze aanspraak berust. Beroep op den rechter, of eenigerlei andere voorziening, is niet mogelijk. De Secretaris-Generaal beslist omtrent dat verzoek, tegen welke beslissing niet kan worden opge komen. Middelburg, 8 December 1941. De lo. Burgemeester van Middelburg, A. JERONIMUS. GEMEENTEBESTUUR VAN VLISSINGEN. ALGEMEENE BEKEKNDMAKING INZAKE DE AFWIKKELING VAN DEFENSIESCHADEN. De Burgemeester van Vlissingen brengt het volgende ter algemeene kennis: Vóór en tijdens de oorlogsdagen in Mei 1940 zijn, ten behoeve van de landsverdediging, onder-water zettingen voorbereid en gesteld, verdedigingswerken, hindernissen, versperringen, e.d. gemaakt, weg ruimingen uitgevoerd en terreinen, gebouwen, wateren enz. in gebruik genomen. De eigenaars, pachters, huurders en gebruikers van de terreinen en opstallen, ten aanzien van welke een of meer dier verrichtingen hebben plaats gehad en die hier door schade hebben geleden, moe ten een verzoek tot het bekomen van schadeloosstelling vóór 1 Ja nuari 1942 indienen bü den Alge meen Gemachtigde voor de Oor- logs- en Defensieschaden te 's-Gra- venhage. Indien vóór dien datum geen aanvrage is ingediend, vervalt het recht op schadeloosstelling. Zij, die reeds een verzoek heb ben ingediend bij de Advi«s-Com- missie-Vorderingen en van deze schriftelijk bericht hebben ontvan gen over het in behandeling nemen daarvan, moeten niet opnieuw een verzoek indienen. Dit geldt ook voor hen, die zulk een verzoek reeds hebben ingediend bij de Schadecommissie en van deze schriftelijk bericht hebben ontvan gen als voren. Het Hoofd der afdeeling Defen- sieschade van het Departement van Financiën onderzoekt de aanvragen van belanghebbenden en biedt de ze daarna een bepaald bedrag in geld aan als schadeloossteling. Wordt de schade van Rijkswege in natura hersteld of is het om an dere redenen niet mogelijk ter stond een aanbod als vorenbedoeld te doen. dan kan belanghebbende schriftelijk aan den Algemeen Ge machtigde voornoemd een voor schot of crediet vragen, dat, zoo het verleend wordt met de scha deloosstelling wordt verrekend. Indien belanghebbende de hem door het Hooft der afdeeling De- fensieschade van het Departement van Financiën aangeboden schade loosstelling niet voldoende acht, kan hjj een ongezegeld verzoek schrift richten tot, den Secretaris- Generaal van het Departement van Financiën, waarin vermeld het be drag, waarop hijaanspraak meent te hebben, en de redenen, waarop deze aanspraak berust. Beroep op den rechter, of eenigerlei andere voorziening, Is niet mogelijk. De Secretaris-Generaal beslist omtrent -dat verzoek, tegen welke beslissing niet kan worden opge komen. Vlissingen, 4 December 1941. De Burgemeester voornoemd, VAN WOELDEREN. UITREIKING VAN NIEUWE MELKKAARTEN EN TEXTIELK AARTEN VOOR KINDEREN. De Directeur van den DiStribu- tiedienst te Goes maakt bekend, dat zal worden overgegaan tot de uitreiking van nieuwe meïkkaarten en textielkaaarten voor kinderen. Voor de nieuwe meïkkaarten ko men alleen in aanmerking: le kinderen, die geboren zijn na 1 Januari 192S, 2e arbeiders, die bü hun werk zaamheden voortdurend met giftige stoffen omgaan. Voor de nieuwe textielkaarten komen alleen in aanmerking kin deren geboren na 1 November 1938. De uitreiking der kaarten voor de kinderen zal geschieden in het BEURSGEBOUW aan de Groote Markt in alphabetische volgorde gevraagd, groot 12.000,op onderpand in Zeeland, ter waarde van rujm 20.000, Spoed gewenscht. Br. onder lett. T.S.A. aan Nijgh v. Ditmar Adv. Bur., Rotterdam. naar den beginletter der familiena men en wel op de volgende dagen: Vrijdag 5 December a.s. A t/m J. Zaterdag 6 December a.s. K, L. en M. Maandag 8 December a.s. N t/m Z. De afhaling kan alleen geschie den voor kinderen, die te Goes ge domicilieerd zün, terwijl de kaar ten slechts ter hand zullen wor den gesteld aan personen, die ten minste 18 jaar oud zijn. De distri butiestamkaarten moeten worden medegenomen. Het Beursgebouw is voor deze uitreiking geopend van 9.3012.30 uur en van 13.30—16.30 nar en op Zaterdag van 9.3012.30 nor. Voor het verkrügen van meïk kaarten voor arbeiders, die voort durend met giftige stoffen omgaan en waarvan het bedrüf te Göes is gevestigd, kunnen op Zaterdag en Maandag a.B. aanvraagformulieren in het Distributiegebouw, Ravelün 2a, worden afgehaald. Deze formu lieren kunnen alleen worden afge geven aan bedrijfsleiders 'ten be hoeve van hun personeel en aan zelfstandige arbeiders. In verband met het bovenstaan de wordt de aandacht erop geves tigd. öaj de gemeente Goes be hoort tot het z g. volle-melkgebied en de roode meïkkaarten recht blüven geven op het koopen van melk. Voorts dat aan kinderen van melkveehouders geen meïkkaarten mogen worden uitgereikt. Melkvee houders zün echter verplicht de distributiestamkaarten van deze kinderen ter afstempeling op de voornoemde dagen in het Beurs gebouw aan te bieden. Goes, 3 December 1941. De Directeur voornoemd, H. KOOPS. UITREIKING VAN BABY- TEXTIELKAARTEN AAN A.S. MOEDERS. De DIRECTEUR van den DISTRIBUTIEDIENST te Goes maakt bekend, dat op schriftelüke verklaring van een geneeskundige of vroedvrouw, dat de bevalling vermoedelük na 3 A 4 maanden zal plaats vinden, aan a.s. moeders, behalve extra bonnen voor melk en havermout, een baby-textielkaart zal worden uitgereikt. Bü de afhaling dezer bescheiden moet de distributiestamkaart van de a.s. moeder worden medegeno men. Voor de a.s. moeders die reeds extra rantsoenbonnen voor melk en havermout ontvingen en het vakje D 6 na 1 September 1941 is geda teerd, behoeft geen nieuw attest te worden overgelegd, doch kan onder overlegging der distributiestam kaart van de a.s. moeder op Vrij dag, Zaterdag of Maandag a.s. ge durende dezelfde uren als voor de afhaling van nieuwe melk- en tex tielkaarten voor kinderen is be paald. in het Beursgebouw aan de Groote Markt de bedoelde textiel- kaart worden in ontvangst geno men. Goes, 3 December 1941. De Directeur voornoemd, H. KOOPS. leder, die „Savora" drinkt, is telkens weer ver rast over den heerlijken smaak, want „Savora" smaakt als échte thee! „Savora" wordt graag gepresenteerd, omdat het altijd een succes is. „Savora" is en blijft het beste vervangingsmiddel voor échte thee. Men trekt 5 6 koppen „Savora" uit één tablet NIEMEIJIR'S Smaakt als thee! 10 tabletten 25 ct. Het houden van konijnen in den winter. De rijksvoorlichtingsdienst voo/de pluim- veeteelt schrijft ons o.m.: Door hun dichte winterpels zijn de ko nijnen goed tegen droge koude beschermd. Tocht, vtpcht en scherpe wind zijn echter gevaarlek. Het is daarom nu Ujd de hok ken eens grondig te controleeren. of er nog openingen zyn, waardoor tocht, vocht en wind binnen kunnen komen. Zorg er voor, dat de hokken niet kunnen inregenen of insneeuwen, doch doe dat zoo, dat de frissche lucht steeds toegang tot de hok ken heeft. Let speciaal op de dakbedek king. Heeft men uitneembare tusschenschot- ten in de stallen, dan is het aan te beve len deze er in de wintermaanden uit te nemen, teneinde de konijnen zooveel mo gelijk ruimte te geven. Geef ze een flinke laag stroo ln het hok. Vergeet niet in den winter de hokken eenmaal per week goed schoon te maken. Bij vriezend weer is de mesthoek een ijsklomp en een verblijf daarop bevordert de gezondheid der die ren niet. De winterprovisie (wortelen, knolrapen, enz.) moet dusdanig opgeslagen worden, dat deze niet kan bevriezen. Be vroren voedsel mag nooit gevoederd wor den. Tweemaal per dag voederen in den winter is voldoende, driemaal ls echter beter, daar het voedsel dan niet zooveel kans loopt in de hokken te bevriezen. Het kan niet genoeg gezegd worden en het staat als een, paal boven water, dat 8 7 6 0 0 'één van de meest belangrijke getallen is. Want dit getal, het gironummer van de Neder- landsche Ambulance, heeft reeds op duizenden girobiljetten gestaan, waarmede evenzoovele landgeriooten zich van hun plicht gekweten hebben en hun steun verleenden aan de hulp expeditie, die in het Oosten gaat arbeiden. 8 7 6 0 0 Noteert dit nummer enmaakt er gebruik van. Stort uw büdrage voor de Nederlandsche Ambulance» Koninginnegracht 22, 's-Gravenhage. hage* INKRIMPING VAN DE BLOEMKWEEKERIJ. Ten behoeve van de voedselvoorziening. In aansluiting op de reeds eerder be kend geworden plannen tot inkrimping van de bloemkweekery, teneinde grond vrij te maken voor den verbouw van tuinbouw producten, kan thans worden medegedeeld, dat de inkrimping zal worden toegepast op basis van hejt teeltrecht, zooals dit op het einde van dit jaar zal luiden. Voor open grond wordt de inkrimping gesteld op 30 voor alle bedrijven. Voor glascultures op 45 van elke categorie glas voor bedrijven, die op 31 Dec. a.s. van kassen en bakken tezamen meer dan 250 m2 teeltrecht bezitten. Men zal verplicht zijn op de door de inkrimping vrijgekomen oppervlakten war- moezerijgewassen en/of vroege aardappelen met nacultuur te telen. Voor open grond gaat de inkrimping in op 1 Januari 1942, voor glascultures eveneens op genoemden datum, doch slechts voor 20 daarna geleidelijk tot 1 April nog eens 25 De overheid heeft de hierboven uiteen gezette regeling getroffen, daar ten be hoeve van de voedselvoorziening meer groenten gekweekt moet worden. Dit is alleen mogelijk, indien buiten de reeds beteelde oppervlakten daarvoor grond vrij komt. Het spr-iekt vanzelf, dat al bren gen bloemen wat vroolijkheid in het leven voor de instandhouding van de volks kracht groenten, als onontbeerlijke voe dingsstof, belangrijker zijn. Het aangename moet nu eenmaal voor het nuttige wijken, waar het gaat om de voeding van ons volk. Aangezien uit de genoemde percentages van gedwongen vermindering der bloem- kweekerijen (25, 30 en 45 blijkt, dat, nog afgezien van verdere vrijwillige in krimping, een belangrijk deel van den grond, welke nu voor de teelt van bloemen wordt gebezigd, vrijkomt voor groenten- -teelt, zal deze maatregel ongetwijfeld bij dragen tot de verbetering van onze voed selpositie,; KANTONGERECHT MIDDELBURG. De Kantonrechter te Middelburg heeft veroor deeld -wegens: Verkeersovertredingen: A. J. D. te Vlissingen: 4 bs 2 dh; A. A. te Driewegen: 5 bs 3 dh; A. M. te Oost- en West-Souburg: 2 bs 1 dh; A. I. H. te Kortgene: 7 dh. Overtreding Verordening B.C. verduisteren: P. F. te Oost- en West-Souburg: 4 en 2 b3 3 en 2 dh.R. M. F. te Vlissingen: 3 bs 3 dh; C. V. te 's-Heerenhoek, J. v. d. W. te Oost- en West-Souburg, beiden 3 en 2 bs 3 en 2 dh; P. F. S. te 's-Heerenhoeb, J. C. S. te Driewegen, P. M. D. te Ellewoutsdük. allen 3 en 2 bs 2 en 1 dh; M. S. te Arnemuiden: 4 bs 3 dh; L. B. B. te Heïnkensznd: 4 en 2 bs 2 en 1 dh; J. A. te 's-Heerenhöek: 5 en 2 bs 3,en 2 dh; J. M. te Arnemuiden: 2 bs 1 dh; P. d. K. te Middelburg: 5 en 2 bs 3 en 2 dh.S. P. te Oost- en West-Souburg: 3 bs 2 dh; A. d. B. te Driewege.i: 3 en 2 bs 2 en 1 dh; L. O. te Wolfaartsdük: 4 bs 2 dh; A. d. J. te Ovezande: 5 en 2 bs 3 en 2 dh; A. d. J. te Ovezande: 5 en 2 bs 3 en 2 dh; F. H. te Nisse: 5 en 2 bs 3 en 2 dh; J. R. te Oudelande 3 en 2 bs 2 en 1 dh; M. J. P. v. O. te Oost- en West- Souburg: 2 en 1 bs 2 en 1 dh; H. W. te Vlissingen: 2 bs 1 dh; J. C. D. te Vlissingen: 7.50 bs 4 dh. Overtreding Verordening B.C. Identificatie plichtJ. C. S. te Driewgen: 3 bs 2 dh; W. S. te Vlissingen: 3 bs 2 dh. Overtreding Verordening B.C. Verkeersbeper- klng: H. v. E. te Middelburg: 7.50 bs 5 dh; A. J. E. te Vlissingen: 5 bs 3 dh; R. G. te Vlissingen: 2.50 bs 2 dh. Overtreding A.P.V. Vlissingen: W. H. te Vlis singen: 3 bs 2 dh; J. F. F. te Vlissingen: 3 bs 2 dh. Overtreding Verkeersverordcning Arnemuiden: D. v. B. te Arnemuiden: 2 bs 1 wt. Overtreding Zeeuwsche Stroomen- cn Vissche- riireglement: C. K. te Kamperland: 3 en 2 bs 3 en 2 dh; G. v. I. te Krabbendüke: 7.50 bs 4 dh; M..K. en J. v. L., beiden te Kruiningen: 7.50 bs 4 dh. Overtreding Drankwet: J. Th. D. te Vlissingen: 100 bs - 50 dh. Overtreding Flantenziektenwet: M. J. v. Z. te Yerseke: 10 bs 5 dh. Overtreding Leerplichtwet: C. L te Vlissin gen: 2 x 2 bs 2 x 2 dh; B. J. en F. d. J„ bei den te Vlissingen: 5 bs 3 dh. Overtreding InentingswetK. B. te Goes: 7.50 bs 4 dh. Overtreding Vestigingswet: A. H. C. M. te Vlissingen: 15 bs 7 dh. CLANDESTIENE SLACHTERS VEROORDEELD Voor den economischen rechter te Zwolle heb ben terecht gestaan G. J. Mestenbeld en H. Schurink te Zwolle, die tusschen Februari en Augustus een veertigtal varkens en zes koeien hebben geslacht. De economische rechter merkte op: „Jullie hebben ongeveer half Zwolle van vleesch voorzien. Tegen de beide hoofddaders werd 6 maanden gevangenisstraf geëischt. Zü werden conform dien eisch veroordeeld. s a_ a> -ïï o i gevestigd te 's-GRAVENHAGE, Carel van Bylandtlaan 2. UITLOTING van 500.000,4 pandbrieven, Seriën O t/m S. De Directie bericht, dat heden een extra uitlotïng van deze pandbrieven heeft plaats gehad, welke zijn aflosbaar gesteld per 15 Januari 1942. De gelegenheid is opengesteld tot CONVERSIE in sy2 pandbrieven met 2 per jaar verplichte uitloting tot den koers van 97i/2 VRIJWILLIGE CONVERSIE met behoud van 4 rente tot 1 Juli 1942. Alle nog uitstaande 4 pandbrieven en 3 y2 pand brieven met extra uitkeering kunnen vrijwillig wor den geconverteerd in S/2 pandbrieven met 2 per jaar verplichte uitloting tot den koers van 971/2 by aanmelding vóór 1 Januari 1942 met behoud van 4 °?0 rente tot 1 Juli 1942. Afgifte van 3i/2 pandbrieven met 2 verplichte uitloting per jaar tot nader order tot den koers van 97i/2 Een circulaire met nummer- en restantenlijst zal verkrijgbaar zyn vanaf 10 dezer te Amsterdam by H. O YENS ZONEN N.V. en den Heer K. JOB, de Heeren KRAEMER VAN DER KOOY Co., N.V. BANKIERSKANTOOR VAN LISSA KANN, ten kantore der Maatschappy en in andere plaatsen bij de bekende Agenten en Correspondenten der Maatschappij. De Maatschappy behoudt zich het recht voor deze aanbieding geheel of gedeeltelijk te wyzigen of in te trekken onder nadere aankondiging. TH. LIGTHART. Jhr. A. A. VAN DER MIEDEN VAN OPMEER. 's-GRAVENHAGE, 4 December 1941, Agent: DE TWI^NTSCHE BANK N.V. te Middelburg te Rotterdam bij te 's-Gravenhage bij gevestigd te MAASTRICHT, Keizer Karelplein 1L UITLOTING van 500.000.4 pandbrieven, losbaar 15 Januari 1942. De Directie bericht dat heden een extra uitloting van deze pandbrieven heeft plaats gehad. De gelegenheid is opengesteld tot CONVERSIE in 3«/2 pandbrieven met 2 -per jaar verplichte uitloting van de N.V. Maatschappij voor Hypothecair Crediet in Nederland, gevestigd te 's-Gravenhage, tot den koers van 97I/2 VRIJWILLIGE CONVERSIE met behoud van 4 rente tót 1 Juli 1942. Alle nog uitstaande 4 pandbrieven kunnen vrij willig worden geconverteerd in de 3y2 pandbrieven met 2 per jaar verplichte uitloting boven vermeld, by aanmelding vóór 1 Januari 1942 met behoud van 4 rente tot 1 Juli 1942. Eon circulaire met nummer- en restanteniyst zal verkrijgbaar zyn vanaf 10 dezer te Amsterdam by H. O YENS ZONEN N.V. en den Heer K. JOB, te Rotterdam by de Heeren KRAEMER VAN DER KOOY Co., te te-Gravenhage by N.V. BANKIERSKANTOOR VAN LISSA KANN, de N.V. MAATSCHAPPIJ VOOR HYPOTHECAIR CRE DIET IN NEDERLAND, alsook bij de kantoren dezer Maatschappy te Maas tricht en te Amsterdam en in andere plaatsen bij de bekende Agenten en Correspondenten der Maat schappij, alsmede ten kantore der Bank te Maastricht De Bank behoudt zich het recht voor deze aan bieding geheel of gedeeltelijk te wijzigen of in te trekken onder nadere aankondiging. MAASTRICHT, 4 December 1941. TH. LIGTHART. DUIZENDEN GULDENS AAN SIERADEN. In eenige nachten van de vorige weck waren in Utrecht eenige brutale inbraken gepleegd. De bewoner van het eerste per ceel vermisten des morgens zilveren voor werpen uit het buffet blikjes met eetwa ren en zoo goed als alle distributiebeschei den; in het tweede huis werden twee ja ponnen en diverse heerencostuums ver duisterd. De laatste inbraak was wel de brutaalste van alle. In een groot pand wa ren de dieven zelfs doorgedrongen tot de slaapkamers en hadden daar alles over hoop gehaald. De buit was zeer aanzienlyk. Voor duizenden guldens sieraden werden weggenomen. Een scherp onderzoek leidde naar een opkooper in sieraden te Ütrecht. Toevallig bevonden zich in de nabyheid van dezen man twee kleine jongens. De rechercheur vond aanleiding om deze knaapjes eens aan de tand te voelen. Al spoedig kwam vast te staan, dat deze jon gens, de dertienjarige J. P. en de veertien jarige L. S., beiden uit Utrecht, de daders van al deze inbraken waren. Onomwonden vertelden zij, dat zij juist enkele dagen ge leden uit een opvoedingsgesticht waren ontsnapt en weer aangekomen in de stad van hun geboorte, maar dadelijk weer het verkeerde pad waren opgegaan. De heler, die de sieraden en andere voor werpen van de jongens betrok, is in ver zekerde bewaring gesteld. Het is de re cherche gelukt, voor een zeer groot deel het gestolene weer op te sporen. Gij ruit niet sielen Bonnen achterhou den is minstens zoo slecht L

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 3