PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT MAANDAG 1 DEC. 1941 Aanzienlijke terreinwinst voor de Duitsche troepen. Met Duitschland tegen het kapitalisme. ABONNEMENTSPRIJS 19 ct. per week ot 2.42 per kwartaal Franco per post 1 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 5 cent ADVERTENTIEPRIJS Van 1—5 regels 1.65. Iedere regel meer 33 cent. BU abonnement speciale prijs. Kleine advertenties van 1—6 regels 0.55. Iedere regel meer 11 ct. (max. S regels.) „Brieven, of adres bureau van dit blad" 10 cent extra. Dit nummer bestaat uit 8 bladzijden WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300. PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT, MIDDELBURG Directie F. van de Velde, Ft B. den Boer 184ste JAARGANG NUMMER 283 HoofdredacteurJ. C, Visser, Vlissingen De BUREAUX van de Pre., nel ale Zeeuwscbe Courant zijn gevestigd te: VLISSINGEN Redactie en Admini stratie Walstr. 68-t>0, teL 10 (2 UJnen) Redactie na kantoortijd telefoon 678 MIDDELBURG Londenache Kaal 29 Redactie telefoon 269. na kantoortijd telefoon 825, Administratie telefoon 139 GOES Red. en Adminlstr. Turfkade 16, teL 2863, na kantoortijd tel. 2475 OOSTBURG Redactie en Admini stratie Breedestraat 46, telefoon 102 SOUBURG Kanaalstraat 46, teL 85 BRESKENS Dorpsstraat 85. teL 21 AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBIICITEITSV/AARDE, INGESTELD DOOR DE VEREENIGING „DE NEDERLANDSCHE DAG Bolsjewistische tegenaanvallen afgeslagen. »a».i irim Van militaire zijde verneemt het D.N.B. het volgende De bolsjewisten hebben in de week van 22 tot 29 November de sterk ste strijdkrachten in den strijd geworpen tegen de Duitsche aanvallen in het gebied van Rostof en in de bocht van de Donetz. Hun tegenaanvallen werden zonder reke ning te houden met verliezen, met steun van artillerie, zware en zeer zware pant serwagens, alsmede van talrijke vliègtui- gen uitgevoerd. De Duitsche troepen ver sloegen hen in zeer hevige gevechten van •man tegen man. De bolsjewistische infan terie, die in dichte golven werden voort gedreven, leed door het Duitsche afweer- vuur ongewoon hooge verliezen. De Duit sche jagers schoten alleen in het gevechts- gebied van een corps op één dag 22 bolsje wistische vliegtuigen neer.' De terreinwinst, die de aanvallen van de Duitsche troepen in den centralen sec tor van het Oostelijk front tijdens deze week opleverden, was aanzienlijk. Solnet- Sjnogorski, 50 km. ten Noordoosten van Moskou werd genomen en ten Noorden hiervan de stad Kiin, dat vooral als ver keersknooppunt van belang is. De bolsje wisten leden zware, bloedige verliezen. Een bolsjewistische divisiestaf, die zich met de zwaarste pantserwagens tegen de Duitsche omsingeling verdedigde, werd eerst, nadat de pantserwagens op drama tische wijze buiten gevecht waren gesteld en het huis was opgeblazen,vernietigd. In denzelfden sector werden alleen in vier dagen 3.498 gevangenen gemaakt en 24 pantserwagens, 12 stukken geschut, 13 stuks pantserafweergeschut en 10 stuks luchtdoelgeschut buit gemaakt, resp. ver nietigd. Een ander corps veroverde binnen drie dagen 1.089 versterkte kazematten e'h steunpunten, maakte 1.390 gevangenen en zuiverde het terrein van 2.924 mijnen. By de hier geleverde gevechten in de bosschen werden 2.260 gesneuvelden geteld. De Duitsche troepen hebben deze successen behaald ondanks een vorst van tien gra den, ondanks slecht zicht en ondanks sneeuw en ijs. Ook in den Noordelijken sector van het front sloegen de Duitsche formaties alle uitvalspogingen der bolsjewisten uit Le ningrad en alle tegenaanvallen op de Duitsche linies af. De voor den oorlog belangrijke installa ties in Leningrad en Kroonstad werden door de artillerie van het leger doeltreffend beschoten, alsook het scheepvaartverkeer tussehen deze beide plaatsen. De Duitsche luchtmacht ondersteunde de gevechten van het Duitsche leger zoowel bij den afweer van bolsjewistische tegen aanvallen alsook de eigen aanvallen op zeer doeltreffende wijze'. De bolsjewisten verlo ren als gevolg van het optreden van de Duitsche luchtmacht in deze week alleen 50 pantserwagens, meer dan 1.250 voertui gen, 173 treinen met meer dan 10.000 wa gons en in de periode van 22 tot 28 Novem ber 207 vliegtuigen. Ook de Duitsche marine heeft in de af- geloopen week vele successen behaald. Zij bracht door middel van motortorpedoboo- ten vier Britsche koopvaardijschepen met een gezamenlijken inhoud van 16.500 brt., een Britschen motortorpedoboot tot zin ken en beschadigde twee andere motortor- pedobooten zwaar. Bovendien verloren de Britten als gevolg van het optreden van Duitsche duikbooten in deze week een kruiser van de Dragon klasse en een torpe dojager van de Jervèsklasse. Een Britsch slagschip werd door een torpedo zwaar getroffen. Vier Britsche motortorpedoboo- ten werden zoo zwaar beschadigd, dat aangenomen kan worden, dat deze zijn vergaan. Hiertegenover ging slechts één Duitsche motortorpedoboot verloren, nadat de bemanning gered was. ELITE-REGIMENT DER BOLSJEWISTEN VERNIETIGD. Bij een wanhopige actie hebben de bol sjewisten, naar het D.N.B. verneemt, in den Noordelijken sector van het Oostelijk front op 28 November een van de weinige goed uitgeruste elite-regimenten, waarover zij nog beschikken, verloren. Dit z.g. elite-regiment, was over een dicht gevroren baai van het Ladogameer op weg om een aanval te doen in den rug der Duitsche troepen. Deze actie mislukte echter door een snellen tegenaanval van een Duitsch bataljon infanterie en van een gemotoriseerde afdeeling infanterie van een verkenningsafdeeling. De Duitsche een heden vielen het bolsjewistische regiment aan, dat met enkele compagnieën den oever had bereikt. Op den oever en deels nog op het ijs van het Ladogameer werd het bolsjewistische elite-regiment totaal in de pan gehakt. Nadat de strijd geëin digd was, lagen op het slagveld 1.500 ge sneuvelde bolsjewisten. DUITSCHE TEGENSPRAAK. Van militaire zyde wordt het volgende medegedeeld De Britsche admiraliteit beweert, dat de duikbooten „Tigris" en „Trident" in de Arctische zeeën acht Duitsche transport schepen tot zinken hebben gebracht en er zeven zwaar beschadigd hebben. Dit be richt stemt niet met de feiten overeen. Verscheidene weken geleden is aan de Noorsche kust een vrij klein transportschip verloren gegaan. Tijdens den geheelen veldtocht in het Oosten zijn sinds 22 Juni bij den ravitailleeringsdienst minder sche pen verloren gegaan, dan thans deze beide Britsche duikbooten alleen tot zinken zou den hebben gebracht. Daarentegen hebben echter Britsche duikbooten tijdens den veldtocht in het Oosten vier kleine vaar tuigen van de Noorsche kustvisschery tot .zinken gebracht. De spanning In het Verre Oosten. VERKLARING VAN TOJO. De Japansche premier, generaal Tojo, heeft ter gelegenheid van den verjaar dag van het gemeenschappelijk pact een boodschap gericht tot de volken van Ja pan, China en Mandsjoekwo, waarin wordt gezegd, dat deze drie landen radicaal, geographisch en historisch onafscheide lijk verbonden zijn en besloten een ge meenschappelijke leefruimte te vormen, hetgeen de grootste taak der eeuw is. Vele landen keeren zich thans nog in vijandschap tegen een nieuw Oost-Azië en hopen zich op kosten van millioenen Azia ten te kunnen verrijken en hun machts honger te stillen. Met behulp van Tsjiang Kai Sjek po jen Engeland en de Ver. Staten tot handhaving van hun heerschap pij de Oost-Aziatische -olken tegen elkaar op te hitsen. Aan deze methoden moet in Oost-Azië een eind worden gemaakt, evenals aan de wreedheden en verwoes tingen van het communisme. Tevens zul len wij een streep zetten onder de uitbui ting door Amerika en andere Westersche naties met het doel de ketenen van onze voeten to rukken, zoodat wij in een tijd van ontwaken kunnen leven in vrede en geluk. BRITSCHE TROEPEN MOETEN ZICH GEREED HOUDEN. De Engelsche berichtendienst meldt, dat alle troepen te Singapore bevel hebben gekregen zich gereed te houden. Voor alle leden van de Britsche lucht macht in het gebied van Malaya zyn de verloven Ingetrokken, naar Associated Press uit Singapore meldt. Britsche vliegtuigen boven Duitsch gebied. In- den afgeloopen nacht zijn Britsche bommenwerpers de Duitsche bocht inge vlogen, benevens het Noord-Duitsche kustgebied. Bommen, die neergeworpen werden op woonwijken, veroorzaakten mi litaire noch economisch militaire schade, daarentegen wel beschadigingen aan hui zen en verliezen aan dooden en gewonden onder du burgerbevolking. Volgens tot dus ver ontvangen berichten werden vier Britsche toestellen neergeschoten. MONTENEGRO. Het Italiaansche staatsblad publiceert een verordening over de instelling van een gouvernement voor het gebied Montenegro. De gouverneur, die door het opperbevel der Italifeanschè weermacht benoemd wordt, heeft zijn zetel te Cettinje. Zuiveringsactie tegen communisten in Servië voltooid. De zuiveringsactie tegen de communis tische benden in Centraal Servië wordt, naar het D.N.B. uit Belgrado verneemt, met succes voortgezet. By de inneming van de plaats Roednik door de Servische vrijwilligers zyn groote hoeveelheden mate riaal, zooals geweren, bommen, een op slagplaats van levensmiddelen en medica menten, die uit verschillende ziekenhuizen geroofd waren, buitgemaakt. Ten Westen van het dorp Josjanitza by Sokobanja is een communistische bende verstrooid. Met achterlating van dertig dooden namen de communisten de vlucht. De laatste communistische haarden van onrust in Westelijk Servië zyn gezuiverd. De communistische benden zijn uit 'de ste den batsjak en Oezitsje verdreven en kon den ten slotte vernietigd worden. Dit be richt werd te Belgrado met groote voldoe ning ontvangen, daar de communisten juist de laatste dagen in Catsjak nieuwe daden van geweld gepleegd hadden. Nadat de communisten die stad overvallen had den, begonnen zij terstond er mede om met hun persoonlyke vijanden af te rekenen, h tgeen beteekende, dat zij iedereen ver moordden, die hun in den weg kwam. On der aanvoering van den vroegeren commu- nistischen afgevaardigde Melentye Niksitsj en van communistische agenten uit het buitenland, de Joden Norota, Titus en Lin- denmayer, roeiden zy systematisch alle nationale elementen uit, zooals zij dit reeds in de plaatsen van WestelijkServië, Oezitsje en Pozega gedaan hadden. De be volking vluchtte in massa uit dit commu nistische „paradijs" en verbeidde met on geduld het einde van haar lijden. Te St.raga:*u, in Westelijk Servië, werden na den aftocht der communisten, verschrikke lijke misdaden ontdekt. Zoo werd een kin dertehuis overvallen. Alle kinderen werden de koude ingedreven en het tehuis werd leeggeplunderd. Toen de kinderen half bevroren in het huis waren teruggekeerd, wierpen de communisten er een bom in, waardoor vijftig kinden den dood vonden. DE BEZETTING VAN SURINAME MERKWAARDIGE ONTHULLINGEN. De Amerikaansche commentaarschrrjvers Pearson en Allen doen naar, het D.N.B. uit New York meldt, in de „New York Daily Mirror" interessante onthullingen over den achtergrond van de bezetting van Nederlandsch Guyana. Volgens deze ont hullingen hébben de Nederlanders zich aanvankelijk tegen de bezetting verzet, daar zij vreesden, dat dit het begin zou zyn van een nieuw, Amerikaansch, wereld rijk en geen mogelijkheid zagen, de kolonie terug te krijgen, wanneer de Vereenigde Staten voornemens waren deze kolonie in te palmen. Onze tegenstand is eerst door Churchill gebroken, terwyl president Roo sevelt korten tyd geleden in dezelfde rich ting heeft gewerkt, tijdens het bezoek van Prinses Juliana aan Hydepark. De wer kelijke reden voor de bezetting "$an Ne derlandsch Guyana is, naar de commen taarschrijvers verklaren, de weigering van Brazilië om de 12 luchtbases, die op zyn gebied in aanbouw zijn, door strydkrach- ten der Vereenigde Staten te laten bezet ten. Dientengevolge heeft men de troepen der Vereenigde Staten gestationneerd in een aan Brazilië grenzend gebied. In de persconferentie heeft president Roosevelt verklaard, dat Amerika zich be zig zal houden met de bestudeering der economische problemen der Caribische zee. Men ziet voor dit doel de vorming onder oogen van een gecombineerde Engeïsch- Amerikaansche overheid. De Amerikaansche bezetting van Suriname. Ook de isolationistische New York Daily News juicht de bezetting van Suriname door de Ver. Staten toe. Het blad stelt den eisch, dat de kolonie na den oorlog niet zal worden teruggegeven. De bezetting vormt een imperialistische, opportunisti sche' manoeuvre der machtspolitiek der Ver. Staten en dus een bouwsteen in den opbouw van het empire. Het is ook onver standig en huichelachtig Suriname en an deren bezetten landen den status te geven van een Amerikaanschen staat. Zij moe ten veeleer behandeld worden als Britsche koloniën, want wanneer éénmaal de koers is ingeslagen van het imperialisme, moet men ook imperialistisch handelen. Daarom is het ook moeilijk» te zien, waarom de Amerikaansche regeering wacht met de bezetting van Fransch Guyana, Martinique en Guadefoupes. Imperialisme zonder masker. Het boven staande A.N.P. bericht mag wel zeer ken merkend worden geheeten voor de opvat tingen in de Ver. Staten. Er blijkt toch uit, dat de Monroe-doctrine in de nieuwe wereld wel wordt gehuldigd, maar dan alleen wanneer zij dienstbaar kan worden gemaakt aan dp eigen imperialistische doeleinden. Of echter Monroe, toen hij zijn „Amerika voor de Amerikanen" tot leuze verhief, daarby een Amerikaansch imperialisme beoogde te propageeren, 'mag met eenigen grond betwijfeld worden. De Monroe-doctrine is tot een verwrongen fi guur geworden en zulks te meer, nu zelf de isolationistische per. het masker heeft laten vallen en de ware bedoelingen van het Witte Huis heeft onthuld. De te verwachten Duitsche aanval op Suriname, wordt door dit isolationistische commentaartje tot een slechte propagan distische manoeuvre. Het is van belang, dit nog even te signaleeren. FIETSTAXI'S NIET VOOR ZIEKENVERVOER. De secretaris-generaal van het departe ment van justitie heeft zich met betrek king tot de vraag of fietstaxis, welke voor ziekenvervoer e.d. worden gebruikt, ook vallen onder het verbod van zoogenaamde fietstaxis, gewend tot den Hoheren SS und Polizeiführer. Laatsgenoemde autoriteit heeft medege deeld, dat, naar de meening van den Rijks commissaris, uit principieele overwegingen ten aanzien van fietstaxis geen uitzon deringen kunnen worden gemaakt. VEREENIGINGEN LN DE NED. CULTUURKAMER. Tan aanzien van de verhouding van ver- eenigingen van personen en stichtingen tot de Nederlandsche cultuurkamer zyn ver scheidene onduidelijkheden opgedoken. De commissaris voor de niet-economische ver- eenigingen en stichtingen in Nederland blijft zijn bevoegdheden uitoefenen tot de nieuwe regeling voor vereenigingen en stichtingen haar beslag heeft gekregen en wel in overeenstemming met den voorzitter van de Nederlandsche Cultuurkamer. Eerst na het gereed zijn van de nieuwe regeling voor vereenigingen en stichtingen gaan de bevoegdheden van den commissaris over op den voorzitter van de Ned. Cultuurkamer. Tot dat tijdstip neemt genoemde com missaris zijn besluiten ten aanzien van de in het eerste lid genoemde vereenigingen van personen en stichtingen in overeen stemming met den president. De president is bevoegd hierop betrekking hebbende voorstellen in te dienen. ENORME VISCH AANGEVOERD. Aan den ryksvischafslag te LJmuiden is Donderdag door den logger K.W. 176 een enorme visch aangevoerd, nl. een apikauw van byna 300 kilo. Tydens het uitoefenen van de haringvis- schery heeft men dezen reus onder de zout waterbewoners in de netten gekregen. Deze kolos is het slachtoffer geworden van zyn eigen vraatzuchtigheid, daar hij zich te goed deed aan de visch, welke reeds in de vischnetten verward geraakt was. Daar het vleeseh tranig is van de apikauw, is de han delswaarde zeer gering. Het beestje bracht 64 op De ZeerEerwaarde Heer J. J. Loos, Deken pastoor te Aardenburg, vierde Zaterdag j.l. onder groote belangstelling van de zyde der parochianen zijn zilveren jubileum als pastoor te Aardenburg. (Foto Jos. Weynen.) Loonbelasting voor losse arbeiders. In de staatscourant van 27 November 1941 is een uitvoeringsbeschikking opgeno men betreffende de toepassing van het be sluit op de loonbelasting 1940 ten aanzien van losse arbeiders. Krachtens de daarbij getroffen regeling zijn losse, arbeiders ver plicht jaarlijks bij den infepecteur of hij den plaatselijken dienstgeleider der directe be lastingen een loonbelastingboekje aan te vragen. De inspecteurs zullen plaats en tijd voor het aanvragen van deze boekjes be kend maken. De werkgevers worden er op gewezen, dat zij voor een lossen arbeider voor het jaar 1942 geen werknemersverklaring be hoeven in te zenden en geen loonbelasting- kaart behooren aan te leggen. In een „aan vulling op de handleiding voor de werkge vers" welke dezer dagen zal worden toege zonden, zullen aan de werkgevers verdere mededeelïngen worden gedaan omtrent de voor hen uit de nieuwe regeling voort vloeiende verplichtingen. Nederlandsche Arbeidsdienst. AANMELDING EN KEURING. Aanvang van den diensttijd op 15 De cember 1941. Na afloop hiervan bemiddeling voor arbeid in Nederland. Keuringen hebben plaats op 1, 2, 3, 4 en 5 December 1941. Voor vrijwillige dienstneming bij den Nederlandschen Arbeidsdienst zal op on- dervermelde plaatsen en data, telkens tus sehen 9.30 en 15 uur gelegenheid zyn voor keuring voor vrijwillige dienstneming. Iedere jonge man, die aan de volgende voorwaarden voldoet, kan 'zich naar de dichtsbij gelegen keuringsplaats begeven en zich aanmelden bij den voorzitter van den keuringsraad. Reiskosten voor de heen- en terugreis worden vergoed. Het is aan te bevelen een broodmaaltijd mede te brengeü. Gegadig den moeten aan de volgende voorwaarden voldoen a. Nederlander zyn b. niet jon ger dan 17 en niet ouder dan 23 jaar zyn 3. ongehuwd zijn. Meldt U ter keuring aan Den Haag, Huygenspark 23, Dinsdag 2 Dec. 's Her togenbosch, stadhuis, ingang achter het stadhuis 3, 2de etage, Dingdag 2 Dec. 1941 Eindhoven, Kruisstraat 53, Parochie huis, Woensdag 3 Dec. Ieder die wordt goedgekeurd en overi gens aan de eischen voldoet wordt op'15 December "1941 opgeroepen om gedurende 51/2 maand in den Nederlandschen Ar beidsdienst te dienen. Na beëindiging van den diensttyd van 5'/2 maand kan de vrijwilliger bij gebleken geschiktheid in aanmerking komen voor een van de 3 volgende groepen a. oplei ding tot kader b. vrijwillig nadienen ge durende nader te bepalen tijd c. na eervol ontslag voorkeur by arbeidsbemiddeling in Nederland. De overval op Maastricht. Het getal der in de arbeiderswijk te Maastricht bij den Britschen luchtoverval van Donderdagnacht gevallen slachtoffers is volgens de jongste berichten gestegen tot 21 dooden. Uit een officieele opgave blykt, dat 287 huizen gedeeltelijk Volkomen vernield en gedeeltelijk zwaar beschadigd en niet meer bewoonbaar zyn. De burgemeester van Maastricht, de heer L. Peeters, bracht Zondagmorgen een bezoek aan de zwaargewonden, terwyl Zon dagmiddag de bisschop van Roermond, mgr. L. Lemmens, eveneens de vele zwaar gewonden bezocht, alsmede de dakloozen, die in verschillende openbare gebouwen van de stad zijn ondergebracht. Daarna heeft mgr. Lemmens ook nog een bezoek gebracht aan de plaats van de ramp. A. P. F. DUIJNSTEE GEPENSIONNEERD Met ingang van 1 December a.s. verlaat de heer A. P. F. Duijnstee, hoofdinspecteur der P. T. T. na een diensttyd van 46 jaren, wegens het bereiken van den pensioenge rechtigden leeftyd den dienst der P.T.T. THEE EN KAAS VOOR DE FEESTDAGEN. BON 167 VOOR SINTERKLAAS-KAAS. Het is altijd eert goede gewoonte bij ons geweest, in de donkerste maanden van het jaar onze medemenschen met geschenken te verrassen. Voor een groot deel van onze landgenooten is het St. Nicolaasfeest daar toe aanleiding, voor een ander deel het kerstfeest. Voor het rijksbureau voor de voedsel voorziening in oorlogstijd zijn beide feesten aanleiding om voor een verrassing te zor gen. Toen de thee-distributie eenigen tijd ge leden werd beëindigd, werd in het vooruit zicht gesteld, dat de betrekkelijk kleine hoeveelheid thee, die was overgebleven, zou worden gereserveerd voor een speciale ge legenheid. Wat lag meer voor de hand, dan dat wij allen dachten aan het geschenken feest bij uitnemendheid St. Nicolaas. Het komt dus eigenlijk niet geheel onverwacht wanneer thans kan worden medegedeeld, dat in December de laatste thee zal worden ter beschikking gesteld. Deze thee zal ech ter, in tegenstelling tot de verwachtingen van het publiek, niet met Sint Nicolaas, doch omstreeks kerstmis verkrijgbaar wor den gesteld, daar de distributie van de laatste resten van een artikel de autoritei ten altijd voor vele moeilijkheden plaatst. In elk gevalde belofte wordt ingelost. Nader zal worden bekend gemaakt, hoe groot dit laatste rantsoen thee zal zijn en op welke wijze het zal kunnen worden ver kregen. Men heeft echter cok het Sint Nico laasfeest niet zonder iets extra's op distri- butiegebied willen laten voorbijgaan. Daar om is besloten, ter gelegenheid van dien feestdag eenmaal gen extra rantsoen kaas ter beschikking te stellen, dat honderd gram per persoon zal bedragen. Omtrent de wijze, waarop men dit extra rantsoen zal kunnen bekomen, volgt hieronder een mededeeling. De secretaris-generaal van het departe ment van landbouw en visschery maakt bekend, dat in de week van Sint Nicolaas een extra rantsoen kaas van 100 gram be schikbaar wordt gesteld. In verband daar mede geeft gedurende het tijdvak 30 No vember tot en met 6 December a.s. de met „167" genummerde bon van de bonkaart algemeen, recht op het koopen van 100 gram kaas. Deze bon mag ook reeds op Zaterdag 29 November worden gebruikt en blijft bovendien na 6 December a.s. nog geldig tot en met 27 December a.s. Distributie van vaste brandstoffen. De secretaris-generaal van het departe ment van handel, nijverheid en scheepvaart deelt mede, dat gedurende het tydvak van Maandag 1 December 1941 tot en met 31 Januari 1942 de met K.F. 07 gemerkte bon nen van de kaarten .M. en N., welke zijn uitgereikt aan verbruikers, die voor kook- doeleinden op het uitsluitend gebruik van vaste brandstoffen, al dan niet in combina tie met petroleum, zyn aangewezen, elk recht geven op het koopen van een eenheid vaste brandstoffen, met uitzondering van anthracict en fabrieksturf. Gedurende het tijdvak van Maandag 1 December 1911 tot en met Woensdag 31 December 1941 geven de met de woorden „generator-anthraciet twaalfde periode" ge merkte bonnen recht op het koopen van 1 hl. (maximum 75 kg.) ant'nracietnootjes 4 of 5 of 50 kg. turfcckes, terwyl geduren de genoemd tijdvak de met „generator turf twaalfde periode" gemerkte bonnen recht geven op het koopen van 50 stuks bagger- turf. Honden- en Kattenbrood. BONAANWIJZING. Het rijksbureau voor de voedselvoorzie ning in oorlogstijd maakt bekend dat voor het tijdvak van 1 tot en met 31 December 1941 op bon no. 17 van de voederkaart voor honden wordt verkrijgbaar gesteld voor honden van Groep 1 10 kg. hondenbrood. Groep 2 10 kg. hondenbrood. Groep 3 8 kg. hondenbrood. Groep 4 5 kg. hondenbrood. Groep 5 4 kg. hondenbrood. Groep 6 3 kg. hondenbrood. Op bon no. 17 van de voederkaart voor katten wordt voor dezelfde periode 1kg. kattenbrood verkrijgbaar gesteld. Na 31 December 1941 zijn de bonnen no. 17 van bovenbedoelde kaarten ongeldig. Zij mogen nadien niet meer worden aange nomen. Lagere prijs voor sprot: De gerookte of gestoomdesprot, die den laatsten tyd een belangrijk onderdeel van - het menu pleegt uit te makenis aanzien lijk goedkooper geworden. De gemachtigde voor de prijzen deelt mede, dat een beschikking is afgekomen, die 4 December a.s. in werking treedt en waarin de prijzen voor sprot en zeebliek zijn vastgesteld. Ook de gefileerde sprot, die in de bekende pakjes wordt verkocht, is aanmerkelijk in prijs gedaald. Wanneer sprot wordt verkocht, dient men er op te letten, dat er verschillende prijzen zyn vastgesteld voor sprot, die grooter dan 10 cm. en sprot, die kleiner dan 10 cm. is. Men raadplege de desbetreffende officieele publicatie, die 4 December a.s. in de bla den zal worden opgenomen. KINDERLIJKJE GEVONDEN. In het Buitendamsterdiep te Groningen is drijvende gevonden een kinderlijkje. Bij onderzoek bleek de recherche dat het een onvoldragen vrucht van het vrouwe lijk geslacht was.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 1