NIUMU SIMON DE WIT HYGIDENT De Kramer s GRAFKRANSEN enPALMTAKKEN qeLö REINIG IJ w KUNST- igNjj G E B I T Naaimachinehandel Reparatie inrichting Aan de abonné's! publiek verkoopen: Geldige bonnen voor voedingsmiddelen. LOOP DER BEVOLKING VLISSINGEN. Loop der bevolking gedurende de le helft van de maand October 1941. Vertrokken: J. Dingemanse, grondwer ker, Baljuw8traat 20 naar Arnemuiden; mej. H. van den Bosch, filiaalhoudster. Lepelstraat 15 naar Amsterdam; M. E. Marsfelder, zonder. Gra venstraat 6a naar Amsterdam; F. Roelse, me taaldraaier, Glacisstraat 178 naar O en W. Sou burg; D. Murraij, rangeerder N.S., KI. Kerk straat 3 naar Hedel; A. Kemelin£—Hendrikse, zender. Noordstraat 33 naar O. en W. Souburg: C. J. GeleünSintzen, zonder, W, Bermweg 80 naar O. en W. Souburg; O. L. Berting, darmen handelaar, W. Bermweg 30 naar O. en W. Sou burg; E. R. Meijer, mijnwerksleeper, KI. Kérk- straat 13 naar EijgelshovenJ. A. Polderman, werktuigk., Lellënlaaix 4 naar Nijmegen; D.'J. Oenkes, leeraar Zeev.school, Singel 104 naar Nij megen; Th. A; de Bliock, zonder, Beatrixlaan 49 naar Goes; P. A. de Ronde, schippersknecht. Meidoornlaan 25 naar Rotterdam; J. Post, met selaar, Scherminkelstraat 13 naar Sluis; M. Hoft- tjzerSwaneveld, zonder, Koudek. weg O. 78 naar Oostkapelle; G. P. Jongepier. winkelier. Badhuis straat 34 naar O. en W. Souburg; J. E. Bos de Jonge, zonder. Badhuisstraat 34 naar O. en W. Souburg; N. van Munnekrede, electricien, K. Hasselaarstraat '65 naar RotterdamA. C. Rob- besom, modelmaker. Nijverheidstraat 4 naarBig- gekerke; A. Massee, maj.-machinist, A. Deken straat 163 naar Amsterdam; J. Alta, loodskwee- keüng N.L., Paul Krugerstraat 9 naaf Terschel ling; A. Laernoes, collectrlce Staatsloterij, Hen drikstraat 42. naar Middelburg; P. den Toonder, verzinker, Margrietenlaan 3 naar Koudekerke; C. Wisse, marechaussee, Hellebardierstraat 11 naar Wolphaartsdijk; P. J. Ferwerda, machinist, Kasteelstraat 93 naar Yerseke. Ingekomen; P. Drever, zonder, Singel 188 vair Heinkenszand; J. A. HbntmanHoek man, zonder. Vrouwestraat 11 van Krabbendijke P. Jansen, bankwerker, Coosje Buskenstraat 4 van Dordrecht; P. J. Wanrooij, bankwerker, L&mpsinsstreat 17 van O. en W. Souburg; mej. J. T. van der Est, verpleegster, Koudek. weg O. 78 van Tholen; mej. D. M. Hendrikse, verpleeg ster, Koudek. weg O. 78 van Zierikzee; B. Hes- seling—Termont,zonder, Paul Krugerstraat-118 van "IJzendijkeM. Joziasse, los werkman, Hoo- geweg 167 van Koudekerke; C. van Akkeren Leeman, zonder, Beckerstraat 5 van Rotterdam; ,L. F. Lafère, zonder, Coosje Buskfenstraat 25 van Oostkapelle; M. de Jonge, Singel 142 van Breda; T. Cluitmans. slagersknecht, ^Glacisstraat 38. van Swalmen; H. G. van Putten, machinist N.S., Verkuijl Quakkelaarstraat 44 van Goes; J. van Kuijl, marechaussee, Hellebardierstraat 11, van Oosterland; J. M. KroonVader, zonder, Schel- destraat 86 van Renkum; J. Willeboordse, zon der, Walstraat 95 van Meliskerke; P. Drever, zonder. Singel 188 van Heinkenszand; J. Hout man, grondwerker. Vrouwestraat 11. van Krui- ningen; R. J. Baron van Hoevell, ass. bedrijfs leider, Boul. Evertsen 30 van Zoutelande; J. Kwekkeboom, waterfitter, Groote Markt 19, van Nunen; A. J. Radder, zonder, Bouwen Ewoud- straat 56 van Amsterdam; A. J. Rademakers, electricien, Kasteelstraat 3 van Vogelwaarde; P. J. te RietScholten, bankwerker, Nieuwstraat 3 van Nijmegen; A. Schot, koopman, Aagje Deken straat 163 van Middelburg; B. Stegink, aanne mer, Bouwen Ewoudstraat 42 van Middelburg.' MIDDELBURG, In de week van 10—16 Octo ber zijn in deze gemeente de navolgende personen I n g e k o m e n: P. H. Hendrikse en echtg., teehn. ambtenaar R.W., Noordsingel 76, van Vllssingen; G. L. Wisse, echtgen. en 1 kind, zonder, Veerschè singel 212, van Vlissingen; J. M. den Hollander, zonder, Jasmijnstraat 43, van Den Haag;, mej. M. C. Nellen, zonder, Turfkade 25, van Rotterdam; J. Vermeulen, zonder, a/b Risico, van Wemeldinge; E. P. A. Duinker geb. Sprengers, zonder, Oude Vliés. weg 37, van Rijs wijk; K. E. Helder, echtgen. en 2 kjinderèn, fo tograaf, Brakstraat 17, van Oostkapelle,; J. J. v. d. Hiele, dienstbode, Singelstraat 22, van Rot terdam; H. J. Hendrikse, zonder, Veerscbeweg 39. vap Wissenkerke; jhr, J. van den Brandeler, echtgen. en 2 kinderen, coramissionnair in effec ten, Laan van Nieuwenhove 14, van Goes; St. S;nke, dienstbode. Laan van Nieuwenhove 14, van Goes; G. J. Kas, echtgen. en 1 kind, procu- ratiehouder Amsterdamsche Bank, Noordweg 85, van Vlissingenmef. J. C. P. Tazelaar, arts, Stationstraat 19, van St. Maartensdijk A 295; L. Barentsen, landbouwersknecht, Veerscheweg 209, van Meliskerke; J. de Voogt, landbouwers- knecht, Ni'euwlandscheweg 5, van Serooskerke (W.)M. W. Welleman, echtgen. en 3 kinderen, directeur Gewestelijk Arbeidsbureau, Laan van Nieuwenhove 8, van Domburg. Vertrokken: A. B. Ludikhuize, schil der, van VerwerUstraat 13 naar Berlijn; G. T. Kastelein, verpleegster, van Noordpoortplein 2 naar Den Haag, Z. Buitensingel K 122; C. Kuzee geb. Herrebout, huishoudster, v. St. Sebastiaan- straat 1 naar Gouda, L. Tiendeweg 73; J. L. Stoutjesdijk, zonder, "an Nieuwstraat 13 naar Kloetinge, Abbe Kinderen C 82; J. A. Verhage geb. Outermans, zonder, van Puntpoortstraat 1 naar Vlissingen, Noordstraat 58bov.G. J. van Holthuijsen, echtgen. en 2 kinderen ambtenaar distributiekantoor, van Veerscheweg 45 naar Hontenisse, Provinciale weg C 61; mej. M.Griep', zonder, van Noordweg 45- naar Vlissingen, Aagje Dekenstraat 163:. B. Stegink, echtgen. en 2 kin deren, uitvoerder, van Woonark Zuid-Beveland naar Vlissingen, Bouwen Ewoudstraat 42; M. Matthijsse, dienstbode, van Kleverskerkseheweg 10 naar Veere, B 113; M. Polderman, onderwij zer, van Havendijkstraat 23 naar Goes, Kamper foeliestraat 52; M. Gunter geb. Moens, zonder, van Oud Arnem. Voetpad 19 naar Vlissingen, Glacisstraat 104; W. J. C. Hajen geb. van Oers en 1 kind, van Bagijnhof 25 naar Amsterdam, Geuzekade 401; B. Vermeule, dienstbode, van Langeviele 2 naar Scheveningen, Rusthoekstraat 14: mej. C. Dorleijn, zonder, van Koepoortstraat 4 naar O. en W. Souburg, Middelburgsche straat 111; A. A. Berger, dienstbode, van Zusterstraat 34 naar Amsterdam, Korte Nieuwendijk 2311; D. J. van der Logt, dienstbode, van Veersche Singel 61r naar Rotterdam, Tolhuislaan 83c; mej. A. K. Fonteins, zonder, van Houtkade 17 naar Nieuw- en St. Joosland, Rijksweg 21. GOES. Vertrokken: Jhr. J. van den Brandeler en gezin, commissionnair in effecten, van Voor stad 80 naar Middelburg; Stoffelina Sinke, dienstbode, van Voorstad 80 naar Middelburg; R. H. Split en gezin, schakelbordwachter N V. „PEZEM", van Oude Vischmarlct 1 naar Middel burg; Hedwig Polak, zonder beroep, van Groote Kade 40 naar Berchem (B.) Andries ter Wal, marechaussee, van Zusterstraat 15 naar Hein kenszand Adriana C. Steketee, dameskapster, van Kloetingscheweg 8 naar 's-Gravenhage; He lena A. Grootjans, dienstbode, van Patijnweg 10 naar Kattendijke; Hendrika Otte, dienstbode, van Oostsingel 82 naar Nisse; Maatje D. Jonker, dienstbode, van J. A. v. d. Goeskade75 naar Tioedekenskerke; Jan P. J. Leenhouts, stud ee rend, van 's H.-H.k.-dük 24b naar Middelburg; Adriaan de Graaff, bouwk. opzichter teekenaar, van Voorstad 27 naar Yerseke; Neeltje A. Hoo- gesteger, in de huish., van Voorstad 34 naar HilversumCornelis Monté, hotel-kok, van Groo te Markt 40 naar 's-Gravenhage. Ingekomen: Joh. J. Pieters, betonfabrikant, van 's Heer Ardenskerke, Anjelierenstraat 40; Neeltje Mesu, dienstbode, van N.- en St. Joos land, Beestenmarkt 27; Wilh. M. Beenhakker, dienstbode, van Breda, Groote Markt 1 Jann. A. van Liere, hulp in de huish., van Kloetinge, Groote Markt 21; Theoph. A. de BIieek, zonder beroep, van Vlissingen, Leliestaat la; Willem G.' van den Bos, ass. acc. Rijkscrisisdienst, van Rotterdam, Kamperfoeliestraat 8; wed. v. d. Duasen geb. van Liere en gezin, zonder beroep, van Krabbendijke, Piccarötstraat 80; Elis. C. Feij, kantoorbediende, van Kloetinge. Parallel weg 82; Gerard van Niel, ambtenaar Staatsbosch- beheer, van Boskoop, D. D. v. d. Boutstraat 12; Cath. Stokx, keukenmeisje, van 's-Heerenhoek, Kloetingscheweg 5a; Cath. van Gorp, zonder be roep, van Rotterdam, Kloetingscheweg 88; Maria Bubreglse, zonder beroep, van 's Heer-Arends- kerke. Korte Kerkstraat 7; Joh. P.. A. van de' Winckel, dienstbode, van Kruiningen, Stations weg 31; A'dr. J. J, Kloosterman, onderwijzeres O.L. school, van 's-Gravenpolder, Wilhelmina- straat 29; Jan Wondergem, los werkman/ van Middelburg, Molendijk 24; Jac. J. Dingemanse, kellner, van Wageningen, Westwal 30a; Pietern. C. Akkerdaas, leerl. verpleegster, van Noord- gouwe. Oostwal 31: Elis. Pundke, zonder beroep, van Middelburg, We.-t.sir -el 1"1: Louis Meulen- berg, electricien, van TeTurfkade 17; Ludov. Verbraak, instrumentmaker P.T.T., ven Wouw, 's-Gravenpolderscheweg 28; Cath. J. Dek ker, hoofd O. Fröbelschool, van 's Heer-Arends- kerke, Leliestraat 14; Johannes L. de Wilde, lo cale kracht P.T.T., van Kortgene, Nieuwstraat 60; Willem Gijzel en gezin, fruitkweeker, van Kloetinge, PatUnweg 96; Marinus Polderman, onderwijzer, van Middelburg. Karnperfoeliestr. 62; Cornelis S. L. Flohil, landbouwer, van Wis senkerke. Leliestraat 83; Henrlcus G. J. van den Berg, boekhouder zaad handel, van Tilburg, Os- senhoofdstraat 2; Ari Murk en gezin, rijwielher steller,, van Vlissingen. Wilhelminastraat" 74; Pie- ter F. Hemelaar, en echtgen., zonder, van Vlis singen, Vogelzangsweg 72; Leendert de Bruijne, en gezin, afbramer, van Vlissingen, Vogelzangs- weg 72. WEMELDINGE Ingekomen: A. J. Goe* seije, schipperskind, van' Hoofdplaat a. b. naar Wilhelminastraat B 15. E. vap Houdt, zonder be roep, van Sint Maartensdijk a. b., naar Pr. Jull- anastraat C lg. Marinus Kooman, waker R.W.S., van Obbicht en Papenhoven, Burg. Houbenstraat 202, naar Wilhelminastraat B 167. A. Blom, schip perskind, van Dordrecht a, b. Waladr. Nieuwstr. 37, naar Oranjeboomstraat B 98a. J. van den Adel, schipperskind, van Brouwershaven a. b. r.aar Dorpsstraat B 218. R. Boerman, schippers kind, van Hardinxveld, Rivierdijk B 274, naar Dorpsstraat B 180. J. A. Huijssen, landbouwers- knecht, van Haarlemmermeer, Vijfhuizen, Spie ringweg 74, naar Zuid Achterweg A 52. J. F. H. Scheijbeler, timmerman, van Schiedam, Polder weg la. paar Sluisplateau C 70. Wed. J. van Ha- veren Flipse, zonder beroep, van Kattendüke A 74, naar Kanaaldijk O 20. A. de Herder, schip perskind, van Yerseke a. b. Waladr., Kaaistraat 19. naar Nieuwendijk C 84. J. van Houdt, zonder berpép, van Willemstad, Groenstraat A 119. J. Sinke. dienstbode, van Yerseke, Kerkhoekstraat 36, naar Bonzij weg C 40a. Vertrokken: M. A. Mastenbroek, mare chaussee, van Dorpsstraat B 8, naar Sommelsdijk, Voorstraat A 225. M. W. van Brummelen, dienst bode, van Sluisplateau C 77, naar Amersfoort, Koninginnelaan 1. M. Kooman, waker R.W.S., van Wilhelminastraat B 167, naar Maastricht, Cannerweg 123. IERSEKE. Loop der bevolking over de maand September. I n g e k o.m en: G. Buvsrogge, kantoorbediende, van'Clinge naar Vierstraat 5; J. B. Nolet, oesterkweeker, „van Krimpen aan de Lek naar Dam 3; A. de Munck, dienstbode, van Goes naar Van Randwijckstraat 6J. Boone, dienstbode, van Amsterdam naar Van Tienhoven- straat 36; H. Tjarks, dienstbode, van Bergen op Zoom, naar Kerkhoekstraat 59; J. S. Cok, dienst bode, van Krabbendijke, naar Damstraat 54. Vertrokken: J. de Rooü, schipper, van Bekhof 10, naar Wyck auf Föhr (DL); A. P. de Rooij, schipper, van Bekhof 10, naar Wyck auf Föhr (Dl); A. H Nijssen, dienstbode, van Stoof- straat 6 naar Goes; A. C. H. Hollmann, zonder bei-oep, van Damstraat 25, naar het Centrale be volkingsregister; W. Biesen, kapper, van Paar denmarkt 5, x naar het Centrale bevolkingsre gister; M. Vette, leerling verpleegster, van Dam straat 76, naar Noordwijk; A. den Herder, zon der beroep, van Kaaistraat 19, naar Wemeldinge: J. Sinke, dienstbode, van Kerkhoekstraat 36, naar Wemeldinge: A. J. Stobpelaar, controleuse, van Molenpolderweg 12. naar Eindhoven; A. A. F. Stobbeiaar, zonder beroep, van Van Randwijck straat 14, naar Huybergen; J. Sinke, dienstbode, van Burgemeester Sinkelaan 14. naar Den Haag. KLOETINGE. Loop der bevolking. Ingeko men; Joh. de Jong, zonder beroep van Sneek, Wassenbergstraat 2 naar Marktveld A 71. E. van den Berge, zonder beroep van 's-Gravenhage. Gev, Deijnootweg 128, Daar Nieuwstraat A 103. Vertrokken: T. Stok, onderwijzer u.l.o., van Kerkplein A 83, naar Goes, Leliestraat 28. D. Braamse, hulshoudster, van B., Ballotstraat B 100, naar Goes, Violenstraat 14. P. Dingemanse, zonder beroep, van Achterweg A 189, naar Kort gene, Rustoord, Colljnspiaat. A. van Bendegem en gezin, chef kruidenier, van Tervaten D 53 naar Brielle, Voorstraat 12. J. A. van Liere, dienstbode van Lewestraat A 44, jiaar Goes, Groo te Markt 21. E. C. Feij, kantoorbediende, van Achterweg A 175e naar Goes, Parallelweg 28. «GROEDE. loop der bevolking over de maand September. Ingekomen: Adriana Dingena Goedegebuure, van St. Annaland A 64. Arnoldina van Vlier, van Middelburg, O 18a. Ka- thalijntje den Dekker, van I-Jieuwvliet, W 6. Wil lem Jeroon Krocké, van Hoek, A 43. Augustines Tlieophiel van den Hemel, van Aardénburg A 308. Vertrokken Elizabeth van Lare, van A 158, naar Nieuwvliet 114. Jannis de Hullu, van O 124, naar Breslcens, Spuiplein 11. Janna Neu- féglise, van A 278 naar Zuidzande O 44. Janna Adriana Margaretha de Bliek, van O 148, naar Breskens, Scheldekade 38. RADIOPROGRAMMA ZONDAG 2 NOVEMBER 1941. HILVERSUM I, 415.5 M. 8.00 Gewijde muziek (gr. pl.). 8,30 BNO: Ber. 8,45 Gram.. 10,00 Kerkd. 11,30 Orgel. 12,00 Ama- bile-sextet. 12,45 BNO: Nieuws- en econ. ber. 13.00 Ned. Verb, voor Sibbekunde: „Wie en wat waren onze voorouders?" .13.15 Sylvestre-trio. 14,00 Salonork. en gram. 15.00 Radiotooneél met muziek. 15,45 Gram. 16.00 „De generale repetitie", komische opera. 17,00 Zondagmiddagcabaret. 17.30 Zang met piapo. 18.05 Sport van den dag. 18,30 Boyd Bachman en ork. 19,00 Actueel halfuurtje. 19,30 De Romancers, mannenkoor, soliste en gram. (Van 20,15 alleen voor Radio-Centrales met lijnverbinding). 20,15 Gram. 21,45 BNO: Ber. 22,00 BNO: Engelsche uitz. of gram. 22.15 Gram. 23,00 AmUsementsork. en solist (opn.) 23,4024,00 Gram. HILVERSUM II. 301,5 M. 8,00 Gram. 8,30 BNO: Ber. 8,45 Gram. 10;00 Zondagmorgen zonder zorgen. 12,00 „Zoo is liet beter". 12,15 Bachcantate (opn.) 12,45 BNO: Nieuws- en econ. ber. 13,00 Frans Wouters en ork. 13.40 Gram. 14,00 Korte geschiedenis van ons Saksenland. 14,15 Omroepsymphonie-ork. (met inleiding). (15.00—15,20 Voordr.). 16.00 Cau serie. „Ons oude stedeschoon"). 16.15 Clavecim- belvoordr. 17.00 Duitsche taalcursus. 17.25 Gram. 17,30 BNO: Nieuwsber. en sportuitslagen. 17,45 Voordr. 18,00 Orgel en zang. 18,30 Onze Ned. taalclub. 19.00 BNO: Ber.' 19,20 De Ramblers. 19.45 Voordr. 20.00 Gram. (Vanaf 20.15 alleen voor Radio-Centrales met lijnverbinding). 20,15 Musette-orkest en' soliste. 20.45 Gram. 21,00 Otto Hendriks en ork. 21,45 BNO: Ber. 22,00 BNO: Toelichtingop het Weermachtsbericht. 22,10— 22,15 Gram. MAANDAG 3 NOVEMBER 1941. HILVERSUM I, 415.5 M. 6,45 Gram. 6,50 Ochtendgym. 7,00 Gram. 7.45 Ocbtendg nj. 8,00 BNO: Ber. 8,15 Gewijde muziek (opn.) 8,30 Gram. 9.15 Voor de huisvrouw. 9,20 Gram. 10.40 Ensemble Joan Lancé. (11,00—11,20 Voor de kleuters). 11,40 Piamo. 12,00 Gram. 12.40 Almanak. 12,45 BNO: Nieuws- en econ. ber. 13.00 Zang en piano en gram. 13,35 Gram. 13,45 Boyd Bachman en ork. 14,15 Gram. 14,30 Orgel. 15,00 Voor de vrouw. 15,45 Gram. 16,00 Cyclus „Gods leiding". 16,20 Gram. 16.45 Voor de jeugd. 17,15 BNO: Nieuws-, econ.- en beursber. 17,30 Omroep- orlc. en solisten, 18.16 Landmans Lust. 19,00 Ac tueel halfuurtje. 19,30 Gram. 19,40 Concertge- bóuwork. en soliste. (Vanaf 20,15 alleen voor Ra dio-Centrales met lijnverbinding). 20,30 Gram. 20.45-Vervolg van 19,40 21,20 Grani. 21,45 BNO: Ber. 22,00, BNO: Engelsche uitz. 22,15-r24.00 Gram. HILVERSUM n. 301,5 M, 6.45—8,00 Zie Hilversum I. 8,00 BNO: Ber. 8,15 Gram. 10,00 Morgenwijding.* 10,15 Zang met piano. 10,40 Voordr. 10,50 Gram. 11,30 Voordr. 11,40 Gram. 12,15 Klaas van Beeck en ork. 12,45 BNO: Nieuws- en econ. ber. 13,00 Otto Hendriks er. ork. en gram, 14,00 Viool, cello en piano. 14,15 Gram. 15,45 Voordr. 16,00 Ensemble Moito Can- tabilo. '16,45 Gerard 'Lebon en ork. 17.15 BNO: Nieuws-, econ.- en beursber. 17,30 Orgel. 18,00 Amusementsork., solist en gram. 19,00 Actueel halfuurtje. 19.30 De Romancers. 19,45 Politiek weekpraatje. 20.00 De Romancers. (Vanaf 20,15 alleen voor Radio-Centrales met lijnverbinding). 20,15 Gram. 20,45 Muzikaal actualiteiten van de week. 21,00 De Melodisten en gram. 21,45 BNO: Ber. 22,00 Gram. 22,1022,15 Avondwijding. AGENDA VLISSINGEN. „Alhambra"-Theater: Van Vrijdag 31 October tot 'en met Maandag 3 November: „Het vlammende woud". Van Dinsdag 4 tot en met Donderdag 6 November: „Watt- en half-watt als clrcusgasten". MIDDELBURG. „Electro"-bIoscoop Van Vrij dag 81 October tot en met Woensdag 5 Nov. „Moederlied". Sohonwbnrg-bloscoopVrijdag 81 Oct., Zaterdag 1, Zondag 2 en Maandag 3 November: „Frau Sixta", GOES. Grand-Theater: Van Vrijdag Si' Octo ber tot en met Zondag 2 November: „De Rothschilds". Dinsdag 4 en Woensrdag 5 No vember: „De amateur-jockey". legen concurreerende prijzen. Foto's ter inzage. Verzending door geheel Nederland altijd voorraad! h&ejl vUtujeh! Beleg het veilig in een polis van 's qpjvenhaqe -/ WAthiü 'v-, ZONDEK BOBSTEIE» gegarano. onschadelijk W#r gewone flacon 43c.' WSQÏlGROOTÉ FLACON 87 c. M REOE.RLAIIQjCH DAGELIJKS 'M E T Offlcieele publicaties GEMEENTEBESTUUR VAN MIDDELBURG. GOEDGEKEURDE DEKSTIEREN Het hoofd van de plaatselijke politie te Middelburg maakt be kend, dat naar den toestand op 30 Augustus 1941 de volgende stie ren uit deze en de aangrenzende gemeente(n) zijn goedgekeurd. Naam van 'den stier: Kees 40; datum van goedkeuring: 30 Aug. 1941; eigenaar: J. Marinisse, Noordweg 139. George 40, 29 Aug. 1941, K. van Sparrentak, Koudekerke B 252. Nico 40, 30 Aug. 1941, K. Wou ters. St. Laurens A 30. -Middelburg, 29 October 1941. clet hoofd van plaatselijke politie voornoemd, DE BORDES. Lange Vorststraat 6 (bij het Ziekenhuis) GOES Uw naaimachine defect I Wij repareeren perfect? De vaak voorkomende schaarschte aan wisselgeld noopt ons den abonné's te verzoeken den incas seerder-bezorger van het blad., zooveel mogelijk met gepast geld te willen betalen. WU vertrouwen, dat de abonné's aan dit verzoek zullen gehoor geven, waardoor niet alleen een vlotte bestelling in de hand gewerkt wordt, doch bovendien den incasseerder-bezor ger veel moeilijkheden worden be spaard. DE ADMINISTRATIE. De Notaris E. C. VAN DIS SEL te Goes zal, ten. verzoeke van de Erven Mevr. de wed. W. KOK—FOKKE, e.a. in het „Slot Ostende", te Goes, PUBLIEK VERKOOPEN J A. Op Dinstyg 4 November 1941, des avonds 7. uur. 1. Een Woonhuis en Erf aan de Zusterstraat no; 8, groot 49 c.a., voorzien van gas, water en electrlciteit. Op gebruik bij de betaling. 2. Een Stal aan de Zuster straat no. 16, groot 26 c.a. Op gebruik 1 Febr. 1942. Bezichtiging 28 en 30 Oct. van 24 uur. B, Op Woensdag 5 November 1941, des nam 1 uur, in ge meld „Slot Ostende", con tant den goed onderhouden IN BOEDEL, w.o. mah. spiegel kast, linnenkast, chiffonnière, buffet, tafels, stoelen, cra- peauds, spiegels, olieverf- en andere schilderijen, ledikan ten, bedden, matrassen, wasch- tafels, nachtkastje, kachels, luidspreker, pendules, lampen, klokjes, porte-manteaux, glas-, en aardewerk, keukengerief, enz. enz., benevens eenig goud- en zilverwerk* Bezichtiging als hiervoor vermeld en op Dinsdag* 4 Nov. van 14 uur. De Notaris E. C. VAN DISSEL te Goes zal op Dinsdag 4 No vember 1941, des avonds 7 uur te Goes in- het „Slot Ostende" krachtens art. 1223 B.W., PUBLIEK VERKOOPEN onder Goes, Een Woonhuis met erf en tuin a/d. Middelburgsche Straat no. 23, Sectie C no. 2609, groot 2 a. 18 c.a. Op gebruik bij de be taling. Eigendom van dhr. L. Snoo^ijk, Buitengewone Algemeene Vergadering van Aandeelhou ders van de te Kapelle (Z.B.); gevestigde naamlooze vennoot schap „N.V. Zuid-Bevelandsche Groenten- en Fruitculturen", te houden te Utrecht ten kantore van Notaris G. W. VAAGS, Nachtegaalstraat 81, op Don derdag 20 November 1Ö41 n.m. 2 uur, Onderwerp: Bespreking even- tueele ontbinding der vennoot schap. In deze vergadering zal on geacht het vertegenwoordigd kapitaal een beslissing kunnen worden genomen. Aandeelhouders die aan dé stemming wenschen deel te he men moeten ingevolge het bepaalde bij art. 19 der statu ten hun aandeelen uiterlijk 17 November 1941 deponeeren ten kantore van gen. notaris, DE DIRECTIE. De Notaris H. JONKERS té GOES zal op Maandag 10 No vember 1941 des n.m. 2 uur (W.T.) te Kapelle in fcotel „de Zwaan" WEILAND te Kapelle, ln Maalstede Ambacht bezuiden den Steenweg, groot 96 A. 20 cA. Sedert 25 November 1937 voor onbepaalden t$d verpacht aan G. Baas Gz. te Kapelle voor 67.34 per jaar. Nadere, inlichtingen te beko men ten kantore van den no taris. Het vastgoed zal slechts door landgebruikers kunnen worden gekocht, daaronder ook begre pen die landbouwers die het vastgoed na het eindé van de loopende pacht zelf in gebruik nemen. Gooi geen oude schoenen weg. jVIaak er een „Kabouter" van in de P. Z, O. ep uw beurs wordt er beter van. VRIJDAG 31 OCTOBER 1941, Elk der volgende bonnen Geeft recht op het koopen van 2 t/m 8 Nov. 194L 42-4 Brood of gebak 42 Brood Vz Rants. 42 Vleesch Vz Rants. 42 Vl.waren 1 Rants. J 42 Melk I 1% Liter Melk 42-A Aardapp. 1^4 Kg. Aardappelen 42-B Aardapp. %Kg. Aardappelen 2 t/m 29 Nov. 1941. 136 Algemeen lKg. Suiker 137 Algemeen 250 Gram Koffie-surrogaat 138 Algemeen 500 Gram Jam 139 t/fo 142 Algemeen 1 Rants. Bloem, brood of gebak DenB Havermout 250 Gram Rijst 143 Algemeen' 250 Gram Havermout 144 Algemeen 250 Gram Gort 149 Algemeen 100 Gram Vermicelli of maizena 145 t/m 148 Algemeen 100 Gram Kaas 2 t/m 20 Nov. 1941. v 51-52 Boter 125 Gram Boter 51-52 Vet 125 Gram Boter 'met reductie f Beschikbaar per persoon in trjdvait van een week 9 18 22 18 Rants. 1% I T| 1 I 3 3 3 Rants. 3'A - - 3J4 i sy. sa v, i v, Liter |Kg. In tijdvak van vier weken 1| 1| 1| 1 250 250 250 250 500 500 500 j 500 4 4 4 4 500 - - - 250 250 250 250 250 j 250 250 250 100 j 100 100 100 400 j 400 400 400 |Kg. Gram Gram j Rants. Gram Gram Gram Gram I Gram In tijdvak van 19 dagen 250 I 500 500 500 I Gram GELDIGE BONNEN VOOR DIVERSE ARTIKELEN Elk der volgende bonnen Geeft reoht op het koopen van 14 Petroleum 21 Petroleum 06 K.F. Brandstof 01 t/m 04 H.K.Brandstof 05 t/m 07 H.K Brandstof OS H.K.Brandstof 01 t/m 11 C.V. Brandstof 12 t/m 20 C.V. Brandstof le t/m 4e per. Brandstof 5e t/m 6e per. Brandstof 135 D J Algemeen Zeep Toiletzeep Textiel (Mannen) 2 Liter Petroleum 1 Eenh. Biajiustoffen j- 1 Rants. Zeep 75 Gram Toiletzeep 80% 50 Gram Scheerzeep 6 Oct. 1941 12 Oct. 1941 1 Nov. 1941 1 Nov. 1941 1 Sep. 1941 tot en met 27 Dec. 1941 22 Nov. 1941 30 Nov. 1941 31 Dec. 1941 31 Jan. 1942 31 Dec. 1941 31 Dec. 1941 31 Jan. 1942 SO Apr. 1942 30 Apr. 1942 30 Nov. 1941 30 Nov. 1941 Hierop geen anthraciet verkrijgbaar. 2) Hierop uitsluitend turf verkrijgbaar. DE VOLGENDE BONNEN ZIJN BINNENKORT NIET MEER GELDIG Na Zaterdag 1 November 41 brood, vleesch, vleeschwaren, melk I, aardappelen, 39 en 40 boter en vet, 120 t/m 134 algemeen, D en E rijst, zeep en toiletzeep. ÉÉN RANTSOEN Brood :,100 gram brood. G/bak: 75 gram beschuit, wafels, biscuits, koekjes, óf 140 gram speculaas, koek óf 300 gram cake, óf 400 gram gevuld klein korStgebak, óf 500 gram gevuld groot korstgebak, óf 600 gram taart, gebakjes. Vleesch 100 gram vleesch, gewicht' van been inbegrepen Vleeschwaren 75 gram gerookt of gekookt vleesch, óf 75 gram gerookte worstsoorten, óf 100 gram gekookte worstsoorten, óf 125 gram leverartikelen, tongeworst, nierbrood, óf 150 gram bloedworst, óf 150 gram bloedworst, zure zult. Jam 500 gram jam, siroop, honing, enz. Btoem 70 gram tarwebloem, -meel, roggebloem, -meel, zelfrijzend bakmeel. Eyst 250 gram rijst, rijstemeel, -bloem, -gries, kindermeel. Havermout 250 gram havermout, -vlokken, -bloem, -gort, aardappelmeelvlokken, gruttemeel, (gemengd meel) Gort 250 gram gort, gortmóut, gortbloem, grutten (alle soorten) gruttemeel, (gemengd meel)* rijstgTies, aardappel-tapioca Vermicelli 100 gram vermicelli, marcaronl, spaghetti. Maïzena 100 gram maizeoa, sago, aardappelmeel, óf 100 gram zetmeel, verwerkt ln puddingpoe der of puddingsauspoeder. Brandstoffen lh.l. (maximaal 75 k.g.) anthraciet, steenkolen, industriebriketten, eierbriketten, of 2 h.l. cokes, gascokes, 110 k.g. bruinkoolbriketten óf 75 k.g. petroleumcokes, óf 150 k.g. co kesbries, cokesgruis, óf 300 stuks persturf, óf 450 stuks baggerturf, óf 275 k.g. turf uit de Peel, óf 200 k.g. andere soorten turf. Zeep 90 gram huishoudzeep, óf 150 gram eenheldstolletzeep, óf 100 gram zachte zeep (samen stelling na 31 Aug. 1941), óf 150 gram zachte zeep (samenstelling 1 Jan.—31 Aug. 1941), óf 200 gram zachte zeep (samenstelling vóór 1 Jan. 1941), óf 300 gram zachte zeeppasta, óf 250 gram ■zeeppoeder,tó£ het doen wasschcn van 20 k.g. droge vuile wasch

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1941 | | pagina 7