PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT DONDERDAG 4 DEC. 1941 De bolsjewieken ontruimen Hangoe. Met Duitschland voor een nieuw Europa. De Nederlandsche Landstand. ABONNEMENTSPRIJS 19 ct: per week of 2.42 per kwartaal Franco per post 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 5 cent ADVERTENTIEPRIJS Van 1—5 regels 1 1.65. Iedere regel meer 33 cent. Bij abonnement speciale nrijs. Kleine advertenties van 15 regels 0.55. Iedere regel meer liet (max. 8 regels.) „Brieven, of adres bureau van dit blad" 10 cent extra. Dit nummer bestaat uit 8 bladzijden WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300. PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT, MIDDELBURG Directie F. van de Velde, F. B. den Boer 184ste JAARGANG. NUMMER 285 HoofdredacteurJ. C. Visser, Vlissingen De BUREAUX tan de Provïnnaie Zeeuwsche Courant zijn gevestigd te; VLISSINGEN Redactie en Admini stratie Waistr. 58-6IL tel. 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 678 MIDDELBURG Londensche Kaal 29 -Redactie telefoon 269, na kantoortijd telefoon 825, Administratie telefoon 139 GOES Red. en Adminlstr. Turfkade 15. teL 2863, nq kantoortijd tel. 2475 OOSTBURG Redactie en Admini stratie Breed est raat 45. telefoon 102 SOUBURG Kanaalstraat 45. tel. 85 BRËSKENS Dorpsstraat 35. tel. 21 AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE, INGESTELD DOOR DEVEREENIGING „DE N E D E R L A N D S CHEDAG Verdere terreinwinst in het gebied om Moskou. Het officieele Finsche persbureau maakt bekend „Als gevolg van den ingetreden winter en onder invloed van den druk van onze eigen troepen, heeft de vijand een begin gemaakt met de ontruiming, van Hanko (Hangoe). De vijand heeft zgn arbeid van verwoesting in den vorm van ontplof fingen voortgezet. De tot dusver bezette gebieden dragen den stempel eener gron dige verwoesting en zgn met mgnen en vallen bezaaid". Het bericht omtrent het begin van de ontruiming van het gebied van Hangoe, dat zooals bekend is in Maart 1940 aan de Sovjet-Unie, tezamen met de daarbij behoorende eilanden, moest worden ver pacht, heeft in Finland groote vreugde gewekt. Hangoe was door de bolsjewisten met de meest moderne middelen versterkt tot een buitengewoon versterkte plaats ën vormde daarmede een directe bedrei ging voor Finland. De Finnen noemden het pachtgebied daarom den doorn in het vleesch van Finland. De Finsche troepen, die Hangoe van de landzijde volkomen had den ingesloten, versterkten hun druk den laatsten tijd, zonder echter voor de bestor ming nutteloos krachten op te offeren. Daardoor kon het Sovjet-garnizoen zich tot dusver handhaven. Het door het officieele Finsche nieuws bureau uitgegeven frontbericht houdt het volgende in De vuuractiviteit der bolsjewisten was den laatsten tijd opvallend levendig. In verschillende deelen van Hangoe werden ontploffingen en branden waargenomen, die geen gevolg waren van het Finsche artillerievuur. Onder de vijandelijke schepen, die de haven binnenliepen, be vond zich ook het groote troepentransport schip „Molotof", hetgeen de conclusie deed opkomen, dat het steunpunt werd geëva cueerd. Het bolsjewistische garnizoen be stond uit ongeveer 30.000 man. Toen het slechte weer voorbij was, begon wederom een levendige artillerieactiviteit. Deze duurde oensdag nog onverminderd voort. Van waarnemingspunten aan den Finschen kant werden tevens op vele plaatsen in Hangoe branden waargenomen. Het lot van het transportschip „Molotof" en van andere transportschepen, die op mijnen liepen, toont, dat de bolsjewieken te laat begonnen waren met hun voorbereidin gen. Het pachtgebied van Hangoe vormde een ovaal gebied met een doorsnede van 20 tot 30 km., waarvan het grootste deel uit water bestond. De talrijke scheren maakten de evacuatie moeilijk, doch eischten ook van de Finnen bijzondere aandacht. Het ingesloten gebied werd vooral door eenige steunpunten beheerscht. VAN HET MOSCOVTTISCHE FRONT. Van Duitsche militaire zgde wordt aan het D.N.B. gemeld In het gevechtsgebied om Moskou heb ben de Duitsche troepen verder terrein gewonnen. Strijdkrachten van een pantser divisie zgn door de linies der bolsjewieken heen gestooten en doorgedrongen in een groote plaats. Daarbg werden 450 gevan genen gemaakt, terwijl talrijke stukken geschut werden buitgemaakt. De Duitsche pantserstrijdk'rachten zetten hun aanval voort en namen nog verscheidene plaatsen in. Elders is de vooruitgeschoven af dee ling van een infanterie-divisie door de vijandelijke linies heen gebroken en heeft de onbeschadigde bruggen in handen ge kregen. Andere tanks hebben in hardnek- kigen strijd vijandelijke strijdkrachten uiteengeslagen en met gebruikmaking van dit succes een sterk verdedigde, groote plaats ingenomen. Verscheidene aanvallen der bolsjewisten werden met veel verliezen voor den tegenstander afgeslagen. De prestaties van de „Cormoran". Het tot zinken brengen van den Austra- lischen kruiser „Sydney" door den Duit- schen hulpkruiser „Cormoran" behoort, zoo verneemt het D.N.B., tot de meest roem volle heldendaden in de geschiedenis van den oorlog ter zee. Een tot hulpkruiser om gebouwd koopvaardijschip heeft, en daarin ligt de bijzondere groqtheid van dezen hel dendaad, een Britsch oorlogsschip van zeer modern typé tot zinken gebracht. De ondergang van den kruiser „Sydney" is van beteekenis voor de strategische positie ter zee in den Stillen Oceaan. De hulpkruiser „Cormoran" heeft een succesvolle loopbaan achter zich in den kruiseroorlog in .overzeesche wateren. Maandenlange tochten hebben den hulp kruiser in de meest verschillende zeeën gevoerd. De Engelschen hebben getracht de loopbaan van het schip aan de hand van de vele tot zinken gebrachte schepen te volgen. Zij gelooven thans een groot aantal met name genoemde schepen op de lijst van successen van dezen hulpkrui ser te kunnen plaatsen en publiceeren een opgave daarvan. Ofschoon deze lijst evenr min op volledigheid aanspraak kan maken als in bijzonderheden nauwkeurig is, geeft zrj tóch een voorstelling van de veelzijdige actie van een hulpkruiser in overzeesche wateren. Op rekening van dezen hulpkruiser plaatst de Britsche lijst allereerst het tot zinken brengen van de drie schepen „An- tonia", British Union" en „Africa vStar". Later heeft hij de „Eurylochus" tot zin ken gebracht. Daarna dook hg op in het zuidelijk deel van den Atlantischen Oceaan en bracht in het voorjaar van dit jaar de stoomschepen „Agaita" en „Craftsman" tot zinken. In Juni opereerde hij dan, nog altijd volgens de Britsche mededeeling, tusschen Ceylon en Sumatra, waar hij de stoomschepen „Felefit" eu „Mareeba" tot zinken bracht. Eind September heeft hij tenslotte het door Engeland overgenomen Grieksche schip „Cembicivoa" tot zinken gebracht. BRITSCHE SCHEPEN TOT ZINKEN GEBRACHT. Het Britsche passagiersschip „Meriónes" (7500 t., vroeger Peruviana) en de Brit sche vrachtboot „Jessmore" (4000 t.) zijn tot zinken gebracht, naar reederskringèn te New-York hebben bekend gemaakt. De „Meriones" voer als koelschip. Japan en de Ver. Staten. President Roosevelt heeft op de pers conferentie te Washington bevestigd, dat hij de Japansche regeering gevraagd heeft „welk oogmerk zijheeft met het zenden van meer troepen naar Indo-China". Op de vraag, of hg voor de beantwoording dier vraag een ultimatum of een térmijn gesteld had, antwoordde Roosevelt ont kennend. ENGELAND ROEPT DIENSTPLICHTIGEN OP. Naar de Londensche radio meldt, heeft Koning George een decreet onderteekend, volgens hetwelk einde Januari alle acht tienjarige jongemannen onder de wapenen worden geroepen. De strijd In Noord-Afrika. Het voorbarige voornemen der Engel schen om de zwakkere strijdkrachten van Rommel met een verpletterende meerder heid in aantal binnen enkele dagen te ver slaan, is door de dapperheid van de Duit sche soldaten in Afrika en hun Italiaan- sche bondgenooten met groote verliezen mislukt, zoo schrijft de Völkischen Beob- achter over de Duitsche berichten betref fende de gevechten in Noord-Afrika. Het blad verklaart, dat de opgegeven getallen 9000 gevangenen, onder wie drie generaals, talrijke vernielde stuk ken geschut, S14 vernielde of buitgemaak te tanks en 127 vernielde vliegtuigen reeds op zich zelf indrukwekkend zijn en des te duidelijker spreken voor de ge vechtskracht van het Duitsche corps in Afrika, hoe meer men zich de steeds her haalde Engelsche beweringen omtrent de overmacht in aantal van de Britten aan menschen en materiaal voor oogen houdt. Dfcze getallen vinnen nog aan waarde, wanneer men rekening houdt met de Afrikaansche omstandigheden. Engelsche oorlogsverklaring aan •Finland verwacht. United Press meldt uit Stockholm Uit berichten uit Helsinki blijkt, dat Engeland's z.g. laatste waarschuwing aan Finland, welke neerkomt op een ultimatum, Vrijdag afloopt. Uit Helsinki meldt United Press, dat de Finsche openbare meening er op is voorbe reid, dat binnen enkele dagen de Engelsche oorlogsverklaring zal volgen, nu alle pogin gen op basis van de Britsche eischen eeni- gerlei verdere ondérhandelingen te voeren, als hopeloos worden beschouwd. NEGERS BIJ HET BRITSCHE LUCHTWAPEN Het A.N.P. meldt uit New York Naar verluidt, kunnen tengevolge van het steeds sterker tekort van vliegend personeel bij de Britscthe luchtmacht thans ook negers dienst nemen bij het Engelsche luchtwa- _pen. EEN NIEUW EUROPA. Met Duitschland voor een nieuw Europa, zie hier de tekst van het nieuwe plakkaat, waarmede d s Nederlanders worden opgeroepen de schou ders te zetten onder het werk dat Duitschland begonnen is, namelijk den bouw van een nieuw Europa. Inderdaad, een nieuw Europa zal verrijzen en met Duitschland zullen wij Nederlanders ons aandeel leveren. Met Duitschland omdat dit land de spits heeft afgebeten, omdat het de Duit- schers zijn die de meeste offers brengen, om dat het de FUhrer is, die Europa van den on dergang gered heeft. Daarom, met Duitschland voor een nieuw Euro pa Landgenooten, dat eischt inspanning, dat be- teekent moed en daadkracht, dat vraagt offers, en niet alleen het opofferen van genoegens en alles, wat wü tot op heden onontbeerlijk achtten, maar zelfs het hoogste offer dat wij als mensch kunnen brengen, Deze laatste offers worden reeds gebracht door Nederlanders in den strijd voor het nieuwe Euro pa tegen het bolsjewisme. Deze offers mogen ons niet afschrikken, Inte gendeel, zij moeten voor ons een aansporing zijn, niet aan den kant te blijven staan, maar die vaderlanders te volgen, die ons gcheele volk, daar in het Oosten, het voorbeeld geven. Met Duitschland voor een nieuw Europa, dui zenden Nederlanders, nationaal-socialisten gaven reeds maanden geleden aan dezen oproep gehoor, zij traden aan, vertrokken naar het front, ver trouwende. dat het hun daden zullen zijn. die achterblijvers zullen aansporen hun plicht te doen. Landgenooten, een nieuw Europa wordt ge bouwd, hecht en sterk wordt het opgetrokken, op oen onverwoestbaar nationaal socialistisch fun dament. Wij bouwen mede, dat is onze plicht, volgt dus liet voorbeeld van onze vrijwilligers aan het Oostfront, strijdt met Duischland voor een nieuw Europa, meldt U aan bij hét vrijwilligerslegioen „Nederland". Koninginnegracht 22, te Den Haag. Veenaardappelen en kleiaardappelen. Uit verscheidene vragen blijkt, dat het publiek er zich over verbaasd, dat nu nog slechts „zwarte aardappelen" te verkrijgen zijn, nadat men eenigen tijd ruimschoots kleiaardappen heeft kunnen koopen. De verklaring hiervoor is zeer eenvoudig. Daar het verbruik van aardappelen ongeveer is verdubbeld, is het noodig, dat behalve de kleiaardappelen, ook groote hoeveelheden zand- en veenaardappelen worden gegeten. Het lag oorspronkelijk in de bedoeling de minst houdbare aardappelen, nl. de veen-, aardappelen, in de consumptie te brengen, doch de aardappelziekte, die vooral tijdens het vervoer groote partijen van deze aard appelen volkomen deed bederven, noopte tot stopzetting van de aflevering dezer aardappelen, zoodat men genoodzaakt was de kleiaardappelen in de consumptie te brengen totdat de veenaardappelen zouden zijn uitgeziekt. Dit laatste is thans ge schied; men heeft dus thans weer de nu gezonde veenaardappelen in consumptie gebracht om daardoor de goed houdbare kleiaardappelen nog eenigen tijd te kunnen sparen. De voedingswaarde van de zgn. zwarte aardappelen is overigens vrijwel dezelfde als die van kleiaardappelen. De eerste le veren echter het bezwaar op, dat bg de be reiding meer afvalt dan bij de laatste. Kunstmeststoffen crisisproduct. Volgens een in de Ned. Staatscourant van gisteren opgenomen beslqit van den secretaris-generaal van het departement van landbouw en visscherij zijn. als crisis- product in den zin van artikel 1 onder 5 van de landbouw-crisiswet 1933 aangewe zen: kunstmeststoffen, in eiken vorm. Dit besluit trad gisteren in werking. Tegemoetkoming aan rechthebbenden cp gevorderde schepen. EEN MINIMUM VAN 20 PER WEEK. In de gisteren verschenen Staatscourant is opgenomen een besluit van den secreta ris-generaal van Waterstaat krachtens het welk aan rechthebbenden op 'n inschrijving het „Grootboek voor de Rijn- en Binnen vloot" een financieele tegemoetkoming wordt toegekend. Boven en behalve het overschietende be drag aan rente, bedoeld in artikel 4. lid 2, van het „Besluit Herstel Rijn- en Binnen- vaartvloot II" wordt hen voor elk in het Grootboek ingeschreven schip vanwege den Staat der Nederlanden 10 cent per ton en per week uitgekeerd voor de eerste 300 ton en 4 cent per ton en per week voor de ge vorderde tonnenmaat boven 300 tón, met qen minimum van 20 per week. Deze uitkeering, die in den regel telkens over een tijdvak van vier weken zal ge schieden, wordt voor vaartuigen, waarvoor reeds vóór 1 April 1941 de koopsommen en vergoedingen waren vastgesteld, berekend met ingang van 1 April 1941. Voor andere vaartuigen wordt de datum, waarop deze uitkeering ingaat vastgesteld bij de be schikking waarbij tot inschrijving in het Grootboek R.B. wordt besloten. Heffing op schepen boven 100 ton ter dekking van de kosten. Ter gedeeltelijke dekking van de kosten naren van in Nederland thuisbehoorende voor deze tegemoetkomingen, zijn de eige- vaartuigen met een laadvermogen, grooter dan 100 ton, wanneer die vaartuigen wor den gebezigd voor het innemen van lading binnen de grenzen van Nederland, voor op slag of vervoer op de binnenwateren, naar welke bestemming dan ook, verplicht, met ingang van 1 October 1941, aan den Staat der Nederlanden voor elk zoodanig vaartuig een bijdrage te betalen van 20 cent per ton laadvermogen per jaar, bg vooruitbetaling te voldoen in driemaandelijksche termijnen, door aankoop van daartoe bestemde Rijks zegels. BINDENDE VASTSTELLING GARANTIELOONEN IN CONFECTIE- INDUSTRIE. Het college van rijksbemiddelaars heeft thans voor in de confectie-industrie werk zame marinelijke, volslagen arbeiders van 24 jaar of ouder, individueelè garantie- loonen per gewerkt uur bindend voor den geheelen bedrijfstak vastgesteld, zulks in afwachting van een, op het stuk der loo- nen, nader te treffen definitieve regeling. De thans getroffen regeling geldt ook voor werknemers, in dienst van z.g. loon- confectionnairs, voor zoover deze althans met minstens drie hulpen werkfen. Bij de vaststelling der garantieloonen is er mede rekening gehouden, dat, indien in tarief wordt gewerkt, de werknemers, bij normale arbeidsprestatie, 20 pet. bo ven het garantieloon moeten kunnen ver dienen. - Deze garantieloonen zijn onderscheiden lijk vastgesteld voor de volgende catego rieën van arbeiders: hand-afpersers, ma chine-afpersers (inclusief voering strij kers), voor-persers, opteekenaars, uitsnij- ders, opleggers, controleurs eindproduct, pompiers en plakkers. De hoogte van het loon hangt verder samen met een indeeling der gemeenten in vijf klassen, al naar gelang het inwo nerstal. Voorts is bepaald, dat voor Zoover een werkgever reeds hoogere loonen betaalt of gunstiger tarieven toepast dan in de beschikking zijn vastgelegd, het hoogere loon en het gunstiger tarief gehandhaafd blijft» De regeling treedt op 15 December a.s. in werking. In hel hoofdkwartier van het Vrijwilligerslegioen Nederland worden thans duizenden Kersfpaketten gereed gemaakt voor de soldaten aan het Oostfront. Deze paketten zijn van huisgenooten of familie en worden op deskundige wijze verpakt (Polygoon Meijer!* Twee uitvoeringsbesluiten afgekondigd. De Nederlandsche Staatscourant van Woensdag bevat een tweetal besluiten van den secretaris-generaal van het departe ment van landbouw en visscherg over den Nederlandschen Landstand. Het eerste uitvoeringsbesluit bevat na dere regelen ten aanzien van de wijze, waarop het staatstoezicht over den Ne derlandschen Landstand zal worden uit geoefend. Uit het besluit blijkt, dat het toezicht op de eerste plaats tot uiting komt in de bepaling, dat bepaalde ver ordeningen van den landstand en sommige besluiten van den boerenleider de goed keuring behoeven van genoemden secre taris-generaal. Hiertoe behooren die ver ordeningen van den landstand, welke de heffing \an bijdragen van aangesloten na tuurlijke en rechtspersonen en het gelde lijke beheer regelen; voorts het besluit van den boerenleider, waarbij deze de in wendige organisatie van den landstand regelt of waarbij de begrooting of de re kening en verantwoording van den Land stand wordt vastgesteld. De instellingen, reeds op landbouwgébied werkzaam zijnde (voor zoover zij geen openbaar lichaam zgn) welke een niet- economisch karakter hebben en ten aan zien waarvan derhalve de commissaris voor de niet-commercieele vereenigingen en stichtingen bevoegdheden bezit, kunnen krachtens aanwijzing door genoemden com missaris in den Landstand worden opge lost of daarbij aangesloten dan wel ont bonden worden. Een gelijke aanwijzing kan gegeven worden door den boerenleider ten opzichte van de instellingen, die een bedrijfs-econo- misch karakter hebben en derhalve niet tot het ressort van dezen commissaris be hoorden. Bij aansluiting blijft de rechtspersoon lijkheid, voorzoover de aangesloten instel ling die bezat, en het afzonderlijk vermo gen intact. Bg oplossing is dit niet het geval en gaat de geheele instelling met haar vermogen in den Landstand op. Indien de instelling een overwegend be- drijfs-economisch doel en karakter heeft (bedrijfs-technisch daaronder begrepen) is voor de aanwijzing de goedkeuring van den secretaris-generaal vereischt, die aan de goedkeuring voorwaarden kan verbin den. Op de tweede plaats is den secretaris generaal de bevoegdheid toegekend, om de verordeningen en andere besluiten van den Landstand, die met de wet of het algemeen belang strijdig zijn, te schorsen of te vernietigen. Het tweede uitvoeringsbesluit regelt de gevolgen van aansluiting bij en oplossing in den Nederlandschen Landstand of ont binding van een instelling. Bij ontbinding wordt een liquidateur benoemd, die even- tueele aanwijzingen omtrent de bestem ming van het vermogen der ontbonden in- stelling heeft op te volgen, met dien ver stande, dat deze moeten strekken tot het bevorderen van aan den Landstand opge dragen belangen. Na een aanwijzing tot oplossing kan de boerenleider binnen zes maanden nadien bepalen, dat de Landstand voor de schul den der opgeloste instelling slechts aan sprakelijk zal zijn tot het beloop der be zittingen daarvan, verminderd met de noodzakelijke kosten der oplossing. De aanwijzing tot oplossing strekt tot titel van overdracht van alle goederen der in stelling aan den Landstand, terwijl geen belastingen of andere ontheffingen terzake van de overmacht verschuldigd zijn. Het lidmaatschap van natuurlijke of rechtspersonen van een opgeloste of aan gesloten instelling neemt een einde, indien 'deze personen niet in den Landstand thuis behooren, daar zij niet aan het productief maken van den Nederlandschen bodem in den zin van artikel 3 der verordening no. 196/1941 deelnemen. Bij oplossing of aansluiting door den commissaris of den boerenleider, en bij ontbinding door laatstgenoemde, Jtan de boerenleider zonder dat eenig beroep op privaat- of publiekrechtelijke beperkingen van het recht tot ontslag is toegelaten, alle of bepaalde arbeidsovereenkomsten alsmede andere tusschen bestuurders als zoodanig en de instelling aangegane over eenkomsten, binnen drie maanden, met een opzeggingstermijn van een half jaar ontbinden, waarbij in daarvoor in aanmer king komende gevallen een redelijke scha devergoeding wordt toegekend. Bovendien kan hij alle aanspraken uit pensioenen, wachtgelden of dergelijke, indien zij in 'verhouding tot de diensten van den ge rechtigde of aanspraak makende en de middelen der instelling overmatig zgn, in korten of te :iiet doen. Geschillen over de' toepassing van deze bevoegdheden worden bij uitsluiting be recht door een commissie van beroep. Een aangesloten instelling blijft als zoo danig bestaan.'De boerenleider kan echter, na goedkeuring van den secretaris-gene raal de statuten wijzigen; voorts kan hjj bestuurders tusschentgds van hun taak ontheffen. Indien eenmaal een instelling bij den Landstand is aangesloten, kan de boerenleider deze daarin oplossen of ont binden. De beide besluiten zijn Woensdag in werking getreden. DE ACTIE VOOR DE KINDERZEGELS. GROOTE LUISTERWEDSTRIJD OP TWEEDEN KERSTDAG. De centrale propaganda-commissie voor den verkoop der weldadigheidspostzegels schrijft ons Dank zrj den gewaardeerden steun van den Ned. Omroep, zal op den Tweeden Kerstdag een groote luisterwedstrijd ge houden worden, ten bate van de actie voor de kinderpostzegels. Voor de samenstelling van dit hoorspel heeft de commissie bereid gevonden den heer Toon Rammelt te Amsterdam, die dergelijke uitzendingen meermalen ver zorgde voor den K.R.O. Nadere mededeelingen over dezen luis terwedstrijd zullen tijdig nader bekend gemaakt worden. HOE DUUR IS LOSSE GORTPAP Uit tal van vragen is gebleken, dat niet iedere huisvrouw bekend is met den prijs voor niet in flesschen verkochte gortpap. De gemachtigde voor de prijzen vestigt er daarom langs dezen weg de aandacht op, dat gortpap, wanneer deze los wordt ver kocht, dus niet in flesschen, 2 cent per liter goedkooper is dan het verpakte pro duct. G AS VERSTIKKIN G. In een perceel in de Deimanstraat te Den Haag is een geval van gasverstilc- king ontdekt. De 2(j-jarige jongeman J. H., aldaar woonachtig, was reeds overleden. Een andere bewoonster van dit perceel, de 40-jarige vrouw J. C. S., is in ern- stigen toestand naar het R.K. ziekenhuis vervoerd* Hergroepeering van den handel in oude non-ferro metalen. Volgens een beschikking van den secre taris-generaal van het departement van handel, nijverheid en scheepvaart, opgeno men in de Nederlandsche Staatscourant van. Woensdag is met ingang van 1 Decem ber 1941 de organisatiebeschikking voor afvalmaterialen van non-ferro metalen 1941 ingetrokken. Deze intrekking is een gevolg van de op dien datum ingaande hergroepeering van den handel in oude non-ferro metalen in drie groepen. De be doelde hergroepeering hondt verband met de prijzenbeschikking voor non-ferro me talen 1941, welke op genoemden datum van kracht wordt en welke eveneens slechts met het bestaan van drie groepen hande laren in oud'» non-ferro metalen rekening houdt. KINDERBIJSLAG EN 5-DAGEN WERKWEEK. Het komt voor, dat in ondernemingen normaal wordt gewerkt, doch niet. op 6 dagen, maar slechts op 5 dagen van de week en zulks wegens de bijzondere om standigheden, b.v. kolenschaarschte. Ten einde te voorkomen, dat arbeiders van deze verkorte werkweek nadeel ondervin den met betrekking tot den kinderbijslag, heeft het bestuur van het kinderbijslag- vereveningsfonds aan de betrokken uit voeringsorganen medegedeeld, dat er zij nerzijds geen bezwaar bestaat, dat in der gelijke gevallen 6 inplaats van 5 dagen per week op de kinderbijslaglijst worden aangekruist.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 1