mm ÏTs Spurtten Nette loopjongen Bos' Hazar 125 uur licht voor 1 cent RADIO TEMME een boek hoed Fa. WED. C. PATERIK S. HEINE Middelburgsch Homoeopathisch Ziekenfonds Breskens I - R.B.C. WAT ZAL «ET VAN DEN ZOMER ZIJN LEO HELDER Rijwielbanden Kachel? NIEMAND Visitekaarten Drukkerij Van de Velde N. I. S. O. NEDERlflNDHHE HIDDENüTiHOSBPNK 5 De verplichte Ziekenfonds-Verzekering Vrukkerij Q. W. den Hoer E. TILROE ZN, Gediplomeerd Opticien Tioekhandel d'Hllj/ Gebruik deze eerste goed ooor een moderne ZEEUWEN I R. C. S. I ONZE KLEINTJES ADVERTENTIEN Heden overleed plotseling ons lief Dochtertje, Zusje en Kleinkind BERUTI, in den zeer jeugdigen leef tijd van ruim 5 maanden. J. P. BAIS. J. BAIS—RAB. HANS. Fam. C. RAB. Fam. G. BAIS—LUTJT. Vlissingen, 31 October 1941. Ieplaan 10. Heden overleed zacht en kalm, onze lieve Moeder, Behuwd-, Groot- en Over grootmoeder, Mejuffrouw SARA DE KAM, Weduwe van J. CENSE, in den ouderdom van 80-jaar. Oost-Souburg: L. M. FAASSE—CENSE. P. FAASSE en Kinderen. Middelburg: P. CENSÉ. F. DE GRAAF—CENSE en Kind. Middelburg, 30 Oct 1941. Middelburg Vlissingen Lond. kade 49 Bellaniypark 38 Van den oogarts naar HELDER voor uw bril. VAKKUNDIG. Deden van ziekenfondsen speciale prijzen. Erkend leverancier der Ziekenfondsen. Offlcleele publicatie van bet departement van handel, nijverheid en scheepvaart. MAXIMUMPRIJZEN VOOR NON FERROMETALJ5N. Maatregelen teneinde verlieren Toorraadhonders te beperken. De Secretaris-Generaal van het departement van Handel. Nijver heid en Scheepvaart vestigt met verwijzing naar de „Prijzenbe- schikking non ferrometalen no. 2", opgenomen in dn Nederlandsche. Staatscourant van 31 October 1941 no. 213, de aandacht van voorraad- houdets op het ondervolgende. 1>" Teneinde de uit de nieuwe prijsregeling voor de voorraadhou- ders voortvloeiende verliezen zoo veel mogelUk te beperken, zal het Rijksbureau voor non ferrometalen (afdeeling centrale magazijnen) tot 29 November a.s. alle bij handela ren aanwezige partijen blokmeta- len en afvalmaterlaal, welke hem worden aangeboden, aankoopen en wel tegen, de tot 1 December a.s. nog geldende prijzen. 2) Industrieele houders van voor raden van in hun bedrijven geval len afvalmateriaal (met uitzonde ring van oud lood en oud zink. waarover hieronder nadere aanwij zingen worden gegeven), die zii overeenkomstig de bepalingen van de „Organisatiebeschikking voor afvalmateriaal van non-ferrometa- len" aan den oud-metaalhandel zouden moeten verkoopen, zullen dit afvalmateriaal rechtstreeks kunnen verkoopen aan de centrale magazijnen van het Rijksbureau voor non-ferrometalen. Voor zoo ver zij van dit bureau geen desbe treffend schrijven ontvangen en voor zoover daarin niet alle ten verkoop bestemde voorraden wor den vermeld, kunnen zij deze voor raden zelf vóór 29 November bij de centrale magazijnen ten verkoop opgeven. Doen zij dit niet. dan zullen zij.voor hun voorraad n& 1 December a.s. slechts de lagere nieuwe prijzen kunnen bedingen. 3) Het bovenstaande is niet van toepassing op oud- lood. Men doet er verstandig aan dit materiaal, voor zoover het betreft voorraden beneden 1000 kg na verkregen toestemming van het «Rijksbureau voor non-ferrometalen zoo spoe dig mogelijk volgens de bestaande bepalingen aan den oud-metaal handel te verkoopen. Ten aanzien van de hierdoor bij den handel gevormde voorraden is het hierbo ven sub 1 gestelde wederom van toepassing. Met betrekking ,tot voorraded boven 1000 kg is het hierboven sub 2 gestelde van toe passing. 4) Oud zink kan, ongeacht de kwantiteit, zoo spoedig mogelijk volgens de bestaande bepalingen aan den oud-metaalhandel worden verkocht. De handelaren kunnen dit doorverkoopen aan de bekende industrieele verbruikers, die zich bereid hebben verklaard, tot 29 November a.s. dit materiaal tegen de tot 1 December 1941 geldende prijzen aan te koopen. y 5) Producenten van blokmetalen kunnen hun voorraden vóór 29 No vember bU de centralemagazijnen ten verkoop aanmelden. Hiervoor worden tot dien tijd de tot 1 De cember a.s. geldende prijzen ver goed. DISTRIBUTIE VAN TERPENTIJN EN LIJNOLIE VOOR SCHILDERS. De Secretaris-Generaal van het departement van Handel, Nijver heid en Scheepvaart maakt bekend, dat de hoeveelheden terpentijn en lijnolie, welke op de door de plaat selijke distributiediensten aan schilders uit te reiken bonnen kun nen worden betrokken, voor de periode van 1 November1 Decem ber 1941, als volgt zijn vastgesteld: 0.8 liter kunstterpentijn per bon voor terpentijn en 1 liter rauwe olie of gekookte olie of standolie per bon voor lijnolie. De aandacht wordt er op geves tigd, dat de bonnen voor lijnolie geen recht geven op het koopen ven lijnolie bij de handelaren en bij de fabrikanten. 8000.— eerste hypotheek gevraagd tegen billijke rente op gebouwen met goede over waarde. Brieven onder no. 162£ bur. van dit blad, Middelburg De gezamenlijke apothekers van Vlissingen deelen mede, dat hunne APOT|fE KEN gedu rende de maand NOVEMBER om 7 UUR GESLOTEN zullen zfln, uitgezonderd die, welke den nachtdienst heeft. Dienststelle der Deutschen Wehrmacht zoekt KOOKSTER. Werktijd van 10 uur tot 2 uur. Brieven onder no. 400 aan Boekh. Hildernisse, M'burg. •n Laat deze vakkundig vulcaniseeren. Spoed- werk in 2 uur klaar. Achtend, Garage 't Villapark, Domburg. Een Kabouter in de P. Z. C. en U is met Uwe koop tevree. heeft bezwaar tegen zakken sjouwen - mits de 100.000 er in zit. Neem Uw kans waar; koop morgen uiter lijk Uw polis bij W. ZWIGTMAN Segeerstraat 42, Middelburg, en de bekende agentschappen. TREKKING OP 10 NOVEMBER A.S. Door telefonische opgave is in de gisteren ge plaatste advertentie een fout geslopen. Aan de verplicht-verzekerdeTeden zullen namelijk geen aanmeldingsstaten worden uitgereikt, zooals vermeld werd, doch aanmeldingsKAARTEN. De vereenigingen „Ziekenhuisverpleging Wal cheren" te Middelburg en de „Vereeniging Zikenhuisvejpleging", gevestigd te Vlissingen, maken hierbij bekend, dat ALLE LEDEN hunne contributie voor deze vereenigingen tot nader order moeten blijven doorbetalen. Namens de Besturen, L. ONDERDIJK, Secr.-penn., Biauwedijk 35, Middelburg. A. KORTEWEG, Secr.-penn., Paul Krugerstr. 52, Vlissingen. IS II vereist volgens de Vestigingswet. Aanvang van een cursus voor dit diploma op 1 Decejnber a.s. Men geve zich op als deelnemer vóór 15 November bij een der onderstaande leraren, die gaarne alle inlichtingen verstrekken: Mr. E. J. N. M. BOGAERTS, Dam 40, P. VAN ROON, Meidoornlaan 14, H. J. WESSELINK, Meidoornlaan 8, allen te Middelburg. BEZOEKT ZONDAG a.s. de Voetbalwedstrijd Aanvang 2 uur. Het gewijzigde papierbesluit stelt ons in staat ook nd 15 October Visitekaarten te leve ren. Prijzen zijn zeer billijk. W\j hebben grooten voorraad. Wolstraat 5860, Vlissingen Telefoon 10 (2 lijnen Barricades in de straten en brandende huizen herinneren nog aan den strijd, die om het bezit van Odessa gestreden werd (Orbis-Holiand) Nederlandsch Instituut voor Schriftelijk Onderwys Rembrandtkade 45, Tel. 11.97.50, Postrek. 42.47.05, - Rijswijk (Z.H.) Opleiding v. d. examens der Nederl./Associatie voor Practijkexamens. Boekhouden p.m. 2.50 Middenst. Dipl. Ned. Duitsch 2.Alg. Handelskennis p.m. 2.25 Eng. Fransch ƒ2.L.O. Handelskennis ƒ2.75 Individueel onderwijs Rationeele methoden. Prima docenten. Snel. Degelijk. Doeltreffend. Vraagt- vrijblijvend prospectus. Kantoren: GOES. Wijngaardstraat 19 Telefoon 2705 MIDDELBURG. Stationsstraat 4 Telefoon 368 HANDELS- EN BEDRIJFSCRED1ETEN Inlichtingen worden gaarne door ons verstrekt. maakt een wijziging der loonadmini- stratie noodzakelijk. Overzichtelijke loonlijsten met bijpassende loonzakjes zijn thans meer dan ooit onontbeerlijk. Modellen en adviezen verstrekt gaarne Londensche Kaai 29, Tel. 150, Middelburg Wat zal er van den zomer te krijgen zijn en io welke kwaliteit Nu kunt U in elk geval bij ons nog Japon- stoffen koopen in de oude samenstelling. Een japon, waarop Uw vriendinnen jaloersch zullen zijn. Daarom is het vöor U op het oogenblik de juiste ttjd voor een nieuwe japon. Gortstraat Middelburg WIE WAARDE HECHT AAN EEN GOEDEN BRIL, gaat naar de SPECIAALZAAK in Middelburg. Oogartsrecepten worden bij ons vakkundig bewerkt. Voor Ziekenfondsleden het aangewezen adres NOODWEVKEL 64 TURFKADE MIDDELBURG. gevraagd. DAM MIDDELBURG met een spaartransformator Goed en zeer zuinig licht met een Philips Biarlita. Een gezel lige verlichting met een KROON of LAMPEKAP passend bij Uw interieur, maar van tegenover Postkantoor - Lange Noordstraat 47-49, Middelburg. Telef. 757, Uw adres voor Stofzuiger-reparaties. Voor elke gelegenheid als geschenk. Ruime keuze. Badhuisstraat 15 - Vlissingen - Telefoon 348. MIDDELBURG Bij ons vindt nu nog een ruime sorteering. A.S. ZONDAG N.M. 2.30 UUR. Terrein Koudekerksche Weg, Vlissingen. Van 1—6 regels (8-punts tetter) BS et. Iedere regel meer 11 ct. (maximum 8 regels). „Brieven et adrei Bureau van dit blad" 10 cent extra. Betaling k contant. Koop en Verkoop Gevraagd: Kleinbeeld- en film projectie-apparaat, ook onderdee- len. Brieven met omschrijving en prijs, onder létters A.Y., Bureau Prov. ZeeuWsche Crt., Vlissingen. Te koop gevraagd een in goeden staat zijnde electrisclie waschma- chine roet wringer; 110 Volt. PO LAK. Rouaansche Kade 27, Mid delburg. A Te koop: 2 -WERKMANSWO NINGEN, goed verhuurd, in Mid delburg. Geen tusschenpersonen. Brieven onder no. 1624, Bureau van dit blad, Middelburg, Te koop gevraagd: Eenpersoons ledikant met ressort, waschtobbe, werkschoenen. Bree 3, Middelburg. Te koop een KALFVAARS, rek. 3 November. JOH. DE VISSER, Hasenberg, Domburg. Te koop gevraagd een WINTER MANTEL, léeftijd 15 16 jaar. BOOGAARD, Welzinge no. 14, Rit- them. Gevraagd BIETENROOIEBS bij J. M. MARINISSEN, Nadorstweg, Middelburg. Te koop: „Casper van Adel", roman van Fenand v. d. Oever. Prachtband, als nieuw, van 3.05 voor 1.50 franco. Brieven onder no. 1621, Bureau van dit blad, Middelburg. Te koop voor billijken prijs een IN SLUITHAARD. Vlasmarkt 54, Middelbyrg. Te 4soop een STUDIE PIANO. Koopje! Julianastraat 11, Middel burg. Te koop vulkachel, linnenkastje, tafel en eenig huisraad. Middel- burgsche straat 26, Souburg. Te koop: flaak in Kaas, Visch en fijne Vleeschwaren te Middelburg, op eersten stand. Winkelhuis kan gehuurd worden. Te bevragen: SCHOUT'S WONING-BUREAU, Gortstraat 61. Tel. 848, Middelburg Te koop: 2 PAKKISTEN, 100-x 60 x 40. AdresMiddelburg, Noord- weg 114. Te koop gevraagd: KLAMP DROOG OLMEN .KLIEFHOUT. Adres: Middelburg, Noordweg 114. Ter overname gevraagd goed beklante wijk in Melk, Boter en Eieren te Middelburg. Brieven on der no. 1620, Bureau van dit blad, "Middelburg. Te koop: PRIMA HAARD (merk Permanent) 35. M. J. VAN VES- SEM, St. Jacobsstr. 31, Vlissingen. Te koop gevraagd- Alle tweede handsch meubelen, stofzuigers, radio's, waschmachine's,kacbels, fornnizen, enz. H. J. DORPMANS. Noordstraat 2, om den boek Kerk straat naast „de Broederband", Telef. 371, Vlissingen. Te kopp aangeboden: TWEE KALFVAABZEN. Rek. half No vember. Wed. W. KLUIJFHOUT, B 107, Koudekerke (Dishoek). Te koop gevraagd: 1- of 2-VEE- DIEPINGSHUIS, met aparten op gang. Brieven onder letters A.O., Bureau Prov. Zeeuwsche Courant, Vlissingen. GevraagdAMEBIKAANSCHE RADIOLAMP. 25 Z 5. Vlissingsche straat B 273, Koudekerke. Te koop een Zilvervos 4.50, 1 p. Damesbergschoenen m. 38, zwarte Damesjas m. 4446, 1 klein gas komfoor. Singel 180, Vlissingen. Huur en Verhuur OPSLAGRUIMTE te huur ge vraag, omtrekt Kleine Markt. Br. met huurprijs onder letters A. X. bureau P. Z. C., Vlissingen. Te Vlissingen voor direct te huur BOVENHUIS (Badhuisstr.). Brie ven onder letters A.T., Bureau Prov. Zeeuwsche Courant, Vlis singen. Te huur; BENEDENWONING voor klein gezin, 3 p. w. plus waters Te bevragen: dijvèrstraat 44, Vlissingen. Personeel gevraagd NET PERSOON gevraagd voor expeditie. GEBRS. BLANKER, Pottenmarkt, Middelburg. Gevraagd met Mei een MEID. JAC. BESÜIJEN, Koudekerke. BEKWAME HUISNAAISTER ge vraagd. Brieven onder letters A.N. Bureau Prov. Zeeuwsche Courant, Vlissingen. Lessen „Höop op Zegen" en Middclkoor. Repetitie Zondag half vijf in de Njeuwe Kerk. Vlissingen. Engelsch-Duitsoh schrift, lessen,, vlot spr. en schr. in 7 mnd. 2, p.mnd. Publicistencursus o.I.v. be kende auteurs 5 p. m. Midden- standsdipl. (alg. ontw.) 2.85 p.m. Ned er 1. taal en corrsp. boekhoud., handelsrek. 1 p. m. Ned. Talen Instiuut, Postbox 720, Rotterdam. Frans en Engels. Opleiding L.Ó., Handelscorr., Conversatie, Wis kunde voor H.B.S. en Gymn. Ja renlange ervaring. H. HOEDEMA- KER, Leraar M.O., Noordsingel 78. Middelburg. De dansschool Smolders kan a.s.' Zondagmiddag nog niet' doorgaan. Nog kunnen beginners en gevord. zich .dag. latfen Jnschr. v. Zondag- mldd. v. 35.30 u. Begin d. school Zond. 8 Nov. Vlasm. 37, M'burg. Voeding Ik heb mosselen, blank en vet. Vanaf Maandag hoop ik weer in Middelb. en. omstr. fijne mosselen te bezorgen. Let op de kwal. J. DE RIDDER. Leliënlaan 37,Vlissingen. dij eenkomsten Interkerk. Samenkomst ten dien ste van het Ned. Bijbelgenootschap op Zaterdag 1 Nov. Aanvang 5 u. in de Evang. Luth. Kerk, Walstr. Onderwerp: „Van de Zee tot aan de Zee". Toegang vrij. Leger des Heils, Middelburg. Zondag a.s. vm. 10 u. Onderw.s Wat besmettelijk is, en wat niet. Haggai 2 12b—14. Nm. 4 n. On- derw.Het besluit van een oogge tuige! Zacharia 9:8. GU zijt har telijk welkom! Diversen Dierenbescherming, afd. Zeeland, zoekt goed tehuis voor twee kleine mooie poesjes. Bevragen: Bierkade 5, telef. 861, Middelburg. Loonende frultprijzen! Laat dan ook nu uw Boomgaard vakkundig snoeien. Wü leveren U tevens alle, Boomkweekerügewassen met N.A. K.-strookje. Beleefd aanbevelend: W. FRANCKE. Oostkapelle. Verkonden menschen gebruiken Ïapier-zakdoeken. De origlneele 'empe-zakdoeken, geïmpregneerd met MENTOL, zijn praktisch in dezen tijd. N.V. J. A.VAN BOVEN. Lange Noordstraat 45, Middelburg. Bekendmaking. Wij repareeren alle merken naaimachines onder één jaar garantie. J. VAN DE KREEKE, Naaimachinehuis, Mid delburg. Nleuwstraat 38. In- en v erk. alle srt. zakken en flessen. Mooie kruiken v. 5 en 10 1. Mooie stopfl. v. 3 en 5 kg. en mooie nieuwe solutiefl. met stop v. de fa briek. Fa. J. MINDERHOUT, Bel- linkstr. 35 Middelburg. Erkend bij het Textielbur. van jute en.flessen. Twee jongelui, 20 jaar, wensen Engelse correspondentie te voeren met twee jongedames. Eerste brier in het Hollands. Brieven onder no. 1623, Bureau van dit blad. Mid delburg. Huwelijk. Succesvolle bemiddeling voor alle rangen, standen en leef tijden. Uitgebr. relaties door ge heel Nederland. Inl. schrift, en mondeling. Bur. HAPPY, Admira- lengracht 219, Amsterdam <W.). Sluit Uw Ziekenhuis-, Operatie-, Dokters-, Dienstboden-, Ongeval len- en Ziebteverzek. af bij de Oude Moira, de' Mij. met 'n 90-j. erv. Vraagt inl. bij Agent C. ROOSE, Scheldestr. 24 Goes en Adj.-Insp. BOONE, Opr.-Beestenm. la. ^oes. HUWELIJK. Jongeman. Boeren stand. vaste positie, Ned. Herv., zoekt langs dezen weg k.m. met een meisje uit den Boerenstand of goeden Werkmansstand, leeft. 25 32 jaar. Brieven onder no. 9, Bureau van dit blad te Breskens. Dames, VANDAAG is een bont mantel nog vrij. \Maandag alleen met punten. Wij hébben nog enke le C. DE LEEUW, Middelburg. Tel. 669. Vliss. straat 39—41. Leuke jongelui gezocht voor ons PING PONG-AVONDJE. Brieven onder letters A.R:, Bureau Prov. Zeeuwsche Courant, Vlissingen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 8