PROVINCIALE ZEEUW5CHE COURANT EXE WOENSDAG 12 NOV. 1941 Berlijn spreekt van een Britsche afleidingsmanoeuvre. Vergoeding van defensieschaden. ABONNEMENTSPRIJS f 19 ct. per week of 2.42 per kwartaal Franco per post 1 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 5'cent ADVERTENTIEPRIJS Van 1—5 regels 1.65. Iedere regel meer 33 cent. Bü abonnement speciale prijs. Kleine advertenties van 1—5 regels 0.55. Iedere regel meer liet. (max. 8 regels.) „•Brieven, of adres bureau van dit blad" 10 cent extra. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSQHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DÊN BOER POSTREK&NING 359300. PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT. MIDDELBURG Dit nummer bestaat uit 6 bladzijden De BUREAUX van de Provinciale Zeeuwsche Courant zUn gevestigd teï VLISSINGEN Redactie en Admini stratie Walstr. 58-60, teL 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 578 MIDDELBURG Londensche Kaai 29 Redactie telefoon 269. na kantoortijd telefoon 825, Administratie telefoon 139 GOES Red. en Adminlstr. Turfkade 15, tel. 2863. na kantoortijd tel. 2475 OOSTBURG Redactie en Admini stratie Br eedestraat 45, telefoon 102 SOUBURG Kanaalstraat 45, tel. 35 BRESKENS Dorpsstraat 35. tel. 21 Directie F. van de Velde, F. B. den Boer 164ste JAARGANG NVMMER 266 HoofdredacteurJ. C. Visser, Vllssingen De rede van Churchill Er is geen sprake van Duitsche „vredesvoelhorens". De redevoering die Winston Churchill in Mansionhouse te Londen heeft gehouden, heeft in de Europeesche hoofdsteden en ook In Japan uiteraard eenige reactie ver wekt. De Berlijnsche correspondent van het A.N.P. schrijft, dat men bij vergelijkingen tusschen de houding van Amerika en die van Engeland, gedurende de ldatste weken tot merkwaardige conclusies komt. Van Engelsche zijde aldus de opvatting van de Wilheimstrasse, stelt men het voor, alsof een oorlog In de Pacific onvermijdelijk en direct op handen zou zijn, terwijl men" in Amerika besprekingen met Japan voert. Na het „optreden van het kabinet Tojo verkondigde men in Londen, dat zulks oor log beteekende. In Amerika stelde men eenvoudig vast, dat Koeroesoe naar Was hington zou komen,'om de hangende on derhandelingen over het doode punt heen te helpen. Thans komt Churchill zonder eenige aanleiding en terwijl Koeroesoe nog onderweg is, in zijn rede in Mansionhouse mededeelen, dat mocht Amerika met Ja-, pan in een oorlog verwikkeld raken, de Engelsche oorlogsverklaring aan Japan binnen het uur zou volgen". Het is hier weer als overal, zoo constateert men te Berlijn, 'van Polen af tot de Sovjets* toe: Engeland zal helpen, als de anderen maar den oorlog verklaren, doch als die anderen dan in den strijd ten onder gaan, steekt Engeland geen vinger uit om hen te hel pen. Churchill hoopt nog op het gezonde verstand der Japansche staatslieden, zoo zeide hij in zijn rede, en hrj voegde er aan toe, dat Japan met zijn staalproductie van 7 millioen ton per jaar, toch niets tegen een Amerikaansche staalproductie van jaarlijks 90 millioen ton zou kunnen uit richten. Doch 'de Engelsche premier aldus Berlijn hoopt geenszins op een vreedzame houding van de groote Pacific-mogendhe- den en haakt er intégendeel naar, dat Amerika in den oorlog zal gaan. Hij ver zwijgt daarom, dat de Amerikaansche pro ductie nog niet eens genoeg is voor eigen' binnenlandsch verbruik, dat zjj de ver- efschte hulp aan Engeland en de bolsje wisten niet kan leveren en dat de meeste leveranties de plaats van bestemming nooit zullen bereiken. Hijzweeg ook over dat andere punt, dat Roosevelt zelf wel aan roerde n.l. dat dec enorme Amerikaansche staatsuitgaven, waardoor thans opnieuw de belastingen gevoelig moeten worden ver hoogd. Op zichzelf beschouwd, als belas- tingpolitiek, grijpt Roosevelt hier ter af wering van het dreigende inflatiegevaar naar specifiek nationaal-socialistische mid delen. Maar toch zou het goed zijn, als het Amerikaansche volk zich eens afvroeg, waarom zijn levensstandaard eigenlijk ver laagd moet worden. Alleen ten bate van Engeland,- dat niettémin zijn lot niet zal ontgaan, aldus de Wilheimstrasse. De po litiek van Churchill is er een van uitstel "'en afleiding van het oorlogStooneel van het Britsche eiland. Doch de oorlog zal slechts eindigen met de volledige neder laag van Engeland. Te Berlijn heeft men ook aandacht ge schonken aan de op geregelde tijden op duikende geruchten over Duitsche vredes offensieven. In dezen oorlog zijn er geen Duit sche -voelhorens, die naar den vrede tasten. Zij zullen er ook niet zijn. Deze oorlog wordt door ons onverbid delijk tot aan het zegevierende #nde voortgezet. Hieraan kan noch de op vatting van Churchill, noch die van zijn bondgenoot iets veranderen. Wan neer eens de geschiedenis van dezen oorlog geschreven zal worden, zal men daarin tevergeefs het woord „Duitsche voelhorens" zoeken, wel echter lezen van „Engelsche voelhorens", die naar den vrede tasten en steeds weer van een „Duitsche overwinning". Het is nl. niet alleen onze vaste overtuiging, doch ook ons onwrikbare doel, dat 'Duitschland den oorlog wint. Of deze overwinning door de vernietiging van Engeland of door een Engelsch ver zoek om vi-ede zal worden verkregen, is het eenige vraagstuk jlat op de agenda staat. Aldus de woordvoerder van het Duitsche ministerie van bui- tenlandsche zaken, gezant dr. Schmidt voor vertegenwoordigers van de bui- tenlandsche pers in antwoord op de van Amerikaansche. zijde steeds weer verspreide geruchten over zoogenaam de Duitsche voelhorens en op de ook door Churchill in zijn rede vermelde bewering over ditzelfde onderwerp. Op het repertoire'van Churchill komen, naaf van dezelfde zijde werd opgemerkt, zeer klaarblijkelijk dergelijke „Duitsche voelhorens" voor, omdat hg de noodzaak gevoelt het verlangen naar vrede en de oorlogsmoeheid van het Engelsche volk door dergelijke voorspiegelingen te neutra liseeren. In bevoegde Duitsche kringen is men niet van zins steeds te reageeren op dergelijke beweringen en de bronnen van dergelijke geruchten op te sporen om toch steeds weer opnieuw te moeten constateeren, dat het grove leugens zijn, die de wereld wor den opgedischt. Men neemt derhalve in po litieke kringen te Berlijn aan, dat de cate gorische verklaringen van den woordvoer der van het ministerie van buitenlandsche zaken eens en voor altij< dergelijke be weringen-te niet doen. Op de vraag of het sluiten van een vrede met een persoonlijkheid als Churchill in het geheel in aanmerking komt, wees men in de Wilheimstrasse op de uitdruk king „krankzinnige drinkebroet", die de Führer in zijn jongste rede heeft gebruikt. JAPAN IS NIET VERRAST. „Ik zou verrast, geweest zijn, als Chur chill dit niet had gezegd", zoo heeft de woordvoerder der Japansche regeering ver klaard in antwoord op een vraag omtrent het Japansche standpunt nopens de uit spraak van Churchill, dat Engeland in ge val van een botsing tusschen Amerika en Japan in den Stillen Oceaan terstond den oorlog zou verklarèn aaif Japan. De woord voerder weigerde nader hierop in te gaan. Kolonel Akijama heeft als woordvoerder van het Japansche leger de rede van Chur chill een spiegelgevecht en een bedreiging jegens Japan genoemd. Churchill moet toch weten, zoo zeide hij, dat met dreigementen tegen Japan niets valt te beginnen. De Japansche regeering zoowel als het volk hoopten weliswaar den vrede in den Stillen Oceaan te bewaren, doch deze vrede mag geen vernedering voor Japan zijn. Overi gens heeft Churchill in zijn rede verzuimd naar voren te brengen, dat met het deel nemen van Engeland aan den oorlog in den Stillen Oceaan, de oorlog in den Indi- schen Oceaan uitbreekt en 4e verbindingen van Britsch-Indië met Engeland verbroken zullen worden. BRITSCHE PERSSTEMMEN. Naar de Britsche nieuwsdienst meldt, wordt de „waarschuwing" van Churchill aan het adres van Japan door de Britsche pers toegejuicht. De Daily Telegraph schrgft o.m., dat het voornaamste doel van de redevoering is geweest de leiders der Japansche politiek te waarschuwen. De'uitlatingen van leden der tegenwoordige Japansche regeering doen vermoeden, dat zij besloten hebben zich te laten verwikkelen in een strijd met de Ver. Staten en het Britsche gemeene- best. De Daily Mail schrgft, dat Churchill's openljke taal komt <5p het juiste oogen- blik, dat de Japansche speciale afgezant zich op weg heeft begeven naar de Vei*. Staten. Engeland erkent het leiderschap van de .Ver. Staten dn de kwestie van het Verre Oosten en zal niet toelaten, dat een militaire actie onbeantwoord blijft. De Yorkshire Post is van meening dat zoowel de Britsche als de Amerikaansche regeering haar besluit bekend moeten maken ten aanzien van het' probleem der Birma-route, en wel met „volkomen duide lijke woorden". DE DUITSCHE KOLONIE IN IRAN. RAPPORT OVER REISERVARINGEN. Voor de Duitsche en Nederlandsche pers alhier hebben de gewezen Duitsche gezant te Teheran, Ettel, en de gewezen Duitsche consul-generaal te Reykjavik, prof. Ger- lach, rapport uitgebracht over het optre den van Britten en Sovjets tegenover diplo matieke vertegenwoordigers van Duitsch land en tegenover de Duitsche kolonie te Iran. Het rapport van Ettel was aldus meldt het D.N.B. een lange aanklacht tegen de Britsche regeering, die schuld draagt aan het lot van Duitsche mannen en vrouwen, wier loyale houding jegens het gastland door de Iraansche regeering meer dan eens uitdrukkelijk voorbeeldig is genoemd. Bjj deze maatregelen tegen de Duitsche kolo nie, aldus de gezant, was de Britsche re geering de drijvende kracht en de Sovjet ambassadeur steeds een gewillige dienaar, die op den voorgrond trad, als de maatregelen de „goede reputatie" van Engeland zouden kunnen schaden. Het voornaamste deel van Ettels rapport is vrQeger al; gepubliceerd, naar men zich zal herinneren. Gerlach deelde mee, dat hg 10 Mei 1940 uit zjjn consulaat gezet en met de andere Duitschers op IJsland aan boord van den Engelschen kruiser Glasgow werd ge bracht. In regenstelling tot de Engelsche belofte werd hg met naar Duitschland ge bracht, doch eerst te Liverpool en later te Loiiden in een smerige gevangenis opgeslo ten. Later Werd hij naar den Tower over gebracht. Protesten mochten niet baten en de behandeling was uiterst streng. Na twee'en een halve maand werd Gerlach, lichamelijk volkomen geknakt, naar het eiland Man overgebracht en kort daarop zag hij eindelijk zijn gezin terug. Aan het slot van zirjn uiteenzetting meld de Gerlaph, 'dat hij was uitgewisseld tegen den Britschen ambassadeur Oliphant, die in Duitschland op heel wat behoorlijker wjjze is' behandeld. In een brief hierover geeft deze uiting aan de „erkentelijkheid van het geheele reisgezelschap voor/ie be wonderenswaardige organisatie van de reis" en het slot luidt woordelijk: „door al hetgeen u zoo vriendelijk voor ons hebt gedaan, zal deze reis in aangename herin nering blijven". Japanners uit Ned.-Indië vertrokken. Volgens een bericht uit Batavia zijn Maandag weer 1600 Japanners uit Neder- landsch-Indië naar Japan vertrokken. DE BETEEKENIS DER OVERWINNING BIJ. TICKWIN. Het Duitsche succes bij Tickwin betee- kent de definitieve afsnoering van Lenin grad van het bolsjewistische achterland, zoo wordt van bevoegde Duitsche zijde mee gedeeld. De Britsche pressie op Finland om dit tot den vrede te brengen, had ten doel den bolsjewisten te Leningrad en Moer- mansk een ontlasting te bezorgen en den spoorweg van Moermansk te herwinnen voor de beloofde hulpverleening. Het trans- port yia den weg van Archangel over Wo- logda" heeft namelijk zijn moeilijkheden en de haven van Archangel is ongeveer een half jaar dichtgevroren. Na de nieuwe Duit sche wapensuccessen zyn deze verwachtin gen nu ijdel geworden. SUCCESSEN VAN HET DUITSCHE LUCHTWAPEN. Voor &e kust van den Krim hebben, naar het D.N.B. verneemt, Duitsche gevechts vliegtuigen op 10 November drie bolsjewis tische schepen beschadigd. In den centralen sectof van het front werden 12 bolsjewistische pantserwagens en meer dan 150 auto's door bomtreffers vernietigd. Bij de stelselmatige bombardeering der spoorwegen aan het geheele Oostelijke front hebben Duitsche gevechtsvliegers op 10 No vember acht treinen en zeven locomotieven totaal vernield en 44 andere treinen eji vier locomotieven beschadigd. BOLSJEWISTISCHE EXECUTIES. Volgens te Berltjn ontvangen mededeelin- gen zrjn in den loop der vorige week ver schillende leden van den generalen staf van de Sovjet weermacht op bevel van Stalin op staanden voet tot den dood met den kogel veroordeeld. Zij werden verantwoor delijk gesteld voor de ontwrichting der bolsjewistische weermacht en voor het zaaien van een paniekstemming. AMERIKA EN DE SOVJET-UNIE. De New York World Telegramm schrijft, dat de Amerikaansche leening aan de Sov jet-Unie niet meer dan een vriendelijk ge baar is, want de Ver. Staten kunnen derge lijke leveranties op zijn vroegst over een tot twee jaar doen. Het blad oefent dan critiek op de leugenachtigheid, waartoe de hulp aan de Sovjet-Unie de Ver. Staten brengt. Men behoeft slechts te denken aan het geluk- wenschtelegram, dat Roosevelt op den ver jaardag der bolsjewistische revolutie aan Kalinin heeft gezonden. Deze revolutie is dè I oorsprong van de bloedigste geweldheer- schappij der geschiedenis. Indien de Ver. Staten, dat niet steeds voor oogen zouden houden, zouden de communistische agenten, die reeds uit hun schuilhoeken te voorschijn zijn gekomen, spoedig de gunst der regee ring hebben verworven. Aanslag te Spalato. BOMMEN NAAR MUZIEKKORPS Gp WORPEN. Uit Rome meldt het D.N.B. Officieel wordt medegedeeld, dat Maandagmiddag te Spalato drie bómmen zijn geworpen naar het muziekkorps der oude jagérsdivisie. Daardoor werden 24 soldaten en 25 bur gers gewond. Een der soldaten is aan zijn verwondingen bezweken. Tegelijkertijd werd een vrftchtauto, waarop zich soldaten bevonden, door machinegeweervuur ge troffen. Eenige soldaten werden licht ge wond. Men heeft 150 personen, bijna zonder uitzondering communisten, gearresteerd. De gearresteerden zijn grootendeels af komstig uit een andere streek in den Balkan. Zoolang de schuldigen gezocht worden, zullen in overeenstemming met de instructies uit Rome de 150 gearresteer den als gijzelaars beschouwd worden. T)e schuldigen zullen terechtstaan voor de spe ciale rechtbank ter verdediging van den staat. Circulatie van niet geautoriseerde betaalmiddelen. VOOR BET AALZEGELS, SP AAR ZEGELS E.D. TOESTEMMING NOODIG. De secretarissen-generaal van de depar tementen van financiën en justitie hebben in liet gisteren verschenen verordeningen blad een besluit gepubliceerd, vyaarin bepa lingen zijn opgenomen ten aalizien van de circulatie van niet-geautoriseerde betaal middelen. Hierbij wordt bepaald, dat het verboden is zonder toestemming van den secretaris generaal en het departement van financiën hulpgeld aan te maken, uit te geven, aan te nemen of door te geven. Onder hulpgeld wordt alles verstaan, wat bestemd of geschikt is in een min of meer beperkten kring van personen als betaalmiddel te worden gebezigd, in het bijzonder penningen, bonnen, b'etaalzegels, spaarzegels en andere voorwerpen met gelijke functie. Overtreding wordt gestraft met hech tenis van ten hoogste zes maanden of geld boete van ten hoogste vijf duizend gulden. Deze feiten worden beschouwd als over tredingen. Ten aanzien van hulpgeld, hetwelk op het tijdstip van' inwerkingtreding van dit besluit in omloop is, wordt bepaald, dat dit binnen een maand na dit tijdstip aan de uitgevers ter inwisseling kan worden aan geboden. De uitgevers zjjn verplicht uiterlijk drie maanden na de aanbieding tot inwisseling over te gaan. Dit besluit is gisteren in werking ge treden. fn den Haagschen Dierentuin vond Zondagmorgen een plechtige herdenking plaats van de gevallen soldaten van den wereldoorlog, van deri tegenwoordigen oorlog en de 16 slachtoffers der NSDAP. op 9 November 1923 te München. Een overzicht van de zaal tijdens de plechtigheid (Stapf-Mol) Voorschriften voor de afwikkeling uitgevaardigd. gens de tot dusverre geldende bepalingen berecht. De uitspraak van denrechter treedt in de plaats vein de beslissing van den secretaris-generaal. De secretaris-generaal van het departe ment van financiën heeft in het gisteren verschenen verordeningenblad besluiten uitgevaardigd betreffende de afwikkeling van defensieschaden.' Hierbij wordt het volgende bepaald ten aanzien van de afwikkeling van de ver schillende soorten defensieschaden INKWARTIER INGSWET. Aan de rechthebbenden op schade loosstelling ingevolge de inkwartie- ringswet wordt door of namens het hoofd van de afdeeling defensiescha- de van het departement van Tinanoiën een bepaald bedrag in geld als vergoe ding voor de ontstane schade aange boden. j Acht de belanghebbende de schadeloos stelling niet voldoende, dan kan hg zich bijverzoekschrift tot den secretaris-gene raal van het departement van financiën wenden onder vermelding van het bedrag, waarop hrj aanspraak meent te kunnen maken, zoomede van de gronden, waarop deze aanspraak berust. Het verzoekschrift is niet aan zegelrecht onderworpen. Een beroep op den rechter of eenige andere voorziening is uitgesloten.-'Hetzelfde geldt ook in het geval, dat voor het in werking treden van dit besluit' bereids bezwaren zijn ingediend tegen een aangeboden of uit betaalde schadeloosstelling, voör zoover deze bezwaren niet "reeds volgens artikeL 12 van het inkwartieringsbesluit zijn afge daan. De secretaris-generaal stelt de schade loosstelling vast. Tegen zijn beslissing, kan niet worden opgekomen. INUNDATIE WET EN WET. OP DEN STAAT VAN OORLOG EN BELEG. De termijn van een maand na de dag- teekening der kennisgeving, bedoeld in de artikelen 4 en 5 der wet op de militaire inundatiën en in - de artikelen 16 en 17 der wet van den staat van oorlog en beleg, zoomede de gelijke termijn na opheffing van iden staat van oorlog en beleg, bedoeld in artikel 17.. van de in de tweede plaats genoemde wet, gaat, zonder de bovenver melde voorafgaane kennisgeving en ophef fing, in op 1 December 1941. Aanvragen tot vergoeding van scha de of schadeloosstelling wegens weg ruimingen en ingebruiknemingen moe ten binnen een maand worden inge diend bij den secretaris-generaal van het departement van financiën. Geen nieuwe aanvraag wordt ingediend, indien reeds een aanvraag werd ingediend en de belanghebbende van de adviescom missie-vorderingen een schriftelijk bericht over het in behandeling nemen daarvan heeft ontvangen. Het hoofd van de afdeeling defensie- schade onderwerpt de aanvragen der be langhebbenden aan een onderzoek en biedt dezen daarna een bepaald bedrag in geld aan als vergoeding voor de geleden schade. Voorschot of crediet. In het geval van rijkswege schadever goeding in natura wordt verleend dan wel het om andere redenen niet mogelijk is terstond een aanbod in den zin van lid 1 te doen» kan de belanghebbende/ op schrif telijke aanvraag aan den secretaris-gene raal van het department van financiën, een met de schadevergoeding te verreke- nep voorschot of crcdiet worden verleend. Acht de belanghebbende de hem aange boden schadevergoeding- niet voldoende, dan kan hij zich bij verzoekschrift tot den secretaris-generaal van het departement van financiën wenden onder vermelding van het bedrag, waarop hij aanspraak meent te kunnen maken, zoomede van de gronden, waarop deze aanspraak berust. Het verzoekschrift is niet aan regelrecht onderworpen. Een beroep op den rechter of eenige andere voorziening is uitgesloten. De secretaris-generaal stelt de. schade vergoeding vast. Tegen zijn beslissing kan niet worden opgekomen. De op den dag van het in werking tre den van dit besluit bij den burgerlijken rechter aanhangige geschillen worden vol- ALGEMEEXE VORDERING SWETTEN 1938 EN 1939, ZEE SCHEPENVORDEBlN G S WET 1939. Is een beschikking tot het aan schade vergoeding uit te keer^n bedrag ter zake van een vordering op grond der algemeene vorderingswet 1938 of van de algemeene vorderingswet 1939 of van de zeeschepen- vorderingswet 1939 geen overeenstemming bereikt, en kan ook het hoofd van de af deeling deferjsieschade niet tot overeen stemming met den rechthebbende geraken, dan kan deze laatste zich bg verzoek schrift tot den secretaris-generaal van het departement van financiën wenden onder vermelding van het bedrag, waarop hrj aanspraak meent te kunnen maken, zoo mede van de gronden, waarop deze aan spraak berust. Het verzoekschrift is niet aan zegel recht onderworpen. Een beroep op den rechter of eenige andere voorziening is uitgesloten. De secretaris-generaal stelt de schade loosstelling Vast. Tegen zijn beslissing kan niet worden opgekomen. Heeft op den dag van het in werking treden van dit besluit het gemeentebestuur reeds schatters aangewezen, dan wel de vaststelling eener betwiste schadeloosstel ling of eener vergoeding voor de beschik baarstelling van scheepsruimte reeds opge dragen aan een commissie, dan beëindigen de schatters of de commissie hun werk zaamheid volgens de tot dusverre geldende bepalingen. Hun vaststelling treedt in de plaats van de beslissing van den secre taris-generaal. Dit besluit is gisteren in werking getre den. De brandstoffenvoorzlening. IN GEVAL VAN VERHUIZING VAN EEN WONING MET HAARDEN EN KACHELS NAAR EEN WONING MET CENTRALE VERWARMING. De secretaris-generaal van het departe ment van handel, nijverheid en scheepvaart maakt bekend, dat bij verhuizing van een woning, waarin met haarden en kachels wordt gestookt, naar een woning, die door middel van centrale verwarming wordt ver warmd, de uitgereikte J- «of K-kaart (voor haarden en kachels) in het algemeen niet tegen een kaart L (voor centrale verwar ming) kan worden ingeruild. \In het boven staande geval beschikken de verbruikers over een haard of een kachel, die zij ook in de nieuwe woning kunnen plaatsen, en is het dus niet noodzakelijk dat hun het grootere rantsoen voor centrale verwarming wordt verstrekt. Het plaatsen van den haard of de kachel in de nieuwe woning is uiteraard niet mogelijk, indien hiertoe in deze woning geen gelegenheid bestaat, b.v. doordat geen schoorsteen aanwezig is. Slechts in dit geval wordt dan ook de" uit gereikte J- of K-kaart tegen een L-kaart ingeruild. Hierbf wordt evenwel het aan tal bonnen, dat aan de J- of K-kaart blijkt te'ontbreken, van de uit te reiken L-kaart verwijderd. De volksstemming In Roemenië. Het derde officieele gedeeltelijke resul taat der volksstemming geeft 2.463.187 ja- stemmen, waartegenover slechts 43 neen- stemmen staan. Vandaag is de laatste dag der volksstemming. Vier personen ter dood veroordeeld. Uit Vichy meldt het D.N.B. De krijgs raad te Oran heeft vier personen wegens hoogverraad ter dood veroordeeld. Nog twee beklaagden werden veroordeeld tot levens langen dwangarbeid. Het proces is met ge sloten deuren gevoerd. Het betreft jonge Franschen, die in opdracht van een buiten-* landsche mogendheid zekere militaire ge heimen hadden* prijsgegeven.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 1