PHOVIMCIALE ZEEUWSCHE COUDAHT WOENSDAG 3 DEC. 1941 De huurprijzen blijven gestabiliseerd. Gedwongen scheuren van grasland. Nieuwe bressen in stellingen van Moskou. De slag in Noord-Afrika verloopt succesvol. Met 'Duitschland voor een nieuw Europa. ABONNEMENTSPRIJS 19 ct per week of 2.42 per kwartaal Franco per post 1 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 5 cent ADVERTENTIEPRIJS Van 1—5 regels t 1.65. Iedere regel meer 33 cent. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties van 15 regels 0.65- Iedere regel meer 11 ct. (max. 8 regels.) „Brieven, of adres bureau van dit blad" 10 cent extra. Dit nummer bestaat uit 6 bladzijden WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300. PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT. MIDDELBURG Directie F. van de Velde, F. B. den Boer 184ste JAARGANG NUMMER 284 HoofdredacteurJ. C. Visser, Vlissingen De BUREAUX van de Pro-. .«ue Zeeuwscha Courant zijn gevestigd te: VLISSINGEN Redactie en Admlnl-, stratie Walstr. 68-6U. tel. 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 578 MIDDELBURG Londensche Kaal 29 Redactie telefoon 269. na kantoortijd telefoon 825. Administratie telefoon 139 GOES Red. en Admtnlstr. Turfkade 15. tel. 2863. na kantoortijd tel. 2475 OOSTBURG Redactie en Admini stratie Breed est raat 45, telefoon 102 SOUBURG Kanaalstraat 45. tel. 35 BRESKENS Dorpsstraat 35. tel. 21 AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PVBLICITEITSWAAEDE. INGESTELD DOOR DE VEREENIGING „DE NEDE RLANDSCHE DAG Alleen In bijzondere gevallen wijziging mogelijk. In de Staatscourant van heden is afgekondigd het Huurprgzenuitvoe- ring ^besluit 1941. Dit besluit maakt het mogelijk, dat in zeer bijzondere gevallen huurverhooging wordt toege staan, terwyi daarnaast huurverlaging kan worden opgelegd. Beoordeeling van gevallen vindt plaats door een aantal prijzenbureaux, welker uit spraken bindend zijn. Het streven zit hierbij voor, met handhaving van het huurpeil op 9 Mei 1940 tot een eenheids-prrjs-niveau te komen, zulks mede met het oog op andere maatregelen, die op dit ge bied kunnen worden verwacht, nl. de regeling van de maximumprijzen van onroerende goederen. Daar de woningmarkt sterk plaatselijk georiënteerd is, is bij het huurprijsuitvoe ringsbesluit een sterke decentralisatie doorgevoerd. Het land is daartoe verdeeld in een zestigtal gebieden, welker grenzen samenvallen met die van de rechtsgebie den van de kantons. In elk dezer (ambts)gebieden is een prijzenbureau voor onroerende zaken ge vestigd, dat geleid wordt door het hoofd van den dienst of den ambtenaar belast met het bouw- en woningtoezicht in de ge meente, waar het prijzenbureau is geves tigd. Als regel is dit de gemeente alwaar ook het kantongerecht gevestigd is. Beroep van beslissingen van de prgzen- bureaux staan niet open. Redelijke vergoeding voor hoogere prestaties. Voor zoover het niet gaat om herstel van de huur tot het huurpeil van 9 Mei 1940 houden de richtlijnen een redelijke vergoeding in voor hoogere lasten en groo- ter risico, indien deze het gevolg zijn van door den verhuurder geleverde hoogere prestaties. Op te merken is, dat de verhuurders niet voor alle gevallen voor verhooging van het huurbedrag goedkeuring aan het prijzenbureau behoeven te vragen, al blij ven zij uiteraard te allen tijde verantwoor delijk voor de wet. Bij woningverbetering bijv. kan de ver huurder op grond van art. 4 van het huurprgsbesluit 1940 de huur eigener be weging met 10 procent per jaar van de kosten der verbetering (geen onderhoud of vernieuwingen) verhoogen. Bij woningsplitsing ontstaan twee of meer nieuwe objecten en is van toepas sing art. 2, lid 3, eerste zin van het huurprgsbesluit 1940. De verhuurder kan dan op eigen gezag en verantwoordelijk heid de huur vaststellen op het huurbe drag van 9 Mei 1940 voor soortgelijke objecten. Ook bij wijziging van béstertiming uit sluitend door verbouwing b.v. van een woning tot bedrijfsobject kan even eens van een nieuw object worden ge sproken en is eveneens art. 2, lid 3, eer ste zin van het huurprrjsbesluit 1940 van toepassing. Een belangrijk punt is de kwestie van onderverhuur, welke eveneens in het huur prijsuitvoeringsbesluit is geregeld. Een hieruit voortkomende huurverhooging zal uiteraard steeds een tijdelijk karakter dra gen en slechts gelden, zoolang de onder verhuur duurt. Van bijzondere beteekenis is voorts art. 1, lid 2 van het Huurprijsuitvoeringsbe sluit 1941. Op .grond van het daarin be paalde is het prijzenbureau bevoegd in individueele gevallen ambtshalve den juis- ten huurprijs te bepalen. In geval b.v. een woning ernstig verwaarloosd wordt, moet de verhuurder geacht worden in zijn verplichtingen ten opzichte van den huurder tekort te schieten en is het re delijk den huurprijs dienovereenkomstig lager te stellen. Ook in gevallen, waarin als gevolg van 'het groote woningaanbod de huurovereen komsten vaak onder zeer bijzondere om standigheden en voorwaarden tot stand komen, zoodat de huursom niet altijd kan worden beschouwd als een juiste waarde meter van de wederzijdsche verplichtin gen, kan het prijzenbureau den op 9 Mei 1940 redelijken gebruikelijken huurprijs bepalen. Voorts wordt er de aandacht op geves tigd, dat de nieuwbouw volgens velen on der geen enkele prijsregeling zou vallen; dit is ephter geheel ten onrechte. Op dezen bouw is van toepassing het prijs- vormingsbesluit. In de toekomst zullen de prijzenbureaux er op toezien, dat ook bij dezen bouw een redelijke huurzetting plaats vindt, in dier voege, dat van het eigen in den bouw gestoken kapitaal niet meer dan een redelijk rendement wordt verkregen. Uiteraard is bij de uitvoering van het huurprijsbesluit de medewerking der be langhebbenden van groot belang, welke ook daarin kan bestaan, dat men zich ont houdt van het doen van verzoeken, die niet voldoende gemotiveerd zijn. Dit voor komt overbelasting van de prijzenbureaux. Van verzoeken, alleen gedaan door de ge dachte eenige verbetering van rendement te verkrijgen, zonder dat hiervoor een re delijken grond aanwezig is, kan reeds bij voorbaat worden gezegd, dat dat ver- geefsche moeite is. Onder bepaalde voorwaarden en omstandigheden alsnog een vergoeding in uitzicht gesteld. De regeeringscommissaris voor de bodem productie maakt het volgende bekend De aangifte voor het vrijwillig scheu ren van grasland is op 29 November 1.1. gesloten. Ofschoon de opgegeven opper vlakte de 100.000 h.a. heeft bereikt, zal toch tot gedwongen scheuring moeten worden overgegaan, eenerzijds aange zien deze oppervlakte door verschillen de omstandigheden, o.a. wegens afkeu ring enz. niet geheel zal worden scheurd, anderzijds teneinde dengenen, die, ofschoon duidelijk daarvoor in aan merking kQmende, tot dusverre niet hun medewerking verleenden, met de bevoegdheden neergelegd in de scheur- beschlkking bodemproductie, alsnog scheurplicht op te leggen. Het is voor velen echter moeilijk geweest de vrijwillig op te geven oppervlakte in overeenstemming te brengen met de opper vlakte, welke van hen werd verwacht. Derhalve is besloten bij gedwongen scheuring onder bepaalde voorwaarden en omstandigheden alsnog een vergoe ding in uitzicht te stellen. Zij, die hun goeden wil in meerdere of mindere mate toonden en reedseen be paalde oppervlakte vrijwillig opgaven, doch minder dan hun na 29 Novëmber door den productiecommissaris officieel werd opge legd, worden in de gelegenheid gesteld nog scheurpremie te ontvangen van de meer opgelegde oppervlakte onder voorwaarde, dat dit meerdere alsnog vrijwillig wordt opgegeven bij den rijkslandbouwconsulent binnen een tijdsbestek van zeven dagen na de dagteekening der officieele kennisgeving en met dien verstande, dat de alsnog toe te kennen premie in geen geval voor een groo- tere oppervlakte zal worden toegekend dan van 50 pet. van de aanvankelijk vrijwillig opgegeven oppervlakte. Zij, die niets opgaven, komen onder geen omstandigheid voor premie in aanmerking. Ter verduidelijking mogen de volgende voorbeelden dienen Iemand heeft 2 h.a. vrijwillig opgegeven. Na 29 November 1941 wordt zijn oppervlakte verplicht te scheu ren gesteld op 3 h.a. Indien hij de laatste h.a. alsnog vrijwillig opgeeft, krijgt hij, aan gezien dit niet meer is dan 50 pet. van de eerst opgegeven 2 h.a. ook nog van deze laatste h.a. de scheurpremie. Iemand heeft vrijwillig 1 h.a. opgegeven. Hij wordt na 29 November 1941 officieel verplicht 2 h.a. te scheuren. Aangezien hij slechts van 50 pet. van de eerst opgegeven oppervlakte, na alsnog verklaard te hebben deze laatste h.a. vrijwillig te laten scheu ren, nog scheurpremie kan ontvangen, moet 0.50 h.a. zonder scheurpremie worden ge scheurd en zal van 1.50 h.a. de volle premie worden toegekend. Nieuwe prijzenbeschikking voor groenten en fruiL In de Nederlandsche Staatscourant van Woensdag is een nieuwe prijzenbeschik king voor groenten en fruit gepubliceerd. In deze publicatie heeft de prijsregeling voor groenten en fruit haar afronding ver kregen. Met het tot stand komen van deze beschikking zal de scherpe contróle op de naleving van de gestelde prijzen met krachc voortgezet worden. De meening, welke een deel van den handel huldigt, dat men straffeloos de prijsvoorschriften kon overtreden, zal nog meer dan tot nu toe blijken ten eenen male onjuist te zijn. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan de handhaving van de wekelijksche ge publiceerde prijzen voor de consumenten. De handel moge wel degelijk toezfcu, dat niet tegen hooger dan de toegestane prij zen ingekocht wordt, daar argumenten van dezen aard niet in aanmerking genomen kunnen worden. De noodzakelijkheid 'om het publiek te beschermen, gebiedt een straf .optreden. Het publiek doet goed in zijn belang mede te werken tot de hand having van de gestelde maximumprijzen. DE LUCHTAANVAL OP MAASTRICHT. DE BEGRAFENIS DER SLACHTOFFERS. Maandag vond, onder buitengewoon groote belangstelling uit Maastricht en verren omtrek, de, uitvaart en begrafenis plaats van 17 der 21 slachtoffers, die bij den luchtaanval op Maastricht, vorige week Donderdagavond, om het leven kwa men. Onder doodsche stilte, ten aanschouwe van tienduizenden, volgde de stoet den weg van het ziekenhuis Calvariënberg naar de kerk, welke voerde langs de plaats van de ramp. In de St. Theresia- kerk werd daarop de plechtige lijkdienst gecelebreerd. Op het kerkhof hebben jhr. Sandberg van het departement van sociale zaken en de commissaris der provincie in korte toe spraken het medeleven van de landsregee- ring en van de provincie betuigd met het lot van de nabestaanden. Voorts voerde nog burgemeester Pee- ters van Maastricht en de gevolmachtigde, de heer Schmidt, het woord. DE TOESTAND IN HET VERRE OOSTEN. De nervositeit der Engelsche en Neder- landsch-Indische scheepvaartkringen in 't Verre Oosten blijkt uit de instructies, vol gens welke alle Engelsche, naar Sjanghai onderweg zijnde schepen terstond het roer moeten wenden en naar Hongkong terug- keeren. Ook de in Sjanghai liggende sche pen der Engelsche firma Mollers hebben bevel gekregen terstond naar Hongkong in zee te steken. Twee Nederlandsch Indische vrachtschepen hebben de lossingswerk zaamheden in de haven van Sjanghai plot seling afgebroken en zijn nog Maandag avond naar Manilla uitgeloopen. Uit neutrale scheepvaartkringen verluidt, dat deze maatregelen genomen zijn om te verhinderen dat Engelsche en Neder- landsch-Indische schepen den Japanners in handen zouden vallen, wanneer het tot een oorlog op den Stillen Oceaan zou ko men. ENGELSCHEN VERLATEN SJANGHAI. Van betrouwbare zijde wordt vernomen, dat 5 tot 600 Britsche geëvacueerden met 't s.s. „Anhui" via Hongkong naar Britsch- Indië zullen vertrekken. De Britsche con sulaire ambtenaren schatten het totale aan tal Engelschen te Shanghai op 10.000, waarvan 1000 zich voor evacuatie hebben aangemeld. Het Amerikaansche consulaat heeft inmiddels alle Amerikanen in de pror vincies Kiangsoe, Anhwei en Tsjekiang aangespoord te vertrekken en daaraan de waarschuwing toegevoegd, dat het tekort aan scheepsruimte in den Stillen Oceaan een verdere evacuatie kan belemmeren. DE MOBILISATIE DER LUCHT STRIJDKRACHTEN IN NED. INDIË. United Press bevestigt uit Batavia, dat de luchtstrijdkrachten van Nederlandsch- Indië een mobilisatiebevel hebben gekregen. Alle actieve leden van het luchtwapen en van de „reserve zijn opgeroepen. Het mobi lisatiebevel is door den gouverneur-generaal van Ned. Indië, jhr. mr. Tjarda van Star- kenborgh Stachouwer, gemotiveerd met de noodzakelijkheid om onder de gegeven om standigheden het luchtwapen in volledige gereedheid te hebben. BRITSCHE VLOOTAFDEELING IN SINGAPORE AANGEKOMEN. Volgens te Sjanghai ontvangen, inlich tingen zou een Britsche vlootafdeeling in Singapore zijn aangekomen. Het slagschip ..Prince of Wales" zóu het vlaggeschip der formatie zgn. m Twee Australische oorlogsschepen verloren gegaan. Naar de Britsche berichtendienst uit Canberra meldt, heeft de Australische mi nister-president Curtin medègedeeld, dat de Australische kruiser „Sydney" verloren is gegaan. De bemanning, bestaande uit 42 officieren en 603 ban, wordt vermist. Naar de Britsche berichtendienst verder meldt, heeft de publicatie van dit verlies in geheel Australië de gemoederen sterk ge schokt. Volgens een door de Britsche admiraliteit uitgegeven bericht, is de „Sydney" door een Duitschen hulpkruiser tot zinken gebracht. De buitenlandsche journalisten te Berlijn noemen dit feit een opzienbarende gebeur tenis, daar het, naar zij verklaren, het eer ste geval zou kunnen betreffen, dat het een bewapend koopvaardijschip in een zeege vecht met een kruiser, gelukt is de over winning te behalen. Op de vraag waar de „Sydney" is ver gaan, wees men in bevoegde kringen te Berlijn op het feit. dat het op zee opereeT rende Duitsche schepen verboden is hun positie bekend te maken. De Engelsche berichtendienst meldt ver der dat de Australische torpedojager „Pa ramatta" getorpedeerd en tot zinken is ge bracht, toen hij andere schepen begeleidde. 141 officieren en manschappen van het 1060 ton groote schip worden vermist en aan Engelsche zijde neemt men aan, dat zg dood zijn. Er werd niet bekend gemaakt, waar liet schip tot zinken is gebracht. Officieel is echter, medegedeeld, dat het schip in Mei naar een haven in de Middellandsche Zee was vertrokken. BRITSCHE KRUISER IN DEN GROND GEBOORD. Een der oorlogscorrespondenten van Ste- fani meldt, dat Italiaansche vliegtuigen nieuwe, groote successen hebben geboekt. Z|j hebben buiten Tobroek 'n vijandelijken kruiser van 5300 ton, van het type Aurora, getorpedeerd en tot zinken gebracht. De kruiser was gewapend met zes kanonnen van 152 m.m., vier kanonnen van 102 m.m., vier kanonnen van 47 m.m., acht mitrail leurs, zes torpedolaceerbuizen. Hij had een snelheid van 32.25 knoopen en een beman ning van 450 man. De bezetting van Suriname. De bezetting van Suriname door de V. S. heeft in de eerste plaats ten doel, daar het grootste vliegveld van Zuid-Amerika aan te leggen, zoo verklaart de Times Herald in een artikel van Leon Pearson. Men beoogt weliswaar ook bescherming van de bauxietmijnen, maar op de hoog vlakte van Paracaima wordt een groot vliegveld aangelegd, dat bezet wordt door Amerikaansche soldaten, die reeds maan den geleden uit voorzorg ingeent zijn te gen gele koorts. Arbeiders en materaal moeten per vliegtuig daarheen worden ge bracht. Het Amerikaansche leger is zeer veel gelegen aan den aanleg van dit vlieg veld, zoo vlgk bij de Braziliaansche grens, daar Brazilië herdnekkig weigert Ameri kaansche soldaten op Braziliaanschen bo dem toe te laten. De eerste honderd Nederlandsche boeren rijn naar de bezette gebieden in het Oosten vertrokken, waar zij hun krachten in dienst van de gemeenschap zullen stellen door den zoo lang verwaarloosden vruchtbaren grond in cultuur te brengen. De drukte bij het inladen van de bagage (Foto I.P. en R.S.-Koper) Naar het D.N.B. van welingelichte zijde verneemt, hebben de Duitsche troepen op nieuwe punten het verdediging .^stelsel van Moskou doorbroken. Zij zijn diep doorge- stooten. Zeer sterke strijdkrachten van de Duitsche luchtmacht hebben den len De cember, naar het D.N.B. van militaire zijde verneemt, in het gevechtsgebjed van Moskou bolsjewistische stellingen, colon nes en met troepen bezette plaatsen aan gevallen. Behalve zware bloedige verliezen leden de bolsjewisten ook groote verliezen aan oorlogsmateriaal van allerlei soort. Stuka's hebben een groote benzineop slagplaats in brand geworpen. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben ook dezer da gen weder voor den oorlog belangrijke doelen en ravitaillecringsbedrijven in Mos kou aangevallen en met talrijke bommen bestookt. Er konden treffers worden waargenomen op de gestelde doelen. In den Noordelijken sector hebben Duitsche vliegtuigen op verscheidene treinen bom men geworpen. DE GEVECHTEN GM ROSTOF. In het gebied om Rostof duren de he vige gevechten voort. De plaatsaanduidin gen in de Sovjet-berichten, enin het bij zonder de bewering, dat de bolsjewisten Taganrog en Marioepel heroverd zouden hebben, zijn onjuist. ALLE UITVALSPOGINGEN UIT LENINGRAD AFGESLAGEN. In aanvulling op het weermachtsbericht verneemt het D.N.B. De bolsjewisten hebben sedert den len November in totaal 13 uitvalspogingen uit Leningrad ondernomen, die meerendeels telkens meermalen en op verschillende plaatsen werden uitgevoerd. Zij brachten daarbij aanvankelijk zeer sterke strijde krachten in het gevecht, bereidden de uit* valspogingen meestal door sterk artillerie» vuur voor en brachten groote hoeveelhe» den pantserwagens bijeen. Steeds waren deze uitvalspogingen aanleiding tot zeer zware bloedige verliezen der aanvallende pantserwagens. DE TOESTAND TE LENINGRAD. Naar van militaire zijde wordt mede gedeeld, heeft de ingenieur Secgij Pawl- witsj Terentij op 1 December met zeven arbeiders van de door hem geleide afdee- ling van de Karl Marx fabrieken te Lenin grad een Duitsche stelling binnen den ijzeren ring om de belegerde stad weten te bereiken. De vluchtelingen hadden drie weken gelede# nog gewerkt in de Karl Marx fabrieken, waar zij, zooals de inge nieur verklaarde, granaatwerpers vervaar digden. Door Duitsche bommen was de groote fabriek voor een deel gesloten, zoo dat zoowel de arbeiders als ook de inge nieur moesten medehelpen by den aanleg van barricaden. Wij moesten steeds har der werken en kregen alsmaar minder te eten. Daarom zijn wij bij nacht en ontij vertrokken omdat wg dit troostelooze be staan niet lariger wenschten voort te zet ten. De speciale A.N.P.-correspondent te Ber lin meldt: Van militaire zgde wordt er op gewezen, dat de slag in Noord-Afrika, dat kan reeds nu worden vastgesteld, succesvol voor de Duitschers en Italianen verloopt. Hierbg wordt gewezen op 'de Engelsche mededeeling dat de zoogenaamde corridor naar Tobroek weer verbroken werd. Het aantal vernielde Britsche pantserwagens, nL 814,, komt overeen met het materiaal van verscheidene pantser-divisies, die al dus volkomen vernietigd zgn. Men1 verzwijgt te Berlgn geenszins, dat die Engelschen op verschillende plaatsen hebben aangevallen, doch men wijst erop, dat het generaal Rommel door vorming van overeenkomstige zwaartepunten in Libye toch gelukt is de Britten te verslaan. De verliezen der Britten in Noord-Afqjka wegen voor het Britsche leger zwaar, daar de Britten alle manschappen en al het oor logsmateriaal per schip moeten aanvoeren. De 814 pantserwagens, die de Britten tot nu toe hebben verloren, komen overeen met de strijdkracht van verscheidene pantser divisies en kunnen noch door herstel noch via de lange vervoerswegen der Britten zoo snel worden vervangen dat dit nog com- pènseerend kan werken in de thans aan den gang zijnde gevechten. DUITSCHE VLIEGTUIGEN VALLEN FORMATIE BRITSCHE VERKENNINGSWAGENS AAN. Een formatie van 45 Britsche pantser- verkenningswagens is in de Marmarische woestgn den lsten December door stuka's en torpedovliegtuigen bgna volkomen op gerold. Jachtvliegtuigen, die den stuka's ter bescherming waren meegegeven, hebben twee vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. De Duitsche luchtmacht heeft den lsten December in Noord-Afrika sterke formaties gevechtsvliegtuigen, stuka's en torpedo vliegtuigen in den strijd gebracht ter be- strij<fcng van de vgandelgke troepen. Op verschillende brandpunten van den strijd werden colonnes gepantserde voertuigen gebombardeerd en met boorciwapens aange vallen. Het Italiaansche luchtwapen heeft ook successen behaald. Een der formaties ont moette een formatie vgandelgke jagers, die grooter in aantal was. Ondanks de nume rieke minderheid slaagde zg er in zeven toestellen brandend neer te schieten en verscheidene andere te treffen. Zonder ver liezen keerde zij vervolgens naar haar ba sis terug. LIDDELL HART OVER DEN STRIJD IN LIBYE. Liddell Hart brengt in een artikel in de Daily Mail de latente teleurstelling van het Engelsche publiek over het verloop van den veldtocht in Libye duidelijk tot uitdrukking. De tweede fase van het of fensief, zoo schrijft hg„ is moeilijker ge weest dan de eerste. Ondanks het gipote voordeel, dat de troepen van Cunningham door den strategischen opmarsch verkre gen hebben, rechtvaardigt de tactische voortzetting van de operaties nauwelijks de verwachtingen die door den snellen opmarsch der Engelsche strgdkrachten dwars door de achtcrwaartsche verbin dingen .an den vgand algemeen gewekt werden. Wanneer het Engelsche offebsief werkelijk een zoo groote verrassing ge weest is als men aanneemt, dan hebben generaal Rommel's troepen zich opvallend goed hersteld. De voorspelling van den minister-president, dat evenals in een zeeslag „alles misschien in twee uur be slist zou zgn" is niet vervuld. Het is den vgand niet alleen gelukt zgn operaties op dezelfde hoogte te houden, doch hg heeft zgn tegenaanvallen zelfs zoodanig ontplooid, dat hy angstwekkend dicht bg een Duitsch eindsucces gekomen Tekort aan arbeidskrachten ln„ Engeland. Naar de Britsche berichtendienst meldt, heeft Churchillgisteren in het Engelsche Dagerhuis aangekondigd, dat de regeering voornemens is nieuwe manlgke en vrouwe- Igke arbeidskrachten in Groot-Brittannië op te roepen. Churchill deelde mede, dat de regeering volmachten zal verzoeken om ongehuwde vrouwen tusschen 20 en 30 jaar te dwingen tót de geüniformeerde diensten toe te treden. De oproeping van manlgke arbeidskrachten zal worden uit gebreid tot den leeftgd van 18 M ,jaar, teneinde aldus nog 70.000 man voor de diensten in 1942 te waarborgen. Jonge mannen en jonge meisjes tusschen 16 en 18 jaar zullen worden geregistreerd. Men zal hen trachten te bewegen zich vrijwillig aan te sluiten bg de staatsdiensten. Aan het slot van zijn rede verklaarde Churchill, dat tot het eind van den oorlog twee gieren boven Engeland zouden zwe ven, nl. invasie en luchtaanvallen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 1