PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT WOENSDAG 26 NOV. 1941 ANTI-KOMINTERNPACT VOOR VIJF JAAR VERLENGD. DE INSTELLING VAN CULTUURRAAD EN CULTUURKAMER. Met Duitschland tegen het kapitalisme. ABONNEMENTSPRIJS 19 ct. per week of 2.42 per kwartaal Franco per po3t 1 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 5 cent ADVERTENTIEPRIJS Van 15 regels 1.65. Iedere regel meer 33 cent. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties van 15 regels 0.55. Iedere regel meer liet. (max. 8 regels.) „Brieven, of adres bureau van dit blad" 10 cent extra. Dit nummer bestaat uit 6 bladzijden WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE. VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA-S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300, PROVINCIALE. ZEEUWSCHE COURANT, MIDDELBURG DirectieP. van de Velde, P. B. den Boer 184ste JAARGANG NTJM7 "R 278 Hoofdredacteur J. C. Visser, Vlissingen De BUREAUX van de Provinciale Zeeuvrsche Courant zijn gevestigd te: VLISSINGEN Redactie en Admini stratie Walstr. 68-60. teL 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 578 MIDDELBURG Londensche Kaal 29 Redactie telefoon 269. na kantoortijd telefoon 825, Administratie telefoon 139 GOES Red. en Administr. Turfkade 15, teL 2863. na kantoortijd tel. 2475 OOSTBURG Redactie en Admini stratie Breed est raat 45. telefoon 10» SOUBURG Kanaalstraat 45. teL 85 BRESKENS Dorpsstraat 85, teL 21 AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLICITEITSWAARDE, INGESTELD DOOR DE VEREENT GING „DE NEDERLANDS CHE DAG ie».iumi Zeven nieuwe toetredingen. Von Ribbentrop over de beteekenis van het verdrag;. Gistermiddag is in de ambassadeurszaal der nieuwe' Rijkskanselarij te Berlijn de voor de wereldpolitiek belangrijke offici- eele plechtigheid voltrokken, waarbij uit naam van den Führer en de rijksregeering, de rijksminister van buitenlandsche zaken Von Ribbentrop de vertegenwoordigers van het in het Anti-Kominternpact vereenigde staten heeft begroet evenals de vertegen woordigers van de regeeringen, die gevolg hebben gegeven aan de uitnoodiging tot toetreding door de mogendheden die reeds lid waren van het pact, zoo meldt het D.N.B. Nadat de vertegenwoordigers van de verdragmogendheden het protocol tot verlenging van den geldigheidsduur van, het anti-Kominternpact met nog vjjf jaa. hadden onderteekend, maak ten de vertegenwoordigers van Bul garije, Denemarken, Finland, Kroatië, Roemenië en Slowakije op plechtige wjjze bekend, dat hun landen toetra den tot dit pact tegen den bolsjewisti- schen wereldland. Vervolgens las de rijksminister van buitenlandsche zaken een telegram voor van den Chineesehen minister van buitenlandsche zaken, dr. Tsoemin Jee aan de rijksregeering, waarin werd medegedeeld, dat de Chineesche natio nale regeering eveneens toegetreden is tot het anti-Kominternpact. Behalve de in Berlijn vertoevende staatslieden der anti-Kominternpaetmogendheden waren btf de plechtigheid aanwezig de leden der delegaties, het corps diplo matique der pact ogendheden en de vertegenwoordigers van de binnen- en buitenlandsche pers. Bij de plechtigheid ter gelegenheid van- de herdenking van de sluiting van het anti- kominternpact in 1936 hebben, zoo meldt het D.N.B., de staatslieden der bij dit pact aangesloten landen verklaringen afgelegd, waarin zij wezen op de beteekenis van dit pact. De huidige strijd tegen het bolsje wisme bewijst, hoe noodzakelijk het sluiten van het anti-kominternpact was en de landen, die zich hierin destijds vereenig- den, onderscheidden toen reeds duidelijk de groote gevaren, die in de eerste plaats Europa en verder ook de overige wereld in den vorm van het alles vernietigende bolsjewisme bedreigden. De Diiitsche le gers, geholpen door him bondgenooten, hebben aan de dreiging van dit gevaar een einde gemaakt en hierdoor een historischen dienst aan de menschheid bewezen. Daar om hebben de onderteekenaars van het pact gemeend uiting te moeten geven aan hun vaste besluit tot voortzetting van den in 1936 ingeslagen koers en tal van staten zijn inmiddels tot het inzicht gekomen, dat deze koers de eenige juiste is, zoodat zij eveneens zrjn overgegaan tot onderteeke- ning van het pact. Als eerste der aanwezige staatslieden legde de Italiaansche minister van buiten landsche zaken, graaf Ciano een verklaring af. Hij wees op de trouwe wapenbroeder- schap tusschen de troepen, die strijden aan een ontzaggelijk front tusschen IJs- en Zwarte Zee. De strijd tegen het bolsje wisme vindt eveneens diepen weerklank in de harten der volken. Generaal Osjima, de Japansche ambas sadeur, gaf uiting aan zijn voldoening, dat heden het protocol tot verlenging van het anti-kominternpact door de betrokken lan den is onderteekend en nog vele landen tot dit pac' zijn toegetreden. Von Bardossy wees erop, dat Hongarije de eerste Euro- peesche staat was, die in 1919 het slacht offer werd van de bolsjewistische terreur, doch ook de eerste staat, die dit gevaar heeft overwonnen en den weg tot inwen dige saneering heeft ingeslagen. GEMEENSCHAPPELIJK FRONT. Tegen het einde van de plechtigheid in de rijkskanselarij heeft minister Von Ribbentrop een korte toespraak gehouden, waarin hg de zeven nieuwe staten, die zich hebben aangesloten bij het anti-kom internpact, in het bijzonder begroette. De minister wees op den ondermijnenden ar beid van de komintern, die na de zware en definitieve nederlagen van het bolsje wisme in Duitschland en Italië in ver sterkte mate' in andere landen begon en legde den nadtruk op de destijds duidelijk blijk-ïnde noodzakelijkheid om een gemeen schappelijk front te vormen tegenover dit gevaar. Ik was destijds,zoo zeide minister Von Ribbentrop, van meening, dat ook andere landen tot dit inzicht zouden ko men en tot het anti-kominternpact zouden toetreden. Spoedig hierop zgn Mandsjoe- kwo, Spanje en Hongarije tot dit pact toe getreden. Thans zijn Bulgarije, Denemar ken, Finland, Kroatië, Roemenië', Slowakije en de Chineesche nationale regeering lid van dit pact geworden. Hierdoor is verre- wteg het grootste deel van de Europeesche volken en van die in het Verre Oosten in het ^anti-kominternpact vereenigd. Dootr den huidigen oorlog is het de we reld pas duidelijk geworden, dlat het bol sjewisme inderdaad vastbesloten was al zijn machtsmiddelen te gebruiken voor zgn wereldreligie. De Duitsche weermacht en haar bondgenooten hebben in zegevierende slage.. hiet communisme een slag toege bracht, wa\drva.i het zich niet meer her stellen zal. Na de vernietiging van de machtsmidde len van den staat moeten echter nog de overige in de wereld bestaande invloeden van het communisme uit den reg geruimd worden. Vervolgens wees de minister van buiten landsche zaken nog op de verderfelijke rol van de bondgenooten van het communis me, die uit een zuiver opportunisme met het communisme samengingen. Hij oesloot met te verklaren, dat hij ook namens alle in het anti-kominternpact vertegenwoor digde staten sprak, wanneer.. iij de vernie tiging van het bolsjewisme als het doel noemde, waarnaar gestreefd moet worden. DE TOETREDING VAN DENEMARKEN. In een naar aanleiding van de toetreding van Denemarken tot het anti-komintern pact uitgegeven officieele mededeeling wordt er, naar het D.N.B. uit Kopenhagen meldt, aan herinnerd, dat de Deensche re geering reeds in de afgeloopen zomer het initiatief heeft genomen tot verbod van communistische vereenigingen en commu nistische actie en dat reeds eerder de be trekkingen tusschen Denemarken en de Sovjet-Unie waren verbroken door de te rugroeping van den Deenschen gezant uit Moskou. De Deensche regeering heeft het juist geacht gevolg te geven aan de uit noodiging tot toetreding, daar dit een na tuurlijke consequentie vormt van de poli tieke lijn, die reeds gevolgd werd, sedert het uitbreken van den oorlog tusschen Duitschland geen politieke of andere ver plichtingen en raakt ook niet aan Dene- marken's positie van niet-oorlogvoerende mogendheid. Het is gericht op een coördi natie der afweermaatregelen tegen het bolsjewisme, die elk der deelnemende lan den op eigen gebied zal nemen. FINLAND S TOETREDING. Naar aanleiding van de toetreding tot het anti-kominternpacht verklaren de Fin- sche bladen in hun hoofdartikelen, dat Finland al lang tevoren als een der eer sten den strijd tegen het bolsjewisme en tegen de komintern heeft aangebonden en genoodzaakt werd een bloedigen oorlog tegen het opdringende communisme te voeren. Hufvudstadsbladet schrijft: „De bree- de massa in Finland heeft zich in beginsel altgd tegen de komintern gekeerd. Het verschil is slechts, dat het volk, na alle ongeluk, dat het heeft meegemaakt, thans nog meer doordrongen is van het besef, dat het communisme een geesel voor de menschheid is. De Sowjet-Unie is de eeni ge vijand van Finland en het anti-komin ternpact zal er toe bijdragen, dat de aan slag, die in vredestijd op Finland gedaan werd, verijdeld zal worden." De Uusi Suomi schrijft, dat de toetre ding een logisch^ gevolg is van de positie van Finland en in overeenstemming is met zijn hoofdbelangen. Er is nauwelijks een ander land in Europa, dat de nabijheid van het bolsjewistische imperialisme even smartelijk heeft gevoeld en kan weten, dat alleen een onverbiddelijke verdediging het land voor vernietiging kan behoeden. De Karjala schrijft: „Onze historische taak en ons lot verplichten ons tot het pact toe te treden. Alle partgen en volks groepen hebben op even vreeselijke wijze de verbreiding van het bolsjewistische gif ondervonden. Daarom juichen zij eenstem mig de toetreding toe." De strijd tegen communisten in Servië. Het te Belgrado verschijnende avond blad „Obnova" meldt, dat een Servische af- deeling vrijwilligers onder leiding van ma joor Kalabitsj in een gevecht, dat vgf fiur heeft geduurd, de plaats Rudnik heeft be zet, waar comijiunisten zich genesteld had den. Daarbij sneuvelden 150 bandieten en. 600 werden met de wapens in de hand ge arresteerd. Dit 'is tot dusver de grootste communistische nederlaag. Naar de „Obnova" verder verneemt, heeft een groep van 300 communisten, toen zij vernomen hadden, dat hun aanvoerder, Leonid Pleskowitsj in gevangenschap was bezweken, aan zijn verwondingen, zich overgegeven aan de vrijwilligers. De door de communisten bezette stad Koetsjiwo is na twee uur door de vrijwil ligers bevrijd. Èr werden 63 communisten gedood, 20 gewond en 23 gevangen ge nomen. DE JAPANNERS IN NED.-INDIË. Uit Tokio meldt het D.N.B. De Japan ners, die met de „Nissio Maroe" uit Ned. Indie in Japan zgn teruggekeerd, zijn door de Ned, Indische autoriteiten als misdadi gers behandeld, zoo hebben zij bg aan komst te Kobe bericht. Zij zijn aan een vernederenonderzoek onderworpen. Of schoon de meeste Japanners in Ned. Indië wilden blijven, werd hun bestaan aldaar onmogelijk gemaakt, daar men him zelfs het contact- met inheemschen verbood en deze niet meer in Japansche winkels mochten koopen. Geleidelijk moeten alle J-.panners als gevolg van deze behandeling Ned. Indië verlaten. FRANSCH SCHIP DOOR ENGELSCHEN GEKAAPT. Naar uit Dakar gemeld wordt, is het Fransche koopvaardijschip „Ville de Ta- matave" door Engelsche oorlogsbodems gekaapt. HET PACHTBESLUIT. Het Verordeningenblad van gisteren be vat het Pachtbesluit van de secretarissen- generaal van justitie, landbouw en vissche- rij en financiën. Hierin worden nieuwe be palingen gegeven betreffende pachtovereen komsten, die voor een bepaalden trjd moe ten worden aangegeven. In elke provincie wordt ingesteld een Grondkamer, bestaande uit een voorzitter, een secretaris en ten minste vier deskun dige leden. De Grondkamer is belast met de beoor deeling, goedkeuring, wijziging of nietig verklaring overeenkomstig dit besluit van pachtovereenkomsten betreffende onroeren de goederen, welke geheel of voor het grootste gedeelte gelegen zgn binnen de provincie, waarvoor zij is ingesteld. De Grondkamer heeft voorts tot taak, goede pachttoestanden te bevorderen met name door het geven van adviezen, en indien partijen bij een pachtovereenkomst dit gemeenschappelijk verzoeken als scheidsman op te treden. Voorts is de moge'nkheid geopend een Grondraad in te stellen. Bijzondere voorschriften worden gege ven ten aanzien van zetboeren. Morgen komen wij uitvoerig op dit pachtbesluit terug. Vergoeding aan werkverrui- mingsarbeiders bij ongeval. De secretaris-generaal van het depar tement van sociale zaken heeft bepaald dat aan werkverruimingsarbeiders. wien in werktijd of schafttijd een ongeval over komt en voor wie daardoor op den dag van het ongeval verzuim veroorzaakt wordt, voor dat verzuim een vergoeding met behoud van de woonplaatstoelage zal worden gegeven ten bedrage van 80% van het uurloon, di.i. van 24 cent per uur. Wanneer op den dag van het ongeluk minder dan het halve aantal werkuren is gewerkt, zal over dien dag, indien daarvan althans het halve aantal uren of meer met loon en vergoeding wordt betaald^ de volle woonplaatstoelage verleend worden. Personeel van radio-dlstributie- centralen. Werktijd conform P.T.T. personeel. De persdienst van het N.V.V. schrijft ons Met ingang van 27 December 1940 zijn de particuliere radiodistributie centrales in eigendom overgegaan naar het staatsbe drijf der P^T.T. Het personeel bij deze cen trales werkzaam verricht in verschillende gevallen 12 15 uur dienst per dag. Thans is mededeeling ontvangen, dat de regeling van de werktijden en de overige dienst voorwaarden van het radiodistribu- tiepersoneel geleidelijk gelijk gemaakt zul len worden aan die van het P.T.T. per soneel. Maatregelen betreffende het verkeer ter zee. In hét verordeningenblad is opgenomen een verordening, houdende maatregelen betreffende het verkeer ter zee. Hierbg wordt bepaald, dat de „Hafenüber- wachungsstelle" 'aan schepelingen en pas sagiers van binnengeloopen schepen een landpas kan uitreiken, welke recht geeft zich op bepaalde tijden in bepaalde deelen van het bezette Nederlandsche gebied op te houden. Een toestemming voor het bin nen- en uitreizen is daarnaast niet ver- eischt. Bij niet nakoming van de gestelde voorwaarde wordt de betrokkene geacht onbevoegd te zijn binnengereisd. Voorts wordt bepaalds dat binnengeloo pen en voor vertrek bestemde schepen slechts mogen worden betreden door hun schepelingen en passagiers, personen werk zaam bij het laden of lossen of andere werkzaamhéden en personen mét een be wijs van de Hafenüberwachungsstelle. Overtreding van deze maatregelen kan worden bestraft met een tuchtrechtelijke straf van ten hoogste 20.000 voor elk geval afzonderlijk, welke straf eveneens kan worden opgelegd aan dengene, die ver antwoordelijk is voor de naleving, tenzij deze de met zijn plicht overeenkomende zorgvuldigheid heeft betracht of bewgst, .dat hem dit niet mogelijk was. RUSTKUUR VOOR MOEDERS VAN GROOTE GEZINNEN. Heden zullen dertig vrouwen, allen moe ders van groote gezinnen, door den Neder- landschen Volksdienst naar Hilversum worden uitgezonden om daar een rustkuur van een maand te ondergaan in eén moe dertehuis. dat de N.S.V. aldaar welwillend ter beschikking heeft gesteld. De N.V.D. heeft deor zijn in oprichting zijnde afdeeling gezinshulp" maatregelen doen treffen zoodat huishoudelijke hulp gedurende deze maand aanwezig is. De moeders worden op medisch advies van de huisartsen uitgezonden. Rest nog te vermelden, dat tien vrouwen uit Den Haag, tien uit Amsterdam 'en tien uit Rotterdam komen. Thailand overweegt mobilisatie. Het Thailandsche blad Soewamabhoemi meldt, dat de Thailandsche regeering over weegt, alle Thailandsche hulpstrijdkrachten te mobiliseeren, teneinde op elke mogelijk heid te zijn voorbereid. Na den oproep der regeering om toe te treden tot den lucht beschermingsdienst, hebben tienduizenden burgers zich vrijwillig aangemeld te Bang kok en voorsteden. ENGELSCHE MIJNENLEGGER TOT ZINKEN GEBRACHT. Het Britsche marineministerie heeft be kend gemaakt, dat de Engelsche mgnen- legger „Latona",, die 2650 brt. mat, tot zinken is gebracht. Een schaakspel en een fraai bewerkt kistje van barnsteen vormen een_ tweetal interessante details van de tentoonstelling .Barnsteen, het goud der zee", welke Dinsdag a.s. in het Rijksmusetrm te Amsterdam wordt geopend (Pax-Holiand-De Haan m) Prof. Snijders en prof. Goedewaagen lichten de verordeningen toe. In de persconferentie te Den Haag heb ben prof. dr. G. A. S. Snijders, president van den Nederlandschen kultuurraad, en prof. dr. T. Goedewaagen, president van de Nederluandsche kuituurkamer, eenige me- dedeelingen gedaan in zake de verordenin gen, waarbij deze lichamen zijn ingesteld. Prof. Sngders verklaarde o.m. het vol gende De Nederlandsche kultuurraad is een or gaan, dat door den rijkscommissaris in het leven is geroepen en bedoelt de ontwik keling van het Nederlandsche kuituurleven te bevorderen. De functie van den kultuur raad is in de eerste plaats consultatief. Te dien einde is de kultuurraad bevoegd bij alle Nederlandsche autoriteiten en inrich tingen, zoowel openbare als particuliere, inlichtingen te vragen omtrent aangele genheden, die tot het arbeidsgebied van den kultuurraad behooren en deze instellingen zijn verplicht alle gewenschte inlichtingen te verstrekken. Uit deze consultatieve taak spruit voort, dat dus de kultuurraad alle uitingen van het kultureele leven gadeslaat en alle bo venbedoelde diensten en instellingen door adviezen ondersteunt. Daarmede is voorts verbonden de be voegdheid van den 'kultuurraad zelf het initiatief te nemen. Met nadruk zij er ech ter nog eens op gewezen, dat de raad geen uitvoerende bevoegdheid heeft. Deze blijft berusten bij de openbare lichamen, die daartoe aangewezen zijn. De rijkscommissaris heeft dezen vorm gekozen om een orgaan te scheppen dat niet door administratieve bemoeiingen be lemmerd wordt. In verband daarmede zijn ook de leden van den kultuurraad voorloopig niet onder de ambtenaren van de departëmenten ge kozen, maar komen zij voort^uit hej Ne derlandsche kuituurleven zelf. Zooals gezegd kunnen de bemoeiingen van den kultuurraad zich uitstrekken over zaken, die onder welk departement of on der welke particuliere instelling ook, res sorteeren. Bijzonder nauw is de kultuurraad ver bonden met het departement van volks voorlichting en kunsten en met het depar tement van opvoeding, wetenschappen en kuituurbescherming. De samenwerking met deze departementen zal uiteraard het innigste zijn. De uiteindelijke beslissing over-te nemen maatregelen blijft vanzelfsprekend bg den rijkscommissaris, met name ingeval van' meeningsverschil. In het algemeen Is het de bedoeling van den rijkscommissaris in den kultuurraad een orgaan te scheppen, dat bedoelt het kultureele geweten van het Nederlandsche volk te vertegenwoordi gen, en door den kultuurraad de mogelijk heid te scheppen, wenschen, die in het Ne derlandsche volk leven, naar voren te bren gen en een gezond streven naar ontwikke ling te bevorderen. Prof..Goedewaagen deelde o.a. mede, dat men de oprichting van de Nederlandsche kuituurkamer eigenlijk moet zien als een onderdeel van een groot ontwikkelings proces, tlat zich eigenlgk al tientallen van jaren voltrekt. Zooals in de negentiende eeuw de arbeidersklasse langzamerhand tot de erkenning is gekomen en zich door organisatie als het ware een vasten vorm heeft gegeven, zoo is de Nederlandsche kuituurkamer bedoeld als een organisatie van het Nederlandsche kultuureele leven, kuituur in den zin van omvattende de pers, de radio, de film en verschillende kunsten. Het onderwgs en de wetenschap, worden dus hier niet mede bedoeld. De Nederlandsche kuituurkamer is bedoeld als de organisatie van de Nederlandsche kui tuurwereld, een organisatie, die pleit voor de belangen, zoowel voor de vakkun dige belangen als voor de economische en sociale belangen van de cultuurwerkers. De kuituurkamer is zoo gedacht, dat zij zal worden verdeeld in zes gilden, het persgilde, het filmgilde, het muziekgilde, het gilde voor theater en dans, het gilde voor bouwkunst, beeldende kunsten en kunstambacht en het letterengtide. Men wordt niet lid van een gilde, maar lid van de Nederfandscne kuituurkamer. Men wordt dan echter bij een der gilden ingedeeld. De kuituurkamer is gedacht als een lichaam met publiekrechtelijke be voegdheden. De president van de Neder landsche feultuurkamer heeft, natuurlijk binnen het kader van de geldende wets voorschriften, de bevoegdheid, verordenin gen uit te vaardigen en. beschikkingen te nemen. Lid kunnen worden niet alleen natuur lijke personen, maar ook vereenigingen, m.a.w. een kunstkring, een zangvereeni- ging, een fanfarekorps enz. enz. zal even zeer lid moeten worden, (maar dan cor poratief als vereeniging) van de Neder landsche kuituurkamer als bepaalde na tuurlijke personen. Niet lid van de kuituurkamer kunnen zgn Joden en Joodsch vermaagschapte per sonen. Men kan de kuituurkamer zien als een soort van bemiddeling tusschen de over heid en het kultuurleven, als een plaats waar beiden elkander ontmoeten. Ket is voor de overheid van het grootste belang, dat een dergelijk forum geschapen wordt. Wanneer vroeger de overheid in contact wilde treden met de kunst, de pers of de film, ging dat eigenlgk van geval tot geval. Ten slotte sprak prof. Goedewaagen nog over den overgangstoestand waarin wij ons bevinden.'Door de verordening 'wordt de eigenlijke kuituurkamer niet opgericht, maar de mogelijkheid voor de oprichting is door de verordening wel geschapen. Zoo dra de secretaris-generaal i)an het depar tement van volksvoorlichting en kunsten het noodig zal vinden, twee gilden van de zes in te stellen, zal de kuituurkamer be staan. Tot het tijdstip van de instelling van die gilden kan de secretaris-generaal ook nog tijdelijke instellingen in het leven roepen of bepaalde personen met de tijde lijke werkzaamheden en uitoefening der bevoegdheden van de gildeleiders belas ten. PRESIDENTEN VAN KULTUUR KAMER EN KULTUURRAAD. PROF. SNIJDER EN PROF. GOEDEWAAGEN BENOEMD. Het rijkscommissariaat maakt bekend De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied heeft op grond van art. 1, sub. 16 en 17 van zijn verordening nr. 108/40 (vierde verordening betreffende bijzondere bestuursrechtelijke maatrege len) binnen het kader van de verordening nr. 212/41 prof. dr. G. A. S. Snijder tot president van den Nederlandschen cul- tuurraad en den secretaris-generaal van het departement van volksvoorlichting en kunsten, prof. dr. T. Goedewaagen, tot president van de Nederlandsche cultuur kamer benoemd. Doodvonnissen in Praag. Wegens sabotage, voorbereiding tot hoogverraad en economische sabotage wer den drie Tsjechische postbeambten, één machinist en twee typografen, uit Praag en omgeving tet, dood veroordeeld. De Tonnissen werden voltrokken.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 1